2ΓΓΙΙΝ EYPOIIAlKII ΚΚΙ2ΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ΓΓΙΙΝ EYPOIIAlKII ΚΚΙ2ΣΗ"

Transcript

1 Ι Τ Λ Μ Λ Τ Ι Ι X T. I t D K O Y. O I τ ο η ι κ ι ι κ α ι π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή Λ Υ Τ Ο Λ ΙΟ ΙΚ ΙΙΠ Ι 2ΓΓΙΙΝ EYPOIIAlKII ΚΚΙ2ΣΗ t iw o n u t A t u u n u

2 o to ti«p<!>tniwi Spfiifteva. Στον iftio κοινοτικό χώρο οι. <ί^μο. ^ 0t»)Trc *m (Η ftpf!(tttj(«0rr Tfc rofv aigem hr αοχόλτοη/ έχ ο νν Ιά β ει (nota- mtntc ^taijrdofk μ ί«ι α το nj δηιιοχρατιχη αρχή της ε.τικουρικότητας. τη τοχή iv ίχτη β ί ific ΐ λο.τληοη πολι ίίριβμ«)ν κοινοτιχοίν ^ρογραμμ<ί- t«in a'tf Λ ίίΐοηί κπί v.oivt»tt}ttc χαβώ: και την υιοθέτηση της αόελ(ροποιη- ^ ζ. fw»: οριοί' ncn- mov η>ρ())π(ϊϊ>«5 χώρο έχει /Αβει εκτεταμένες διαστά- (V fc Η rusf ιρισ urn αιτη «εσα ατό τονς μηχανισμοΐ ς του Υποιίργείοι», στα ΛΑΐΜκΐΜ τη; εχπ^ η<της ι.τηρεσιακων }ΐελετών και εκθε'σεοιν, αυξήθηκε η- ttofta 3τερ«ιοπτΓρο όταν. κατ' αρχήν, τον Απρίλιο του 1995 μου ζητήθηκε κπτολίν εντηλιμ τοι αρμοδίου Υποΐ'ργοί' το>ν Ε(Κΐ)τερικϋ>ν η υποστήριξη to» (^η'ΐιυ των βαηνικυη με>.(ι'»ν τη; Επιτρο.-τής τ«>ν Περιφερειών της Ευρωηαικη; Ενωοης οτα πλαίσια της {η οτασης ενός σχετικοί' Γραφείου στο Vaoi%r,'f Ki T(i)v Εοοττεριχών Το σημαντικότερο συμπέρασμα ποι> προε'κυψ^ ato njv ι μπειρία μοι πιτή ήταν ότι η σι^μβολή τ(ον τοπικοίν αρχ(/)ν στην υλο.ιοιηίτη μιας ί>η^ιηκρατικής Ει>ρώπης τ(«ν hjid)v περνάει, αναμφισβήτητα, μί ΛΤ ολίΐ την (t\'αfkίhμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης το)ν χοίριόν-με/λ^ν της Ηυρωτοικής Ενι»κτης. Στα πλοιοια ατ'τά η εκπόνηση του πο\τίματος αυτού αποτελεί για μένα μια σηιωηιχη ίκπλή πρόκληση, πρόκλτ θη εθνική από τη μία πλευρά α)1ύ ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή. Τις δυο αυτε'ς προκλήσεις, ά>λοτε συγκρουόμενες και άλλοτε <η?νερναζόμενες, προσπάθησα να αποτυποίσοί σε σχετική μελετη λοι* μοι> ζητήθηκε, στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφοκης «KAfio0nTjc». το Δεκε'μβριο του Η εμ^άθι*νση και ο εμπ^λυτισμός της μελέτης αυτής με περισσότερα στοιχεία εχ^ροιπαϊκής, κατά βάση, προε'/.ευσης, με οδήγησαν στην ο>ριμότερς σχή τ) της σι*νγραφής του παρόντος βιβλίου, ως ενός εγχειριδίου-«οδηγκη» κσταγρα<ρής των κυριοτέροιν προβλημάτων της τοπικής και περιφεpeunoi; αυτοδιοίκησης σε εθνική αλλά και ευρ<«παϊκή κλίμακα. Ο οδηγό; m^oc. χαι> αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας προσπάθειας, παραδίδεται στο αναγνοχτηκό κοινό με την ελπίδα μιας ελυάχιστης συμβολής στην αντιμετώ- *««} TUWεθνικών και ευρο>παϊκών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθημ$ρ(νά οι τολκες και περιφερειακές αρχές στο χώρο της αυτοδιοίκησης.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελετη της οργάνο)οης και λειτουργίας Τ(ον τοπ*κιγ»ν autoi Sunwiui <ov το)ν χο)ρο3ν-μελο3ν της Ευρο^παϊκής Γΐνοκτης αποτελεί αναμςϋτ ^ητητη αναγκαιότητα, στα πλτχίσια των αρχών της ολοκ/.ήροκτης «1ίί\Ήοπ!^ς Τ(ον πολιτοίν», ο>ς αναγνο)ρισης του θεσμικού ρ<)λοΐ του «τρίτου Γταιρυυ^ not* είναι πλέον η Ευρα>πη της Αιητοδιοίκησης της μετά- Μάαατριχτ Η μελέτη αυτή επιχειρεί να φέρει στο φως τις τυχόν ιντάρχουίτες Οεαμικ» αποκλίσεις αλλά και συγκλίσεις, καθοκ και τις διαφορετικές οργαν<οτικιίν δομές και τάσεις που χαρακτηρίζουν τις τοπικές και περιφερεκικες αΐ'το διοικήσεις το)ν χο)ρών-μελο)ν. Οι (σχι"*οΐ'σες αυτές καταβάσεις αποτυιτίόνονται στο προπο κεφάλαιο του βιβλιοΐί, ενο>. παρcίλληλα. καταβίΐλλεκ» σπάθεια εντοπισμού των τάσεων σι^γκλίσης και απόκλισης η ο ν παρατηρί'ΰ νται στο χώρο αιπ:ό της αυτοδιοίκησης το>ν 15 χιοριον-μελίόν της Ιη'ρ<ι)πα( κής Ένωσης. Σημαντική θέση στο κεq)άλ(ίιo αυτ() κατέχε* η Ελλάδίί ί'^που εξετάζονται σε βάθος δυο από τις σημαντικότερες μεταρρt^hμ«ττικι ς προ* σπάθειες του σύγχρονου ελληνικού κράτους: α) ο δεύτερος βαθμίκ ν<>μαρχιακής αυτοδιοίκησης και β) οι αναγκαστικές συνενώσεις Τίον κο»νοτήτ(*>ν σε δήμους του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου «Ιω. Καποδίστριας». Ταυτόχρονα, όμως, καθίσταται αναγκαία η προσέγγιση το\ι ευρίοπαικοΐ κοινοτικού φαινομένου από πλευράς περιφερειακής ανάπτι»ξης και πολιτικής, αφού είναι βέβαιο ότι η θεσμική ολοκλήρωση της Εχ»ρώπης περνά μέσα από την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτοιν των χωρών- μελιάν και την ενίσχυση του «ομοσπονδιακού» ευρωπαϊκού χαρακτήρα της Ενιοσης. Παράλληλα, ερευνάται η κοινοτική πρόκληση της αναβάθμισης τοι» ρόλου των τοπικών αιρετών αρχών μέσα από την αξιοποίηστ] των κοινοτικοϊν προγραμμάτω ν και την υλοποίηση των αρχών της αδελφοποίησΐ]ς των δήμων κα ι κοινοτήτων των χωρών-μελών. Η αναγκαιότΐ]τα για τη συνέχιση της κοινοτικής πορείας^ «προς μια 1. Π. ίΐαηαγίάννη, Δ. Κατσσυλη^ «Οι Χάρτες και η Ευρώπη ν\ς Αι»το5ιοίκηϊ7ης>*, Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α., Αθήνα, 1995, σελ Στο ίδιο. 3. «Στην πορεία της προς τα εμπρός, η Ει»ρϋ)παϊκή Ένοκτη ιστορεί πλέον να ρίζεται σε ένα όργανο που Tt] φέρνει xo\to στους πολίτες της: την Επιτροπή των Περι-

4 C o - 5 > > o c ^ K '-* S» I - g,k > r?? ^ U«H Uft ^ ;5 p c* ^S f t > w t i sr '' - '^3 \-r Ϊ5 C > ^ 2 ti =L >: - w ω «> 2 ^ 9^hr S' o - M v S F e 5 > WCi* 4? - w w c * K Ό > *< w w > i *«M H «Ui c 4 ΰ»-» ω 0* < < mf i t W ' X c " > V T - " V. *v.' *M - ^ X f 3 * *» *^ '^. <.i;^ 2 ^ it^ «- ^ w- > * - 'X. - «r ^ ^? - r *» «- X t " > «V ' ^ ^ i ^ ~ fc: > > " Z #». *T 5L 5C - ^ r *== w * i ^ >-> 5 ^ - < X :?,.4 > = c? c r ^ > v ^ v/ * ~ il. K^._ ' "^». < *fc - 1. X w * - * " *^ ->. i^ 1 / -Φκ g ^ 'z c 2:? > 5^ >: ^ ίτ -» *T : X -' > ' ' r r ^ > c -c -i - c r ^ Nr ^ ^ -w t i :!!. t Ϊ Γ, < 1 - ^m. r* ^,5: ^ - ^ i t > X. i V? s r ' r ' c ifcr '**> ^ r^ x > W X *t *^ 1 : I %» X. t ' c w N '»H. ^. : 'W. * ^ X f I ΐ ί ^ ^!./ U ^ V * - «- ' S * - c Λ E i^.0 - t~ 5l - Si ^ V? ^ ^ 5 if 5: 5 si ^ r X H.. i W W «-«t z z ^ i ; " > \J ^ X s ^ C ^ X ' t : X ί : S - C r > ' -5 1 ^ ^ 'r jr 'C i5 tr X c ^ B ^ z ' 2 w ^ ^ li - >v' fci.5 W or r 'W X - ξ ^ :c «Μ X c C '-f V- r: KJ^. *«- X rr X ϊ^ - > if i- X 'w C- z «i c W W u w > ^ ^ c ^ > w <s i 2 W W 5,ϊ::. C ^ > C. / > W ^ ~ X W > ft :. 3 i/ C ^ ^ h t m. *» * ^ νϋ5 v ^,t- >c -C > C < C ' ^ C M ' ^ C i:f?i 5 X ji -5?C N - c > 5 S 2 : :c X ' mh^ X v ^ s i w H ν *» g *-? > 1 / r* Λ. w s.* js jr,. H J Z JU / 6 «4r ^ ic 9^ W X r*» X * ^ w t : «^ 5 # 5: S T *».? - >- s w w (M 0^W w N*. X w vw w> <M X Ρ» MW mt i-t t:; > *. J } f g 5 B f t X > > w ' \ j c - X W 1^ ^ w -«^ - X?i >- w Irf w- i - F ^ ^ A "W ^ ^ z ^ C C / S T H X > X 3 Έ f c O i-> V/» > A w >: * F M g > ^.Λ < W «1^ 2. *- ti ^ F β ίε- ^ o? > o -c *< _ fci ^ k j 2 ^ ST ΜΓ ST ^ :i H F >.ξ F X > s, < S = X v^ 5 ^ ' w 2 ^ r. 5 'Z^ ^ ^ 2» Ί=Γ g r S X O *-«ζ ; > S ^ << '2 p. w i 5 p 5. - r '^' <0 S > ^ - > > O' '3 «Ρ-. '» ' s 5 O - t i c. Ό S' S δ >< O 3 W S * - 'j «- < X K S E r s ' ^?e Λ > V / c $ 5 g > $= 23 S t? I.»? p c νί^ vt; '= ϋ i*<w > V ^. S Hw > 5 c- >?; * > > c w ^ F ' > S > 3. 5 s - 3 ' S o - ' g : ' ^ 2 t X > 5= ^ G X e ^ > o > ^ 3 0 / 3 - t; :± O Of K. 9 i/ «< w w O/ K L/v '» - X P w > ΛWX F W w X Η ί> -w Η» » *< w X?- e >«it ft \j^ ξ ξ c ir < KA F o ί= w X V/» Z/ X w S 5? ::$.? δ S i< S v^. O ' i=^e: Ϊ? έ 1 ^ tt < :S ^ < ^ ^ z. :si ^ < lii H

5 14 οχοένα (ηενότερη ένωση των λαών της Evgcomig, όπου ο ι σποριάσεις ()u λαμβάνονται όσο το δυνατόν mo κοντά στους πολίτες»^, εξετά ζετα ι από τη ανσιαση της Επιτροπής των Περιφερειών α π ό τη Σ υνθήκη του Μά(ΐ~ στριχτ. Η ίδρυση αυτής της Επιτροπής τω ν Π ερ ιφ ερ ειώ ν α ντα να κλά κατά τον πλέον σαφή τρόπο την επιθυμία Ώ]ς Ευρωπαϊκής Έ νω σ η ς για την επαρχέστερη λειτουργία της βασικής κοινοτικής αρχής της επικουρικότητας στα πλαίσια της περιφερειακής της πολιτικής, προκειμένου τα κ οινοτικά όργανα να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες της Ένωσης. Ά λ λ ω σ τ ε είν α ι βέβαιο ότι μο'νο με'σα από την ένωση των λαώ ν ttjc: μ π ο ρ εί να κατοχυρω θεί ο έλεγχος του ιστορικού πεπρωμένου της Ευρώπης καθώς και η εγγιίηση της ακτινοβολίας της σε παγκόσμιο επίπεδο. 1 ^ΡόεδβΟζτης Επιτροπής negupeeeicov, «Επιτροπΐ) των Περι-. 4. επιοήμο>ν εκδ<5σεο)ν των Ευρωπαϊκοίν κοινοτήτων, L ^ 5 Περιφερειών», Υπηρεσ(α επιοημων εκδό^'* ^''

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIPUTO Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΥΤΟΛΙΟΙΚΗΣΗ ττίσ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡίΙΙΙΛΪΚΙΙΣ ΕΝί2ΣΗΣ BCvai γεγονός ότι τα συστήματα τοπικής -m u πτριφρρειακής αυτοδιοίκη- Γτης σιις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Έν<οίτιις δε <η'γκλίνί»υν μεχαξϋ τους, με ίϋίοτέλεσμα να καθ(σιαται εξαιρετικά δικτκολη μια προαπ<ίοεκί ταξινόμησής τους. Λαμβάνοντας ιος γνώμονα το κριτήριο τι^ς «περίφερειοποίηοης», που διατυπώθηκε αρχικά στο Ιταλικό Σύνταγμα το\ 1948 και ακολουθήθηκε, στη συνέχεια, από το Πορτογαλικό τοι> 1976, το Ισπανικό του 1978, την ειδική νομοθεσία και τον κανονισμό του Βελγίου του 1980 και τη y a X - λική μεταρρύθμιση του 1982, τότε μποροΐ'με να εξαγ(<γοί>με το συμπέρασμα ότι η περιφερειακή αιττοδιοίκηση των χωρών αυτών διέπεται, ως ένα βαθμό, οπό κοινές τάσεις και αντιλήψεις, που ειττιάζονται στα ζητήματα της αποκέντρωσης. Για μια σχετική κατάταξη των αυτοδιοικήσεων το>ν χωρow-μελϋ)v της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες, ο Γ. Χατζήμαρκάκης' λαμβάνει υπόψη τέσσερα κριτήρια της κρατικής οργάνωσης: α) της συγκεντροοτικής κρατικής διάρθρωσης, στην οποία ανήκουν το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία β) της περιφ ερειακής κρατικής διάρθρωσης, στην οποία ανήκουν η Ιταλία, η Ισπανία και το Βέλγιο γ) της αποκεντρικοποιημένης^ («αποκεντρωμένης»^), στην οποία ανήxovfv η Γαλλία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία και, τέλος, δ) της Ομοσπονδιακής δομής. Από την πλευρά του ο καθηγητής Δ. Πανάς^ προτείνει ένα άλλο πρότυπο διαχοιρισμού, επισημαίνοντας τρεις βασικές κοπτηγορίες: α) την κατηγορία της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι επηρρεασμένη 1. Άρθρο (πην Ευρωπαϊκή Έκφρασιι, τεύχος 6, Ιούλιος 1992, υ Ο όρος ανήκει στο Γ. Χατζημαρκάκη, όπ.π. 3. Ορθότερος όρος κατά την προυο)πική μας ίίϋ«)ψη. 4. Άρθρο m o Έθνος,

7 . '</? *^-ί * 16 οϋΐό ΤΟΝοϋΓολεόντειο crucmj^ct διοιχηίτηζ, ottjv ojtoicx εντόσσοντοιι η Μα, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Π ο ρ το γα λία και η Ε λλά δα β) το σκανδιναβικό πρότυπο, που ισχύει στη Δ α ν ία και, με αποκλίσεις οττ Μεγάλη Βρετανία και γ) το γερμανικό ομοσπονδιακό πρότυπο. Η ορολογία που χρησιμοποιείται αναφορικά με την τοπική και περιφε. ρειακή αυτοδιοίκηση για τη μελετη αυτη είναι ο όρος «τοπικές και περιφερειακές αρχές» ή «local and regional authorities» στην αγγλική γλώσσα ή «collectivites locales et regionales» στη γαλλική γλώ σ σ α, γ ια τί πιστεύουμε ότι ο όρος αυτός εκφράζει ορθότερα την ισχΰουσα κατά σ τα σ η στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης στον κοινοτικό χο5ρο. Στη συνέχεια του κειμένου καταβάλλεται μια π ρ ο σ π ά θ ε ια ανάλυσης, κατά α)ψιβψιχή σειρά σε κάθε χοδρα-μέλος της Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Ένωσης ξεχωριστά, των συστημάτων τοπικής και π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς αυτοδιοίκησης, προχειμένον να καταστεί σα<ρης η πολυμορφία τω ν συστημάτω ν αυτών,

8 Η ΛΙΛΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ TOIIIKSIN ΚΛΙ ΙΙΚΡΙΦΚΡΚΙΛΚίίΝ ΛΡΧίίΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ TIIL ΚΥΡΩΙΙΛΪΚΙΙΐ: ΚΝΩΣΠΐ: I. Λυατρίο l.t. Γενικά ατοιχη'α Η χώ ρα α\»τή, jiov ί'χη Γχταιη] 8.VS5() τ.χ. x<ti πλη(ϊυ(ϊ ΐ(> 7,8 Γκ((τομμιΗ)ΐ«χατοικορς, αποτγλι ι μ^^λος της Ι:\\Μυπαϊκ»)ς l*,v(ott» c (tnu lo attoxexf I μια ομοοπον^ιακη πολΐ κομμ<πικί Λημοκρ^τια, μι ομουπον- Λιακη 6ομ>ί και θ4>γαν(*ηη Ο εαμικο πλαίσιο II Λλν Τ ο ομο^τπονδιακό Σχ*»νταγμα ti]c Λιηπρίας. onuk <χνχό κΐ'()(ό()> κγ το Ι*>2() και τροποποιηοηχγ το!92s)'^, καοοριχη τη 6ικ(ίΐοΛοοίατ(ΐ)ν τοπικ<όν <χρχ<λν, δικαιο^οοία πον, μ^ταξί' ΰλλα)ν, πγ0ΐλα ΐ(ίάνρι xtt\ Οι'ματ(ϊ που τους ί^χουν?ταραχ(ορηβρι από τιιν κελτ^ική και πγ^ιφερηχΐκή χυβί\>νη(τη*\ Οι τοπιχίίς αρχές αποτελούν αντιίνομες εδαφίχι-ς τνίοοης Χ(ί1ΐ(ΰς x(ti Λιοικητιχά Λιαμερίοματα ανιοτάτον χ\ιβερλπ]τικοι* Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Σΰνταγμχι, x<i(h' Land ήκί*ργίτ(«<tf G enieinden'^ T o βααικύ κείμενο που διε'ππ την οργάνιοιτη κ(χι τη λητ(η»ργία των τοπικώ ν αρχιάν είναι το «Mustcrgcmeituicortiming», που (λποτγλρ.ίται από τοί ζ κανονισμούς που θεσπίζουν τα l.iiniicm για το (τκοπό αυτό. K(xOi^V(^ από τα Lander ε'χει θεσπίσει το δικό του νόμο της τοπικής κυβι^ρνησης. 5. BGBI No 1/1W), 6. Council of Europe, Local ami rcgiiinal authorities in Muropc No 4*). p Στο i^sio. 8. Αρθρο 116 ftw Συντόνμ<αος.

9 Ιί> Ι,.ν II tonixwv και ηε(>ιφ«(>»α}«όν αρχο>ν «ιτριμηορουιηάζει to εξής σχήμα: Αν. 4. Om>inON4IAKO ΚΡΑΤΟΣ Η ^JATIONOMA ΚΡΑΤΙΔΙΑ (LANDER), ως εξής\ Έ κτα ση Πληθυσμός Hurgcnland Kiirien (Carinthia) Niedenisterreich Oberosterreich Snllzhurg Steiermark ΊΊγοΙ Vorarlberg Wien Γ ΔΗΜΟΙ (MUNICIPALFriES)^'^ Ι) αριθμός των δήμων παρουσιάζει τα τελειηαία χρ όνια μια αισθητή πηόση. Συγκεκριμε'να από το 1942 μέχρι και το 1992 μειώ θηκαν σημαντικά" «I δήμοι από 3.999, που ήταν το 1950, σε το 1992, δηλαδή μείωση οε ηοοοστό της τάξης του 42%, στα πλαίσια δραστικών διοικητικών μεταρρυθ- μίσίων που επέβαλε το κράτος. Α πό τους δήμους αυτούς 602 ε'χουν πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων, μεταξύ 1001 και κατοίκων, 130 μεταξύ και κατοίκων, 64 μεταξύ κ αι κατοίκων και 5 δήμοι αριθμούν περισσότερους των κατοίκω ν 1 9. Council of Europe Structure and operation of Local and regional democracy, Attsuin, Situation in 1992, Strasbourg 1993, Document prepared under the authority of ihc.steering Committee of Local and Regional Authorities (CDLR) of the Council of Kuiupc on the basis of information provided by member states. JO. Πς)ίπι:ι να σημειολίί ότι ο αριθμός τ(ον δήμων ανερχόταν το 1950 οε μίγαλντίρος Λήμος είναι αϊτός της Βιέννης με L κατοίκους, ενώ ο μικρότερο? u(n( ^ ( μόχις 50 κατοίκους. 11. Οιηκαί dc I Europe, the size of municipalities, efficiency and citizc P«li ipatkirt. CDLR (93), 12, Strasbourg, , p )n«il de I Europe, the size of municipalities, efficiency pw»ctp«.on. CDLR (93). 12, Strasbourg, , p.6.

10 1.4, Η equo^tiitttv^^ Η 4Μΐ<Η^:τονδια«η δομή της Αιπηρίας έχει επιβάλει την κατανομή τοιν Hf τα ν ομοοπονδιακής και περιφερειακής διοίκησης. Ειδικότερα ^ \\>ιη>βττιχή χαι εκτελεστική εξουσία κατανέμεται μεταξύ της ομοσπονδίανής %α\ της περιφερειακής κιψερνησης. Τα Lander διαθέτουν to συνταγμαx\m s ν^ίχαιοιμα να εκτελσύν oμooπovδιακo^κ νόμους ποι^ απαριθμοινται ^ χ ύ toiv διχων τους άρχουν της περιφερειακής Κυβέρνησης* α Ψβφ φ Θεη κ ή εξ ρ ν α έα Μ νομοθετική εξουσία ανήκει αποκλειστικά στο κράτος και τα Liindcr, f δημοτικές και κοινοτικές αρχές στερούνται οποιασδήποτε νομοθετιfcoxxroc. Ειδικότερα σε θέματα πυροσβεστικής προστασίας, τη νομοβτηνη ίξοικλ'α ασκοί^ν αποκλειστικά τα ομόσπονδα κρατίδια, ενώ σε θε'- ριατα &ιχαιο<η?νης η αρμοδιότητα αιττή ασκείται αποκλειστικά από το κράνος Οι νομοθετικές αρμοδιότητες κατανέμσνται μεταξύ κράτους και ομοκρατι6{<ιΐν σε θέματα ασς>άλειας, αστυνομίας, πολιτικής προσταχαι ψ ν< ημ ώ \ καταστροςρων. Στον τομ α της εκπαίδευσης οι εξουσίες κατανέμονται ως εξής; η αποχλεκτηχή νομοθετική εξουσία για θέματα της συντήρησης κτηρίων και προσωπικού σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης ανήκει στο κρά^ χχλς* ενώ για τα ίδια θέματα σε επίπεδο εκπαίδευσης ενηλίκων ανήκει στα o»ioo3tm^ χραηδια. Το κράτος ασκεί τη νομοθετική εξουσία από κοινού με να ομόοετονδα κρατίδια σε θέματα πρόσληψης προσ(οπικού της προσχολινιΐς. 4ΐθ(ρλιχής και μέσης εκπαίδευσης και τα ομόσπονδα κρατίδια ασκούν α.τοχλει<πιχά τη νομοθετική εξουσία σε θέματα συντήρησης κτηρίων της σχολικής και μέσης εκπαίδευσης. Τέλος, το κράτος ασκεί α:νοχλε4<ιηχη εξουσία σε θέματα προσωπικού της τεχνικής και επαγγελματική? ε»αίδευσΐ ς, για την οττοία τα ομόσπονδα κρατίδια ασκούν αποκλει- <mx^ ν<^ιοθετνχη αρμοδιότητα σε θέματα συντήρησης κτηρίων. Στον τομέα της δημόσιας ν γ ζ ία ς οι νομοθετικές αρμοδιότητες ασκούνται αχό κοινού από το κράτος και τα ομόσπονδα κρατίδια στα θέματα των ι^οοοχομείων και των αναρρωτηρίων και αποκλειστικά από το κράτος στα θάματα τΐ ς ατομικής ι?γείας. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, οι παιδικοί σταθμοί, τα βρεφοκοl«iol oi otxoi κοινωνικής πρόνοιας και τα άλλα θέματα κοινο)νικής πρόvmac ανήκονν στην αποκλειστική νομοθετική αρμοδιότητα των ομοσπόν- 13. Co^okdl af Europe Structure and operation of Local and regional democracy, A«Ktm, Situjuioci ia 1992, pp. 10,1L

11 Στα ζηχήμαχα χης δημόσιας υγείας, το κ ρ ά το ς α σ κ ε ί α π οκ λεισ τικ ά "ίη^ εχτελεστιχή εξουσία σε ζητήματα προσωπικής υγείας, ενώ τα Lander είναι <XQ\lobia οε tttcniifrrn 20 δων κρατιδίων, ενώ τα θέματα της κοινωνικής π ρ ό ν ο ια ς τω ν οικογενειών και η κοινωνική ασφάλιση ανήκουν στην αποκλειστική νομοθετική αρμο. διότητα του κράτους. Ο τομέας του οικιστικού και πολεοδομικου σ χεδ ια σ μ ο ύ ανήκει στην αποκλειστική νομοθετική αρμοδιότητα των ομοσπόνδω ν κρατιδίω ν. Ο τομέας περιβάΰοντος και αποχέτευσης ανήκει στη νομοθετικ ή αποκλειστικό, τητα του κράτους για τα θέματα υγεινής του ϋδατος, περιβαλλοντικής προσία- σίας και σφαγείοβν, ενώ τα θέματα των νεκροταφεια)ν, το)ν αποτεφρωτηρίων, των συλλογικών καταφυγίων και της δημόσιας αποχε'τευσης α νή κ ο υ ν αποκλειστικά στα ομόσπονδα κρατίδια. Ο τομέας πολιτισμού, ανατ τυχής κα ι αθλητισμού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους γ ια θέματα θεάτρο)ν, συναυλιών και θρησκείας και στην αποκλειστική α ρμ οδιότητα τοιν ομοσπόνδων κρατιδίων για θέματα αθλητισμού και ελευθέρου χρόνου. Ο τομέας συγκοινωνιών και μεταφορών ανήκει στην αποκλειστική α ρμ οδιότητα του κρά- τοιις για τα θέματα αστικού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, λιμένων και αεροδρομίων, ενώ η αρμοδιότητα ανήκει από κοινού στο κράτο ς και τα ομόσπονδα κρατίδια σε θέματα εθνικού οδικού δικτύου. Τ έλος, στον τομέα οικονομικών αγαθών η περιφερειακή θέρμανση, ο ηλεκτρισμός κ α ι το εμπόριο ανήκουν σιη νομοθετική αρμοδιότητα του κράτους, ενώ το υγραε'ριο, η παροχή ύδατος, η γεωργία, η αλιεία, η Θήρα, τα δάση και ο τουρισμός αλύ^κουν σηιν αποκλειστική αρμοδιότητα των ομοσπόνδων κροχτιδίων Ε χ ηλια χιχές εξουσίες Αναφορικά με τις εκτελεστικές εξουσίες, π α ρ α τη ρ ε ίτα ι μ ια «τριχοτόμηση» των εξουσιών μεταξύ κράτους, ομοσπόνδων κρατιό ΐίο ν κ α ι δήμων, οι οποίες ασκούνται είτε κατ αποκλειστικότητα είτε α π ό κ ο ιν ο ύ. Ειδικότερα, το κράτος ασκεί αποκλειστικές εκ τελ εσ τικ ές εξουσίες στον τομε'α της δικαιοσύνης και οι δήμοι ασκούν α π ο κ λ εισ τικ ές εξουσίες οτο θέμα της πυροπροστασίας. Παράλληλα, ασκούνται α π ό κ ο ιν ο ύ αρμοδιότητες μεταξύ κράτους και δήμων στα θέματα α σ φ ά λ εια ς κ α ι αστυνομίας από κοινού αρμοδιότητες μεταξύ κράτους κ α ι ο μ ο σ π ό ν δ ω ν κρατιδίω ν σε θέματα πολιτικής προστασίας και φυσικών κ α τα σ τρ ο φ ώ ν. Στα θέματα της συντήρησης κτηρίων κ α ι π ρ ό σ λ η ψ η ς προσοιπικού του τομέα της εκπαίδευσης, το κράτος ασκεί την εκ τελ εσ τικ ή εξουσία αχψ ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελματική κ α ι τ εχνικ ή επιμόρφω<ί^> ομόσπονδα κρατίδια σε θέματα εκπαίδευσης ενη λίκω ν, ενώ ο ι δήμοι κοι κοινότητες σε θέματα εκπαίδευσης σε β ρ εφ ο κ ο μ εία κ α ι νη π ια γω γεία.

12 21 U i I) ί-ηίελρπτική εξουσία ανήκει cmo- Jttutul Yiu ih'iiiiui ΚΛΜνιονικής αοφάλειας και κοινωνικής vntmmji Mtutvoiui iuu ou< i^noomwha κρατίδια για θέματα βρεφοκο- Μit*iv πηΐ -hm^mvun niu()(i»av I )(u XtonKt'g ρξουοίρς ασκούν από κοινού τα HjhUitMhrt(i JHit lu or th' utm κοινοτικής πρόνοιας, οίκων M^uiuwsiy nut \U ih' iou( >ίοιν»ονο<ης πρόνοιας, Μ»buuM»( iuihimu αποκλκιοτικά από τα ομόσπονδα κραηλμ** Πί (ΐίΜΜ Ή ι»μ(ή>* ί»ι>ί*>*ί οχι ήΐιίομο*» και από τους δήμους σε θέματα ϊι * th utnu U ι>ι 1»κλλι)νιο., και Λημαοιας αποχετευοΐ]ς π α ρ α τη ρ είτα ι α-!nin.i ΐΐΐΐιλΐοηκιύν ι<ρμοινιοίήτ(ον α π ό το κράτος γ ια την ihimtiithd ([ΐΜ huv ΜΛ^ίΗΐΐν, u.iui Μ( ii toti;n»vfta κρατίδια για σ φ α γ εία και α π ό ιηο- ΛψΐΐΜΐ. yiti χίΐη»ίηκ_, κοιμητηρίων και α ποτεφ ρω τη ρίω ν καiluk **'<* 1* n iiuii»v υγι ιας, Ιίκττλ^ιττικες αρμοδιότητες από κοι- \ί»μΐ *um(imu UU \i\»iiuuik, Hiti Mi 4ϊ ΐόοπονδα κρατίδια σε θέμ α τα προ- ittiufftr ΜΗΙ if (Μ()ΐ9λλ(ΐνΐ<Κ. K'iii*Vit H) MtuXnMunOv ορμιίδιοιηηον μεταξύ κράτους, ομοσπόνδων,.ΐμμ(λι*ι>ν Mill Λί)μηιν ΐϋίρίπηρι u*u nr ίΐί'ματα Βεάτρου, συναυλιών, μου- ΜΗι»ιν ΗΐΠ»Μΐιΐ»ον Η χνΐ ν, Η»*ι Π» <λιοοΐ Ηών. Οι δήμοι ασκοι^ αποκλειστικές HMtAioiKu't *)(.)(ΐ'»Λιοΐΐ π S iu ίιί*μ(π<ϊ αλικόν και ανοικτών χώρων, ενώ uuf'i ΜίΜ ΜΜιΐ iduvttt) (U UI ομοί^ιονδιι χρατίδια \\ εκτελεστική αρμοδιότητα tff (If'inMM ιιομ ΐιομιηι ΜΜΐ ιΐ()χολΐα)ν αν(η η«χής. IΜ uftiiuhi u.iulu Xiu»v (ίντικπμενο κατανομής, α να φ οριt*if μι Μ ι«ΐιλΐί»μηΐ\ ibumiiiv,. μί ϊα^ο κράτους, ομοσπόνδω ν κρατιδίω ν iim ^ήμί'ΐν Λιιμ**^ '*Μ'* V WDtvoi» μηαξι» κράτους και L ander ασκούyimi ΐΜΗ ΟΓμ<Μί( ΑιμΓνν χιιι tu ρολρομ(*ον, ενα) την αποκλειστική εκτελε- (Μ Οί μ*ηπ noi iktov ολικίον μι ιαΐ('ορ(γ>ν ασκούν τα ομόσπονδα ί<(μμΐαΐμ #ΐίΐι θ( ΟΓμίΜιΐ *ηπΐη(ΐ>ν *ηλΐ ρίίλρομ(κιόν στίγκοινωνιών το κράτος. Π Γ/ίΜ*μΜ) ui)v I ΜΐιΙι ίπικίύν i i;;i»iohov or (ϊΐ'[ΐατα υγραερίου, κεντρικής ίιί (ΐμ*/ν*Μ,. yt </ιι^ιγΐΐίι. «<Ait iti<\ και Οήρ<(<, δίίοίον, ηλεκτρισμού και εμπορίου </νήνΐί uiith'ai ιοιικπ imh ιιμοιυπινλα κριίπδκχ» ενιάσε θέματα προμήθειας '^νήκμ ι/ίΐοκαμίΐηκα Λημνϊΐίς, Οι Γχτελεστικές αρμοδιότητες nt Οί'μ#/Μί ΐιπίυ<ομ*Μ» κιϊκιμίνκμ α,ιιό κοινοο fu ια!;ύ ομοσπόνδω ν κρατιδίω ν 6ημί#*ν 11^ * H /ΐί# μίίμί^ί>ιιμ)» ιΐί»ν tujukuw α ρ χ ίΐ^ ίΐρ ο ερ χετα ι κατά ένα σ!]μαντικό Μ Μ/ί*ί (» ί Μ ί*>

13 22 L -». «0<π.«6ν «πτά ποαοατο ft,.w οπλ «ω»ν ο. »«<? <Wi? «<».ρλτ,0.«- ίν,ι...ητηγ W (, ^ «Kwmt 8.10» «S 't-seo's "S " I - W : n. S,, i μί(ος χαβώς «α, «pm.x<? t)..χορ,,γήογ.ς mw at jrooootd 10,7*>% fjti των (η-νολίχων ro«5ixx)v των tonixtdv <Η>χι,^ ληλα i m σναγνωρισθεί <mc τοπιχίς «CX^? to Λικαίωμο ft«tvr αδ (<κ της e^omnk.vkkic σ^χής. που r ίναν ο π ε ρ ι φ ί xvf Ο o,^xawm%<k οιχονομιχό; νόμος (Constitutional Finance U w ) tw 194«ορίζε» Tt; ομοσπονδιαχίς χαι περιφερπακές αρμοδιότητες mov χο^α ^ φορολογία?. Η νομοθεσία καθορίζει το δικαιον^ο τΐ)ς φ<)θολογίβς» η ^ και tm»c δισφόροι*ζ τΰίτοι»? των φόρων. Ειδιχότεςκι. π^>ρλ^πον««φόιβοι 3KK? τα έσοδα τους περιέρχονται αποχλειατικά στην ομο^ηοννβχή ν» σιι xm τις άλλες περιφερειακές αρχές (territorial au lh o n ticsi wa o^6* 03«>νδα κρατίδια αποκλειστικά ή στα ομι^απονίκι x(?c*tiimi και τσι»; bfms. *01. i Xt^ αποχλειστικά στους 6ήμο\*ς. ϊ.χ\\ 6utxt»i>im) των wxow>«*ft«fo)v δήμιον ασκείται έλτγχος ο3»ό την εποπτε νηιτκκι vtq)[}\, ανιτφορικό μι ^ <jxo3iqi6r» Ta και την α*σκλιιη»αττκότητα. ολλλ και τΐ} mwtnm στη ίηΐ«χτί ριση. 2. ΒΑγιο Ζ.1. t'mxa moi%ha To BaoOiw ταυ Βιλγίαυ. μι intiidn τ.χ, mu Λλη«ΗκΗ«^ ΙΟ ικ«τομμίίρια χατοίχου;. XMpf(?νάτ«ι αχό κληριινομνκύ M o v ti< ^ ο ολιηο<. xoivws μ* τη Βονλή Twv 150 μιλι^ και τη Γ«<?οΐΗΐί,Λ«ν 71 1 ρ.η 0 Μ«ην (ΐοχεί τη νομοβιτιχή ίξοικιία. 12. ϊ^ισμίμί κλβίοιο *λαίοιο οργάνωαης χα ι λλΐτοι\>γίας ττ ς χεια το «ν ^ W ivuhw i tuiv κοινιηήτω ν. στη ^«ΐνχαβιέΙ^Η ί^οίΐ!!!!!^^ ««Χ ρ ειώ ν nm χο i9m κηι «κ. Π ο ρ ^ η λ α μ*αθ»«4χ^ ^ < 4 θ«μ;ίΐτην «vtwa toanirfk; m«r»xx Λ ^«ιγμ.κ^ί

14 1 ίϋ#* ίί^ ^ *-^isfn«?rv^sok<i00^ jh* 5 'ϊ ον#!*' f i r «V > -! m0 f. ί s f. r i ' i - A i V k I3«V ^

15 'ίί Ί ο (Ntoix» T(x<5 (πκττημ» του κράτο υ ς αυτοί ε ίν α ι ('Γΐτολ ^κκχιΐ (Πκττημα, <.moxrxov\nyo, <τύμφο)να μκ τη νομ ο θετίν/, ' Μΐ<^ τλυ οπό τ ρ η ς π ερ ιο χίς; α ) το)ν Β ρυξε>λώ ν, β) της Φ /^ ίν ^ / ' ν) T^c BrtUoviotc χα( ixrc6 τ ρ η ς κοινότητες: α ) τη ς φ///.μ/jev6^κrk. βι λίν^ιηηζ xrti γ) της γρρμονόφ(ΐ)ντ)ζ, H δ ια δ ικ α σ ία αυτή της α χ τ οκ «τχοίτό τον περιορισμό rcov εθνολογικοίν-γλίοσσικοΐν ανχιμ οί'^ν τ<> του πλη(κ>σμοτ) ίχει ο>ς επίσημη γλώ σ σ α τη φ/λψ«ν6ικΐ}. χο 33«^ ^ YrtUtxtj. fv(0 66.(Χ)() άτομα της επ α ρ χία ς της Λ ιέγη ς ομι/λ ίύ τ α γερκατλά Κά^ μία από η ς τρεις π ερ ιο χές κ α ι τις τρ ε ις κ ο ινότη τες διαθέτει «ίκοβ f χλί-γμένη νομοθετική συνέλευ(τη (σ ιψ βούλιο) κ α ι όική τ η : vx»iw^p<;vixxti,w fsoi Oia, fif ε αίρε(τη τη <1)λ(ϊνδρα όπου η π ε ρ ιο χ ή κ α ι η κοινάττ-α v im rvt«i<:) «Λίίφοΐίλιο και εκτελε(κική εξουσία. Ο ι π ε ρ ιο χ έ ς α σ κ ο νν vouoot-avic χ«ι διοικητικές αρμοδιότητες'^ επί οικονομικοίν θ ε μ ά το ^, ά χ α κ είναι η τολεο. δομία χα ι η χ«)ροταξία, το περιβάλλον, η γεο^ργία, τ α ύ δ α τα, η οικονομική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, ο έλεγχος των δήμο>ν, το)ν διαδημ(ηι»βν tv(6ctf(i)v και επαρχιών, της απασχόλησης και της εφηρμοσμενη; έρειηί<κ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο Βέλγιο το αποκεντρω μένο ομοσ^ονδίφ,ό (Λ^οτημα λειτουργεί κατά πρωτότυπο τρόπο, αφού στο ίδιο επίπεδο ccucήιοτήτων οργανώνονται δυο τΰποι ομοσπονδιο^ν: πρόκειται για ης ^ ιε ς χαι τις κοινότητες, των οποίων τα εδάφη τέμνονται σε ορισμένα τμήματα. Οι κοινότητες είναι διοικητικές οντότητες που ασκουν π>.ιίρει: fcm- 0(«ς στις γλωσσικές περιοχές όπου ομιλείται η Γαλλική, η Φ/χιμανδική χαι η Γερμανική και ορισμένες εξουσίες στην περιοχή των Βρυξελ/χίΐν am'.tdc γνωορτόν, είναι δίγλωσση. Οι επαρχίες είναι διοικητικές οντότητες που ανέρχονται στον αριίτ,ω των εννέα. Τη διοίκηση σ αυτές ασκεί το Επαρχιακό Συμβουλιο..τοι* au> τελείται από 50 ως 90 αιρετά μέλη, εκλεγμένα με άμεση καθο/ακή ρία κάθε τέσσερα χρόνια. Το Συμβούλιο αυτό εκλέγει μια εξαμελή μονί! '^'! εκπροσώπηση στην οποία προεδρεύει ο κυβερνήτης (G ouvem eur). ο ο ποίος διαθέτει αποφασιστική ψήφο και εκ προσω πεί το κράτος. Στο Βέλγιο υπάρχουν συνολικά 589 κοινότητες (C o m m u n es) - Κά^- 15. Νόμοι της 8ης και 9ης Αυγοΰστου Η γερμανό(ρωνη κοινότητα διαθέτει, σύμφωνα με το νόμο njc 31η? 1983, δικό της συμβούλιο και σώμα αναπληρωτών. 17. Προκειμένου να κατοχυρωθούν οι αρμοδιότητες αυτές }jexxovo'fti εν«τικό Λικαστήριο, σύμφωνα με το νόμο της , που επι/.νει Ηρστιχών, κοινοτικών και περιφερειακών νόμων καθώς και η Ε-τιτρο-Όϊ σύμφωνο με το νόμο της , που επιλύει διάφορες οι^φερό^τω ν. 18. Οκτώ από τους δήμους αυτούς έχουν πληθυσμό μεγα>4?τερο ttov

16 5C 'Λ 3 U B <*r r ^- Ίβ 'S,A?5 P 5 0 έ 9T C - j»» *JS ^ I\A IA X' ^ Jic >- >- *«Μ» W..^ '3' w v \ > k t 5^ \iv \Y\ f I ' i" ί [* Γ W' ^ ^ jcj I w,.^i ^ f r '!^ A ' ^ u h h f- ^ Ϋ I ' f S I,' P h a ί I c*> 'G 'U< O ip ~ f Ό ««II 'm0 '00 w im" *M 09^ j» »? Z* Φ f ^ im >.,«W «ir > 'W ** ^ W r ^ *- s- J- > s *- i!«-5 Λ ^ Τ'* w I a i f ^ Qv P ^ g \/: «ξ I i. i ^ i Ί δ t r i 1 (5/ /' 'g fi "(w ft (v C?- i:. ^ ε μ ^ P* f* ^ ii O V P -* m m* ^ ^5 iii ε, S 1^' 'C E il- ^ c p C f Cj #jr. i^. ^. ^ w =: '5 r_ 5 C ^ <uk. * O js - ^ - ^ t r > C ST w = rl *- ^ ^ v= t: ^ X ^ - i i w 2. i- jm '%. U* iff f< C Χ- ' O *^ X# O* ^«rr n Ti ~ 4r ίί

17 Β. Council nf Ρ i t r r w v A... i. Μ... 4 / ^ ίιοφιονιχά χαι τηλεοπτικά, νεολαίας, αθλτ}τισ(«)υ, r/, ιη)< /o 0 y, ί^παμονχαι εκπαίδευσης), β) κοινοτικής ασφίίλιοης, γ; n it u,r ιηημονιχής ε'ρεννας στα ανωτέρω θάματα. ^ 2«5* Χρηματοδότηση Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των κοινοτήτολ^, a m f. c /in \\u i.v ih { r > i( ^, Υΐαι απότιιν κατανομή του προϊόντος των εθνικ<ίίν i{j6{xfrv, ι.ν<ί, η ι και οι κοινότητες μπορούν να εισπράττουν φ ό ρ ο υ ς y j u \ ο, από τις περιφέρειες. 3. Γαλλία 3.1. Γενικό στοιχείο Η Γαλλική Δημοκρατία, που η έκτασή της ανέρχετα ι <τε 544.(ΧΚ) τ χ. m ο πληθίόμός της σε 57,2 εκατομμύρια κατοίκους, αποτε/>:ί ίπ3(πημχ/ χΐ ς δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο διαιρείται σε δυο οώ\\χαα: <ι) την ΕίΜκη> νελειιση, με 577 Βουλευτές και β) τη Γερουσία, με 317 Γερί)υσ«Λ(κέζ. θεσμικό ηλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της περιφ ερ εια κ ή : -/μ χοιιιχής αυτοδιοίκησης διέπεται τόσο από συνταγμιχτικές όσ ο, επίσης, από νομοθετικές διατάξεις^. Πρόκειται για το ισχυον Σ ΰ νκ ίγ μ α του 195λ το οποίο αναγνωρίζει στο άρθρο 72 ότι «οι τοπικές α ρ χές της Δημοκρατία: είναι οι δήμοι (communes), οι νομοί (cl0partem ents), και τα υπερπόντια διαμερίσματα (Departements d Outre Mer)...». Στη δεύτερη παράγραφ χον ιδίου άρθρου αναγνωρίζεται ότι «οι αρχές αυτές αυτοδιοικουνται ελεύθερα από συμβούλια που εκλέγονται με εκλογές σύμφojvα με τους όρον: που ορίζουν οι νόμοι». Τα άρθρα 73 και 74 α να φ έρ οντα ι στην οργάνοχπΐ χαι τη λειτουργία των τοπικών αρχών των διαμερισμάτο>ν το)ν υπερποντίο^ν εδαφίύν, ενώ το άρθρο 34 αναγνωρίζει το δικαίωμα του κοινοβουαχου να ^^φίζει νόμους που αφορούν το εκλογικό σύστημα το)ν κοινοβουλίίον τοπικών συνελεύσεων καθώς και τις βασικές αρχές π ου δ ιέπ ο υ ν την ε ^ ' βερη διοίχιρ) από τις τοπικές αρχές, την έκταση ττ ς δικ α ιοδοσ ία ς και κόπους των τοπικών αρχών.

18 27 H νομοοεοία που διεπει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι πολΐίάριομη. Στη Γαλλία ισχύει ο δημοτικός κώδικας (code des communes), που προηοειαήχοηκε το 1884 και έχει τροποποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Αναφορικά με τη νομοθεσία των νομών (d0partements) ισχύει η νομοθεσία του Νόμου της 10ης Αυγοϋστου 1871, του νόμου της 2ας Μαρτίου 1982 και των Νόμων της μεταφοράς εξουσίας της 7ης Ιανουαρίου 1983,22ας Ιουλίου 1983 και 10ης Ιουνίου II βασική νομοθεσία για τις περιφέρειες περιλαμβάνεται στους νόμους 5ηζ Ιουλίου 1971, 2ας Μαρτίου 1982 και τους νόμους για τη μεταφορά εξουσιών της 7ης Ιανουαρίου 1983, 22ας Ιουλίου 1983 και 24ης Φεβρουάριου Οργανωτική διάρθρωση Οργανωτικά, εξετάζοντας την περιφερειακή δομή της διοίκησης στη Γαλλία, διακρίνονται τρία βασικά επίπεδα^^: α) 26 R6gions (Περιφέρειες), από τις οποίες οι 22 βρίσκονται στη μητροπολιτική Γαλλία και οι 4 στα Υπερπόντια Διαμερίσματα β) 100 Dipartements (Διαμερίσματα), από τα οποία τα 96 αποτελούν τμήμα του εδάφους της μητροπολιτικής Γαλλίας και τα 4 των Υπερπόντιων Εδαφών, και γ) Communes (Δήμοι και Κοινότητες), από τους οποίους 36,551 αποτελούν τμήμα του εδάφους της μητροπολιτικής Γαλλίας, 113 τμήμα των Υπερπόντιων Διαμερισμάτων, 80 τμήμα των Υπερποντίων Εδαφών και 19 διαθέτουν ειδικό καθεστώς. Επιπλέον, στη Γαλλική επικράτεια ανήκουν τα 4 Υπερπόντια Εδάφη της Νέας Καληδονίας, της Γαλλικής Πολυνησίας, των Wallis και Futuna και του Γαλλικού Νοτιοτάτου Ωκεανού και των Εδαφών της Ανταρκτικής καθώς και 2 Α ρχές με ειδικό καθεστώς της Mayotte και Saint-Pierre-et- Miquelon. Σύμφο^να με το γαλλικό Σύνταγμα της 4ης Οκτωβρίου 1958, ως περιφερειακοί οργανισμοί ορίζονται οι δήμοι, τα διαμερίσματα και τα υπερπόντια εδάφη, ενώ οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή διαίρεση στο εσωτερικό της επικράτειας απαιτεί την ύπαρξη νόμου. Σύμφωνα με τις συνταγματικές αυτές διατυπώσεις συστάθηκαν, κατ αρχήν το 1972^*', οι «περιφερειακοί οργανισμοί», συνδεόμενοι από νομικής απόψεως με τους δήμους και τοχ»ς νομούς, οι οποίοι, σύμ<ρωνα με νόμο^^ του 1982, χαρακτηρίζονται ως περι- 24. Council of Europe, Stnicture and operation of local and regional democracy, France, p Νόμος 619 της 5ης Ιουλίου 1972.

19 1 2$: (rdgioij). H αποχεντρωτική αυτή διαδικασία οδήγιμι^ α λ } Μ : γ έ ς, σϊ''μφωνα fif tic οποίες τα εκλεγμενα, πλέον, πιιμ(\(η'ιλ*ι, mihm'uxfc αρμοδιογητες χσθ«δζ και δικαιοδοσία ελε'γχίον, ρλ, Λοίοι παλαί<)τερα τελούσαν υπό την προληπτικ» εποπτεία tun ίτήυερα δΐί^ργοννται από διοικητικά δικαστήρια και, σε περυίιι,^,'ι', νιίτγιχίμ 0ε{ΜΧτων, από τα περιφ ερεια κά ελεγκτικά συμβοιίλκι. " Η μητροπολιηκή Γαλλία υποδιαιρείται σε 22 μητροπολπικες ji, ρείίί" και 4 υπερπό\τ:ια διαμερίσματα, ως εξή ς : Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΊΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π ληθυσμός 1.ίκκ<(ΐΐ ife-de-france Picardie Nord-Pas-De Calais Haute-Normandie ,.307 Basse Normandie ,589 Bretacne ,208?svs de la Loire ν' Poitou-Charente Aquitaine Midi Pyrenees Lanquedoc-Roussillon Centre ! Limousin Auvergne Bourgogne Champagne-Ardenne Lorraine Alsace 1.624, France-Comle Rh6ne*Alpes >8 Province-Alpes*C6te d Azur Corse^ H0 26. Νόμος 213 της 2ας Μαρτίου Council of Europe, Structure and operation of local and regional France, p.7, 2 8. H Κορσική απολα.φάνει ειδιχοϋ καθεατοπος με τοπική (<ουλή ν.α ί «ί*'/'"'

20 Γΐ τ. a & I. I" Η' %.... W. 1^. W ' h ' f~ h Uw i I έ )1\ rr, r>; 4< 5 1 ίΰ g -c > e.5 > S'.5 5 g i2 g ' US ω C- ^ Gv. ^ Qi ΰ «M' ^ ω > *-*' Ui G F 'rt ^3 O S - ^ I i : g δ ^ ^ S'? Ϊ N ^ - 13 p? ^.S Jg <g ^ δ ΐ Ι δ,. w Q Xi ii- S- :s u* w '<5 «t f ' ^ r p- l.ώ B C CL. f T X &-ΛΙ Cm '3 b a ^ S P t 4 S '^ 9 5 S 'G / f e -a r, O., S O ^ > <-<; ' K ' L i ^3 H 3 '3 o 'p * ^ if..w 3 6 ^ ^ i 3 :4. ω b. O' w ^,f^ ^ V ^ liters P w. rt r «I/. ^I 2i S- lu^' 3. ^ Li'.. ^ 5^ si > F 'S T S' y tu 5/ c - I w W o Wa E 0 H >Q ^ S; I. g r f «S? g ' I ' M i I-

21 ^ 1 * 1 s. ^ M l l l i l I 1 I * i >5 t ί ^ S s, ^ I f l l H I I i l i ' t i i l I f i r s j l i p f l i j f i f! l i i!? η ι =^ ι s.? s I 5 : i r r

22 H i h l i i i n ; ΐ ΐ ΐ Π ΐ ί ΐ ΐ * > i l i l i i l U i H n t t \ μ ι \ «ΐ ΐ! ί u

23 έχουν το δικαίωμα είσπραξης τελών αδείας οδήγησης και τελών κυκλοφορίας οχημάτων με κινητήρα. Οι νομοί εισπράττουν συνολικές επιχορηγήσεις λειτουργίας και εφοδιασμού, ειδική επιχορήγηση εφοδιασμού κολλεγίων και επιχορήγηση αποκέντρωσης. Παράλληλα, εισπράττουν έσοδα φόρου κυκλοφορίας σχισμάτων με κινητήρα, φόρου ηλεκτρισμού και έσοδα από το φόρο μεταβίβασης περιουσίας. Τέλος, κάθε διοίκηση είναι δυνατόν να ενισχυθεί από ταμεία αντιστάθμισης του Φ.Π.Α. ή να προχωρήσει στη σύνα^ρη δανείου. Η ισχΰουσα αρχή της «γενικευμένης δυνατότητας σύναψης συμβάσεων» δίδει τη δυνατότητα σιις περιφέρειες και στους άλλους τοπικούς οργανισμούς να συνάπτουν συμβάσεις, είτε με το κράτος είτε μεταξύ τους, για αμοιβαία διάθεση υπηρεσιών και πόρων προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση αντιστοίχων αρμοδιοτήτων. Οι αποφάσεις, οι πράξεις και οι συμβάσεις των τοπικών οργανισμών είναι άμεσα εκτελεστές από τη μεταβίβασή τους στον επίτροπο της Δημοκρατίας εντός 15 ημερών. Ο επίτροπος μπορεί σε διάστημα δύο μηνών να ακυρώσει εκείνες τις αποφάσεις, πράξεις ή συμβάσεις που κρίνει ως παράνομες, ζητώντας παράλληλα τ»]ν αναστολή εκτέλεσής τους Γερμανία 4.1. Γενικά στοιχεία Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, με έκταση τ.χ. και πληθυσμό 81,2 εκατομμυρίων, είναι ένα κράτος που βασίζεται σε ομοσπονδιακή δομή και σύνταγμα^^ θεσμικό πλαίσιο Η περιφερειακή οργάνωση της Γερμανίας διέπεται, κατά βάση, από τις ρυθμίσεις των άρθρων 20, 28, 30, 31, 70 και 83 του Συντάγματος του 1949 καθώς και τα συντάγματα των Lander (ομοσπονδιακών κρατοϋν), τα οποία οργανώνουν την περιφερειακή τους διοίκηση με αι^τόνομο τρόπο. Η επανένωση ^ των δύο Γερμανιών, Δυτικής και Ανατολικής, στις 3 Οκτωβρίου 1990, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των Lander από 11 σε , Ανάλογα ομοσπονδιακά κράτη στην Ευροάπη είναι η Ελβετία και η Αυστρία. 30. Πρόκειται για τη συμφο)νία ενοποίησης της 3ης Οκτωβρίου 1990, σύμφωνα με την οποία έληξε η συμφωνία πον 4 δυνάμειον κατοχής, με αποτε'λεσμα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία να αποκτήσει πλήρη κυριαρχία σ ολόκληρο το έδαφος των bvo Γερμανιών.

24 4.,V U ooyrtvwttxii isvrtuouwhij I'a I ;iiuk'i M»'U«( iviu 0 UiuU'u W iliuomborg (Η ΐίΛ ηςή ιιρτγ (φ Γ ργης) Hayi'in (,Καυαοΐ'Κ),ί) Hretocu 4Ί Ibuutnug (Λμ(\οΐ'ι^γ»ηι), ') Hosscn ( I'o o rv ) Srtchsc» Anhalt (ϊιιξονύ χς-'λ νχα λτ) NiMih'heiivWoslfalcii (lu'torut? h ] v a v iu ;- Β εστφαλίας) S') R hcinlaiul rial/ (Ρΐ)ν(ίνίας 1 Ιαλατιv d to n ) *)) Saarlaiui 10) Schk'swiji-Holstein! l) lici'lin (Ηι\ >(>λίνοΐ') 12) Hradcnbui'g (Ηι.'*οί'>Ίΐβιηίργοιι) 13)Mcoklenbu!}s-Vιu^pommcrn{M(^κλε(lPo^ιργoυ-Δυτικής Πομερανίας) 14) Sachsen (ϊα'ΐονια ς) \5) Niedcrsachscn (Kihio Σαξονίας) 16) Thurinpen (Θ ουριγγίας) T «x^atiftta iw m ήιαο^τουν σημαντικη διοικητική και κανονκπική αν tovojurt. ποί' προαί'γγίζει τις αρμοδη^τητες t(ov π ερ ιφ ερ ειώ ν με νομοθετιχη ί 5 0 \ΗΛΠ ν,ττην Ιτολίο, το Β ίλγιο, την Ιιτπανία και, εν (ιέρει, την Πορτογαλία. Η.tf ριφεργίοκι^ δομι της διοίκησης ιχποτελείται από τρία ειίπεδα; Α) L \N D E R (Ο μοοπονδιαχά Κ,ρότη) 16 Β) K.REISE (ό ιο ιχη τικ ίς περις>^ρειες) 452 Π STADTE UND GEM E1NDEN (δήμοι και κοινότητες) Αρμοδιότητες Το ομοσπονδιακό κρατίδιο acrxfi αποκλεκπικί] νομοθετική αρμοδιότΐ) τα ctf τομη; εξωτερικών υποθεσειον. άμΐ'νας, νομίσματος, δασμών, εναέριας κυκλοφορία; και ταχυδρομείων. Εάν η ομοιτπονδία παραλείψει να αοχήση αρμοδιότητες της. τότε τα κρατίδια μποροιίν να εκδίδουν νόμους οτουςτομείς αστικού δικαίου, οικονομικού και εργατικού δικαίου, ποινικού δικαίου, οίικρρονιοτικοΰ δικαίου, ορισμένων φόρων κ.α. Τα κρατίδια «- σκοΰν αποχλειοτιχή αρμοδιόπ^τα σε τομείς σχολικής εκπαίδεί'οης μ.ηράπονν στο νομοθετικό '' και διοικητικό έργο της ομοσπονδίας ογοξκβή ονμβιβοομο^ ο,τόκ " ^ «''δ ιβ κ ώ ν νόμων υποβάλλεται προς ε'ννί»^^ τότε το θέμα παραπεμλετ«. at «««(ται ex νέου η ομοοπονόιακη βουλή να ολοφαοισιο ot

25 33 το\' i'>iio<rtov6tuxov ϋι»μ ^οΐ λ»ο\\ το ο π ο ίο α ποτελείτα ι ojid μελη των κυ- ΓιϊΛ Χ^ΤΙΤΛ^ΐων. ΚαΟί'?^^χηι6ιο 6 u t0 n rt 6ικό χον αι»\η:αγμα, εσωτερική κυριαρχία, δι- χν'αο^ηηη >;αι χοινο^οΰλιο. εχλεγμ ενο με ά ΐεση καθολική ψ ηφοφορία i,l.andtag\ τοηιχη Kvpf^Nt]ot] i^liindersegierung) και Σύνταγμα που πρέπει να >αοϊζγται <.nu αοχ^'^ xom ovc δικαίου, δημοκρατικού και κοινο)νιxat α υτονομ α τΐ]ν εσωτερική του κυριαρχία και εξουσία χα Λ.κ Mcti τα ζηπιματα διχαιοιη^'η;. Η εσωτερική κυριαρχία των Lander 5εν επαρε.ίγΐ την α<.τχηι.τί^ ελε'γχον από πλεΐ ράς ομοσπονδιακής κυβέρνη- ντ!];, χ«>ρι;. ΐίΗ'πον^ο. να στερείται του δικαιώ[ΐατος ελέγχου της εκτέλεσης TOV οΐίοσπονίπαχνόγ ΓτράΞεων εκ μέρους των Lander. Λ ναςχ>ριχα μ ΐ τα 5 Llindcr π]ς πρώην Ανατολικής Γερμανίας πρέπει να ότι το Σ υιιβονλιο εκλέγεται με άμεση καθολική ψ η φ ο φ ο ρ ία για τ Γ ίν ε ρ α χρ ό ν ία. Τ ο Σ υμβουλιο εκ λέγει α πό τη μια π λ ευ ρ ά τον Π ρ ό εδρο χ α ι TOVC α \τ ιπ ρ ο έ δ ρ ο υ ς, που στις π ό λ εις μπορούν ν α σχηματίσουν ένα ε χ τ ε λ ε α τ ιχ ό ο ρ γα ν ο. χα ι α π ό τΐ]ν άλλη πλευρά το δήμαρχο, τον π ρ ό εδρο η^ς χοίυ ότιμας χα ι τους α \τιδ η μ ά ρ χο υ ς. Μ ετά την ενσωμάτωση του 1990 διατ^]ρηβηχε χ α ι πά/α η νο μ ο θεσ ία γ ια τα G em einden. παραχω ρήθη κ ε ό^ηΐκ το δικαίω μα χντερ τω ν Liinder να απος>ασίζουν τη θέσπιση δικής τους >χ'αοβεοίας. Μ ε τα ϊϋ κρατιδίω ν και ομοσπονδιακής Βουλής υ π ά ρ χει συναρμοδιότητα σε «χο ινά χ α θ ή χ ο \π α» '\ ά τω ς: α ) θέ^ιατα ιδρυμάτω ν ανώ τατης εκπαίδευσ?'»ς, προ<όθΐ]θΐ] τι^ς οικονομικής π ερ ιφ ερ εια κ ή ς υποδομής, γ) βελτίωση π ]ς ν^ίοργικης υποδομής χ α ι ττ^ς προστασίας των ακτώ ν. Π αράλληλα, τα κ ο α τιδ ια οι»\τργαζθλ ταγ^ με τη Βουλή σε θέματα προγραμματισμού της ε>^ταιδευσιις και στην προιόθι^αΐ] προγραμμάτω ν επιστημονικής έρευ να ς σε ε,τύτεδο κ α τώ τερο από το π ερ ιφ ερ εια κ ό. Τ ο Β ερολίνο, το Α μβούργο κ α ι η Β^^'αη αποτελοΐλ* S tad tsiaaten. διότι είναι ταυτόχρονα L and (ομόσπονδο κ-ρατϊδιο1ι και Stadt (πόλη). Τ α κ ρ α ίδια δια θέτο υ ν σι*\ταγματικά το δικαίω μα για νομοθεσ ία συμcxova με το ά ρ θ ρ ο 32 παρ. 3 του θεμελιώ δης νόμου σε θέματα διεθνούς συ\ εργαοίας μεταξύ τοπικώ ν και π ερ ιφ ερ εια κ ώ ν αρχώ ν άλλων κρατώ ν μετ ά α π ό iy x Q ic i] r t] z Ο ιιοσπονδια χή ς Κυβέρ\πισης. Τ έτοια ήταν η περίπτω ση το ν σΐ'μφ«όνου π ο ί vπεγράcjpη το 1991 μεταξύ του Κ ρατιδίου της Β όρειας OEi f-ti.t^crdortav τ^παποιήσεω ν tt)c ανωτέρω επιτροπής. βειιεϊαώ δικ voiux της Λημοκραπας: τι>ς 23ης Μαρτίου Θΐμ λ4ΐ6δι>ς w iioc rtoi* πε^εηληιφοντται οτην συνταγμαηκή-οικονομική μεταρ- Tm' 1%9. άρβρο *^1 Στο ίδιο άρβ^χλ..ιαρ. β.

26 '5^' % ξ «Μ* y - i / ^ w ^ f * \ om. -Μ* >-»/, ; 2 A. ζ; I. f - T C IT, Wi?c :γ»#< - r 0 ^ έ «m O / t.iy */' ^ cr* t» / 5 - I / C^/ *» 'iy '/I/ ' /- > ', K* 'Ajj X t - r Z) ζ X O ;s f '5^ s Ά I f ^ ^ Uf > -* i»»o O 4»*' ::? Ρ Ί > : - 5 CJ X 'C O /. δ S' s β J r o'» '- '-^ O Mt> > ^ ' Ό o ΛΜ E 3 / ' **«?, >5 Ov X : 5 o 'jv ^ * - o C, - > l i : O t f-» Vv */ ' W <::i 5 5*' Φ ϊί >- ^ ^ -* y r: >- V ^ Uj ijj > 'v / :3. -J ' >' -r 'M. «? r~» ^ 3 'β' S 0 ^ f. f ^ 5 cj ' ^-^ o J k" < "g S * ' j E Λ-, ^ o O w K W ^» -» > 3 is w ζυ f_ - # -i' U/ ^ ; 1 / ^ ^ t>v i il»? f»/' ; s p ^. 6 C Φ 5,5 zr r:, ^ "O IJ, ^ 5? c -t: 1 ^? < 'w '- ^ 0 *- Pfy 2 ^ ^ -Xt. ^»/, r w?f' - 5 ζ O w P* - - y ^ «Λ _ r, g i - 1 'S ' I 5 I ^ i a o b H'. ii 5 0 ^ '.j V ^ r* I f\a.^4 i ni' ί ^j/m '-L fir t- ΓΤ '«?. Mi i..»/. w -ke.ϊί ^ V S *7: M* *' w a rf'i ^ '3 I-H' - ' - S 5 o S' t P f^' ' r «' 'Λ- ή S Γ. I i *" i 1 - %.. i! kv t I P i"?5. V ^ a 5 H *',. 'ID ^. t* ύ ki r υ Vi ^ f j d * > r*., «. -V i' * ^ *' V * ^,?; b,, 1 F ''»i 8 ' 3 ^ I? \ fe, u; f. & I w. :5, I, I li fe I % O ^ Ζ $_ 'S s Κ δ 2 I g- ^ 'ι 'P ϋ B - i I 'i i % i- i 1' 1 > o ^ 5 6 ' t CJ ti»/' o Uj > 'JO s I? β if '4J t-: >c ' i ' 1X E 55 e > - / ' 5 /. - 0 f» /' 1 <7' ΐ ' o 5 0 > i- (W >»y 0 6 v> κ X 'i> Λ 0 5 SL M«- f X 0 vo > 2 μλ / / ST* (- 3 * /. r*. C? 0 r (a/, W Ό X M0 / 6 m δ 0^ *^/ V' > 1/ C 5 w 0-25»/ X *-» <" ST o Φ 'r, ^ >- Cj r t "5 15 ' '-t- 5 jt, # -e 1. >h 2 i ζ 3 ''O * V 0 'A> C5 n u * X u# Xt 5 I p, X X 4- ^ ST Ϊ ^ -o * 0 si ii o -* ^,/, W ^ <>0 -i!» > w r?5w 5 i ' ^ C i* X -T X.^ ' C > r./. Sr w ^ d ;, 2 ί Ρ ϊ. = θ / θ / ί ϊ A ^ 5. > ίϊ ϊί 5 f

27 Χρηματοδότηση Ο βασικός νόμος προβλέπει την αρχή της κατανομής το)ν δη[ΐοσιονομι.κών εσόδων μεταξύ τ ο ν κράτους και των Lander. Τα τ ε λ ε ιη α ία εισπράττουν αυτοτελείς φόρους που ανέρχονται σε 13% ταη^ σιτνολικϋ>ν τους εσόδων xcti τμήμα των κρατικών φόρων που αποτελεί το 70% ταϊν σΐ)νολικϋ)ν τους εσόδων. Παράλληλα, λειτουργεί ταμείο εξίσοκτης πλουσίων και φτ(ΰχών Lander. Ο ίδιος νόμος καθιερώνει τη χορήγηση πόρων από τα Lander στις τοπικές αρχές. Οι Gemeinden χρηματοδοτούνται κατά μεγάλο μέρος τόσο από το κράτος όσο, επίσης, και τα Lander, και λιγότερο από τοπικούς φόρους. 5. Δ ανία 5.1. Γενικά στοιχεία Η έκτασή της ανέρχεται σε 43,000 τ.χ. και ο πληθυσμός της σε 5,2 εκατομμύρια κατοίκους. Το πολίτευμά της είναι συνταγματική μοναρχία, βασισμένη στην κοινοβουλευτική δημοκρατία Θεσμικό πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής οργάνωσης της Δανίας διέπεται από το άρθρο 82 του Συντάγματος του 1953 και από μία σειρά νόμων του 1968 και 1970 για τις τοπικές διοικήσεις, τους νόμους για την Κοπεγχάγη και το Frederiksberg και τους νόμους του 1948 και 1979 για τις νήσους Φερόες και τη Γροιλανδία αντίστοιχα Η διοικητική διάρθρωση Τα επίπεδα διοίκησης στη Δανία είναι δύο: α) Οι Νομοί (AmstkommuneΓ),πoυ είναι οι εξής: 1) Nordjylland 2) Viborg 3) Ringobing 4) Arhus 5) Ribe 6) Vejle 7) Sonderjaelland 8) Fyn 9) Vestsjaelland 10) Kobenhavn

28 11) Frederiksborg 12) Roskilde 13) Storstrom 14) Boraholm και p) Oi δήμοι και κοινότητες (kommunlt) Η Δανία, που διαιρείται διοικητικά (τγ: 14 ν<) κ>ΰς («κτός της κ α ι τ ο υ Φ ρ έ ν τ ε ρ ι κ σ μ π ε ρ γ κ ), χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι γ ι α τ ο μη, σ ιη μ α α υ τ ο δ ιο ίκ η σ ή ς τ η ς. Ε ξ α ίρ ε ιη Ί (χ π ο τ ρ λ ο ΰ ν ο ι ν ή ο ο ι Φε^όες^ι^'^' Γ ρ ο ιλ α ν δ ία ^, π ο υ έ χ ο υ ν α ν α γ ν ω ρ ι σ Ο ε ί ο>ς α υ τ ό ν ο μ ε ς π ε ρ ιφ έ ρ ε ιε ς ίντόζ,οι Δ α ν ικ ο ύ Β α σ ιλ ε ίο υ μ ε α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο κ ο ι ν ο 4 ο ΰ λ ι ο, χ ιο ρ ίς όμ(ΐ)ς ν «χ ο υ ν σ τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Έ ν ω σ η ^ '\ Η διοικητική μεταρρύθμιση του 1970 μείοχιε τον αριομ() το)ν 25 σε 14 και των δήμων από σε 273'. Α ν α φ ο ρ ι κ ά μ ε τ η ν Κ ο π ε γ χ ά γ η κ α ι τ ο Φ ρ έ v τ ε ρ ικ o ^ ιπ ε ρ γ κ, α κ ΰ ΐύ φ ι π ό λ ε ι ς - ε π α ρ χ ί ε ς π ο υ δ ι ο ικ ο ΰ ν τ α ι α π ό 5 5 μ ε λ έ ς μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ικ ό σΐ'μβούλιοκαι α π ό ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ό σ ώ μ α μ ε ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο δ ή μ α ρ χ ο. 37. Σύμφωνα με ίο νόμο 137 της 23ης Μορτίου ο» νιμιο» <1>ερό^ζ 6\ηθήουν νομοθετική συνέλευση 32 μελών κκλεγμένων με χ(ΐοολική κ «ν<ιλογική ψή( χ\ηο!<«ώ εκλέγει την περιςρερειακή κυρέρνιμην Τη Λανί<» Γκπ^ΜΗΚοπι ι ι^(ΐς ρ«(ΐιλιχός fm'tiw;, ενώ δυο βου)4:ιηές τοιν νήσο>ν ιη*μμετεχο\>ν tm] Λ«νιχή Βι>υλή. H περιφερηηκήχι^ε0 νηση ασκεί νομοθετικές και διοικητικές αρμοόιότητι ς για (Η'ματα αλίί ιας, γίχο^'/ίαζ ^ και γνο)μοδοτε( αναφορικά με τους νόμους του κράτους που α( Η>ροΰν τις νήοους wfto? και διεθνείς συνθήκες και συμφοινίες πριν από την ι πικύροκη^ τους. 38. Χΰμφκινα μτ το νόμο 577, «πί^γροιλ(χνδίιι παραχ(ΐ)ριΐοι\κι. αυτονομί» I'f θετική συνέλευση 27 μελών που εκλίγονται μ» καθολική \ n)n)oi}ορία και συνέχεια τον πρόεδρο και την 7μελή κυρέρνηιτη. Γη Λανία εκπροοιοπεί ί νας επίτροπος, ενο) δύο Γροιλανδι>ί εκπρόσωποι ιηιμμιτι'χοτ^ οπ) Λανική Ηι>υλή. Η Λ»ν οη ασκεί αρμοδιότητες για θέματα ιχλιείας, (Ηίρας. Ριομηχανίας, γειοργίας, οικονομ^^ προγραμματισμού, στοιχειώδους εκπαίδευσης, αγοράς εργαοίης, ρι^λλοντος, εσοηερικών μεταφορών. Επιπλέον αναγνυ>ρ(οθιικΐ' οτΐ] Γροιλανδία καία»μ«της διγλωσσίας, η προηγούμενη γνιομοδόημιη τ»ις περι^)ΐ ρειακής κΐ'βί τους νόμους που α(ρορούν τη νήοο καθώς και το δικαίιομα χρήσης 6ιαφΐ>ρε^^ *^^ απ τη Λανία, 39. Η Γροιλανδία εξήλθε της ΕΟΚ. κατόπιν δημοψηφίσματος ttjv 1η Φί Από τους 275 δήμους, 19 αριθμούν από 1(Κ)1 μέχρι 5.(ΧΧ> κ α τ ο ί κ ο υ ς μέχρν , V31 από 10,001 μέχρι και 4 ά νω των 1{Χ).0(Χ) κατοίκο)"'

29 5.4, Αρμοδιότητες Ο νομός διοικείται από συμβούλιο, που εκλέγεται με καθολική και αναλογική ψηφοφορία και ασκεί αρμοδιότητες, μαζί με τους δήμους, σε θέματα οικονομικά, (χρηματική ενίσχυση και συμμετοχή στο κεφάλαιο δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και υποστήριξη του τομέα απασχόλησης), παιδείας (για το προσωπικό και τα προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και πολιτισμού, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης (ίδρυση και διαχείρισι] νοσοκομείων) και περιβάλλοντος (αρμοδιότητες στον τομέα προστατευομένων χώρων και φτ»σικών δρυμών). Ο δήμος διοικείται από εκλεγμένο συμβούλιο με επικεφαλής το δήμαρχο. Διαθέτει αυτονομία, σύμφωνα με το Σύνταγμα"**, και ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα α) γάμων, σε συνεργασία με την Λουθηρανική Εκκλησία, β) παροχής αγαθών (νερού, φωταερίου, ηλεκτρισμού) γ) πολεοδομίας, δ) κατώτερης εκπαίδευσης (ευθύνη για το προσωπικό των νηπιαγωγείων και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), ε) καθήκοντα συντήρησης δρόμων και τοπικών μέσων μεταφοράς, στ) αρμοδιότητες πολιτιστικές (κινηματογράφοι, θέατρα, βιβλιοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις), ζ) κοινωνικών υπηρεσιών (κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικών επιδομάτων και δημόσιας υγιεινής), η) θέματα περιβάλλοντος που συνήθως ανήκουν στους δήμους, ενώ οι νομοί ασκούν αρμοδιότητες σε ειδικές περιπτώσεις. Οι αρμοδιότιμες για τους προστατευόμενους χώρους και τους φυσικούς δρυμούς μοιράζονται ανάμεσα στους δήμους και τους νομούς. Οι δήμοι, τέλος, έχουν την εΐ θύνη της προστασίας των καταναλωτών, Χρηματοδότηση Τόσο οι νομοί όσο και οι δήμοι ^ιπoρoύv να εισπράττουν φόρους επί εισοδημάτο>ν και ακινήτίον. Οι περιφερειακές αρχές τυγχάνουν επίσίΐς της κρατικής ενίσχυσης υπό μορφήν επιστρυφιον ή γενικών επιχορηγήσεων. Τέλος, ο νόμος προβλέπει σύστημα (χποζιΐ[ΐιώσεο)ν σε περιφερειακό επίπεδο. 6. Ελλάδα 6.1. Ιστορικά στοιχεία της θεσμικής κατοχύρωοτης της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης Η Ελλάδα, με έκταση τ.χ. και πληθυσμό 10.2 εκατομμύρια κα* 41, Αρθρο 82 του Συχπάγματος της 5ης Ιουνίου 1953.

30 τοίκουζ''^ π< /.()ουσιάζει έ ν α ν α π ό τ ο υ ς π λ έ ο ν π ο λ υ δ ι α σ π α σ μ έ ν ο υ ^ ί()π ικ ή ζ «ΐΛ «^ ιο Ν < 1ζ ε υ ρ ο ) π α ϊ κ ό ε π ί π ε δ ο, π ο υ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι 5 νίίτητκς m i δ ή μ ο υ ς ( Π η γ ή : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Δ η μ ό σ ια ^ οης m i Α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς, Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ι ω ά ν ν η ς Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς, Ε θ ν ι ν ^ τ Γ ' ψ ιψ ίίο, Α ()ήνα, Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς , σ ε λ ). Ο () α Α0ς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, όπως τον οήμίίρα, έχει βαοειές ιστορικές αλλά και πολιτικές ρίζες και ανάγεται ήί ma π(μμτα χρόνια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, όταν η Β' Εθνοο, του Άιπρους της Κυνουρίας αποφάσισε «την οργάνωση το)ν χΐ(ι»ντης Ελλάδας», υποδιαιρώντας τις επαρχίες σε δήμους και κοινόττ)χξ, ΛίγΓχ χιόνια αργότερα η Αντιβασιλεία διαιρεί'*'' την εδαφική επικράτειαιι^ χο)()ος at Νομούς"*^ και Επαρχίες, θεσμοθετώντας μέσα στα όρια Λήμοιίς σι3μφ<«ν«με το γαλλικό πρότυπο τοπικής αυτοδιοίκησης, που περίί. ί/ιμβονε ddpartements (νομούς), districts (επαρχίες) και communes (δτ, μους). Το 1836 εισάγεταινέα διοικητική μεταρρύθμιστ] που καταργεί το σΐ'οττ) μα toiv νομών και επιβάλλει το συγκεντροπικό σύστημα των διοικήσεων. ^ («ιοτέλεσμίλ να ενισχυσει τον απόλυτο έλεγχο της μοναρχίας στα ζητήματα τοίν τοπικών υποθέσεων**^. Ο Μαυροκορδάτος, στη συνέχεια, μεκόνει τα γεωγραφικά όρια των δήμων προκαλώντας τον κατακερματισμό τους m ΕΐοάγΓίτον έλεγχο της σκοπιμότητας'*^, βάσει του οποίου απαγορεύεταιn εκτέλεση tm αποφάσεων των δημοτικών αρχών χωρίς την προγενέστερη έγκριση της διοικητικής αρχής. Ακολουθεί μια «πλημμυρίδα μεταρρί'θμί σε(/)ν» στο χο)ρο της τοπικής αυτοδιοικήσεο)ς, οι οποίες, όμως, δεν εφαρμό σοηχίχν ποτέ στην πράξη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει η χώρα νο «TOHTtjoei ποτέ αληθινή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ο νόμος ΚΕ' του Κωλλέτη το 1845, ο οποίος, μολονότι εισηγαγί τα νο κφχιακά συμβούλια, διατήρησε εντούτοις τον κυβερνητικό νομάρχι! Λκο)»ουθε( ο νάμος του Χαριλάου Τρικούπη του 1877 «περί ΝομαρχιΟ'' *^ ο οποίος θέσπισε και τυπικά το δεύτερο βαθμό τοίτι/'- ί; 42, ί:%χ)ονος Άτλας του κόομου 1995, οελ. 184, , Ιΐίκ/Λο Λκϊταγμα της Αντιβασιλείας της 3ης Απριλίου είναι (χρχαίαελληνιχή λέξη που οημαίνει διαίρεση γης ή χοάρας Τ ^^^ Ηςκίήοτος τον 7ο π.χ ακόνα, αποκαλώντας τις πόλεις της βη» '«ι τους ηγεμόνες τους νομάρχες. Βλ. σχ. «Τοπική ^ Λεχ(ίμ 4ρης 1993 οελ. 13. "Σελίδες διοικητικης ιστορίας», α ^ α φ ε ρ ε'^

31 ΓΠ'τηίΜοί^α? ς για να κίτταργηθεί όμως και α ν τ ό ς τέσσερα, μόλις, χρόνια α "'ότγοαι^ 1899 εισηχοηχε νέος νόμος «περί νομο)ν και της διοικήσεο>ς <2τη:ίί>*>''*'. χίί>ρίς όμως να εφαρμοσθεί, αφού το σχετικό διάταγμα που τον nwef»>-f^e δεν εχδόθηκε ποτέ. Κατά τη δί άρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από το Βενιζέλο επιχειατΐ^ηικ uja βαθειά μεταρρυθμκττική τομή στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίνη σ η ζ. με απώτερο σκοπό τη μείωση της επιρροής των τοπικών αρχόντων βοι»λεντές και την αποφυγή της εξάρτησης των κοινοτήτο)ν από το >tρστor'^^ Η σημαντικότερη, ίσως, προσπάθεια της περιόδου αυτής είναι ο V0440C τ ο ν 1923 «π ε ^ διοικήσεως το)ν νομών»^*, ο οποίος, παρόλο που OTT}oit0Tcrv' σ' έ ν α προοδευτικό πλαίσιο και δέχθηκε επτά συνολικά τροποποιήσεις;. έμεινε τελικά ανεφάρμοστος. Το Σύνταγμα του 1927 προέβλε\ ϊε ΐ άαθρ. 107 ) με τη σειρά του την ίδρυση δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. χο>ρις ίοστόσο να καταστεί δυνατή και η υλοποίησή του, αφού το α γετ ν κ ό διάταγμα δεν εκδόθηκε ποτέ. Το ισχυον Σιτνχαγμα του 1975/1986 εισήγαγε, με μια σειρά άρθρων του, ΤΓ) 6ιοέκηση τον κράτους σύμφωνα με το «αποκεντρωτικό σύστημα»^^, ορίζζτντα ς,ρητά ότι: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής ανη:οδιοίκησης, tojv οποίων πρώτη βαθμίδα αποτελούν οι ^ήμοι»αι οι κοινότητες. Ο ι λοιπές βαθμίδες ορίζονται με νόμο»^^. Επιιύ ^ ο % \ τ ο Σύ\τϊϊγμα προβλέπει ότι το κράτος μεριμνά για την εξασφάλιση τίΰ^ αναγκαίων πόρων που θα επιτρέψουν στους ΟΤΑ να εκπληρώσουν Σ χ π χ χ α ΐεσ μ α χ νκ ά την αποστολή τους. Π έ^αν, όμως, του συνταγματικού πλαισίου, ετέθησαν και βρίσκονται σε ιαχι T zo ij d z νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση και τη <^ το«ργία της τοπικής και της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπως για παο ά δ Β ίγ μ α ο νόμος 3200/55, που ρυθμίζει τα θέματα της διοικητικής αποκέτης χώρας. Το κατβ^λήθηκε μια από τις σημαντικότερες, ίσως, προσπάθειες ισ το ^ α του νεοελληνικού κράτους για τη θεσμοθέτηση και υλοποίηση 47, Νόμος ΑΦΝΓΓ/1877ΦΕΚΑ'202/ L Νόμο; ΑΩΟΖΤ/1891 ΦΕΚ 3/ , ΒΧΕ/1899 ΦΕΚ Α' 136/ Laurcni Eliaszewicz «a propos d un paradoxe: les collectivites locales en Grece», CMhiCTh d'^udcs sur la Mediterranee orientale et le monde turco-iranien, nol7, Janvieriiim p. 7L 51, ΝΛ της 9ης Μαίου 1923, ΦΕΚ A ' 122/ IltKJXEiim για τα άρθρα κυρίο>ς 101 μέχρι 106 του ισχύοντος Συντάγματος του j m f m. 53- 'Α ρ θ ο ο 102 ταυ ισχύοντος Συντάγματος 1975/86. 39

ΣΤΑΜΑΤΗ XP. ΓΕΩΡΓΟ ΥΛΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΑΜΑΤΗ XP. ΓΕΩΡΓΟ ΥΛΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ r ΣΤΑΜΑΤΗ XP. ΓΕΩΡΓΟ ΥΛΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ANT. Ν. ΣΑΚΚΟΥΑΑ ΑΘΗΝΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1997 Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση χαι χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ»

«ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ» «ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ» Εισηγητής: Πρεζαλής Ελευθέριος Δήμαρχος Καμιζάνο H Ιταλία είναι ένα ενιαίο κράτος γιατί έχει ένα μοναδικό λαό, ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις στα μικρά νησιά. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ) αναφέρεται στις δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ...

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ... - :.... ι... ; Λ ^ι. -..>....V,.. --- --.., ;»* Ινϊ»-*- *' Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ ΦΟ ΡΤΗΓΩ Ν A Y T fjk i.n r t f.t U in ώ Λ Α Α Δ ζ» $ λ * * ν * η τ η. ι ^ '^ Λ Ι? ΑΡΙ@. ΓΪΡΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα