ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ"

Transcript

1 ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ /84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα 1 απφ ζειίδεο 33

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ειίδα ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ... 4 Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ... 6 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο... 7 Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ... 8 Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Δλνπνίεζε Απνζέκαηα Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο (α) Γαλεηζκφο (β) Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Κέξδε αλά κεηνρή Γηαλνκή κεξηζκάησλ Μηζζψζεηο πγθξηηηθά ζηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην - Τπέξ ην άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Δπηρνξεγήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Γαλεηζκφο ειίδα 2 απφ ζειίδεο 33

3 3.17 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πσιήζεηο Έμνδα αλά θαηεγνξία Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) (θαζαξά) Φφξνο Δηζνδήκαηνο Κέξδε αλά κεηνρή Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ειίδα 3 απφ ζειίδεο 33

4 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ Πξνο ηνπο θ.θ. κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ειίδα 4 απφ ζειίδεο 33

5 Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2012 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΣΤΛΗΑΝΟ Μ. ΞΔΝΑΚΖ Α.Μ..Ο.Δ.Λ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 ειίδα 5 απφ ζειίδεο 33

6 Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ποζά ζε Εςπώ εκείσζε 1/1/2011 έσο 31/12/2011 1/1/2010 έσο 31/12/2010 Πσιήζεηο Κφζηνο πσιήζεσλ 3.19 ( ) ( ) Μηθηφ Κέξδνο Έμνδα δηάζεζεο 3.19 ( ) ( ) Έμνδα δηνίθεζεο 3.19 ( ) ( ) Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) 3.21 ( ) ( ) Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (86.237) ( ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) (θαζαξά) 3.22 (37.119) (16.850) Κέξδε/ (δεκίεο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο - - Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ ( ) ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο 3.23 (61.450) (36.762) Καζαξά θέξδε (δεκίεο) ρξήζεσο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (Α) ( ) ( ) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (Β) Σαθηνπνίεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ άκκεζνπ θφζηνπο έθδνζεο κεηνρψλ (10.934) - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β) ( ) ( ) Κέξδε/ (δεκίεο) αλά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο γηα ηε ρξήζε (εθθξαζκέλα ζε αλά κεηνρή) Βαζηθά θαη κεησκέλα 3.24 (0,0253) (0,1426) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 6 απφ ζειίδεο 33

7 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκείσζε 31/12/ /12/2010 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα χλνιν Δλεξγεηηθνχ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο Μεηνρηθφ Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Λνηπά Απνζεκαηηθά Κέξδε/(δεκίεο) εηο λένλ ( ) ( ) χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο Παξνρψλ Πξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία Δπηρνξεγήζεηο Πξνβιέςεηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χλνιν Τπνρξεψζεσλ χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 7 απφ ζειίδεο 33

8 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2011 Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Ποζά ζε Εςπώ Μεηνρηθφ θεθάιαην Τπέξ ην άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ (2.329) - πλνιηθφ θαζαξφ θέξδνο / (δεκία) ρξήζεσο ( ) ( ) Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ( ) Σαθηνπνίεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ άκεζνπ θφζηνπο έθδνζεο κεηνρψλ - (10.934) - (10.934) πλνιηθφ θαζαξφ θέξδνο / (δεκία) ρξήζεσο ( ) ( ) Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 8 απφ ζειίδεο 33

9 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2011 Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ 1/1/2011 έσο 31/12/2011 1/1/2010 έσο 31/12/2010 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ ( ) ( ) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Δπηρνξεγήζεηο (34.610) (33.961) Πξνβιέςεηο Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ Πηζησηηθνί ηφθνη (14.994) (17.025) Λνηπά κε ηακηαθά θνλδχιηα Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα (33.875) Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ ( ) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ) (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (Μείνλ): Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (52.113) χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (75.215) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Σφθνη εηζπξαρζέληεο χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) ( ) ( ) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) - - χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) - - Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεσο (α) + (β) + (γ) ( ) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεσο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεσο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 9 απφ ζειίδεο 33

10 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ζηε ρξήζε 2002, θαη νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη: α) Σν εκπφξην καζηίραο θαη πξντφλησλ καζηίραο πνπ παξάγνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε, απφ δηαθνξεηηθνχο παξαγσγνχο θαη γηα θάζε ρξήζε. β) Ζ ζπζθεπαζία πξντφλησλ καζηίραο. γ) Ζ παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη εκπνξία παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. δ) Ζ δηνξγάλσζε δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηεο καζηίραο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. ε) Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη γεληθά απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.). Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηελ Καιιηκαζηά ηνπ Γήκνπ Υίνπ ηνπ Ννκνχ Υίνπ θαη απφ 28/2/2008 εηζήρζε ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη Κξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε εδψ φηη: Δπεηδή ε εηαηξεία εκθαλίδεη ζπκκεηνρή κφλν ζε ζπγγελή εηαηξεία θαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. νη Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο νη ζπγγελείο εηαηξείεο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, σο εθ ηνχηνπ ε εηαηξεία δελ ζπλέηαμε μερσξηζηέο αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί γηα δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 28 Μαξηίνπ Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο (going concern), ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηελ νκνηνκνξθία παξνπζίαζεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο(Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASΒ), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ εθαξκνγή κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε ηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 2.2 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη θαησηέξσ. ειίδα 10 απφ ζειίδεο 33

11 Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο» Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, Διάρηζην Απαηηνχκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο. ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. ειίδα 11 απφ ζειίδεο 33

12 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε. ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 2.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Ζ Δηαηξεία ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ζε Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ. 2.4 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: - Κηίξηα ζε αθίλεηα ηξίησλ Με βάζε ηα έηε κίζζσζεο - Μεραλήκαηα & ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 15 Έηε - Μεηαθνξηθά κέζα 15 Έηε - Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 15 Έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη απνηειέζκαηα. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 2.5 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λογιζμικά ππογπάμμαηα Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε πνπ πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (15 έηε). Έξοδα επεςνών και ανάπηςξηρ νέων πποϊόνηων Σα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ αθνξνχλ δαπάλεο ζρεδηαζκνχ ζπληαγψλ, δνθηκψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ γηα πεξηέθηεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ θπθινθφξεζαλ ή αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζνπλ εληφο ηνπ Αθνξνχλ επίζεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ concept παληνπσιείν. Σα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ απνζβέλνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν, εληφο εηθνζαεηίαο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 2.6 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη ηα άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα πηζαλή δεκία απνκεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζεο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ειίδα 12 απφ ζειίδεο 33

13 ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αληηινγηζκφο δεκίαο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Οη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηεο επέλδπζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο. δάλεηα θαη απαηηήζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαη επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο. Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά κεκνλσκέλε απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Οη νκάδεο έρνπλ ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ θαη, εάλ ππάξρνπλ, άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη ζαλ «Πειάηεο θαη Λνηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο». Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ή Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. H εηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ή δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε άιιεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, εθφζνλ απηή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα, κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπο λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ θάζε επίδξαζεο απφ θφξνπο. ειίδα 13 απφ ζειίδεο 33

14 Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ απνκείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζσξεπηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. H εηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Γηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηδφκελεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη ζαλ δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο εθφζνλ ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο. Δχινγεο αμίεο Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακηαθψλ ξνψλ. Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκία πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 2.8 Δλνπνίεζε πλδεκέλεο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο εηαηξείαο ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα. 2.9 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα, έηνηκα πξντφληα, πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη αλαιψζηκα πιηθά) απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο επελδχζεηο Μεηνρηθφ θεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ινγαξηαζκνχο εκπνξηθψλ θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεσλ. (α) Γαλεηζκφο Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ειίδα 14 απφ ζειίδεο 33

15 ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. (β) Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο θαζψο θαη ζηα θνλδχιηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη «Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο». Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο απνηηκψληαη ζηελ αξρηθή αμία κείνλ ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμνθιήζεσλ. Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο, φηαλ εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ. Όηαλ κηα ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ππνρξέσζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο κε ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά νπζηαζηηθά κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη κηαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φπσο κηα αληαιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, απηή αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε κηαο λέαο ππνρξέσζεο. Κάζε δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε εηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ θφζηε, αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κέζα ζε κηα πεξίνδν ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ηα θφζηε πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεσο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο (α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. ειίδα 15 απφ ζειίδεο 33

16 (β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Πωλήζειρ αγαθών Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. αγαζά γίλνληαη (β) Παποσή ςπηπεζιών Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. (γ) Έζοδα από ηόκοςρ Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. (δ) Μεπίζμαηα Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαην-πνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ Κέξδε αλά κεηνρή Σα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ Μηζζψζεηο Οη κηζζψζεηο ελζψκαησλ πάγησλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηα δάλεηα. Οη ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ πγθξηηηθά ζηνηρεία Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ν θχξηνο φγθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. ειίδα 16 απφ ζειίδεο 33

17 Πηζησηηθφο θίλδπλνο Ζ εηαηξεία έρεη ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα. Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη δηαξθψο, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα φξηα ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ. Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Ζ εηαηξεία δε δηαζέηεη ζεκαληηθά βξαρππξφζεζκα δάλεηα, εθηηκά δε πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ επηηνθίσλ γη απηφ ην δηάζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπκβάζεηο παξαγψγσλ γηα εμαζθάιηζε απ απηφλ ηνλ θίλδπλν εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. ειίδα 17 απφ ζειίδεο 33

18 3. εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 3.1 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: Κηίξηα & ηερληθά έξγα Μεραλήκαηαηερλ. εγθαη.& ινηπφο κερ/θφο εμνπιηζκφο Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε & πξνθαηαβνιέο χλνιν Η Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Γεθεκβξίνπ πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Η Ηαλνπαξίνπ 2010 ( ) (93.875) (51.362) ( ) - ( ) Απνζβέζεηο ρξήζεσο ( ) (18.668) (5.395) (22.899) - ( ) 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ( ) ( ) (56.756) ( ) - ( ) Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Η Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/κεηαθνξέο ( ) ( ) 31 Γεθεκβξίνπ πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Η Ηαλνπαξίνπ 2011 ( ) ( ) (56.756) ( ) - ( ) Απνζβέζεηο ρξήζεσο ( ) (20.083) (3.092) (27.467) - ( ) Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο Γεθεκβξίνπ 2011 ( ) ( ) (59.849) ( ) - ( ) Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Mεηαθνξηθά κέζα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ, βάζεη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: Ποζά ζε Εςπώ Κφζηνο - θεθαιαηνπνηεκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (45.561) (45.561) Καζαξή αλαπφζβεζηε αμία (0) (0) Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια βάξε επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. 3.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αγνξαζζέληα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ. ειίδα 18 απφ ζειίδεο 33

19 Ποζά ζε Εςπώ Λνγηζκηθφ Δμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ χλνιν Κφζηνο Η Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Γεθεκβξίνπ πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Η Ηαλνπαξίνπ 2010 (81.505) ( ) ( ) Απνζβέζεηο ρξήζεσο (3.083) (25.532) (28.615) 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (84.588) ( ) ( ) Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Κφζηνο 1 Ηαλνπαξίνπ Πξνζζήθεο Γεθεκβξίνπ πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 1 Ηαλνπάξηνο 2011 (84.588) ( ) ( ) Απνζβέζεηο ρξήζεσο (3.756) (27.172) (30.928) 31 Γεθεκβξίνπ 2011 (88.344) ( ) ( ) Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ 40%, ζηελ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο «ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Δ.Π.Δ.», ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο έγηλε ζηηο 30/10/2006 θαη ελνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Δπσλπκία Κφζηνο Αμία Ηζνινγηζκνχ Εεκία Υψξα εγθαηάζηαζεο Πνζνζηφ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Δ.Π.Δ ΔΛΛΑΓΑ 40% Κξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε εδψ ηα εμήο: Σα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επεηδή ε ζπγγελήο εηαηξεία απνηηκήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο θηήζεσο, ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ (2010: ) ήηνη ν Λνγ/ζκφο «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» ζα εκθαληδφηαλ κε ην πνζφ ησλ , αληί ηνπ εκθαληδφκελνπ πνζνχ 0 (2010: 0) κε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ λα εκθαληδφηαλ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ (2010: ) θαη ηα Απνηειέζκαηα εηο λέν ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λφκηκν δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα (α) ζπκςεθηζκέλα Τα θνλδύιηα πνζά ηνπ έρνπλ Ιζνινγηζκνύ σο εμήο: ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επεηδή ε ζπγγελήο εηαηξεία απνηηκήζεθ κέζνδν ηνπ θόζηνπο θηήζεωο, ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζό ηωλ (2008: ) ήηνη ν Λ «Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» ζα εκθαληδόηαλ κε ην πνζό ηωλ , αληί ηνπ εκθαληδόκελνπ πνζνύ (2008: ) κε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθό ελεξγεηηθό λα εκθαληδόηαλ ζην ζπλνιηθό πνζό ηωλ ( 7.6 (β) Τα Απνηειέζκαηα εηο λένλ ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζό ηωλ ειίδα θαη απφ ηα ζειίδεο Καζαξά 33 Απνηειέζκαηα Χ ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζό ηωλ θαη ζα αλέξρνληαλ ζην πνζό ηωλ

20 31/12/ /12/2010 Τπφινηπν αξρήο ρξήζεσο Υξέσζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ (14.424) (31.617) Σαθηνπνίεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ (10.934) - Αλαπξνζαξκνγή θνξνινγηθνχ ζπλη/ηή - (5.145) Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεσο (138) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο Γηαγξαθή αχισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Πξνβιέςεηο απνκείσζεο πειαηψλ Λνηπά χλνιν ηηο 1 Iαλνπαξίνπ Υξέσζε/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (11.126) (59.079) (31.617) Αλαπξνζαξκνγή θνξνινγηθνχ ζπλη/ηή (716) (538) (7.710) (5.145) ηηο 31 Γεθεκβξίνπ (19.091) Υξέσζε/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (1.389) (44.035) (14.424) Σαθηνπνίεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ (10.934) (10.934) ηηο 31 Γεθεκβξίνπ (74.060) (138) 3.5 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Ποζά ζε Εςπώ 31/12/ /12/2010 Γνζκέλεο εγγπήζεηο γηα ΓΔΖ θαηαζηήκαηνο Λεσθ. Αηγαίνπ Μίζζσζε θαηαζηήκαηνο Αζήλαο Μίζζσζε θαηαζηήκαηνο Θεζζαινλίθεο Μίζζσζε απηνθηλήηνπ ΓΔΤΑΥ θαηαζηήκαηνο «θαθέ» Λεσθ. Αηγαίνπ ΓΔΖ θαηαζηήκαηνο «θαθέ» Λεσθ. Αηγαίνπ Μίζζσζεο θαηαζηήκαηνο «θαθέ» Λεσθ. Αηγαίνπ Μίζζσζε θαηαζηήκαηνο Πεηξαηά Δγγχεζε ΓΔΖ Παληνπσιείνπ Μίζζσζε θαηαζηήκαηνο Μπθφλνπ Μίζζσζε γξαθείσλ Αθαδεκίαο ΓΔΖ γξαθείσλ Αθαδεκίαο ΓΔΖ Δξγνζηαζίνπ Καιιηκαζηάο ΓΔΖ θαηαζηήκαηνο πληάγκαηνο ΓΔΖ θαηαζηήκαηνο Καξφινπ ΓΔΤΑΘ θαηαζηήκαηνο Καξφινπ ΓΔΤΑΥ θαηαζηήκαηνο Λεσθ. Αηγαίνπ ΓΔΖ θαηαζηήκαηνο Πεηξαηά Μίζζσζε θαηαζηήκαηνο Κεθηζηάο ΓΔΖ θαηαζηήκαηνο Κεθηζηάο Δγγχεζε Παληνπσιείνπ Δι.Βεληδέινο ειίδα 20 απφ ζειίδεο 33

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000 Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Ω Ν Μ Δ Ω Ν Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα