A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE."

Transcript

1 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación é a que agrupa maioritariamente substantivos do xénero feminino, aínda que algunhas masculinas, principalmente nomes de oficios de varón e algún nomes propios, coa peculiardade de que todas posúen un α / η como vogal temática. Esta declinación non declina neutros. Presenta cinco paradigmas, xa que hai tres tipos de tema para os femininos e dous para os masculinos, e que se diferencian entre eles somentes no SINGULAR, compartino as mesmas desinencias para o plural. alfa puro (α longo) cando o α vai precedido de ρ, ι ou ε ἀγορά, -ᾶς ἡ (ágora) Τemas femininos Τemas masculinos alfa mixto (α breve) cando o α non vai precedido de ρ, ι ou ε eta (η) con nominativo en ας con nominativo en -ης δόξα, -ης ἡ (fama) ἀρετή, -ῆς ἡ (virtude) νεανίας, -ου ὁ (xoven, mozo) ναύτης, -ου ὁ (mariñeiro) Singular dos temas femininos. Para diferenciar por cal das tres posibilidades temos que declinar un substantivo feminino da 1º declinación debemos atender as desinencias do seu enunciado, que presentan estas tres posibilidades de combinatoria entre o nominativo singular e o xenitivo singular. FEMININOS nominativo singular xenitivo singular Exemplo temas en ALFA PURA -α -ας ἀγορά, -ᾶς ἡ (ágora) temas en ALFA IMPURA -α -ης µέλλιτα, -ης ἡ (abella) temas en ETA -η -ης ἀρετή, -ῆς ἡ (virtude)

2 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO As desinencias para cada caso coinciden segudno sinalan as cores do eguinte cadro: SINGULAR ALFA PURA ALFA IMPURA ETA FEMININOS σφαῖρα, -ας (esfera) τράπεζα, - ης (comida) τιμή, -ῆς (valor) Nominativo σφαῖρ-α τράπεζ-α τιμ-ή Vocativo σφαῖρ-α τράπεζ-α τιμ-ή Acusativo σφαῖρ-αν τράπεζ-αν τιμ-ήν Xenitivo σφαῖρ-ας τραπέζ-ης τιμ-ῆς Dativo σφαῖρ-ᾳ τραπέζ-ῃ τιμ-ῇ Singular dos temas masculinos. Os masculinos presntan tres peculiaridades respecto aos anteriores, que permiten que os distingamos coma masculinos. Dúas xa as sinala o seu enunciado, os seus nominativo singular rematados en sigma ς, e o seu xenitivo singular que coincide co dos masculinos da 2º declinación. A terceira é que fan o seu vocativo singular en α. No resto dos casos seguen as declinacións puras en alfa ou en eta. SINGULAR -ας -ης MASCULINOS νεανίας, -ου (mozo) ναύτης, -ου (mariñeiro) Nominativo νεανί-ας ναύτ-ης Vocativo νεανί-α ναύτ-α Acusativo νεανί-αν ναύτ-ην Xenitivo νεανί-ου ναύτ-ου Dativo νεανί-ᾳ ναύτ-ῃ O plural da 1º declinación. Como xa se apuntou os cinco casos presentados antes comparten as desinencias de plural independentemente do seu tema ou do seu xénero, deste xeito: PLURAIS FEMININOS MASCULINOS Nom σφαῖρ-αι τράπεζ-αι τιμ-αί νεανί-αι ναύτ-αι Voc σφαῖρ-αι τράπεζ-αι τιμ-αί νεανί-αι ναύτ-αι Acus σφαίρ-ας τράπεζ-ας τιμ-άς νεανί-ας ναύτ-ας Xen σφαιρ-ῶν τραπεζ-ῶν τιμ-ῶν νεανι-ῶν ναύτ-ῶν Dat σφαῖρ-αις τραπέζ-αις τιμ-αῖς νεανί-αις ναύτ-αις É bastante fácil, sobre todo nas desinencias de plural, atopar as concomitancias entre as desinencias da 1ºdeclinación latina e a grega, o que facilitará a súa memorización. GREGO αι (nom-voc) / ας (acus) / αις (dat) LATÍN -ae (nom-voc) / -as (acus) / -is (dat-abl)

3 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO º.- DECLINACIÓN DOS ADXECTIVOS DA 1º CLASE. Os adxectivos gregos utilizan para declinarse os cadros desinencias dos substantivos. En función da declinación pola que se rexan distinguimos adxectivos de tres clases: - adxectivos da 1ª clase.- son os que se declinan pola 1ª e 2ª declinacións. - adxectivos da 2º clase.- son os que se declinan pola 3ª declinación - adxectivos da 3º clase.- son os que se declinan pola 1º e 3º declinacións O grego clásico enuncia os adxectivos de distinto xeito que os substantivos. O substantivo ofrece sempre os dous casos nominativo singular e xenitivo singular, e ademais o dicionario sempre nos indicará o seu xénero acompañando o substantivo pola forma do artigo en nominativo singular correspondente ao seu xénero: ὁ, ἡ, τό. Pola contra, os adxectivos da 1ª clase presentan no seu enunciado dúas posibilidades: - adxectivos de tres terminacións (similares aos da 1º clase latinos).- amosan tres formas en nominativo singular, unha para cada xénero. Poden ter dous enunciados en función de que a forma feminina sexa de tema en alfa ou en eta: δίκαι-ος, δικαί-α, δίκαι-ον (xusto) - καλ-ός, καλ-ή, καλ-όν (fermoso) - adxectivos de dúas terminacións que declinan a primeira forma para os masculinos e femininos e a segunda para os neutros: ἀθάνατ-ος, ἀθάνατ-ον (inmortal) Os paradigmas de cada un destes tres casos serían os seguintes: δίκαι-ος, -α, -ον Masculinos femininos neutros SING PLUR SING PLUR SING PLUR Nominativo δίκαι-ος δίκαι-οι δικαί-α δίκαι-αι Vocativo δίκαι-ε δίκαι-οι δικαί-α δίκαι-αι Acusativo δίκαι-ον δικαί-ους δικαί-αν δικαί-ας δίκαι-ον δίκαι-α Xenitivo δικαί-ου Δικαί-ῶν δικαί-ας δικαί-ῶν δικαί-ου δικαί-ῶν Dativo δικαί-ῳ δικαί-οις δικαί-ᾳ δικαί-αις δικαί-ῳ δικαί-οις καλ-ός, -ή, -όν Masculinos femininos neutros SING PLUR SING PLUR SING PLUR Nominativo καλ-ός καλ-οί καλ-ή καλ-αί Vocativo καλ-έ καλ-οί καλ-ή καλ-αί Acusativo καλ-όν καλ-ούς καλ-ήν καλ-άς καλ-όν καλ-ά Xenitivo καλ-οῦ καλ-ῶν καλ-ῆς καλ-ῶν καλ-οῦ καλ-ῶν Dativo καλ-ῷ καλ-οῖς καλ-ῇ καλ-αῖς καλ-ῷ καλ-οῖς

4 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO ἀθάνατ-ος, -ον masculinos e femininos neutros SING PLUR SING PLUR Nominativo ἀθάνατ-ος ἀθάνατ-οι Vocativo ἀθάνατ-ε ἀθάνατ-οι Acusativo ἀθάνατ-ον ἀθανάτ-ους ἀθάνατ-ον ἀθάνατ-α Xenitivo ἀθανάτ-ου ἀθανάτ-ων ἀθανάτ-ου ἀθανάτ-ων Dativo ἀθανάτ-ῳ ἀθανάτ-οις ἀθανάτ-ῳ ἀθανάτ-οις Determinantes e pronomes demostrativos e posesivos. En grego existe un pronome-determinante demostrativo de moito uso, xa que substitúe en case todos os contextos ao pronome persoal de 3º persoa, e que se declina coma este adxectivos da 1º clase. É αὐτός, αὐτή, αὐτό. Podémolo traducir por el-ela-iso ou ben por este-esta-isto. Αὐτός, -ή, -ό Masculinos femininos neutros SING PLUR SING PLUR SING PLUR Nominativo αὐτός αὐτοί αὐτή αὐταί Acusativo αὐτόν αὐτούς αὐτήν αὐτάς αὐτό αὐτά Xenitivo αὐτοῦ αὐτῶν αὐτῆς αὐτῶν αὐτοῦ αὐτῶν Dativo αὐτῷ αὐτοῖς αὐτῇ αὐταῖς αὐτῷ αὐτοῖς Coma este tamén se declina o seu correspondente demostrativo de lonxanía ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο, que se traduce por aquel-aquela-aquilo. Os determinantes e adxectivos posesivos declínanse seguindo estes paradigmas. Αs 1ª e 2ª persoas do singular seguen o modelo καλ-ός, -ή, -όν, co tema feminino en eta, e os seus correspondentes plurais o de δίκαι-ος, -α, -ον, co tema feminino en alfa. SINGULAR PLURAL ἐµός, ἐµή, ἐµόν o meu, a miña ἡµέτερος, ἡμετέρα, ἡµέτερον o noso, a nosa σός, σή, σόν o teu, a túa ὑµέτερος, ὑμετέρα, ὑµέτερον o voso, a vosa A 3º persoa de singular ou de plural non posúe formas propias de posesivo. No seu lugar emprega os xenitivos do pronome αὐτός, αὐτή, αὐτό colocados detrás do substantivo: αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτοῦ (del, dela, diso) - αὐτῶν (deles, delas, disos) ἡ δόξα αὐτῆς (a súa opinión) - τά δῶρα αὐτῶν (os seus regalos)

5 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO Concordancia entre substantivos e adxectivos. Como ocorre no latín, cando un adxectivo acompañe a un substantivo formando un sintagma debe concordar con el en xénero, número e caso, de xeito de pode suceder que ambos compartan declinación e as desinencias sexan similares, ou ben, que teñan que ser declinados por cadros diferentes de distintas declinacións, o da mesma pero con tema distinto. As posibles combinacións que podemos atopar ate o momento son: - subs. fem. en alfa pura 1º decl. + adx. en alfa 1º decl: ἡ αὒρα σῶα (a brisa sa) - subs. fem. en alfa pura 1º decl. + adx. en eta 1º decl.: ἡ ἡµέρα καλή (o día fermoso) - subs. fem. en alfa pura 1º decl. + adx. 2º decl: ἡ ἀιτία ἀδικός (a causa inxusta) - subs. fem. alfa mixta 1º decl. + adx. en alfa 1º decl: ἡ δόξα δικαία (a opinión xusta) - subs. fem. alfa mixta 1º decl. + adx. en eta 1º decl.: ἡ δόξα κακή (a mala opinión) - subs. fem. en alfa mixta 1º decl. + adx. 2º decl.: ἡ δόξα ἀδικός(a opinión inxusta) - subs. fem. en eta 1º decl. + adx. en alfa 1º decl.: ἡ ἀρχή δικαία (o poder xusto) - subs. fem. en eta 1º decl. + adx. en eta 1º decl.: ἡ κακὴ ἀρχή (o mal poder) - subs. fem. en eta 1º decl. + adx. 2º decl.: ἡ ἀρχὴ ἀδικός (o poder inxusto) - subs. masc. en alfa 1º decl. + adxectivo 2º decl.: ὁ νεανίας καλός (o mozo fermoso) - subs. masc. en eta 1º decl. + adxectivo 2º decl.: ὁ κακὸς ἀθλητής (o mal atleta) - subs. masc. 2º decl. + adxectivo 2º decl.: ὁ ἂνθρωπος ἀγαθός (o home bo) - subs. neutro 2º decl. + adxectivo 2º decl.: τὸ δεινὸν θηρίον (a terrible fera) 4º.- O VERBO εἰµί. Do mesmo xeito que o verbo SUM latino, o verbo εἰµί é un verbo irregular porque non utiliza as desinencias habituais dos verbos regulares, e ten formas diversas nos seus temas; e defectivo porque non se conxuga en todas as formas e tempos en que o fai un verbo regular. É un dos verbos máis usados en grego por expresar significados moi frecuentes: ser, estar, haber, existir. As súas formas de presente e imperfecto de indicativo son: PRESENTE εἰµί εἶ εστί εσμέν εστέ εἰσί (ν) IMPERFECTO ἦν / ἧ ἦσθα ἦν ἦμεν ἦτε ἦσαν

6 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO Significados do verbo εἰµί a) SER-ESTAR.- Un dos seus valores máis habituais é o de verbo copulativo, co significado de ser ou estar. Para iso é preciso a presenza dun ATRIBUTO. Ὁ ἂνθρωπος θάνατος ἐστίν (O home é mortal) Ἡ Ἀθηνᾶ τῆς σοφίας θέα ἐστίν (Atenea é a deusa da sabedoría) b) ESTAR-ACHARSE.- No caso de que ao verbo SUM o acompañe un COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL o seu significado será estar ou acharse. Ὁ ἂνθρωπος ἐν τῇ νήσῳ ἐστίν (O home está na illa) Οἱ νεανίαι ἐν τῇ χρήνῃ εἰσίν (Os mozos están na fonte) c) HABER.- Neste segundo caso a oración podería ter unha segunda interpretación, xa que podería traducirse por haber. Ambas traduccións serían correctas e habería que escoller a que mellos encaixase co texto en conxunto. Οἱ νεανίαι ἐν τῇ χρήνῃ εἰσίν (Hai mozos na fonte) d) Existen construccións máis específicas con SUM, que veremos máis adiante, onde adopta outros significados como, por exemplo, ter cando vai acompañado de dativo. En ocasións o verbo copulativo que funciona como mero enlace pode non aparecer na oración nas chamadas oracións nominais puras, pero debe ser sobreentendido e expresado na traducción destas ao galego: 5.- A ORACIÓN COPULATIVA. Θνητοὶ οἱ ἂνθρωποι (Os homes [son] mortais) Unha oración copulativa ou atributiva é aquela que une un SUXEITO ao seu ATRIBUTO por medio dun verbo copulativo. En grego o verbo copulativo é εἰµί, e chámaselle copulativo porque a súa mera función é a de unir estas dúas funcións. O SUXEITO e o ATRIBUTO han de concordar (=coincidir) en xénero, número e caso. Pero a concordancia en grego pode ter determinadas características especiais: a) se o SUXEITO é un substantivo neutro en nominativo singular, como o seu ATRIBUTO, o verbo pode aparecer en singular xa que se percibe ese substantivo neutro en plural como se se tratase dun substantivo colectivo. Δεινὰ τὰ θηρία ἐστίν (Terribles son as feras) > τὰ θηρία (neutro pl.) ἐστίν (3º sing) b) cando hai varios SUXEITOS, o ATRIBUTO e o verbo poden concertar en singular co substantivo máis próximo. Καλή ἐστίν ἡ δίκε καὶ ἡ σοφία (Fermosa é a xustiza e a sabedoría) c) cando o SUXEITO é un substantivo abstracto pode levar como ATRIBUTO un adxectivo en xénero neutro, que non concorde co xénero do SUXEITO. Podemos recoller ese matiz expresivo na traducción con xiros do estilo de algo fermoso/unha cousa fermosa Κακόν ἐστίν ἡ αἰδικία (A inxustiza é algo malo/unha cousa mala) Ἡ δίκε καὶ ἡ σοφία ἀγαθά εἰσίν (A xustiza e a sabedoría son boas=[cousas boas])

7 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO ACTIVIDADES 1º.- Ponlle o artigo correspondente a cada substantivo: πολίτης ψυχαί αἰτίων ὕλαις κεφαλή ποιητοῦ 2º.- Cambia de número os seguintes substantivos, mantendo caso e xénero: τοῖς πολίταις ἡ ἀδελφή τὴν χῶραν οἱ λησταί τῶν Νυμφῶν τῇ θαλάττῃ τῆς µάχης τὰς τέχνας ταῖς τύχαις 3º.- Declina co artigo os seguintes substantivos: N V A G D N V A G D N V A G D SINGULAR ἡ γενεά, -ᾶς ἡ Μοῦσα, -ης ἡ δίκη, -ης PLURAL

8 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO N V A G D ὁ ἀθλητής, -οῦ 4º.- Declina os seguintes sintagmas: SINGULAR de o alumno capaz: ὁ ἱκανὸς μαθητής NOMINATIVO VOCATIVO ACUSATIVO GENITIVO DATIVO NOMINATIVO VOCATIVO ACUSATIVO GENITIVO DATIVO PLURAL de a árbore grande: τὸ µὰκρον δένδρον 5º.- Analiza morfolοxicamente as seguintes formas e tradúceas segundo o exemplo: τὸν ἄνθρωπον- acusativo masculino singular (ao home) τῆς βουλῆς τῇ αἰτίᾳ αἱ φιλίαι τὴν γλῶσσαν ταῖς δόξαις οἱ ποιηταί τοῦ δεσπότου τῶν ἀτυχιῶν πολίτα τὰς τέχνας

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural.

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Pronombres-Adjetivos Pronombres personales Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Primera persona: Nominativo ἐγώ: yo ἡμεῖς: nosotros

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εἰσαγωγή Σύμβολα Πρῶτοι διάλογοι 1. Μάθημα πρῶτον Τὰ γράμματα - Alfabeto: nombre, clasificación y pronunciación de las letras, diptongos y combinaciones consonánticas. Mayúsculas y

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

AULA 2 SUBSTANTIVOS EM PORTUGUÊS EM GREGO. διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους (πρός Κορινθιους Β' 5.7) 1

AULA 2 SUBSTANTIVOS EM PORTUGUÊS EM GREGO. διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους (πρός Κορινθιους Β' 5.7) 1 AULA SUBSTANTIVOS διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους (πρός Κορινθιους Β' 5.7) EM PORTUGUÊS Substantivos são palavras que designam pessoas e lugares (próprios), coisas e ideias (comuns concretos

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ Apresentação Άρθρο και Ουσιαστικά Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Modelo de declinação de artigos e substantivos (άρθρο και ουσιαστικά, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA MORFOLOGÍA NOMINAL Sumario: 1. Declinación atemática. 1.1. Precisiones sobre las alternancias i.e. en griego. 1.1.1. Acento en la flexión. 1.1.2. Heteroclisis. Nominativo singular. 1.2. Desinencias de

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

preguntas arredor do ALZHEIMER

preguntas arredor do ALZHEIMER preguntas arredor do ALZHEIMER PRESENTACIÓN A enfermidade de Alzheimer produce unha grave deterioración na vida do individuo que leva con frecuencia a unha dependencia total e absoluta do enfermo coas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT GUÍA PARA EL ESTUDIO DEL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO PREFACIO Fomentar la Palabra de Dios es la tarea fundamental de las Sociedades Bíblicas. Traducir, producir y distribuir, así como promover el conocimiento

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos:

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos: Gea y Urano Notas: 1. El verbo copulativo suele omitirse cuando puede sobreentenderse con facilidad. 2. Las palabras enclíticas hacen recaer su acento sobre la palabra anterior. 3. Los sintagmas preposicionales

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ΔΙΑΛΟΓΟΣ PRÁCTICAS DE GRIEGO ANTIGUO SANTIAGO CARBONELL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA curso 2015-2016 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...p. 3 2. OBJETIVOS GENERALES...p. 3 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS...p.

Διαβάστε περισσότερα

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible UNIDAD 10 La ciudad griega Ἡ πόλις κοινωνία τίς ἐστι τῶν ὁμοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεχομένης ἀρίστης. La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible a novela es el último

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas.

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas. EJERCICIOS 1 Vamos a exprimir este hermoso texto de Sófocles (famoso dramaturgo del s. V a.c.). En una de sus tragedias más conocidas (Antígona), el coro entona uno de los cantos de admiración más célebres

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III LICENCIATURA: Letras Clásicas CICLO LECTIVO: 2014-1 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua

Διαβάστε περισσότερα

Lípidos. Clasificación

Lípidos. Clasificación Lípidos Son compuestos encontrados en organismos vivos, generalmente solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Clasificación Propiedades físicas aceites grasas Estructura simples complejos

Διαβάστε περισσότερα

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 2ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 2ª DECLINACIÓN

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 2ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 2ª DECLINACIÓN 1 2ª DECLINACIÓN A la 2ª declinación pertenecen sustantivos con tema en -ο de género masculino, femenino y neutro. Se puede decir que la 1ª declinación es la de los femeninos y de igual manera que ésta

Διαβάστε περισσότερα

LOS PRONOMBRES GRIEGOS

LOS PRONOMBRES GRIEGOS 1. INTRODUCCIÓN. LOS PRONOMBRES GRIEGOS La declinación de los pronombres, frente a la nominal, tiene características propias: a) Carece de vocativo. b) Se divide en: Pronombres (o adjetivos) con distinción

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2013-2014 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2013-2014 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2013-2014 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2013-2014 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2013-2014 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2013-2014 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

Sección de Griego Moderno

Sección de Griego Moderno Sección de Griego Moderno Programa de Cursos Generales Niveles: Primero Segundo Tercero Cuarto (equivalencias con los niveles del MCER) Bibliografía OBJETIVOS GENERALES En general, el objetivo de estas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1115 16 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA. Griego I. 1º Bachillerato. Guías para el Aprendizaje. Bachillerato a distancia CIDEAD. educacion.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA. Griego I. 1º Bachillerato. Guías para el Aprendizaje. Bachillerato a distancia CIDEAD. educacion. GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Griego I 1º Bachillerato Guías para el Aprendizaje CIDEAD Bachillerato a distancia educacion.es ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. EL LIBRO DE TEXTO 3. OBJETIVOS 4. ORIENTACIONES

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής. Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής. Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» Μτ 28, 19 Συνήλθεν άπó τής 20ης έως 23ης Ιανουαρίου άρξαμένου έτους, είς

Διαβάστε περισσότερα

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes 4 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás: A traballar con expresións literais para a obtención de valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. A regra de Ruffini. O teorema

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego CURSO DE GRIEGO Pequeña historia del griego El siguiente texto es una traducción del capítulo final de Gramática del Griego Moderno, un libro usado para enseñar gramática en los institutos griegos. Pensé

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Observações dos autores

Observações dos autores Observações dos autores Abreviaturas Negrito (bold) Acentuação na pronúncia Não há Usamos para distinguir ou chamar a atenção São acentuadas todas as sίlabas tônicas Substantivos Οs masculinos na 1ª pessoa

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO 3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases: Τ. e H ψυχή έστιν αγαθή. El alma es buena. 2. r H.χώρα Τρέφει

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Desejando a vocês toda felicidade do mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. Parabéns

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

Método de Diferenças Finitas Aplicado à Precicação de Opções EDÍLIO ROCHA QUINTINO Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal Fluminense como requisito

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

SULA REPANI p e r i p l a n i s i s - d e i x á n d o s e i r

SULA REPANI p e r i p l a n i s i s - d e i x á n d o s e i r SULA REPANI p e r i p l a n i s i s - d e i x á n d o s e i r Edita Presidente José Luis Baltar Pumar Deputado de Cultura José Luis Valladares Fernández Director Centro Cultural Deputación de Ourense e

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina BrunoMilanez 1 JoséAntonioPuppimdeOliveira 2 1. Introdução 2. OmunicípiodePedroIIeseuentorno 1 2 United Nations University Institute of Advanced Studies 3 percapita percapita percapita per capita percapita

Διαβάστε περισσότερα

VADE-MECUM de l helléniste

VADE-MECUM de l helléniste VADE-MECUM de l helléniste ommaire des déclinaisons Correspondance cas/fonction : p.1 Déclinaison de l article : ὁ, ἡ, τό p.1 Première déclinaison : - noms féminins φωνή, ἡµέρα ρα, θάλαττα p.2 - noms masculins

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

NOTA: Irei subindo, ós poucos, os solucionarios do resto das actividades

NOTA: Irei subindo, ós poucos, os solucionarios do resto das actividades NOTA: Irei subindo, ós poucos, os solucionarios do resto das actividades LINGUA ACENTUACIÓN Exercicio 9. Reescribe as seguintes oracións poñendo, cando sexa necesario, os tiles. Díxenlle que estaría con

Διαβάστε περισσότερα