ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ"

Transcript

1 ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ: 3 Λαψξσ : Δημξςικό Ρυξλείξ Λαοίμαπ Μαξύρηπ : Γσμμάριξ Μαξύρηπ : Γεχλξγικό μήμα ςηπ Τσρικξμαθημαςικήπ Ρυξλήπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ. Βαθμόπ Κίαμ Ιαλώπ : Δκπόμηρη Διδακςξοικήπ Διαςοιβήπ ρςξ Γεχλξγικό μήμα ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ, με θέμα: Λεςαμειξκαιμική ενέλινη ςηπ ΜΔ Οελξπξμμήρξσ. Βαθμόπ Άοιρςα : Ρςοαςιχςική Ηηςεία 1992: Δπιρςημξμικόπ σπεύθσμξπ ςξσ ΟΑ.Ι.Ξ.Δ : Κέκςξοαπ ςξσ Γεχλξγικξύ μήμαςξπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ : Δπίκξσοξπ Ιαθηγηςήπ (με θηςεία) : Λόμιμξπ Δπίκξσοξπ Ιαθηγηςήπ : Αμαπληοχςήπ Ιαθηγηςήπ 2008-ρήμεοα: Ιαθηγηςήπ : Ιξρμήςξοαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ 1. ΔΘΔΑΙΣΘΙΟ ΔΡΓΟ Από ςξ 1993, και μεςά ςημ εκλξγή μξσ ρςη βαθμίδα ςξσ Κέκςξοα και ρςξ γμχρςικό αμςικείμεμξ «Αμάλσρη Θζημαςξγεμώμ Κεκαμώμ», διδάρκχ ρςξ ςοίςξ έςξπ ρπξσδώμ ςξ μάθημα Αμάλυση Θζηματογεμώμ Κεκαμώμ, από ςξ 1994 ρςξ ςέςαοςξ έςξπ ρπξσδώμ ςξ μάθημα Γεωλογία Πετρελαίωμ και από ςξ ακαδημαψκό έςξπ ςξ μάθημα Περιβάλλομτα ιζηματογέμεσης βαθιώμ θαλασσώμ - στρωματογραφία ακολουθιώμ. Δπίρηπ, ρε Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 1 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

2 ρσμδιδαρκαλία, διδάρκχ από ςξ 1993 ρςξ ποώςξ έςξπ ρπξσδώμ ςα μαθήμαςα Ολαμήςηπ Γη: Δμδξγεμείπ διεογαρίεπ και Ολαμήςηπ Γη: Δνχγεμείπ διεογαρίεπ. Ρςα πλαίρια ςχμ παοαπάμχ μαθημάςχμ ποαγμαςξπξιξύμςαι και ξι εκπαιδεσςικέπ αρκήρειπ σπαίθοξσ, όπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςξμ ξδηγό ρπξσδώμ. α μαθήμαςα «Γεχλξγία Οεςοελαίχμ», «Οεοιβάλλξμςα ιζημαςξγέμερηπ βαθιώμ θαλαρρώμ - ρςοχμαςξγοατία ακξλξσθιώμ», και «Αμάλσρη Θζημαςξγεμώμ Κεκαμώμ» διδάρκξμςαι μέρα από δικέπ μξσ ρημειώρειπ. 3. ΔΘΔΑΙΣΟΡΘΙΔ ΔΘΑΣΡΘΒΔ ΠΟΤ ΔΙΠΟΜΖΗΖΙΑΜ Ή ΔΙΠΟΠΟΤΜΣΑΘ ΤΠΟ ΣΖΜ ΔΠΘΒΚΔΧΖ ΛΟΤ Ο. ΙΘΞΛΞΣΠΕΖ: «Οεοιβάλλξμςα Θζημαςξγέμερηπ και πιθαμά πεδία σδοξγξμαμθοάκχμ ρςξ Βόοειξ Αιγαίξ». Δ. ΕΞΣΛΟΞΣΚΖ: «Ζ αμθοακική ιζημαςξγέμερη ρςξ μηρί ςηπ Ιεταλξμιάπ, ζώμη Οανώμ, ρςη διάοκεια ςξσ Λερξζχψκξύ». Γ. ΛΑΙΠΞΔΖΛΖΠΑΡ, 2011: «Δνέλινη ςχμ ιζημαςξγεμώμ λεκαμώμ ρςα Διαπόμςια μηριά, μόςια ςηπ Ιέοκσοαπ». Ο. ΙΩΜΡΑΜΞΟΞΣΚΞΡ, 2009 : «Οεοιβάλλξμςα ιζημαςξγέμερηπ και ρςοχμαςξγοατική διάοθοχρη ςξσ τλύρυη ςηπ Οελξπξμμήρξσ- πιθαμή γέμερη σδοξγξμαμθοάκχμ». Γ. ΟΑΜΞΟΞΣΚΞΡ, 2009: «Δνέλινη λεκαμώμ ποξυώοαπ ρςη ΜΑ Δλλάδα: Θζημαςξλξγική, παλαιξοεσμαςική και ρςαςιρςική μελέςη απξθέρεχμ σπξθαλάρριχμ οιπιδίχμ ρςξ μηρί ςηπ Ιαοπάθξσ». Α. ΛΑΠΑΒΔΚΖΡ, 2009: «Θζημαςξλξγική ενέλινη και παλαιξοεσμαςική αμάλσρη ςηπ λεκάμηπ ςηπ Κήμμξσ». Γ. ΓΙΔΡΞΡ, 2005: «Ζ ιζημαςξλξγική ενέλινη ςχμ λεκαμώμ ςηπ Θξμίξσ και Γαβοόβξσ ζώμηπ από ςξ οιαδικό έχπ ςξ Ζώκαιμξ και η πιθαμή ρύμδερη ςξσπ με πεδία σδοξγξμαμθοάκχμ ρε πεοιξυέπ ςξσ κεμςοικξύ ςμήμαςξπ ςηπ λεκάμηπ». Γ. ΑΜΑΜΘΑΔΖΡ, 2003: «Ρσρςημαςική αμάλσρη ςχμ σπξθαλαρρίχμ οιπιδίχμ ρςη γεχςεκςξμική ζώμη ςηπ Οίμδξσ». Θ. ΒΑΙΑΚΑΡ, 2003: «Δνέλινη λεκαμώμ ποξυώοαπ ρςη Δσςική Δλλάδα». Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 2 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

3 4. ΔΖΛΟΘΔΤΛΔΜΟ ΔΡΓΟ 76. Maravelis, A., Makrodimitras, G. & Zelilidis, A. 2012: Hydrocarbon prospectivity in the Apulian platform and Ionian zone, in relation to strike-slip fault zones, foreland and back-thrust basins of Ionian thrust, in Greece. Oil and Gas European Magazine (accepted for publication). 75. Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2012: Petrographic and geochemical characteristics of Paleogene turbidite deposits in the southern Aegean (Karpathos Island, SE Greece): Implications for provenance and tectonic setting. Chemie der Erde/ Geochemistry (in press). 74. Maravelis, A., Manutsoglou, E., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G., Makrodimitras, G., Zoumpoulis, E. & Zelilidis, A. 2012: Hydrocarbon plays and prospectivity of the Mediterranean ridge. - Energy sources Part A recovery utilization and environmental effects (accepted for publication). 73. Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2012: Porosity-permeability and textural parameters of the Paleogene forearc sedimentary fill on Lemnos Island, NE Greece. Turkish Journal of Earth Sciences (in press). 72. Maravelis, A., Zelilidis, A. 2011: Geometry and Sequence Stratigraphy of Shelf and Basin Floor to Slope Turbidite Systems, Lemnos Island, NE Greece. -Stratigraphy and Geological Correlation/ Stratigrafiya. Geologicheskaya Korrelyatsiya, v.19, 2, p Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2010: Petrography and geochemistry of the late Eocene early Oligocene submarine fans and shelf deposits on Lemnos Island, NE Greece. Implications for provenance and tectonic setting. -Geological Journal, v. 45, Maravelis, A., Zelilidis, A. 2010: Organic geochemical characteristics of the late Eoceneearly Oligocene submarine fans and shelf deposits on Lemnos Island, NE Greece. -Journal of Petroleum Science and Engineering, v.71, Makrodimitras, G., Stoykova, K., Vakalas, I., Zelilidis, A. 2010: Age determination and Palaeogeographic reconstruction of Diapondia Islands in NW Greece, based on Calcareous Nannofossils. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Zoumpoulis, E., Pomoni-Papaioannou, F., Zelilidis, A. 2010: Studying in the Paxos zone the carbonate depositional environment changes during Upper Cretaceous, in Sami area of Kefallinia Island, Greece. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 3 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

4 67. Kourkounis, S., Panagiotakopoulou, O., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. 2010: Texture versus distance of travel of gravels on a stream bed: a case study from four streams in NW Peloponnesus, Greece. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Manoutsoglou, E., Batsalas, A., Stamboliadis, E., Pantelaki, O., Vakalas, I., Zelilidis, A. 2010: The Auriferous submarine fans sandstones of the Ionian zone (Epirus, Greece). - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥLIII/2, Zelilidis, A., Vakalas, J., Barkooky, A., Darwish, M. & Tewfik, N. 2008: Impact of transfer faults and intrabasinal highs in basin evolution and sedimentation processes. Application to potencial hydrocarbon fields development. -Advanced Science Letters, 1, Kiomourtzi, P., Passadakis, N. & Zelilidis, A. 2008: Source rock and depositional environment study of three hydrocarbon fileds in Prinos-Kavala basin (North Aegean). -Open Petroleum Engineering Journal, v.1, Avramidis, P., Zelilidis, A. 2007: Potential source rocks, organic geochemistry and thermal maturation in the southern depocenter (Kipourio-Grevena) of the Mesohellenic Basin, central Greece. - International Journal of Coal Geology, 71 (4), pp Kiomourtzi, P., Pasadakis, N. & Zelilidis, A. 2007: Geochemical characterization of satellite hydrocarbon formations in Prinos-Kavala basin (North Greece). - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /2, Maravelis, A., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: North Aegean sedimentary basin evolution during the Late Eocene to Early Oligocene based on sedimentological studies on Lemnos Island (NE Greece). Geologica Carpathica, 58, Konstantopoulos, P., Maravelis, A., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: Sedimentology submarine fans palaeocurrent analysis in Peloponnesus area of Pindos foreland basin. - Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, ς.143, ρ Pantopoulos G., Konstantopoulos P., Maravelis A., and Zelilidis A. 2007: The use of statistical analysis in the lithostratigraphy of submarine deposits. An example from Southeast Greece (Karpathos island). - Bull. Geol. Soc. Greece, Special Publications. 58. Pantopoulos, G., Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2007: Application of bed thickness distributions in Late Eocene- Oligocene turbidite deposits of Greece: some preliminary results. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 4 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

5 57. Konstantopoulos, P., Maravelis, A., Nikolaidou, D., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: Application of bed thickness distributions in turbidite deposits of Mavri Miti area, SW Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Maravelis, A., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: Application of bed thickness distributions in turbidite deposits of Lemnos island, NE Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. & Zelilidis, A. 2007: A carbonate ramp evolution in the transition from the Apulia platform to the Ionian basin during Early to Late Cretaceous (NW Greece). - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ /1, Karakatsanis, S., Koukouzas, N., Pagonas, M. & Zelilidis, A. 2007: Preliminary sedimentological results indicate a new detailed stratigraphy for the Florina sedimentary basin and relate them with CO2 presence. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΥ/1, Getsos, K & Zelilidis, A. 2006: Study on Mesozoic carbonates of the Ionian zone and their petroleum potential based on stable isotopes, total organic carbon, SEM and clay minerals (NW Greece). Proceedings of the 2 nd International Conference on: Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology Chania 2006, Greece, p Kokinou, Δ., Kamberis, Δ., Vafidis, Α., Monopolis, D., Ananiadis, G. & Zelilidis, Α. 2005: Deep seismic reflection data from offshore western Greece: a new crustal model for the Ionian Sea. Journal of Petroleum Geology, 28, Οαραδάκηπ, Μ., Ιξσςρξθεξδώοξσ, Δ., Λαμξύςρξγλξσ, Δ., Οαπακχμρςαμςίμξσ, Ι., Ιιξμξσοςζή, Ο. & Εεληλίδης, Α. 2005: Ρσγκοιςική ανιξλόγηρη πεςοελαίχμ ςηπ λεκάμηπ Οοίμξσ-Ιαβάλαπ με υοήρη βιξδεικςώμ. 2 ξ Ρσμέδοιξ ςηπ Δπιςοξπήπ Γεχλξγίαπ, Ξοσκςξλξγίαπ και Γεχυημείαπ. Ηερραλξμίκη ρελ Schmitz, U., Dobrova, H. & Zelilidis, A. 2005: The hydrocarbon Potential of Western Greece Past E & P Results and Future Possibilities. AAPG annual meeting in Paris Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. & Zelilidis, A. 2005: Sedimentological aspects and karstification of the Pantokrator limestones (NW Greece). 7 th Hellenic Hydrogeological conference, Athens, Vol.II, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 5 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

6 48. Vakalas, I., Ananiadis, G., Kontopoulos, N., Stoykova, K. & Zelilidis, A. 2004: Age determination and palaeogeographic reconstruction of Pindos foreland basin based on calcareous nannofossils. Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Ananiadis, G., Vakalas, I., Zelilidis, A., & Stoykova, K. 2004: Palaeogeographic evolution of Pindos basin during Paleogene using calcareous nannofossilss. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Vakalas, I., Ananiadis, G., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. & Tsikouras, B. 2004: Provenance of Pindos foreland flysch deposits using scanning electron microscopy and microanalysis. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/1, Ananiadis, G., Vakalas, I., Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 2004: Hydraulic and statistical grain-size parameters of Pindos turbidite deposits. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Vakalas, I., Ananiadis, G., Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 2004: Grain size statistical parameters and paleoflow velocity measurements of the Tertiary Pindos foreland basin turbidites. -Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Ananiadis, G., Vakalas, I., Zelilidis, A. & Tsikouras, B. 2004: Provenance of Pindos flysch deposits in Metsovo and Fourna areas using scanning electron microscopy and microanalysis. - Bull. Geol. Soc. Greece, v. ΥΥΥVI/1, Getsos, K., Pomoni-Papaioannou, F. & Zelilidis, A. 2004: Triassic carbonate and evaporite sedimentation in the Ionian zone (western Greece): Palaeogeographic and Palaeoclimatic implication. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥVI/2, Lamera, S., Tzortzi, J., Zelilidis, A., Seymour, K.St., Kouli, M. & Vamvoukakis, K. 2004: A laharlike deposit at the sole of the Polychnitos ignibrite, Lesvos volcanic field Northern Aegean, Hellas. Πρακτικά 7 οσ Πανελλήνιοσ Γεωγραφικού Σσνέδριοσ της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Οκτωβρίοσ, Μστιλήνη. 40. Zelilidis, A. 2003: The geometry of fan-deltas and related turbidites in narrow linear basins. Geological Journal, 38, Stoykova, Kr., Avramidis, P. & Zelilidis, A. 2003: Calcareous nannofossil stratigraphy of the Tertiary submarine fan deposits, Pindos foreland basin, western Greece. Geologica Carpathica, 54, 2, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 6 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

7 38. Zelilidis, A., Piper, DJW., Vakalas, J., Avramidis, P. & Getsos, K. 2003: Oil and gas plays in Albania: do equivalent plays exist in Greece? Journal of Petroleum Geology, 26, 1, Zelilidis, A., Piper, D.J.W. & Kontopoulos, N. 2002: Sedimentation and basin evolution of the Oligocene - Miocene Mesohellenic basin, Greece. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 86 (1), Avramidis, P., Zelilidis, A., Vakalas, I. & Kontopoulos, N. 2002: Interaction between tectonic activity and eustatic sea-level changes in the Pindos and Mesohellenic Basins, NW Greece: basin evolution and hydrocarbon potential. -Journal of Petroleum Geology, 25 (1), Ananiadis, G. & Zelilidis, A. 2002: Pindos zone sub-marine fans in Greece related to the remnant Pindos ocean closure in a trench during Paleocene and later in a rift during Miocene time. - CD-Rom of AAPG meeting in Cairo, Egypt. 34. Avramidis, P., Zelilidis, A. 2001: The nature of deep-marine sedimentation and palaeocurrent trends as an evidence of Pindos foreland basin fill conditions. Episodes, 24, No4, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 2001: Post-Miocene sedimentary evolution of south Peloponnesus, Greece. -GAIA, No 16 (1-2), Vakalas, J., Ananiadis, G., Mpourlokas, J., Poulimenos, D., Getsos, K., Pantopoulos, G., Avramidis, P., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 2001: Palaeocurrent directions as an indicator of Pindos foreland evolution (central and southern part), Western Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/2, Ananiadis, G. & Zelilidis, A. 2001: Depositional environments of Tertiary sediments in Metsovo basin, NW Greece. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/2, Εεληλίδης, Α., Αβοαμίδηπ, Ο., Βξσδξύοηπ, Ι. & Οξσλημέμξπ, Γ. 2001: Ζ επίδοαρη ςηπ ενέλινηπ ςχμ Ολειξκαιμικώμ και Ολειρςξκαιμικώμ πεοιβαλλόμςχμ ιζημαςξγέμερηπ ρςιπ σδοξγεχλξγικέπ ρσμθήκεπ ςξσ πξςαμξύ Ρελιμξύμςα ρςημ πεοιξυή ςξσ Αιγίξσ, Β. Οελξπόμμηρξπ. - Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, 118, Zelilidis, A. 2001: Drainage evolution and river flooding related to tectonic and human activities. -Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/1, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 7 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

8 28. Εεληλίδης, Α. & Αβοαμίδηπ, Ο. 2001: Ζ ιζημαςξλξγική και ρςοχμαςξγοατική διάοθοχρη ςηπ μήρξσ Υίξσ ρςημ καςεύθσμρη επίλσρηπ ςχμ σπαουόμςχμ σδοξγεχλξγικώμ ποξβλημάςχμ. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXXIV/5, Εεληλίδης, Α., Αβοαμίδηπ, Ο. & Βξσδξύοηπ, Ι. 2001: Ξι σδοξγεχλξγικέπ ρσμθήκεπ ρε ρυέρη με ςημ ενέλινη ςηπ λεκάμηπ ποξυώοαπ ςηπ Οίμδξσ ρςημ πεοιξυή οιςαίαπ, ΒΔ Οελξπόμμηρξπ. - Λεςαλλειξλξγικά - Λεςαλλξσογικά Υοξμικά. όμξπ 1-2, Avramidis, P., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 2000: Thrust dissection control of deepwater clastic dispersal patterns in the Klematia-Paramythia foreland basin, Western Greece. -Geol.Mag., 137, Zelilidis, A. 2000: Drainage evolution in a rifted basin, Corinth graben, Greece. - Geomorphology, 35, Kontopoulos, N., Fokianou, T., Zelilidis, A., Alexiadis, Ch. & Rigakis, N. 1999: Hydrocarbon potential of the middle Eocene-middle Miocene Mesohellenic piggy-back basin (central Greece): A case study. Marine and Petroleum Geology, 16, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1999: Plio-Pleistocene architecture in marginal extensional narrow sub-basins: examples from Southwest Geeece. - Geol.Mag., 136(3), Zelilidis, A., Kontopoulos, N., Piper, D.J.W. & Avramidis, P. 1998: Tectonic and sedimentological evolution of the Pliocene-Quaternary basins of Zakynthos island, Greece: Case study of the transition from compressional to extensional tectonics. - Basin Research, 10, Avramidis, P., Zelilidis, A. 1998: Two different submarine fan lobe types and their relationship to basin evolution; implication to hydrocarbon reservoirs, western Greece. Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΘΘ, Μξ 2, Zelilidis, A. 1998: Xerias river evolution in relation to the geological background of the Corinth basin and its flooding in 12/1/1997. Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ ΥΥΥΘΘ, Μξ 1, Ιontopoulos, N., Zelilidis, A., Piper, D.J.W. & Mudie, P.J. 1997: Messinian evaporites in Zakynthos, Greece. -Palaeog., palaeocl., palaeoec, 129, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1997: Depositional environments of the Pentalophos formation in the Mesohellenic basin: Application to the concept of the hydrocarbon habitat. - Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, 102, Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 8 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

9 17. Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 1997: Depositional processes in outer arc marginal sub-basins during the Messinian. Examples from the western Crete Island, Greece. -Geologica Balcanica, 27, 1-2, Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 1997: Depositional environments of the coarse-grained lower Pleistocene deposits in the Rio-Antirio basin, Greece. - In: Engineering Geology and the Environment (Eds. by Marinos,P.G., Koukis,G.C., Tsiambaos,G.C. and G.C.Stournaras). Proceedings of Intern. Symp.Engin.Geol.Envir., Zelilidis, A., Kontopoulos, N., Avramidis, P. & Bouzos, D. 1997: Late Eocene to early Miocene depositional environments of the Mesohellenic basin, North- Central Greece: Implications for hydrocarbon potential. - Geologica Balcanica, 27, 1-2, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1996: Significance of fan deltas without toe-sets within rift and piggy-back basins: examples from the Corinth graben and the Mesohellenic trough, Central Greece. - Sedimentology, 43, Kontopoulos, N., Zelilidis,A. & Frydas,D. 1996: Late Neogene sedimentary and tectonostratigraphic evolution of southwestern Crete island, Greece. - N. Jb. Geol.Palaont. Abh., 202, Doutsos, T., Koukouvelas, I., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1994: Intracontinental wedging and post-orogenic collapse in Mesohellenic Trough. - Geol.Rundsch., 83, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1994: Pliocene-Pleistocene fluvial/wave dominated deltaic sedimentation: the Pamisos delta in SW Peloponnesus, GREECE. -Geol.Mag.,131, Zelilidis, A. & Frydas, D. 1994: Paleogeographical and stratigraphical evolution in the Southern Peloponnese,Greece.- Munster Forsch. Geol. Palaont., 76, Frydas, D. & Zelilidis, A. 1994: Kalkiges und kieseliges Phytoplankton aus dem Ober-Peloponnes (Griechenland). -Munster Forsch. Geol. Palaont., 76, Λπξύζξπ, Δ. Εεληλίδης, Α. & Ιξμςόπξσλξπ, Μ. 1994: Ξλξκαιμικά και Ολειξ-Ολειρςξκαιμικά απξθεςικά πεοιβάλλξμςα δελςαψκήπ πλαςτόομαπ. Οαοαδείγμαςα απ ςημ Δσςική Δλλάδα. - Δελςίξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοίαπ, όμξπ XXX Μξ2, Εεληλίδης, Α. 1994: Γεχλξγικξί παοάμεςοξι πξσ επηοεάζξσμ ςημ εσρςάθεια και ενέλινη δύξ ρπηλαίχμ ρςα μηριά Ιεταλλημίαπ και Εακύμθξσ. -5 ξ Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ςηπ Δλλημικήπ Ρπηλαιξλξγικήπ Δςαιοείαπ. Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 9 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

10 6. Poulimenos, G., Zelilidis, A., Kontopoulos, N. & Doutsos, T. 1993: Geometry of trapezoidal fan deltas and their relationship to extensional faulting along the south-western active margins of the Corinth rift. -Basin Research, 5, Kontopoulos,N. & Zelilidis,A.1992: Upper Pliocene lacustrine environments in the intramontane Rio graben basin, NW Peloponnesus, Greece. -N. Jb. Palaont. Mh., 2, Zelilidis, A. & Doutsos, T. 1992: An interference pattern of neotectonic faults in the southwestern part of the Hellenic Forearc Basin, Greece.- Z.dt.geol.Ges.,143, Εεληλίδης, Α. 1991: Αογιλικά ξοσκςά ρε Ολειξκαιμικά-Ολειρςξκαιμικά πεοιβάλλξμςα ιζημαςξγέμερηπ ρςη ΜΔ Οελξπόμμηρξ. -Ξοσκςόπ Ολξύςξπ, ς.75, ρ Zelilidis,A., Koukouvelas,I. & Doutsos,T.1988: Neogene paleostress changes behind the forearc fold belt in the Patraikos Gulf areas Western Greece. -N. Jb. Geol. Palaont. Mh., 5: Εεληλίδης, Α., Ιξμςόπξσλξπ, Μ. & Δξύςρξπ, Η. 1988: Γεχςξμή ρςξ Μεξγεμέπ και εςαοςξγμέπ ςηπ ΜΔ Οελξπξμμήρξσ. -3ξ Δπιρςημξμικό Ρσμέδοιξ ςηπ Δλλημικήπ Γεχλξγικήπ Δςαιοείαπ. (10) ς.2, ρελ ΔΘΟΘΙΖΣΘΙΟ ΔΡΓΟ Δκςόπ από ςη ρσμμεςξυή ρε πξλλέπ επιςοξπέπ ςόρξ ςξσ μήμαςξπ Γεχλξγίαπ όρξ και ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ και ςη ρσμμεςξυή, είςε χπ μέλξπ, είςε χπ αμςιποόεδοξπ ςηπ ξογαμχςικήπ επιςοξπήπ διξογάμχρηπ διεθμώμ Γεχλξγικώμ Ρσμεδοίχμ, σπάουξσμ και ςοειπ άλλεπ κύοιεπ δοαρςηοιόςηςεπ πξσ απξςσπώμξσμ ςημ σπάουξσρα διξικηςική εμπειοία (διξογάμχρη παγκξρμίξσ ρσμεδοίξσ, ςεςοαεςήπ θηςεία χπ Ιξρμήςξοαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ, και διεςήπ θηςεία χπ Οοόεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. ςξσ τξοέα διαυείοιρηπ Υελμξύ-Βξσοαψκξύ). Διδικόςεοα: 5.α. Διοργάμωση παγκοσμίου συμεδρίου ξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2007 αμέλαβα ςη διξογάμχρη ςξσ 25 ξσ Διεθμξύπ Ρσμεδοίξσ Θζημαςξλξγίαπ (25 th IAS meeting) ρςημ Οάςοα, χπ Οοόεδοξπ ςηπ ξογαμχςικήπ επιςοξπήπ. Για ςημ αμάληφη διξογάμχρηπ ςξσ Ρσμεδοίξσ ασςξύ ξι ποξρπάθειεπ νεκίμηραμ ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2004 με σπξβξλή ποόςαρηπ ρςη Διεθμή Έμχρη (IAS), καςά ςη διάοκεια ςξσ 23 ξσ Ρσμεδοίξσ ρςημ Οξοςξγαλία. Από ςξ 2004 και μέυοι ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2007, ξι ποξρπάθειεπ ήςαμ ρσμευείπ και Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 10 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

11 έμςξμεπ για ςημ επιςσυή ξογάμχρη και ποξεςξιμαρία ςξσ Ρσμεδοίξσ (ποξεςξιμαρία ποώςξσ εμημεοχςικξύ τσλλαδίξσ ςξ 2005, δεύςεοξσ τσλλαδίξσ ςξ 2006, διατήμιρη ςξσ ρσμεδοίξσ ρε άλλα ρσμέδοια σπξρςηοιζόμεμα ή μη από ςημ IAS όπχπ ρςημ Θαπχμία, εμημέοχρη ρσμμεςευόμςχμ, σπξδξυή πεοιλήφεχμ για κοίρη, ρσμεογαρία με διεθμείπ κοιςέπ, απξδξυή εογαριώμ, κ.λ.π.). ξ ρσμέδοιξ διενήυθη ρε ςέρρεοειπ (ςημ ποώςη ημέοα) και ςοειπ (ςημ δεύςεοη και ςοίςη ημέοα) παοάλληλεπ ρσμεδοίεπ. Ρσμξλικά ρσμμεςείυαμ 301 ρύμεδοξι από 40 διατξοεςικέπ υώοεπ και ςέρρεοειπ διατξοεςικέπ ηπείοξσπ. ALBANIA 2 GREECE 52 SAUDI ARABIA 2 ARGENTINA 2 HUNGARY 6 SLOVAKIA 2 AUSTRIA 1 INDIA 2 SPAIN 22 BANGLADESH 1 IRAN 1 SUDAN 2 BELGIUM 6 IRELAND 2 SWITZERLAND 7 BRAZIL 11 ITALY 39 TAIWAN 1 CAMEROON 1 JORDAN 1 THE NETHERLANDS 3 CANADA 5 KOREA 10 TUNISIA 3 CHINA 3 LATVIA 2 TURKEY 2 CROATIA 9 NORWAY 11 UNITED ARAB EMIRATES 2 CZECH REPUBLIC 2 POLAND 6 UNITED KINGDOM 10 EGYPT 1 PORTUGAL 4 USA 6 FRANCE 23 ROMANIA 6 GERMANY 26 RUSSIA 4 Δκςόπ όμχπ ςξσ κύοιξσ Ρσμεδοίξσ, από 4-7 Ρεπςεμβοίξσ 2007, ποξγοαμμαςίρςηκαμ 7 ποξρσμεδοιακέπ και 7 μεςα-ρσμεδοιακέπ γεχλξγικέπ εκδοξμέπ, εκ ςχμ ξπξίχμ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ξι ςέρρεοειπ ποξ-ρσμεδοιακέπ και ξι ςοειπ μεςα-ρσμεδοιακέπ με ςη ρσμμεςξυή 84 ρσμέδοχμ εμώ ξι επικεταλείπ ςχμ εκδοξμώμ ήςαμ 14. Δκδόθηκαμ δύξ ρσμεδοιακξί ςόμξι, ξ ποώςξπ πεοιλάμβαμε όλεπ ςιπ εγκεκοιμέμεπ πεοιλήφειπ (319 ρελίδεπ), και ξ δεύςεοξπ ήςαμ ξ ξδηγόπ ςξσ ρσμόλξσ ςχμ γεχλξγικώμ εκδοξμώμ πξσ είυαμ ποξγοαμμαςιρςεί (190 ρελίδεπ). Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 11 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

12 Ρςη διάοκεια ςξσ ρσμεδοίξσ ξογαμώθηκαμ και παοξσριάρςηκαμ ξι παοακάςχ επςά ειδικέπ θεμαςικέπ ξμιλίεπ με ξμιληςέπ διεθμξύπ κύοξσπ: 1. Environmental sedimentology: The key to a sustainable planet earth: Ashley Gail (Department of Geological Scinces, Rutgers University, USA). 2. Arc tectonics and volcano-sedimentary processes: Busby Cathy (Department of earth science, University of California, USA). 3. Methane seeps and mud volcanoes: gas origin, fractionation and global emission to the atmosphere: Etiope Giuseppe (INGV, Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italy). 4. High-resolution geochemistry and diagenesis studies in carbonate research: Immenhauser Adrian (Ruhr-University Bochum, Institute for Geology, Germany). 5. Fluvial sedimentation and base level in endorheic basins: Nichols Gay (Department of Geology, Royal Holloway University of London, UK). 6. How detrital geochemistry and mineralogy influence diagenesis: A case study from the Scotian basin (Cretaceous, Eastern Canada): Pe-Piper Georgia (Department of Geology, Saint Mary s University, Halifax, Canada). 7. Foramol (temperate-type) vs chlorozoan (tropical-type) carbonate platforms: depositional dynamics and architecture of the related depositional systems: Simone Lucia (Dept. Scienze della Terra, Universita di Napoli Frederico II, Italy). Δπιπλέξμ παοξσριάρςηκαμ και ξι παοακάςχ δύξ ειδικέπ ξμιλίεπ για όλξσπ ςξσπ ρσμέδοξσπ: 1. The Geoarchaeological approach to reconstruct former landscapes-case studies from the Eastern Mediterranean: Bruckner Helmut (Faculty of Geography, University of Marburg, Germany). 2. Turbidity current initiation and its role in the variability of turbidite systems: Piper David (Geological Survey of Canada, Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Canada). Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 12 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

13 5β. Δραστηριότητα ως Ιοσμήτορας της χολής Ηετικώμ Δπιστημώμ του Παμεπιστημίου Πατρώμ. Από ςημ αμάληφη ςχμ καθηκόμςχμ μξσ χπ Ιξρμήςξοαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ, ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2006, ποξρπάθηρα μα αμαβαθμίρχ ςξ οόλξ ςηπ Ιξρμηςείαπ, όυι μόμξ θερμικά, αλλά και ξσριαρςικά. Ζ Ιξρμηςεία εκςόπ από ςα ένι μήμαςα ςηπ Ρυξλήπ επξπςεύει και ςα διεπιρςημξμικά εογαρςήοια «Δμόογαμηπ Αμάλσρηπ» και «Ζλεκςοξμικήπ Λικοξρκξπίαπ και Λικοξαμάλσρηπ», ςξ «Λξσρείξ Δπιρςημώμ και ευμξλξγίαπ», καθώπ και ςξ «Ρπξσδαρςήοιξ Διεπιρςημξμικξύ Ρυεδιαρμξύ ςηπ Διδαρκαλίαπ ςχμ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ». Ρςη Ρυξλή σπάγεςαι και ςξ εογαρςήοιξ «Δπιρςήμηπ και ευμξλξγίαπ Οξλσμεοώμ» ςξ ξπξίξ με απόταρη ςηπ Ρυξλήπ μεςξμξμάρςηκε ρε «Δογαρςήοιξ Οεοιβαλλξμςικώμ Δπιρςημώμ». Ξ οόλξπ ςηπ Ιξρμηςείαπ είμαι πξλύ ρημαμςικόπ και θερμικά ξσριαρςικόπ και για ςξ λόγξ ασςό ποαγμαςξπξιήθηκαμ πξλλέπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ ξογάμξσ με ρςόυξ ςημ εμδσμάμχρη ςχμ ρυέρεχμ μεςανύ ςχμ μημάςχμ ςηπ Ρυξλήπ, αλλά και ςημ από κξιμξύ αμςιμεςώπιρη υοόμιχμ ποξβλημάςχμ ςηπ Ρυξλήπ (ποαγμαςξπξιήθηκαμ μέρα ρε έμα υοόμξ 15 ρσμεδοιάρειπ). Έςρι, ρςξ πμεύμα ςηπ ρσμεμμόηρηπ, καςατέοαμε μα αμςιμεςχπίρξσμε από κξιμξύ ςημ καςαμξμή ςχμ πιρςώρεχμ ρςα μήμαςα ςηπ Ρυξλήπ, ποξςείμξμςαπ και μέυοι έμα βαθμό σλξπξιώμςαπ ςημ ποόςαρη βάρη ςηπ ξπξίαπ ξι πιρςώρειπ πξσ αμςιρςξιυξύμ ρςξ ρύμξλξ ςχμ μημάςχμ ςηπ Ρυξλήπ μα αμακαςαμέμξμςαι, ρε έμα βαθμό, από ςημ Ιξρμηςεία έςρι ώρςε μήμαςα πξσ παοξσριάζξσμ μείχρη μα βξηθξύμςαι με ερχςεοική υοημαςξδόςηρη από ςιπ πιρςώρειπ μημάςχμ πξσ παοξσριάζξσμ μεγάλεπ ασνήρειπ. Έγιμε ποξρπάθεια αγξοάπ μεγάλχμ ξογάμχμ, ςόρξ ρε επίπεδξ μημάςχμ, όρξ και διεπιρςημξμικώμ εογαρςηοίχμ (ρε ρσμεμμόηρη με ςξσπ Οοξέδοξσπ ςχμ μημάςχμ και ςχμ Διεσθσμςώμ ςχμ εογαρςηοίχμ) και καςατέοαμε μέρα από ρσγκοξςημέμη διεκδίκηρη μα αγξοάρξσμε έμα μεγάλξ όογαμξ (ΔΛ 200) για ςξ Δογαρςήοιξ Ζλεκςοξμικήπ Λικοξρκξπίαπ και Λικοξαμάλσρηπ, όπχπ και ςημ αύνηρη ςχμ Δημξρίχμ Δπεμδύρεχμ ςξσ μήμαςξπ Γεχλξγίαπ και Τσρικξύ για ςημ ποξμήθεια μεγάλξσ κόρςξσπ ενξπλιρμξύ. Ζ Ρυξλή διεκδίκηρε και καςάτεοε μα εμςάνει ρςξ ρυεδιαρμό ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςημ καςαρκεσή ςερράοχμ διεπιρςημξμικώμ Δογαρςηοίχμ ρε μέξ κςίοιξ (Δμόογαμηπ Αμάλσρηπ, Ζλεκςοξμικήπ Λικοξρκξπίαπ και Λικοξαμάλσρηπ, Οεοιβαλλξμςικώμ Δπιρςημώμ, και Clean Room ή «καθαοξύ υώοξσ»). Δπιπλέξμ, ρςξ μέξ ασςό κςίοιξ ποόκειςαι μα καςαρκεσαρςξύμ και πέμςε αμτιθέαςοα, 200 θέρεχμ έκαρςξ, ςα ξπξία θα διαυειοίζεςαι η Ρυξλή και ρςημ ξσρία θα υοηριμξπξιξύμςαι για ςη διδαρκαλία ρςξ ποώςξ έςξπ ρπξσδώμ κάθε μήμαςξπ, όπξσ σπάουξσμ πξλλξί τξιςηςέπ (π.υ. Λαθημαςικό 300 τξιςηςέπ ρε κάθε έςξπ), αλλά και για ενεςάρειπ. Δπιρημαίμεςαι δε, όςι με ςη ρσγκέμςοχρη ςχμ αμτιθεάςοχμ ρε έμα εμιαίξ κςίοιξ, εναρταλίζεςαι και η δσμαςόςηςα ξογάμχρηπ Ρσμεδοίχμ ρε παοάλληλεπ αίθξσρεπ, υχοίπ κόρςξπ. έλξπ, με ςημ καςαρκεσή ςχμ αμτιθεάςοχμ ασςώμ απξδερμεύξμςαι αίθξσρεπ από ςα ΑΗΔ πξσ θα μπξοξύμ μα καςαςμηθξύμ Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 13 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

14 δημιξσογώμςαπ μικοόςεοξσπ υώοξσπ ςχμ θέρεχμ, για υοήρη ρςξ πλαίριξ μεςαπςσυιακώμ μαθημάςχμ. Ζ άοιρςη ρσμεογαρία με ςα μέλη ςηπ Ιξρμηςείαπ ςηπ Ρυξλήπ Ηεςικώμ Δπιρςημώμ βξήθηρε και ρςημ επίλσρη ποξβλημάςχμ όπχπ η αμαβάθμιρη ςχμ αιθξσρώμ και αμτιθεάςοχμ ςχμ ΑΗΔ και η διεσθέςηρη κεμςοικώμ ποξβλημάςχμ, όπχπ ασςό ςξσ Λξσρείξσ Δπιρςημώμ και ευμξλξγίαπ. 5γ. Δραστηριότητα ως Πρόεδρος του Υορέα Διαχείρισης Φελμού-Βουραϊκού ξ Μξέμβοιξ ςξσ 2006 αμέλαβα χπ Οοόεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Τξοέα Υελμξύ-Βξσοαψκξύ, με ςοιεςή θηςεία. Ιαςά ςη θηςεία μξσ, ποξςεοαιόςηςα ρςιπ ποξρλήφειπ επιρςημξμικξύ ποξρχπικξύ ήςαμ η ειδικόςηςα ςξσ Γεχλόγξσ. Ρσμξλικά, ποξρελήτθηραμ μέρχ ΑΡΔΟ 12 άςξμα για ςιπ αμάγκεπ ςξσ Τξοέα. Διαυειοίρςηκα Δσοώ και μεςά ςιπ καςαρςοξτικέπ πσοκαγιέπ ρςημ Αιγιαλεία ρςημ ποξρςαςεσόμεμη πεοιξυή έγιμαμ αμςιπλημμσοικά και αμςιδιαβοχςικά έογα ύφξσπ Δσοώ. Ρςα πλαίρια ςξσ 4 ξσ Ι.Ο.Ρ. σπξβλήθηκε ευμικό Δελςίξ ύφξσπ Δσοώ, ρςξ ξπξίξ ποξβλέπξμςαι έογα γεχλόγξσ αλλά και γεμικά ποξρςαρίαπ ςηπ τύρηπ (όπχπ ποξρςαρία και αμάδεινη-ανιξπξίηρη ςχμ πηγώμ ςξσ Αοξάμιξσ και ςξσ Κάδχμα πξςαμξύ, ανιξπξίηρη ςηπ λίμμηπ ριβλξύ, ποξρςαρία και πεοεςαίοχ αμάπςσνη ςχμ ρπηλαίχμ Ιαρςοιώμ, ποξρςαρία και αμάδεινη ςξσ ταοαγγιξύ ςξσ Βξσοαψκξύ πξςαμξύ, κ.λ.π.). ξ Λάιξ διξογάμχρα διήμεοξ εκδηλώρεχμ με θέμα «Διαυείοιρη και Διαςήοηρη ςχμ Οοξρςαςεσξμέμχμ πεοιξυώμ: Θδιαιςεοόςηςεπ, ποξβλήμαςα, ποξξπςικέπ αμάπςσνηπ». ημ ποώςη μέοα ρσμμεςείυαμ 22 από ςξσπ 27 τξοείπ διαυείοιρηπ από όλη ςημ Δλλάδα όπξσ με ειρηγήρειπ ςξσπ παοξσρίαραμ ςιπ δοάρειπ ςχμ τξοέχμ ςξσπ και ςα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ. ημ δεύςεοη μέοα πξσ ήςαμ ατιεοχμέμη ρςημ ποξβξλή ςξσ έογξσ ςξσ Τξοέα και ςηπ ποξρςαςεσόμεμηπ πεοιξυήπ ςξσ έγιμαμ ειρηγήρειπ από μέλη ΔΔΟ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οαςοώμ ρε ρυέρη με ςημ Υλχοίδα και Οαμίδα ςηπ πεοιξυήπ, ςξ κλίμα αλλά και ςα μεοά ςηπ πεοιξυήπ (πηγέπ, λίμμεπ κ.λ.π.). Δκςόπ όμχπ από ςιπ επιρςημξμικέπ ειρηγήρειπ και ρςημ ποξρπάθεια εσαιρθηςξπξίηρηπ ςξσ κόρμξσ αλλά και με ρςόυξ ςημ δαρξποξρςαρία έγιμα ειρηγήρειπ από άλλξσπ τξοείπ όπχπ Διεύθσμρη Δαρώμ, αγοξτσλακή, WWF Δλλάπ (για ςξμ εθελξμςιρμό), κέμςοα πεοιβαλλξμςικήπ εκπαίδεσρηπ. 6. ΑΚΚΔ ΔΡΑΣΖΡΘΟΣΖΣΔ 6α. Δρευμητικά προγράμματα 1. Ρσμμεςείυα ρε εοεσμηςικό ποόγοαμμα με ρςόυξ ςξμ ποξρδιξοιρμό ςχμ πεοιβαλλόμςχμ ιζημαςξγέμερηπ ρςη Λερξελλημική αύλακα, και ςη δσμαςόςηςα γέμερηπ και απξςαμίεσρηπ Α. ΕΔΚΖΚΘΔΖ 14 ΡΥΞΚΖ ΗΔΘΙΩΜ ΔΟΘΡΖΛΩΜ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοµατεπώνυµο: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙ ΗΣ Γεννήθηκα στη Μαρίνα Ναούσης στις 3.5.1960 1966-1972: ηµοτικό Σχολείο στη Μαρίνα Ναούσης. 1972-1978: Γυµνάσιο στη Νάουσα. 1979-1983: Γεωλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ Γεννήθηκα στη Μαρίνα Ναούσης στις 3.5.1960 1966-1972: Δημοτικό Σχολείο στη Μαρίνα Ναούσης. 1972-1978: Γυμνάσιο στη Νάουσα. 1979-1983: Γεωλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρουσάκης Γ. 1, Λυκούσης Β. 1, Κονισπολιάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 739 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Κοκκομετριας και των συγκεντρωσεων ΤΩΝ μεταλλων στα επιφανειακα ιζηματα του κολπου του ηρακλειου, κρητης. Γ. Αλεξανδράκης 1, Κ. Ντούνας

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 2: Η αξιολόγηση PISA Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπολιτική της ενέργειας στο σύμπλοκο Κύπρου-Μέσης Ανατολής βάσει των υφισταμένων γεωφυσικών/γεωλογικών ενδείξεων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

Γεωπολιτική της ενέργειας στο σύμπλοκο Κύπρου-Μέσης Ανατολής βάσει των υφισταμένων γεωφυσικών/γεωλογικών ενδείξεων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: «Ενέργεια και Εξωτερική Πολιτική» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Γεωπολιτική της ενέργειας στο σύμπλοκο Κύπρου-Μέσης Ανατολής βάσει των υφισταμένων γεωφυσικών/γεωλογικών ενδείξεων κοιτασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 745 Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες Σακελλαρίου Δ.*, Καψιμάλης Β., Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καμπέρη Ε., Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής

Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής της Νήσου Λέσβου με Χρήση ΓΣΠ Αθηνά Κων. Πήτα ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)*

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)* Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τομ. XXXIV/1, 199-205,2001 Πρακτικό 90υ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001 Bulletin οι the Geological Society οι Greece, Vol. XXXIV/1, 199-205, 2001 Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου Προϋποθέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην προοπτική αποδυνάμωσης / κατάργησης των υφιστάμενων εξετάσεων για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Καθηγητής & Διευθυντής Τοµέας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

, Geology, geologic structure, and hot springs in southern Kyushu, Japan

, Geology, geologic structure, and hot springs in southern Kyushu, Japan /1,**1 11, Geology, geologic structure, and hot springs in southern Kyushu, Japan +, +3 0 +- +3 0 +. + 23***0/ +,+-/, 23*2/00 +*+ Tetsuo KOBAYASHI + and Toru YANO, + Earth and environmental Sciences, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1.1 Σπουδές 1982-1986: Πτυχίο Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Άριστα). 1987-1992: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Άριστα). 1.2 Ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων ΙΕΝΕ 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων- Ενεργειακός Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1-2, Fax: 2103310083 E-mail: kpolykentro@gmail.com ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: o ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Innovation management

Innovation management Innovation management Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 23 Μαϊου 2016 Καινοτομία Πόσο καινοτόμα είναι η λέξη; 2 Τι ξέρουν (σχεδόν) όλοι οι manager; 3 Λίγη πολιτική 4 5 Source: Innovation Union Scoreboard

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή οίνου στο Ισραήλ

Η εισαγωγή οίνου στο Ισραήλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch Str.,11th floor, 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 972 3 6055299 Fax 6055296 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα στην Ελλάδα Οι τρέχουσες προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης

Η Κλινική Έρευνα στην Ελλάδα Οι τρέχουσες προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης Η Κλινική Έρευνα στην Ελλάδα Οι τρέχουσες προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης 10.12.2014 Kostas Poulimenos Head Clinical Operations Roche Hellas Οφέλη από την διεξαγωγή Κλινικών Μελετών Οικονομία Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Energean Oil & Gas Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα 1. Οι άδειες του Πρίνου 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Τ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1999). - Γεωμορφολογική δομή της πόλγης της Πολιανής (Ν. Μεσσηνίας) με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια)

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα: Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Αθήνα, 1941. Διεύθυνση: Ξένες Γλώσσες: Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα