Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)"

Transcript

1 Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ειίδα 1.1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΖ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ... 7 ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πξφηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα πλαιιαγέο ζε ζπλάιιαγκα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πκθσλίεο πψιεζεο, επαλαγνξάο ρξενγξάθσλ Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Γαλεηζκφο Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) Πξνβιέςεηο Μηζζψζεηο Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Κέξδε αλά κεηνρή Γηαλνκή κεξηζκάησλ πλδεδεκέλα κέξε εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ Φφξνο εηζνδήµαηνο Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο αγνξάο πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο επηηνθίνπ Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Κεθαιαηαθή επάξθεηα Αλαιχζεηο Λνγαξηαζκψλ Κχθινο εξγαζηψλ Κφζηνο πσιήζεσλ Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Λνηπά έμνδα / έζνδα Φφξνη Δηζνδήκαηνο θαη Λνηπνί θφξνη

3 5.9 Γηαθνξά απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο Πψιεζε Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο Απαηηήζεηο απφ Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην Λνηπέο Απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε Λνηπά Απνζεκαηηθά Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Πξφβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ Λνηπέο πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο Υξεκαηηζηήξην Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Άιιεο πιεξνθνξίεο Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ

4 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43 α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/192 Αζήλα 25 Φεβξνπαξίνπ 2010 Ζ ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΡΗΑ ΛΟΓΗΣΡΗΑ ΠΡΑΑ-ΦΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Α.Μ. ΟΔΛ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Α.Μ. ΟΔΛ 125 3

5 1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) εκείσζε Κχθινο εξγαζηψλ , ,79 Κφζηνο πσιήζεσλ , ,21 Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) πεξηφδνπ , ,58 Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο , ,22 Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο , ,69 Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο , ,89 Απνηειέζκαηα(θέξδε) εθκεηαιιεχζεσο πεξηφδνπ , ,22 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα , ,42 Λνηπά έμνδα/ έζνδα , ,53 Απνηειέζκαηα (θέξδε) πεξηφδνπ πξν θφξσλ , ,11 Φφξνη εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί , ,79 Απνηειέζκαηα (θέξδε ) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο , ,32 Γηαθνξά απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ πξνο Πψιεζε , ,46 πλνιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε/ δεκίεο) πεξηφδνπ , ,14 Bαζηθά θέξδε /δεκίεο αλά κεηνρή κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή 18,75 81,44 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 8-30) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4

6 1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκείσζε Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο , ,21 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα , ,70 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία , ,83 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε , ,00 Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο , ,39 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,13 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο & ρξεκαηηζηήξην , ,92 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,79 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ , ,92 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ Κεθάιαην , ,00 Απνζεκαηηθφ Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε , ,49 Λνηπά Απνζεκαηηθά , ,85 Απνηειέζκαηα εηο λένλ , ,88 ύλνιν ηδίσλ Κεθαιαίσλ , ,22 Τπνρξεώζεηο Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,44 Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ , ,00 Λνηπέο πξνβιέςεηο , , , ,44 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο , ,28 Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην , ,74 Λνηπέο ππνρξεψζεηο 5, , ,24 ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ , ,26 ύλνιν Τπνρξεώζεσλ , ,70 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ , ,92 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 8-30) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 5

7 1.3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 01/01-31/12/ /01-31/12/2008 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο) , ,11 Πιένλ /(κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα : Απνζβέζεηο πεξηφδνπ , ,53 Πξνβιέςεηο , ,00 Απνηειέζκαηα (έζνδα έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζη/ηαο , ,63 Υξεσζηηθνί ηφθνη , ,03 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ , ,09 (Μείσζε) / αχμεζε βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,58 Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα , ,03 Καηαβεβιεκέλνη θφξνη , ,21 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) , ,31 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , ,81 Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ,09 0,00 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ,00 0,00 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 1.000,00 0,00 Σφθνη εηζπξαρζέληεο , ,55 Έζνδα ρξενγξάθσλ εηζπξαρζέλησλ , ,08 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(β) , ,82 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0, ,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0, ,00 Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α)+(β)+(γ) , ,13 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ , ,74 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ , ,87 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 8-30) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6

8 1.4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ πξνο Πώιεζε Λνηπά Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λέν ύλνιν Τπόινηπα έλαξμεο πεξηόδνπ , , , , ,36 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα , ,00 πλνιηθά απνηειέζκαηα , , , ,14 Τπόινηπα ιήμεο πεξηόδνπ , , , , ,22 Τπόινηπα έλαξμεο πεξηόδνπ , , , , ,22 πλνιηθά απνηειέζκαηα , , , ,39 Τπόινηπα ιήμεο πεξηόδνπ , , , , ,61 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 8-30) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2010 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Γεώξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο Νηθόιανο Γ. Υξπζνρντδεο Βαζίιεηνο Ο. Καθαξίθνο Α.Γ.Σ. Ι Α.Γ.Σ. Φ Α.Γ.Σ. ΑΗ

9 ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζήκεξα κε ηελ επσλπκία «Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.» εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο νθνθιένπο 7-9 θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 23393/06/Β/91/02. Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη εθαηνληαεηήο ππνινγηδφκελε απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγθξηηηθήο απνθάζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δειαδή κέρξη θνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ Δηαηξεία κπνξεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο σο εμήο: (α) Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο : 1.Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 2.Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 3.Γηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, 4.Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, 5.Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο. (β) Παξεπφκελεο ππεξεζίεο 1. Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ αζθαιεηψλ. 2. Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηα νπνία κεζνιαβεί ε ΔΠΔΤ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. 3. Παξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, 4. Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 5. Παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αλαδνρή 6. Παξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα κέζα ησλ παξαγψγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο έ έσο δ θαη ί ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3606/2007, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. πλνπηηθά, νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 8

10 ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Γεψξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο (Πξφεδξνο) Νηθφιανο Γ. Υξπζνρντδεο (Γηεπζχλσλ χκβνπινο) Αλαζηαζία Γάθλνπ - Βηιηψηε (Μέινο) ππξίδσλ Θ. Φαζνχιεο (Μέινο) Κσλζηαληίλνο Κξησλάο (Μέινο) Βαζίιεηνο Π. Ραζίθνβαο (Μέινο) Λαβίδαο Γεκήηξηνο-Αιέμαλδξνο (Μέινο) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ Δπνπηεύνπζα αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 23393/06/Β/91/02 Σξάπεδεο ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ EUROBANK MILLENNIUM BANK ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ MARFIN BANK Ννκηθόο ύκβνπινο Φξαγθφπνπινο Γεψξγηνο Διεγθηέο Πξαζζά-θπξή Παλαγηψηα Α.Μ..Ο.Δ.Λ ΟΛ Α.Δ.Ο.Δ. 2. Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη, πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ Υξεκαηηζηεξηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ» πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ Γεθεκβξίνπ 2009, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο (δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, αμηφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ), ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη. Οη ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο είραλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ν. 2190/1920 φπσο ίζρπε ηφηε (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα), είλαη γηα ηε ρξήζε 2007, πνπ δηαθέξνπλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο απφ ηα Γ.Π.Υ.Π. Ζ δηνίθεζε ηξνπνπνίεζε θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο ινγηζηηθήο απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 9

11 2.2 Πξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 1/01/ /06/2009) ην ελ ιφγσ πξφηππν, βάζεη ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επήιζαλ αιιαγέο ιφγσ θπξίσο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΓΛΠ 1. Με ηελ αλαζεψξεζε απηή, νξίζηεθαλ αιιαγέο ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία φισλ ησλ πξνηχπσλ. Δηδηθά ζην ΓΛΠ 34 ηξνπνπνηήζεθε ε νξνινγία θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο πξνζηέζεθαλ λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ησλ ελδηάκεζσλ πεξηφδσλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο είρε σο ζπλέπεηα γηα ηελ Δηαηξεία ηελ κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΓΠΥΑ 8 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο (λέν πξφηππν πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/1/2009) Αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». θνπφο ηνπ λένπ πξνηχπνπ είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο κηαο επηρείξεζεο, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ηεο, ηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο πειάηεο ηεο. Σν πξφηππν πηνζεηεί ηελ «πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο», απαηηψληαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο θαηά ηνκέα επηκεξηζκνχ ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηεο. Έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο: (α) πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα απνθνκίδεη έζνδα θαη λα πξαγκαηνπνηεί έμνδα (β) ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα αμηνινγνχληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα εθηηκά ηελ απφδνζή ηνπο (γ) γηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκε μερσξηζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. ΓΛΠ 23 Κόζηνο δαλεηζκνύ (αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/1/2009) Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο έμνδν ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. ΓΠΥΑ 2 Πιεξσκέο βαζηδόκελεο ζε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/1/2009) Σξνπνπνηήζεθαλ νη απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ρεηξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ κηαο ζπκθσλίαο νη νπνίεο δελ ζπλεπάγνληαη θαηνρχξσζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Δπίζεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη νξηζκνί ηεο θαηνρχξσζεο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, φπσο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ απφδνζεο. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2009) Οη βαζηθέο αιιαγέο ζπλνςίδνληαη ζηε μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο (κεηφρνπο) κε ηελ ηδηφηεηα απηψλ σο ηδηνθηήηεο (π.ρ. κεξίζκαηα, απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θ.α.) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ επέθεξε αιιαγέο ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη λένη νξηζκνί δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, απνηίκεζεο ή γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ άιια πξφηππα. Ζ εηαηξία ζα εθαξκφζεη ην ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 1/1 31/12/

12 ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ (αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/2009 θαη ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/2009) Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ 1/7/2009 θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/2009) Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλν πξφηππν απφ ηελ 1/7/2009 θαη κεηά. ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/2009) θαη ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/2009). H ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν ( puttable κέζν ) θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ( puttable ) κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ Δηαηξεία αιιά αλακέλεηαη λα κελ επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/2009) θαη ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/7/2009) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ, αλ επηιέμεη λα απνηηκήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο ή ζπγγελείο ζηελ αμία θηήζεο ηνπο, λα ρξεζηκνπνηεί σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ ηνπ θφζηνπο απφ ην ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ Δηαηξεία απφ ηελ 1/7/2009. ΓΔΔΠΥ 17 Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο ηδηνθηήηεο (κεηόρνπο) (ζα εθαξκνζηεί απφ ηε 1/7/2009) Παξέρεη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηα εμήο ζέκαηα: (α) πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα (β) πσο ζα πξέπεη κηα επηρείξεζε λα κεηξά ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη (γ) φηαλ κηα επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα, πσο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ. Σηο νδεγίεο ηεο Γηεξκελείαο ζα ηηο εθαξκφζεη ε Δηαηξεία απφ ηελ 1/7/ Γηεξκελεία 15, πκβόιαηα γηα ηελ Καηαζθεπή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο: (εθδφζεθε ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2008 θαη ηζρχεη γηα ηηο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.). Ζ Γηεξκελεία 15 πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ έλα ζπκβφιαην γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο 11

13 εκπίπηεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ.11 «Καηαζθεπαζηηθά πκβφιαηα» ή ηνπ ΓΛΠ 18 «Έζνδα» θαη πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν απφ ηελ θαηαζθεπή. Απηή ε δηεξκελεία δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 2.3 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Ζ Δηαηξεία παξέρεη κφλν επελδπηηθέο ππεξεζίεο κε θχξην ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη επελδπηηθέο απηέο ππεξεζίεο είλαη ε κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ην ζχλνιν απηψλ παξέρεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε θαηά επηρεηξεκαηηθφ θαη γεσγξαθηθφ ηνκέα. 2.4 πλαιιαγέο ζε ζπλάιιαγκα Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην λφκηζκα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε Δηαηξεία. Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλάιιαγκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ, κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ζε ζπλάιιαγκα, ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ απνηηκψληαη κε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο απηήο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θέξδε ή δεκίεο, πνπ πξνθχπηνπλ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 2.5 Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: Αθίλεηα Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Ζ/Τ & Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα έηε 6,6 έηε 5 έηε 3,3 έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη απνηειέζκαηα. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 2.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε 12

14 θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε πνπ πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (3,3 έηε). 2.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα πηζαλή δεκία απνκεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Αληηινγηζκφο δεκίαο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 2.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κηα επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο εκπνξία, θαη απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαηαρσξείηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, φηαλ απνθηάηαη θπξίσο κε ην ζθνπφ βξαρππξφζεζκεο πψιεζεο ή φηαλ πξνζδηνξίδεηαη σο ηέηνην. Δπίζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαρσξνχληαη ηα παξάγσγα κέζα γηα εκπνξία, εθηφο αλ πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε ηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο, είλαη νη επελδχζεηο πνπ απνθηνχληαη γηα αθαζφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίεο κπνξεί λα πσιεζνχλ, ιφγσ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, ή αιιαγψλ ζηα επηηφθηα, ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ή ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, δειαδή ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία 13

15 κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο. Οη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο απνηηκψληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε θαη δεκίεο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηεο θαηεγνξίαο «ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ», πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ, ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. Κέξδε θαη δεκίεο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κέρξη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ λα απναλαγλσξηζηεί ή λα ππνζηεί απνκείσζε, νπφηε, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή ε δεκία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. Μεξίζκαηα απφ επελδχζεηο, αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκα είζπξαμεο κεξίζκαηνο εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο. Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο πξνζθνξάο. Ζ εχινγε αμία ησλ κε εηζεγκέλσλ ηίηισλ, θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αγνξά δελ είλαη ελεξγή, πξνζδηνξίδεηαη κε ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο, πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ηελ αλαθνξά ζηε ηξέρνπζα ηηκή ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, θαη ηηο κεζφδνπο πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ ξνψλ, απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη άιιεο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ αγνξά Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Οη επελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα πξνθχπηνληα θαηά ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Παξάγσγα θαινχκε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία ζηελ έλαξμή ηνπο έρνπλ ζπλήζσο κηθξή ή κεδεληθή αμία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή πνπ ζεκεηψλεηαη ζε θάπνην ππνθείκελν ζηνηρείν κε ην νπνίν ζπλδένληαη. Όηαλ ην παξάγσγν απνθηά ζεηηθή αμία, θαηαρσξείηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, ελψ αληίζεηα, φηαλ απνθηά αξλεηηθή αμία θαηαρσξείηαη σο ζηνηρείν ππνρξεψζεσλ. Σα παξάγσγα ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο, είηε γηα ζθνπνχο εκπνξηθνχο. Όια ηα παξάγσγα, αλεμαξηήησο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Οη δηαθνξέο απνηηκήζεσο πνπ πξνθχπηνπλ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 14

16 2.9 πκθσλίεο πώιεζεο, επαλαγνξάο ρξενγξάθσλ (α) πκθσλίεο πψιεζεο, επαλαγνξάο Σα ρξεφγξαθα πνπ πσινχληαη κε βάζε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos), θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ελερπξηαζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ν απνδέθηεο έρεη ην δηθαίσκα, βάζεη ζπκβνιαίνπ, λα πσιήζεη ή λα επαλεθρσξήζεη ην ελερπξηαζκέλν ζηνηρείν. Ζ ππνρξέσζε πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο πεξηιακβάλεηαη ζηα νθεηιφκελα πνζά ζε άιιεο ηξάπεδεο, ή ζε πειάηεο, φπσο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Υξεφγξαθα πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζπκθσλίεο αλάζηξνθεο επαλαγνξάο αλαγλσξίδνληαη σο δάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο ή πειάηεο αλαιφγσο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο ηηκήο επαλαγνξάο αλαγλσξίδεηαη σο ηφθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπκθσλίαο επαλαγνξάο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. (β) αλεηζκφο ρξενγξάθσλ Υξεφγξαθα πνπ δαλείδεη ε Δηαηξεία ζε ηξίηνπο παξακέλνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Υξεφγξαθα πνπ δαλείδεηαη ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο αλ πσιεζνχλ ζε ηξίηνπο, νπφηε ε αγνξά θαη ε πψιεζε θαηαρσξνχληαη θαη ην θέξδνο ή δεκία πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ ρξενγξάθσλ θαηαρσξείηαη ζηελ εχινγε αμία σο εκπνξηθή ππνρξέσζε Απαηηήζεηο από πειάηεο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία. Οη δεκίεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη. Σν πνζφ ηεο δεκίαο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο φςεσο ζε ηξάπεδεο, άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ, κε αξρηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο ηξηψλ ή ιηγφηεξσλ κελψλ θαη ηξαπεδηθέο επηηαγέο Μεηνρηθό θεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο Γαλεηζκόο Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 15

17 2.14 Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο) Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεσο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη θχξηεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ζπληάμεηο θαη άιια σθειήµαηα απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη απφ ηελ επαλεθηίµεζε νξηζµέλσλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο ππνρξεψζεηο λνκηθά ή κε άιιν ηξφπν ηεθκεξησκέλεο, σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξεψζεσο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηηο εκεξνκελίεο ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνζαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηηο βέιηηζηεο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη πηζαλή ε εθξνή πφξσλ γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ δελ είλαη ζεκαληηθέο. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή Μηζζώζεηο ηελ Δηαηξεία δελ ππάξρνπλ πάγηα πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δάλ ππήξραλ κηζζψζεηο ελζψκαησλ παγίσλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο, ζα ραξαθηεξίδνληαλ σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηα δάλεηα. Οη ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ εηαηξεία δελ έρεη κηζζψζεηο. 16

18 2.17 Τπνρξεώζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο (α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. (β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, γηα ζπληαμηνδφηεζε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ δελ θξίζεθε απαξαίηεην απφ ηελ εηαηξεία λα γίλεη αλαινγηζηηθή κειέηε αιιά ν ππνινγηζκφο ηεο έγηλε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ε ηνπ Ν Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Παξνρή ππεξεζηψλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ηελ εκεξνκελία πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. (β) Έζνδα απφ ηφθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε γηα φια ηα ηνθνθφξα κέζα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. (γ) Μεξίζκαηα: Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ Κέξδε αλά κεηνρή Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πλδεδεκέλα κέξε Με βάζεη ην ΓΛΠ24, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπλδεφκελν κέξνο ζεσξείηαη εθείλν ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ή λα εμαζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε εηαηξία, αλαθέξνπκε ηα θαησηέξσ: ηελ εηαηξεία ηα ζπλδεδεκέλα κέξε παξέρνπλ ππεξεζίεο ζαλ ζπλεξγάηεο, ζαλ κηζζσηνί κε ηελ εηαηξεία θαη ηέινο ζαλ πειάηεο. 17

19 3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ Καηά ηε δηαδηθαζία εθαξµνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο, ε ηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφµελνπ νηθνλνµηθνχ έηνπο. Οη εθηηµήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εµπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, αλαµέλεηαη φηη ζα πξαγµαηνπνηεζνχλ. 3.1 Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ Ζ κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ πνζνχ θαη ηεο ρξνληθήο ζηηγµήο ησλ κειινληηθψλ ηαµηαθψλ ξνψλ, επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά, ψζηε λα κεηψλνπλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθηηµήζεσλ γηα δεµίεο θαη ηεο πξαγµαηηθήο εµπεηξίαο δεµηψλ. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη δηαξθψο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε. ηνλ πξνζδηνξηζµφ αλ πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζµάησλ δεµία απνµείσζεο, ε Δηαηξεία, ρξεζηµνπνηψληαο ηελ θξίζε ηεο, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη πξνζδηνξίζηµε µείσζε ζηηο αλαµελφµελεο ηαµηαθέο ξνέο απφ έλα ραξηνθπιάθην πειαηψλ, πξηλ ε µείσζε µπνξέζεη λα ζπζρεηηζηεί µε έλα ζπγθεθξηµέλν ππφινηπν πειάηε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σέηνηα έλδεημε δπλαηφλ λα πεξηιαµβάλεη δεδνµέλα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ππνδειψλνπλ φηη ππήξμε αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε δπλαηφηεηα απνπιεξσµήο απφ ηελ νµάδα ησλ πηζηνχρσλ, ή ζηηο εζληθέο ή ηνπηθέο νηθνλνµηθέο ζπλζήθεο, πνπ ζρεηίδνληαη µε αζεηήζεηο ππνρξεψζεσλ έλαληη νµάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ηνίθεζε ρξεζηµνπνηεί εθηηµήζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εµπεηξία δεµηψλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία µε παξφµνηα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη παξφµνηα αληηθεηµεληθή έλδεημε απνµείσζεο µε απηά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, φηαλ πξνζδηνξίδεη ηηο µειινληηθέο ηαµηαθέο ξνέο. 3.2 Φόξνο εηζνδήµαηνο Ζ ηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θάλεη εθηηµήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο πξφβιεςεο θφξνπ εηζνδήµαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζµνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ξνήο ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζµφο θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλαµελφµελα θνξνινγηθά ειεγθηηθά ζέµαηα, βάζεη εθηηµήζεσλ θαηά πφζν ζα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηνη θφξνη. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζµα απηψλ ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξεη απφ ηα πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αξρηθά, νη δηαθνξέο ζα επεξεάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γίλεηαη απηφο ν πξνζδηνξηζµφο. 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο, ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, επηηνθηαθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηακηαθή ξνή ηεο Δηαηξείαο. 4.1 Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη γηα δεκίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 18

20 πλεπψο ε Γηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηελ έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζηα πιαίζηα θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο επνπηηθήο αξρήο (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο). (α) εζµεύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε πίζησζε. Σεξνχληαη µε βάζε ηηο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ επνπηεπνπζψλ αξρψλ. Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο πηζηψζεσλ απφ ηα µέιε ηνπ Υξεµαηηζηεξίνπ Αμηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο µε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ρξεµαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ (margin account), ξπζµίζηεθε γηα πξψηε θνξά µε ην λφµν 2843/2000. Σν µνληέιν παξνρήο πηζηψζεσλ ζηεξίδεηαη ζηε γεληθή αξρή θαηά ηελ νπνία ε πίζησζε δίδεηαη µφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ζχµβαζεο µεηαμχ µέινπο θαη πειάηε θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο παξέρεη ζην µέινο αληίζηνηρε εμαζθάιηζε ηεο πίζησζεο, επί ηεο νπνίαο πθίζηαηαη λφµηµν ελέρπξν ππέξ ηνπ µέινπο. Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθ µέξνπο ησλ µειψλ ηνπ Υ.Α παξνρή πηζηψζεσλ νξίδνληαη ζην λφµν, αιιά θαη ζηηο θαη εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Πξάμεο ηνπ ηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεµαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηήο. (β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο γηα Σ + 3 χκθσλα κε ην Ν. 2843/2000 θαη ηεv αξηζκ. 2/363/ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζκ. 8/370/ ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ + 3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν ηελ εκέξα Σ + 4 πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο θαη έηζη δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν. (γ) Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ώξηκσλ πηζησηηθώλ ππνινίπσλ Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα ειεχζεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ησλ πειαηψλ επέβαιε ζηα κέιε ηνπ Υ.Α, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2/306/ φπσο ηζρχεη, λα ηεξνχλ ηα ρξήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο, ζε μερσξηζηνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο αλαγλσξηζκέλεο θήκεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 4.2 Κίλδπλνο αγνξάο Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο. Ο θίλδπλνο αγνξάο πξνθχπηεη απφ αλνηθηέο ζέζεηο ζε κεηνρηθά πξντφληα, ηα νπνία εθηίζεληαη ζε γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ αγνξά. Ζ Δηαηξία, γηα λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απηφ, επηιέγεη ηηο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο επελδχεη ζχκθσλα κε πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Δπίζεο θξνληίδεη λα ππάξρεη δηαζπνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. Έηζη λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο γίλνληαη ζε Δπξψ, ελψ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. πλεπψο δελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. 4.4 Κίλδπλνο επηηνθίνπ Γελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο ινηπέο ρξεκαηνηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρεη θίλδπλνο επηηνθίνπ. 19

21 4.5 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ χςνπο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ Κεθαιαηαθή επάξθεηα Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα επνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο θηλδχλνπο (ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ) πνπ απηή αλαιακβάλεη. Σα επνπηηθά θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ ηα θχξηα βαζηθά θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην, απνζεκαηηθά, ζπκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην), θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ). Σν ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. Οη δηακνξθσζέληεο δείθηεο (βαζηθψλ θεθαιαίσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο) βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απφ ηα ειάρηζηα (8%). 5 Αλαιύζεηο Λνγαξηαζκώλ 5.1 Κύθινο εξγαζηώλ Πξνκήζεηεο θαη κεηαβηβαζηηθά , ,81 Έζνδα Υ.Α , ,90 Έζνδα απφ πξνκήζεηεο παξαγψγσλ , ,08 χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ , , Κόζηνο πσιήζεσλ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ , ,95 Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 8.500, ,00 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ , ,41 Παξνρέο ηξίησλ , ,72 Γηάθνξα έμνδα , ,78 Απνζβέζεηο 2.311, , , , Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο Δλνίθηα θηηξίσλ , ,87 Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 357,51 278,35 χλνιν Λνηπψλ εζφδσλ εθκεηαιιεχζεσο , ,22 20

22 5.4 Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ , ,50 Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 8.500, ,00 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ , ,91 Παξνρέο ηξίησλ , ,03 Φφξνη θαη ηέιε 1.760, ,02 Γηάθνξα έμνδα , ,07 Απνζβέζεηο , , , , Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο Γηάθνξα έμνδα , , , , Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Έζνδα ρξενγξάθσλ , ,08 Έμνδα ρξενγξάθσλ -169, ,41 Κέξδε απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 0, ,26 Έζνδα απφ δαλεηζκφ κεηνρψλ , , , ,11 Έζνδα πλεγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ ,77 0,00 Έζνδα Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ 8.914, ,34 Σφθνη πηζησηηθνί ηξαπεδψλ (πξνζεζκηαθψλ θαη φςεσο) , ,27 Σφθνη πειαηψλ ( MARGIN θαη 3DC) , ,88 Έζνδα απφ εθ' άπαμ εμφθιεζε θφξσλ 0,00 356,85 Σφθνη ρξεσζηηθνί , , , , Λνηπά έμνδα / έζνδα Έθηαθηα έζνδα 1.051,70 0,61 Έθηαθηα έμνδα , ,12 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ 0, , , ,53 21

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ"

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ " γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθωλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα