κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το"

Transcript

1

2

3 Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η κοινότητα διαθϋτει για την επύλυςη αυτών των αναγκών. πλϊνο

4 Πόροι - τα πρϊγματα που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ, -οτιδόποτε, από ανθρώπουσ ςε θϋςεισ, ςε οργανιςμούσ κτλ.- - καθϋνασ εύναι ϋνα περιουςιακό ςτοιχεύο και ϋχει πόρουσ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για το «χτύςιμο»

5 κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το πώσ η κοινότητα - πληθυςμόσ νιώθει ςχετικϊ με το θϋμα. λόψη αποφϊςεων ςχετικϊ με τισ προτεραιότητεσ του προγρϊμματοσ ό τη βελτύωςη του ςυςτόματοσ.

6 Αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. αύξηςη ςτην αποτελεςματικότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών. Τα άτομα που παρέχουν τισ υπηρεςίεσ, μπορούν γύνουν πιο αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ Οι ηγέτεσ τησ κοινότητασ, ϋχουν τη βαςικό γνώςη να λϊβουν καλύτερεσ αποφϊςεισ, να εξηγόςουν ενϋργειεσ, να επιχορηγόςουν οργανιςμούσ. Εςείσ ο ίδιοσ. Ο καθϋνασ ωφελεύται από μια κοινότητα που κατανοεύ τισ δυνϊμεισ τησ και τουσ περιοριςμούσ τησ.

7 Πριν από το ςχεδιαςμό ενόσ προγράμματοσ...βρύςκονται οι ηγϋτεσ τησ κοινότητασ και τα ϊτομα που εξυπηρετούνται Κατά τη διάρκεια υλοποίηςησ... εύναι ςημαντικό η προςόλωςη ςτο ςτόχο, ςτο ξεκύνημα και κατϊ τη διϊρκεια εφαρμογόσ Σε ςυνεχή βάςη... εύναι ςημαντικό να εντοπύζεται η επιτυχύα και επύςησ τα αςθενό ςημεύα, προκειμϋνου να αναπτυχθεύ περιςςότερο ϋνα κοινοτικό πρόγραμμα.

8 χρειϊζεται ϋνα ςχϋδιο! Φάςη 1 Καθοριςμόσ του επίκεντρου του ενδιαφέροντοσ Φάςη 2: Αναζήτηςη ςτοιχείων που δεν είναι γνωςτά βοηθϊει επύςησ ςτο να γύνουν αντιληπτϋσ ϊγνωςτεσ παρϊμετροι, ϊλλεσ ϋρευνεσ, εμπειρογνώμονεσ

9 Φάςη 3: Επιλογή και αναζήτηςη λοιπών παραμέτρων που εξακολουθούν να είναι άγνωςτεσ αλλά θεωρούνται χρήςιμεσ Φάςη 4: Προςδιοριςμόσ πληθυςμού-ςτόχου Φάςη 5: Επιλογή των μεθόδων θα χρηςιμοποιήθούν για τη υλοποίηςη διαθϋςιμοσ χρόνοσ, αριθμόσ των ανθρώπων που βοηθϊ, διαθϋςιμοι πόροι, μϋγεθοσ και χαρακτηριςτικϊ του πληθυςμού-ςτόχου, ςχϋςεισ με τον πληθυςμό-ςτόχο.

10 Φάςη 6: Τί λείπει; Ποιοί είναι οι περιοριςμοί; αναζότηςη αδυναμιών του προγρϊμματοσ Φάςη 7: Τελικόσ-ςυνολικόσ προςδιοριςμόσ των προαπαιτούμενων μέςων/των πόρων για τη διεξαγωγή τησ μελέτησ. κατϊ τη διϊρκεια ςχεδιαςμού αλλϊ κυρύωσ ςτην τελικό φϊςη

11 Σι εύναι μια κοινότητα; Παραδοςιακϊ το ςύνολο των ατόμων ςε μια ςυγκεκριμϋνη γεωγραφικό περιοχό την πραγματικότητα μπορεύ να θεωρεύται οποιαδόποτε ομϊδα που μοιρϊζεται κϊτι από κοινού.

12 Οι διϊφοροι τύποι κοινότητασ ενδϋχεται να διαφϋρουν ςημαντικϊ ωσ προσ το μϋγεθοσ, την πολιτικό εξουςύα, το εκπαιδευτικό επύπεδο και ϊλλουσ παρϊγοντεσ, που εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ να ϋχουν εντοπιςτεύ, εϊν αυτό πρόκειται να αποτελϋςει αντικεύμενο εργαςύασ/ μελϋτησ / προγρϊμματοσ. Η γνώςη τησ κοινότητασ, εύναι επύςησ χρόςιμη ςτον προςδιοριςμό των αναγκών και των πόρων.

13 Εύναι απλϊ μια γραπτό ϋκθεςη και ανϊλυςη που ςυνόθωσ περιλαμβϊνει: Σα γεωγραφικϊ όρια τησ κοινότητασ Ση χρονικό διϊρκεια ύπαρξησ τησ κοινότητασ Σουσ ανθρώπουσ-κλειδιϊ τησ κοινότητασ Δημογραφικϊ ςτοιχεύα Σα ςημαντικότερα θϋματα που απαςχολούν την κοινότητα Σουσ ςυμμϊχουσ και τουσ αντιπϊλουσ

14 Για δικό ςασ αναφορϊ Για να την μοιραςτεύτε με ϊλλουσ που δουλεύουν ςτην κοινότητϊ ςασ το πλαύςιο αιτιολόγηςησ μιασ πρόταςησ επιχορόγηςησ!

15 Όταν εργϊζεςτε ςε μια κοινότητα για μακρύ χρονικό διϊςτημα και θϋλετε να κϊνετε ϋναν απολογιςμό ποιεσ παρϊμετροι ϋχουν δουλευτεύ και ποιεσ όχι, ποιεσ οι νϋεσ ανϊγκεσ που ϋχουν δημιουργηθεύ Επίςησ είναι χρήςιμο όταν νιώθετε ότι έχετε «κολλήςει» και χρειάζεςτε μια νέα προοπτική. Όταν ςκϋφτεςτε να ςχεδιϊςετε ϋνα πρόγραμμα ύςωσ η πιο ςημαντικό χρονικό ςτιγμό!

16 ημαντικϊ πλεονεκτόματα, όπωσ: Η Γνώςη λογικόσ τρόποσ για να καθοριςτεύ το μϋγεθοσ του χϊςματοσ ανϊμεςα ςτη δικό μασ / υποκειμενικό εικόνα και ςτην πραγματικότητα Η Αξιοπιςτία γρϊφοντασ πιο αναλυτικϊ τα ςτοιχεύα ωσ ϋνα μϋροσ μιασ αύτηςησ επιδότηςησ ό προγρϊμματοσ για πιθανούσ χρηματοδότεσ και αξιολογητϋσ, αποδεικνύεται ότι μια καλϊ οργανωμϋνη ομϊδα μπορεύ να φϋρει εισ πϋρασ τη δουλειϊ

17 Η Συνειδητοποίηςη. τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα απαντούν ςε ερωτόματα; Πόςο ςοβαρό εύναι το πρόβλημα; Πόςο καλϊ ό όχι τα πηγαύνει η ςυγκεκριμϋνη κοινότητα ςε ςχϋςη με ϊλλεσ κοινότητεσ; Καθώσ επύςησ και πόςο καλϊ αντιμετωπύζει η οργϊνωςη/δομό μασ το πρόβλημα.

18 Τπϊρχουν πολλϊ μϋρη για ςχετικϋσ πληροφορύεσ Σα αρχεύα ειςόδου και εξόδου από το νοςοκομεύο Σα διαθϋςιμα δημογραφικϊ δεδομϋνα τησ κοινότητασ Σα αςτυνομικϊ μητρώα Οι Μη Κερδοςκοπικϋσ Οργανώςεισ Σα κϋντρα ελϋγχου νοςημϊτων Εξειδικευμϋνοι τοπικού ό εθνικού οργανιςμού

19 Η ςυχνότητα του προβλόματοσ Η διϊρκεια του προβλόματοσ Σο εύροσ του προβλόματοσ Η ςοβαρότητα του προβλόματοσ Η καταπϊτηςη των δικαιωμϊτων των ανθρώπων Η αντύληψη του προβλόματοσ ωσ υπαρκτό πρόβλημα. ύςωσ το πιο ςημαντικό, π.χ. η κοινότητα Α μπορεύ να βλϋπει τουσ νϋουσ μετανϊςτεσ ωσ πρόβλημα, ςε αντύθεςη με την κοινότητα Β, που δεν αιςθϊνεται να απειλεύται

20 Όταν το πρόβλημα τησ κοινότητασ δεν προςδιορύζεται ξεκϊθαρα Όταν λύγα πρϊγματα εύναι γνωςτϊ ςχετικϊ με το πρόβλημα και τισ πιθανϋσ ςυνϋπειϋσ του Όταν χρειϊζεται να βρεθούν λόγοι που ύςωσ βελτιώςουν την πιθανότητα επιτυχούσ επύλυςησ του προβλόματοσ. Όταν τα ϊτομα προςπαθούν να βρουν λύςεισ πολύ ςύντομα. Όταν πρϋπει να προςδιοριςτούν οι δρϊςεισ για την επύλυςη του προβλόματοσ.

21 Τπϊρχουν περιςςότεροι από ϋνασ τρόποι! & οκτώ εύκολα βόματα: Ανϊπτυξη του προβλόματοσ, ςε γενικϋσ γραμμϋσ. Παρϊθεςη ςυγκεκριμϋνων παραδειγμϊτων του προβλόματοσ. Αναζότηςη και εντοπιςμόσ των αιτιών του προβλόματοσ. Επικϋντρωςη ςτην πιο πιθανό αιτύα. Εντοπιςμόσ πιθανών λύςεων και επιλογό τησ καλύτερησ. Ανϊλυςη - ςχεδύαςη τησ λύςησ πρόγραμμα Αξιολόγηςη τησ λύςησ.

22 βοηθϊει ςτον εςτιαςμό προσ μύα αποτελεςματικό λύςη και προώποθϋτει τη ςυγκϋντρωςη αποδεικτικών ςτοιχεύων, χρηςιμοποιώντασ τη λογικό για να ερμηνεύςει αυτϊ τα ςτοιχεύα.

23 1.Η ανϊλυςη των προβλημϊτων τησ κοινότητασ μπορεύ να εύναι μια δύςκολη δουλειϊ 2.Σα πραγματικϊ προβλόματα μιασ κοινότητασ εύναι πιθανόν να εύναι πιο πολύπλοκα και δυςκολότερα να επιλυθούν 3. την προςπϊθεια αναζότηςησ λόγων και βαθύτερων αιτύων για ςυγκεκριμϋνα προβλόματα, εύναι πιθανό να βρεθούν περιςςότερα από ϋνα 4.Σο πρόβλημα ύςωσ δεν ϋχει μόνο περιςςότερεσ από μια αιτύεσ. Ενδεχομϋνωσ να ϋχει περιςςότερεσ από μύα λύςεισ επύςησ.

24 Κατϊ την επύλυςη των κοινοτικών προβλημϊτων, η ανϊλυςη δεν εύναι πϊντα μονοκόμματη και μονόπλευρη Ίςωσ υπϊρχουν πολλϋσ αιτύεσ πύςω από το πρόβλημα, και πολλού λόγοι να αναλυθούν, μαζύ με πολλούσ ϊγνωςτουσ. Η ανϊλυςη δεν θα εύναι πϊντα εύκολη και η λύςη θα εύναι ακόμα πιο δύςκολη. Σα προβλόματα τησ κοινότητασ υφύςτανται ακριβώσ, επειδό ςυχνϊ αντιςτϋκονται ςτην προφανό ανϊλυςη και λύςη και επιμϋνουν παρϊ τισ προςπϊθειϋσ μασ.

25 Με μια καλό ανϊλυςη, κϊποιουσ πόρουσ και αρκετό αποφαςιςτικότητα, εύναι δυνατόν ακόμα και τα πιο πολύπλοκα προβλόματα, τουλϊχιςτον, εν μϋρει να επιλυθούν.

26 τα πλεονεκτόματα και οι δυνατότητεσ μπορούν να αξιοποιηθούν για την κϊλυψη των κοινοτικών αναγκών και την ενύςχυςη τησ κοινότητασ McKenzie J, Smeltzer J. Planning, Implementing and Evaluating Health Promotion Programs, A Primer, 3 rd Edition, Allyn and Bacon, 2001.

27

28 Statistics Canada Health Profile, October 2011 Δημιουργούνται ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα που βοηθούν τουσ Καναδούσ να κατανοόςουν καλύτερα τη χώρα τουσ τον πληθυςμό, τουσ πόρουσ, την οικονομύα την κοινωνύα και την κουλτούρα. Επιπλϋον για την καταγραφό που γύνεται κϊθε πενταετύα υπϊρχουν ςε εξϋλιξη 350 μελϋτεσ ςε ςχεδόν όλεσ τισ πτυχϋσ τησ ζωόσ ςτον Καναδϊ.

29 Η αντικειμενικό πληροφόρηςη με ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ ςε μύα δημοκρατικό κοινωνύα. Παρϋχει τη βϊςη για λόψη αποφϊςεων ςτηριγμϋνων ςε ςτοιχεύα από επιχειρηματύεσ, ςωματεύα, μη κερδοςκοπικούσ οργανιςμούσ και ϊτομα.

30 Επύπεδο υγεύασ Well-being Health Conditions Human Function Deaths Μη ιατρικϋσ παρϊμετροι Health Behaviours Living and Working Conditions Personal Resources Environmental Factors Απόδοςη του ςυςτόματοσ Accessibility Appropriateness Continuity Effectiveness Safety ύςτημα υγεύασ & κοινότητα Community Health System Resources

31 Αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ - ανοςοπούηςη Μαςτογραφύα Pap Test Προςυμπτωματικόσ ϋλεγχοσ για καρκύνο παχϋωσ εντϋρου Μϋςοσ χρόνοσ αναμονόσ για χειρουργεύο / κϊταγμα ιςχύου

32 Document type: Statistics Author: Department of Health Published date: 31 March 2010 Publication format: A4 electronic only Gateway reference: Pages: 120 Copyright holder: Crown

33 Αςθϋνεια & Επύπεδο υγεύασ > Επύπτωςη φυματύωςησ

34

35 ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ -DOT-

36 Φυματύωςη: πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα ανυπολόγιςτεσ ςυνϋπειεσ για τισ επόμενεσ γενιϋσ Γενικότερα λοιμώδησ νόςοσ που μεταδύδεται με ςταγονύδια κϊθε αςθενόσ με ενεργό φυματύωςη μολύνει κατϊ μϋςο όρο ϊτομα κϊθε μϋρα. αςθϋνεια των φτωχών και μολύνει κυρύωσ τουσ νϋουσ ςτισ πιο παραγωγικϋσ ηλικύεσ υπολογύζεται ότι ϋνασ ςτουσ δϋκα αςθενεύσ με λανθϊνουςα φυματύωςη θα αναπτύξει ενεργό νόςο κϊποια ςτιγμό ςτη ζωό του αυξημϋνα εύναι τα ποςοςτϊ για τα ϊτομα με HIV που θεωρούνται ομϊδα υψηλού κινδύνου.

37 Η μεύωςη τησ επύπτωςησ τησ αςθϋνειασ παγκοςμύωσ πϋτυχε με την εντατικό και οργανωμϋνη προςπϊθεια των τελευταύων 16 χρόνων και ιδιαύτερα με την υιοθϋτηςη και εφαρμογό των προγραμμϊτων DOTs ( ) και τη ςτρατηγικόσ Stop TB (2006-). Μεταξύ 1995 και 2011, περύπου 46 εκατομμύρια αςθενεύσ θεραπεύθηκαν με επιτυχύα και 6,8 εκατομμύρια ςώθηκαν από τα προγρϊμματα DOT Stop TB Strategy. 1.WHO Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report 2.WHO, Tuberculosis Global Facts, 2011/2012

38 Εύναι γνωςτό ότι η Παγκόςμια ϋξαρςη τησ Φυματύωςησ οφεύλεται ςε ϋνα ςυνδυαςμό παραγόντων, οι κυριότεροι από τουσ οπούουσ εύναι: α) Η αύξηςη του πληθυςμού ςε χώρεσ υπό ανϊπτυξη β) Η μετανϊςτευςη γ) Η αςτικοπούηςη δ) Η αυξανόμενη φτώχεια ε) Η εξϊπλωςη του ιού του HIV ζ) Σα αποτυχημϋνα προγρϊμματα κατϊ τησ φυματύωςησ (λόγω κατϊρρευςησ των υγειονομικών ςυςτημϊτων οριςμϋνων χωρών), που οδόγηςαν ςτη δημιουργύα ανθεκτικών ςτελεχών. ΕΠΕΥ,2007

39

40 World : Estimated TB incidence rates, 2010 Date : 13/Oct/2011 Source : Global Tuberculosis Control WHO, 2011 Topic : Tuberculosis Keywords : TB incidence rates, Tuberculosis incidence rates

41 Πηγό: WHO, Global TB Report, 2008 (5) Η Ελλϊδα δϋχεται ανεξϋλεγκτα μετανϊςτεσ από χώρεσ που όπωσ φαύνεται ςτον παραπϊνω χϊρτη ϋχουν μεγϊλη επύπτωςη φυματύωςησ.

42 World : Estimated HIV prevalence in new TB cases, 2010 Date : 13/Oct/2011 Source : Global Tuberculosis Control WHO, 2011 Topic : Tuberculosis Keywords : HIV prevalence in new TB cases, HIV prevalence in new tuberculosis cases

43

44 Πολυανθεκτικότητα (MultiDrugResistance MDR): η ταυτόχρονη ανθεκτικότητα τουλϊχιςτον ςε ιςονιαζύδη και ριφαμπικύνη πιθανϊ όμωσ και ς ϊλλα αντιφυματικϊ φϊρμακα. Η MDR διαχωρύζεται ςε αυτό ανϊμεςα ςε νϋεσ περιπτώςεισ και ςε αυτό ςε περιπτώςεισ με προηγηθεύςα αγωγό. Εκτεταμϋνη αντοχό (ExtensivelyDrugResistance ΧDR): η ταυτόχρονη ανθεκτικότητα ςε ιςονιαζύδη, ριφαμπικύνη, κινολόνεσ και ς ϋνα από τα τρύα ενϋςιμα αντιφυματικϊ φϊρμακα: αμικαςύνη, καναμυκύνη, καπρεομυκύνη WHO, Tuberculosis MDR-TB & XDR-TB, Progress Report, 2011

45 Πηγό:WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet

46 Nationwide Data 1. Moldova (19.4%) 2. Estonia (15.4%) 3. Kazakhstan (14.2%) 4. Latvia (12.1%) 5. Armenia (9.4%) 6. Lithuania (9.0%) 7. Georgia (6.8%) 8. China (5.7%) 9. Jordan (5.4%) 10.Peru (5.3%) Sub-national Data 1. Murmansk Oblast, Russia (28.3%) 2. Pskov Oblast, Russia (27.3%) 3. Arkhangelsk Oblast, Russia (23.8%) 4. Baku City, Azerbaijan (22.3%) 5. Ivanovo Oblast, Russia (20.0%) 6. Kaliningrad Oblast, Russia (19.3%) 7. Belgorod Oblast, Russia (19.2%) 8. Dushanbe City & Rudaki District,Tajikistan (16.5%) 9. Mary El Republic, Russia (16.1%) 10.Donetsk Oblast, Ukraine (16.0%) WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet

47 Indicators of diagnosis, notification and treatment of drug- Current View resistant TB, by country and year Notified MDR-TB (population rate per 100,000) Generated The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. 15-Jan :17 Copyright - WHO All rights reserved. Source:

48 Πηγό:WHO, M/XDR-TB 2011 report fact sheet

49 Οι ςτόχοι που ςχετύζονται με το MDG -Millennium Development Goal και επιδοκιμϊζονται από τη ςτρατηγικό Stop TB εύναι οι εξόσ: μϋχρι το 2005: ανύχνευςη τουλϊχιςτον του 70% των νϋων περιςτατικών με θετικϊ πτύελα και θεραπεύα του 85% τουλϊχιςτον μϋχρι το 2015: μεύωςη τησ επύπτωςησ και τησ θνηςιμότητασ ςτο 50% ςε ςχϋςη με το 1990 και μϋχρι το 2050: η φυματύωςη δεν πρϋπει να αποτελεύ πλϋον πρόβλημα δημόςιασ υγεύασ (ϋνα περιςτατικό ανϊ εκατομμύριο πληθυςμού) Ο αριθμόσ των επιβεβαιωμϋνων κρουςμϊτων φυματύωςησ το 2010 όταν 8,8 εκατομμύρια. 1.WHO Global tuberculosis control: a short update to the 2011 report 2.WHO, Tuberculosis MDR-TB & XDR-TB, Progress Report, 2011

50 Με βϊςη τα ςτοιχεύα του ΠΟΤ, ςε 69 χώρεσ εντοπύςτηκε τουλϊχιςτον ϋνα περιςτατικό XDR TB και 5,4% από τα περιςτατικϊ με MDR TB αποδεύχθηκε ότι όταν XDR TB. Τπολογύζεται ότι κϊθε χρόνο προκύπτουν νϋα περιςτατικϊ XDR TB. WHO, Tuberculosis MDR-TB & XDR-TB, Progress Report, 2011 To Μϊρτιο 2010 καταγρϊφηκαν ςτον ΠΟΤ το υψηλότερο ποςοςτό που υπόρξε ποτϋ, όπου για κϊθε 4 νϋα περιςτατικϊ φυματύωςησ, το 1 όταν MDR TB ςτην περιοχό τησ βορειοδυτικόσ Ρωςύασ, επύςησ ςε απόλυτουσ αριθμούσ οι περιςςότεροι αςθενεύσ MDR TB εντοπύζονται ςτην Κύνα και ςτην Ινδύα και αποτελούν το 50% του ςυνολικού φορτύου, καθώσ ακόμη εκτιμϊται ότι το 2008 τα περιςτατικϊ αυτϊ ανόλθαν ςε και οι θϊνατοι ςε WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet)

51 Πϋντε επιδημιολογικϋσ περιοχϋσ που περιλαμβϊνουν την Κεντρικό Ευρώπη, την Ανατολικό Ευρώπη, τισ χώρεσ με υψηλό κατϊ κεφαλόν ειςόδημα, τη Λατινικό Αμερικό και το Δυτικό Ειρηνικό Ψκεανό φαύνεται να πετυχαύνουν το ςτόχο τησ ςτρατηγικόσ Stop TB και να μειώνουν ςτο μιςό την επύπτωςη του 1990 WHO Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report

52 Σο Παγκόςμιο χϋδιο για τον περιοριςμό τησ φυματύωςησ προκαλεύ την περιοχό τησ υπο - αχϊριασ Αφρικόσ και την Ανατολικό Ευρώπη να επιτύχουν τουσ ςτόχουσ που ϋχουν τεθεύ για το [Ανατολικό Ευρώπη: χώρεσ τησ πρώην οβιετικόσ Ϊνωςησ και κϊποιεσ από την Κεντρικό Ευρώπη, όπωσ η Αρμενύα, το Αζερμπαώτζϊν, η Λευκορωςύα, η Βουλγαρύα, η Εςθονύα, η Γεωργύα, το Καζακςτϊν, το Κουρδιςτϊν, η Λατβύα, η Λιθουανύα, η Μολδαβύα, η Ρουμανύα, η οβιετικό Ϊνωςη, Σατζικιςτϊν, η Σουρκύα, το Σουρκμενιςτϊν, η Ουκρανύα και το Ουζμπεκιςτϊν]. WHO, Regional Office for Europe, Tuberculosis,

53

54 Εκτιμϊται ότι υπόρξαν: νϋεσ περιπτώςεισ TB, θεραπεύθηκαν και καταγρϊφηκαν θϊνατοι το 2006 Η φυματύωςη ϋχει ενδημικό χαρακτόρα. Σο 2006 η Ευρώπη κατϋγραψε περιςτατικϊ TB, το 72% των οπούων εντοπύςτηκε ςτο Καζακςτϊν, τη Ρουμανύα, τη Ρωςύα, την Σουρκύα, την Ουκρανύα και το Ουζμπεκιςτϊν. WHO, Tuberculosis, Facts and Figures,

55 για την καταπολϋμηςη τησ φυματύωςησ υπϊρχουν προτεραιότητεσ και κενϊ που πρϋπει να καλυφθούν ώςτε να πραγματοποιηθεύ πλόρησ εφαρμογό τησ τρατηγικόσ Εξϊλειψησ τησ Υυματύωςησ (Stop TB Strategy) Βερολύνο, 2007

56 1. Η παγκόςμια πρόςβαςη ςτην τρατηγικό Εξϊλειψησ τησ Υυματύωςησ, Stop TB Strategy, απαιτεύ την ενύςχυςη του τομϋα υγεύασ και την εμπλοκό όλου του φϊςματοσ του ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα, ιδιωτών ιατρών και επαγγελματιών υγεύασ ςωφρονιςτικών ιδρυμϊτων, οι οπούοι πρϋπει να ακολουθούν τα διεθνό πρότυπα για την μϋριμνα τησ φυματύωςησ και να προωθούν τα δικαιώματα των αςθενών.

57 2. Η κοινωνύα και οι προςβεβλημϋνεσ κοινότητεσ πρϋπει να θεωρούνται ωσ ςημαντικού ςυνεργϊτεσ και να ςυμπεριλαμβϊνονται ςτον ϋλεγχο τησ Υυματύωςησ 3. Φρειϊζονται ειδικϋσ προςπϊθειεσ για να εξαςφαλιςθεύ πρόςβαςη των ευπαθών ομϊδων των μεταναςτών και ϊλλων πληθυςμών ςε χώρουσ παροχόσ ποιοτικόσ φροντύδασ φυματύωςησ όπου γύνονται καλλιϋργειεσ με υψηλό ευαιςθηςύα. 4. Εύναι απαραύτητο να αυξηθεύ η ςυνεργαςύα και ο διατομεακόσ ςυντονιςμόσ μεταξύ φορϋων υγεύασ, ςωφρονιςτικών ιδρυμϊτων, κοινωνικών υπηρεςιών καθώσ επύςησ και των Κρατών Μελών μεταξύ τουσ.

58 1.WHO European Ministerial Forum, The Berlin Declaration on Tuberculosis, Berlin, 22 October 2007, EUR07/ /5 Διαςφαλύζοντασ την επϋκταςη και ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ υψηλόσ ποιότητασ DOTS Αναλαμβϊνοντασ την αντιμετώπιςη των MDR-TB, XDR-TB, HIV-TB τύπων φυματύωςησ καθώσ και ϊλλων προβλημϊτων, ιδιαύτερα ςε πληθυςμούσ υψηλού κινδύνου Ενςωματώνοντασ τη φροντύδα τησ Φυματύωςησ ςτη γενικό φροντύδα παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ και ενιςχύοντασ δραςτηριότητεσ που αποςκοπούν ςτην βελτύωςη του ςυςτόματοσ υγεύασ Εμπλϋκοντασ όλουσ τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ Ενδυναμώνοντασ τουσ αςθενεύσ με φυματύωςη και τισ κοινότητϋσ τουσ και εξαλεύφοντασ το ςτύγμα που τουσ ςυνοδεύει

59

60 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΑΣ. ΠΛΗΡ. & ΕΚΔΟΕΩΝ

61

62 ountry of itizenship Alpha-2 code Total AGE OTAL TOTAL ON- ATIONALS FOR E UROPE EUR U (European nion, EU27) EU U25 Pre-2007) EU elgium BE ulgaria BG zech epublic CZ ermany DE rance FR taly IT yprus CY etherlands NL ustria AT oland PL omania RO nited ingdom UK

63 AGE Nigeria NG Country of Citizenship Alpha-2 code Total FYROM MK Turkey TR Switzerland CH Albania AL Belarus BY Bosnia & Herzegovina BA Moldova, Republic of MD Russian Federation RU Serbia, including Kosovo RS Ukraine UA AFRICA AFR Egypt EG Ethiopia ET Ghana GH Morocco MA

64 Country of Citizenship Alpha-2 code Total AGE AMERICA AME Brazil BR Canada CA United States of America US ASIA ASI Armenia AM Bangladesh BD China (incl. Hong Kong and Macau) CN Georgia GE India IN Iran (Islamic Republic of) IR Iraq IQ Jordan JO Kazakhstan KZ Lebanon LB Pakistan PK Philippines PH Sri Lanka LK Syrian Arab Republic SY Uzbekistan UZ

65

66 ΚΑΘ ΣΑ ΔΤΟ ΦΤΛΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΕ ΤΠΗΚΟΟΘ ΤΠΗΚΟΟΘ ΤΠΗΚΟΟΘ ΤΠΟΦΗΦΘΧΝ ΤΠΗΚΟΟΘ ΤΠΗΚΟΟΘ ΤΠΗΚΟΟΘ ΤΠΗΚΟΟΘ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΟ ΕΝΣΑΞΗ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΧΝ Ε.Ε. ΕΖΕ ΥΧΡΧΝ HDI MDI HDI ΗΛΘΚΘΑ ########

67

68 Immigration Total number of long-term immigrants into the reporting country during the reference year Greece ---

69 Greece year persons year persons Αυτϊ τα ςτοιχεύα αναφϋρονται ςτο ςύνολο των ατόμων που ϋκαναν αύτηςη αςύλου, ανεξαρτότωσ εϊν η αύτηςη ϋγινε κατϊ την εύςοδό τουσ ςτη χώρα ό για ανανϋωςη ενώ παρϋμεναν όδη εντόσ, καθώσ επύςησ εύναι ανεξϊρτητα τησ νόμιμησ ό μη ειςόδου τουσ ςτη χώρα μασ.

70 Greece Citizens of (%) Albania Egypt Russia Philippines Ukraine Other

71 Greece year persons

72

73 ςτη χώρα μασ δηλώνονται ετηςύωσ κατϊ μϋςο όρο περύ τα 600 κρούςματα.

74

75

76

77

78 Η μϋςη επύπτωςη ανϊ πληθυςμό όταν μεγαλύτερη ςτην Κεντρικό Ελλϊδα και ςτην Αττικό, ενώ η μικρότερη επύπτωςη καταγρϊφηκε ςτη περιοχό των Νόςων Αιγαύου και Κρότησ. το μεγαλύτερο ποςοςτό (66,4% - 74,9%) των κρουςμϊτων η εντόπιςη όταν πνευμονικό. το 20,4% του ςυνόλου των δηλωθϋντων κρουςμϊτων ςτουσ Ϊλληνεσ και ςτο 16,2% των κρουςμϊτων με αλλοδαπό εθνικότητα υπόρχε ςπόλαιο ςτην ακτινογραφύα θώρακοσ.

79

80

81 Αριθμός ασθενών Επίπτωςη απλήσ, ανθεκτικήσ και πολυανθεκτικήσ φυματίωςησ για τα έτη , όπωσ καταγράφηκε ςτο Αντιφυματικό Τμήμα του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

82

83 την Ελλϊδα, η φυματύωςη εύναι υποχρεωτικώσ δηλούμενο νόςημα βϊςει: 1. Σου Β.Δ./ΦΕΚ 262Α/1950 «περύ μϋτρων καταπολϋμηςησ επιδημικών νόςων και υποχρεωτικόσ δόλωςησ αυτών». 2. Σου Νόμου 3204/2003-ΥΕΚ 296Α/ Ωρ. 44, Παρ.1:«το Κϋντρο Ελϋγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) δημιουργεύται αρχεύο κρουςμϊτων για κϊθε λοιμώδεσ νόςημα. Κϊθε ιδιωτικόσ ό δημόςιοσ φορϋασ παροχόσ ιατρικών υπηρεςιών ό ιδιώτησ ιατρόσ, ςτα πλαύςια τησ νόμιμησ λειτουργύασ του, υποχρεούται να ενημερώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ για κϊθε κρούςμα λοιμώδουσ νοςόματοσ που υποπύπτει ςτην αντύληψό του». Η ϋγκαιρη δόλωςη των κρουςμϊτων φυματύωςησ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό και γύνεται εντόσ εβδομϊδασ από την διϊγνωςη.

84 ύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα, ϋχει δοθεύ ϊδεια από την Αρχό Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων, για την τόρηςη ςχετικού αρχεύου για λόγουσ δημόςιασ υγεύασ.

85 1. καταγρϊφονται τα απαραύτητα δεδομϋνα, & μϋςω ανϊλυςησ αποτύπωςη τησ επιδημιολογύασ του νοςόματοσ ςχεδύαςη δρϊςεων για τον ϋλεγχο αυτού λόψη μϋτρων δημόςιασ υγεύασ ςτο ϊμεςο και ευρύτερο περιβϊλλον των κρουςμϊτων.

86 2. ςυςτηματικό δόλωςη των κρουςμϊτων παρακολούθηςη δεικτών από τον ΠΟΤ & Ευρωπαώκό Κϋντρο Πρόληψησ και Ελϋγχου των Νόςων (ECDC) για τον ϋλεγχό τησ ςε ευρωπαώκό και παγκόςμιο επύπεδο.

87 Σο Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ για τη Δημόςια Τγεύα εύναι η πρώτη προςπϊθεια που γύνεται ςτη χώρα μασ για να αποκτόςουμε ςτοχευμϋνη και ςτρατηγικϊ ςχεδιαςμϋνη πολιτικό για τη Δημόςια Τγεύα. Αναπτύςςει εξειδικευμϋνεσ και κοςτολογημϋνεσ δρϊςεισ, για όλουσ τουσ κρύςιμουσ παρϊγοντεσ κινδύνου για τη Δημόςια Τγεύα.

88 «Εξαςφαλύζουμε την εξοικονόμηςη πόρων ςτην υλοπούηςη τησ πολιτικόσ μασ, αύροντασ την πρακτικό του δημιουργικού αυτοςχεδιαςμού, πετυχαύνοντασ την οριζόντια ςυνεργαςύα μεταξύ των υπεύθυνων φορϋων του κρϊτουσ & κερδύζοντασ πολύτιμουσ οικονομικούσ πόρουσ από εξειδικευμϋνα προγρϊμματα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ».

89 την Ελλϊδα, αν και ο «Αντιφυματικόσ Αγώνασ» καθιερώθηκε με το Νόμο 4053 του 1960, δεν υπόρξε ποτϋ ςυςτηματικό επύβλεψη εφαρμογόσ του, ούτε ικανοποιητικό επιτόρηςη τησ νόςου και των μϋτρων ελϋγχου. Με δεδομϋνη τη ςοβαρό υποδόλωςη τησ νόςου, η μειωτική αλλϊ κυμαινόμενη πορεύα τησ φυματύωςησ τα τελευταύα χρόνια, η ανιςοκατανομή τησ νόςου κατϊ μεγϊλεσ γεωγραφικϋσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ, η αυξανόμενη ςυμμετοχό των αλλοδαπών ςτη νόςο και η μϋτρια αλλϊ ςταθερό αντοχή ςτα φϊρμακα, εύναι τα χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα τησ νόςου για τη χώρα μασ.

90 Αναλυτικότερα 1. Η ανύχνευςη νϋων κρουςμϊτων εύναι οργανωμϋνη ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ όπου λειτουργούν αντιφυματικϊ ιατρεύα ό υπηρεςύεσ υγεύασ με επαρκό ςτελϋχωςη, ενώ ςε πολλϋσ περιοχϋσ, ο ϋλεγχοσ ςτο περιβϊλλον του φυματικού, ό ο ϋλεγχοσ ϊλλων ομϊδων αυξημϋνου κινδύνου, εύναι πλημμελόσ. 2. Η ςυμμόρφωςη ενύοτε εύναι προβληματικό και δεν υπϊρχουν προγρϊμματα επιβλεπόμενησ θεραπεύασ (DOTS). ΕΠΕΥ, 2007

91 3. Η νοςοκομειακό νοςηλεύα ϋχει διευρυνθεύ προσ τα γενικϊ νοςοκομεύα, αλλϊ ςυχνϊ δεν τηρούνται οι αρχϋσ ελϋγχου τησ διαςπορϊσ του μυκοβακτηριδύου. 4. Η θεραπεύα τησ λανθϊνουςασ φυματύωςησ εφαρμόζεται ςυνόθωσ ςωςτϊ, αλλϊ η ςυμμόρφωςη εύναι προβληματικό και η ενημϋρωςη ατελόσ. ΕΠΕΥ, 2007

92 Για να επιτευχθούν οι ςτόχοι του Global Plan to Stop Tb , ζητόθηκε από όλεσ τισ Ευρωπαώκϋσ Φώρεσ η εκπόνηςη Εθνικού Προγρϊμματοσ Ελϋγχου τησ Υυματύωςησ, ΕΠΕΥ 2007 Η Επιτροπό Υυματύωςησ του ΚΕΕΛΠΝΟ εύχε όδη ξεκινόςει την εκπόνηςη ενόσ τϋτοιου προγρϊμματοσ για την Ελλϊδα, το οπούο ολοκληρώθηκε και από το 2007 αποτελεύ μϋροσ του Εθνικού χεδύου Δρϊςησ για την Πρόληψη Μεταδοτικών Νοςημϊτων

93 Η Επιςτημονική Επιτροπή Φυματίωςησ θεωρεύ πωσ υπϊρχουν ςημαντικϋσ ελλεύψεισ και προβλόματα, που δεν καθιςτούν δυνατό την επύτευξη των ςτόχων του Π.Ο.Τ. για τον ϋλεγχο και την εκρύζωςη τησ φυματύωςησ. ο Π.Ο.Τ. δε δϋχεται ςτα επύςημα ϋγγραφϊ του τα ςτοιχεύα που δηλώνουν οι Ελληνικϋσ Τγειονομικϋσ Αρχϋσ!

94 Κϊλυψη ολόκληρησ τησ χώρασ. Ενςωμϊτωςό του ςτο Εθνικό ύςτημα Τγεύασ. Ωρτια οργϊνωςη και ςυνϋπεια των εμπλεκόμενων υπηρεςιών. υνυπολογιςμόσ των τοπικών και κοινωνικοοικονομικών ςυνθηκών, των επιδημιολογικών παραμϋτρων τησ νόςου και των απαιτόςεων του εξυπηρετούμενου πληθυςμού. Επιτόρηςη τησ νόςου και των μϋτρων ελϋγχου τησ.

95 1. Η ςυμπλόρωςη του χϊρτη με ςτελϋχωςη των Αντιφυματικών Ιατρεύων όλων των Νομών τησ χώρασ, η ϋνταξό τουσ ςε Πνευμονολογικϋσ Κλινικϋσ, ο εκςυγχρονιςμόσ τουσ και η γενναύα ενύςχυςη ςε παραώατρικό προςωπικό (π.χ. Επιςκϋπτεσ Τγεύασ).

96 2. Η ενύςχυςη του Ειδικού Ιατρεύου Αντιμετώπιςησ πολυανθεκτικών μορφών φυματύωςησ των Αθηνών (ΝΝΘΑ) και ενεργοπούηςη αντύςτοιχου ςτην Θεςςαλονύκη. 3. Η μικροβιολογικό κϊλυψη διαβαθμύζεται ςε τρύα επύπεδα βϊςει ςχετικόσ πιςτοπούηςησ όλων των Εργαςτηρύων ςτοιχειώδησ / πλόρησ-

97 Όλεσ οι παρατηρόςεισ και προτϊςεισ ενςωματώθηκαν ςτο Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ και ϋγινε η ςχετικό οικονομοτεχνικό μελϋτη, που προβλϋπει για την υλοπούηςό τουσ το ποςό των ευρώ για τα ϋτη

98 Διαδραματύζει ϋναν κομβικό ρόλο ςτην παγκόςμια ςτρατηγικό για τον ϋλεγχο και την αντιμετώπιςη των μεταδοτικών νοςημϊτων. υντονύζει μια ςειρϊ διεθνών προςπαθειών και πρωτοβουλιών ςτο πεδύο τησ αντιμετώπιςησ των λοιμωδών νοςημϊτων ςε τϋςςερισ τομεύσ: 1. επιδημιολογικό επιτόρηςη ςε παγκόςμιο επύπεδο. 2. παραγωγό εμβολύων. 3. αντιμετώπιςη των επιδημιών. 4. κατϊρτιςη του Διεθνούσ Τγειονομικού Κανονιςμού.

99 υγκροτεύται το «Πλαύςιο Δρϊςησ για τη Δημόςια Τγεύα» με ςκοπό την εξαςφϊλιςη ταχεύασ αντύδραςησ αντιμετώπιςη απειλών κατϊ τησ υγεύασ Δύο κεντρικϋσ επιλογϋσ: 1. Η ύδρυςη και λειτουργύα του Ευρωπαώκού Κϋντρου για τον Ϊλεγχο των Νοςημϊτων (European Centre for Diseases Control - ECDC) 2. Η οργϊνωςη και λειτουργύα ενόσ ευρωπαώκού δικτύου επιδημιολογικόσ παρακολούθηςησ και ελϋγχου των μεταδοτικών αςθενειών, με επύκεντρο το ECDC και με διεθνό διϊςταςη

100 Directly Observed Therapy Ωμεςα Επιτηρούμενη Θεραπεύα

101 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ DOTS 1995 η φυματύωςη ωσ μεύζον παγκόςμιο πρόβλημα υγεύασ ΠΟΤ: εφαρμογό των προγραμμϊτων DOTS ωσ παγκόςμια ςτρατηγικό για τον ϋλεγχο τησ νόςου 2006 νϋα ςτρατηγικό ΠΟΤ για την εκςτρατεύα ελϋγχου τησ φυματύωςησ πυρόνασ υψηλόσ ποιότητασ προγρϊμματα DOTS WHO, Framework for effective tuberculosis control, Geneva WHO/TB/94.179:1-13

102 μϋροσ τησ λειτουργύασ των Αντιφυματικών Σμημϊτων διαςφαλύζει την ολοκλόρωςη τησ αντιφυματικόσ θεραπεύασ ςε κϊθε χορόγηςη φαρμϊκων υπϊρχει ϋνασ εξειδικευμϋνοσ επαγγελματύασ υγεύασ ϊμεςη επύβλεψη ςτη δοςολογύα κϊθε αςθενό ςυςτηματικό χορόγηςη καθημερινϊ ό 2-3 φορϋσ την εβδομϊδα Sonal S. Munsiff, Diana Nilsen, Paula I. Fujiwara. Clinical Policies and Protocols, Bureau of Tuberculosis Control, New York City Department of Health and Mental Hygiene, 4th Edition, March 2008

103 η προςϋλευςη του αςθενούσ ςτα Ιατρεύα ό η επύςκεψη των επαγγελματιών ςτον τόπο διαμονόσ των αςθενών και η επιτόπια χορόγηςη Sonal S. Munsiff, Diana Nilsen, Paula I. Fujiwara. Clinical Policies and Protocols, Bureau of Tuberculosis Control, New York City Department of Health and Mental Hygiene, 4th Edition, March 2008 CDHS/CTCA Joint Guidelines, Directly Observed Therapy Program Guidelines, Oct 2005

104 Πζντε δομικά ςτοιχεία για την ενίςχυςη και ανάπτυξη των προγραμμάτων DOTS πολιτικό δϋςμευςη και χρηματοδότηςη ανύχνευςη και εντοπιςμόσ με βακτηριολογικό διϊγνωςη ςε τεχνικϊ και ποιοτικϊ ϊρτια εργαςτόρια ελϋγχου καθόλη την επικρϊτεια τησ χώρασ ςυςτηματοποιημϋνη θεραπεύα διϊρκειασ 6-8 μηνών ςε όλουσ τουσ αςθενεύσ με θετικϊ πτύελα με επύβλεψη και υποςτόριξη του πϊςχοντοσ αποτελεςματικό και δωρεϊν χορόγηςη θεραπεύασ ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα ςύςτημα καταγραφόσ και αξιολόγηςησ και μϋτρηςησ των αποτελεςμϊτων

105 Η ομϊδα ςτόχοσ θα αποτελεύται από τισ εξόσ υποομϊδεσ αςθενών: Αςθενεύσ μη ςυμμορφούμενοι με τισ θεραπευτικϋσ οδηγύεσ του Αντιφυματικού Ιατρεύου Αςθενεύσ που για οποιοδόποτε λόγο απϋτυχαν να θεραπευτούν ςε προηγούμενη προςπϊθεια. Αςθενεύσ με δυςκολύεσ πρόςβαςησ ςτο Αντιφυματικό Ιατρεύο οικονομικό δυςχϋρεια, κακό επικοινωνύα αλλοδαπού-, αναπηρύεσ ςυνυπϊρχοντα ιατρικϊ προβλόματα, όπωσ AIDS, ανοςοκατεςταλμϋνοι κ.α. www. healthdev.org/stop-tb

106 Αςθενεύσ που παρουςιϊζουν ϊρνηςη χρόςτεσ ουςιών, ψυχιατρικού αςθενεύσ Αςθενεύσ με μεγϊλη μεταδοτικότητα αποφυγό μετακινόςεων με τα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ & περιοριςμό τησ διαςπορϊσ Πολυανθεκτικού αςθενεύσ

107 Οι προςπϊθειεσ και τα μϋτρα για την εξϊλειψη τησ νόςου πρϋπει να επικεντρωθούν ςτισ ομϊδεσ υψηλού κινδύνου και ϊλλεσ κοινωνικϊ ευπαθεύσ ομϊδεσ 1.Sonal S. Munsiff, Diana Nilsen, Paula I. Fujiwara. Clinical Policies and Protocols, Bureau of Tuberculosis Control, New York City Department of Health and Mental Hygiene, 4th Edition, March www. healthdev.org/stop-tb

108 Ελλϊδα ικανό αριθμό μεταναςτών / χρόνο. Παγκόςμια 85%+ πρόςφυγεσ-μετανϊςτεσ περιοχϋσ χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπϋδου ενδημεύ η φυματύωςη. μεγϊλο κύνδυνο να αναπτύξουν τη νόςο! (Eurostat, ΕΛ.ΣΑΣ, ΕΠΕΥ, 2007)

109 Πληθυςμόσ Ελληνεσ : Αλλοδαπού 1:2 χώρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου γεωγραφικό θϋςη τησ χώρασ μασ κοινωνικοοικονομικϋσ ςυνθόκεσ ανεπϊρκεια χρόνου και χρημϊτων πρόςβαςη ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ μειωμϋνη αντύληψη α. ςοβαρότητα τησ αςθϋνειασ β. αναγκαιότητα για ςυςτηματικό και ολοκληρωμϋνη θεραπεύα Αρχεύο Σομϋα Θεραπεύασ Αντιφυματικού Σμόματοσ ΓΝΝΘΑ «Η ωτηρύα»

110 ευαύςθητοι ανθεκτικού πολυανθεκτικού 0 Ϊλληνεσ Αλλοδαπού Πραγματοποιόθηκαν 306 περιςτατικϊ φυματύωςησ 87 κατ ούκον ϊτομα επιςκεψιμότητα Ϊλληνεσ: Αλλοδαπού = 1:2

111 Για τα ϋτη 2007, 2008, 2009 και 2010 ςύνολο περιςτατικών TB: 1488 μ.ο. επιςκεψιμότητασ: 4000 ϊτομα / ϋτοσ μακροχρόνια θεραπεύα επαναληψιμότητα εξετϊςεων υμμόρφωςη? ιατρικό παρακολούθηςη

112 ο φόβοσ τησ ςύλληψησ απομακρύνει τουσ μετανϊςτεσ από τισ υγειονομικϋσ υπηρεςύεσ οι κακϋσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ επιτεύνουν το πρόβλημα ϋντονο ςυγχρωτιςμό εξαςθϋνηςη οργανιςμού Λόγω διϊρκειασ και πολυπλοκότητασ τησ θεραπεύασ (~ 6-8 μόνεσ)...πολλού αςθενεύσ διακόπτουν ό εγκαταλεύπουν τη φαρμακευτικό αγωγό πριν από το τϋλοσ τησ

113 Επομϋνωσ: κινδυνεύουν να αναπτύξουν ανθεκτικό, πολυανθεκτικό και εξαιρετικϊ ανθεκτικό φυματύωςη..αντιμετώπιςη δυςκολότερη, μόνεσ-..ςοβαρϋσ επιπτώςεισ ςτη δημόςια υγεύα

114 οι αςθενεύσ διαςπεύρουν επικύνδυνεσ μορφϋσ πολλαπλαςιϊζεται το πρόβλημα κοινωνικϋσ ςυνϋπειεσ οικονομικό κόςτοσ δυςχϋρεια ςτην αντιμετώπιςη τησ φυματύωςησ και την επύτευξη των ςτόχων τησ ςτρατηγικόσ Stop TB 1.WHO, Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis WHO/HTM/TB/ A (PUBLISHED IN 2010) 2.WHO, The Stop TB strategy, WHO, XDR & MDR, TUBERCULOSIS, Global Response Plan, Harvard School of Public Health, Tuberculosis, When Infection Won't Quit, TB, AIDS, and malaria are finding new ways to resist treatment,

115 το Αντιφυματικό Σμόμα, το θϋμα τησ μη ςυμμόρφωςησ εύναι υπαρκτό για όλουσ τουσ παραπϊνω λόγουσ. ϊμεςεσ παρεμβϊςεισ αποφυγό εξϋλιξησ τησ νόςου ςε ανθεκτικϋσ και πολυανθεκτικϋσ μορφϋσ. η αποτελεςματικότητα εύναι μειωμϋνη!

116 ΣΕΚΜΗΡΙΨΝΕΣΑΙ εφαρμογό κατ' ούκον προγραμμϊτων, όπωσ ορύζει ο ΠΟΤ και εφαρμόζεται ανϊ τον κόςμο

117 Ϊξοδα ςτην Ευρώπη 2,1 δισ ευρώ ετηςύωσ Παγκοςμύωσ μόνο 5% από τα 16 εκ. αςθενών μπορούν να πληρώςουν τη θεραπεύα 1.WHO, XDR & MDR TUBERCULOSIS Global Response Plan, The Facts, June WHO Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report

118 προώπολογιςμόσ Για το 2010 ϋλεγχοσ τησ φυματύωςησ, ϋλεγχοσ τησ MDR TB 4.1 δισ δολλϊρια 280 εκ δολλϊρια όταν οι ανϊγκεσ ανϋρχονται ςε 1,3 δισ Μϋχρι το 2015 θεραπεύα 1,3 εκ αςθενών M/XDR TB 16 δισ δολλϊρια θα χρειαςτούν 16 φορϋσ περιςςότερα χρόματα από αυτϊ που διατϋθηκαν τελευταύα (WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet)

119 Νόςημα Κόςτοσ νοςηλεύασ(ευρώ) Ελλϊδα 2004 Γρύπη Υυματύωςη Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ για την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοςημϊτων To κόςτοσ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων DOT ςτο πλαύςιο του Global Plan to Stop Tb υπολογύζεται ςε 22,6 δισ δολϊρια, δηλ. 48% του ςυνολικού προώπολογιςμού

120 Από τα ςτοιχεύα του Αντιφυματικού Σμόματοσ μηνιαύο κόςτοσ φαρμακευτικόσ αγωγόσ αςθενόσ με ευαιςθηςύα ςτα αντιφυματικϊ όταν ο ύδιοσ αςθενόσ γύνει ανθεκτικόσ 50 ευρώ ευρώ ΠΡΟΛΗΨΗ?

121 ϊμεςο κόςτοσ για το ςύςτημα υγεύασ διϊγνωςη, θεραπεύα, επανϋλεγχοσ- τουσ αςθενεύσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ φϊρμακα, μετακινόςεισ- ϋμμεςο κόςτοσ για την κοινωνύα, την οικογϋνεια και την κοινότητα. TB Advocacy, A Practical Guide 1999, WHO Global Tuberculosis Programme, STOP TB Annual Report 2001

122 ςόμερα ~ 41 εκατομμύρια αςθενεύσ θεραπεύθηκαν μϋςω των προγραμϊτων DOTs/ Stop TB Strategy ~ 6 εκ. θϊνατοι αποφεύχθηκαν (WHO Tuberculosis Stop TB Department, Core Functions )

123 Οι χώρεσ με υψηλό επύπτωςη MDR-TB φαύνεται γενικότερα ότι δεν ϋχουν οργανωμϋνο ςύςτημα αντιμετώπιςησ τησ νόςου. DOTS-Plus αποτελούν ςτρατηγικό «αποκατϊςταςησ» τησ MDR-TB, ενώ τα DOTS ςτρατηγικό πρόληψησ.

124 Η κϊθε ομϊδα εργαςύασ για να λειτουργόςει αποτελεςματικϊ και με δεδομϋνεσ τισ παραμϋτρουσ που καθορύζουν το προφύλ ςτο μεγαλύτερο μϋροσ του πληθυςμού ςτόχου, χρειϊζεται να ςτελεχωθεύ από τουσ εξόσ: Θερϊπων Ιατρόσ Επιςκϋπτησ Τγεύασ Νοςηλευτόσ Παραςκευαςτόσ Ιατρικών Εργαςτηρύων Κοινωνικόσ Λειτουργόσ Χυχολόγοσ Διοικητικόσ με σκοπό η θεπαπεςτική πποσέγγιση να είναι εξατομικεςμένη, ολοκληπωμένη, ελεγσόμενη και αποτελεσματική.

125 υνεπϊγεται τη χρόςη των όδη υπαρχουςών δομών του Αντιφυματικού Σμόματοσ με την διαμόρφωςη ιδιαύτερου χώρου μϋςα ςε αυτό, που θα ςτεγαςτεύ το προςωπικό. Για τισ μετακινόςεισ θα χρειαςτεύ μεταφορικό μϋςο, λαμβϊνοντασ υπόψιν ότι ο πληθυςμόσ αναφορϊσ εύναι ςε μεγϊλο βαθμό ϊτομα που ςυχνϊ διαβιούν εκτόσ των ορύων Αττικόσ, ςε καταυλιςμούσ και γενικότερα ςε περιοχϋσ δύςκολα προςεγγύςιμεσ. Επύςησ, ςε ότι αφορϊ ςτα αναλώςιμα υλικϊ, εύναι αυτϊ που όδη χρηςιμοποιούνται ςτο Νοςοκομεύο.

126 ... δεν ξεφεύγει κανϋνασ από τη θεραπεύα!

127 1. Ενημϋρωςη των μεταναςτών για τουσ κινδύνουσ τησ φυματύωςησ που απειλούν την υγεύα και τη ζωό των ιδύων και των οικεύων τουσ, ώςτε να επιτευχθεύ η καλύτερη από μϋρουσ τουσ ςυνεργαςύα. 2. Δόλωςη κρούςματοσ 3. Ϊναρξη ϊμεςα αντιφυματικόσ αγωγόσ 4. Απομόνωςη ατόμου με ενεργό φυματύωςη ϋωσ ότου καταςτεύ μη μολυςματικό (τούτο επιτυγχϊνεται με τη ςωςτό θεραπεύα ςυνόθωσ ςε 3 εβδομϊδεσ) και επιβεβαύωςη με αρνητικοπούηςη απλόσ εξϋταςησ πτυϋλων, αν δεν υπϊρχει αντοχό ςτα φϊρμακα.

128 5. υνϋχιςη τησ αντιφυματικόσ θεραπεύασ ςτα πλαύςια τησ επιτηρούμενησ θεραπεύασ (DOT) 6. Πρόληψη δημιουργύασ και επϋκταςησ ανθεκτικόσ ςτα αντιφυματικϊ φϊρμακα φυματύωςησ 7. Περιοριςμόσ των μετακινόςεων των ατόμων με ενεργό νόςο, τα οπούα δε θϋλουν ό δεν μπορούν να λϊβουν αντιφυματικό αγωγό και ςε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ εφαρμογόσ τησ αντύςτοιχησ υγειονομικόσ διϊταξησ.

129 που αςχολεύται με την αντιμετώπιςη τησ φυματύωςησ εύναι: ο αςθενόσ που θα διαγνωςτεύ με φυματύωςη και θα προςϋλθει ςτο Σμόμα να ςυμμορφωθεύ και να ολοκληρώςει τη θεραπεύα του ςε περιπτώςεισ μη ςυμμορφούμενεσ ςτισ θεραπευτικϋσ οδηγύεσ, χρειϊζεται αναζότηςη και εντοπιςμόσ των περιςτατικών ςτην κοινότητα, ςτον τόπο διαμονόσ και εφόςον δεν παραμϋνει περιθώριο ςυνεργαςύασ, τότε κρύνεται απαραύτητο να ενταχθεύ ο αςθενόσ ςε πρόγραμμα DOT

130 απαιτεύται ϋνα μηχανογραφημϋνο αρχεύο με τη δημιουργύα παρϊλληλα «κϊρτασ αςθενούσ», η οπούα θα ϋχει αντιςτοιχύα με το φϊκελο του αςθενούσ που τηρεύται όδη για τουσ αςθενεύσ που παρακολουθούνται ςτον Σομϋα Θεραπεύασ του Αντιφυματικού Σμόματοσ. Για τη ςτελϋχωςη χρειϊζεται επαρκϋσ και εκπαιδευμϋνο προςωπικό.

131 Μϋχρι ςόμερα ϋχει δοθεύ επιλεκτικϊ και αποςπαςματικϊ ςε τρεισ αςθενεύσ θεραπεύα DOT και ολοκληρώθηκε με επιτυχύα, χωρύσ να προςεγγιςτεύ η κοινωνικοοικονομικό διϊςταςη των προβλημϊτων τουσ.

132

133 Βϊςει των προαναφερθϋντων κριτηρύων, για τουσ αςθενεύσ που φαύνεται να πληρούν τισ προώποθϋςεισ για την ϋνταξό τουσ ςτο πρόγραμμα DOT θα γύνεται ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ των επαγγελματιών υγεύασ για τη δημιουργύα του πλϊνου παρϋμβαςησ

134 επιτηρούμενη χορόγηςη φαρμϊκων κατ'ούκον εργαςτηριακόσ ϋλεγχοσ αιματολογικόσ (γεν. αύματοσ, βιοχημικόσ), βακτηριολογικόσ (ςυλλογό πτυϋλων) απεικονιςτικόσ ϋλεγχοσ παρακολούθηςη ςωματικού βϊρουσ παρακολούθηςη τησ γενικόσ κατϊςταςησ ϋλεγχοσ οπτικόσ οξύτητασ ϋλεγχοσ ακουςτικόσ ικανότητασ κατϊ περύπτωςη ςυντονιςμόσ με επαγγελματύεσ υγεύασ ϊλλησ ειδικότητασ για κϊλυψη αναγκών, όπωσ π.χ. ακοόγραμμα.

135 αξιολόγηςη του περιβϊλλοντοσ, ϋμψυχου και ϊψυχου με κοινωνικοοικονομικϊ κριτόρια αναζότηςη και προςανατολιςμόσ ςε φορεύσ και επαγγελματύεσ ςχετικούσ με τη ςτόριξη και αντιμετώπιςη των αντύςτοιχων προβλημϊτων. ψυχολογικό υποςτόριξη, ενθϊρρυνςη για την ολοκλόρωςη τησ θεραπεύασ. εκπαύδευςη των αςθενών και του ςτενού περιβϊλλοντοσ πρώτα και κύρια για τον περιοριςμό τησ μεταδοτικότητασ ςτισ περιπτώςεισ ενεργού νόςου. εντοπιςμόσ μολυνθϋντων -λανθϊνουςα φυματύωςηςτο ςτενό περιβϊλλον.

136 Η ομϊδα των επαγγελματιών υγεύασ θα ςχεδιϊζει το πλϊνο παρακολούθηςησ και θα εφαρμόζει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ δρϊςεισ βϊςει χρονοδιαγρϊμματοσ. Φρόςιμο εύναι να γύνεται ςε τακτϊ διαςτόματα προγραμματιςμϋνη ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ των επαγγελματιών υγεύασ για μεταξύ τουσ ενημϋρωςη, αξιολόγηςη τησ πορεύασ του περιςτατικού, πιθανό αναπροςαρμογό ό ςυνϋχιςη του πλϊνου παρϋμβαςησ.

137 Προώπόθεςη για την ϋναρξη του Προγρϊμματοσ DOT αποτελεύ η προηγούμενη καταγραφό και εξακρύβωςη των δημογραφικών ςτοιχεύων του αςθενούσ και των λοιπών ςτοιχεύων επικοινωνύασ, όπωσ επύςησ και η ύπαρξη οικογενειακού και φιλικού περιβϊλλοντοσ. Εδώ πρϋπει να ςυνυπολογιςτεύ η δυςκολύα που υπϊρχει ςτην επικοινωνύα με τουσ αςθενεύσ μετανϊςτεσ, οι οπούοι δεν γνωρύζουν την ελληνικό γλώςςα για να υπϊρξει ςυνεννόηςη, καθώσ επύςησ από φόβο για τυχόν απϋλαςό τουσ αποκρύπτουν τα πραγματικϊ ςτοιχεύα.

138

139 Παραλλόλωσ, για τουσ αςθενεύσ που δεν επιθυμούν να ςυμμορφωθούν με το πρόγραμμα DOT ό διαμϋνουν εκτόσ των γεωγραφικών ορύων δρϊςησ του Αντιφυματικού Σμόματοσ θα υπϊρχει επικοινωνύα με ϊλλουσ φορεύσ για ςυνεργαςύα ό ενδεχόμενη λόψη δραςτικότερων μϋτρων με παρϋμβαςη του κρϊτουσ, με ςτόχο απαραύτητα την ολοκλόρωςη τησ αντιφυματικόσ θεραπεύασ.

140 ημαντικό και καινοτόμα θα όταν επύςησ η λειτουργύα μύασ «Κινητόσ Μονϊδασ» που θα προςϋγγιζε τισ περιοχϋσ τησ Αθόνασ που διαμϋνουν κατϊ κανόνα οικονομικού μετανϊςτεσ. Με τη Μονϊδα αυτό θα μπορούςε να εξυπηρετηθεύ ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ αςθενών, χωρύσ να απαιτεύται μετακύνηςη με Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ με διαςπορϊ του μικροβύου και εξαςφϊλιςη του κόςτουσ μετϊβαςησ, ενώ παρϊλληλα λόγω τησ μακροχρονιότητασ τησ θεραπεύασ με την εύκολη πρόςβαςη και δωρεϊν χορόγηςη θα όταν καλύτερη η ςυμμόρφωςη. Αξύζει να αναφερθεύ ότι με την προςϋγγιςη του τόπου διαμονόσ, ενδεχομϋνωσ να εύναι αποτελεςματικότερη η προςϋγγιςη και εντόπιςη νϋων περιςτατικών λανθϊνουςασ ό ενεργού φυματύωςησ που πιθανώσ ποτϋ δεν φτϊνουν ςε ϋνα Αντιφυματικό Ιατρεύο.

141 προτεύνεται επικοινωνύα με το ΚΕΕΛΠΝΟ και επαφό με τουσ οργανωμϋνουσ φορεύσ, ςυλλόγουσ και αδελφότητεσ των μεταναςτών, οι οπούοι με ορατϋσ ό αθϋατεσ ςχϋςεισ ςυνδϋονται με τουσ «λαθρομετανϊςτεσ» ομοεθνεύσ τουσ. ςτουσ εκπροςώπουσ των φορϋων αυτών αναλύεται η ανϊγκη εφαρμογόσ αντιφυματικού προγρϊμματοσ, την υλοπούηςη του οπούου αναλαμβϊνουν αξιόπιςτοι μη κυβερνητικού φορεύσ (π.χ. γιατρού χωρύσ ςύνορα διεθνόσ αμνηςτύα) με κατϊλληλεσ υγειονομικϋσ υπηρεςύεσ που θα τισ ςτηρύζει το Ελληνικό κρϊτοσ. ΕΠΕΥ, 2007

142 Προκειμϋνου να παγιωθεύ η πρόοδοσ που ϋγινε τα τελευταύα χρόνια ςτην προςπϊθεια ελϋγχου τησ φυματύωςησ παγκοςμύωσ χρειϊζονται εντατικϋσ προςπϊθειεσ ςτο ςχεδιαςμό, τη χρηματοδότηςη και την εφαρμογό των παρεμβϊςεων και προςεγγύςεων που εμπεριϋχονται ςτη ςτρατηγικό Stop TB, βϊςει των ςτόχων που τϋθηκαν ςτο παγκόςμιο ςχϋδιο ελϋγχου τησ φυματύωςησ. WHO Global tuberculosis control: a short update to the 2009 report

143 Σα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ DOT από το ςύςτημα καταγραφόσ και επεξεργαςύασ, μπορούν να δώςουν μύα εικόνα τησ προόδου των περιςτατικών και τησ λειτουργικότητασ του προγρϊμματοσ καθώσ επύςησ να λειτουργόςουν και ωσ δεύκτησ τησ ποιότητασ του ςυςτόματοσ υγεύασ

144 1.Downie RS, Fyfe C, Tannahill A. Health promotion, models and values, Oxford University Press, Διαπεμέ ΣΠ, Μάθημα Μεταπτςσιακού Ππογπάμματορ Αγωγήρ και Πποαγωγήρ Υγείαρ: «Αξιολόγηση Ππογπαμμάτων», Σημειώσειρ. 3.McKenzie J, Smeltzer J. Planning, Implementing and Evaluating Health Promotion Programs, A Primer, 3 rd Edition, Allyn and Bacon, Για το ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα DOT, η αξιολόγηςη αποτελεύ ςημαντικό ςτοιχεύο, μϋςω τησ καταγραφόσ των δυςχερειών ςτην εφαρμογό του, των προβλημϊτων ςτην αντιμετώπιςη των αςθενών και των παραγόντων που ςυντελούν ςτην επιτυχό ϋκβαςη των υπόλοιπων δρϊςεων για κϊθε περιςτατικό, προκειμϋνου το πρόγραμμα να βελτιώνεται, να εύναι αποτελεςματικότερο και αποδοτικότερο

145

146

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα.

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Παναγϊκου Αγγελική, Κοιν. Ανθρωπολόγοσ MSc(c), Γιατρού Χωρύσ Σύνορα, Ελληνικό Τμόμα Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Μαςτορογιϊννη Όλγα -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Ντελλό Βϊώα Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Θεοδωρύδου τυλιανό -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Μϊρκου Ζαφεύρω - Προώςταμϋνη Β Καρδιολογικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία της φυματίωσης - διεθνώς και στην Ελλάδα -

Επιδημιολογία της φυματίωσης - διεθνώς και στην Ελλάδα - Επιδημιολογία της φυματίωσης - διεθνώς και στην Ελλάδα - ΚΟΡΝΕΛΙΑ ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Φυματίωση λοιμώδης νόσος που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και μεταδίδεται αερογενώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 1. Ενδοκρινολόγοσ, Ιατρικόσ ύμβουλοσ, Ιατρικό Σμόμα, Novartis Hellas ΑΕΒΕ 2. Οικονομολόγοσ υγεύασ, Σμόμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα