Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η"

Transcript

1 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΠEIPAIAΣ / PIREAS ISSN

2

3

4 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΓEΩPΓIA KTHNOTPOΦIA ΔAΣH AΛIEIA Γ:145 AGRICULTURE LIVESTOCK FORESTRY FISHING ΓEΩPΓIKH ΣTATIΣTIKH THΣ EΛΛAΔOΣ ETOYΣ 2006 Eκτάσεις καλλιεργειών. Ποτιστικές καλλιέργειες, κατά κατηγορίες. Aριθμός δένδρων και γεωργικών μηχανημάτων Γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Aριθμός ζώων. Παραγωγή μερικών δασικών προϊόντων Aλιεία εσωτερικών υδάτων και σκάφη παράκτιας αλιείας (Kωπήλατες λέμβοι και σκάφη με κινητήρια μηχανή 19 HP και κάτω) AGRICULTURAL STATISTICS OF GREECE YEAR 2006 Cultivated areas. Irrigated crops, by categories. Number of trees and agricultural machinery Crop and livestock production. Number of domesticated animals. Production of certain forest products Inland and inshore fishing by rowing boats and motor propelled vessels of 19 HP or less ΠEIPAIAΣ 2011 PIRAEUS

5 ISSN

6 Π P O Λ O Γ O Σ H Eλληνική Στα τι στι κή Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διε νερ γεί κά θε χρό νο, από το 19 61, ενιαία έρευ να στους κλά δους της γε ωρ γίας, της κτη νο τρο φίας και των δα σών, με τη συν δρο μή των κε ντρι κών και πε ρι φε ρεια κών Yπη ρε σιών Γε ωρ γίας. H έρευ - να αυ τή, από το έτος 19 68, διε ξά γε ται σε δύο φά σεις. H πρώ τη φά ση ανα φέ ρε - ται στις εκτά σεις των καλ λιερ γειών, σε όσες από αυ τές πο τί στη καν και στον αριθ - μό των καρ πο φό ρων δέν δρων, ενώ η δεύ τε ρη κα λύ πτει τη γε ωρ γι κή, την κτη νο τρο φι κή και τη δα σι κή πα ρα γω γή, το ζω ι κό κε φά λαιο και τον αριθ μό των γε ωρ γι κών μη χα νη μά των. Tα απο τε λέ σμα τα και των δύο αυ τών φά σε ων εμ φα νί ζο νται, από το 1963, σε ενιαίο τεύ χος. Στο πα ρόν τεύ χος δί νο νται τα απο τε λέ σμα τα του έτους 2006, συγκριτικοί πίνακες αποτελεσμάτων και μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών από την πώληση γεωργικών προϊόντων, για την τελευταία τριετία ( ) Περιλαμβάνονται, επίσης, διαγράμματα που εμφανίζουν τις τάσεις των κυριότερων προϊόντων. Eλ πί ζουμε ότι τα στοι χεία που πε ρι λαμ βά νο νται σε αυ τήν την έκ δο ση θα φα - νούν χρή σι μα στις αρ μό διες κρα τι κές υπη ρε σίες, κα θώς και σε κά θε με λε τη τή του το μέα της Γε ωρ γίας. Tέ λος, η ΕΛΣΤΑΤ εκ φρά ζει τις ευ χα ρι στίες της προς όλους όσους συνέ βα - λαν, με τη συ νερ γα σία τους, στην πα ρου σία ση του τεύ χους αυ τού. Πειραιάς, 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής 5

7

8 P R E F A C E Since 1961 the Hellenic Sta tis ti cal Authority (ELSTAT) has been car ry ing out an an nu al sur vey on ag ri cul ture, live stock and fo r est ry. From 1968 onwards, the sur vey is conducted in two phas es. The first phase per tains to crop ar e as, ir ri gat - ed ag ri cul tu ral land and num ber of fruit trees. The sec ond phase per tains to ag ri - cul tu ral, live stock and fo rest ry pro duc tion, live stock capi tal and ag ri cul tu ral ma - chin ery. From 1963 onwards, the re sults of both phas es ap pear in one pub li ca tion. This is sue pre sents the re sults of the 2006 sur vey, comparative tables of results, annual average weighted prices of the producers from the sale of the agricultural products for the last three years ( ), as well as diagrams representing the tendencies of the main products. We hope that the data included herein will prove useful to the competent state services as well as to the researchers of the agricultural sector. ELSTAT wishes to extend its sincere thanks to all those who con trib ut ed to the prepara tion of this is sue. Piraeus, 2011 ANDREAS V. GEORGIOU President of the Hellenic Statistical Authority 7

9

10 ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN TABLE OF CONTENTS Πρόλογος Eισαγωγή Σελίδα Page 5, 7 13 Preface Introduction Πίνακες A. ΓEΩPΓIA I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ Tables A. AGRICULTURE I. GENERAL COMPARATIVE TABLES 1. Eκτάσεις καλλιεργειών και όσες από αυτές ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες, με διάκριση ομάδων πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Aροτραίες καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: α. Λαχανικά, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: β. Kηπευτική γη και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Aμπέλια και σταφιδάμπελα, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Eκτάσεις που ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες καλλιεργειών και ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Δευτερογενή γεωργικά προϊόντα, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Aριθμός γεωργικών μηχανημάτων σε λειτουργία, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Kατηγορίες εκτάσεων II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1α. Eκτάσεις καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά κατηγορίες, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Aροτραίες καλλιέργειες 2α. Σιτηρά για καρπό. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β. Bρώσιμα όσπρια. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: γ. Kτηνοτροφικά όσπρια. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: δ. Bιομηχανικά φυτά. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Crop areas and areas irrigated thereof, by categories and groups of level, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Crops on arable land, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: a. Vegetables, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: b. Garden area and other garden crops, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Vines (grapes and raisins), by groups of lowland, semi-moun - tainous and mountainous municipal/communal departments: Tree crops, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Irrigated areas, by category of crops and groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Selected agricultural by-products, by groups of lowland, semimoun tai nous and mountainous municipal/communal departments: Number of operating agricultural machinery, by groups of lowland, semi-moun tainous and mountainous municipal/com - munal departments: Categories of crop areas II. ANALYTICAL TABLES 1a. Crop areas and fallow land, by categories, geographical region and department: Crops on arable land 2a. Cereals for grain. Areas and production, by geographical region and department: b. Edible pulse. Areas and production, by geographical region and department: c. Fodder seeds. Areas and production, by geographical region and department: d. Industrial plants. Areas and production, by geographical region and department:

11 Πίνακες 2ε. Kτηνοτροφικά φυτά για σανό. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: στ. Kτηνοτροφικά φυτά για χλωρό χόρτο και ριζώματα. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: ζ. Kτηνοτροφικά φυτά για γρασίδια. Eκτάσεις, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: η. Πεπονοειδή και πατάτες. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Λαχανικά και κηπευτική γη 3α. Λαχανικά. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β. Kηπευτική γη. Eκτάσεις γης λαχανόκηπων και αγρών που φυτεύτηκαν με λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλλιέρ - γειες, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Aμπέλια και σταφιδάμπελα 4α. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Δενδρώδεις καλλιέργειες 5α. Eκτάσεις συνεχών (κανονικών) δενδρώνων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β. Aριθμός δένδρων και δενδροκομική παραγωγή των κυριότερων δενδρωδών καλλιεργειών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Ποτιστικές εκτάσεις 6α. Ποτιστικές εκτάσεις, κατά κατηγορίες καλλιεργειών, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Δευτερογενή γεωργικά προϊόντα 7α. Παραγωγή μερικών δευτερογενών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Γεωργικά μηχανήματα 8α. Aριθμός γεωργικών μηχανημάτων σε λειτουργία, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: 2006 B. KTHNOTPOΦIA ZΩIKO KEΦAΛAIO KAI KTHNOTPOΦIKH ΠAPAΓΩΓH I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ 1. Yπάρχοντα ζώα την 31η Δεκεμβρίου (όλων των ηλικιών), με διάκριση ομάδων πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Zώα που γεννήθηκαν κατά τα έτη (αρνιά και κατσίκια, από έως , από έως και από έως , κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων 3. Zώα που αρμέχτηκαν όλο το έτος, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Παραγωγή γάλατος, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Σελίδα Page Tables 2e. Fodder plants for hay. Areas and production, by geographical region and department: f. Fodder plants for green feed and roots. Areas and production, by geographical region and department: g. Fodder plants for grazing. Areas, by geographical region and department: h. Melons, watermelons and potatoes. Areas and production, by geographical region and department: Vegetables and garden area 3a. Vegetables. Areas and production, by geographical region and department: b. Garden area. Areas of vegetable gardens and fields under vegetables and other garden crops, by geographical region and department: Vines (grapes and raisins) 4a. Areas and production, by geographical region and department: Tree crops 5a. Areas of compact plantations, by geographical region and de - partment: b. Number of trees and tree production of principal tree culti - vations, by geographical region and department: Irrigated areas 6a. Irrigated areas, by category of crops, geographical region and department: Selected agricultural by-products 7a. Production of other by-products, by geographical region and department: Agricultural machinery 8a. Number of operating agricultural machinery, by geographical region and department: 2006 B. LIVESTOCK LIVESTOCK CAPITAL AND PRODUCTION I. GENERAL COMPARATIVE TABLES 1. Animals of all ages on 31st December, by lowland, semimountainous and mountainous municipal/communal departments: Animals born in (lambs and goat kids from to , from to , from to and from to , by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments 3. Number of animals milked during the year, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Milk production, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments:

12 Πίνακες 5. Παραγωγή κρέατος, κατά είδος σφαγίου και ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Παραγωγή λοιπών πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Σελίδα Page Tables 5. Meat production, by kind of animal and groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Production of other primary livestock products, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/com - munal departments: Παραγωγή μερικών δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1. Ίπποι, ημίονοι και όνοι (όλων των ηλικιών) στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 2. Bόδια, ταύροι, δαμάλια, αγελάδες και βουβάλια (όλων των ηλικιών) στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 3. Πρόβατα, αίγες και χοίροι (όλων των ηλικιών) στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 4. Πουλερικά, κουνέλια (όλων των ηλικιών) και κυψέλες μελισσών στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 5. Zώα που γεννήθηκαν κατά το έτος 2006 (αρνιά και κατσίκια, από έως ), κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 6. Zώα που αρμέχτηκαν όλο το έτος 2006, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 7. Πρωτογενή κτηνοτροφικά προϊόντα 7α. Παραγωγή γάλατος, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β1. Παραγωγή κρέατος (αθροιστικά), κατά είδος σφαγίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β2. Παραγωγή κρέατος (αναλυτικά), κατά είδος σφαγίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: γ. Παραγωγή λοιπών πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Δευτερογενή κτηνοτροφικά προϊόντα 8α. Παραγωγή μερικών δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: 2006 Γ. ΔAΣH I. ΓENIKOΣ ΣYΓKPITIKOΣ ΠINAKAΣ 1. Παραγωγή δασικών προϊόντων: II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1. Παραγωγή στρογγυλής ξυλείας, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Παραγωγή μερικών άλλων δασικών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: 2006 Δ. AΛIEIA I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ 1α. Aλιεία εσωτερικών υδάτων: Production of selected livestock by-products, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/com - munal departments: II. ANALYTICAL TABLES 1. Horses, mules and donkeys (all ages) on 31st December 2006, by geographical region and department 2. Oxen, bulls, heifers, cows and buffaloes (all ages) on 31st December 2006, by geographical region and department 3. Sheep, goats and pigs (all ages) on 31st December 2006, by geographical region and department 4. Poultry, rabbits (all ages) and beehives on 31st December 2006, by geographical region and department 5. Animals born in 2006 (lambs and goat kids from to ), by geographical region and department 6. Animals milked during the year 2006, by geographical region and department 7. Primary livestock products 7a. Milk production, by geographical region and department: b1. Meat production (cumulative), by kind of animal, geographical region and department: b2. Meat production (analytical), by kind of animal, geographical region and department: c. Production of other primary livestock products, by geographical region and department: Selected livestock by-products 8a. Production of selected livestock by-products, by geographical region and department: 2006 C. FORESTS I. GENERAL COMPARATIVE TABLE 1. Production of forest products: II. ANALYTICAL TABLES 1. Production of round wood, by geographical region and department: Production of other forest products, by geographical region and department: 2006 D. FISHING I. GENERAL COMPARATIVE TABLES 1a. Inner waters fishing:

13 Πίνακες 1β. Παράκτια θαλάσσια αλιεία με κωπήλατες λέμβους (χωρίς μηχανή προώθησης): γ. Παράκτια θαλάσσια αλιεία με μηχανοκίνητα σκάφη 19 HP και κάτω: Σελίδα Page Tables 1b. Inshore fishing by rowing boats (without motor): c. Inshore fishing by motor propelled vessels of 19 HP or less: II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1. Aλιεία εσωτερικών υδάτων (λιμνών, ποταμών, ρυακιών, ιχθυοκαλλιεργειών και ιχθυοτροφείων υφάλμυρων υδάτων): Παράκτια θαλάσσια αλιεία με λέμβους ή μηχανοκίνητα σκάφη 19 HP και κάτω: Inner waters fishing: 2006 II. ANALYTICAL TABLES 2. Inshore fishing by boats and motor propelled vessels of 19 HP or less: 2006 E. TIMEΣ 1. Mέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών από την πώληση των γεωργικών προϊόντων: I. Φυτική παραγωγή 1α. Aροτραίες καλλιέργειες β. Λαχανικά γ. Δενδρώδεις καλλιέργειες δ. Aμπέλια και σταφιδάμπελα ε. Παραγωγή μερικών δευτερογενών προϊόντων στ. Aνθοκομικά ζ. Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό Σπόρος E. PRICES 1. Annual average weighted prices of the producers from the sale of agricultural products: I. Plant production 1a. Crops on arable land 1b. Vegetables 1c. Tree crops 1d. Vines (grapes and raisins) 1e. Production of other by-products 1f. Floriculturing products 1g. Plant multiplying material Seed II. Zωική παραγωγή II. Animal production 1η. Παραγωγή κρέατος, κατά είδος σφαγίου θ. Παραγωγή γάλατος και μερικών δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων h. Meat production, by kind of animal 1i. Milk production and other livestock by-products EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ETHΣIAΣ ΓEΩPΓIKHΣ EPEYNAΣ ETOYΣ 2006 ΔIAΓPAMMATA 1. Eκτάσεις καλλιεργειών και από αυτές όσες ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες: α. Συνολική έκταση β. Aροτραίες γ. Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες δ. Aμπέλια και σταφιδάμπελα ε. Δενδρώδεις ζ. Γεωργική γη Aγρανάπαυση Yπάρχοντα ζώα όλων των ηλικιών την 31η Δεκεμβρίου των ετών α. Bοοειδή β. Πρόβατα γ. Aίγες δ. Xοίροι Παραγωγή στρογγυλής ξυλείας, κατά είδος προϊόντος: Aλιεία εσωτερικών υδάτων: α. Aλιείς και εκτροφείς αλιευμάτων Eρασιτέχνες β. Aλιευθείσες ποσότητες Παράκτια θαλάσσια αλιεία με κωπήλατες λέμβους: α. Aλιείς β. Aλιευθείσες ποσότητες QUESTIONNAIRE OF THE ANNUAL AGRICULTURAL STATISTICAL SURVEY, YEAR 2006 DIAGRAMS 1. Areas of crops and irrigated areas thereof, by categories: a. Total area 1b. Crops on arable land 1c. Vegetables and other garden crops 1d. Vines (grapes and raisins) 1e. Areas under trees 1f. Agricultural land Fallow land 2. Animals of all ages on 31st December of the years a. Cattle 2b. Sheep 2c. Goats 2d. Pigs 3. Production of round wood, by kind of products: Inner waters fishing: a. Fishermen and breeders Amateurs 4b. Quantities of fish landed 5. Inshore fishing by rowing boats: a. Fishermen in general 5b. Quantities of fish landed

14 EIΣAΓΩΓH INTRODUCTION I. Γενικά H Ελληνι κή Στα τι στι κή Αρχή και το Tμήμα Eτή σιων Στατιστικών Γε ωρ γίας και Kτηνοτροφίας και Στα τι στι κών Aλι είας με την πο λύ - τι μη συν δρο μή των Kε ντρι κών και Πε ρι φε ρεια κών Yπη ρε σιών του Yπουρ γείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων, διε νερ γεί από το έτος ετή σια ει δι κή στα τι στι κή έρευ να για τη γε ωρ γία, την κτη - νο τρο φία, τα δά ση και για την αλιεία εσω τε ρι κών υδά των, καθώς και την πα ρά κτια αλιεία με μι κρής ιπ πο δύναμης πλοία, μέχρι και 19 ίππων. Στο παρόν τεύχος δη μο σιε ύο νται τα απο τε λέ σμα τα της έρευ νας για το έτος Σημειώνεται ότι για τη θαλάσσια αλιεία που γίνεται με μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ιπποδύναμης 20 ίππων και άνω, καθώς, επίσης, και με τράτες και γριγράκια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ιπποδύναμης, διενεργείται ειδική μηνιαία έρευνα. Στοιχεία γι αυτά τα είδη της αλιείας, σε ετήσια και μηνιαία βάση, περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της ΕΛΣΤΑΤ «Aπο τελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη». II. Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι η εξακρίβωση των εκτάσεων των διάφορων ειδών καλλιέργειας, του αριθμού των δένδρων, των ζώων και των γεωργικών μηχανημάτων, της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και του αριθμού των αλιέων και των σκαφών εσωτερικών υδάτων, της παράκτιας αλιείας και της παραγωγής αλιευμάτων. Eιδικότερα, η έρευνα αποσκοπεί στην παροχή στατιστικής πληροφόρησης για τους τομείς: α) της γεωργίας (εκτάσεις και πα ρα - γωγή που συγκομίστηκε από αροτραίες καλλιέργειες, γη λαχα - νικών, φυτώρια, σπορεία, εμπορικούς ανθόκηπους, αμπέλια και σταφιδάμπελα, δενδρώδεις καλ λιέρ γειες), β) της κτηνοτροφίας (αριθ μός ζώων κάθε ηλικίας και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων), γ) των γεωργικών μηχανημάτων και δ) της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της παράκτιας θαλάσσιας αλιείας. III. Mέθοδος διενέργειας της έρευνας Ως μο νά δα της έρευ νας λαμ βά νε ται η εδα φι κή έκτα ση, η οποία πε ρι λαμ βά νε ται μέ σα στα διοι κη τι κά όρια κά θε δημοτικού/κοινοτικού διαμερίσματος της Xώ ρας. H έρευ να κα λύ πτει απο γρα φι κά το σύ νο λο των ανω τέ ρω διοι κη τι κών υπο διαι ρέ σε ων, εκτός από την πε ριο χή του Aγίου Όρους (Kα ρυές Xαλ κι δι κής), για την οποία δε συ γκε ντρώ νο νται σχε τι κά στοι χεία. Για τη συλ λο γή των στα τι στι κών στοι χείων χρη σι μο ποιού νται το πι κά όρ γα να και, συ γκε κρι μέ να, οι Γραμ μα τείς των δημοτι - κών/κοινοτικών διαμερισμάτων ή άλ λοι κα τάλ λη λοι αντι κα τα στά - τες τους, οι οποίοι έχουν ορι στεί ως Στα τι στι κοί Aντα πο κρι τές, βοη - θού με νοι από τους Aγροφύ λα κες και άλ λους έμπει ρους και έγ κρι τους αγρό τες, με την έν νοια της Oμά δας Συ νερ γα τών Στα τι - στι κών Aντα πο κρι τών. H έρευ να διε νερ γεί ται σε δύο φά σεις, ως εξής: α) Kα τά τους μή νες Iού νιο έως Δε κέμ βριο κά θε Στα τι στι κός Aντα πο κρι τής, βοη θού με νος και από άλ λα το πι κά όρ γα να, συ μπλη - ρώ νει, προ ο δευ τι κά, για το δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα, στο οποίο έχει ορι στεί Aντα πο κρι τής, ένα ενιαίο ερω τη μα το λό γιο, το οποίο ανα φέ ρε ται στις εκτά σεις των διά φο ρων καλ λιερ γειών (με διά κρι ση των πο τι στι κών), τον αριθ μό των καρ πο φό ρων δέν δρων, τη γε ωρ γι κή πα ρα γω γή, το ζω ι κό κε φά λαιο, την κτη νο τρο φι κή πα - ρα γω γή, τη δα σι κή πα ρα γω γή, τον αριθ μό των γε ωρ γι κών μη χα νη - μά των, την αλιεία εσω τε ρι κών υδά των και την πα ρά κτια αλιεία με επαγ γελ μα τι κά σκά φη με μη χα νή κίνησης μέ χρι 19 ίπ πων. β) Kα τά τους μή νες Aύ γου στο και Δε κέμ βριο οι Στα τι στι κοί Aντα πο κρι τές συμπ λη ρώ νουν, σύμ φω να με τα κα τα χω ρη μέ να σε ενιαίο ερω τη μα το λό γιο στοι χεία, τα απο σπά σμα τα (έντυ πα) A και B, τα οποία ανα φέ ρο νται, αντί στοι χα, στις εκτά σεις και την πα ρα - γω γή των σπου δαι ό τε ρων γε ωργι κών και κτη νο τρο φι κών προϊ ό - ντων. I. General Since 1961 the Hellenic Statistical Authority, namely the Section of Annual Agriculture Livestock and Fishery Statistics, has been carrying out an annual survey on agriculture, livestock, forestry and inner waters and inshore fishing by low powered fishing vessels up to 19 HP. The results of the 2006 survey are published in the present issue. Please note that a special monthly survey covering the sea fishery by motor propelled professional fishing vessels of 20 HP and over, as well as spinners and small ring netters irrespective of their motor power, is conducted. Data concerning this kind of fishery on yearly or monthly basis are included in ELSTAT s publication "Results of the sea fishery survey by motor propelled vessels". II. Purpose of the survey This survey aims at recording the areas under several crops, the number of trees, animals and the agricultural machinery for the agricultural and livestock production, as well as the number of fishermen and vessels used in inner waters, inshore fishing and catch production. More specifically, the survey intends to provide statistical information concerning the following sectors: a) agriculture (areas and production of crops on arable land, areas of vegetable gardens, nurseries, seedlings, commercial flower gardens, vines for grapes and raisins, tree crops), b) livestock (number of animals of all ages and livestock production), c) agricultural machinery and d) inner waters and inshore fishery. III. Method of the survey The survey unit is the area included within the administrative boundaries of each municipal/communal department. The survey covers, on a census basis, all the above administrative subdivisions of the Country, except the area of Agion Oros (Karies, Chalkidiki) for which no data are collected. For the data collection, local bodies are employed, namely the Secretaries of the municipal/communal departments or their representatives who are appointed Statistical Correspondents. Very often, the latter are assisted by the Rural Guards or by experienced and eminent farmers recruited for this purpose. The survey is conducted in two phases as follows: a) During the period from June to December the Statistical Correspondent, assisted by other local bodies, fills in, for each municipal/ communal department, an integrated questionnaire covering topics such as: the areas under several crops (irrigated or not), number of fruit trees, agricultural production, livestock production, forestry production, number of agricultural machinery in operation and the inner waters and in shore fishing by professional vessels of 19 HP or less. b) During August and December the Statistical Correspondents fill in, according to the data of the integrated questionnaire, the annexes (forms) A and B, which refer to the areas and production of principal agricultural and livestock products, respectively. 13

15 Όλα τα συ λλεγό με να στοι χεία προ έρ χο νται από υπο κει με νι κές εκτι μή σεις των το πι κών ορ γά νων, εκτός από τα ανα φε ρό με να στην πα ρα γω γή ελαι ό λα δου, τα οποία οι Στα τι στι κοί Aντα πο κρι τές λαμ - βά νουν από τους κα τό χους των ελαι ο πιε στη ρίων, ανε ξάρ τη τα από το δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα προ έλευσης του ελαι όκαρ που. Πα ρά το γε γο νός, όμως, ότι τα συλλεγό με να στοι χεία προ έρ - χο νται από υπο κει με νι κές εκτι μή σεις των το πι κών ορ γά νων, τα ενιαία ερω τη μα το λό για, κα θώς και τα απο σπά σμα τα, αφού συ γκε - ντρω θούν στις έδρες των νο μών, υπο βάλ λο νται σε έλεγ χο πλη ρό τη τας και συ νέ πειας προς τα αντί στοι χα στοι χεία των προη - γού με νων ετών. O έλεγ χος αυ τός γί νε ται με τη συ νερ γα σία της Yπη ρε σίας Στα τι στι κής του κά θε νο μού και ει δι κού γε ω πό νου της αντί στοι χης Δ/νσης Γε ωρ γίας και με τη χρη σι μο ποίη ση κά θε πρό - σφο ρου, κα τά πε ρί πτω ση, στοι χείου. Kα τό πιν, τα ερω τη μα το λό για απο στέλ λο νται στο Tμήμα Eτήσιων Στατιστι κών Γε ωρ γίας και Kτηνο τρο φίας και Στατιστικών Aλιείας, το οποίο προ χω ρεί σε τε λι - κό έλεγ χο των στοι χείων και, κα τά τους μή νες Nοέμβριο και Mάρ - τιο, ανα κοι νώ νει προ σω ρι νά απο τε λέ σμα τα, σύμ φω να με τα απο - σπά σμα τα A και B. Tο χα ρα κτη ρι στι κό αυ τό μέ γε θος της γε ωρ γι κής γης κά θε κοι - νοτικού διαμερίσματος, το οποίο πα ρα κο λου θεί ται από το 1961 συ - νέ χεια με ει δι κό τμή μα του κοι νο τι κού ερω τη ματολο γίου ως προς τις αυ ξο μειώ σεις, απο τε λεί στοι χείο στήριξης των εκτι μή σε ων για τις κα τά εί δος καλ λιερ γειών εκτά σεις, για την ύπαρ ξη συ γκαλ λιερ - γειών, επί σπο ρων καλ λιερ γειών, καλ λιερ γειών κά τω από δέν δρα κα νο νι κών δεν δρώ νων κλπ. Eπίσης, χρησιμοποιείται για να διασταυρώνονται τα στοιχεία της εκάστοτε Aπογραφής Γεωργίας Kτη νοτρο φίας, όπωςεμφανίζονταιστοδημοσίευματηςελστατ «Kατα - νομή της εκτάσεως της Eλλάδος, κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως». IV. Eμφάνιση των αποτελεσμάτων της έρευνας Στο τεύ χος αυτό δημοσιεύονται τα αποτελέσματα για το έτος Tο πρώ το μέ ρος ανα φέ ρε ται στη γε ωρ γία, δη λα δή την έκτα ση των διάφο ρων καλ λιερ γειών, τον αριθ μό των καρ πο φό ρων δέν - δρων, τον αριθ μό των γε ωρ γι κών μη χα νη μά των (που βρίσκο νται σε λει τουρ γία), την πρω το γε νή γε ωρ γι κή πα ρα γω γή και την πα ρα γω - γή με ρι κών δευ τε ρο γε νών γε ωρ γι κών προϊόντων. Tο δεύ τε ρο μέ ρος ανα φέ ρε ται στην κτη νο τρο φία, το τρί το στην πα ρα γω γή δα σι κών προϊ ό ντων και το τέ ταρ το πε ρι λαμ βά νει στοι - χεία αλιεί ας εσω τε ρι κών υδά των και στοι χεία πα ρά κτιας αλιεί ας με κω πή λα τες λέμ βους ή μη χανο κί νη τα σκά φη ιπ πο δύ ναμης 19 ίπ πων (HP) και κά τω. Tέλος, το πέμπτο μέρος αναφέρεται στις μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών από την πώληση γεωργικών προϊόντων. Eκτός από το τελευταίο, τα άλλα μέ ρη του δη μο σιε ύ μα τος περι - λ αμ βά νουν δύο σει ρές πι νά κων. Oι πί να κες της σει ράς I πε ρι λαμ βά νουν δε δο μέ να μό νο για το σύ νο λο της Xώ ρας, κα τά ομά δες πε δι νών, ημιο ρει νών και ορει νών δημοτικών/κοι νο τικών διαμερισμάτων, πα ράλ λη λα για το τε λευ ταίο δια θέ σι μο έτος και για τα δύο προη γού με να, έτσι ώστε ο με λε τη - τής να έχει την ευ χέ ρεια της δια χρο νι κής σύγ κρισης των αντί στοι - χων με γε θών. Oι πί να κες της σει ράς II πε ρι λαμ βά νουν δε δο μέ να μό νο του τε - λευ ταί ου δια θέ σι μου έτους, ανα λυ τι κά κα τά γε ω γρα φι κό δια μέ ρι - σμα και νο μό. V. Γενικές παρατηρήσεις Oι τυ χόν ασυμ φω νίες με τα ξύ των εκτά σε ων και της πα ρα γω - γής των διάφο ρων ει δών, που ίσως πα ρα τη ρού νται στους επιμέ - ρους πί να κες, ή η ανα γρα φή εκτά σε ων μό νο ή πα ρα γω γής άνευ εκτά σε ων, εί ναι δυ να τό να οφεί λο νται εί τε στην αλ λα γή προ ο ρι - σμού του εί δους (π.χ. σα νός κρι θαριού σε καρ πό κρι θαριού, βί κος για γρα σί δι σε βί κο για σα νό κλπ.) εί τε στην ελ λι πή αντα πό κρι ση της έρευ νας (π.χ. δια φυ γή μι κρο ε κτά σε ων ή μι κρο πο σο τή των πα - ρα γω γής) εί τε, τέ λος, και στους δύο ανω τέ ρω λό γους. Eπίσης, οι διαφορές μεταξύ των γενικών ή μερικών αθροισμάτων και των επιμέρους ροών οφείλονται στη στρογγυλοποίηση ή σε μερικές λογιστικές διαφορές. Tα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν στο δημοσίευμα είναι:. Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία.... Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Mηδενικό μέγεθος ή, μετά από στρογγυλοποίηση, μέγεθος μικρότερο του μισού της μονάδας. All the collected data, except for those on olive oil production, are based on subjective estimates of the aforementioned local bodies. The data on olive oil production collected by the Statistical Correspondents come from the owners of olive presses, irrespective of the municipal/communal department the olives come from. Despite the fact that the collected data are based on subjective estimates of the local bodies, the integrated questionnaires and their annexes, which are collected in the capital of each department, undergo consistency and coverage controls (before being transmitted to ELSTAT) and they are compared with the corresponding data for the previous years. These controls are carried out in conjunction with the Statistical Office of each Department and specialized agriculturalists by using any available and necessary information. In a next stage, the questionnaires are transmitted to the Section of Annual Agriculture Livestock and Fishery Statistics which proceeds to the final control of the data and in November and March it publishes the provisional results of the survey. This characteristic agricultural area, the changes of which are followed up by a special section in the communal questionnaire, constitutes the basis for estimating the areas of each crop, the existence of mixed cultivations, the successive cultivations or cultivations under trees in compact plantations. It is also used in order to cross check the data of the Agriculture Livestock Censuses presented in ELSTAT s publication "Distribution of the Country s area, by basic categories of land use". IV. Presentation of the survey results The results of the 2006 survey are published in this volume. The first part refers to agriculture, i.e. to the area under several crops, the number of fruit trees, the agricultural machinery in use, the primary agricultural production and the production of certain agricultural by-products. The second part concerns livestock, the third part refers to data on forest production, while the fourth part includes data on inner waters fishing and inshore fishing by rowing boats or motor propelled vessels of 19 HP or less. Finally, the fifth part refers to the annual average weighted producer prices from the sale of agricultural products. Except for the last one, the other parts of this publication include two series of tables, i.e. tables I and II, respectively. Tables I include data only for the total of the Country, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments, for the years Thus, a comparison of the above magnitudes over the years is possible. Tables II include data only for the latest year (2006), classified by geographical region and department (Nomos). V. General remarks Any differences between the figures concerning the areas and production of the several crops in the individual tables and the fact that some tables include data only on areas or on production (without mentioning the areas) are due either to the change in the final use of crop (i.e. barley for hay instead of barley for seed, vetch for grass instead of vetch for hay, etc.) or to incomplete response (under enumeration of small areas or trifle quantities of crops) or even to both reasons. Numbers concerning the totals and the subtotals may not sum exactly due to the rounding up of figures or to accounting reasons. The symbols used in this publication are:. Provision of data not possible... No data available. The magnitude is nil or, after the rounding up, the magnitude is less than half a unit. 14

16 A. ΓEΩPΓIA A. AGRICULTURE

17

18 I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ GENERAL COMPARATIVE TABLES Πίνακας 1. Eκτάσεις καλλιεργειών και όσες από αυτές ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες, με διάκριση ομάδων πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Table 1. Crop areas and areas irrigated thereof, by categories and groups of level, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Eκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα (1) Areas: thousand stremmas (1) 'Eκταση Area Kατηγορίες καλλιεργειών, κατά είδος Συνολική Total Ποτιστική Irrigated Συνολική Total Ποτιστική Irrigated Συνολική Total Ποτιστική Irrigated Categories of crops, by kind Σύνολο δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων Total municipal/communal departments Σύνολο (2) Total (2) Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Πεδινά Level Σύνολο Total Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Hμιορεινά Semi-mountainous Σύνολο Total Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Oρεινά Mountainous Σύνολο Total Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Σημείωση: Aπό όλους τους πίνακες λείπουν τα στοιχεία της περιοχής του Aγίου 'Oρους. (1) Oι τυχόν διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στη «Στατιστική Eπετηρίδα», στη «Συνοπτική Στατιστική Eπετηρίδα», καθώς και στο «Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο», οφείλονται σε μερικές διορθώσεις λογιστικών, κυρίως, σφαλμάτων των αναλυτικών πινάκων. Eπίσης, οι διαφορές μεταξύ γενικών ή μερικών αθροισμάτων και επιμέρους ποσών οφείλονται στη στρογγυλοποίηση ή σε μερικές λογιστικές διαφορές. (2) Aν στα ανωτέρω σύνολα προστεθεί η αγρανάπαυση, η οποία υπολογίστηκε από τις έρευνες, σε χιλ. στρέμματα για το 2004, σε χιλ. στρέμματα για το 2005 και σε χιλ. στρέμματα για το 2006 και συνάμα αφαιρεθούν οι συγκαλλιέργειες και οι επίσπορες καλλιέργειες, προκύπτει το σύνολο της γεωργικής γης, η οποία υπολογίστηκε σε χιλ. στρέμματα για το 2004, σε χιλ. στρέμματα για το 2005 και σε χιλ. στρέμματα για το (3) Oι εκτάσεις που ποτίστηκαν αναφέρονται στην κηπευτική γη (λαχανόκηποι και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες). Note: None of the tables include data on Agion Oros. (1) Any differences between this data and the corresponding figures published in the "Statistical Yearbook", the "Concise Statistical Yearbook" and the "Monthly Statistical Bulletin" are due mainly to accounting errors of the analytical tables. The difference between the sum and the partial totals can be also attributed to rounding up of figures or accounting reasons. (2) The agricultural land for the whole Country, is estimated at thous. stremmas for 2004, thous. stremmas for 2005 and at thous. stremmas for These totals are calculated by adding the fallow land (estimated at thous. stremmas for 2004, thous. stremmas for 2005 and thous. stremmas for 2006) to the totals of the cultirated lands figuring in the above-mentioned table and then deducting the mixed and successive cultivations. (3) Irrigated areas refer to garden areas (vegetables and other garden crops). 17 2

19 Πίνακας 2. Aροτραίες καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Table 2. Crops on arable land, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Eκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα (1), παραγωγή: χιλιάδες τόνοι (1) Kατηγορίες καλλιεργειών, κατά είδος Categories of crops, by kind Σύνολο Total Areas: thousand stremmas (1), production: thousand tons (1) Δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα Municipal/communal departments Πεδινά Lowland Hμιορεινά Semi-mountainous Oρεινά Mountainous Σύνολο αροτραίων εκτάσεων Total Σιτηρά για καρπό Cereals for grain Σιτάρι, μαλακό Wheat, soft... Σιτάρι, σκληρό Wheat, hard.. Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Σίκαλη Rye Aραβόσιτος, χωρίς συγκαλλιέργεια Maize, grown alone... Aραβόσιτος, συγκαλ λιερ γού - μενος με φασόλια και άλλα είδη Maize, grown with beans and other crops Pύζι Rice Σόργο Sorghum Λοιπά (2) Other (2) Bρώσιμα όσπρια Edible pulse.. Φασόλια, χωρίς συγκαλλιέργεια Beans, grown alone Φασόλια, συγκαλλιεργούμενα (3) Beans, grown with other crops (3) Kουκιά Broad beans Φακή Lentil Pεβίθια Chick peas Λαθούρι (Φάβα) Lathyrus.... Mπιζέλια Peas Λοιπά βρώσιμα όσπρια Other. Kτηνοτροφικά όσπρια Fodder seeds Bίκος Vetch Pόβη Bitter vetch Λούπινα Lupine Λαθούρι Vetchling (Lathyrus). Σπόρος τριφυλλιών Seed of clovers Λοιπά (4) Other (4) Bιομηχανικά φυτά Industrial plants Kαπνός ανατολικού τύπου Tobacco, eastern type Kαπνός Mπέρλεϋ, Bιρτζίνια Tobacco, Berley, Virginia.... Bαμβάκι, ποτιστικό (5) Cotton, irrigated (5) Bαμβάκι, ξερικό (5) Cotton, nonirrigated (5) Σουσάμι Sesame Hλιόσπορος Sunflower Σόργο, χόρτο Sorghum, broom Σόργο, σπόρος Sorghum, seed Aραχίδα Groundnuts Σόγια Soya Zαχαρότευτλα Sugar beets.. Kολοκύθες για πασατέμπο (6) Pumpkins (6) Πιπεριές για κόκκινο πιπέρι Red pepper Λοιπά (γλυκάνισος, λυκίσκος κλπ.) Other (aniseed, hops). Έ τ ο ς Ye a r

20 Πίνακας Table 2. Συνέχεια Continued Eκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα (1), παραγωγή: χιλιάδες τόνοι (1) Kατηγορίες καλλιεργειών, κατά είδος Categories of crops, by kind Σύνολο Total Areas: thousand stremmas (1), production: thousand tons (1) Δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα Municipal/communal departments Πεδινά Lowland Hμιορεινά Semi-mountainous Oρεινά Mountainous Aρωματικά φυτά Aromatic plants Kτηνοτροφικά φυτά Fodder plants α) για σανό a) for hay Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Bίκος Vetch Eτήσια τριφύλλια Annual clo - vers Πολυετή (μηδική και λοιπά τρι - φύλλια) (7) Other clovers (alfalfa, etc.) (7) Kοφτολίβαδα (Σανός) Grass cut for hay Λοιπά σανά Other β) για χλωρό χόρτο και ριζώματα b) for green feed and roots..... Aραβόσιτος, χλωρός Maize.. Σόργο, χλωρό Sorghum Tεύτλα, κτηνοτροφικά Mangolds γ) για γρασίδια (8) c) for grasses for grazing (8) Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Bίκος Vetch Λαθούρι Vetchling (Lathyrus).. Tεχνητοί λειμώνες Cultivated meadows Πεπονοειδή και πατάτες Melons, watermelons and potatoes.... Kαρπούζια Watermelons..... Πεπόνια Melons Σύνολο πατατών Potatoes, total. από αυτές: thereof: Συγκομιζόμενες την άνοιξη (Mάρτιο Iούνιο) Harvested in spring (March June) Συγκομιζόμενες το καλοκαίρι (Iούλιο Σεπτέμβριο) Har - vested in summer (July September) Συγκομιζόμενες το φθινό πω ρο ή το χειμώνα (Oκτώβριο Φε - βρουάριο) Harvested in autumn or winter (Octοber February). Γλυκοπατάτες Sweet potatoes. Έ τ ο ς Ye a r Σύνολο αροτραίων εκτάσεων Total Σιτηρά για καρπό Cereals for grain Σιτάρι, μαλακό Wheat, soft... Σιτάρι, σκληρό Wheat, hard.. Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Σίκαλη Rye Aραβόσιτος, χωρίς συγκαλλιέργεια Maize, grown alone... Aραβόσιτος, συγκαλ λιεργού με - νος με φασόλια και άλλα είδη Maize, grown with beans and other crops Έ τ ο ς Ye a r

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Positions Current: September 1999 - today NCSR Democritos, Senior Researcher (level B). Previous: May, August - September 2003 Visiting Professor, Durham University

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 15 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4264 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα