ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο Υπεύθσνη αποζπαζμένη εκπαιδεσηικός: θ. Μπνύζηνπ Δπγελία 3 Μαΐος ο Πειπαματικό Δημοτικό σολείο Φλώπιναρ Σμήμα: Α Ενότητα 8 η : Οι απιθμοί μέσπι το 70 Ππάξειρ Μέτπηση - ςμμετπία Κευάλαιο 52 ο : Οι απιθμοί μέσπι το 70 Σίτλορ παπαμςθιού: «Ο Μπομπ ο Μάστοπαρ μαθαίνει τοςρ απιθμούρ μέσπι το 70» ΦΛΩΡΙΝΑ - ΜΑΙΟΣ, 2011

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ζει.3 2. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 2.1. Γηδαθηηθή Θεσξία... ζει Μαζεκαηηθή Αλάιπζε... ζει ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΜΑΘΗΗ ΣΗ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΣΑΞΗ Α) Γλσζηηθό επίπεδν καζεηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (καζεζηαθή ηθαλόηεηα).. ζει.7 Β) Γεληθόηεξεο ηθαλόηεηεο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ (ζηηι κάζεζεο).. ζει.7 Γ) Πνηα ώξα πξαγκαηνπνηήζεθε ην κάζεκα; Πόζν ηνπο θνύξαζε; Πόζν θνπξαζκέλνη ήηαλ από ην κάζεκα ηεο πξνεγνύκελεο ώξαο; ζει.8 Γ) Πνηνη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο/ζπλζήθεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη πώο;..ζει.8 4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1. Σν γλσζηηθό αληηθείκελν.ζει Σα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα ζει Υξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.ζει θνπνί θαη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο.ζει Πξναπαηηνύκελεο-πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο...ζει Γηδαθηηθέο κέζνδνη.ζει Πνξεία δηδαζθαιίαο...ζει Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ..ζει.13 Βηβιηνγξαθία ζει.15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.ζει.16 2

3 4. ΥΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 4.1 Το γνωζηικό ανηικείμενο Σν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο καο εληάζζεηαη ζηελ 8 ε ελόηεηα κε ηίηιν «Οη αξηζκνί κέρξη ην 70 Πξάμεηο Μέηξεζε πκκεηξία» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 52 ν θεθάιαην κε ηίηιν «Οη αξηζκνί κέρξη ην 70» ηνπ β ηεύρνπο ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή θαη ηνπ δ ηεύρνπο ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. 4.2 Τα ςλικά και εποπηικά μέζα Σα επνπηηθά κέζα είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα ηνπο καζεηέο γηαηί ε κάζεζε γίλεηαη πην δσληαλή, πην βησκαηηθή θαη έηζη ηα παηδηά θαηαλννύλ θαιύηεξα ηε λέα γλώζε. πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο είλαη: α)ζπγθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ, β) εμαζθαιίδνπλ πνηθηιία εξεζηζκάησλ, γ) βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ απνκλεκόλεπζε θαη ηέινο απνδεηθλύνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ δαζθάινπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. (Καςάιεο Αρ., Νεκά Δι.,2002, ζει. 173). Σα πιηθά θαη ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηδαζθαιία είλαη ηα έμεο: Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο Πξνβνιέαο (projector) Ο πίλαθαο ηεο ηάμεο Σν βηβιίν ηνπ καζεηή Φύιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο Υαξηνλνκίζκαηα Ηιεθηξνληθή ηειεόξαζε Υηιηνκεηξεηήο 4.3 Χπονική διάπκεια ηηρ διδαζκαλίαρ Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία δηήξθεζε ζαξάληα πέληε ιεπηά (45 ) θαη μεθίλεζε θαλνληθά ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. Δηδηθόηεξα, κε ηε βνήζεηα ηνπ παξακπζηνύ ε πξώηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο (εθκαίεπζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο) 3

4 δηήξθεζε 5 ιεπηά θαζώο νη καζεηέο ήμεξαλ λα κεηξνύλ κέρξη ην 50 θαη θαηάθεξαλ λα επεθηείλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο σο ην 70. Έπεηηα, ε δεύηεξε θάζε (εηζαγσγή ζηε λέα γλώζε) θξάηεζε 15 ιεπηά θαζώο μεθηλάεη ε αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ θαη νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηε λέα γλώζε κε δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο κέζα από ηηο αζθήζεηο 1 θαη 2 όπνπ καζαίλνπλ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 70. Η ηξίηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο (εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο) δηήξθεζε 25 πεξίπνπ θαζώο ζπλερίδεηαη ε αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ θαη νη καζεηέο κέζσ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο εθαξκόδνπλ πξαθηηθά ηηο γλώζεηο. 4.4 Σκοποί και ζηόσοι ηος μαθήμαηορ ε πξνεγνύκελν θεθάιαην νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ αξηζκώλ κέρξη ην 50. ε απηό ην θεθάιαην ζα επεθηείλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 70. Μέζσ ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ επηδηώθνπκε λα θαηαζηήζνπκε ηνπο καζεηέο ηθαλνύο λα: αλαγλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 70 ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαηακεηξνύλ αλά 1 θαη αλά 5 κέρξη ην 70 γξάθνπλ αξηζκνύο κέρξη ην 70 κε ιέμεηο θαη αληίζηξνθα ζπγθξίλνπλ θαη λα δηαηάζζνπλ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 70 αλαιύνπλ ζε δεθάδεο θαη κνλάδεο ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 70 αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ αληαιιαγέο κε ηα λνκίζκαηα ησλ 20 επξώ θαη ησλ 50 επξώ, θαζώο θαη ησλ ιεπηώλ 4.5 Πποαπαιηούμενερ- Πποϋπάπσοςζερ γνώζειρ Οη γλώζεηο ησλ καζεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία είλαη νη εμήο: 4

5 Να γλσξίδνπλ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 50. Να θάλνπλ αξίζκεζε, γξαθή θαη αλάιπζε ησλ αξηζκώλ. Να γλσξίδνπλ ην ζύζηεκα αξίζκεζεο Να κπνξνύλ λα μερσξίδνπλ ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο. 4.6 Γιδακηικέρ μέθοδοι Η δηδαζθαιία καο ζηεξίρηεθε ζηε ρξήζε ηνπ παξακπζηνύ θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ θάζεσλ έγηλε κε βάζε απηό. Αξρηθά, ζηελ πξώηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο καο (πξνζαλαηνιηζκόο-εθκαίεπζε) ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ησλ εξσηαπνθξίζεσλ θαη ηε ζπδήηεζε, γηα λα εηζάγνπκε ηνπο καζεηέο ζην παξακύζη θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο. ηελ εξσηεκαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά ελώ ζηε ζπλέρεηα σο θπζηθή πξνέθηαζε ηεο ηερληθήο ησλ εξσηαπνθξίζεσλ, αθνινύζεζε ζπδήηεζε. Μέζα από ηε ζπδήηεζε δόζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Έπεηηα, ζηε δεύηεξε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο (εηζαγσγή ζηε λέα γλώζε) νη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά, ρξεζηκνπνηνύκε ην ρηιηνκεηξεηή θαη ηα ραξηνλνκίζκαηα, γλσζηά ζηνπο καζεηέο από ηελ θαζεκεξηλή δσή (βησκαηηθή κέζνδνο). Παξάιιεια, όηαλ δίλακε ζηνπο καζεηέο αζθήζεηο αθνύγακε ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη κέζα από ηνλ θαηεπζπλόκελν δηάινγν επηρεηξήζακε κε κηθξέο θαη αιιεπάιιειεο εξσηήζεηο λα θαζνδεγήζνπκε ηνπο καζεηέο ζην ζσζηό ζπκπέξαζκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνύ δεηνύζακε από ηνπο καζεηέο λα πξνβιέςνπλ ηη ζα αθνινπζήζεη. Δπηπξόζζεηα, ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα λα ζεθσζνύλ ζηνλ πίλαθα θαη κεηά από ηελ θαζνδήγεζή καο λα ιύζνπλ ηελ άζθεζε (θύλλο εργαζίας, άζκ.3). Δπίζεο, νη καζεηέο κεηξνύζαλ δπλαηά όινη καδί κε ηελ ελζάξξπλζή καο από ην 50 έσο ην 70, ώζηε λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ πνδαξνύζα, ε νπνία ήηαλ έλαο ηξόπνο εθκάζεζεο θαη εκπέδσζεο ησλ αξηζκώλ κέρξη ην Ποπεία διδαζκαλίαρ Φάση 1 η : Πποσανατολισμόρ και εκμαίεςση 5

6 Οη δηδάζθνπζεο δεηάλε από ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ παξακπζηνύ θαη θάλνπλ κηα ζύληνκε ζπδήηεζε γύξσ από απηόλ. Σνπο ξσηάλε αλ μέξνπλ λα κεηξάλε κέρξη ην 50 θαη ηνπο δεηάλε λα πνπλ ηηο δεθάδεο κέρξη ην 50 γηα λα αλαθαιέζνπλ ηηο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο. Αθνύ γίλεη απηή ε ζύληνκε ζπδήηεζε, ιέκε ζηνπο καζεηέο όηη ηώξα ζα κάζνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Μπνκπ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 70. Φάση 2 η : Εισαγωγή στη νέα γνώση Ξεθηλάεη ε αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ θαη νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηε λέα γλώζε κε δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο κέζα από ηηο αζθήζεηο 1 θαη 2 όπνπ καζαίλνπλ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 70. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξώηε άζθεζε νη καζεηέο καδί κε ηνλ Μπνκπ πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ αιιαγή ησλ ρηιηνκέηξσλ πάλσ ζην θαληξάλ. Σελ πξώηε θνξά ηα ρηιηόκεηξα αιιάδνπλ αλά 1 θαη ηε δεύηεξε αλά 10. Έηζη ινηπόλ δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα καο πνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνύλ θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ. (θύλλο εργαζίας, άζκηζη 1 ) ηε ζπλέρεηα δείρλνπκε ζηνπο καζεηέο ηα ρξήκαηα πνπ έδσζε ν Μπνκπ ζην βελδηλάδηθν γηα λα βάιεη βελδίλε θαη ιάδη ζηε κεραλή ηεο Ρόδαο θαη δεηάκε λα καο πνπλ πόζα ρξήκαηα πιήξσζε ζπλνιηθά. (θύλλο εργαζίας, άζκηζη 2 ) Φάση 3 η : Ευαπμογή τηρ νέαρ γνώσηρ πλερίδεηαη ην παξακύζη θαη ν Μπνκπ πξέπεη λα πεξάζεη από ηελ απνζήθε ηνπ θ. Μάξηνπ γηα λα πάξεη πιαθάθηα θαη λα ηα ζηξώζεη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, ζην δεκαξρείν θαη ηελ εθθιεζία. Όκσο ν Κ Μάξηνο έδσζε έλα ζρεδηάγξακκα ζηνλ Μπνκπ θαη εκείο πξέπεη λα ηνλ βνεζήζνπκε λα πάξεη όζα πιαθάθηα ρξεηάδεηαη. (Φύλλο εργαζίας, άζκηζη 3) Έπεηηα ν Μπνκπ ζπλάληεζε κηα πηλαθίδα πνπ έγξαθε ηα νλόκαηα θάπνησλ ρσξηώλ θαη ηα ρηιηόκεηξα πνπ ρξεηαδόηαλ γηα λα θηάζεη ζε απηά. Σν αθεληηθό ηνπ ηνπ είρε πεη λα γξάςεη ηα ρηιηόκεηξα κε ιέμεηο γηα λα ζπκάηαη ζε πνηα ρσξηά πήγε. (θύλλο εργαζίας, άζκηζη 5) Ο Μπνκπ κεηά πξνβιεκαηίδεηαη ζέινληαο λα βάιεη θαη ηνπο κηθξνύο καο θίινπο ζε ζθέςε ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνύο 26 θαη 62. Οη αξηζκνί απηνί είλαη νη ίδηνη αιιά δειώλνπλ θάηη δηαθνξεηηθό. Ο Μπνκπ ζπλερίδεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη αξηζκεί ηηο πέηξηλεο πιάθεο γηα ηα κνλνπάηηα. Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ γηα λα εμαζθεζνύλ ζηνλ 6

7 πξνεγνύκελν θαη ηνλ επόκελν αξηζκό. Παξάιιεια, νη δηδάζθνπζεο αξηζκνύλ δπλαηά καδί κε ηα παηδηά ηνπο αξηζκνύο ηεο άζθεζεο. (θύλλο εργαζίας, άζκηζη 6) Σέινο, ν θύξηνο Μάξηνο είπε ζην Μπνκπ ην κάζηνξα λα ηνπνζεηήζεη ηηο ηακπέιεο κε ηνπο αξηζκνύο ζηα δσκάηηα ελόο μελνδνρείνπ. Καη ζε απηό ην ζεκείν νη καζεηέο εμαζθνύληαη ζηνλ πξνεγνύκελν θαη ηνλ επόκελν αξηζκό. (θύλλο εργαζίας, άζκηζη 7) 4.8 Γιαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ Αξρηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο πξνζπαζνύζακε λα αμηνινγήζνπκε ηνπο καζεηέο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θάζε θνξά. Ήδε από ηελ πξώηε θάζε πεηπραίλνπκε ηελ δηεξεπλεηηθή αμηνιόγεζε ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο κέζσ εξσηήζεσλ θαη ειεύζεξεο ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο. ηε δεύηεξε θάζε δίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα θύιιν εξγαζίαο κε αζθήζεηο θαη έηζη ε αμηνιόγεζε επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ αηνκηθή εξγαζία θαη ηελ αλαθνίλσζε θαη έιεγρν ησλ απαληήζεσλ ζηνλ πίλαθα. Έπεηηα, ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο κέζα από ηε ιύζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο θαη ηεο πνδαξνύζαο λα εκπεδώζνπλ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η δηδαζθαιία καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηκήκα Α, ηνπ 2 νπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο θαη γεληθόηεξα νη δηδαθηηθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο επηηεύρζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ δόζεθαλ ζηα παηδηά κέζα από ην παξακύζη πνπ ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη κε ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο ηνπο. Σν κάζεκα εμειίρζεθε κέζα ζε άξηζηα παηδαγσγηθά πιαίζηα ρσξίο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ πηζαλόλ λα είραλ θαηαζηήζεη πξνβιεκαηηθή ηε δηδαζθαιία καο. Οη κηθξνί καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν, πξνζνρή θαη ζπκκεηνρή θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνύ θάλνληάο ηε δηδαζθαιία απηή αθόκα 7

8 πην όκνξθε. Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο έπεηηα θαη από ηηο αληηδξάζεηο ηνπ καζεηηθνύ ζπλόινπ θάλεθε όηη επηηεύρζεθαλ θαη ηα παηδηά έπεηηα από ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο είραλ κηα επράξηζηε δηάζεζε, γεγνλόο πνπ δειώλεη πσο δηαθαηέρνληαλ από ηελ ίδηα επραξίζηεζε ηελ νπνία ληώζακε θη εκείο όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη είρακε θάπνηνπο θόβνπο κήπσο δε ιεηηνπξγήζεη ν πξνηδέθηνξαο θαη γηα απηό ην ιόγν θξνληίζακε λα γλσξίδνπκε ην παξακύζη πνιύ θαιά ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην ζπλέβαηλε. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα ηελ ππεύζπλε απνζπαζκέλε θα. Μπνύζηνπ, ε νπνία κε ηηο ζπκβνπιέο αιιά θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο βνήζεζε ηα κέγηζηα ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία απηή ε δηδαζθαιία. 8

9 Βιβλιογραφία John A. Van de Walle, «Μαζεμαηηθά γηα ημ Δεμμηηθό θαη ημ Γομκάζημ (Μηα Γλειηθηηθή Δηδαζθαιία)», Γπημειεηήξ Σνηακηαθοιιίδεξ Σνηακηάθοιιμξ, Γθδόζεηξ Σοπςζήης, Αζήκα Γιέκε Α. Νεμά Απηιιέαξ Γ Καράιεξ, «ύγπνμκε Δηδαθηηθή», Γθδόζεηξ Πακεπηζηεμίμο Μαθεδμκίαξ, Θεζζαιμκίθε 2002 Χανάιαμπμξ Λεμμκίδεξ, Αζακάζημξ Θεμδώνμο, Απηιιέαξ Καράιεξ, Δεμήηνημξ Πκεομαηηθόξ, Βηβιίμ δαζθάιμο, Μαζεμαηηθά Α δεμμηηθμύ «Μαζεμαηηθά ηεξ Φύζεξ θαη ηεξ Δςήξ» Χανάιαμπμξ Λεμμκίδεξ, Αζακάζημξ Θεμδώνμο, Απηιιέαξ Καράιεξ, Δεμήηνημξ Πκεομαηηθόξ, Βηβιίμ μαζεηή β ηεύπμξ «Μαζεμαηηθά ηεξ Φύζεξ θαη ηεξ Δςήξ» 9

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10

11 11

12 Η ιζηοπία ηος παπαμςθιού Ο Μπνκπ ν Μάζηνξαο είλαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο κάζηνξεο ζηνλ θόζκν. Όιν καζηνξεύεη, παληνύ ηα θαηαθέξλεη! Δπεηδή ινηπόλ είλαη πνιύ θαιόο ζηε δνπιεηά ηνπ, ην αθεληηθό ηνπ, ν θύξηνο Μάξηνο, ηνπ έδσζε κηα κέξα άδεηα. Σελ κέξα απηή όκσο ν Μπνκπ είρε θαλνλίζεη κε ηνπο θίινπο ηνπ, ηε Βέξα ηε κπεηνληέξα, ηε Ρόδα ηε κπνπιληόδα, ηνλ Σάθε ηνλ νδνζηξσηάθε θαη ηνλ Ρνύιε ηνλ γεξαλνύιε, λα θάλνπλ έθπιεμε ζηε Γνπέληπ πνπ έρεη ηα γελέζιηά ηεο θαη ηεο πήξαλ κηα κεγάιε ηνύξηα. Κάπνηα ζηηγκή όκσο ν θύξηνο Μάξηνο πήξε ηειέθσλν ηνλ Μπνκπ θαη ηνπ δήηεζε λα θάλεη κηα δύζθνιε δνπιεηά. Ο Μπνκπ δελ κπνξνύζε λα αξλεζεί θαη γηα απηό αλαξσηήζεθε: -Θα πξνιάβσ λα ηειεηώζσ ηε δνπιεηά θαη λα θάλσ ηελ έθπιεμε ζηε Γνπέληπ; ίγνπξα ζα ρξεηαζηώ θαη ηε βνήζεηα ησλ κηθξώλ κνπ θίισλ! Θέιεηε λα βνεζήζνπκε ηνλ Μπνκπ λα ηειεηώζεη γξήγνξα γηα λα πξνιάβεη λα θάλεη ηελ έθπιεμε ζηε Γνπέληπ; Πήξε ινηπόλ ν Μπνκπ ηα εξγαιεία ηνπ θαη αλέβεθε ζηε θίιε ηνπ ηε Ρόδα ηελ κπνπιληόδα πνπ δελ ήηαλ απιό θνξηεγό αιιά καγηθό πνπ κπνξνύζε λα κηιάεη θαη ηεο ιέεη: -Μπνξνύκε λα θάλνπκε ηε δνπιεηά Ρόδα; -Ναη, βέβαηα κπνξνύκε όινη καδί! Ξεθίλεζε ακέζσο, ινηπόλ, ηε δνπιεηά πνπ ηνπ έβαιε ην αθεληηθό ηνπ. Αξρηθά, έθαλε ηε δηαλνκή ησλ πιηθώλ ζηα καγαδηά πνπ ήηαλ ζε θάζε έλα ρηιηόκεηξν. Παξαηεξνύζε όκσο ην θαληξάλ ησλ ρηιηνκέηξσλ θαη έβιεπε όηη όζν πξνρσξνύζε ν αξηζκόο απηόο άιιαδε, κεγάισλε, αλέβαηλε θαηά 1 αξηζκό θαη ην ζεκείσλε γηα λα ην δείμεη ζην αθεληηθό ηνπ. Κάπνηεο ζηηγκέο όκσο αλέβαηλε θαη αλά δέθα. Θέιεηε λα βνεζήζνπκε ηνλ Μπνκπ λα ζεκεηώζεη ηα ρηιηόκεηξα; ηε ζπλέρεηα, ζηακάηεζε ζε έλα βελδηλάδηθν γηα λα βάιεη βελδίλε ζηε Ρόδα θαη λα αγνξάζεη έλα ιάδη γηα ηε κεραλή ηεο θαη έδσζε ηα εμήο ρξήκαηα: 50 επξώ θαη 50 ιεπηά γηα ηελ βελδίλε θαη 20 επξώ θαη 20 ιεπηά γηα ην ιάδη. Φπζηθά πξέπεη λα θάλεη ηνλ ινγαξηαζκό γηα λα ηνλ δώζεη ζην αθεληηθό ηνπ. Πόζα ρξήκαηα έδσζε ζπλνιηθά; 12

13 Αθνύ ηειείσζε κε ην βελδηλάδηθν, πέξαζε από ηελ απνζήθε γηαηί ν θ. Μάξηνο ηνπ είρε δεηήζεη λα πάξεη από ηελ απνζήθε πιαθάθηα γηα λα ηα ζηξώζεη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, ζην δεκαξρείν θαη ζηελ εθθιεζία. Πξνζνρή! Γελ έδσζε όκσο αξηζκνύο αιιά ζρεδηάγξακκα. Πάκε λα βνεζήζνπκε ηνλ Μπνκπ λα βξεη πόζα πιαθάθηα ρξεηάδνληαη θάζε Έπεηηα, έρνληαο πάξεη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη θαζώο πξνρσξνύζε ζην δξόκν, ζπλάληεζε κηα πηλαθίδα πνπ έγξαθε ηα νλόκαηα θάπνησλ ρσξηώλ θαη ηα ρηιηόκεηξα πνπ ρξεηαδόηαλ γηα λα θηάζεη ζε απηά. Ο θύξηνο Μάξηνο ηνπ είρε πεη όηαλ ζπλαληήζεη ηελ πηλαθίδα κε ηα ρσξηά λα γξάςεη ηα ρηιηόκεηξα ηνπ θάζε ρσξηνύ κε ιέμεηο γηα λα μέξεη πνπ αθξηβώο είρε πάεη. Πάκε λα γξάςνπκε ηνπο αξηζκνύο κε ιέμεηο; Γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ Μπνκπ. Μεηά ν Μπνκπ έζηξηςε πξνο ην Αξκελνρώξη γηα λα ηνπνζεηήζεη ζε θάπνηα κνλνπάηηα πέηξηλεο πιάθεο πνπ δελ είρε πξνιάβεη λα ηηο βάιεη ην αθεληηθό ηνπ. Ρώηεζε ηε Ρόδα πόζα θηπάξηα θαη πόζα ηνύβια έρνπλ θαη απηή ηνπ απάληεζε: «26 θηπάξηα θαη 62 ηνύβια»! Σόηε ν Μπνκπ πξνβιεκαηίζηεθε γηαηί είδε όηη έρεη ηνπο ίδηνπο αξηζκνύο αιιά ηε κηα θνξά ζρεκαηίδνπλ ηνλ αξηζκό 26 θαη ηελ άιιε ηνλ αξηζκό 62. Ση πηζηεύεηε όηη γίλεηαη; «Δίλαη νη ίδηνη αξηζκνί αιιά δειώλνπλ θάηη δηαθνξεηηθό» ζθέθηεθε ν Μπνκπ. Καη είρε δίθην νπόηε απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηε δνπιεηά ηνπ. Έθηαζε ζην ρσξηό θαη άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη ηα κνλνπάηηα ακέζσο. Μάιηζηα γηα λα κελ κπεξδεπηεί ζεκείσλε πάλσ ζε θάζε πιάθα ηνλ αξηζκό. Πάκε λα ηνλ βνεζήζνπκε! Γπζηπρώο όκσο ην αθεληηθό ηνπ εθηόο από ηα κνλνπάηηα, δελ είρε πξνιάβεη λα βάιεη ηακπέιεο κε αξηζκνύο ζε νξηζκέλα δσκάηηα ελόο μελνδνρείνπ. Αο βνεζήζνπκε θαη πάιη ηνλ Μπνκπ λα γξάςεη πάλσ ζηελ θάζε ηακπέια ηνλ αξηζκό πνπ ιείπεη! Σειηθά ν Μπνκπ ηα θαηάθεξε θη ηειείσζε γξήγνξα ηε δνπιεηά ηνπ. -Δπηπρώο θαηάθεξα λα ηειεηώζσ γξήγνξα ηε δνπιεηά κνπ! Βηάζνπ Ρόδα γηα λα πξνιάβνπκε λα θάλνπκε ηελ έθπιεμε! Έηζη ν Μπνκπ πξόιαβε λα θάλεη θαη ηελ έθπιεμε ζηε Γνπέληπ, ε νπνία ράξεθε πνιύ θαη ηνλ επραξίζηεζε. - ε επραξηζηώ πνιύ Μπνκπ. Η έθπιεμε ήηαλ πνιύ σξαία! Μάιηζηα ν Μπνκπ έκαζε πνιιά θαηλνύξηα πξάγκαηα όκσο, όπσο ήηαλ βέβαην δελ μέραζε ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ζαο γηα απηό θαη ζαο ιέεη ηα εμήο: -Παηδηά ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε βνήζεηα ζαο! Υάξε ζε ζαο ηειείσζα γξήγνξα θαη έθαλα ηελ έθπιεμε ζηε Γνπέληπ. Να είζηε όινη θαιά! 13

14 ΦΥΛΛΟ ΓΡΓΑΣΙΑΣ Τίηλορ παπαμςθιού: «Ο Μπομπ ο Μάζηοπαρ μαθαίνει ηοςρ απιθμούρ μέσπι ηο 70» Άσκηση 1: Ο Μπμμπ έθακε ηεκ δηακμμή ηςκ οιηθώκ ζηα μαγαδηά. Πάμε κα ημκ βμεζήζμομε κα ζομπιενώζεη ηα πηιηόμεηνα: 14

15 Άσκηση 2: Ο Μπμμπ ζηαμάηεζε ζημ βεκδηκάδηθμ γηα κα βάιεη βεκδίκε θαη ιάδη ζηε μεπακή ηεξ Ρόδαξ. Πάμε κα μεηνήζμομε πόζα πνήμαηα έδςζε ζοκμιηθά: Άσκηση 3: Ο θ. Μάνημξ δεηάεη από ημκ Μπμμπ κα πάνεη από ηεκ απμζήθε πιαθάθηα γηα κα ηα ζηνώζεη ζηεκ πιαηεία ημο πςνημύ, ζημ δεμανπείμ θαη ζηεκ εθθιεζία. Πνμζμπή! Δεκ έδςζε όμςξ ανηζμμύξ αιιά ζπεδηάγναμμα. Πάμε κα βμεζήζμομε ημκ Μπμμπ κα βνεη πόζα πιαθάθηα πνεηάδμκηαη θάζε θμνά. 10 πιαθάθηα = 1 θόθθηκε μπαιίηζα 1 πιαθάθη = 1 πνάζηκε μπαιίηζα 15

16 Άσκηση 4: Πάμε κα βμεζήζμομε ημκ Μπμμπ κα βνεη ημκ πνμεγμύμεκμ θαη ημκ επόμεκμ ανηζμό: Άσκηση 5: Ο Μπμμπ ζοκάκηεζε μηα πηκαθίδα πμο έγναθε ηα μκόμαηα θάπμηςκ πςνηώκ θαη ηα πηιηόμεηνα πμο πνεηαδόηακ γηα κα θηάζεη ζε αοηά. Ο θύνημξ Μάνημξ ημο είπε πεη όηακ ζοκακηήζεη ηεκ πηκαθίδα με ηα πςνηά κα γνάρεη ηα πηιηόμεηνα ημο θάζε πςνημύ με ιέλεηξ γηα κα λένεη πμο αθνηβώξ είπε πάεη. Πάμε κα γνάρμομε ημοξ ανηζμμύξ με ιέλεηξ; 16

17 Άσκηση 6: Ο Μπμμπ έθηαζε ζημ πςνηό θαη άνπηζε κα θαηαζθεοάδεη ηα μμκμπάηηα αμέζςξ θαη γηα κα μεκ μπενδεοηεί ζεμείςκε πάκς ζε θάζε πιάθα ημκ ανηζμό πμο έιεηπε. Πάμε κα ημκ βμεζήζμομε! 17

18 Άσκηση 7: Ο Μπμμπ πνέπεη κα βάιεη ηαμπέιεξ με ανηζμμύξ ζε μνηζμέκα δςμάηηα εκόξ λεκμδμπείμο. Αξ ημκ βμεζήζμομε! 18

19 Γεηα ζαξ παηδηά! Γίμαη μ Μπμμπ μ Μάζημναξ! Όιμ μαζημνεύς, πακημύ ηα θαηαθένκς! 19

20 Βένα ε μπεημκηένα! Ρόδα ε μπμοικηόδα! Ρμύιεξ μ γενακμύιεξ! Σάθεξ μ μδμζηνςηάθεξ! Άναγε ζα ζομεζεί θακέκαξ ηα γεκέζιηά μμο;! 20

21 Έπς μηα δύζθμιε δμοιεηά γηα ζέκα Μπμμπ! Θα πνμιάβς κα ηειεηώζς ηε δμοιεηά θαη κα θάκς ηεκ έθπιελε ζηε Γμοέκηο; ίγμονα ζα πνεηαζηώ θαη ηε βμήζεηα ηςκ μηθνώκ μμο θίιςκ! Θέιεηε κα βμεζήζμομε ημκ Μπμμπ κα ηειεηώζεη γνήγμνα γηα κα πνμιάβεη κα θάκεη ηεκ έθπιελε ζηε Γμοέκηο; 21

22 Πήνα ηα ενγαιεία μμο θαη είμαη έημημμξ. Μπμνμύμε κα θάκμομε ηε δμοιεηά Ρόδα; Ναη, μπμνμύμε! 22

23 23

24 10 πιαθάθηα = 1 θόθθηκε μπαιίηζα 1 πιαθάθη = 1 πνάζηκε μπαιίηζα 24

25 Φιάμπμονμ 56 Μειίηε 60 Βεύε 70 Ανμεκμπώνη 66 Αμμμπώνη 56 Φηιώηαξ 61 25

26 26 θηοάνηα 62 ημύβια Πνμβιεμαηίζηεθα ηώνα! Γίκαη μη ίδημη ανηζμμί αιιά δειώκμοκ θάηη δηαθμνεηηθό! Οπόηε ζοκεπίδς με ηε δμοιεηά μμο. 26

27 27

28 Γοηοπώξ θαηάθενα κα ηειεηώζς γνήγμνα ηε δμοιεηά μμο! Βηάζμο Ρόδα γηα κα πνμιάβμομε κα θάκμομε ηεκ έθπιελε! 28

29 αξ εοπανηζηώ πμιύ παηδηά! Ε έθπιελε ήηακ πμιύ ςναία! Παηδηά εοπανηζηώ πμιύ γηα ηε βμήζεηα ζαξ! Χάνε ζε ζαξ ηειείςζα γνήγμνα θαη έθακα ηεκ έθπιελε ζηε Γμοέκηο. Να είζηε όιμη θαιά! 29

30 ΣΓΛΟ 30

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα