ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ"

Transcript

1 ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ: 3 Λαψξσ : Δημξςικό Ρυξλείξ Λαοίμαπ Μαξύρηπ : Γσμμάριξ Μαξύρηπ : Γεχλξγικό μήμα ςηπ Τσρικξμαθημαςικήπ Ρυξλήπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ. Βαθμόπ Κίαμ Ιαλώπ : Δκπόμηρη Διδακςξοικήπ Διαςοιβήπ ρςξ Γεχλξγικό μήμα ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ, με θέμα: Λεςαμειξκαιμική ενέλινη ςηπ ΜΔ Οελξπξμμήρξσ. Βαθμόπ Άοιρςα : Ρςοαςιχςική Ηηςεία 1992: Δπιρςημξμικόπ σπεύθσμξπ ςξσ ΟΑ.Ι.Ξ.Δ : Κέκςξοαπ ςξσ Γεχλξγικξύ μήμαςξπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ : Δπίκξσοξπ Ιαθηγηςήπ (με θηςεία) : Λόμιμξπ Δπίκξσοξπ Ιαθηγηςήπ : Αμαπληοχςήπ Ιαθηγηςήπ 2008-ρήμεοα: Ιαθηγηςήπ : Ιξρμήςξοαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ 1. ΔΘΔΑΙΣΘΙΟ ΔΡΓΟ Από ςξ 1993, και μεςά ςημ εκλξγή μξσ ρςη βαθμίδα ςξσ Κέκςξοα και ρςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ «Αμάλσρη Θζημαςξγεμώμ Κεκαμώμ», διδάρκχ ρςξ ςοίςξ έςξπ ρπξσδώμ ςξ μάθημα Αμάλυση Θζηματογεμώμ Κεκαμώμ, από ςξ 1994 ρςξ ςέςαοςξ έςξπ ρπξσδώμ ςξ μάθημα Γεωλογία Πετρελαίωμ και από ςξ ακαδημαψκό έςξπ ςξ μάθημα Περιβάλλομτα ιζηματογέμεσης βαθιώμ θαλασσώμ - στρωματογραφία ακολουθιώμ. Δπίρηπ, ρε Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 1 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

2 ρσμδιδαρκαλία, διδάρκχ από ςξ 1993 ρςξ ποώςξ έςξπ ρπξσδώμ ςα μαθήμαςα Ολαμήςηπ Γη: Δμδξγεμείπ διεογαρίεπ και Ολαμήςηπ Γη: Δνχγεμείπ διεογαρίεπ. Ρςα πλαίρια ςχμ παοαπάμχ μαθημάςχμ ποαγμαςξπξιξύμςαι και ξι εκπαιδεσςικέπ αρκήρειπ σπαίθοξσ, όπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςξμ ξδηγό ρπξσδώμ. α μαθήμαςα «Γεχλξγία Οεςοελαίχμ», «Οεοιβάλλξμςα ιζημαςξγέμερηπ βαθιώμ θαλαρρώμ - ρςοχμαςξγοατία ακξλξσθιώμ», και «Αμάλσρη Θζημαςξγεμώμ Κεκαμώμ» διδάρκξμςαι μέρα από δικέπ μξσ ρημειώρειπ. 3. ΔΘΔΑΙΣΟΡΘΙΔ ΔΘΑΣΡΘΒΔ ΠΟΤ ΔΙΠΟΜΖΗΖΙΑΜ Ή ΔΙΠΟΠΟΤΜΣΑΘ ΤΠΟ ΣΖΜ ΔΠΘΒΚΔΧΖ ΛΟΤ Ο. ΙΘΞΛΞΣΠΕΖ: «Οεοιβάλλξμςα Θζημαςξγέμερηπ και πιθαμά πεδία σδοξγξμαμθοάκχμ ρςξ Βόοειξ Αιγαίξ». Δ. ΕΞΣΛΟΞΣΚΖ: «Ζ αμθοακική ιζημαςξγέμερη ρςξ μηρί ςηπ Ιεταλξμιάπ, ζώμη Οανώμ, ρςη διάοκεια ςξσ Λερξζχψκξύ». Γ. ΛΑΙΠΞΔΖΛΖΠΑΡ, 2011: «Δνέλινη ςχμ ιζημαςξγεμώμ λεκαμώμ ρςα Διαπόμςια μηριά, μόςια ςηπ Ιέοκσοαπ». Ο. ΙΩΜΡΑΜΞΟΞΣΚΞΡ, 2009 : «Οεοιβάλλξμςα ιζημαςξγέμερηπ και ρςοχμαςξγοατική διάοθοχρη ςξσ τλύρυη ςηπ Οελξπξμμήρξσ- πιθαμή γέμερη σδοξγξμαμθοάκχμ». Γ. ΟΑΜΞΟΞΣΚΞΡ, 2009: «Δνέλινη λεκαμώμ ποξυώοαπ ρςη ΜΑ Δλλάδα: Θζημαςξλξγική, παλαιξοεσμαςική και ρςαςιρςική μελέςη απξθέρεχμ σπξθαλάρριχμ οιπιδίχμ ρςξ μηρί ςηπ Ιαοπάθξσ». Α. ΛΑΠΑΒΔΚΖΡ, 2009: «Θζημαςξλξγική ενέλινη και παλαιξοεσμαςική αμάλσρη ςηπ λεκάμηπ ςηπ Κήμμξσ». Γ. ΓΙΔΡΞΡ, 2005: «Ζ ιζημαςξλξγική ενέλινη ςχμ λεκαμώμ ςηπ Θξμίξσ και Γαβοόβξσ ζώμηπ από ςξ οιαδικό έχπ ςξ Ζώκαιμξ και η πιθαμή ρύμδερη ςξσπ με πεδία σδοξγξμαμθοάκχμ ρε πεοιξυέπ ςξσ κεμςοικξύ ςμήμαςξπ ςηπ λεκάμηπ». Γ. ΑΜΑΜΘΑΔΖΡ, 2003: «Ρσρςημαςική αμάλσρη ςχμ σπξθαλαρρίχμ οιπιδίχμ ρςη γεχςεκςξμική ζώμη ςηπ Οίμδξσ». Θ. ΒΑΙΑΚΑΡ, 2003: «Δνέλινη λεκαμώμ ποξυώοαπ ρςη Δσςική Δλλάδα». Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 2 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

3 4. ΔΖΛΟΘΔΤΛΔΜΟ ΔΡΓΟ 76. Maravelis, A., Makrodimitras, G. & Zelilidis, A. 2012: Hydrocarbon prospectivity in the Apulian platform and Ionian zone, in relation to strike-slip fault zones, foreland and back-thrust basins of Ionian thrust, in Greece. Oil and Gas European Magazine (accepted for publication). 75. Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2012: Petrographic and geochemical characteristics of Paleogene turbidite deposits in the southern Aegean (Karpathos Island, SE Greece): Implications for provenance and tectonic setting. Chemie der Erde/ Geochemistry (in press). 74. Maravelis, A., Manutsoglou, E., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G., Makrodimitras, G., Zoumpoulis, E. & Zelilidis, A. 2012: Hydrocarbon plays and prospectivity of the Mediterranean ridge. - Energy sources Part A recovery utilization and environmental effects (accepted for publication). 73. Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2012: Porosity-permeability and textural parameters of the Paleogene forearc sedimentary fill on Lemnos Island, NE Greece. Turkish Journal of Earth Sciences (in press). 72. Maravelis, A., Zelilidis, A. 2011: Geometry and Sequence Stratigraphy of Shelf and Basin Floor to Slope Turbidite Systems, Lemnos Island, NE Greece. -Stratigraphy and Geological Correlation/ Stratigrafiya. Geologicheskaya Korrelyatsiya, v.19, 2, p Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2010: Petrography and geochemistry of the late Eocene early Oligocene submarine fans and shelf deposits on Lemnos Island, NE Greece. Implications for provenance and tectonic setting. -Geological Journal, v. 45, Maravelis, A., Zelilidis, A. 2010: Organic geochemical characteristics of the late Eoceneearly Oligocene submarine fans and shelf deposits on Lemnos Island, NE Greece. -Journal of Petroleum Science and Engineering, v.71, Makrodimitras, G., Stoykova, K., Vakalas, I., Zelilidis, A. 2010: Age determination and Palaeogeographic reconstruction of Diapondia Islands in NW Greece, based on Calcareous Nannofossils. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Zoumpoulis, E., Pomoni-Papaioannou, F., Zelilidis, A. 2010: Studying in the Paxos zone the carbonate depositional environment changes during Upper Cretaceous, in Sami area of Kefallinia Island, Greece. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 3 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

4 67. Kourkounis, S., Panagiotakopoulou, O., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. 2010: Texture versus distance of travel of gravels on a stream bed: a case study from four streams in NW Peloponnesus, Greece. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Manoutsoglou, E., Batsalas, A., Stamboliadis, E., Pantelaki, O., Vakalas, I., Zelilidis, A. 2010: The Auriferous submarine fans sandstones of the Ionian zone (Epirus, Greece). - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Zelilidis, A., Vakalas, J., Barkooky, A., Darwish, M. & Tewfik, N. 2008: Impact of transfer faults and intrabasinal highs in basin evolution and sedimentation processes. Application to potencial hydrocarbon fields development. -Advanced Science Letters, 1, Kiomourtzi, P., Passadakis, N. & Zelilidis, A. 2008: Source rock and depositional environment study of three hydrocarbon fileds in Prinos-Kavala basin (North Aegean). -Open Petroleum Engineering Journal, v.1, Avramidis, P., Zelilidis, A. 2007: Potential source rocks, organic geochemistry and thermal maturation in the southern depocenter (Kipourio-Grevena) of the Mesohellenic Basin, central Greece. - International Journal of Coal Geology, 71 (4), pp Kiomourtzi, P., Pasadakis, N. & Zelilidis, A. 2007: Geochemical characterization of satellite hydrocarbon formations in Prinos-Kavala basin (North Greece). - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /2, Maravelis, A., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: North Aegean sedimentary basin evolution during the Late Eocene to Early Oligocene based on sedimentological studies on Lemnos Island (NE Greece). Geologica Carpathica, 58, Konstantopoulos, P., Maravelis, A., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: Sedimentology submarine fans palaeocurrent analysis in Peloponnesus area of Pindos foreland basin. - Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, ς.143, ρ Pantopoulos G., Konstantopoulos P., Maravelis A., and Zelilidis A. 2007: The use of statistical analysis in the lithostratigraphy of submarine deposits. An example from Southeast Greece (Karpathos island). - Bull. Geol. Soc. Greece, Special Publications. 58. Pantopoulos, G., Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2007: Application of bed thickness distributions in Late Eocene- Oligocene turbidite deposits of Greece: some preliminary results. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 4 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

5 57. Konstantopoulos, P., Maravelis, A., Nikolaidou, D., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: Application of bed thickness distributions in turbidite deposits of Mavri Miti area, SW Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Maravelis, A., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: Application of bed thickness distributions in turbidite deposits of Lemnos island, NE Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. & Zelilidis, A. 2007: A carbonate ramp evolution in the transition from the Apulia platform to the Ionian basin during Early to Late Cretaceous (NW Greece). - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Karakatsanis, S., Koukouzas, N., Pagonas, M. & Zelilidis, A. 2007: Preliminary sedimentological results indicate a new detailed stratigraphy for the Florina sedimentary basin and relate them with CO2 presence. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ/1, Getsos, K & Zelilidis, A. 2006: Study on Mesozoic carbonates of the Ionian zone and their petroleum potential based on stable isotopes, total organic carbon, SEM and clay minerals (NW Greece). Proceedings of the 2 nd International Conference on: Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology Chania 2006, Greece, p Kokinou, Δ., Kamberis, Δ., Vafidis, Α., Monopolis, D., Ananiadis, G. & Zelilidis, Α. 2005: Deep seismic reflection data from offshore western Greece: a new crustal model for the Ionian Sea. Journal of Petroleum Geology, 28, Οαραδάκηπ, Μ., Ιξσςρξθεξδώοξσ, Δ., Λαμξύςρξγλξσ, Δ., Οαπακχμρςαμςίμξσ, Ι., Ιιξμξσοςζή, Ο. & Εεληλίδης, Α. 2005: Ρσγκοιςική ανιξλόγηρη πεςοελαίχμ ςηπ λεκάμηπ Οοίμξσ-Ιαβάλαπ με υοήρη βιξδεικςώμ. 2 ξ Ρσμέδοιξ ςηπ Δπιςοξπήπ Γεχλξγίαπ, Ξοσκςξλξγίαπ και Γεχυημείαπ. Ηερραλξμίκη ρελ Schmitz, U., Dobrova, H. & Zelilidis, A. 2005: The hydrocarbon Potential of Western Greece Past E & P Results and Future Possibilities. AAPG annual meeting in Paris Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. & Zelilidis, A. 2005: Sedimentological aspects and karstification of the Pantokrator limestones (NW Greece). 7 th Hellenic Hydrogeological conference, Athens, Vol.II, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 5 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

6 48. Vakalas, I., Ananiadis, G., Kontopoulos, N., Stoykova, K. & Zelilidis, A. 2004: Age determination and palaeogeographic reconstruction of Pindos foreland basin based on calcareous nannofossils. Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Ananiadis, G., Vakalas, I., Zelilidis, A., & Stoykova, K. 2004: Palaeogeographic evolution of Pindos basin during Paleogene using calcareous nannofossilss. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Vakalas, I., Ananiadis, G., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. & Tsikouras, B. 2004: Provenance of Pindos foreland flysch deposits using scanning electron microscopy and microanalysis. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/1, Ananiadis, G., Vakalas, I., Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 2004: Hydraulic and statistical grain-size parameters of Pindos turbidite deposits. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Vakalas, I., Ananiadis, G., Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 2004: Grain size statistical parameters and paleoflow velocity measurements of the Tertiary Pindos foreland basin turbidites. -Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Ananiadis, G., Vakalas, I., Zelilidis, A. & Tsikouras, B. 2004: Provenance of Pindos flysch deposits in Metsovo and Fourna areas using scanning electron microscopy and microanalysis. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥΥΥVI/1, Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. & Zelilidis, A. 2004: Triassic carbonate and evaporite sedimentation in the Ionian zone (western Greece): Palaeogeographic and Palaeoclimatic implication. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Lamera, S., Tzortzi, J., Zelilidis, A., Seymour, K.St., Kouli, M. & Vamvoukakis, K. 2004: A laharlike deposit at the sole of the Polychnitos ignibrite, Lesvos volcanic field Northern Aegean, Hellas. Πρακτικά 7 οσ Πανελλήνιοσ Γεωγραφικού Σσνέδριοσ της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Οκτωβρίοσ, Μστιλήνη. 40. Zelilidis, A. 2003: The geometry of fan-deltas and related turbidites in narrow linear basins. Geological Journal, 38, Stoykova, Kr., Avramidis, P. & Zelilidis, A. 2003: Calcareous nannofossil stratigraphy of the Tertiary submarine fan deposits, Pindos foreland basin, western Greece. Geologica Carpathica, 54, 2, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 6 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

7 38. Zelilidis, A., Piper, DJW., Vakalas, J., Avramidis, P. & Getsos, K. 2003: Oil and gas plays in Albania: do equivalent plays exist in Greece? Journal of Petroleum Geology, 26, 1, Zelilidis, A., Piper, D.J.W. & Kontopoulos, N. 2002: Sedimentation and basin evolution of the Oligocene - Miocene Mesohellenic basin, Greece. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 86 (1), Avramidis, P., Zelilidis, A., Vakalas, I. & Kontopoulos, N. 2002: Interaction between tectonic activity and eustatic sea-level changes in the Pindos and Mesohellenic Basins, NW Greece: basin evolution and hydrocarbon potential. -Journal of Petroleum Geology, 25 (1), Ananiadis, G. & Zelilidis, A. 2002: Pindos zone sub-marine fans in Greece related to the remnant Pindos ocean closure in a trench during Paleocene and later in a rift during Miocene time. - CD-Rom of AAPG meeting in Cairo, Egypt. 34. Avramidis, P., Zelilidis, A. 2001: The nature of deep-marine sedimentation and palaeocurrent trends as an evidence of Pindos foreland basin fill conditions. Episodes, 24, No4, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 2001: Post-Miocene sedimentary evolution of south Peloponnesus, Greece. -GAIA, No 16 (1-2), Vakalas, J., Ananiadis, G., Mpourlokas, J., Poulimenos, D., Getsos, K., Pantopoulos, G., Avramidis, P., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 2001: Palaeocurrent directions as an indicator of Pindos foreland evolution (central and southern part), Western Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/2, Ananiadis, G. & Zelilidis, A. 2001: Depositional environments of Tertiary sediments in Metsovo basin, NW Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/2, Εεληλίδης, Α., Αβοαμίδηπ, Ο., Βξσδξύοηπ, Ι. & Οξσλημέμξπ, Γ. 2001: Ζ επίδοαρη ςηπ ενέλινηπ ςχμ Ολειξκαιμικώμ και Ολειρςξκαιμικώμ πεοιβαλλόμςχμ ιζημαςξγέμερηπ ρςιπ σδοξγεχλξγικέπ ρσμθήκεπ ςξσ πξςαμξύ Ρελιμξύμςα ρςημ πεοιξυή ςξσ Αιγίξσ, Β. Οελξπόμμηρξπ. - Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, 118, Zelilidis, A. 2001: Drainage evolution and river flooding related to tectonic and human activities. -Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/1, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 7 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

8 28. Εεληλίδης, Α. & Αβοαμίδηπ, Ο. 2001: Ζ ιζημαςξλξγική και ρςοχμαςξγοατική διάοθοχρη ςηπ μήρξσ Υίξσ ρςημ καςεύθσμρη επίλσρηπ ςχμ σπαουόμςχμ σδοξγεχλξγικώμ ποξβλημάςχμ. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/5, Εεληλίδης, Α., Αβοαμίδηπ, Ο. & Βξσδξύοηπ, Ι. 2001: Ξι σδοξγεχλξγικέπ ρσμθήκεπ ρε ρυέρη με ςημ ενέλινη ςηπ λεκάμηπ ποξυώοαπ ςηπ Οίμδξσ ρςημ πεοιξυή οιςαίαπ, ΒΔ Οελξπόμμηρξπ. - Λεςαλλειξλξγικά - Λεςαλλξσογικά Υοξμικά. όμξπ 1-2, Avramidis, P., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 2000: Thrust dissection control of deepwater clastic dispersal patterns in the Klematia-Paramythia foreland basin, Western Greece. -Geol.Mag., 137, Zelilidis, A. 2000: Drainage evolution in a rifted basin, Corinth graben, Greece. - Geomorphology, 35, Kontopoulos, N., Fokianou, T., Zelilidis, A., Alexiadis, Ch. & Rigakis, N. 1999: Hydrocarbon potential of the middle Eocene-middle Miocene Mesohellenic piggy-back basin (central Greece): A case study. Marine and Petroleum Geology, 16, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1999: Plio-Pleistocene architecture in marginal extensional narrow sub-basins: examples from Southwest Geeece. - Geol.Mag., 136(3), Zelilidis, A., Kontopoulos, N., Piper, D.J.W. & Avramidis, P. 1998: Tectonic and sedimentological evolution of the Pliocene-Quaternary basins of Zakynthos island, Greece: Case study of the transition from compressional to extensional tectonics. - Basin Research, 10, Avramidis, P., Zelilidis, A. 1998: Two different submarine fan lobe types and their relationship to basin evolution; implication to hydrocarbon reservoirs, western Greece. Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΘΘ, Μξ 2, Zelilidis, A. 1998: Xerias river evolution in relation to the geological background of the Corinth basin and its flooding in 12/1/1997. Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΘΘ, Μξ 1, Ιontopoulos, N., Zelilidis, A., Piper, D.J.W. & Mudie, P.J. 1997: Messinian evaporites in Zakynthos, Greece. -Palaeog., palaeocl., palaeoec, 129, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1997: Depositional environments of the Pentalophos formation in the Mesohellenic basin: Application to the concept of the hydrocarbon habitat. - Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, 102, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 8 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

9 17. Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 1997: Depositional processes in outer arc marginal sub-basins during the Messinian. Examples from the western Crete Island, Greece. -Geologica Balcanica, 27, 1-2, Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 1997: Depositional environments of the coarse-grained lower Pleistocene deposits in the Rio-Antirio basin, Greece. - In: Engineering Geology and the Environment (Eds. by Marinos,P.G., Koukis,G.C., Tsiambaos,G.C. and G.C.Stournaras). Proceedings of Intern. Symp.Engin.Geol.Envir., Zelilidis, A., Kontopoulos, N., Avramidis, P. & Bouzos, D. 1997: Late Eocene to early Miocene depositional environments of the Mesohellenic basin, North- Central Greece: Implications for hydrocarbon potential. - Geologica Balcanica, 27, 1-2, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1996: Significance of fan deltas without toe-sets within rift and piggy-back basins: examples from the Corinth graben and the Mesohellenic trough, Central Greece. - Sedimentology, 43, Kontopoulos, N., Zelilidis,A. & Frydas,D. 1996: Late Neogene sedimentary and tectonostratigraphic evolution of southwestern Crete island, Greece. - N. Jb. Geol.Palaont. Abh., 202, Doutsos, T., Koukouvelas, I., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1994: Intracontinental wedging and post-orogenic collapse in Mesohellenic Trough. - Geol.Rundsch., 83, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1994: Pliocene-Pleistocene fluvial/wave dominated deltaic sedimentation: the Pamisos delta in SW Peloponnesus, GREECE. -Geol.Mag.,131, Zelilidis, A. & Frydas, D. 1994: Paleogeographical and stratigraphical evolution in the Southern Peloponnese,Greece.- Munster Forsch. Geol. Palaont., 76, Frydas, D. & Zelilidis, A. 1994: Kalkiges und kieseliges Phytoplankton aus dem Ober-Peloponnes (Griechenland). -Munster Forsch. Geol. Palaont., 76, Λπξύζξπ, Δ. Εεληλίδης, Α. & Ιξμςόπξσλξπ, Μ. 1994: Ξλξκαιμικά και Ολειξ-Ολειρςξκαιμικά απξθεςικά πεοιβάλλξμςα δελςαψκήπ πλαςτόομαπ. Οαοαδείγμαςα απ ςημ Δσςική Δλλάδα. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXX Μξ2, Εεληλίδης, Α. 1994: Γεχλξγικξί παοάμεςοξι πξσ επηοεάζξσμ ςημ εσρςάθεια και ενέλινη δύξ ρπηλαίχμ ρςα μηριά Ιεταλλημίαπ και Εακύμθξσ. -5 ξ Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ςηπ Δλλημικήπ Ρπηλαιξλξγικήπ Δςαιοείαπ. Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 9 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

10 6. Poulimenos, G., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. & Doutsos, T. 1993: Geometry of trapezoidal fan deltas and their relationship to extensional faulting along the south-western active margins of the Corinth rift. -Basin Research, 5, Kontopoulos,N. & Zelilidis,A.1992: Upper Pliocene lacustrine environments in the intramontane Rio graben basin, NW Peloponnesus, Greece. -N. Jb. Palaont. Mh., 2, Zelilidis, A. & Doutsos, T. 1992: An interference pattern of neotectonic faults in the southwestern part of the Hellenic Forearc Basin, Greece.- Z.dt.geol.Ges.,143, Εεληλίδης, Α. 1991: Αογιλικά ξοσκςά ρε Ολειξκαιμικά-Ολειρςξκαιμικά πεοιβάλλξμςα ιζημαςξγέμερηπ ρςη ΜΔ Οελξπόμμηρξ. -Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, ς.75, ρ Zelilidis,A., Koukouvelas,I. & Doutsos,T.1988: Neogene paleostress changes behind the forearc fold belt in the Patraikos Gulf areas Western Greece. -N. Jb. Geol. Palaont. Mh., 5: Εεληλίδης, Α., Ιξμςόπξσλξπ, Μ. & Δξύςρξπ, Η. 1988: Γεχςξμή ρςξ Μεξγεμέπ και εςαοςξγμέπ ςηπ ΜΔ Οελξπξμμήρξσ. -3ξ Δπιρςημξμικό Ρσμέδοιξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοείαπ. (10) ς.2, ρελ ΔΘΟΘΙΖΣΘΙΟ ΔΡΓΟ Δκςόπ από ςη ρσμμεςξυή ρε πξλλέπ επιςοξπέπ ςόρξ ςξσ μήμαςξπ Γεχλξγίαπ όρξ και ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ και ςη ρσμμεςξυή, είςε χπ μέλξπ, είςε χπ αμςιποόεδοξπ ςηπ ξογαμχςικήπ επιςοξπήπ διξογάμχρηπ διεθμώμ Γεχλξγικώμ Ρσμεδοίχμ, σπάουξσμ και ςοειπ άλλεπ κύοιεπ δοαρςηοιόςηςεπ πξσ απξςσπώμξσμ ςημ σπάουξσρα διξικηςική εμπειοία (διξογάμχρη παγκξρμίξσ ρσμεδοίξσ, ςεςοαεςήπ θηςεία χπ Ιξρμήςξοαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ, και διεςήπ θηςεία χπ Οοόεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. ςξσ τξοέα διαυείοιρηπ Υελμξύ-Βξσοαψκξύ). Διδικόςεοα: 5.α. Διοργάμωση παγκοσμίου συμεδρίου ξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2007 αμέλαβα ςη διξογάμχρη ςξσ 25 ξσ Διεθμξύπ Ρσμεδοίξσ Θζημαςξλξγίαπ (25 th IAS meeting) ρςημ Οάςοα, χπ Οοόεδοξπ ςηπ ξογαμχςικήπ επιςοξπήπ. Για ςημ αμάληφη διξογάμχρηπ ςξσ Ρσμεδοίξσ ασςξύ ξι ποξρπάθειεπ νεκίμηραμ ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2004 με σπξβξλή ποόςαρηπ ρςη Διεθμή Έμχρη (IAS), καςά ςη διάοκεια ςξσ 23 ξσ Ρσμεδοίξσ ρςημ Οξοςξγαλία. Από ςξ 2004 και μέυοι ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2007, ξι ποξρπάθειεπ ήςαμ ρσμευείπ και Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 10 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

11 έμςξμεπ για ςημ επιςσυή ξογάμχρη και ποξεςξιμαρία ςξσ Ρσμεδοίξσ (ποξεςξιμαρία ποώςξσ εμημεοχςικξύ τσλλαδίξσ ςξ 2005, δεύςεοξσ τσλλαδίξσ ςξ 2006, διατήμιρη ςξσ ρσμεδοίξσ ρε άλλα ρσμέδοια σπξρςηοιζόμεμα ή μη από ςημ IAS όπχπ ρςημ Θαπχμία, εμημέοχρη ρσμμεςευόμςχμ, σπξδξυή πεοιλήφεχμ για κοίρη, ρσμεογαρία με διεθμείπ κοιςέπ, απξδξυή εογαριώμ, κ.λ.π.). ξ ρσμέδοιξ διενήυθη ρε ςέρρεοειπ (ςημ ποώςη ημέοα) και ςοειπ (ςημ δεύςεοη και ςοίςη ημέοα) παοάλληλεπ ρσμεδοίεπ. Ρσμξλικά ρσμμεςείυαμ 301 ρύμεδοξι από 40 διατξοεςικέπ υώοεπ και ςέρρεοειπ διατξοεςικέπ ηπείοξσπ. ALBANIA 2 GREECE 52 SAUDI ARABIA 2 ARGENTINA 2 HUNGARY 6 SLOVAKIA 2 AUSTRIA 1 INDIA 2 SPAIN 22 BANGLADESH 1 IRAN 1 SUDAN 2 BELGIUM 6 IRELAND 2 SWITZERLAND 7 BRAZIL 11 ITALY 39 TAIWAN 1 CAMEROON 1 JORDAN 1 THE NETHERLANDS 3 CANADA 5 KOREA 10 TUNISIA 3 CHINA 3 LATVIA 2 TURKEY 2 CROATIA 9 NORWAY 11 UNITED ARAB EMIRATES 2 CZECH REPUBLIC 2 POLAND 6 UNITED KINGDOM 10 EGYPT 1 PORTUGAL 4 USA 6 FRANCE 23 ROMANIA 6 GERMANY 26 RUSSIA 4 Δκςόπ όμχπ ςξσ κύοιξσ Ρσμεδοίξσ, από 4-7 Ρεπςεμβοίξσ 2007, ποξγοαμμαςίρςηκαμ 7 ποξρσμεδοιακέπ και 7 μεςα-ρσμεδοιακέπ γεχλξγικέπ εκδοξμέπ, εκ ςχμ ξπξίχμ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ξι ςέρρεοειπ ποξ-ρσμεδοιακέπ και ξι ςοειπ μεςα-ρσμεδοιακέπ με ςη ρσμμεςξυή 84 ρσμέδοχμ εμώ ξι επικεταλείπ ςχμ εκδοξμώμ ήςαμ 14. Δκδόθηκαμ δύξ ρσμεδοιακξί ςόμξι, ξ ποώςξπ πεοιλάμβαμε όλεπ ςιπ εγκεκοιμέμεπ πεοιλήφειπ (319 ρελίδεπ), και ξ δεύςεοξπ ήςαμ ξ ξδηγόπ ςξσ ρσμόλξσ ςχμ γεχλξγικώμ εκδοξμώμ πξσ είυαμ ποξγοαμμαςιρςεί (190 ρελίδεπ). Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 11 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

12 Ρςη διάοκεια ςξσ ρσμεδοίξσ ξογαμώθηκαμ και παοξσριάρςηκαμ ξι παοακάςχ επςά ειδικέπ θεμαςικέπ ξμιλίεπ με ξμιληςέπ διεθμξύπ κύοξσπ: 1. Environmental sedimentology: The key to a sustainable planet earth: Ashley Gail (Department of Geological Scinces, Rutgers University, USA). 2. Arc tectonics and volcano-sedimentary processes: Busby Cathy (Department of earth science, University of California, USA). 3. Methane seeps and mud volcanoes: gas origin, fractionation and global emission to the atmosphere: Etiope Giuseppe (INGV, Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italy). 4. High-resolution geochemistry and diagenesis studies in carbonate research: Immenhauser Adrian (Ruhr-University Bochum, Institute for Geology, Germany). 5. Fluvial sedimentation and base level in endorheic basins: Nichols Gay (Department of Geology, Royal Holloway University of London, UK). 6. How detrital geochemistry and mineralogy influence diagenesis: A case study from the Scotian basin (Cretaceous, Eastern Canada): Pe-Piper Georgia (Department of Geology, Saint Mary s University, Halifax, Canada). 7. Foramol (temperate-type) vs chlorozoan (tropical-type) carbonate platforms: depositional dynamics and architecture of the related depositional systems: Simone Lucia (Dept. Scienze della Terra, Universita di Napoli Frederico II, Italy). Δπιπλέξμ παοξσριάρςηκαμ και ξι παοακάςχ δύξ ειδικέπ ξμιλίεπ για όλξσπ ςξσπ ρσμέδοξσπ: 1. The Geoarchaeological approach to reconstruct former landscapes-case studies from the Eastern Mediterranean: Bruckner Helmut (Faculty of Geography, University of Marburg, Germany). 2. Turbidity current initiation and its role in the variability of turbidite systems: Piper David (Geological Survey of Canada, Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Canada). Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 12 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

13 5β. Δραστηριότητα ως Ιοσμήτορας της χολής Ηετικώμ Δπιστημώμ του Παμεπιστημίου Πατρώμ. Από ςημ αμάληφη ςχμ καθηκόμςχμ μξσ χπ Ιξρμήςξοαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ, ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2006, ποξρπάθηρα μα αμαβαθμίρχ ςξ οόλξ ςηπ Ιξρμηςείαπ, όυι μόμξ θερμικά, αλλά και ξσριαρςικά. Ζ Ιξρμηςεία εκςόπ από ςα ένι μήμαςα ςηπ Ρυξλήπ επξπςεύει και ςα διεπιρςημξμικά εογαρςήοια «Δμόογαμηπ Αμάλσρηπ» και «Ζλεκςοξμικήπ Λικοξρκξπίαπ και Λικοξαμάλσρηπ», ςξ «Λξσρείξ Δπιρςημώμ και ευμξλξγίαπ», καθώπ και ςξ «Ρπξσδαρςήοιξ Διεπιρςημξμικξύ Ρυεδιαρμξύ ςηπ Διδαρκαλίαπ ςχμ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ». Ρςη Ρυξλή σπάγεςαι και ςξ εογαρςήοιξ «Δπιρςήμηπ και ευμξλξγίαπ Οξλσμεοώμ» ςξ ξπξίξ με απόταρη ςηπ Ρυξλήπ μεςξμξμάρςηκε ρε «Δογαρςήοιξ Οεοιβαλλξμςικώμ Δπιρςημώμ». Ξ οόλξπ ςηπ Ιξρμηςείαπ είμαι πξλύ ρημαμςικόπ και θερμικά ξσριαρςικόπ και για ςξ λόγξ ασςό ποαγμαςξπξιήθηκαμ πξλλέπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ ξογάμξσ με ρςόυξ ςημ εμδσμάμχρη ςχμ ρυέρεχμ μεςανύ ςχμ μημάςχμ ςηπ Ρυξλήπ, αλλά και ςημ από κξιμξύ αμςιμεςώπιρη υοόμιχμ ποξβλημάςχμ ςηπ Ρυξλήπ (ποαγμαςξπξιήθηκαμ μέρα ρε έμα υοόμξ 15 ρσμεδοιάρειπ). Έςρι, ρςξ πμεύμα ςηπ ρσμεμμόηρηπ, καςατέοαμε μα αμςιμεςχπίρξσμε από κξιμξύ ςημ καςαμξμή ςχμ πιρςώρεχμ ρςα μήμαςα ςηπ Ρυξλήπ, ποξςείμξμςαπ και μέυοι έμα βαθμό σλξπξιώμςαπ ςημ ποόςαρη βάρη ςηπ ξπξίαπ ξι πιρςώρειπ πξσ αμςιρςξιυξύμ ρςξ ρύμξλξ ςχμ μημάςχμ ςηπ Ρυξλήπ μα αμακαςαμέμξμςαι, ρε έμα βαθμό, από ςημ Ιξρμηςεία έςρι ώρςε μήμαςα πξσ παοξσριάζξσμ μείχρη μα βξηθξύμςαι με ερχςεοική υοημαςξδόςηρη από ςιπ πιρςώρειπ μημάςχμ πξσ παοξσριάζξσμ μεγάλεπ ασνήρειπ. Έγιμε ποξρπάθεια αγξοάπ μεγάλχμ ξογάμχμ, ςόρξ ρε επίπεδξ μημάςχμ, όρξ και διεπιρςημξμικώμ εογαρςηοίχμ (ρε ρσμεμμόηρη με ςξσπ Οοξέδοξσπ ςχμ μημάςχμ και ςχμ Διεσθσμςώμ ςχμ εογαρςηοίχμ) και καςατέοαμε μέρα από ρσγκοξςημέμη διεκδίκηρη μα αγξοάρξσμε έμα μεγάλξ όογαμξ (ΔΛ 200) για ςξ Δογαρςήοιξ Ζλεκςοξμικήπ Λικοξρκξπίαπ και Λικοξαμάλσρηπ, όπχπ και ςημ αύνηρη ςχμ Δημξρίχμ Δπεμδύρεχμ ςξσ μήμαςξπ Γεχλξγίαπ και Τσρικξύ για ςημ ποξμήθεια μεγάλξσ κόρςξσπ ενξπλιρμξύ. Ζ Ρυξλή διεκδίκηρε και καςάτεοε μα εμςάνει ρςξ ρυεδιαρμό ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςημ καςαρκεσή ςερράοχμ διεπιρςημξμικώμ Δογαρςηοίχμ ρε μέξ κςίοιξ (Δμόογαμηπ Αμάλσρηπ, Ζλεκςοξμικήπ Λικοξρκξπίαπ και Λικοξαμάλσρηπ, Οεοιβαλλξμςικώμ Δπιρςημώμ, και Clean Room ή «καθαοξύ υώοξσ»). Δπιπλέξμ, ρςξ μέξ ασςό κςίοιξ ποόκειςαι μα καςαρκεσαρςξύμ και πέμςε αμτιθέαςοα, 200 θέρεχμ έκαρςξ, ςα ξπξία θα διαυειοίζεςαι η Ρυξλή και ρςημ ξσρία θα υοηριμξπξιξύμςαι για ςη διδαρκαλία ρςξ ποώςξ έςξπ ρπξσδώμ κάθε μήμαςξπ, όπξσ σπάουξσμ πξλλξί τξιςηςέπ (π.υ. Λαθημαςικό 300 τξιςηςέπ ρε κάθε έςξπ), αλλά και για ενεςάρειπ. Δπιρημαίμεςαι δε, όςι με ςη ρσγκέμςοχρη ςχμ αμτιθεάςοχμ ρε έμα εμιαίξ κςίοιξ, εναρταλίζεςαι και η δσμαςόςηςα ξογάμχρηπ Ρσμεδοίχμ ρε παοάλληλεπ αίθξσρεπ, υχοίπ κόρςξπ. έλξπ, με ςημ καςαρκεσή ςχμ αμτιθεάςοχμ ασςώμ απξδερμεύξμςαι αίθξσρεπ από ςα ΑΗΔ πξσ θα μπξοξύμ μα καςαςμηθξύμ Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 13 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

14 δημιξσογώμςαπ μικοόςεοξσπ υώοξσπ ςχμ θέρεχμ, για υοήρη ρςξ πλαίριξ μεςαπςσυιακώμ μαθημάςχμ. Ζ άοιρςη ρσμεογαρία με ςα μέλη ςηπ Ιξρμηςείαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ βξήθηρε και ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ όπχπ η αμαβάθμιρη ςχμ αιθξσρώμ και αμτιθεάςοχμ ςχμ ΑΗΔ και η διεσθέςηρη κεμςοικώμ ποξβλημάςχμ, όπχπ ασςό ςξσ Λξσρείξσ Δπιρςημώμ και ευμξλξγίαπ. 5γ. Δραστηριότητα ως Πρόεδρος του Υορέα Διαχείρισης Φελμού-Βουραϊκού ξ Μξέμβοιξ ςξσ 2006 αμέλαβα χπ Οοόεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Τξοέα Υελμξύ-Βξσοαψκξύ, με ςοιεςή θηςεία. Ιαςά ςη θηςεία μξσ, ποξςεοαιόςηςα ρςιπ ποξρλήφειπ επιρςημξμικξύ ποξρχπικξύ ήςαμ η ειδικόςηςα ςξσ Γεχλόγξσ. Ρσμξλικά, ποξρελήτθηραμ μέρχ ΑΡΔΟ 12 άςξμα για ςιπ αμάγκεπ ςξσ Τξοέα. Διαυειοίρςηκα Δσοώ και μεςά ςιπ καςαρςοξτικέπ πσοκαγιέπ ρςημ Αιγιαλεία ρςημ ποξρςαςεσόμεμη πεοιξυή έγιμαμ αμςιπλημμσοικά και αμςιδιαβοχςικά έογα ύφξσπ Δσοώ. Ρςα πλαίρια ςξσ 4 ξσ Ι.Ο.Ρ. σπξβλήθηκε ευμικό Δελςίξ ύφξσπ Δσοώ, ρςξ ξπξίξ ποξβλέπξμςαι έογα γεχλόγξσ αλλά και γεμικά ποξρςαρίαπ ςηπ τύρηπ (όπχπ ποξρςαρία και αμάδεινη-ανιξπξίηρη ςχμ πηγώμ ςξσ Αοξάμιξσ και ςξσ Κάδχμα πξςαμξύ, ανιξπξίηρη ςηπ λίμμηπ ριβλξύ, ποξρςαρία και πεοεςαίοχ αμάπςσνη ςχμ ρπηλαίχμ Ιαρςοιώμ, ποξρςαρία και αμάδεινη ςξσ ταοαγγιξύ ςξσ Βξσοαψκξύ πξςαμξύ, κ.λ.π.). ξ Λάιξ διξογάμχρα διήμεοξ εκδηλώρεχμ με θέμα «Διαυείοιρη και Διαςήοηρη ςχμ Οοξρςαςεσξμέμχμ πεοιξυώμ: Θδιαιςεοόςηςεπ, ποξβλήμαςα, ποξξπςικέπ αμάπςσνηπ». ημ ποώςη μέοα ρσμμεςείυαμ 22 από ςξσπ 27 τξοείπ διαυείοιρηπ από όλη ςημ Δλλάδα όπξσ με ειρηγήρειπ ςξσπ παοξσρίαραμ ςιπ δοάρειπ ςχμ τξοέχμ ςξσπ και ςα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ. ημ δεύςεοη μέοα πξσ ήςαμ ατιεοχμέμη ρςημ ποξβξλή ςξσ έογξσ ςξσ Τξοέα και ςηπ ποξρςαςεσόμεμηπ πεοιξυήπ ςξσ έγιμαμ ειρηγήρειπ από μέλη ΔΔΟ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ ρε ρυέρη με ςημ Υλχοίδα και Οαμίδα ςηπ πεοιξυήπ, ςξ κλίμα αλλά και ςα μεοά ςηπ πεοιξυήπ (πηγέπ, λίμμεπ κ.λ.π.). Δκςόπ όμχπ από ςιπ επιρςημξμικέπ ειρηγήρειπ και ρςημ ποξρπάθεια εσαιρθηςξπξίηρηπ ςξσ κόρμξσ αλλά και με ρςόυξ ςημ δαρξποξρςαρία έγιμα ειρηγήρειπ από άλλξσπ τξοείπ όπχπ Διεύθσμρη Δαρώμ, αγοξτσλακή, WWF Δλλάπ (για ςξμ εθελξμςιρμό), κέμςοα πεοιβαλλξμςικήπ εκπαίδεσρηπ. 6. ΑΚΚΔ ΔΡΑΣΖΡΘΟΣΖΣΔ 6α. Δρευμητικά προγράμματα 1. Ρσμμεςείυα ρε εοεσμηςικό ποόγοαμμα με ρςόυξ ςξμ ποξρδιξοιρμό ςχμ πεοιβαλλόμςχμ ιζημαςξγέμερηπ ρςη Λερξελλημική αύλακα, και ςη δσμαςόςηςα γέμερηπ και απξςαμίεσρηπ Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 14 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3.

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3. Οil Economic and Geopolitical Importance of Eastern Mediterranean gas fields for Greece and the E. U. Emphasis on the Probable Natural Gas Deposits Occurring in the Libyan Sea within the Exclusive Economic

Διαβάστε περισσότερα

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE.

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. THE OCCURRENCE OF CONVERGING PLATES, MUD FLOW VOLCANOES AND ACCRETIONARY PRISM COMPLEXES IN THE MEDITERRANEAN RIDGE. THEIR RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. A NEW RESPECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE , Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE Latest update: February 2015 Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Personal Data ------------------------------------------------------------------------------------- Date of Birth:

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2005 1. ANAGNOSTOU CH., CHRONIS G., SIOULAS A., KARAGEORGIS A.P. & TZIAVOS CH., 2005. Morphodynamics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Γεώργιος Παναγόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 15-01-1975 Τηλέφωνο: 2610-991119 κινητό: 6974-605354 Email: gpanagopoulos@teimes.gr ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK Τα Νέα 38 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 38 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επικαιρότητα - Πολιτικός Μηχανικός 3 - Όλη η Ελλάδα σε 50 βήματα 3 Τι άλλο κάνουν οι Γιαπωνέζοι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Δρ. Ν. Κούκουζας Πτολεμαΐδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης έργου: Σελίδα 2 από 73 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 3 1.1 Βιβλιογραφικές Πηγές 3 1.2 Διαδικτυακές Πηγές 11 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης Εργαστήριο ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Σχολή ασολογίας & Φυσ. Περ/ντος, ΑΠΘ τηλ.2310 998984, φαξ 2310 998892,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 2005 1. ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS ICIB 2013 proceedings edited by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία CARBON ZAPP International που με την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 58. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering

Τα Νέα 58. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering Νάξος, παραλία Αγίας Άννας. Καρχαρίας στη στεριά Τα Νέα 58 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering Αρ. 58 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 -

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 64. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Τα Νέα 64. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Τα Νέα 64 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών παραμένει και το 2014 σε εξέχουσα θέση στην ιεράρχηση των αντίστοιχων Σχολών του κόσμου από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Επί του «πιεστηρίου»: Ενεκρίθη από το Πρωτοδικείο Αθηνών η τροποποίηση του κατασταστικού της ΕΕ- ΕΕΘ, η οποία αφορά στο όνομα,

Διαβάστε περισσότερα

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor and Director Remote Sensing Laboratory School of Rural and Surveying Engineering National Technical University of Athens, CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA

Διαβάστε περισσότερα