Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού"

Transcript

1 Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο JCloze... 6 Εισαγωγή στο JMatch... 7 Εισαγωγή στο JMix... 8 Εισαγωγή στο JCross... 9 Ο Masher Οι πατάτες, μία-μία Παραδείγματα ασκήσεων Πρώτος τύπος ασκήσεων: JQuiz Δεύτερος τύπος ασκήσεων: JCloze Τρίτος τύπος ασκήσεων: JMatch Τέταρτος τύπος ασκήσεων: JMix Πέμπτος τύπος ασκήσεων: JCross Τρία βήματα για να φτιάξετε μία άσκηση Ο εξυπηρετητής hotpotatoes.net

3 Οδεγόο εθκάζεζεο Hot Potatoes 6 (Διιεληθή κεηάθξαζε) Καλώς ήλθαηε ζηον ελληνικό οδηγό εκμάθηζης ηων Hot Potatoes! Ο νδεγόο απεπζύλεηαη ζε όζνπο επηζπκνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αζθήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηα Hot Potatoes ζε πεξηβάιινλ Windows 98/ME/NT4/2000/XP. Ο αξηζκόο έθδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνύ είλαη Δθόζνλ έρεηε εγθαηαζηήζεη ην πξόγξακκα, εθθηλήζηε ηελ εθαξκνγή. Θα πξέπεη λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζόλε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δηθόλα 1Αξρηθή νζόλε Hot Potatoes 3

4 Ο παξώλ νδεγόο απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνύ νδεγνύ εθκάζεζεο ησλ Hot Potatoes. Θα ηνλ βξείηε ζην κελνύ Help (δείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ). Δηθόλα 2 Οδεγόο εθκάζεζεο ησλ Hot Potatoes ζηα αγγιηθά Τη είλαη ηα Hot Potatoes; Σα Hot Potatoes είλαη έλα ζύλνιν έμη ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ νκάδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζην Κέληξν Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βηθηώξηα (Humanities Computing and Media Centre at the University of Victoria). Σα Hot Potatoes ζάο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεηε δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο δηαθόξσλ βαζηθώλ ηύπσλ, βαζηζκέλεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Σηο αζθήζεηο απνηεινύλ ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θώδηθα XHTML 1.1 γηα ηελ εκθάληζε θαη JavaScript (ECMAScript) γηα ηε δηαδξαζηηθόηεηα. Απηά ηα βαζηθά πξόηππα W3C ππνζηεξίδνληαη από όινπο ηνπο θαινύο ζύγρξνλνπο θπιιν-κεηξεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Internet Explorer 6+, Mozilla 1.2+, Phoenix, Safari θαη πνιιώλ άιισλ. Σα ζπγγξαθηθά εξγαιεία κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαη Unicode, νπόηε κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε αζθήζεηο ζε νπνηαδήπνηε γιώζζα, ή ζε έλα κείγκα γισζζώλ. Γε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε ηα πάληα γηα ηελ XHTML ή JavaScript γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πξνγξάκκαηα. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εηζάγεηε ηα δεδνκέλα ζαο-θείκελν, εξσηήζεηο, απαληήζεηο, θηι.-θαη ηα πξνγξάκκαηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο γηα ζαο. Έπεηηα κπνξείηε λα ηηο δεκνζηεύζεηε ζην δηθηπαθό ζαο ηόπν. Παξόια απηά, ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε ζρεδόλ νιόθιεξεο νη ηζηνζειίδεο λα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ, νπόηε αλ γλσξίδεηε θώδηθα HTML ή JavaScript, λα κπνξείηε λα θάλεηε ζρεδόλ νπνηαδήπνηε αιιαγή επηζπκείηε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη αζθήζεηο ή ζηε κνξθνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ. 4

5 Δάλ εξγάδεζηε ζε κε-θεξδνζθνπηθό εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή εληόο ηέηνηνπ πιαηζίνπ, θαη είζηε πξόζπκνη λα κνηξαζηείηε ηηο αζθήζεηο ζαο ηνπνζεηώληαο ηηο ζε έλαλ εμππεξεηεηή δηθηύνπ δεκόζηα πξνζβάζηκν, ηόηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα Hot Potatoes ρσξίο ρξέσζε. Δάλ εξγάδεζηε γηα θάπνηα εηαηξία ή εληόο εκπνξηθνύ πιαηζίνπ, ή αλ πξνζηαηεύεηε ηηο αζθήζεηο ζαο κε θσδηθό πξόζβαζεο ή αλ ηηο δηαζέηεηε εληόο Ίληξαλεη (εζσηεξηθνύ δηθηύνπ), ζα πξέπεη λα αγνξάζεηε κία άδεηα (επηθνηλσλήζηε κε Half-Baked Software γηα πιεξνθνξίεο). Παξόια απηά, είηε εξγάδεζηε εληόο εκπνξηθνύ πιαηζίνπ είηε όρη, δεηνύκε λα δειώζεηε ηα πξνγξάκκαηα. Σν κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα ζπκπιεξώζεηε κία θόξκα ζην δηθηπαθό καο ηόπν. Απηό καο βνεζά λα θξαηάκε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο καο θαη λα έρνπκε θάπνηα ηδέα γηα ην πνηνο ρξεζηκνπνηεί ηα πξνγξάκκαηά καο. Γείηε ην αξρείν βνήζεηαο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δήισζε. Σώξα δείηε θάπνηα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην ηη είδνπο αζθήζεηο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα Hot Potatoes. (εκεηώζηε όηη ηα αξρεία δεδνκέλσλ γηα όιεο απηέο ηηο αζθήζεηο είλαη δηαζέζηκα από ην θάθειν tutorial (π.ρ. C:\Program Files\HotPotatoes6\tutorial) αλ ζέιεηε λα ηα δείηε αξγόηεξα εληόο ησλ ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ). Τύπνη αξρείωλ Η θάζε άζθεζε έρεη ην δηθό ηεο ηύπν αξρείνπ θαη απνζεθεύεηαη κε μερσξηζηό extension (ηα γξάκκαηα κεηά από ηελ ηειεία ζε έλα αξρείν, πρ ηα αξρεία ηνπ Word έρνπλ extension.doc) JQuiz:.jqz JCloze:.jcl JCross:.jcw JMix:.jmx JMatch:.jmt Δηζαγωγή ζην JQuiz (αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε εξωηήζεηο) Σν JQuiz είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ βαζηζκέλσλ ζε εξσηήζεηο. Σν θάζε θνπίδ κπνξεί λα πεξηέρεη έλαλ απεξηόξηζην αξηζκό εξσηήζεσλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηύπνη εξσηήζεσλ: ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ν θνηηεηήο επηιέγεη κηα απάληεζε θάλνληαο θιηθ ζε έλα θνπκπί. Αλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή, ε ιεδάληα ηνπ θνπκπηνύ ζα αιιάμεη ζε θαηζνύια :-), θαη αλ είλαη ιάζνο, ζα αιιάμεη ζε Υ (κπνξείηε λα αιιάμεηε απηό ην θείκελν από ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο). ε θάζε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο ζα δεη ηελ απόθξηζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, πνπ εμεγεί γηαηί είλαη ιάζνο ή ζσζηή (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεηε γξάςεη ηελ απόθξηζε όηαλ θηηάρλαηε ηελ άζθεζε). Αλ ε απάληεζε είλαη ιάζνο, ν 5

6 θνηηεηήο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα επηιέγεη απαληήζεηο κέρξη λα επηιεγεί ε ζσζηή απάληεζε. Σν ζθνξ γηα ηελ θάζε εξώηεζε βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό πξνζπαζεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή απάληεζε. Μόιηο επηιεγεί, ην ζθνξ παξακέλεη ην ίδην, αιιά ν θνηηεηήο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζηα ππόινηπα θνπκπηά γηα λα δεη ηελ απόθξηζε γηα ηηο άιιεο απαληήζεηο ρσξίο λα ηνπ αθαηξεζνύλ βαζκνί. ηηο εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο, ν θνηηεηήο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηελ απάληεζε ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ ζηε ζειίδα θαη λα παηήζεη ην θνπκπί Διέγμηε γηα λα δεη αλ είλαη ζσζηή. Η ζειίδα ζα πξνζπαζήζεη λα ηαηξηάμεη ηελ απάληεζε ηνπ θνηηεηή κε κία ιίζηα από ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο πνπ έρεηε θαζνξίζεη. Αλ βξεζεί ηαίξη, ε απόθξηζε γηα απηήλ ηελ απάληεζε ζα εκθαληζηεί. Αλ όρη, ηόηε ε ζειίδα ζα πξνζπαζήζεη λα βξεη ην θνληηλόηεξν ηαίξη αλάκεζα ζηηο θαζνξηζκέλεο ζσζηέο απαληήζεηο, θαη ζα επηζεκάλεη ζην θνηηεηή πνηα ηκήκαηα ηεο απάληεζήο ηνπ είλαη ζσζηά θαη πνηα είλαη ιάζνο. Σν ζθνξ γηα ηελ θάζε εξώηεζε βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θάλεη ν θνηηεηήο γηα λα πεηύρεη ηελ ζσζηή απάληεζε. Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε έλα θνπκπί Βνήζεηα (Hint), πνπ ζα δίλεη ζην θνηηεηή έλα γξάκκα ηεο απάληεζεο. Η ρξήζε ηνπ θνπκπηνύ Βνήζεηα (Hint) αθαηξεί βαζκνύο από ην ζθνξ. Μηα πβξηδηθή εξώηεζε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο εξώηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο θαη εξώηεζεο ζύληνκεο απάληεζεο. ε απηόλ ηνλ ηύπν εξώηεζεο, δεηείηαη από ηνλ θνηηεηή λα γξάςεη ηελ απάληεζή ηνπ ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ. Παξόια απηά, αλ ν θνηηεηήο δελ απαληήζεη ζσζηά κεηά από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πξνζπαζεηώλ (πνπ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε από ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο), ε εξώηεζε αιιάδεη ζε εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα ηελ θαηαζηήζεη πην εύθνιε. Σέινο, ε εξώηεζε πνιιαπιήο απάληεζεο δεηά από ην θνηηεηή λα επηιέμεη δηάθνξεο απαληήζεηο. Ο ζθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα επηιέμεη ν θνηηεηήο όιεο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη λα κελ επηιέμεη όιεο ηηο ιάζνο. Απηόο ν ηύπνο άζθεζεο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή «Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη νπζηαζηηθά;», αθνινπζνύκελν από κηα ιίζηα από ιέμεηο. Ο θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη όια ηα νπζηαζηηθά, αιιά λα κελ επηιέμεη θακία απάληεζε πνπ δελ είλαη νπζηαζηηθό, θαη κεηά λα παηήζεη ην θνπκπί Διέγμηε. Αλ ε απάληεζε δελ είλαη απόιπηα ζσζηή, ν θνηηεηήο ζα δεη έλα κήλπκα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ, θαζώο θαη κηα απόθξηζε. Απηή ζα είλαη ε απόθξηζε από ηελ πξώηε επηινγή ζηε ιίζηα πνπ είηε επηιέρζεθε ελώ δελ έπξεπε λα έρεη επηιεγεί ή δελ επηιέρζεθε όηαλ έπξεπε λα είρε επηιεγεί. Γηα έλα παξάδεηγκα ηνπ πώο λα θάλεηε έλα θνπίδ ζην JQuiz, δείηε ην ζύλδεζκν «Σξία βήκαηα» παξαθάησ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JQuiz, δείηε ην αξρείν Help-απιά εθθηλήζηε ην JQuiz θαη παηήζηε ην F1. Δηζαγωγή ζην JCloze (αζθήζεηο κε θελά) Σν JCloze ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε θελά. Ο θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη όιεο ηηο απαληήζεηο πξνηνύ ειέγμεη αλ είλαη ζσζηέο. Όηαλ έρνπλ εηζαρζεί όιεο νη απαληήζεηο, ν θνηηεηήο παηά ην θνπκπί Διέγμηε γηα λα βαζκνινγεζεί. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζα εηζαρζνύλ ζην θείκελν. Σπρόλ ιάζνο απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ ζηα πιαίζηα θεηκέλνπ, ώζηε λα δηνξζσζνύλ. Όηαλ έλαο θνηηεηήο ειέγρεη κηα απάληεζε πνπ δελ είλαη απόιπηα ζσζηή, επηβάιιεηαη πνηλή ζηε βαζκνινγία ώζηε ην ζθνξ λα εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ειέγρσλ πνπ απαηηνύληαη πξνηνύ ε απάληεζε είλαη απόιπηα ζσζηή. ε κηα άζθεζε JCloze, κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε έλα θνπκπί Βνήζεηα (Hint) πνπ ζα δώζεη ζην θνηηεηή έλα γξάκκα ηεο απάληεζεο πνπ επεμεξγάδεηαη (αλάινγα κε ην πνύ 6

7 βξίζθεηαη ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ). Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο γηα θάζε θελό. Σα παξαπάλσ ζα εκθαληζηνύλ κε ηα θνπκπηά Βνήζεηα (Hint) ή Έλδεημε (Clue). Η δεκηνπξγία ελόο θελνύ είλαη πνιύ εύθνιε. Γείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ γηα ηα βαζηθά βήκαηα: Δηζαγωγή ζην JΜatch (αζθήζεηο αληηζηνίρεζεο) Σν JMatch ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ αληηζηνίρηζεο. Βαζηθά, απηό ζεκαίλεη όηη κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ εκθαλίδεηαη ζηε κηα πιεπξά, θαη ην θάζε αληηθείκελν πξέπεη λα ηαηξηάμεη κε έλα αληηθείκελν από ηελ άιιε πιεπξά. Η εκθάληζε ησλ αζθήζεσλ κπνξεί λα γίλεη ζε δύν κνξθέο: ηππηθή θαη ζύξηε & αθήζηε (drag & drop). Η ηππηθή κνξθή) ρξεζηκνπνηεί κηα πηπζζόκελε ιίζηα αληηθεηκέλσλ ζηα δεμηά. Απηή είλαη ε κνξθή πνπ πξνηείλεηαη όηαλ έρεηε πάλσ από εθηά ή νρηώ αληηθείκελα, θαη ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά απνηεινύληαη κόλν από θείκελν. Αλ έρεηε κόλν ιίγα αληηθείκελα, θαη εηδηθά αλ ηα αληηθείκελα είλαη γξαθηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κνξθή ζύξηε & αθήζηε (δείηε απηό ην παξάδεηγκα). Με ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε δεύηεξε 7

8 κνξθή αλ έρεηε πάλσ από νρηώ αληηθείκελα, θαζώο ε θύιηζε ηεο ζειίδαο ζα θάλεη πην δύζθνιν ην λα ζύξεηε θαη λα αθήζεηε ηα αληηθείκελα. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε JΜatch, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ ζηελ ίδηα ζεηξά, όπσο ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Όηαλ εμάγεηε ηελ άζθεζε ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, ην πξόγξακκα ζα αλαθαηέςεη απηόκαηα ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά. Δηζαγωγή ζην JMix (αζθήζεηο ζύλζεζεο πξόηαζεο ή ιέμεο) Σν JMix ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ ηνπνζέηεζεο ζηε ζσζηή ζεηξά. Μπνξείηε λα αλαθαηέςεηε ηηο ιέμεηο κηαο πξόηαζεο ή ηα γξάκκαηα κηαο ιέμεο. Όπσο ην JMatch, ην JMix εμάγεηαη ζε δύν κνξθέο εκθάληζεο: ηππηθή θαη ζύξηε & αθήζηε. Γηα λα δείηε ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα θάλεηε κηα απιή άζθεζε JMix, πεγαίλεηε ζην ζύλδεζκν "ε πξόθιεζε ησλ δύν ιεπηώλ" παξαθάησ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JMix, δείηε ην αξρείν Help-απιά εθθηλήζηε ην JMix θαη παηήζηε ην F1. 8

9 Δηζαγωγή ζην JCross (ζηαπξόιεμα) Σν JCross ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε ζηαπξόιεμα. Τπάξρνπλ δύν βήκαηα γηα λα θηηάμεηε κηα άζθεζε: πξώηα εηζάγεηε ηα γξάκκαηα ζην πιέγκα, θαη κεηά πξνζζέηεηε ηηο ελδείμεηο. Γηα λα πξνζζέζεηε γξάκκαηα ζην πιέγκα, θάληε θιηθ ζε έλα ηεηξάγσλν θαη πιεθηξνινγήζηε έλα γξάκκα. Γνθηκάζηε ην παξάδεηγκα ζηελ εηθόλα παξαθάησ γηα λα μεθηλήζεηε. Αθνύ δεκηνπξγήζεηε ην πιέγκα, θάληε θιηθ ζην Add Clues. Έπεηηα, γηα λα πξνζζέζεηε ηηο ελδείμεηο, θάληε θιηθ ζε κηα ιέμε, εηζάγεηε ηελ έλδεημε θαη παηήζηε ην θνπκπί ΟΚ. 9

10 Γείηε έλα παξάδεηγκα ζηαπξνιέμνπ JCross. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JCross, δείηε ην αξρείν Help-απιά εθθηλήζηε ην JCross θαη παηήζηε ην F1. Ο Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο) Ο Masher είλαη κηα δηαθνξεηηθή εθαξκνγή από ηηο άιιεο ζην παθέην ησλ Hot Potatoes. θνπόο ηνπ είλαη λα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε κεγαιύηεξεο ελόηεηεο πιηθνύ, ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. Ο Masher απαηηεί μερσξηζηό θιεηδί εγγξαθήο πνπ κπνξείηε λα ην πάξεηε κόλν αλ αγνξάζεηε εκπνξηθή άδεηα γηα ηα Hot Potatoes. Υσξίο ην θιεηδί, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηθξέο κόλν ελόηεηεο αζθήζεσλ. Ο Masher ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα ην «αλέβαζκα» αξρείσλ πνπ δελ απνηεινύλ αζθήζεηο Hot Potatoes ζηνλ εμππεξεηεηή Ο Masher έρεη δηθό ηνπ νδεγό (θάληε θιηθ ζην Help/Tutorial ζην πξόγξακκα Masher) θαη έλα ιεπηνκεξέο αξρείν βνήζεηαο κε πιήξεηο νδεγίεο. Γηα λα δείηε ην αξρείν Help, εθθηλήζηε ην πξόγξακκα Masher θαη παηήζηε ην πιήθηξν F1. Αξρίδνληαο Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα μεθηλήζεηε κε ηα Hot Potatoes είλαη λα πεηξακαηηζηείηε κε ηηο αζθήζεηο-παξαδείγκαηα. Θα ζαο δείμνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αζθήζεσλ πνπ κπνξείηε λα θηηάμεηε, θαη ηαπηόρξνλα ζα ζαο δηδάμνπλ θάπνηεο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο. Έπεηηα, κπνξείηε λα θηηάμεηε ηελ πξώηε ζαο άζθεζε. Οη Παηάηεο, κία-κία JQuiz (αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε εξσηήζεηο) JCloze (αζθήζεηο κε θελά) JMatch (αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο) JMix (αζθήζεηο «βάιηε ζηε ζσζηή ζεηξά») JCross (ζηαπξόιεμα) Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο) 10

11 Παξαδείγκαηα αζθήζεωλ Πξώηνο ηύπνο άζθεζεο: JQuiz άζθεζε JQuiz Έλα θνπίδ θηηαγκέλν κε ην Jquiz Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 1. Αο πάξνπκε ηελ πξώηε άζθεζε, ηελ JQuiz: 2. ηνλ ηίηιν γξάθνπκε ηελ εξώηεζε ηεο άζθεζεο 3. ηηο απαληήζεηο, γξάθνπκε ζσζηέο θαη εζθαικέλεο, ώζηε ν καζεηήο λα επηιέμεη ηε ζσζηή ή ηηο ζσζηέο (πνιιαπιήο επηινγήο) 4. Αλ είλαη ζσζηή απάληεζε απηή πνπ εηζάγνπκε, ηζεθάξνπκε δίπια ηελ επηινγή «correct» 5. Αλ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη έλα popup παξάζπξν ην νπνίν λα εμεγεί ζην καζεηή γηα ην ζθάικα ηνπ, εηζάγνπκε θείκελν ζην feedback 6. Αλ ζέινπκε λα θηηάμνπκε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο, (πεξηζζόηεξνπο ηίηινπο), θάλνπκε θιηθ ζην ηνμάθη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ παξαζύξνπ πνπ ιεεη Q θαη κέζα ζην πιαίζην ιεεη 1. Με ην ηνμάθη κεηαβαίλνπκε ζηελ άζθεζε 2 θ.ν.θ 7. Δπίζεο, από ην δεμί ηκήκα ηεο νζόλεο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ εκθάληζε ηεο άζθεζεο, αλάινγα κε ην ηη εμππεξεηεί ηελ εθάζηνηε άζθεζε. 11

12 ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν. Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). 12

13 Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα: Δπηιέμηε ηελ ζωζηή απάληεζε γηα θάζε εξώηεζε. Έλα θνπίδ θηηαγκέλν κε ην JQuiz Απηό είλαη έλα ηππηθό θνπίδ JQuiz. ε απηό ην πιαίζην, ππάξρεη έλα θείκελν. Σν θείκελν κπνξεί λα εηζαρζεί απεπζείαο ζην πξόγξακκα JQuiz επηιέγνληαο File/ Add Reading Text. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα επηιέμεηε λα κε ζπκπεξηιάβεηε θαζόινπ θείκελν. Όιεο νη εθαξκνγέο Hot Potatoes ζαο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξηιάβεηε θείκελν. Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηελ πξώηε εξώηεζε θάλνληαο θιηθ ζε έλα από ηα θνπκπηά απαληήζεσλ. Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε λα επηιέγεηε απαληήζεηο κέρξη λα βξείηε ηε ζσζηή. Όηαλ έρεηε απαληήζεη ζε κηα εξώηεζε, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε 13

14 ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά κε ηα βειάθηα πάλσ από θάζε εξώηεζε. Μπνξείηε, επίζεο, λα επηιέμεηε λα δείηε όιεο ηηο εξσηήζεηο καδί, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Γείμε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Γεύηεξνο ηύπνο άζθεζεο: JCloze JCloze Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 1. Με απηόλ ηνλ ηύπν άζθεζεο δεκηνπξγνύκε αζθήζεηο πνπ απαηηνύλ ηελ ζπκπιήξσζε θελώλ. Σηο ιέμεηο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη σο θελά, ηηο πιεθηξνινγνύκε, ηηο καξθάξνπκε θαη επηιέγνπκε ην πιήθηξν gap ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ. Αλ κεηαληώζνπκε παηάκε ην πιήθηξν delete gap θαη ην θείκελν ζα εκθαλίδεηαη θαλνληθά. Σν πιήθηξν «auto gap» δεκηνπξγεί απηόκαηα θελό θάζε έλαηε ιέμε. 2. Μόιηο καξθάξνπκε ηε ιέμε θαη ηελ νξίζνπκε σο δεηνύκελε ιέμε ζε θελό, εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν παξάζπξν, ην νπνίν ζθνπό έρεη λα πξνβιέςεη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο απνδεθηέο ιέμεηο πνπ ζα πιεθηξνινγήζεη ν καζεηήο. Δπίζεο ζηε κπάξα «clue» απνθαζίδνπκε αλ ζα ππάξρνπλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν καζεηήο (πρ αξρηθό γξάκκα ιέμεο πνπ ςάρλνπκε) 14

15 ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). 15

16 Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: Άζθεζε 1 Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" θηηαγκέλε κε ην Jcloze πκπιεξώζηε όια ηα θελά, έπεηηα παηήζηε Διέγμηε γηα λα ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Υξεζηκνπνηείζηε ην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα εκθαληζηεί έλα ζσζηό γξάκκα αλ ε απάληεζε ζάο δπζθνιεύεη. Μπνξείηε, επίζεο, λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί (?) γηα λα ιάβεηε κηα έλδεημε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη. εκεηώζηε όηη ζα ράλεηε πόληνπο αλ δεηάηε βνήζεηα. Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" 16

17 JCloze άζθεζε 2 "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" κε πηπζζόκελα κελνύ θαη κεκνλωκέλεο εξωηήζεηο Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" Δηζάγεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα θελά. Όηαλ έρεηε εηζάγεη όιεο ηηο απαληήζεηο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Διέγμεηε. Τξίηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JMatch JMatch Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» Δπηιέγνπκε, ηελ JQuiz: ηνλ πεδίν title γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε JΜatch, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ ζηελ ίδηα ζεηξά, όπσο ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Όηαλ εμάγεηε ηελ άζθεζε ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, ην πξόγξακκα ζα αλαθαηέςεη απηόκαηα ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά. 17

18 Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε κε εηθόλεο, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ ζηελ ίδηα ζεηξά κόλν πνπ εδώ ζα εηζάγεηε πξώηα ηελ εηθόλα ζηελ πξώηε ζηήιε (left(ordered) items) θαη ζηελ δεύηεξε ζηήιε ηελ αληίζηνηρε ιέμε (right (jumbled) items). ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. 18

19 Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν. Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: 19

20 Άζθεζε 1 Μηα άζθεζε ρξνλνινγηθήο ζεηξάο θηηαγκέλε κε ην JMatch Άζθεζε αληηζηνίρεζεο Δπηιέμηε ηελ ζσζηή ζεηξά βεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε Hot Potatoes επηιέγνληαο από ηελ πηπζζόκελε ιίζηα. JMatch Άζθεζε 2 (drag & drop) Μηα άζθεζε αληηζηνίρεζεο πνπ θηηάρηεθε κε ην Jmatch Άζθεζε «Σύξηε θαη αθήζηε» ύξεηε ηηο ιέμεηο ζηα δεμηά ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηα αληηθείκελα ζηα αξηζηεξά. Όηαλ ηειεηώζηε απηή ηελ άζθεζε, θιείζηε ην παξάζπξν ηνπ θύιιν-κεηξεηή γηα λα επηζηξέςεηε ζηνλ νδεγό. 20

21 Τέηαξηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JMix JMix Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 1. Φηηάρλνπκε κία πξόηαζε ηελ νπνία ην πξόγξακκα αλακεηγλύεη απηόκαηα θαη ν καζεηήο θαιείηαη λα μαλαβάιεη ζε ζεηξά 2. Κάζε ηεκάρην πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη σο απηόλνκε κνλάδα είλαη όηη πιεθηξνινγείηαη ζε κία γξακκή θαη ρσξίδεηαη κε enter. ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν 21

22 Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: JMix Aζθεζε 1 Μηα άζθεζε ζύλζεζεο πξόηαζεο θηηαγκέλε κε ην JMix Άζθεζε ζύλζεζεο πξόηαζεο Σνπνζεηήζηε ηα κέξε ηεο πξόηαζεο ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα πξόηαζε. Κάληε θιηθ ζε έλα κέξνο ηεο πξόηαζεο γηα λα ην πξνζζέζεηε ζηελ απάληεζε. Όηαλ λνκίδεηε όηη ε απάληεζε ζαο είλαη ζσζηή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Διέγμεηε γηα λα ειέγμεηε ηελ απάληεζε ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα βξείηε ην επόκελν ζσζηό κέξνο ηεο πξόηαζεο. 22

23 JMix Αζθεζε 2 (drag & drop) Μηα άζθεζε ζύλζεζεο ιέμεο θηηαγκέλε κε ην Jmix Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη κε γξάκκαηα ηα νπνία ζηε ζσζηή ζεηξά ζα ζπλζέζνπλ ιέμε. Άζθεζε ζύλζεζεο ιέμεο Σνπνζεηήζηε ηα γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα ιέμε. Όηαλ λνκίδεηε όηη ε ιέμε ζαο είλαη ζσζηή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Διέγμηε γηα λα ειέγμεηε ηελ απάληεζή ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα βξείηε ην επόκελν ζσζηό γξάκκα. Πέκπηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JCross JCross Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 23

24 1. Μόιηο πιεθηξνινγήζνπκε ηελ θάζε ιέμε, επηιέγνπκε ην add clues γηα λα δώζνπκε ηνλ νξηζκό βάζεη ην νπνίνπ ζα θαιείηαη ν καζεηήο λα βξεη ηε ιέμε 2. Η ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ιέμε 3. Υξεζηκνπνηνύκε ηα βειάθηα αλ ζέινπκε λα κεηαθηλεζεί κία ιέμε ζην πιέγκα 4. Γπζηπρώο, ζηε δσξεάλ κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο 24

25 5. Ο καζεηήο θαιείηαη λα θάλεη θιηθ ζηνλ θάζε αξηζκό κέζα ζην ζηαπξόιεμν, πξνθεηκέλνπ λα δεη ηνλ νξηζκό. Πιεθηξνινγεί ηε ιέμε ιύζε θαη παηάεη enter γηα λα ηελ εκθαλίζεη κέζα ζην ζηαπξόιεμν. 6. Αλ δπζθνιεύεηαη, κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ hint γηα λα εκθαληζηεί ην αξρηθό γξάκκα ηεο δεηνύκελεο ιέμεο. Αλ ην μαλαπαηήζεη, εκθαλίδεηαη θαη ην δεύηεξν γξάκκα θνθ 7. Να δηεπθξηλίζνπκε όηη ν δάζθαινο δε ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ξπζκίζεηο γηα ηα hints: πξνθύπηνπλ απηόκαηα 8. Μόιηο ν καζεηήο παηήζεη ην πιήθηξν check βιέπεη ην βαζκό επηηπρίαο ηνπ ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν 25

26 Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: Σηαπξόιεμν θηηαγκέλν κε Jcross Άζθεζε JCross πκπιεξώζηε ην ζηαπξόιεμν, έπεηηα θιηθ ζην θνπκπί Διέγμηε γηα λα ειέγμεηε ηελ απάληεζε ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα εκθαληζηεί έλα ζσζηό γξάκκα.. Κάληε θιηθ ζε έλαλ αξηζκό ζην πιέγκα γηα λα δείηε ηε βνήζεηα ή ηηο βνήζεηεο γηα απηόλ ηνλ αξηζκό. Απηό ην ζηαπξόιεμν επίζεο θάλεη ρξήζε ηνπ ρξνλνκέηξνπ, πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζε όιεο ηηο αζθήζεηο. 26

27 Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο) Με ηνλ Masher κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα ελνπνηήζεη ζε έλα εληαίν ζύλνιν όιεο ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ θηηαρηεί, ώζηε απηέο λα παξνπζηάδνληαη ζε έλα εληαίν θεθαιαίν αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή Τξία βήκαηα γηα λα θηηάμεηε κία άζθεζε Παξόιν πνπ κπνξεί λα βξήθαηε ηελ πξόθιεζε ησλ δύν ιεπηώλ αξθεηά απιή, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε πεξηζζόηεξα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηα πξνγξάκκαηα γηα λα ηα εθκεηαιιεπηείηε θαιύηεξα. Απηό ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ νδεγνύ ζα ζαο νδεγήζεη βήκαβήκα ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο άζθεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ην JQuiz, ώζηε λα ζαο εηζάγεη ζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε. Τπάξρνπλ ηξία βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο άζθεζεο: 1.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ (εξσηήζεηο, απαληήζεηο, θιπ.) 2.Ρύζκηζε ηεο εκθάληζεο (πώο ζα πξνεηνηκάζεηε ηηο ιεδάληεο ησλ θνπκπηώλ, ηηο νδεγίεο, θαη άιιεο ξπζκίζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο) 3.Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (εμάγεηε ηελ άζθεζή ζαο ζε HTML ζειίδεο) 27

28 Βήκα 1: Δηζαγωγή δεδνκέλωλ ε απηό ην κέξνο ηνπ νδεγνύ, ζα δεκηνπξγήζνπκε κία άζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο ρξεζηκνπνηώληαο ην JQuiz. Σν πξώην ζηάδην είλαη ε εηζαγσγή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ γηα ηελ άζθεζή ζαο. Πξώηα, αλνίμηε ην πξόγξακκα JQuiz. Θα πξέπεη λα βιέπεηε κηα νζόλε όπσο απηή παξαθάησ. Αλ ε νζόλε πνπ βιέπεηε θαίλεηαη πην πεξίπινθε από απηήλ, πηζαλώο λα βξίζθεζηε ζηελ νζόλε γηα πξνρσξεκέλνπο (advanced mode). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θάληε θιηθ ζην κελνύ Options/Mode/Beginner Mode. Γείηε ηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί θαη πιεθηξνινγήζηε ηα παξαθάησ: 1. ην πιαίζην ηίηινπ πιεθηξνινγήζηε έλαλ ηίηιν 2. ην πιαίζην εξώηεζεο πιεθηξνινγήζηε ηελ εξώηεζε 3. Βεβαησζείηε όηη ζην πηπζζόκελν κελνύ ζηα δεμηά ηεο εξώηεζεο είλαη επηιεγκέλν ην "Multiple-choice". Απηό θαζνξίδεη ηνλ ηύπν ηεο εξώηεζεο πνπ ζα θάλεηε. 4. Πιεθηξνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζηα θνπηηά ζηα αξηζηεξά, θαη ηελ απόθξηζε (feedback) ζηα δεμηά. εκεηώζηε όηη θάζε απάληεζε, ζσζηή ή ιάζνο, έρεη δηθή ηεο απόθξηζε. 5. «Σζεθάξεηε» ην θνπηί <<Accept as correct>> δίπια από ηελ απάληεζε Β. Βήκα 1 Βήκα 3 Βήκα 2 Βήκα 5 Βήκα 4 28

29 Βήκα 2 ν : Τξνπνπνηώληαο ηελ εκθάληζε Όηαλ έλα πξόγξακκα Hot Potatoes δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο, ζπλδπάδεη 3 πεγέο: Σα δεδνκέλα πνπ εηζήγαηε Σηο πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο Έλα ζύλνιν από «πεγαία αξρεία», ή νδεγνύο, πνπ πεξηέρνπλ ηε δνκή ησλ ζειίδσλ. Έρνπκε ήδε εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν επόκελν βήκα είλαη ε παξακεηξνπνίεζε. Οη πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο είλαη κία ζπιινγή από θνκκάηηα θεηκέλνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο άζθεζεο, ιεδάληεο θνπκπηώλ, θαη ζπλδέζκνπο URL πνπ πηζαλόηαηα δε ζα αιιάμνπλ πνιύ από ηε κηα άζθεζε ζηελ άιιε. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο από ηηο αζθήζεηο-ππνδείγκαηα πνπ είδαηε πξνεγνπκέλσο ζε απηήλ ηελ παξνπζίαζε πεξηειάκβαλαλ έλα θνπκπί «Διέγμηε», ώζηε ν θνηηεηήο λα ειέγμεη ηελ απάληεζή ηνπ. Η ιεδάληα «Διέγμηε» ην πην πηζαλό είλαη λα κελ αιιάμεη από άζθεζε ζε άζθεζε, νπόηε δε ρξεηάδεηαη λα απνζεθεύεηαη καδί κε ηα δεδνκέλα. Παξόια απηά, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηελ αιιάμεηε (αλ δεκηνπξγείηε θνπίδ ζε άιιε γιώζζα, γηα παξάδεηγκα). Όηαλ εμεηάζαηε ηελ άζθεζε-ππόδεηγκα πνιιαπιήο επηινγήο, ίζσο ζπκάζηε όηη ε άζθεζε είρε ηίηιν, ππόηηηιν θαη θάπνηεο νδεγίεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Ο ηίηινο ηεο θάζε άζθεζεο πηζαλόλ λα είλαη κνλαδηθόο, νπόηε απνηειεί κέξνο ησλ δεδνκέλσλ. Παξόια απηά, ν ππόηηηινο (π.ρ. «αζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο») θαη νη νδεγίεο («Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε εξώηεζε») κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο παξόκνηεο αζθήζεηο, νπόηε απηέο απνηεινύλ κέξνο ηεο παξακεηξνπνίεζεο. ην βήκα 2, ζα αιιάμνπκε ηελ παξακεηξνπνίεζε. Πξώηα, θάληε θιηθ ζην Options/Configure Output γηα λα δείηε ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο. Η πξώηε θαξηέια, κε ηίηιν Titles/Instructions, πεξηέρεη ηνλ ππόηηηιν ηεο άζθεζεο θαη ηηο νδεγίεο. Πιεθηξνινγήζηε θάπνην θείκελν, όπσο ζην παξάδεηγκα παξαθάησ, θαη κεηά παηήζηε ΟΚ. 29

30 Βήκα 3 ν : Γεκηνπξγώληαο κηα ηζηνζειίδα Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηζηνζειίδα από ηα δεδνκέλα ζαο. Σν κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη θιηθ ζην Create Web page/ Web page for v6 browsers από ην κελνύ File, θη έπεηηα λα δώζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο έλα όλνκα. Υξεζηκνπνηείζηε ην όλνκα αξρείνπ "test.htm". Σν πξόγξακκα ζα ζαο εηδνπνηήζεη όηη έρεη παξάγεη έλα αξρείν, θαη ζα ζαο επηηξέςεη λα ην δείηε ζην θπιινκεηξεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Απηό είλαη όιν! Η πξόθιεζε ηωλ δύν ιεπηώλ: θηηάμηε ηελ πξώηε ζαο άζθεζε Σώξα πνπ έρεηε δεη πώο δνπιεύνπλ όιεο νη αζθήζεηο, δνθηκάζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα δηθή ζαο άζθεζε. ηνηρεκαηίδνπκε όηη κπνξείηε λα ηε θηηάμεηε κέζα ζε δύν ιεπηά, ρξεζηκνπνηώληαο ην JMix. Αλ ζέιεηε, εθηππώζηε απηή ηε ζειίδα γηα λα κπνξείηε λα ηε ζπκβνπιεύεζηε όζν δνπιεύεηε ζην JMix. Να ηη πξέπεη λα θάλεηε: Αλνίμηε ην πξόγξακκα JMix, έπεηηα 1. Δηζάγεηε έλαλ ηίηιν 2. Δηζάγεηε κία πξόηαζε (δείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ). πάζηε ηελ πξόηαζε ζε θνκκάηηα, βάδνληαο θάζε θνκκάηη ζε μερσξηζηή γξακκή. 30

31 3. Κάληε θιηθ ζε έλα από ηα δύν θνπκπηά Web, ή επηιέμηε "Create Web page" από ην κελνύ File. Τπάξρνπλ δύν κνξθέο εκθάληζεο πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε, ε ηππηθή θαη ε drag & drop (ζύξηε & αθήζηε). Γηα απηήλ ηελ άζθεζε, δελ έρεη ζεκαζία πνηα ζα δηαιέμεηε. 4. Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα γηα ηελ ηζηνζειίδα ζαο 5. ηελ εξώηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη επηιέμηε "όρη". (Σν πξόγξακκα ζάο ξσηά αλ ζέιεηε ε ιέμε πνπ γξάςαηε κε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα λα αξρίδεη πάληα κε θεθαιαίν αθόκα θη αλ δε βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο). 6. ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε "View the exercise in my browser" γηα λα δείηε ηελ ηζηνζειίδα ζαο Παηήζηε έλα από απηά ηα δύν θνπκπηά.ή ζηε έλα από απηά ηα δύν θνπκπηά. 2. Πιεθηξνινγήζηε κία πξόηαζε. Βεβαησζείηε όηη θάζε ηκήκα ηεο βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Πιεθηξνινγείζηε έλαλ ηίηιν 31

32 Ο εμππεξεηεηήο hotpotatoes.net : Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηε κηα άζθεζε Hot Potatoes, ζα δείηε ηελ αθόινπζε νζόλε: Γεληθά, ζα ζέιεηε λα δείηε ηελ άζθεζε ζην θπιινκεηξεηή ζαο γηα λα ειέγμεηε αλ δνπιεύεη όπσο πξέπεη. Παξόια απηά, ε δεύηεξε επηινγή ζάο επηηξέπεη λα θάλεηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θηινμελίαο Πξόθεηηαη γηα έλαλ εμππεξεηεηή δηθηύνπ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη ηηο αζθήζεηο ζαο θαη λα ζαο επηηξέςεη λα ηηο πξνζηαηέςεηε κε θσδηθό. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο, ελώ εζείο κπνξείηε λα δείηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο αξγόηεξα. Απηή ε ππεξεζία δελ παξέρεηαη δσξεάλ, αιιά είλαη αξθεηά θηελή, θαη κπνξείηε λα ηε δνθηκάζεηε δεκηνπξγώληαο έλα δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό θαη «αλεβάδνληαο κεξηθέο αζθήζεηο». Γηα λα δεκηνπξγήζεηε δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό, θάληε θιηθ ζην "Upload the file to the hotpotatoes.net Website", έπεηηα "ηζεθάξεηε" ηελ επηινγή "Create a demo account for me on hotpotatoes.net". Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα ρξήζηε πνπ ζα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαη παηήζηε ΟΚ. Θα ζαο δνζεί έλαο θσδηθόο γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό ζαο. εκεηώζηε ηνλ θσδηθό θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο νζόλεο. 32

33 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία hotpotatoes.net, δείηε Βηβιηνγξαθία: Download Hot Potatoes: 33

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκµάθησης Hot Potatoes 6 Ο οδηγός απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να δηµιουργήσουν ασκήσεις χρησιµοποιώντας τα Hot Potatoes σε περιβάλλον Windows 98/ME/NT4/2000/XP. Ο αριθµός έκδοσης που χρησιµοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/

Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/ Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/ 1. Τι είναι ηο wikidot Τν wikidot (http://www.wikidot.com/) είλαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο όπνπ θάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises

Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises Ntoulas A. +, Arvanitakis N. *, Iordanidou A. * + Computer Engineering and Informatics Department, ComputerTechnology

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πρόησπα θαη Οδεγοί Φρήζε Προηύπωλ θαη Οδεγώλ. Φξεζηκνπνηώληαο πξόηππα θαη νδεγνύο θεξδίδεηε πνιύηηκν ρξόλν όηαλ δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ Οδηγίερ - Manual 1 ύζηημα Τποβολήρ Πποηάζευν ύνατηρ ύμβαζηρ Μιζθώζευρ Έπγος ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 3 Καηάλογορ ενεπγών πποζκλήζευν (απσική ζελίδα) 3 Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access

ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης ημειώζεις Δργαζηηρίοσ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access Γρ Γεώργιος ηαλίδης Νοέμβριος, 2010 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα