A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE."

Transcript

1 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación é a que agrupa maioritariamente substantivos do xénero feminino, aínda que algunhas masculinas, principalmente nomes de oficios de varón e algún nomes propios, coa peculiardade de que todas posúen un α / η como vogal temática. Esta declinación non declina neutros. Presenta cinco paradigmas, xa que hai tres tipos de tema para os femininos e dous para os masculinos, e que se diferencian entre eles somentes no SINGULAR, compartino as mesmas desinencias para o plural. alfa puro (α longo) cando o α vai precedido de ρ, ι ou ε ἀγορά, -ᾶς ἡ (ágora) Τemas femininos Τemas masculinos alfa mixto (α breve) cando o α non vai precedido de ρ, ι ou ε eta (η) con nominativo en ας con nominativo en -ης δόξα, -ης ἡ (fama) ἀρετή, -ῆς ἡ (virtude) νεανίας, -ου ὁ (xoven, mozo) ναύτης, -ου ὁ (mariñeiro) Singular dos temas femininos. Para diferenciar por cal das tres posibilidades temos que declinar un substantivo feminino da 1º declinación debemos atender as desinencias do seu enunciado, que presentan estas tres posibilidades de combinatoria entre o nominativo singular e o xenitivo singular. FEMININOS nominativo singular xenitivo singular Exemplo temas en ALFA PURA -α -ας ἀγορά, -ᾶς ἡ (ágora) temas en ALFA IMPURA -α -ης µέλλιτα, -ης ἡ (abella) temas en ETA -η -ης ἀρετή, -ῆς ἡ (virtude)

2 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO As desinencias para cada caso coinciden segudno sinalan as cores do eguinte cadro: SINGULAR ALFA PURA ALFA IMPURA ETA FEMININOS σφαῖρα, -ας (esfera) τράπεζα, - ης (comida) τιμή, -ῆς (valor) Nominativo σφαῖρ-α τράπεζ-α τιμ-ή Vocativo σφαῖρ-α τράπεζ-α τιμ-ή Acusativo σφαῖρ-αν τράπεζ-αν τιμ-ήν Xenitivo σφαῖρ-ας τραπέζ-ης τιμ-ῆς Dativo σφαῖρ-ᾳ τραπέζ-ῃ τιμ-ῇ Singular dos temas masculinos. Os masculinos presntan tres peculiaridades respecto aos anteriores, que permiten que os distingamos coma masculinos. Dúas xa as sinala o seu enunciado, os seus nominativo singular rematados en sigma ς, e o seu xenitivo singular que coincide co dos masculinos da 2º declinación. A terceira é que fan o seu vocativo singular en α. No resto dos casos seguen as declinacións puras en alfa ou en eta. SINGULAR -ας -ης MASCULINOS νεανίας, -ου (mozo) ναύτης, -ου (mariñeiro) Nominativo νεανί-ας ναύτ-ης Vocativo νεανί-α ναύτ-α Acusativo νεανί-αν ναύτ-ην Xenitivo νεανί-ου ναύτ-ου Dativo νεανί-ᾳ ναύτ-ῃ O plural da 1º declinación. Como xa se apuntou os cinco casos presentados antes comparten as desinencias de plural independentemente do seu tema ou do seu xénero, deste xeito: PLURAIS FEMININOS MASCULINOS Nom σφαῖρ-αι τράπεζ-αι τιμ-αί νεανί-αι ναύτ-αι Voc σφαῖρ-αι τράπεζ-αι τιμ-αί νεανί-αι ναύτ-αι Acus σφαίρ-ας τράπεζ-ας τιμ-άς νεανί-ας ναύτ-ας Xen σφαιρ-ῶν τραπεζ-ῶν τιμ-ῶν νεανι-ῶν ναύτ-ῶν Dat σφαῖρ-αις τραπέζ-αις τιμ-αῖς νεανί-αις ναύτ-αις É bastante fácil, sobre todo nas desinencias de plural, atopar as concomitancias entre as desinencias da 1ºdeclinación latina e a grega, o que facilitará a súa memorización. GREGO αι (nom-voc) / ας (acus) / αις (dat) LATÍN -ae (nom-voc) / -as (acus) / -is (dat-abl)

3 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO º.- DECLINACIÓN DOS ADXECTIVOS DA 1º CLASE. Os adxectivos gregos utilizan para declinarse os cadros desinencias dos substantivos. En función da declinación pola que se rexan distinguimos adxectivos de tres clases: - adxectivos da 1ª clase.- son os que se declinan pola 1ª e 2ª declinacións. - adxectivos da 2º clase.- son os que se declinan pola 3ª declinación - adxectivos da 3º clase.- son os que se declinan pola 1º e 3º declinacións O grego clásico enuncia os adxectivos de distinto xeito que os substantivos. O substantivo ofrece sempre os dous casos nominativo singular e xenitivo singular, e ademais o dicionario sempre nos indicará o seu xénero acompañando o substantivo pola forma do artigo en nominativo singular correspondente ao seu xénero: ὁ, ἡ, τό. Pola contra, os adxectivos da 1ª clase presentan no seu enunciado dúas posibilidades: - adxectivos de tres terminacións (similares aos da 1º clase latinos).- amosan tres formas en nominativo singular, unha para cada xénero. Poden ter dous enunciados en función de que a forma feminina sexa de tema en alfa ou en eta: δίκαι-ος, δικαί-α, δίκαι-ον (xusto) - καλ-ός, καλ-ή, καλ-όν (fermoso) - adxectivos de dúas terminacións que declinan a primeira forma para os masculinos e femininos e a segunda para os neutros: ἀθάνατ-ος, ἀθάνατ-ον (inmortal) Os paradigmas de cada un destes tres casos serían os seguintes: δίκαι-ος, -α, -ον Masculinos femininos neutros SING PLUR SING PLUR SING PLUR Nominativo δίκαι-ος δίκαι-οι δικαί-α δίκαι-αι Vocativo δίκαι-ε δίκαι-οι δικαί-α δίκαι-αι Acusativo δίκαι-ον δικαί-ους δικαί-αν δικαί-ας δίκαι-ον δίκαι-α Xenitivo δικαί-ου Δικαί-ῶν δικαί-ας δικαί-ῶν δικαί-ου δικαί-ῶν Dativo δικαί-ῳ δικαί-οις δικαί-ᾳ δικαί-αις δικαί-ῳ δικαί-οις καλ-ός, -ή, -όν Masculinos femininos neutros SING PLUR SING PLUR SING PLUR Nominativo καλ-ός καλ-οί καλ-ή καλ-αί Vocativo καλ-έ καλ-οί καλ-ή καλ-αί Acusativo καλ-όν καλ-ούς καλ-ήν καλ-άς καλ-όν καλ-ά Xenitivo καλ-οῦ καλ-ῶν καλ-ῆς καλ-ῶν καλ-οῦ καλ-ῶν Dativo καλ-ῷ καλ-οῖς καλ-ῇ καλ-αῖς καλ-ῷ καλ-οῖς

4 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO ἀθάνατ-ος, -ον masculinos e femininos neutros SING PLUR SING PLUR Nominativo ἀθάνατ-ος ἀθάνατ-οι Vocativo ἀθάνατ-ε ἀθάνατ-οι Acusativo ἀθάνατ-ον ἀθανάτ-ους ἀθάνατ-ον ἀθάνατ-α Xenitivo ἀθανάτ-ου ἀθανάτ-ων ἀθανάτ-ου ἀθανάτ-ων Dativo ἀθανάτ-ῳ ἀθανάτ-οις ἀθανάτ-ῳ ἀθανάτ-οις Determinantes e pronomes demostrativos e posesivos. En grego existe un pronome-determinante demostrativo de moito uso, xa que substitúe en case todos os contextos ao pronome persoal de 3º persoa, e que se declina coma este adxectivos da 1º clase. É αὐτός, αὐτή, αὐτό. Podémolo traducir por el-ela-iso ou ben por este-esta-isto. Αὐτός, -ή, -ό Masculinos femininos neutros SING PLUR SING PLUR SING PLUR Nominativo αὐτός αὐτοί αὐτή αὐταί Acusativo αὐτόν αὐτούς αὐτήν αὐτάς αὐτό αὐτά Xenitivo αὐτοῦ αὐτῶν αὐτῆς αὐτῶν αὐτοῦ αὐτῶν Dativo αὐτῷ αὐτοῖς αὐτῇ αὐταῖς αὐτῷ αὐτοῖς Coma este tamén se declina o seu correspondente demostrativo de lonxanía ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο, que se traduce por aquel-aquela-aquilo. Os determinantes e adxectivos posesivos declínanse seguindo estes paradigmas. Αs 1ª e 2ª persoas do singular seguen o modelo καλ-ός, -ή, -όν, co tema feminino en eta, e os seus correspondentes plurais o de δίκαι-ος, -α, -ον, co tema feminino en alfa. SINGULAR PLURAL ἐµός, ἐµή, ἐµόν o meu, a miña ἡµέτερος, ἡμετέρα, ἡµέτερον o noso, a nosa σός, σή, σόν o teu, a túa ὑµέτερος, ὑμετέρα, ὑµέτερον o voso, a vosa A 3º persoa de singular ou de plural non posúe formas propias de posesivo. No seu lugar emprega os xenitivos do pronome αὐτός, αὐτή, αὐτό colocados detrás do substantivo: αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτοῦ (del, dela, diso) - αὐτῶν (deles, delas, disos) ἡ δόξα αὐτῆς (a súa opinión) - τά δῶρα αὐτῶν (os seus regalos)

5 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO Concordancia entre substantivos e adxectivos. Como ocorre no latín, cando un adxectivo acompañe a un substantivo formando un sintagma debe concordar con el en xénero, número e caso, de xeito de pode suceder que ambos compartan declinación e as desinencias sexan similares, ou ben, que teñan que ser declinados por cadros diferentes de distintas declinacións, o da mesma pero con tema distinto. As posibles combinacións que podemos atopar ate o momento son: - subs. fem. en alfa pura 1º decl. + adx. en alfa 1º decl: ἡ αὒρα σῶα (a brisa sa) - subs. fem. en alfa pura 1º decl. + adx. en eta 1º decl.: ἡ ἡµέρα καλή (o día fermoso) - subs. fem. en alfa pura 1º decl. + adx. 2º decl: ἡ ἀιτία ἀδικός (a causa inxusta) - subs. fem. alfa mixta 1º decl. + adx. en alfa 1º decl: ἡ δόξα δικαία (a opinión xusta) - subs. fem. alfa mixta 1º decl. + adx. en eta 1º decl.: ἡ δόξα κακή (a mala opinión) - subs. fem. en alfa mixta 1º decl. + adx. 2º decl.: ἡ δόξα ἀδικός(a opinión inxusta) - subs. fem. en eta 1º decl. + adx. en alfa 1º decl.: ἡ ἀρχή δικαία (o poder xusto) - subs. fem. en eta 1º decl. + adx. en eta 1º decl.: ἡ κακὴ ἀρχή (o mal poder) - subs. fem. en eta 1º decl. + adx. 2º decl.: ἡ ἀρχὴ ἀδικός (o poder inxusto) - subs. masc. en alfa 1º decl. + adxectivo 2º decl.: ὁ νεανίας καλός (o mozo fermoso) - subs. masc. en eta 1º decl. + adxectivo 2º decl.: ὁ κακὸς ἀθλητής (o mal atleta) - subs. masc. 2º decl. + adxectivo 2º decl.: ὁ ἂνθρωπος ἀγαθός (o home bo) - subs. neutro 2º decl. + adxectivo 2º decl.: τὸ δεινὸν θηρίον (a terrible fera) 4º.- O VERBO εἰµί. Do mesmo xeito que o verbo SUM latino, o verbo εἰµί é un verbo irregular porque non utiliza as desinencias habituais dos verbos regulares, e ten formas diversas nos seus temas; e defectivo porque non se conxuga en todas as formas e tempos en que o fai un verbo regular. É un dos verbos máis usados en grego por expresar significados moi frecuentes: ser, estar, haber, existir. As súas formas de presente e imperfecto de indicativo son: PRESENTE εἰµί εἶ εστί εσμέν εστέ εἰσί (ν) IMPERFECTO ἦν / ἧ ἦσθα ἦν ἦμεν ἦτε ἦσαν

6 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO Significados do verbo εἰµί a) SER-ESTAR.- Un dos seus valores máis habituais é o de verbo copulativo, co significado de ser ou estar. Para iso é preciso a presenza dun ATRIBUTO. Ὁ ἂνθρωπος θάνατος ἐστίν (O home é mortal) Ἡ Ἀθηνᾶ τῆς σοφίας θέα ἐστίν (Atenea é a deusa da sabedoría) b) ESTAR-ACHARSE.- No caso de que ao verbo SUM o acompañe un COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL o seu significado será estar ou acharse. Ὁ ἂνθρωπος ἐν τῇ νήσῳ ἐστίν (O home está na illa) Οἱ νεανίαι ἐν τῇ χρήνῃ εἰσίν (Os mozos están na fonte) c) HABER.- Neste segundo caso a oración podería ter unha segunda interpretación, xa que podería traducirse por haber. Ambas traduccións serían correctas e habería que escoller a que mellos encaixase co texto en conxunto. Οἱ νεανίαι ἐν τῇ χρήνῃ εἰσίν (Hai mozos na fonte) d) Existen construccións máis específicas con SUM, que veremos máis adiante, onde adopta outros significados como, por exemplo, ter cando vai acompañado de dativo. En ocasións o verbo copulativo que funciona como mero enlace pode non aparecer na oración nas chamadas oracións nominais puras, pero debe ser sobreentendido e expresado na traducción destas ao galego: 5.- A ORACIÓN COPULATIVA. Θνητοὶ οἱ ἂνθρωποι (Os homes [son] mortais) Unha oración copulativa ou atributiva é aquela que une un SUXEITO ao seu ATRIBUTO por medio dun verbo copulativo. En grego o verbo copulativo é εἰµί, e chámaselle copulativo porque a súa mera función é a de unir estas dúas funcións. O SUXEITO e o ATRIBUTO han de concordar (=coincidir) en xénero, número e caso. Pero a concordancia en grego pode ter determinadas características especiais: a) se o SUXEITO é un substantivo neutro en nominativo singular, como o seu ATRIBUTO, o verbo pode aparecer en singular xa que se percibe ese substantivo neutro en plural como se se tratase dun substantivo colectivo. Δεινὰ τὰ θηρία ἐστίν (Terribles son as feras) > τὰ θηρία (neutro pl.) ἐστίν (3º sing) b) cando hai varios SUXEITOS, o ATRIBUTO e o verbo poden concertar en singular co substantivo máis próximo. Καλή ἐστίν ἡ δίκε καὶ ἡ σοφία (Fermosa é a xustiza e a sabedoría) c) cando o SUXEITO é un substantivo abstracto pode levar como ATRIBUTO un adxectivo en xénero neutro, que non concorde co xénero do SUXEITO. Podemos recoller ese matiz expresivo na traducción con xiros do estilo de algo fermoso/unha cousa fermosa Κακόν ἐστίν ἡ αἰδικία (A inxustiza é algo malo/unha cousa mala) Ἡ δίκε καὶ ἡ σοφία ἀγαθά εἰσίν (A xustiza e a sabedoría son boas=[cousas boas])

7 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO ACTIVIDADES 1º.- Ponlle o artigo correspondente a cada substantivo: πολίτης ψυχαί αἰτίων ὕλαις κεφαλή ποιητοῦ 2º.- Cambia de número os seguintes substantivos, mantendo caso e xénero: τοῖς πολίταις ἡ ἀδελφή τὴν χῶραν οἱ λησταί τῶν Νυμφῶν τῇ θαλάττῃ τῆς µάχης τὰς τέχνας ταῖς τύχαις 3º.- Declina co artigo os seguintes substantivos: N V A G D N V A G D N V A G D SINGULAR ἡ γενεά, -ᾶς ἡ Μοῦσα, -ης ἡ δίκη, -ης PLURAL

8 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO N V A G D ὁ ἀθλητής, -οῦ 4º.- Declina os seguintes sintagmas: SINGULAR de o alumno capaz: ὁ ἱκανὸς μαθητής NOMINATIVO VOCATIVO ACUSATIVO GENITIVO DATIVO NOMINATIVO VOCATIVO ACUSATIVO GENITIVO DATIVO PLURAL de a árbore grande: τὸ µὰκρον δένδρον 5º.- Analiza morfolοxicamente as seguintes formas e tradúceas segundo o exemplo: τὸν ἄνθρωπον- acusativo masculino singular (ao home) τῆς βουλῆς τῇ αἰτίᾳ αἱ φιλίαι τὴν γλῶσσαν ταῖς δόξαις οἱ ποιηταί τοῦ δεσπότου τῶν ἀτυχιῶν πολίτα τὰς τέχνας

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 6ª QUINCENA A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I TEMAS EN OCLUSIVA, NASAL E LÍQUIDA PRONOMES PERSOAIS E DEMOSTRATIVOS 1º.- INTRODUCIÓN Á DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación.

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. El adjetivo griego. El adjetivo es, junto con el sustantivo y el artículo, una categoría de palabras que se declina. Ahora bien, el adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Διαβάστε περισσότερα

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. 6 Tema de gramática Los adjetivos. La primera clase de adjetivos 1.- El adjetivo. Forma y función. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. a) En primer lugar, es una clase

Διαβάστε περισσότερα

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 7ª QUINCENA A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II TEMAS EN SIGMA, IOTA, ÍPSILON E DITONGO ADXECTIVOS DA 2º CLASE 1º.- DECLINACIÓN ATEMÁTICA:

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o 52 1.ª DECLINAÇÃO Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o nominativo singular terminado em α (que pode ser puro ou impuro) ou η; já os masculinos os têm terminados

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO EL ARTÍCULO Nom. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά Acus. τόν τήν τό τούς τάς τά Gen. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν Dat. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO Esta declinación se divide

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως)

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως) Unidad Nº 4 Uso básico de los casos El griego expresa una serie de relaciones gramaticales a través del agregado de morfemas (unidad mínima portadora de significado) al tema de las palabras. Una de esas

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN.

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. j UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. Pra'xi" 1: 1. Busca no dicionario os seguintes artigos e explica que queren dicir as abreviaturas e as formas de presentación: ἡµετέρος, α, ον ἀµπλακίσκω δύσφορος

Διαβάστε περισσότερα

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω USO DO DICIONARIO 1. A mellor forma de usar correctamente un dicionario é estar familiarizado con el. Le a introdución ao dicionario (Observaciones para el uso del diccionario) e familiarízate coas abreviaturas

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 9 - - 10 - 1. ALFABETO E NOCIÓNS FONÉTICAS 1.1. ALFABETO maiúsc. Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ minúsc. α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ nome alfa beta gamma delta épsilon

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Trabajo Práctico Morfología Nominal

Trabajo Práctico Morfología Nominal Temas: Trabajo Práctico Morfología Nominal Sustantivos: 1º Declinación (masculinos y femeninos) Sustantivos: 2º Declinación (masculinos, femeninos y neutros) Adjetivos: 1º Clase (de 3 terminaciones) Adjetivos:

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

El Género. Los Casos MORFOLOGIA GRIEGA

El Género. Los Casos MORFOLOGIA GRIEGA MORFOLOGIA GRIEGA Se llama declinación al conjunto de formas que adopta una palabra en la flexión nominal. Los morfemas que se expresan en la declinación son número, género y caso.. Los morfemas de número,

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

Grego I. Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Grego I. Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial Grego I Ensinanza Tipo de documento Bacharelato a distancia semipresencial

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2010-2011 Página 1 1 Tema de gramática El alfabeto griego. Espíritus y acentos. Principales signos

Διαβάστε περισσότερα

ADJETIVOS DE LA 1ª CLASE

ADJETIVOS DE LA 1ª CLASE 1 ADJETIVOS DE LA 1ª CLASE Los adjetivos de la primera clase pertenecen a los temas en -ο y a los temas en α (es decir a la 1ª y 2ª declinación). Se pueden subdividir en tres grupos: Adjetivos con tema

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

At IP Barão de Geraldo

At IP Barão de Geraldo Prédio Povo At 6.8 8.3 IP Barão de Geraldo Ajuda na leitura: A cada parada, duas próximas palavras Igreja Igreja 1 E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS UNIDADE 5 O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS 5.1 O morfema e a palabra. 5.2. As clases de palabras 5.3. As familias de palabras 5.4. Derivados patrimoniais e cultismos 5.5. Prefixos gregos 5.6. Sufixos

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica

1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica 1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica ΒΛΕΠΕ! Entraremos na segunda parte da Historia de grecia (a Época Clásica) a través dunha nova presentación: 1. Ἱστορία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας.

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας. 1. (α.ε) σκέφτομαι, ενεργώ Αυτός και ζω που κατά τρόπο απελευθερώνει. ελεύθερο. 2. (ν.ε) παραβαίνω τους Αυτός ηθικούς νόμους. που κάνει κάποιον ελεύθερο. 1. Η ειλικρίνεια. 2. Η αυθάδεια. Ο δούλος που απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO 18 Tema de gramática Las formas no personales del verbo: El infinitivo Las formas no personales, como su nombre indica,

Διαβάστε περισσότερα

O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES.

O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 8ª QUINCENA O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES. 1º.- O FUTURO DE INDICATIVO. Xa

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά 1. MORFOLOGÍA NOMINAL LOS ARTÍCULOS GRIEGOS Femenino Masculino Neutro Nominativo ἡ ὁ τό Acusativo τήν τόν τό Genitivo τῆς τοῦ Dativo τῇ τῷ Nominativo αἱ οἱ τά Acusativo τάς τούς τά Genitivo τῶν Dativo

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα επίθετα της αρχαίας ελληνικής διακρίνονται: α) ως προς τον αριθμό των γενών σε: τριγενήδιγενή Τριγενή είναι τα επίθετα που έχουν τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο).

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural.

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Pronombres-Adjetivos Pronombres personales Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Primera persona: Nominativo ἐγώ: yo ἡμεῖς: nosotros

Διαβάστε περισσότερα

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª Fem Mas Mas/ Fem Neutro s Mas/Fem Neutro s pura en η impura pura en η No m η ς ης ος ον Voc η ς ης ς ον Acu ν ην

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS.

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. TEMA 7: LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en líquida y nasal (y ντ-). Adjetivos. Interrogativos

Διαβάστε περισσότερα

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés.

Διαβάστε περισσότερα

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 1ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 1ª DECLINACIÓN

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 1ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 1ª DECLINACIÓN 1 1ª DECLINACIÓN La declinación de los temas en α corresponde a la latina de los temas en a. Como en latín, los temas en α comprenden en su mayoría sustantivos femeninos. Los pocos masculinos son nombres

Διαβάστε περισσότερα

Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia

Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia 1 Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia ΒΛΕΠΕ! Na presentación que veremos neste Tema trataremos da administración da xustiza en Atenas, así como da forma

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias M y F N M y F N N ς /alargamiento cero ες α V ς /alargamiento cero ες α A ν / α cero ας α G ος ων D ι σι (ν) Clasificación de los temas: - Temas

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ Apresentação Άρθρο και Ουσιαστικά Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Modelo de declinação de artigos e substantivos (άρθρο και ουσιαστικά, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εἰσαγωγή Σύμβολα Πρῶτοι διάλογοι 1. Μάθημα πρῶτον Τὰ γράμματα - Alfabeto: nombre, clasificación y pronunciación de las letras, diptongos y combinaciones consonánticas. Mayúsculas y

Διαβάστε περισσότερα

AULA 2 SUBSTANTIVOS EM PORTUGUÊS EM GREGO. διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους (πρός Κορινθιους Β' 5.7) 1

AULA 2 SUBSTANTIVOS EM PORTUGUÊS EM GREGO. διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους (πρός Κορινθιους Β' 5.7) 1 AULA SUBSTANTIVOS διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους (πρός Κορινθιους Β' 5.7) EM PORTUGUÊS Substantivos são palavras que designam pessoas e lugares (próprios), coisas e ideias (comuns concretos

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro 9 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar que é un poliedro. Determinar os elementos dun poliedro: Caras, arestas e vértices. Clasificar os poliedros. Especificar cando un

Διαβάστε περισσότερα

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase).

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase). SINTAXIS DEL INFINITIVO Es un sustantivo verbal, porque tiene características propias del sustantivo y del verbo. Como sustantivo puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo (sujeto, atributo,

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc.

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc. TEMA DE PRESENTE. El tema de presente se considera el tema básico u originario del verbo griego. Aunque realmente esto no es exacto, pues aunque el resto de temas en muchas ocasiones, cuando se consideran

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master Nominative ὁ κύριος ς Vocative (none) κύριε ε Accusative τόν κύριον ν Genitive τοῦ κυρίου υ Dative τῷ κυρίῳ ι Nominative οἱ κύριοι ι Accusative τούς

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

APÉNDICES GRAMATICALES

APÉNDICES GRAMATICALES APÉNDICES GRAMATICALES 1 I.- FONOLOGÍA I.1.- VOCALES. ***Alargamientos. Consisten en la transformación de una vocal breve en una larga. Pueden ser de dos tipos básicos: 1.- Morfológico: Alargamiento no

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.xtec.net/~mbetriu2 SUBSTANTIVOS Declinación de substantivos de lexema en o (2ª Declinación) Lex. δηµο- ἀντρο- Enun. δῆµος-ου, ὁ ἄντρον-ου, τὸ δῆµος δῆµε δῆµον δήµου δήµῳ ἄντρον ἄντρον ἄντρον

Διαβάστε περισσότερα

La tercera declinación o declinación atemática

La tercera declinación o declinación atemática La tercera declinación o declinación atemática Se denomina a esta declinación atemática por carecer de vocal temática entre la raíz de la palabra y la desinencia. Recuerda que en la primera declinación

Διαβάστε περισσότερα

RECUPERACIÓN GRIEGO I

RECUPERACIÓN GRIEGO I PRÁCTICA DE DECLINACIÓN: 1. Declina los siguientes sustantivos. TEMA EN ALFA TEMA EN O (DECLINACIÓN TEMÁTICA) RECUPERACIÓN GRIEGO I δίιη ηπ ξνιηςήπ νῦ θάκαςςα ηπ δοόμνπ νσ ζῷνλ -νσ ξόκεμνπ νσ MEMORANDA.

Διαβάστε περισσότερα

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA MORFOLOGÍA NOMINAL Sumario: 1. Declinación atemática. 1.1. Precisiones sobre las alternancias i.e. en griego. 1.1.1. Acento en la flexión. 1.1.2. Heteroclisis. Nominativo singular. 1.2. Desinencias de

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso 2007-2008 3 MATERIA: GRIEGO II INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN Organización de la prueba:

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2016-2017 MATERIA: GRIEGO II INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2017-2018 MATERIA: GRIEGO II Modelo INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA.

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. TEMA 8: LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en silbante (-σ-), en vocal suave (ι, υ) y en diptonto (-ευ-). Adjetivos.

Διαβάστε περισσότερα

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III).

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). TEMA 11: RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). a) Morfología nominal: Recapitulación. b) Morfología verbal: Los modos subjuntivo, optativo e imperativo.

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα