ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή"

Transcript

1 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14

2 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί πεξηιακβάλεη κηα πιήξε αλάιπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ φξσλ, ησλ θαιχςεσλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηηο αηνκηθέο αζθαιίζεηο Εσήο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία καο. Ζ θαιή γλψζε ησλ παξνρψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αζθάιηζε ελφο πειάηε εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πψιεζε. Σα ηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο καο είλαη ζηε δηάζεζή ζνπ γηα φπνηα δηεπθξίληζε ρξεηαζζεί. Δπρφκαζηε θάζε επηηπρία ζηηο πξνζπάζεηέο ζνπ. Απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ 2 I / 2νο-14

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ERB EUROLIFE ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΧΖ 2 ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ 3 ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΑΦΑΛΗΖ 4 ΝΟΜΗΜΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 5 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 6 ΟΡΗΑ ΠΡΟΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 7 ΚΑΝΟΝΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (UNDERWRITING) 8 - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΞΗΔ ΔΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΥΧΡΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ - ΚΧΓ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ - ΚΧΓ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΜΔΗΟΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΧΓ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΔΣΖΗΧ ΑΝΑΝΔΟΤΜΔΝΖ - ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΒΟΛΧΝ, ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΗΟΒΗΧΝ ΚΑΣΑΒΟΛΧΝ, ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΜΗΚΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ 10ΔΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ (EASY) ΚΧΓ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ KAI ΤΝΣΑΞΖ, ΜΔ ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ 10ΔΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ (EASY PLUS) ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ Π.Τ.Μ.Α. (EASY PLAN) ΚΧΓ ΗΟΒΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ / ΔΚΣΑΚΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ EASY PLΑΝ ΚΧΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΑΞΖ UNIT LINKED (FUND) ΚΧΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIT LINKED (FUND PLUS) ΚΧΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIT LINKED (UNIQUE FUND) ΚΧΓ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΧΓ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ Μ.Ο.Α. ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΧΓ ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΧΓ PREMIUM ΔΠΗΓΟΜΑ ΟΒΑΡΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ + ΚΧΓ ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΚΧΓ ΜΟΑ / ΜΜΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΚΧΓ PREMIUM ΔΠΗΓΟΜΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟ ΚΧΓ PREMIUM ΔΠΗΓΟΜΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ- ΚΧΓ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΘΔΝΔΗΧΝ PREMIUM ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟ ECONOMY ΚΧΓ , 30225, 30228, 30229, 30234, PREMIUM ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ ΚΧΓ, 30243, 30245, 30252,30253,30258 PREMIUM ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΧΓ , 30411, 30412, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCIDENT CARE ΚΧΓ , 20102, 20302, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 15/15 ΚΧΓ ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 30/30 ΚΧΓ MY FAMILY FIRST ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ - ΚΧΓ: MY FAMILY FIRST ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ - ΚΧΓ:11135 MY FAMILY FIRST ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ - ΚΧΓ:20005 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ - ΚΧΓ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ Ζ ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ - ΚΧΓ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΧΓΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 3 I / 2νο-14

4 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ EUROLIFE ERB ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ΕΕΕΕΕΩΖ EUROLIFE ERB Ανώνσμος Εταιρία Ασυαλίσεων Ζωής Γ/λζε : ΤΓΓΡΟΤ 209, Ν. ΜΤΡΝΖ ΣΖΛ. : FAX : Έ Δηνο ηδξύζεσο ζηελ Διιάδα : 1988 Δδξα : Ν. ΜΤΡΝΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 17268/05/Β/88/7 Α.Φ.Μ : Γ/λζε θαη/ηνο ζηε Θεζζαινλίθε: Λένληνο νθνχ 18, Θεζ/ληθε ΣΖΛ : FAX: Μεηνρηθό Κεθάιαην : Καηαβεβιεκέλν : Γξαζηεξηόηεηεο αζθνύκελνη θιάδνη : ΟΜΑΓΗΚΑ ΑΣΟΜΗΚΑ ΕΧΖ, ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ, ΑΘΔΝΔΗΔ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ, ΟΜΑΓΗΚΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΑ, UNIT LINKED Κπξηόηεξνη Μέηνρνη: EUROBANK ERGASIAS AE Κπξηόηεξνη Αληαζθαιηζηέο : MUNICH RE, COLOGNE RE, HANNOVER RE πλεξγαδόκελεο Σξάπεδεο : EUROBANK ERGASIAS AE Δηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην : ΟΥΗ Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : AΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΡΡΖΓΔΧΡΓΗΟΤ Γηεπζπληηθά ηειέρε : Γελ. Γ/ληεο Πσιήζεσλ & Δθπαίδεπζεο : ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΛΔΝΓΑ Γ/ληεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΡΔΗΧΣΖ Γεληθφο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ : ΒΑΗΛΖ ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Γεληθφο Γηεπζπληήο Εσήο θαη Τγείαο: ΖΛΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Αλ/ηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο Eurolife Experience Center : ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΜΔΡΣΕΟΓΛΟΤ Γ/ληξηα ρέζεσλ Πειαηψλ: ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΔΡΣΗΝΟΤ Γ/ληεο Γηθηχσλ Πσιήζεσλ : ΛΔΧΝΗΓΑ ΗΓΔΡΖ Γ/ληεο Πσιήζεσλ Γηθηχνπ Πξαθηφξσλ : ΓΖΜΖΣΡΖ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Γ/ληεο Αλαπηπμεο Πσιήζεσλ : ΝΗΚΟ ΥΟΤΛΗΑΡΑ Γ/ληήο Πσιήζεσλ θαη Αλάπηπμεο Γηθηχνπ ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΚΔΣΟ Γ/ληεο Πιεξνθνξηθήο : ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΑΚΔΑ Γ/ληήο Πσιήζεσλ Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Διιάδνο : ΓΗΑΝΝΖ ΜΠΟΤΣΕΗΟ 4 I / 2νο-14

5 2. ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ΚΑΗ Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ Δηαηξία: ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία Eurolife ERB Α. Δ. Α. Ε. Αληηζπκβαιιόκελνο: (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) Αζθαιηζκέλνο: Γηθαηνύρνο: Αζθάιηζκα: (Αζθαιηζκέλν θεθάιαην) Αζθάιηζηξα: Πξόζζεηε Πξάμε: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ζπλάπηεη ηελ παξνχζα αζθάιηζε θαη έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην αζθαιηζηήξην, πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. ην θπζηθφ πξφζσπν, επί ηεο δσήο ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε παξνχζα αζθάιηζε. ην πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, πνπ δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ην αζθάιηζκα. ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γηθαηνχρν, ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Αληηζπκβαιιφκελνο ζηελ Δηαηξία, γηα λα είλαη ην αζθαιηζηήξην ζε πιήξε ηζρχ. ην έγγξαθν πνπ εθδίδεη ε Δηαηξία, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Δπζύλε ηεο Δηαηξίαο : Ζ επζχλε ηεο Δηαηξίαο απνξξέεη απνθιεηζηηθά απφ ην αζθαιηζηήξην θαη απφ ηηο Πξφζζεηεο Πξάμεηο ηηο θαηαρσξεκέλεο ζ απηφ, εθφζνλ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ θαη ηε ζθξαγίδα ηεο Δηαηξίαο. Τπνρξεώζεηο θαη δειώζεηο ηνπ Αληηζπκβαιιόκελνπ θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ : Σνλ Αληηζπκβαιιφκελν βαξχλνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, εθηφο απφ εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, εθφζνλ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθπιεξψζεη. Βάζε γηα ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο, απνηεινχλ νη δειψζεηο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο. Οη δειψζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο θαη λα πεξηέρνπλ θάζε ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ γλσξίδνπλ θαη πνπ είλαη αληηθεηκεληθά νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Δάλ νη δειψζεηο, απφ δφιν ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ή /θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πεξηέρνπλ αλαθξίβεηεο ή έρνπλ απνζησπεζεί ζ απηέο πεξηζηαηηθά πνπ είλαη αληηθεηκεληθά νπζηψδε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Δάλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε Δηαηξία απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζήο ηεο πξνο θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο Δηαηξίαο. Ζ θαηαγγειία επηθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα. Γηαθνξά ειηθίαο : ε πεξίπησζε πνπ ε ειηθία ή ην θχιν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ δειψζεθαλ ιαλζαζκέλα, ην αζθάιηζκα ζα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πιεξψζεθαλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ειηθία ή ην θχιν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ φηαλ έγηλε ε αζθάιηζε. Δάλ ε πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ήηαλ εθηφο ησλ νξίσλ αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα ηεο Δηαηξίαο, ηφηε ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν λφκνο, ην αζθαιηζηήξην. Αδηαθηινλίθεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Δθφζνλ παξέιζεη δηεηία (2) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ηα αζθάιηζηξα θαηαβάιινληαη θαλνληθά θαη ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ελ δσή, ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην θχξνο ηεο αζθάιηζεο δσήο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Άξζξνπ 5 γηα ηε δηαθνξά ειηθίαο θαη ηνπ Άξζξνπ 4 γηα ηηο δειψζεηο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο. ε πεξίπησζε 5 I / 2νο-14

6 αχμεζεο ηνπ αζθαιίζκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαη κφλν, ηα δχν (2) έηε αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο Πξφζζεηεο Πξάμεο. Γηθαηνύρνη : Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ ζηελ Δηαηξία λα νξίδεη, λα αλαθαιεί θαη λα κεηαβάιιεη ηνλ ή ηνπο Γηθαηνχρνπο (ζε πεξίπησζε απψιεηαο δσήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ) ηνπ αζθαιίζκαηνο. Σν δηθαίσκα απηφ παχεη λα ηζρχεη: φηαλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη εγγξάθσο παξαηηεζεί απφ απηφ ην δηθαίσκα, φηαλ ν Γηθαηνχρνο έρεη απνδερζεί εγγξάθσο ην αζθάιηζκα, κεηά ην ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, γηα λα γίλεη εμαγνξά, δαλεηζκφο, ελερπξίαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη ζπγθαηαηεζεί εγγξάθσο ν Γηθαηνχρνο. Δάλ ν ζάλαηνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πξνθιεζεί απφ παξάλνκε, δφιηα ή εζειεκέλε ελέξγεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ, ηφηε απηφο ράλεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Ζ αλάθιεζε ή ε κεηαβνιή ηνπ ή ησλ Γηθαηνχρσλ, απνδεηθλχεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Πξφζζεηεο Πξάμεο θαη ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. Έλαξμε ηζρύνο ηεο αζθάιηζεο : Ζ αζθάιηζε αξρίδεη κεηά ηελ πιεξσκή ηνπ εθάπαμ (εληαίνπ) αζθαιίζηξνπ ή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ ησλ αζθαιίζηξσλ θαη εθφζνλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη παξαιάβεη ελππφγξαθα ην αζθαιηζηήξην. Πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ : Σα αζθάιηζηξα πξνθαηαβάιινληαη εθάπαμ ή εηεζίσο. Ζ Δηαηξία κπνξεί λα δερζεί ηελ θαηαβνιή ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ ζε ηκεκαηηθέο δφζεηο, κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν πξνζαχμεζε. Σα αζθάιηζηξα, εηήζηα ή ζε δφζεηο, πξέπεη λα θαηαβάιινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία νθεηιήο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην, καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο θφξνπο, ηέιε θαη δηθαηψκαηα. Ζ εμφθιεζε ησλ αζθαιίζηξσλ, απνδεηθλχεηαη κφλν κε έγγξαθε απφδεημε πνπ ζα έρεη ππνγξαθεί απφ πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ Δηαηξία. Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, ρνξεγείηαη πξνζεζκία ράξηηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην λφκν. ε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα αζθάιηζηξα πνπ νθείινληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ζα αθαηξνχληαη απφ ην αζθάιηζκα πνπ ε Δηαηξία νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζχκθσλα κε ην αζθαιηζηήξην. Με πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ : ε πεξίπησζε πνπ ηα αζθάιηζηξα δελ θαηαβιεζνχλ κέζα ζηελ πεξίνδν ράξηηνο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε παξνχζα αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, άξζξν 6 ηνπ Ν. 2496/1997. Δάλ σζηφζν, ην αζθαιηζηήξην έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα εμαγνξάο, ε αζθάιηζε δελ αθπξψλεηαη αιιά κεηαηξέπεηαη ζε αζθάιηζε ειεχζεξε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 13 ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο. Δπαλαθνξά ζε ηζρύ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Αζθάιηζε πνπ έρεη αθπξσζεί ή κεηαηξαπεί ζε αζθάιηζε ειεχζεξε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ, ιφγσ κε θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ, κπνξεί λα ηεζεί εθ λένπ ζε ηζρχ, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνδερζεί ή φρη ηελ αίηεζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη λα δεηήζεη: α) λα θαηαβιεζνχλ ζην αθέξαην θαη εληφθσο (κε ην εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην κε ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ην αζθάιηζηξν ηεο αζθάιηζεο δσήο), φια ηα αζθάιηζηξα πνπ νθείινληαη β) ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. Ζ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, απνδεηθλχεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Πξφζζεηεο Πξάμεο θαη ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. Δμαγνξά ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ εμαγνξά ηεο βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηνπ, έλαληη επηζηξνθήο κέξνπο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο εμαγνξάο, πνπ αλαινγεί ζ απηφ. Σν πνζφ ηεο εμαγνξάο, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα ηεο Δηαηξίαο. Ο Πίλαθαο ησλ πνζψλ εμαγνξάο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε Βαζηθή αζθάιηζε δσήο, επηζπλάπηεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη θαζνξίδεη ην πνζφ εμαγνξάο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αζθάιηζεο. Διεπζεξνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε κεηαηξνπή ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο ζε αζθάιηζε ειεχζεξε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο φπσο ε αξρηθή αζθάιηζε δσήο, αιιά κε κεησκέλν αζθάιηζκα. ηε πεξίπησζε απηή, ην κεησκέλν αζθάιηζκα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζφ ηεο εμαγνξάο, ηελ ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ ππνιεηπφκελε δηάξθεηα, θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο ειεπζεξνπνίεζεο. 6 I / 2νο-14

7 Πξνυπφζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεπζεξνπνίεζεο, είλαη ε χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο. ε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο, ε Δηαηξία πξνβαίλεη ζηελ ειεπζεξνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ρσξίο ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Μαζεκαηηθό απόζεκα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ :Ζ ζπζζψξεπζε ησλ αζθαιίζηξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ θεθαιαίνπ (καζεκαηηθφ απφζεκα), ην νπνίν εγγπάηαη ηελ θαηαβνιή ησλ αμηψλ. Ο ηερληθφο νξηζκφο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ν.Γ. 400/1970, είλαη ε δηαθνξά ηεο αλαινγηζηηθήο παξνχζαο αμίαο κεηαμχ ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Οη παξνχζεο αμίεο ησλ κεγεζψλ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ην ειάρηζην εγγπεκέλν (ηερληθφ) επηηφθην πνπ ηζρχεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο αζθάιηζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή βξίζθεηαη ζε ηζρχ. πκκεηνρή ζηα θέξδε : Ζ ζπλερήο επέλδπζε ησλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξίαο, έρεη σο ζηφρν ηελ επηηπρία απνδφζεσλ πςειφηεξσλ ηνπ ηερληθνχ επηηνθίνπ θαη ηε δηαλνκή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ππεξαπφδνζεο, ζε θαηεγνξία αζθαιηζηεξίσλ κε ην δηθαίσκα ηεο πκκεηνρήο ζηα θέξδε. Ζ δηαλνκή ηνπ ππεξβάιινληνο ηνπ ηερληθνχ επηηνθίνπ πξνο ηνπο Αζθαιηζκέλνπο, βαζίδεηαη ζηε ζρέζε: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο * (επηηφθην επελδχζεσλ ηερληθφ επηηφθην έμνδα δηαρείξηζεο) σο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, ζεσξείηαη ην πνζνζηφ ηνπ νπνίνπ ε ηηκή δελ μεπεξλά ην 90 % σο επηηφθην επελδχζεσλ, ζεσξείηαη ην κέζν επηηπγραλφκελν επηηφθην απφ ηελ επέλδπζε ηνπ δηαζέζηκνπ απνζεκαηηθνχ, θαηά ηελ αξρή ηεο ρξήζεο, σο έμνδα δηαρείξηζεο, ζεσξείηαη ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ην νπνίν δελ μεπεξλά ηελ ηηκή ηνπ 0,5%. Σν επηηφθην πνπ πξνθχπηεη, πνιιαπιαζηαδφκελν επί ην δηαζέζηκν καζεκαηηθφ απφζεκα επέλδπζεο (δει. ην καζεκαηηθφ απφζεκα ηζνινγηζκνχ κεηνχκελν θαηά ηα αλαπφζβεζηα έμνδα πξφζθηεζεο) ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο, δεκηνπξγεί ην κέξηζκα ρξήζεο, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ κεξηζκάησλ κε ηελ ίδηα επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο θαη ην καζεκαηηθφ απφζεκα. Σν ζχλνιν ηνπ απνζεκαηηθνχ κεξηζκάησλ απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν επηπιένλ ηνπ αζθαιίζκαηνο ή ηεο αμίαο εμαγνξάο. Έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ, γίλεηαη κεηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο απφ ηελ Δηαηξία, κε επηζηνιή πνπ πεξηιακβάλεη: ην πνζφ ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο πνπ έρεη επελδπζεί, ην κέζν επηηφθην επέλδπζεο, ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεο, ην ζχλνιν ηνπ απνζεκαηηθνχ κεξηζκάησλ (ζπζζσξεπκέλν κέξηζκα), ηνπο θφξνπο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αλαινγνχλ ζην παξφλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη έρνπλ απνδνζεί ζηελ Δθνξία. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο δηάζεζεο ησλ κεξηζκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζην αζθαιηζηήξην. 1. Σελ νιηθή ή κεξηθή είζπξαμή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αζθαιηζηήξην έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα εμαγνξάο. 2. Σε ζπζζψξεπζε ηνπ απνζεκαηηθνχ κεξηζκάησλ (κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο) θαη ηελ πίζησζή ηνπ κε επηηφθην ίζν κε ην 90% ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ επέλδπζεο θαη ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο. Οη επηινγέο απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ ή λα κεηαηξαπνχλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Απνθιεηζκόο επαγγεικάησλ: Ζ αζθάιηζε δελ ηζρχεη, εθφζνλ ν Αζθαιηζκέλνο αζθεί θάπνην απφ ηα παξαθάησ επαγγέικαηα: αζηπλνκηθφο, ππξνζβέζηεο, πηιφηνο, δχηεο, νδεγφο αγψλσλ, ιαηφκνο, εξγάηεο ακηάληνπ, εξγάηεο λαππεγείσλ, εξγάηεο κεηαιιείσλ ή νξπρείσλ (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα θσδ , 10505, 10536, 10434, 10532). Αεξνπνξηθνί θίλδπλνη :Ο Αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη κφλν εάλ ηαμηδεχεη σο επηβάηεο αεξνζθαθψλ αλαγλσξηζκέλσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, πνπ εθηεινχλ ηαθηηθά ή έθηαθηα δξνκνιφγηα (charters). ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ αεξνπνξηθφ θίλδπλν, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). Απηνθηνλία : Ο Αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη ζε πεξίπησζε απηνθηνλίαο, κεηά ηε δεχηεξε (2) επέηεην απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ή ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζε ηζρχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). 7 I / 2νο-14

8 πκκεηνρή ζε πόιεκν: Ο Αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ζε θαηξφ εηξήλεο. Δπίζεο θαιχπηεηαη σο πνιίηεο, θαηά ηε δηάξθεηα πνιέκνπ θεξπγκέλνπ ή αθήξπθηνπ (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). ε πεξίπησζε πνιέκνπ θεξπγκέλνπ ή αθήξπθηνπ ή πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ νηαζδήπνηε θχζεο, εάλ ν Αζθαιηζκέλνο ππεξεηεί ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο νηαζδήπνηε ρψξαο ή επηζηξαηεπζεί, αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, νπφηε ην αζθαιηζηήξην επαλαθέξεηαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππεξεηνχληνο Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα. πκκεηνρή ζε ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο: Δάλ ν ζάλαηνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ νθείιεηαη ζε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηέιεζε ή ζηελ απφπεηξα ηέιεζεο θαθνπξγήκαηνο, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). Δθρσξήζεηο θαη Δλερπξηάζεηο: Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ελερπξηάζεη ην αζθαιηζηήξηφ ηνπ θαη λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Σέηνηεο ελέξγεηεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δηαηξία, κφλν εθφζνλ θαηαρσξεζνχλ ζην αζθαιηζηήξην κε Πξφζζεηε Πξάμε ή κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δηαηξία κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε εμαγνξά ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε ζχλαςε δαλείνπ θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ ην αζθαιηζηήξην, απαηηνχλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελερπξνχρνπ ή ηνπ εθδνρέα. Θάλαηνο, αληθαλόηεηα, πηώρεπζε ηνπ Αληηζπκβαιιόκελνπ: Όηαλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη απνβηψζεη ή απσιέζεη ηε δηθαηνπξαθηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ή πησρεχζεη, ηφηε ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αζθάιηζεο κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ Αζθαιηζκέλν ή ζηνλ θεδεκφλα ηνπ (εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο είλαη αλήιηθν ηέθλν), εθηφο εάλ έρεη νξηζζεί δηαθνξεηηθά. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ: Δάλ ην πξσηφηππν αζθαιηζηήξην απνιεζζεί, αθαηξεζεί ή θαηαζηξαθεί, ηφηε ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αληίγξαθν, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα, απφ ηελ Δηαηξία. Καηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο: Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ην αζθάιηζκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην, εθφζνλ ηεο ππνβιεζνχλ : πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα, ην δηθαίσκα ηνπ Γηθαηνχρνπ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα πιεξψζεη ην αζθάιηζκα Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζαλάηνπ, ρξεηάδνληαη επηπιένλ : ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηαηξηθή έθζεζε θαηά ην λφκν γηα ηα αίηηα ηνπ ζαλάηνπ, νπνηνδήπνηε άιιν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ε Δηαηξία ελδερνκέλσο δεηήζεη ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ απαηηείηαη απφ δηάηαμε ηνπ λφκνπ. Ζ Δηαηξία ζα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ιάβεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά θαη ην πξσηφηππν αζθαιηζηήξην καδί κε φιεο ηηο Πξφζζεηεο πξάμεηο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ εθδνζεί θαη επηζπλαθζεί ζ απηφ. Ζ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο γίλεηαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξίαο. Απφ ην αζθάιηζκα αθαηξνχληαη, ηα ηπρφλ νθεηιφκελα αζθάιηζηξα δφζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα εηήζηα αζθάιηζηξα θαζψο θαη ηα ηπρφλ δάλεηα θαη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη απηψλ. Δάλ ιφγσ δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δεισκέλεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηα αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί είλαη κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαβιεζεί, ηφηε ην αζθάιηζκα ζα κεησζεί ή ζα απμεζεί αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηε δηαθνξά ησλ αζθαιίζηξσλ. Ζ ξχζκηζε απηή ηζρχεη, κφλν εάλ ε πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα εμήληα πέληε (65) έηε. Μεηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, παχεη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Φόξνη θαη άιιεο επηβαξύλζεηο: Φφξνη, ή άιιεο επηβαξχλζεηο επί ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ησλ αζθαιίζηξσλ, ησλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θ.ιπ., βαξχλνπλ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, ην Γηθαηνχρν, ή άιια πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην αζθαιηζηήξην. Όια ηα έμνδα ζηα νπνία ζα ππνβιεζεί ε Δηαηξία γηα θαηαζρέζεηο πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηεο σο ηξίηεο, επηβαξχλνπλ απηφλ πνπ δηθαηνχηαη ηελ θαηαβνιή. Παξαγξαθή: Απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, παξαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Δθαξκνζηέν Γίθαην Γσζηδηθία: Γηα θάζε δηαθνξά απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. 8 I / 2νο-14

9 3. ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΑΦΑΛΗΖ Ολνκαηεπώλπκν Ζκ/λία γέλλεζεο: Σν νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηνπ πξνζψπνπ πξνο αζθάιηζε (Αζθαιηδνκέλνπ) ζα πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη επαλάγλσζηα, φπσο αθξηβψο αλαθέξνληαη ζην Α.Γ.Σ. Α.Γ.Σ. / Α.Φ.Μ. / Γ.Ο.Τ. (Αζθαιηδνκέλνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ): απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Γηεύζπλζε Σειέθσλα: πιήξε ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε Δπάγγεικα: ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ψζηε λα γίλεηαη, φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ Γηθαηνύρνη: Σα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξέπεη λα αθξηβψο νξηζκέλα (νλνκαηεπψλπκν, ζρέζε κε ηνλ Αζθαιηδφκελν, θχιν, εκ/λία γέλλεζεο, πνζνζηφ δηαλνκήο ηνπ αζθαιίζκαηνο) Δμαξηώκελα κέιε: ν / ε ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη. Σα ηέθλα θαιχπηνληαη έσο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 18 εηψλ ή ησλ 25 εθφζνλ ζπνπδάδνπλ (κε βεβαίσζε ζπνπδψλ). Δξσηεκαηνιόγην πγείαο: Όια ηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα απαληψληαη ζσζηά θαη κε εηιηθξίλεηα ψζηε λα εθηηκάηαη νξζά ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε αθξηβήο πιεξνθφξεζε απφ ηνλ αζθαιηδφκελν πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε, ηηο ζπλήζεηεο θαη νη ελαζρνιήζεηο ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ ίδην θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ή φρη ηεο αίηεζεο αζθάιηζεο. Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο: θξίλνληαη απαξαίηεηεο ή φρη, αλάινγα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Τπνγξαθέο: θακία αίηεζε αζθάιηζεο θαη δήισζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί έγθπξε ρσξίο ηηο ππνγξαθέο Αληηζπκβαιιφκελνπ / Αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Αζθαιηζηηθή Ζιηθία Ζ αζθαιηζηηθή ειηθία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εκ/λία γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ, ηελ εκ/λία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηνπ θαη ηελ εκ/λία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο. Δάλ ε εκ/λία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο βξίζθεηαη κέζα ζηνπο 6 κήλεο απφ ηελ εκ/λία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηφηε σο αζθαιηζηηθή ειηθία ζεσξείηαη ε ειηθία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ειηθία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηνπ πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα (1) έηνο. Δάλ ε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ δελ γίλεηαη εηεζίσο ηφηε ηα εηήζηα θαζαξά αζθάιηζηξα επηβαξχλνληαη κε : 2,0 % εάλ πξφθεηηαη γηα κεληαίεο θαηαβνιέο 1,5 % εάλ πξφθεηηαη γηα ηξηκεληαίεο θαηαβνιέο 1,0 % εάλ πξφθεηηαη γηα εμακεληαίεο θαηαβνιέο Οπφηε ηα αληίζηνηρα θαζαξά αζθάιηζηξα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ θάζε δφζε ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα επηβαξεκέλα εηήζηα δηαηξνχκελα αλάινγα δηα 12, 4 ή 2. Σξόπνο πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ : Με ρξέσζε πηζησηηθήο θάξηαο VISA ή Μastercard ή EUROLINE Με πάγηα εληνιή ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ Eurobank Ergasias (νη δύν (2) παξαπάλσ ηξόπνη πιεξσκήο ηζρύνπλ γηα κεληαίεο, ηξηκεληαίεο, εμακεληαίεο θαη εηήζηεο δόζεηο) Με θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο EUROLIFE ERB Aζθαιηζηηθή Εσήο Με ηαρππιεξσκή κέζσ ΔΛΣΑ (νη δύν (2) παξαπάλσ ηξόπνη πιεξσκήο ηζρύνπλ ΜΟΝΟ γηα εμακεληαίεο θαη εηήζηεο δόζεηο) Κάζε αίηεζε Αηνκηθήο αζθάιηζεο απαηηεί ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ πγείαο. Αλεμάξηεηα από ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην πγείαο θαη ηελ γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνύ κπνξεί λα δεηεζνύλ θαη ζπγθεθξηκέλεο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο θαηά ηελ θξίζε ηεο εηαηξίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θαη ηνπ ύςνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ. 9 I / 2νο-14

10 4. ΝΟΜΗΜΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ Δπηβαξύλζεηο αζθαιίζηξσλ Βαζηθή αζθάιηζε δσήο : Φόξνο Αζθαιίζηξσλ 4% επη ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ εάλ ε δηάξθεηα πιεξσκήο είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ, δηαθνξεηηθά 0%. Γηθαίσκα ζπκβνιαίνπ : 0,15% επη ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ κε ειάρηζην πνζφ 7,5 θαη κέγηζην 15. Γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα νξίδεηαη ζε 15. Σν δηθαίσκα εηζπξάηηεηαη εθάπαμ ζηελ 1 ε απφδεημε. Δηζθνξά ππέξ εγγπεηηθνύ θεθαιαίνπ δσήο: Σα αζθάιηζηα ησλ αζθαιηζηεξίσλ Εσήο ππφθεηληαη ζε Δηζθνξά ππέξ ηνπ Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ Εσήο φπσο απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ 2636/ Πξάμε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ ηζρχεη απφ ηελ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3867/2010 (ΦΔΚ Α 128). Ζ εηζθνξά απηή βαξχλεη θαηά ην ήκηζπ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη θαηά ην ήκηζπ ηνπο αζθαιηζκέλνπο. πκπιεξσκαηηθέο παξνρέο Φόξνο Αζθαιίζηξσλ: 10% επί ησλ θαζαξψλ αζθαιηζηξσλ. 10 I / 2νο-14

11 5. ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Σα αζθάιηζηξα ησλ αζθαιηζηεξίσλ Εσήο θαη Πξνζσπηθψλ Αηπρεκάησλ ππφθεηληαη ζε θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη βαξχλνπλ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. Σν θαηαβιεζέλ, ζηνλ δηθαηνχρν αζθάιηζκα, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ππφθεηηαη, είηε ζε θφξν δσξεάο, είηε ζε θφξν θιεξνλνκηάο, ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 118/73. Σν πξντφλ Τπεξαπφδνζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ Απνζεκάησλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο θνξνινγείηαη θάζε ρξφλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2 πεξ. ζη ηνπ λφκνπ 2065/92. Οη εηήζηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιεη ν θνξνινγνχκελνο γηα αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ηδίνπ, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, εληάζζνληαη ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 11 I / 2νο-14

12 6. ΟΡΗΑ ΠΡΟΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Γηα Πξόζθαηξε (10132, 10133, 10130, 11132, 10135, 11135), Ηζόβηα (10232, 10233), Μηθηή Αζθάιηζε Εσήο (10332, ), ΑΠΑ ιόγσ Θαλάηνπ (12202), ΑΠΑ ιόγσ ΜΟΑ (12302), Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα (13001) θαη Premium Δπίδνκα νβαξώλ Αζζελεηώλ + (30002). A. Υσξίο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Ζιηθία εηζόδνπ Δσο θαη 45 εηώλ Από 46 εηώλ έσο θαη Από 56 εηώλ θαη άλσ 55 εηώλ Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ , , ,00 B. Με Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Ζιηθία εηζόδνπ Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ Δσο θαη 45 εηώλ Από 46 εηώλ έσο θαη 55 εηώλ , ,00 Από 56 εηώλ θαη άλσ Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο , ,00 Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV ,00 θαη άλσ Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Γηεπθξηλίδεηαη φηη: Α. Χο θεθάιαην θηλδχλνπ (ζαλάηνπ ή αληθαλφηεηαο) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, νξίδεηαη ην κέγηζην εθ ησλ: Άζξνηζκα θεθαιαίσλ ησλ θαιχςεσλ Εσήο (10132, 10133,10135, 10130, 11132, 11135, 10232, 10233, 10332, 10307, 12202). Άζξνηζκα θεθαιαίσλ ησλ θαιχςεσλ Αληθαλφηεηαο (12302, 13001, 30002). Β. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά θαη ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ θαιχςεσλ Εσήο ή Αληθαλφηεηαο πνπ ελδερφκελα έρεη ήδε ν Αζθαιηδφκελνο ζηελ Δηαηξία. Οη Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Γεληθή αίκαηνο, Σ.Κ.Δ., άθραξν, Κξεαηηλίλε, Οπξία, SGOT, SGPT, γ-gt, ρνιελεζηεξάζε, νπξηθφ νμχ, ρνιεζηεξίλε, HDL, ηξηγιπθεξίδηα 12 I / 2νο-14

13 6A. ΟΡΗΑ ΠΡΟΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΑΗΣHΔΗ ΟΠΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΦΑΛΗΜΑΣΟ ΔΗΝΑΗ ΣΡΑΠΔΕΑ Γηα Πξόζθαηξε (10132, 10133, 11132, 10135, 11135), Μηθηή Αζθάιηζε Εσήο (10332, 10307), ύληαμε Easy Plus (10531) θαη Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα (13001). B. Υσξίο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Ζιηθία εηζόδνπ Έσο θαη 50 εηώλ Από 51 εηώλ έσο θαη 55 εηώλ Από 56 εηώλ θαη άλσ Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ , , ,00 B. Με Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ Έσο θαη 50 εηώλ Ζιηθία εηζόδνπ Από 51 εηώλ έσο θαη 55 εηώλ , , , , , , , , , , ,00 θαη άλσ Οχξσλ Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Από 56 εηώλ θαη άλσ Οχξσλ Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Οχξσλ Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Δμέηαζε PSA γηα ηνπο άληξεο Pap Test γηα ηηο γπλαίθεο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Δμέηαζε PSA γηα ηνπο άληξεο Pap Test γηα ηηο γπλαίθεο Σεζη HIV Οη Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Γεληθή αίκαηνο, Σ.Κ.Δ., άθραξν, Κξεαηηλίλε, Οπξία, SGOT, SGPT, γ-gt, ρνιελεζηεξάζε, νπξηθφ νμχ, ρνιεζηεξίλε, HDL, ηξηγιπθεξίδηα. 13 I / 2νο-14

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα