ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή"

Transcript

1 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14

2 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί πεξηιακβάλεη κηα πιήξε αλάιπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ φξσλ, ησλ θαιχςεσλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηηο αηνκηθέο αζθαιίζεηο Εσήο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία καο. Ζ θαιή γλψζε ησλ παξνρψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αζθάιηζε ελφο πειάηε εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πψιεζε. Σα ηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο καο είλαη ζηε δηάζεζή ζνπ γηα φπνηα δηεπθξίληζε ρξεηαζζεί. Δπρφκαζηε θάζε επηηπρία ζηηο πξνζπάζεηέο ζνπ. Απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ 2 I / 2νο-14

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ERB EUROLIFE ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΧΖ 2 ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ 3 ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΑΦΑΛΗΖ 4 ΝΟΜΗΜΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 5 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 6 ΟΡΗΑ ΠΡΟΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 7 ΚΑΝΟΝΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (UNDERWRITING) 8 - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΞΗΔ ΔΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΥΧΡΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ - ΚΧΓ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ - ΚΧΓ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΜΔΗΟΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΧΓ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΔΣΖΗΧ ΑΝΑΝΔΟΤΜΔΝΖ - ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΒΟΛΧΝ, ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΗΟΒΗΧΝ ΚΑΣΑΒΟΛΧΝ, ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΜΗΚΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ 10ΔΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ (EASY) ΚΧΓ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ KAI ΤΝΣΑΞΖ, ΜΔ ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ 10ΔΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ (EASY PLUS) ΚΧΓ ΗΟΒΗΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ Π.Τ.Μ.Α. (EASY PLAN) ΚΧΓ ΗΟΒΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΚΔΡΓΖ / ΔΚΣΑΚΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ EASY PLΑΝ ΚΧΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΑΞΖ UNIT LINKED (FUND) ΚΧΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIT LINKED (FUND PLUS) ΚΧΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIT LINKED (UNIQUE FUND) ΚΧΓ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΧΓ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ Μ.Ο.Α. ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΚΧΓ ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΧΓ PREMIUM ΔΠΗΓΟΜΑ ΟΒΑΡΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ + ΚΧΓ ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΚΧΓ ΜΟΑ / ΜΜΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΚΧΓ PREMIUM ΔΠΗΓΟΜΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟ ΚΧΓ PREMIUM ΔΠΗΓΟΜΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ- ΚΧΓ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΘΔΝΔΗΧΝ PREMIUM ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟ ECONOMY ΚΧΓ , 30225, 30228, 30229, 30234, PREMIUM ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ ΚΧΓ, 30243, 30245, 30252,30253,30258 PREMIUM ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΧΓ , 30411, 30412, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCIDENT CARE ΚΧΓ , 20102, 20302, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 15/15 ΚΧΓ ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 30/30 ΚΧΓ MY FAMILY FIRST ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΑΦΑΛΗΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ - ΚΧΓ: MY FAMILY FIRST ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ - ΚΧΓ:11135 MY FAMILY FIRST ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ - ΚΧΓ:20005 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ - ΚΧΓ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ΛΟΓΧ ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ Ζ ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ - ΚΧΓ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΧΓΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 3 I / 2νο-14

4 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ EUROLIFE ERB ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ΕΕΕΕΕΩΖ EUROLIFE ERB Ανώνσμος Εταιρία Ασυαλίσεων Ζωής Γ/λζε : ΤΓΓΡΟΤ 209, Ν. ΜΤΡΝΖ ΣΖΛ. : FAX : Έ Δηνο ηδξύζεσο ζηελ Διιάδα : 1988 Δδξα : Ν. ΜΤΡΝΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 17268/05/Β/88/7 Α.Φ.Μ : Γ/λζε θαη/ηνο ζηε Θεζζαινλίθε: Λένληνο νθνχ 18, Θεζ/ληθε ΣΖΛ : FAX: Μεηνρηθό Κεθάιαην : Καηαβεβιεκέλν : Γξαζηεξηόηεηεο αζθνύκελνη θιάδνη : ΟΜΑΓΗΚΑ ΑΣΟΜΗΚΑ ΕΧΖ, ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ, ΑΘΔΝΔΗΔ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ, ΟΜΑΓΗΚΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΑ, UNIT LINKED Κπξηόηεξνη Μέηνρνη: EUROBANK ERGASIAS AE Κπξηόηεξνη Αληαζθαιηζηέο : MUNICH RE, COLOGNE RE, HANNOVER RE πλεξγαδόκελεο Σξάπεδεο : EUROBANK ERGASIAS AE Δηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην : ΟΥΗ Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : AΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΡΡΖΓΔΧΡΓΗΟΤ Γηεπζπληηθά ηειέρε : Γελ. Γ/ληεο Πσιήζεσλ & Δθπαίδεπζεο : ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΛΔΝΓΑ Γ/ληεο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΡΔΗΧΣΖ Γεληθφο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ : ΒΑΗΛΖ ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ Γεληθφο Γηεπζπληήο Εσήο θαη Τγείαο: ΖΛΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Αλ/ηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο Eurolife Experience Center : ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΜΔΡΣΕΟΓΛΟΤ Γ/ληξηα ρέζεσλ Πειαηψλ: ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΔΡΣΗΝΟΤ Γ/ληεο Γηθηχσλ Πσιήζεσλ : ΛΔΧΝΗΓΑ ΗΓΔΡΖ Γ/ληεο Πσιήζεσλ Γηθηχνπ Πξαθηφξσλ : ΓΖΜΖΣΡΖ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Γ/ληεο Αλαπηπμεο Πσιήζεσλ : ΝΗΚΟ ΥΟΤΛΗΑΡΑ Γ/ληήο Πσιήζεσλ θαη Αλάπηπμεο Γηθηχνπ ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΚΔΣΟ Γ/ληεο Πιεξνθνξηθήο : ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΑΚΔΑ Γ/ληήο Πσιήζεσλ Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Διιάδνο : ΓΗΑΝΝΖ ΜΠΟΤΣΕΗΟ 4 I / 2νο-14

5 2. ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ΚΑΗ Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ Δηαηξία: ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία Eurolife ERB Α. Δ. Α. Ε. Αληηζπκβαιιόκελνο: (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) Αζθαιηζκέλνο: Γηθαηνύρνο: Αζθάιηζκα: (Αζθαιηζκέλν θεθάιαην) Αζθάιηζηξα: Πξόζζεηε Πξάμε: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ζπλάπηεη ηελ παξνχζα αζθάιηζε θαη έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην αζθαιηζηήξην, πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. ην θπζηθφ πξφζσπν, επί ηεο δσήο ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε παξνχζα αζθάιηζε. ην πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, πνπ δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ην αζθάιηζκα. ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γηθαηνχρν, ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Αληηζπκβαιιφκελνο ζηελ Δηαηξία, γηα λα είλαη ην αζθαιηζηήξην ζε πιήξε ηζρχ. ην έγγξαθν πνπ εθδίδεη ε Δηαηξία, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Δπζύλε ηεο Δηαηξίαο : Ζ επζχλε ηεο Δηαηξίαο απνξξέεη απνθιεηζηηθά απφ ην αζθαιηζηήξην θαη απφ ηηο Πξφζζεηεο Πξάμεηο ηηο θαηαρσξεκέλεο ζ απηφ, εθφζνλ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ θαη ηε ζθξαγίδα ηεο Δηαηξίαο. Τπνρξεώζεηο θαη δειώζεηο ηνπ Αληηζπκβαιιόκελνπ θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ : Σνλ Αληηζπκβαιιφκελν βαξχλνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, εθηφο απφ εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, εθφζνλ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθπιεξψζεη. Βάζε γηα ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο, απνηεινχλ νη δειψζεηο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο. Οη δειψζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο θαη λα πεξηέρνπλ θάζε ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ γλσξίδνπλ θαη πνπ είλαη αληηθεηκεληθά νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Δάλ νη δειψζεηο, απφ δφιν ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ή /θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πεξηέρνπλ αλαθξίβεηεο ή έρνπλ απνζησπεζεί ζ απηέο πεξηζηαηηθά πνπ είλαη αληηθεηκεληθά νπζηψδε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Δάλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε Δηαηξία απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζήο ηεο πξνο θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο Δηαηξίαο. Ζ θαηαγγειία επηθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα. Γηαθνξά ειηθίαο : ε πεξίπησζε πνπ ε ειηθία ή ην θχιν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ δειψζεθαλ ιαλζαζκέλα, ην αζθάιηζκα ζα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πιεξψζεθαλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ειηθία ή ην θχιν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ φηαλ έγηλε ε αζθάιηζε. Δάλ ε πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ήηαλ εθηφο ησλ νξίσλ αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα ηεο Δηαηξίαο, ηφηε ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν λφκνο, ην αζθαιηζηήξην. Αδηαθηινλίθεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Δθφζνλ παξέιζεη δηεηία (2) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ηα αζθάιηζηξα θαηαβάιινληαη θαλνληθά θαη ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ελ δσή, ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην θχξνο ηεο αζθάιηζεο δσήο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Άξζξνπ 5 γηα ηε δηαθνξά ειηθίαο θαη ηνπ Άξζξνπ 4 γηα ηηο δειψζεηο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο. ε πεξίπησζε 5 I / 2νο-14

6 αχμεζεο ηνπ αζθαιίζκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαη κφλν, ηα δχν (2) έηε αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο Πξφζζεηεο Πξάμεο. Γηθαηνύρνη : Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ ζηελ Δηαηξία λα νξίδεη, λα αλαθαιεί θαη λα κεηαβάιιεη ηνλ ή ηνπο Γηθαηνχρνπο (ζε πεξίπησζε απψιεηαο δσήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ) ηνπ αζθαιίζκαηνο. Σν δηθαίσκα απηφ παχεη λα ηζρχεη: φηαλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη εγγξάθσο παξαηηεζεί απφ απηφ ην δηθαίσκα, φηαλ ν Γηθαηνχρνο έρεη απνδερζεί εγγξάθσο ην αζθάιηζκα, κεηά ην ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, γηα λα γίλεη εμαγνξά, δαλεηζκφο, ελερπξίαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη ζπγθαηαηεζεί εγγξάθσο ν Γηθαηνχρνο. Δάλ ν ζάλαηνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πξνθιεζεί απφ παξάλνκε, δφιηα ή εζειεκέλε ελέξγεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ, ηφηε απηφο ράλεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Ζ αλάθιεζε ή ε κεηαβνιή ηνπ ή ησλ Γηθαηνχρσλ, απνδεηθλχεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Πξφζζεηεο Πξάμεο θαη ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. Έλαξμε ηζρύνο ηεο αζθάιηζεο : Ζ αζθάιηζε αξρίδεη κεηά ηελ πιεξσκή ηνπ εθάπαμ (εληαίνπ) αζθαιίζηξνπ ή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ ησλ αζθαιίζηξσλ θαη εθφζνλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη παξαιάβεη ελππφγξαθα ην αζθαιηζηήξην. Πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ : Σα αζθάιηζηξα πξνθαηαβάιινληαη εθάπαμ ή εηεζίσο. Ζ Δηαηξία κπνξεί λα δερζεί ηελ θαηαβνιή ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ ζε ηκεκαηηθέο δφζεηο, κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν πξνζαχμεζε. Σα αζθάιηζηξα, εηήζηα ή ζε δφζεηο, πξέπεη λα θαηαβάιινληαη θαηά ηελ εκεξνκελία νθεηιήο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην, καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο θφξνπο, ηέιε θαη δηθαηψκαηα. Ζ εμφθιεζε ησλ αζθαιίζηξσλ, απνδεηθλχεηαη κφλν κε έγγξαθε απφδεημε πνπ ζα έρεη ππνγξαθεί απφ πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ Δηαηξία. Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, ρνξεγείηαη πξνζεζκία ράξηηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην λφκν. ε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα αζθάιηζηξα πνπ νθείινληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ζα αθαηξνχληαη απφ ην αζθάιηζκα πνπ ε Δηαηξία νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζχκθσλα κε ην αζθαιηζηήξην. Με πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ : ε πεξίπησζε πνπ ηα αζθάιηζηξα δελ θαηαβιεζνχλ κέζα ζηελ πεξίνδν ράξηηνο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε παξνχζα αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, άξζξν 6 ηνπ Ν. 2496/1997. Δάλ σζηφζν, ην αζθαιηζηήξην έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα εμαγνξάο, ε αζθάιηζε δελ αθπξψλεηαη αιιά κεηαηξέπεηαη ζε αζθάιηζε ειεχζεξε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 13 ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο. Δπαλαθνξά ζε ηζρύ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Αζθάιηζε πνπ έρεη αθπξσζεί ή κεηαηξαπεί ζε αζθάιηζε ειεχζεξε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ, ιφγσ κε θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ, κπνξεί λα ηεζεί εθ λένπ ζε ηζρχ, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνδερζεί ή φρη ηελ αίηεζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη λα δεηήζεη: α) λα θαηαβιεζνχλ ζην αθέξαην θαη εληφθσο (κε ην εγγπεκέλν ηερληθφ επηηφθην κε ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ην αζθάιηζηξν ηεο αζθάιηζεο δσήο), φια ηα αζθάιηζηξα πνπ νθείινληαη β) ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. Ζ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, απνδεηθλχεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Πξφζζεηεο Πξάμεο θαη ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. Δμαγνξά ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ εμαγνξά ηεο βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηνπ, έλαληη επηζηξνθήο κέξνπο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο εμαγνξάο, πνπ αλαινγεί ζ απηφ. Σν πνζφ ηεο εμαγνξάο, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα ηεο Δηαηξίαο. Ο Πίλαθαο ησλ πνζψλ εμαγνξάο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε Βαζηθή αζθάιηζε δσήο, επηζπλάπηεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη θαζνξίδεη ην πνζφ εμαγνξάο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αζθάιηζεο. Διεπζεξνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ : Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε κεηαηξνπή ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο ζε αζθάιηζε ειεχζεξε πεξαηηέξσ θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο φπσο ε αξρηθή αζθάιηζε δσήο, αιιά κε κεησκέλν αζθάιηζκα. ηε πεξίπησζε απηή, ην κεησκέλν αζθάιηζκα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζφ ηεο εμαγνξάο, ηελ ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ ππνιεηπφκελε δηάξθεηα, θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο ειεπζεξνπνίεζεο. 6 I / 2νο-14

7 Πξνυπφζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεπζεξνπνίεζεο, είλαη ε χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο. ε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ Αζθάιηζεο Εσήο, ε Δηαηξία πξνβαίλεη ζηελ ειεπζεξνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ρσξίο ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Μαζεκαηηθό απόζεκα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ :Ζ ζπζζψξεπζε ησλ αζθαιίζηξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ θεθαιαίνπ (καζεκαηηθφ απφζεκα), ην νπνίν εγγπάηαη ηελ θαηαβνιή ησλ αμηψλ. Ο ηερληθφο νξηζκφο ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Ν.Γ. 400/1970, είλαη ε δηαθνξά ηεο αλαινγηζηηθήο παξνχζαο αμίαο κεηαμχ ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Οη παξνχζεο αμίεο ησλ κεγεζψλ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ην ειάρηζην εγγπεκέλν (ηερληθφ) επηηφθην πνπ ηζρχεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο αζθάιηζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή βξίζθεηαη ζε ηζρχ. πκκεηνρή ζηα θέξδε : Ζ ζπλερήο επέλδπζε ησλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξίαο, έρεη σο ζηφρν ηελ επηηπρία απνδφζεσλ πςειφηεξσλ ηνπ ηερληθνχ επηηνθίνπ θαη ηε δηαλνκή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ππεξαπφδνζεο, ζε θαηεγνξία αζθαιηζηεξίσλ κε ην δηθαίσκα ηεο πκκεηνρήο ζηα θέξδε. Ζ δηαλνκή ηνπ ππεξβάιινληνο ηνπ ηερληθνχ επηηνθίνπ πξνο ηνπο Αζθαιηζκέλνπο, βαζίδεηαη ζηε ζρέζε: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο * (επηηφθην επελδχζεσλ ηερληθφ επηηφθην έμνδα δηαρείξηζεο) σο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, ζεσξείηαη ην πνζνζηφ ηνπ νπνίνπ ε ηηκή δελ μεπεξλά ην 90 % σο επηηφθην επελδχζεσλ, ζεσξείηαη ην κέζν επηηπγραλφκελν επηηφθην απφ ηελ επέλδπζε ηνπ δηαζέζηκνπ απνζεκαηηθνχ, θαηά ηελ αξρή ηεο ρξήζεο, σο έμνδα δηαρείξηζεο, ζεσξείηαη ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ην νπνίν δελ μεπεξλά ηελ ηηκή ηνπ 0,5%. Σν επηηφθην πνπ πξνθχπηεη, πνιιαπιαζηαδφκελν επί ην δηαζέζηκν καζεκαηηθφ απφζεκα επέλδπζεο (δει. ην καζεκαηηθφ απφζεκα ηζνινγηζκνχ κεηνχκελν θαηά ηα αλαπφζβεζηα έμνδα πξφζθηεζεο) ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο, δεκηνπξγεί ην κέξηζκα ρξήζεο, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ κεξηζκάησλ κε ηελ ίδηα επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο θαη ην καζεκαηηθφ απφζεκα. Σν ζχλνιν ηνπ απνζεκαηηθνχ κεξηζκάησλ απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν επηπιένλ ηνπ αζθαιίζκαηνο ή ηεο αμίαο εμαγνξάο. Έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ, γίλεηαη κεηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο απφ ηελ Δηαηξία, κε επηζηνιή πνπ πεξηιακβάλεη: ην πνζφ ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο πνπ έρεη επελδπζεί, ην κέζν επηηφθην επέλδπζεο, ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεο, ην ζχλνιν ηνπ απνζεκαηηθνχ κεξηζκάησλ (ζπζζσξεπκέλν κέξηζκα), ηνπο θφξνπο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ αλαινγνχλ ζην παξφλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη έρνπλ απνδνζεί ζηελ Δθνξία. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο δηάζεζεο ησλ κεξηζκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζην αζθαιηζηήξην. 1. Σελ νιηθή ή κεξηθή είζπξαμή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αζθαιηζηήξην έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα εμαγνξάο. 2. Σε ζπζζψξεπζε ηνπ απνζεκαηηθνχ κεξηζκάησλ (κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο) θαη ηελ πίζησζή ηνπ κε επηηφθην ίζν κε ην 90% ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ επέλδπζεο θαη ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο. Οη επηινγέο απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ ή λα κεηαηξαπνχλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Απνθιεηζκόο επαγγεικάησλ: Ζ αζθάιηζε δελ ηζρχεη, εθφζνλ ν Αζθαιηζκέλνο αζθεί θάπνην απφ ηα παξαθάησ επαγγέικαηα: αζηπλνκηθφο, ππξνζβέζηεο, πηιφηνο, δχηεο, νδεγφο αγψλσλ, ιαηφκνο, εξγάηεο ακηάληνπ, εξγάηεο λαππεγείσλ, εξγάηεο κεηαιιείσλ ή νξπρείσλ (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα θσδ , 10505, 10536, 10434, 10532). Αεξνπνξηθνί θίλδπλνη :Ο Αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη κφλν εάλ ηαμηδεχεη σο επηβάηεο αεξνζθαθψλ αλαγλσξηζκέλσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, πνπ εθηεινχλ ηαθηηθά ή έθηαθηα δξνκνιφγηα (charters). ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ αεξνπνξηθφ θίλδπλν, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). Απηνθηνλία : Ο Αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη ζε πεξίπησζε απηνθηνλίαο, κεηά ηε δεχηεξε (2) επέηεην απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ή ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζε ηζρχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). 7 I / 2νο-14

8 πκκεηνρή ζε πόιεκν: Ο Αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ζε θαηξφ εηξήλεο. Δπίζεο θαιχπηεηαη σο πνιίηεο, θαηά ηε δηάξθεηα πνιέκνπ θεξπγκέλνπ ή αθήξπθηνπ (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). ε πεξίπησζε πνιέκνπ θεξπγκέλνπ ή αθήξπθηνπ ή πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ νηαζδήπνηε θχζεο, εάλ ν Αζθαιηζκέλνο ππεξεηεί ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο νηαζδήπνηε ρψξαο ή επηζηξαηεπζεί, αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, νπφηε ην αζθαιηζηήξην επαλαθέξεηαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππεξεηνχληνο Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα. πκκεηνρή ζε ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο: Δάλ ν ζάλαηνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ νθείιεηαη ζε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηέιεζε ή ζηελ απφπεηξα ηέιεζεο θαθνπξγήκαηνο, ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην θαη ηα ηπρφλ ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα (δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα κε θσδηθφ 10504, 10505, 10536, 10434, 10532). Δθρσξήζεηο θαη Δλερπξηάζεηο: Ο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ελερπξηάζεη ην αζθαιηζηήξηφ ηνπ θαη λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Σέηνηεο ελέξγεηεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δηαηξία, κφλν εθφζνλ θαηαρσξεζνχλ ζην αζθαιηζηήξην κε Πξφζζεηε Πξάμε ή κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δηαηξία κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε εμαγνξά ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε ζχλαςε δαλείνπ θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ ην αζθαιηζηήξην, απαηηνχλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελερπξνχρνπ ή ηνπ εθδνρέα. Θάλαηνο, αληθαλόηεηα, πηώρεπζε ηνπ Αληηζπκβαιιόκελνπ: Όηαλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη απνβηψζεη ή απσιέζεη ηε δηθαηνπξαθηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ή πησρεχζεη, ηφηε ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αζθάιηζεο κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ Αζθαιηζκέλν ή ζηνλ θεδεκφλα ηνπ (εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο είλαη αλήιηθν ηέθλν), εθηφο εάλ έρεη νξηζζεί δηαθνξεηηθά. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ: Δάλ ην πξσηφηππν αζθαιηζηήξην απνιεζζεί, αθαηξεζεί ή θαηαζηξαθεί, ηφηε ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αληίγξαθν, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα, απφ ηελ Δηαηξία. Καηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο: Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ην αζθάιηζκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην, εθφζνλ ηεο ππνβιεζνχλ : πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα, ην δηθαίσκα ηνπ Γηθαηνχρνπ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα πιεξψζεη ην αζθάιηζκα Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζαλάηνπ, ρξεηάδνληαη επηπιένλ : ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηαηξηθή έθζεζε θαηά ην λφκν γηα ηα αίηηα ηνπ ζαλάηνπ, νπνηνδήπνηε άιιν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ε Δηαηξία ελδερνκέλσο δεηήζεη ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ απαηηείηαη απφ δηάηαμε ηνπ λφκνπ. Ζ Δηαηξία ζα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ιάβεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά θαη ην πξσηφηππν αζθαιηζηήξην καδί κε φιεο ηηο Πξφζζεηεο πξάμεηο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ εθδνζεί θαη επηζπλαθζεί ζ απηφ. Ζ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο γίλεηαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξίαο. Απφ ην αζθάιηζκα αθαηξνχληαη, ηα ηπρφλ νθεηιφκελα αζθάιηζηξα δφζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα εηήζηα αζθάιηζηξα θαζψο θαη ηα ηπρφλ δάλεηα θαη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη απηψλ. Δάλ ιφγσ δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δεισκέλεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηα αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί είλαη κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ θαηαβιεζεί, ηφηε ην αζθάιηζκα ζα κεησζεί ή ζα απμεζεί αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηε δηαθνξά ησλ αζθαιίζηξσλ. Ζ ξχζκηζε απηή ηζρχεη, κφλν εάλ ε πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα εμήληα πέληε (65) έηε. Μεηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, παχεη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Φόξνη θαη άιιεο επηβαξύλζεηο: Φφξνη, ή άιιεο επηβαξχλζεηο επί ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ησλ αζθαιίζηξσλ, ησλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θ.ιπ., βαξχλνπλ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, ην Γηθαηνχρν, ή άιια πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην αζθαιηζηήξην. Όια ηα έμνδα ζηα νπνία ζα ππνβιεζεί ε Δηαηξία γηα θαηαζρέζεηο πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηεο σο ηξίηεο, επηβαξχλνπλ απηφλ πνπ δηθαηνχηαη ηελ θαηαβνιή. Παξαγξαθή: Απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, παξαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Δθαξκνζηέν Γίθαην Γσζηδηθία: Γηα θάζε δηαθνξά απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. 8 I / 2νο-14

9 3. ΒΑΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΑΦΑΛΗΖ Ολνκαηεπώλπκν Ζκ/λία γέλλεζεο: Σν νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηνπ πξνζψπνπ πξνο αζθάιηζε (Αζθαιηδνκέλνπ) ζα πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη επαλάγλσζηα, φπσο αθξηβψο αλαθέξνληαη ζην Α.Γ.Σ. Α.Γ.Σ. / Α.Φ.Μ. / Γ.Ο.Τ. (Αζθαιηδνκέλνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ): απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Γηεύζπλζε Σειέθσλα: πιήξε ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε Δπάγγεικα: ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ψζηε λα γίλεηαη, φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ Γηθαηνύρνη: Σα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ πξέπεη λα αθξηβψο νξηζκέλα (νλνκαηεπψλπκν, ζρέζε κε ηνλ Αζθαιηδφκελν, θχιν, εκ/λία γέλλεζεο, πνζνζηφ δηαλνκήο ηνπ αζθαιίζκαηνο) Δμαξηώκελα κέιε: ν / ε ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη. Σα ηέθλα θαιχπηνληαη έσο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 18 εηψλ ή ησλ 25 εθφζνλ ζπνπδάδνπλ (κε βεβαίσζε ζπνπδψλ). Δξσηεκαηνιόγην πγείαο: Όια ηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα απαληψληαη ζσζηά θαη κε εηιηθξίλεηα ψζηε λα εθηηκάηαη νξζά ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε αθξηβήο πιεξνθφξεζε απφ ηνλ αζθαιηδφκελν πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε, ηηο ζπλήζεηεο θαη νη ελαζρνιήζεηο ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ ίδην θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ή φρη ηεο αίηεζεο αζθάιηζεο. Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο: θξίλνληαη απαξαίηεηεο ή φρη, αλάινγα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Τπνγξαθέο: θακία αίηεζε αζθάιηζεο θαη δήισζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί έγθπξε ρσξίο ηηο ππνγξαθέο Αληηζπκβαιιφκελνπ / Αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Αζθαιηζηηθή Ζιηθία Ζ αζθαιηζηηθή ειηθία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εκ/λία γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ, ηελ εκ/λία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηνπ θαη ηελ εκ/λία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο. Δάλ ε εκ/λία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο βξίζθεηαη κέζα ζηνπο 6 κήλεο απφ ηελ εκ/λία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηφηε σο αζθαιηζηηθή ειηθία ζεσξείηαη ε ειηθία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ειηθία ησλ ηειεπηαίσλ γελεζιίσλ ηνπ πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα (1) έηνο. Δάλ ε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ δελ γίλεηαη εηεζίσο ηφηε ηα εηήζηα θαζαξά αζθάιηζηξα επηβαξχλνληαη κε : 2,0 % εάλ πξφθεηηαη γηα κεληαίεο θαηαβνιέο 1,5 % εάλ πξφθεηηαη γηα ηξηκεληαίεο θαηαβνιέο 1,0 % εάλ πξφθεηηαη γηα εμακεληαίεο θαηαβνιέο Οπφηε ηα αληίζηνηρα θαζαξά αζθάιηζηξα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ θάζε δφζε ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα επηβαξεκέλα εηήζηα δηαηξνχκελα αλάινγα δηα 12, 4 ή 2. Σξόπνο πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ : Με ρξέσζε πηζησηηθήο θάξηαο VISA ή Μastercard ή EUROLINE Με πάγηα εληνιή ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ Eurobank Ergasias (νη δύν (2) παξαπάλσ ηξόπνη πιεξσκήο ηζρύνπλ γηα κεληαίεο, ηξηκεληαίεο, εμακεληαίεο θαη εηήζηεο δόζεηο) Με θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο EUROLIFE ERB Aζθαιηζηηθή Εσήο Με ηαρππιεξσκή κέζσ ΔΛΣΑ (νη δύν (2) παξαπάλσ ηξόπνη πιεξσκήο ηζρύνπλ ΜΟΝΟ γηα εμακεληαίεο θαη εηήζηεο δόζεηο) Κάζε αίηεζε Αηνκηθήο αζθάιηζεο απαηηεί ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ πγείαο. Αλεμάξηεηα από ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην πγείαο θαη ηελ γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνύ κπνξεί λα δεηεζνύλ θαη ζπγθεθξηκέλεο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο θαηά ηελ θξίζε ηεο εηαηξίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θαη ηνπ ύςνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ. 9 I / 2νο-14

10 4. ΝΟΜΗΜΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ Δπηβαξύλζεηο αζθαιίζηξσλ Βαζηθή αζθάιηζε δσήο : Φόξνο Αζθαιίζηξσλ 4% επη ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ εάλ ε δηάξθεηα πιεξσκήο είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ, δηαθνξεηηθά 0%. Γηθαίσκα ζπκβνιαίνπ : 0,15% επη ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ κε ειάρηζην πνζφ 7,5 θαη κέγηζην 15. Γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα νξίδεηαη ζε 15. Σν δηθαίσκα εηζπξάηηεηαη εθάπαμ ζηελ 1 ε απφδεημε. Δηζθνξά ππέξ εγγπεηηθνύ θεθαιαίνπ δσήο: Σα αζθάιηζηα ησλ αζθαιηζηεξίσλ Εσήο ππφθεηληαη ζε Δηζθνξά ππέξ ηνπ Δγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ Εσήο φπσο απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ 2636/ Πξάμε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ ηζρχεη απφ ηελ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3867/2010 (ΦΔΚ Α 128). Ζ εηζθνξά απηή βαξχλεη θαηά ην ήκηζπ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη θαηά ην ήκηζπ ηνπο αζθαιηζκέλνπο. πκπιεξσκαηηθέο παξνρέο Φόξνο Αζθαιίζηξσλ: 10% επί ησλ θαζαξψλ αζθαιηζηξσλ. 10 I / 2νο-14

11 5. ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Σα αζθάιηζηξα ησλ αζθαιηζηεξίσλ Εσήο θαη Πξνζσπηθψλ Αηπρεκάησλ ππφθεηληαη ζε θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη βαξχλνπλ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. Σν θαηαβιεζέλ, ζηνλ δηθαηνχρν αζθάιηζκα, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ππφθεηηαη, είηε ζε θφξν δσξεάο, είηε ζε θφξν θιεξνλνκηάο, ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 118/73. Σν πξντφλ Τπεξαπφδνζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ Απνζεκάησλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο θνξνινγείηαη θάζε ρξφλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2 πεξ. ζη ηνπ λφκνπ 2065/92. Οη εηήζηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιεη ν θνξνινγνχκελνο γηα αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ηδίνπ, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, εληάζζνληαη ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 11 I / 2νο-14

12 6. ΟΡΗΑ ΠΡΟΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Γηα Πξόζθαηξε (10132, 10133, 10130, 11132, 10135, 11135), Ηζόβηα (10232, 10233), Μηθηή Αζθάιηζε Εσήο (10332, ), ΑΠΑ ιόγσ Θαλάηνπ (12202), ΑΠΑ ιόγσ ΜΟΑ (12302), Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα (13001) θαη Premium Δπίδνκα νβαξώλ Αζζελεηώλ + (30002). A. Υσξίο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Ζιηθία εηζόδνπ Δσο θαη 45 εηώλ Από 46 εηώλ έσο θαη Από 56 εηώλ θαη άλσ 55 εηώλ Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ , , ,00 B. Με Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Ζιηθία εηζόδνπ Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ Δσο θαη 45 εηώλ Από 46 εηώλ έσο θαη 55 εηώλ , ,00 Από 56 εηώλ θαη άλσ Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο , ,00 Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV ,00 θαη άλσ Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Γηεπθξηλίδεηαη φηη: Α. Χο θεθάιαην θηλδχλνπ (ζαλάηνπ ή αληθαλφηεηαο) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, νξίδεηαη ην κέγηζην εθ ησλ: Άζξνηζκα θεθαιαίσλ ησλ θαιχςεσλ Εσήο (10132, 10133,10135, 10130, 11132, 11135, 10232, 10233, 10332, 10307, 12202). Άζξνηζκα θεθαιαίσλ ησλ θαιχςεσλ Αληθαλφηεηαο (12302, 13001, 30002). Β. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά θαη ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ θαιχςεσλ Εσήο ή Αληθαλφηεηαο πνπ ελδερφκελα έρεη ήδε ν Αζθαιηδφκελνο ζηελ Δηαηξία. Οη Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Γεληθή αίκαηνο, Σ.Κ.Δ., άθραξν, Κξεαηηλίλε, Οπξία, SGOT, SGPT, γ-gt, ρνιελεζηεξάζε, νπξηθφ νμχ, ρνιεζηεξίλε, HDL, ηξηγιπθεξίδηα 12 I / 2νο-14

13 6A. ΟΡΗΑ ΠΡΟΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΑΗΣHΔΗ ΟΠΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΑΦΑΛΗΜΑΣΟ ΔΗΝΑΗ ΣΡΑΠΔΕΑ Γηα Πξόζθαηξε (10132, 10133, 11132, 10135, 11135), Μηθηή Αζθάιηζε Εσήο (10332, 10307), ύληαμε Easy Plus (10531) θαη Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα (13001). B. Υσξίο Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Ζιηθία εηζόδνπ Έσο θαη 50 εηώλ Από 51 εηώλ έσο θαη 55 εηώλ Από 56 εηώλ θαη άλσ Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ , , ,00 B. Με Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ Έσο θαη 50 εηώλ Ζιηθία εηζόδνπ Από 51 εηώλ έσο θαη 55 εηώλ , , , , , , , , , , ,00 θαη άλσ Οχξσλ Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Από 56 εηώλ θαη άλσ Οχξσλ Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Οχξσλ Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Δμέηαζε PSA γηα ηνπο άληξεο Pap Test γηα ηηο γπλαίθεο Σεζη HIV Οχξσλ Σέζη θνπψζεσο Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο Δμέηαζε PSA γηα ηνπο άληξεο Pap Test γηα ηηο γπλαίθεο Σεζη HIV Οη Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Γεληθή αίκαηνο, Σ.Κ.Δ., άθραξν, Κξεαηηλίλε, Οπξία, SGOT, SGPT, γ-gt, ρνιελεζηεξάζε, νπξηθφ νμχ, ρνιεζηεξίλε, HDL, ηξηγιπθεξίδηα. 13 I / 2νο-14

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ )

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ ) Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ. 12202) Δάλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα