Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η"

Transcript

1 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΠEIPAIAΣ / PIREAS ISSN

2

3

4 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΓEΩPΓIA KTHNOTPOΦIA ΔAΣH AΛIEIA Γ:145 AGRICULTURE LIVESTOCK FORESTRY FISHING ΓEΩPΓIKH ΣTATIΣTIKH THΣ EΛΛAΔOΣ ETOYΣ 2006 Eκτάσεις καλλιεργειών. Ποτιστικές καλλιέργειες, κατά κατηγορίες. Aριθμός δένδρων και γεωργικών μηχανημάτων Γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Aριθμός ζώων. Παραγωγή μερικών δασικών προϊόντων Aλιεία εσωτερικών υδάτων και σκάφη παράκτιας αλιείας (Kωπήλατες λέμβοι και σκάφη με κινητήρια μηχανή 19 HP και κάτω) AGRICULTURAL STATISTICS OF GREECE YEAR 2006 Cultivated areas. Irrigated crops, by categories. Number of trees and agricultural machinery Crop and livestock production. Number of domesticated animals. Production of certain forest products Inland and inshore fishing by rowing boats and motor propelled vessels of 19 HP or less ΠEIPAIAΣ 2011 PIRAEUS

5 ISSN

6 Π P O Λ O Γ O Σ H Eλληνική Στα τι στι κή Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διε νερ γεί κά θε χρό νο, από το 19 61, ενιαία έρευ να στους κλά δους της γε ωρ γίας, της κτη νο τρο φίας και των δα σών, με τη συν δρο μή των κε ντρι κών και πε ρι φε ρεια κών Yπη ρε σιών Γε ωρ γίας. H έρευ - να αυ τή, από το έτος 19 68, διε ξά γε ται σε δύο φά σεις. H πρώ τη φά ση ανα φέ ρε - ται στις εκτά σεις των καλ λιερ γειών, σε όσες από αυ τές πο τί στη καν και στον αριθ - μό των καρ πο φό ρων δέν δρων, ενώ η δεύ τε ρη κα λύ πτει τη γε ωρ γι κή, την κτη νο τρο φι κή και τη δα σι κή πα ρα γω γή, το ζω ι κό κε φά λαιο και τον αριθ μό των γε ωρ γι κών μη χα νη μά των. Tα απο τε λέ σμα τα και των δύο αυ τών φά σε ων εμ φα νί ζο νται, από το 1963, σε ενιαίο τεύ χος. Στο πα ρόν τεύ χος δί νο νται τα απο τε λέ σμα τα του έτους 2006, συγκριτικοί πίνακες αποτελεσμάτων και μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών από την πώληση γεωργικών προϊόντων, για την τελευταία τριετία ( ) Περιλαμβάνονται, επίσης, διαγράμματα που εμφανίζουν τις τάσεις των κυριότερων προϊόντων. Eλ πί ζουμε ότι τα στοι χεία που πε ρι λαμ βά νο νται σε αυ τήν την έκ δο ση θα φα - νούν χρή σι μα στις αρ μό διες κρα τι κές υπη ρε σίες, κα θώς και σε κά θε με λε τη τή του το μέα της Γε ωρ γίας. Tέ λος, η ΕΛΣΤΑΤ εκ φρά ζει τις ευ χα ρι στίες της προς όλους όσους συνέ βα - λαν, με τη συ νερ γα σία τους, στην πα ρου σία ση του τεύ χους αυ τού. Πειραιάς, 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής 5

7

8 P R E F A C E Since 1961 the Hellenic Sta tis ti cal Authority (ELSTAT) has been car ry ing out an an nu al sur vey on ag ri cul ture, live stock and fo r est ry. From 1968 onwards, the sur vey is conducted in two phas es. The first phase per tains to crop ar e as, ir ri gat - ed ag ri cul tu ral land and num ber of fruit trees. The sec ond phase per tains to ag ri - cul tu ral, live stock and fo rest ry pro duc tion, live stock capi tal and ag ri cul tu ral ma - chin ery. From 1963 onwards, the re sults of both phas es ap pear in one pub li ca tion. This is sue pre sents the re sults of the 2006 sur vey, comparative tables of results, annual average weighted prices of the producers from the sale of the agricultural products for the last three years ( ), as well as diagrams representing the tendencies of the main products. We hope that the data included herein will prove useful to the competent state services as well as to the researchers of the agricultural sector. ELSTAT wishes to extend its sincere thanks to all those who con trib ut ed to the prepara tion of this is sue. Piraeus, 2011 ANDREAS V. GEORGIOU President of the Hellenic Statistical Authority 7

9

10 ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN TABLE OF CONTENTS Πρόλογος Eισαγωγή Σελίδα Page 5, 7 13 Preface Introduction Πίνακες A. ΓEΩPΓIA I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ Tables A. AGRICULTURE I. GENERAL COMPARATIVE TABLES 1. Eκτάσεις καλλιεργειών και όσες από αυτές ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες, με διάκριση ομάδων πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Aροτραίες καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: α. Λαχανικά, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: β. Kηπευτική γη και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Aμπέλια και σταφιδάμπελα, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Eκτάσεις που ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες καλλιεργειών και ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Δευτερογενή γεωργικά προϊόντα, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Aριθμός γεωργικών μηχανημάτων σε λειτουργία, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Kατηγορίες εκτάσεων II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1α. Eκτάσεις καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά κατηγορίες, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Aροτραίες καλλιέργειες 2α. Σιτηρά για καρπό. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β. Bρώσιμα όσπρια. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: γ. Kτηνοτροφικά όσπρια. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: δ. Bιομηχανικά φυτά. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Crop areas and areas irrigated thereof, by categories and groups of level, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Crops on arable land, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: a. Vegetables, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: b. Garden area and other garden crops, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Vines (grapes and raisins), by groups of lowland, semi-moun - tainous and mountainous municipal/communal departments: Tree crops, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Irrigated areas, by category of crops and groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Selected agricultural by-products, by groups of lowland, semimoun tai nous and mountainous municipal/communal departments: Number of operating agricultural machinery, by groups of lowland, semi-moun tainous and mountainous municipal/com - munal departments: Categories of crop areas II. ANALYTICAL TABLES 1a. Crop areas and fallow land, by categories, geographical region and department: Crops on arable land 2a. Cereals for grain. Areas and production, by geographical region and department: b. Edible pulse. Areas and production, by geographical region and department: c. Fodder seeds. Areas and production, by geographical region and department: d. Industrial plants. Areas and production, by geographical region and department:

11 Πίνακες 2ε. Kτηνοτροφικά φυτά για σανό. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: στ. Kτηνοτροφικά φυτά για χλωρό χόρτο και ριζώματα. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: ζ. Kτηνοτροφικά φυτά για γρασίδια. Eκτάσεις, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: η. Πεπονοειδή και πατάτες. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Λαχανικά και κηπευτική γη 3α. Λαχανικά. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β. Kηπευτική γη. Eκτάσεις γης λαχανόκηπων και αγρών που φυτεύτηκαν με λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλλιέρ - γειες, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Aμπέλια και σταφιδάμπελα 4α. Eκτάσεις και παραγωγή, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Δενδρώδεις καλλιέργειες 5α. Eκτάσεις συνεχών (κανονικών) δενδρώνων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β. Aριθμός δένδρων και δενδροκομική παραγωγή των κυριότερων δενδρωδών καλλιεργειών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Ποτιστικές εκτάσεις 6α. Ποτιστικές εκτάσεις, κατά κατηγορίες καλλιεργειών, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Δευτερογενή γεωργικά προϊόντα 7α. Παραγωγή μερικών δευτερογενών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Γεωργικά μηχανήματα 8α. Aριθμός γεωργικών μηχανημάτων σε λειτουργία, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: 2006 B. KTHNOTPOΦIA ZΩIKO KEΦAΛAIO KAI KTHNOTPOΦIKH ΠAPAΓΩΓH I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ 1. Yπάρχοντα ζώα την 31η Δεκεμβρίου (όλων των ηλικιών), με διάκριση ομάδων πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Zώα που γεννήθηκαν κατά τα έτη (αρνιά και κατσίκια, από έως , από έως και από έως , κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων 3. Zώα που αρμέχτηκαν όλο το έτος, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Παραγωγή γάλατος, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Σελίδα Page Tables 2e. Fodder plants for hay. Areas and production, by geographical region and department: f. Fodder plants for green feed and roots. Areas and production, by geographical region and department: g. Fodder plants for grazing. Areas, by geographical region and department: h. Melons, watermelons and potatoes. Areas and production, by geographical region and department: Vegetables and garden area 3a. Vegetables. Areas and production, by geographical region and department: b. Garden area. Areas of vegetable gardens and fields under vegetables and other garden crops, by geographical region and department: Vines (grapes and raisins) 4a. Areas and production, by geographical region and department: Tree crops 5a. Areas of compact plantations, by geographical region and de - partment: b. Number of trees and tree production of principal tree culti - vations, by geographical region and department: Irrigated areas 6a. Irrigated areas, by category of crops, geographical region and department: Selected agricultural by-products 7a. Production of other by-products, by geographical region and department: Agricultural machinery 8a. Number of operating agricultural machinery, by geographical region and department: 2006 B. LIVESTOCK LIVESTOCK CAPITAL AND PRODUCTION I. GENERAL COMPARATIVE TABLES 1. Animals of all ages on 31st December, by lowland, semimountainous and mountainous municipal/communal departments: Animals born in (lambs and goat kids from to , from to , from to and from to , by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments 3. Number of animals milked during the year, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Milk production, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments:

12 Πίνακες 5. Παραγωγή κρέατος, κατά είδος σφαγίου και ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Παραγωγή λοιπών πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Σελίδα Page Tables 5. Meat production, by kind of animal and groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Production of other primary livestock products, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/com - munal departments: Παραγωγή μερικών δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1. Ίπποι, ημίονοι και όνοι (όλων των ηλικιών) στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 2. Bόδια, ταύροι, δαμάλια, αγελάδες και βουβάλια (όλων των ηλικιών) στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 3. Πρόβατα, αίγες και χοίροι (όλων των ηλικιών) στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 4. Πουλερικά, κουνέλια (όλων των ηλικιών) και κυψέλες μελισσών στις , κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 5. Zώα που γεννήθηκαν κατά το έτος 2006 (αρνιά και κατσίκια, από έως ), κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 6. Zώα που αρμέχτηκαν όλο το έτος 2006, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 7. Πρωτογενή κτηνοτροφικά προϊόντα 7α. Παραγωγή γάλατος, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β1. Παραγωγή κρέατος (αθροιστικά), κατά είδος σφαγίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: β2. Παραγωγή κρέατος (αναλυτικά), κατά είδος σφαγίου, γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: γ. Παραγωγή λοιπών πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Δευτερογενή κτηνοτροφικά προϊόντα 8α. Παραγωγή μερικών δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: 2006 Γ. ΔAΣH I. ΓENIKOΣ ΣYΓKPITIKOΣ ΠINAKAΣ 1. Παραγωγή δασικών προϊόντων: II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1. Παραγωγή στρογγυλής ξυλείας, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: Παραγωγή μερικών άλλων δασικών προϊόντων, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό: 2006 Δ. AΛIEIA I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ 1α. Aλιεία εσωτερικών υδάτων: Production of selected livestock by-products, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/com - munal departments: II. ANALYTICAL TABLES 1. Horses, mules and donkeys (all ages) on 31st December 2006, by geographical region and department 2. Oxen, bulls, heifers, cows and buffaloes (all ages) on 31st December 2006, by geographical region and department 3. Sheep, goats and pigs (all ages) on 31st December 2006, by geographical region and department 4. Poultry, rabbits (all ages) and beehives on 31st December 2006, by geographical region and department 5. Animals born in 2006 (lambs and goat kids from to ), by geographical region and department 6. Animals milked during the year 2006, by geographical region and department 7. Primary livestock products 7a. Milk production, by geographical region and department: b1. Meat production (cumulative), by kind of animal, geographical region and department: b2. Meat production (analytical), by kind of animal, geographical region and department: c. Production of other primary livestock products, by geographical region and department: Selected livestock by-products 8a. Production of selected livestock by-products, by geographical region and department: 2006 C. FORESTS I. GENERAL COMPARATIVE TABLE 1. Production of forest products: II. ANALYTICAL TABLES 1. Production of round wood, by geographical region and department: Production of other forest products, by geographical region and department: 2006 D. FISHING I. GENERAL COMPARATIVE TABLES 1a. Inner waters fishing:

13 Πίνακες 1β. Παράκτια θαλάσσια αλιεία με κωπήλατες λέμβους (χωρίς μηχανή προώθησης): γ. Παράκτια θαλάσσια αλιεία με μηχανοκίνητα σκάφη 19 HP και κάτω: Σελίδα Page Tables 1b. Inshore fishing by rowing boats (without motor): c. Inshore fishing by motor propelled vessels of 19 HP or less: II. ANAΛYTIKOI ΠINAKEΣ 1. Aλιεία εσωτερικών υδάτων (λιμνών, ποταμών, ρυακιών, ιχθυοκαλλιεργειών και ιχθυοτροφείων υφάλμυρων υδάτων): Παράκτια θαλάσσια αλιεία με λέμβους ή μηχανοκίνητα σκάφη 19 HP και κάτω: Inner waters fishing: 2006 II. ANALYTICAL TABLES 2. Inshore fishing by boats and motor propelled vessels of 19 HP or less: 2006 E. TIMEΣ 1. Mέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών από την πώληση των γεωργικών προϊόντων: I. Φυτική παραγωγή 1α. Aροτραίες καλλιέργειες β. Λαχανικά γ. Δενδρώδεις καλλιέργειες δ. Aμπέλια και σταφιδάμπελα ε. Παραγωγή μερικών δευτερογενών προϊόντων στ. Aνθοκομικά ζ. Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό Σπόρος E. PRICES 1. Annual average weighted prices of the producers from the sale of agricultural products: I. Plant production 1a. Crops on arable land 1b. Vegetables 1c. Tree crops 1d. Vines (grapes and raisins) 1e. Production of other by-products 1f. Floriculturing products 1g. Plant multiplying material Seed II. Zωική παραγωγή II. Animal production 1η. Παραγωγή κρέατος, κατά είδος σφαγίου θ. Παραγωγή γάλατος και μερικών δευτερογενών κτηνοτροφικών προϊόντων h. Meat production, by kind of animal 1i. Milk production and other livestock by-products EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ETHΣIAΣ ΓEΩPΓIKHΣ EPEYNAΣ ETOYΣ 2006 ΔIAΓPAMMATA 1. Eκτάσεις καλλιεργειών και από αυτές όσες ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες: α. Συνολική έκταση β. Aροτραίες γ. Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες δ. Aμπέλια και σταφιδάμπελα ε. Δενδρώδεις ζ. Γεωργική γη Aγρανάπαυση Yπάρχοντα ζώα όλων των ηλικιών την 31η Δεκεμβρίου των ετών α. Bοοειδή β. Πρόβατα γ. Aίγες δ. Xοίροι Παραγωγή στρογγυλής ξυλείας, κατά είδος προϊόντος: Aλιεία εσωτερικών υδάτων: α. Aλιείς και εκτροφείς αλιευμάτων Eρασιτέχνες β. Aλιευθείσες ποσότητες Παράκτια θαλάσσια αλιεία με κωπήλατες λέμβους: α. Aλιείς β. Aλιευθείσες ποσότητες QUESTIONNAIRE OF THE ANNUAL AGRICULTURAL STATISTICAL SURVEY, YEAR 2006 DIAGRAMS 1. Areas of crops and irrigated areas thereof, by categories: a. Total area 1b. Crops on arable land 1c. Vegetables and other garden crops 1d. Vines (grapes and raisins) 1e. Areas under trees 1f. Agricultural land Fallow land 2. Animals of all ages on 31st December of the years a. Cattle 2b. Sheep 2c. Goats 2d. Pigs 3. Production of round wood, by kind of products: Inner waters fishing: a. Fishermen and breeders Amateurs 4b. Quantities of fish landed 5. Inshore fishing by rowing boats: a. Fishermen in general 5b. Quantities of fish landed

14 EIΣAΓΩΓH INTRODUCTION I. Γενικά H Ελληνι κή Στα τι στι κή Αρχή και το Tμήμα Eτή σιων Στατιστικών Γε ωρ γίας και Kτηνοτροφίας και Στα τι στι κών Aλι είας με την πο λύ - τι μη συν δρο μή των Kε ντρι κών και Πε ρι φε ρεια κών Yπη ρε σιών του Yπουρ γείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων, διε νερ γεί από το έτος ετή σια ει δι κή στα τι στι κή έρευ να για τη γε ωρ γία, την κτη - νο τρο φία, τα δά ση και για την αλιεία εσω τε ρι κών υδά των, καθώς και την πα ρά κτια αλιεία με μι κρής ιπ πο δύναμης πλοία, μέχρι και 19 ίππων. Στο παρόν τεύχος δη μο σιε ύο νται τα απο τε λέ σμα τα της έρευ νας για το έτος Σημειώνεται ότι για τη θαλάσσια αλιεία που γίνεται με μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ιπποδύναμης 20 ίππων και άνω, καθώς, επίσης, και με τράτες και γριγράκια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ιπποδύναμης, διενεργείται ειδική μηνιαία έρευνα. Στοιχεία γι αυτά τα είδη της αλιείας, σε ετήσια και μηνιαία βάση, περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της ΕΛΣΤΑΤ «Aπο τελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη». II. Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι η εξακρίβωση των εκτάσεων των διάφορων ειδών καλλιέργειας, του αριθμού των δένδρων, των ζώων και των γεωργικών μηχανημάτων, της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και του αριθμού των αλιέων και των σκαφών εσωτερικών υδάτων, της παράκτιας αλιείας και της παραγωγής αλιευμάτων. Eιδικότερα, η έρευνα αποσκοπεί στην παροχή στατιστικής πληροφόρησης για τους τομείς: α) της γεωργίας (εκτάσεις και πα ρα - γωγή που συγκομίστηκε από αροτραίες καλλιέργειες, γη λαχα - νικών, φυτώρια, σπορεία, εμπορικούς ανθόκηπους, αμπέλια και σταφιδάμπελα, δενδρώδεις καλ λιέρ γειες), β) της κτηνοτροφίας (αριθ μός ζώων κάθε ηλικίας και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων), γ) των γεωργικών μηχανημάτων και δ) της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της παράκτιας θαλάσσιας αλιείας. III. Mέθοδος διενέργειας της έρευνας Ως μο νά δα της έρευ νας λαμ βά νε ται η εδα φι κή έκτα ση, η οποία πε ρι λαμ βά νε ται μέ σα στα διοι κη τι κά όρια κά θε δημοτικού/κοινοτικού διαμερίσματος της Xώ ρας. H έρευ να κα λύ πτει απο γρα φι κά το σύ νο λο των ανω τέ ρω διοι κη τι κών υπο διαι ρέ σε ων, εκτός από την πε ριο χή του Aγίου Όρους (Kα ρυές Xαλ κι δι κής), για την οποία δε συ γκε ντρώ νο νται σχε τι κά στοι χεία. Για τη συλ λο γή των στα τι στι κών στοι χείων χρη σι μο ποιού νται το πι κά όρ γα να και, συ γκε κρι μέ να, οι Γραμ μα τείς των δημοτι - κών/κοινοτικών διαμερισμάτων ή άλ λοι κα τάλ λη λοι αντι κα τα στά - τες τους, οι οποίοι έχουν ορι στεί ως Στα τι στι κοί Aντα πο κρι τές, βοη - θού με νοι από τους Aγροφύ λα κες και άλ λους έμπει ρους και έγ κρι τους αγρό τες, με την έν νοια της Oμά δας Συ νερ γα τών Στα τι - στι κών Aντα πο κρι τών. H έρευ να διε νερ γεί ται σε δύο φά σεις, ως εξής: α) Kα τά τους μή νες Iού νιο έως Δε κέμ βριο κά θε Στα τι στι κός Aντα πο κρι τής, βοη θού με νος και από άλ λα το πι κά όρ γα να, συ μπλη - ρώ νει, προ ο δευ τι κά, για το δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα, στο οποίο έχει ορι στεί Aντα πο κρι τής, ένα ενιαίο ερω τη μα το λό γιο, το οποίο ανα φέ ρε ται στις εκτά σεις των διά φο ρων καλ λιερ γειών (με διά κρι ση των πο τι στι κών), τον αριθ μό των καρ πο φό ρων δέν δρων, τη γε ωρ γι κή πα ρα γω γή, το ζω ι κό κε φά λαιο, την κτη νο τρο φι κή πα - ρα γω γή, τη δα σι κή πα ρα γω γή, τον αριθ μό των γε ωρ γι κών μη χα νη - μά των, την αλιεία εσω τε ρι κών υδά των και την πα ρά κτια αλιεία με επαγ γελ μα τι κά σκά φη με μη χα νή κίνησης μέ χρι 19 ίπ πων. β) Kα τά τους μή νες Aύ γου στο και Δε κέμ βριο οι Στα τι στι κοί Aντα πο κρι τές συμπ λη ρώ νουν, σύμ φω να με τα κα τα χω ρη μέ να σε ενιαίο ερω τη μα το λό γιο στοι χεία, τα απο σπά σμα τα (έντυ πα) A και B, τα οποία ανα φέ ρο νται, αντί στοι χα, στις εκτά σεις και την πα ρα - γω γή των σπου δαι ό τε ρων γε ωργι κών και κτη νο τρο φι κών προϊ ό - ντων. I. General Since 1961 the Hellenic Statistical Authority, namely the Section of Annual Agriculture Livestock and Fishery Statistics, has been carrying out an annual survey on agriculture, livestock, forestry and inner waters and inshore fishing by low powered fishing vessels up to 19 HP. The results of the 2006 survey are published in the present issue. Please note that a special monthly survey covering the sea fishery by motor propelled professional fishing vessels of 20 HP and over, as well as spinners and small ring netters irrespective of their motor power, is conducted. Data concerning this kind of fishery on yearly or monthly basis are included in ELSTAT s publication "Results of the sea fishery survey by motor propelled vessels". II. Purpose of the survey This survey aims at recording the areas under several crops, the number of trees, animals and the agricultural machinery for the agricultural and livestock production, as well as the number of fishermen and vessels used in inner waters, inshore fishing and catch production. More specifically, the survey intends to provide statistical information concerning the following sectors: a) agriculture (areas and production of crops on arable land, areas of vegetable gardens, nurseries, seedlings, commercial flower gardens, vines for grapes and raisins, tree crops), b) livestock (number of animals of all ages and livestock production), c) agricultural machinery and d) inner waters and inshore fishery. III. Method of the survey The survey unit is the area included within the administrative boundaries of each municipal/communal department. The survey covers, on a census basis, all the above administrative subdivisions of the Country, except the area of Agion Oros (Karies, Chalkidiki) for which no data are collected. For the data collection, local bodies are employed, namely the Secretaries of the municipal/communal departments or their representatives who are appointed Statistical Correspondents. Very often, the latter are assisted by the Rural Guards or by experienced and eminent farmers recruited for this purpose. The survey is conducted in two phases as follows: a) During the period from June to December the Statistical Correspondent, assisted by other local bodies, fills in, for each municipal/ communal department, an integrated questionnaire covering topics such as: the areas under several crops (irrigated or not), number of fruit trees, agricultural production, livestock production, forestry production, number of agricultural machinery in operation and the inner waters and in shore fishing by professional vessels of 19 HP or less. b) During August and December the Statistical Correspondents fill in, according to the data of the integrated questionnaire, the annexes (forms) A and B, which refer to the areas and production of principal agricultural and livestock products, respectively. 13

15 Όλα τα συ λλεγό με να στοι χεία προ έρ χο νται από υπο κει με νι κές εκτι μή σεις των το πι κών ορ γά νων, εκτός από τα ανα φε ρό με να στην πα ρα γω γή ελαι ό λα δου, τα οποία οι Στα τι στι κοί Aντα πο κρι τές λαμ - βά νουν από τους κα τό χους των ελαι ο πιε στη ρίων, ανε ξάρ τη τα από το δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα προ έλευσης του ελαι όκαρ που. Πα ρά το γε γο νός, όμως, ότι τα συλλεγό με να στοι χεία προ έρ - χο νται από υπο κει με νι κές εκτι μή σεις των το πι κών ορ γά νων, τα ενιαία ερω τη μα το λό για, κα θώς και τα απο σπά σμα τα, αφού συ γκε - ντρω θούν στις έδρες των νο μών, υπο βάλ λο νται σε έλεγ χο πλη ρό τη τας και συ νέ πειας προς τα αντί στοι χα στοι χεία των προη - γού με νων ετών. O έλεγ χος αυ τός γί νε ται με τη συ νερ γα σία της Yπη ρε σίας Στα τι στι κής του κά θε νο μού και ει δι κού γε ω πό νου της αντί στοι χης Δ/νσης Γε ωρ γίας και με τη χρη σι μο ποίη ση κά θε πρό - σφο ρου, κα τά πε ρί πτω ση, στοι χείου. Kα τό πιν, τα ερω τη μα το λό για απο στέλ λο νται στο Tμήμα Eτήσιων Στατιστι κών Γε ωρ γίας και Kτηνο τρο φίας και Στατιστικών Aλιείας, το οποίο προ χω ρεί σε τε λι - κό έλεγ χο των στοι χείων και, κα τά τους μή νες Nοέμβριο και Mάρ - τιο, ανα κοι νώ νει προ σω ρι νά απο τε λέ σμα τα, σύμ φω να με τα απο - σπά σμα τα A και B. Tο χα ρα κτη ρι στι κό αυ τό μέ γε θος της γε ωρ γι κής γης κά θε κοι - νοτικού διαμερίσματος, το οποίο πα ρα κο λου θεί ται από το 1961 συ - νέ χεια με ει δι κό τμή μα του κοι νο τι κού ερω τη ματολο γίου ως προς τις αυ ξο μειώ σεις, απο τε λεί στοι χείο στήριξης των εκτι μή σε ων για τις κα τά εί δος καλ λιερ γειών εκτά σεις, για την ύπαρ ξη συ γκαλ λιερ - γειών, επί σπο ρων καλ λιερ γειών, καλ λιερ γειών κά τω από δέν δρα κα νο νι κών δεν δρώ νων κλπ. Eπίσης, χρησιμοποιείται για να διασταυρώνονται τα στοιχεία της εκάστοτε Aπογραφής Γεωργίας Kτη νοτρο φίας, όπωςεμφανίζονταιστοδημοσίευματηςελστατ «Kατα - νομή της εκτάσεως της Eλλάδος, κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως». IV. Eμφάνιση των αποτελεσμάτων της έρευνας Στο τεύ χος αυτό δημοσιεύονται τα αποτελέσματα για το έτος Tο πρώ το μέ ρος ανα φέ ρε ται στη γε ωρ γία, δη λα δή την έκτα ση των διάφο ρων καλ λιερ γειών, τον αριθ μό των καρ πο φό ρων δέν - δρων, τον αριθ μό των γε ωρ γι κών μη χα νη μά των (που βρίσκο νται σε λει τουρ γία), την πρω το γε νή γε ωρ γι κή πα ρα γω γή και την πα ρα γω - γή με ρι κών δευ τε ρο γε νών γε ωρ γι κών προϊόντων. Tο δεύ τε ρο μέ ρος ανα φέ ρε ται στην κτη νο τρο φία, το τρί το στην πα ρα γω γή δα σι κών προϊ ό ντων και το τέ ταρ το πε ρι λαμ βά νει στοι - χεία αλιεί ας εσω τε ρι κών υδά των και στοι χεία πα ρά κτιας αλιεί ας με κω πή λα τες λέμ βους ή μη χανο κί νη τα σκά φη ιπ πο δύ ναμης 19 ίπ πων (HP) και κά τω. Tέλος, το πέμπτο μέρος αναφέρεται στις μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών από την πώληση γεωργικών προϊόντων. Eκτός από το τελευταίο, τα άλλα μέ ρη του δη μο σιε ύ μα τος περι - λ αμ βά νουν δύο σει ρές πι νά κων. Oι πί να κες της σει ράς I πε ρι λαμ βά νουν δε δο μέ να μό νο για το σύ νο λο της Xώ ρας, κα τά ομά δες πε δι νών, ημιο ρει νών και ορει νών δημοτικών/κοι νο τικών διαμερισμάτων, πα ράλ λη λα για το τε λευ ταίο δια θέ σι μο έτος και για τα δύο προη γού με να, έτσι ώστε ο με λε τη - τής να έχει την ευ χέ ρεια της δια χρο νι κής σύγ κρισης των αντί στοι - χων με γε θών. Oι πί να κες της σει ράς II πε ρι λαμ βά νουν δε δο μέ να μό νο του τε - λευ ταί ου δια θέ σι μου έτους, ανα λυ τι κά κα τά γε ω γρα φι κό δια μέ ρι - σμα και νο μό. V. Γενικές παρατηρήσεις Oι τυ χόν ασυμ φω νίες με τα ξύ των εκτά σε ων και της πα ρα γω - γής των διάφο ρων ει δών, που ίσως πα ρα τη ρού νται στους επιμέ - ρους πί να κες, ή η ανα γρα φή εκτά σε ων μό νο ή πα ρα γω γής άνευ εκτά σε ων, εί ναι δυ να τό να οφεί λο νται εί τε στην αλ λα γή προ ο ρι - σμού του εί δους (π.χ. σα νός κρι θαριού σε καρ πό κρι θαριού, βί κος για γρα σί δι σε βί κο για σα νό κλπ.) εί τε στην ελ λι πή αντα πό κρι ση της έρευ νας (π.χ. δια φυ γή μι κρο ε κτά σε ων ή μι κρο πο σο τή των πα - ρα γω γής) εί τε, τέ λος, και στους δύο ανω τέ ρω λό γους. Eπίσης, οι διαφορές μεταξύ των γενικών ή μερικών αθροισμάτων και των επιμέρους ροών οφείλονται στη στρογγυλοποίηση ή σε μερικές λογιστικές διαφορές. Tα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν στο δημοσίευμα είναι:. Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία.... Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Mηδενικό μέγεθος ή, μετά από στρογγυλοποίηση, μέγεθος μικρότερο του μισού της μονάδας. All the collected data, except for those on olive oil production, are based on subjective estimates of the aforementioned local bodies. The data on olive oil production collected by the Statistical Correspondents come from the owners of olive presses, irrespective of the municipal/communal department the olives come from. Despite the fact that the collected data are based on subjective estimates of the local bodies, the integrated questionnaires and their annexes, which are collected in the capital of each department, undergo consistency and coverage controls (before being transmitted to ELSTAT) and they are compared with the corresponding data for the previous years. These controls are carried out in conjunction with the Statistical Office of each Department and specialized agriculturalists by using any available and necessary information. In a next stage, the questionnaires are transmitted to the Section of Annual Agriculture Livestock and Fishery Statistics which proceeds to the final control of the data and in November and March it publishes the provisional results of the survey. This characteristic agricultural area, the changes of which are followed up by a special section in the communal questionnaire, constitutes the basis for estimating the areas of each crop, the existence of mixed cultivations, the successive cultivations or cultivations under trees in compact plantations. It is also used in order to cross check the data of the Agriculture Livestock Censuses presented in ELSTAT s publication "Distribution of the Country s area, by basic categories of land use". IV. Presentation of the survey results The results of the 2006 survey are published in this volume. The first part refers to agriculture, i.e. to the area under several crops, the number of fruit trees, the agricultural machinery in use, the primary agricultural production and the production of certain agricultural by-products. The second part concerns livestock, the third part refers to data on forest production, while the fourth part includes data on inner waters fishing and inshore fishing by rowing boats or motor propelled vessels of 19 HP or less. Finally, the fifth part refers to the annual average weighted producer prices from the sale of agricultural products. Except for the last one, the other parts of this publication include two series of tables, i.e. tables I and II, respectively. Tables I include data only for the total of the Country, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments, for the years Thus, a comparison of the above magnitudes over the years is possible. Tables II include data only for the latest year (2006), classified by geographical region and department (Nomos). V. General remarks Any differences between the figures concerning the areas and production of the several crops in the individual tables and the fact that some tables include data only on areas or on production (without mentioning the areas) are due either to the change in the final use of crop (i.e. barley for hay instead of barley for seed, vetch for grass instead of vetch for hay, etc.) or to incomplete response (under enumeration of small areas or trifle quantities of crops) or even to both reasons. Numbers concerning the totals and the subtotals may not sum exactly due to the rounding up of figures or to accounting reasons. The symbols used in this publication are:. Provision of data not possible... No data available. The magnitude is nil or, after the rounding up, the magnitude is less than half a unit. 14

16 A. ΓEΩPΓIA A. AGRICULTURE

17

18 I. ΓENIKOI ΣYΓKPITIKOI ΠINAKEΣ GENERAL COMPARATIVE TABLES Πίνακας 1. Eκτάσεις καλλιεργειών και όσες από αυτές ποτίστηκαν, κατά κατηγορίες, με διάκριση ομάδων πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Table 1. Crop areas and areas irrigated thereof, by categories and groups of level, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Eκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα (1) Areas: thousand stremmas (1) 'Eκταση Area Kατηγορίες καλλιεργειών, κατά είδος Συνολική Total Ποτιστική Irrigated Συνολική Total Ποτιστική Irrigated Συνολική Total Ποτιστική Irrigated Categories of crops, by kind Σύνολο δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων Total municipal/communal departments Σύνολο (2) Total (2) Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Πεδινά Level Σύνολο Total Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Hμιορεινά Semi-mountainous Σύνολο Total Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Oρεινά Mountainous Σύνολο Total Aροτραίες Λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλ λιέργειες (3) Aμπέλια και σταφιδάμπελα... Δενδρώδεις Crops on arable land Vegetables and other garden crops (3) Vines (grapes and raisins) Area under trees (in compact plan ta tions) Σημείωση: Aπό όλους τους πίνακες λείπουν τα στοιχεία της περιοχής του Aγίου 'Oρους. (1) Oι τυχόν διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στη «Στατιστική Eπετηρίδα», στη «Συνοπτική Στατιστική Eπετηρίδα», καθώς και στο «Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο», οφείλονται σε μερικές διορθώσεις λογιστικών, κυρίως, σφαλμάτων των αναλυτικών πινάκων. Eπίσης, οι διαφορές μεταξύ γενικών ή μερικών αθροισμάτων και επιμέρους ποσών οφείλονται στη στρογγυλοποίηση ή σε μερικές λογιστικές διαφορές. (2) Aν στα ανωτέρω σύνολα προστεθεί η αγρανάπαυση, η οποία υπολογίστηκε από τις έρευνες, σε χιλ. στρέμματα για το 2004, σε χιλ. στρέμματα για το 2005 και σε χιλ. στρέμματα για το 2006 και συνάμα αφαιρεθούν οι συγκαλλιέργειες και οι επίσπορες καλλιέργειες, προκύπτει το σύνολο της γεωργικής γης, η οποία υπολογίστηκε σε χιλ. στρέμματα για το 2004, σε χιλ. στρέμματα για το 2005 και σε χιλ. στρέμματα για το (3) Oι εκτάσεις που ποτίστηκαν αναφέρονται στην κηπευτική γη (λαχανόκηποι και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες). Note: None of the tables include data on Agion Oros. (1) Any differences between this data and the corresponding figures published in the "Statistical Yearbook", the "Concise Statistical Yearbook" and the "Monthly Statistical Bulletin" are due mainly to accounting errors of the analytical tables. The difference between the sum and the partial totals can be also attributed to rounding up of figures or accounting reasons. (2) The agricultural land for the whole Country, is estimated at thous. stremmas for 2004, thous. stremmas for 2005 and at thous. stremmas for These totals are calculated by adding the fallow land (estimated at thous. stremmas for 2004, thous. stremmas for 2005 and thous. stremmas for 2006) to the totals of the cultirated lands figuring in the above-mentioned table and then deducting the mixed and successive cultivations. (3) Irrigated areas refer to garden areas (vegetables and other garden crops). 17 2

19 Πίνακας 2. Aροτραίες καλλιέργειες, κατά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών δημοτικών/κοινοτικών διαμερισμάτων: Table 2. Crops on arable land, by groups of lowland, semi-mountainous and mountainous municipal/communal departments: Eκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα (1), παραγωγή: χιλιάδες τόνοι (1) Kατηγορίες καλλιεργειών, κατά είδος Categories of crops, by kind Σύνολο Total Areas: thousand stremmas (1), production: thousand tons (1) Δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα Municipal/communal departments Πεδινά Lowland Hμιορεινά Semi-mountainous Oρεινά Mountainous Σύνολο αροτραίων εκτάσεων Total Σιτηρά για καρπό Cereals for grain Σιτάρι, μαλακό Wheat, soft... Σιτάρι, σκληρό Wheat, hard.. Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Σίκαλη Rye Aραβόσιτος, χωρίς συγκαλλιέργεια Maize, grown alone... Aραβόσιτος, συγκαλ λιερ γού - μενος με φασόλια και άλλα είδη Maize, grown with beans and other crops Pύζι Rice Σόργο Sorghum Λοιπά (2) Other (2) Bρώσιμα όσπρια Edible pulse.. Φασόλια, χωρίς συγκαλλιέργεια Beans, grown alone Φασόλια, συγκαλλιεργούμενα (3) Beans, grown with other crops (3) Kουκιά Broad beans Φακή Lentil Pεβίθια Chick peas Λαθούρι (Φάβα) Lathyrus.... Mπιζέλια Peas Λοιπά βρώσιμα όσπρια Other. Kτηνοτροφικά όσπρια Fodder seeds Bίκος Vetch Pόβη Bitter vetch Λούπινα Lupine Λαθούρι Vetchling (Lathyrus). Σπόρος τριφυλλιών Seed of clovers Λοιπά (4) Other (4) Bιομηχανικά φυτά Industrial plants Kαπνός ανατολικού τύπου Tobacco, eastern type Kαπνός Mπέρλεϋ, Bιρτζίνια Tobacco, Berley, Virginia.... Bαμβάκι, ποτιστικό (5) Cotton, irrigated (5) Bαμβάκι, ξερικό (5) Cotton, nonirrigated (5) Σουσάμι Sesame Hλιόσπορος Sunflower Σόργο, χόρτο Sorghum, broom Σόργο, σπόρος Sorghum, seed Aραχίδα Groundnuts Σόγια Soya Zαχαρότευτλα Sugar beets.. Kολοκύθες για πασατέμπο (6) Pumpkins (6) Πιπεριές για κόκκινο πιπέρι Red pepper Λοιπά (γλυκάνισος, λυκίσκος κλπ.) Other (aniseed, hops). Έ τ ο ς Ye a r

20 Πίνακας Table 2. Συνέχεια Continued Eκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα (1), παραγωγή: χιλιάδες τόνοι (1) Kατηγορίες καλλιεργειών, κατά είδος Categories of crops, by kind Σύνολο Total Areas: thousand stremmas (1), production: thousand tons (1) Δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα Municipal/communal departments Πεδινά Lowland Hμιορεινά Semi-mountainous Oρεινά Mountainous Aρωματικά φυτά Aromatic plants Kτηνοτροφικά φυτά Fodder plants α) για σανό a) for hay Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Bίκος Vetch Eτήσια τριφύλλια Annual clo - vers Πολυετή (μηδική και λοιπά τρι - φύλλια) (7) Other clovers (alfalfa, etc.) (7) Kοφτολίβαδα (Σανός) Grass cut for hay Λοιπά σανά Other β) για χλωρό χόρτο και ριζώματα b) for green feed and roots..... Aραβόσιτος, χλωρός Maize.. Σόργο, χλωρό Sorghum Tεύτλα, κτηνοτροφικά Mangolds γ) για γρασίδια (8) c) for grasses for grazing (8) Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Bίκος Vetch Λαθούρι Vetchling (Lathyrus).. Tεχνητοί λειμώνες Cultivated meadows Πεπονοειδή και πατάτες Melons, watermelons and potatoes.... Kαρπούζια Watermelons..... Πεπόνια Melons Σύνολο πατατών Potatoes, total. από αυτές: thereof: Συγκομιζόμενες την άνοιξη (Mάρτιο Iούνιο) Harvested in spring (March June) Συγκομιζόμενες το καλοκαίρι (Iούλιο Σεπτέμβριο) Har - vested in summer (July September) Συγκομιζόμενες το φθινό πω ρο ή το χειμώνα (Oκτώβριο Φε - βρουάριο) Harvested in autumn or winter (Octοber February). Γλυκοπατάτες Sweet potatoes. Έ τ ο ς Ye a r Σύνολο αροτραίων εκτάσεων Total Σιτηρά για καρπό Cereals for grain Σιτάρι, μαλακό Wheat, soft... Σιτάρι, σκληρό Wheat, hard.. Kριθάρι Barley Bρώμη Oats Σίκαλη Rye Aραβόσιτος, χωρίς συγκαλλιέργεια Maize, grown alone... Aραβόσιτος, συγκαλ λιεργού με - νος με φασόλια και άλλα είδη Maize, grown with beans and other crops Έ τ ο ς Ye a r

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 214 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí Ó ïëþ Åðéóôçìþí ÁãùãÞò Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÅÔÇÑÉÄÁ ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ åðéóôçìïíéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 23,5 (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 23,5 (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1883 ΤΕΥΧΟΣ: 6/2009 (ΝΟΕ. - ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 23,5

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα