Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού"

Transcript

1 Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο JCloze... 6 Εισαγωγή στο JMatch... 7 Εισαγωγή στο JMix... 8 Εισαγωγή στο JCross... 9 Ο Masher Οι πατάτες, μία-μία Παραδείγματα ασκήσεων Πρώτος τύπος ασκήσεων: JQuiz Δεύτερος τύπος ασκήσεων: JCloze Τρίτος τύπος ασκήσεων: JMatch Τέταρτος τύπος ασκήσεων: JMix Πέμπτος τύπος ασκήσεων: JCross Τρία βήματα για να φτιάξετε μία άσκηση Ο εξυπηρετητής hotpotatoes.net

3 Οδεγόο εθκάζεζεο Hot Potatoes 6 (Διιεληθή κεηάθξαζε) Καλώς ήλθαηε ζηον ελληνικό οδηγό εκμάθηζης ηων Hot Potatoes! Ο νδεγόο απεπζύλεηαη ζε όζνπο επηζπκνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αζθήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηα Hot Potatoes ζε πεξηβάιινλ Windows 98/ME/NT4/2000/XP. Ο αξηζκόο έθδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνύ είλαη Δθόζνλ έρεηε εγθαηαζηήζεη ην πξόγξακκα, εθθηλήζηε ηελ εθαξκνγή. Θα πξέπεη λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζόλε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δηθόλα 1Αξρηθή νζόλε Hot Potatoes 3

4 Ο παξώλ νδεγόο απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνύ νδεγνύ εθκάζεζεο ησλ Hot Potatoes. Θα ηνλ βξείηε ζην κελνύ Help (δείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ). Δηθόλα 2 Οδεγόο εθκάζεζεο ησλ Hot Potatoes ζηα αγγιηθά Τη είλαη ηα Hot Potatoes; Σα Hot Potatoes είλαη έλα ζύλνιν έμη ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ νκάδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζην Κέληξν Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βηθηώξηα (Humanities Computing and Media Centre at the University of Victoria). Σα Hot Potatoes ζάο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεηε δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο δηαθόξσλ βαζηθώλ ηύπσλ, βαζηζκέλεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Σηο αζθήζεηο απνηεινύλ ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θώδηθα XHTML 1.1 γηα ηελ εκθάληζε θαη JavaScript (ECMAScript) γηα ηε δηαδξαζηηθόηεηα. Απηά ηα βαζηθά πξόηππα W3C ππνζηεξίδνληαη από όινπο ηνπο θαινύο ζύγρξνλνπο θπιιν-κεηξεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Internet Explorer 6+, Mozilla 1.2+, Phoenix, Safari θαη πνιιώλ άιισλ. Σα ζπγγξαθηθά εξγαιεία κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαη Unicode, νπόηε κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε αζθήζεηο ζε νπνηαδήπνηε γιώζζα, ή ζε έλα κείγκα γισζζώλ. Γε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε ηα πάληα γηα ηελ XHTML ή JavaScript γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πξνγξάκκαηα. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εηζάγεηε ηα δεδνκέλα ζαο-θείκελν, εξσηήζεηο, απαληήζεηο, θηι.-θαη ηα πξνγξάκκαηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο γηα ζαο. Έπεηηα κπνξείηε λα ηηο δεκνζηεύζεηε ζην δηθηπαθό ζαο ηόπν. Παξόια απηά, ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε ζρεδόλ νιόθιεξεο νη ηζηνζειίδεο λα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ, νπόηε αλ γλσξίδεηε θώδηθα HTML ή JavaScript, λα κπνξείηε λα θάλεηε ζρεδόλ νπνηαδήπνηε αιιαγή επηζπκείηε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη αζθήζεηο ή ζηε κνξθνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ. 4

5 Δάλ εξγάδεζηε ζε κε-θεξδνζθνπηθό εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή εληόο ηέηνηνπ πιαηζίνπ, θαη είζηε πξόζπκνη λα κνηξαζηείηε ηηο αζθήζεηο ζαο ηνπνζεηώληαο ηηο ζε έλαλ εμππεξεηεηή δηθηύνπ δεκόζηα πξνζβάζηκν, ηόηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα Hot Potatoes ρσξίο ρξέσζε. Δάλ εξγάδεζηε γηα θάπνηα εηαηξία ή εληόο εκπνξηθνύ πιαηζίνπ, ή αλ πξνζηαηεύεηε ηηο αζθήζεηο ζαο κε θσδηθό πξόζβαζεο ή αλ ηηο δηαζέηεηε εληόο Ίληξαλεη (εζσηεξηθνύ δηθηύνπ), ζα πξέπεη λα αγνξάζεηε κία άδεηα (επηθνηλσλήζηε κε Half-Baked Software γηα πιεξνθνξίεο). Παξόια απηά, είηε εξγάδεζηε εληόο εκπνξηθνύ πιαηζίνπ είηε όρη, δεηνύκε λα δειώζεηε ηα πξνγξάκκαηα. Σν κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα ζπκπιεξώζεηε κία θόξκα ζην δηθηπαθό καο ηόπν. Απηό καο βνεζά λα θξαηάκε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο καο θαη λα έρνπκε θάπνηα ηδέα γηα ην πνηνο ρξεζηκνπνηεί ηα πξνγξάκκαηά καο. Γείηε ην αξρείν βνήζεηαο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δήισζε. Σώξα δείηε θάπνηα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην ηη είδνπο αζθήζεηο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα Hot Potatoes. (εκεηώζηε όηη ηα αξρεία δεδνκέλσλ γηα όιεο απηέο ηηο αζθήζεηο είλαη δηαζέζηκα από ην θάθειν tutorial (π.ρ. C:\Program Files\HotPotatoes6\tutorial) αλ ζέιεηε λα ηα δείηε αξγόηεξα εληόο ησλ ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ). Τύπνη αξρείωλ Η θάζε άζθεζε έρεη ην δηθό ηεο ηύπν αξρείνπ θαη απνζεθεύεηαη κε μερσξηζηό extension (ηα γξάκκαηα κεηά από ηελ ηειεία ζε έλα αξρείν, πρ ηα αξρεία ηνπ Word έρνπλ extension.doc) JQuiz:.jqz JCloze:.jcl JCross:.jcw JMix:.jmx JMatch:.jmt Δηζαγωγή ζην JQuiz (αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε εξωηήζεηο) Σν JQuiz είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ βαζηζκέλσλ ζε εξσηήζεηο. Σν θάζε θνπίδ κπνξεί λα πεξηέρεη έλαλ απεξηόξηζην αξηζκό εξσηήζεσλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηύπνη εξσηήζεσλ: ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ν θνηηεηήο επηιέγεη κηα απάληεζε θάλνληαο θιηθ ζε έλα θνπκπί. Αλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή, ε ιεδάληα ηνπ θνπκπηνύ ζα αιιάμεη ζε θαηζνύια :-), θαη αλ είλαη ιάζνο, ζα αιιάμεη ζε Υ (κπνξείηε λα αιιάμεηε απηό ην θείκελν από ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο). ε θάζε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο ζα δεη ηελ απόθξηζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, πνπ εμεγεί γηαηί είλαη ιάζνο ή ζσζηή (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεηε γξάςεη ηελ απόθξηζε όηαλ θηηάρλαηε ηελ άζθεζε). Αλ ε απάληεζε είλαη ιάζνο, ν 5

6 θνηηεηήο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα επηιέγεη απαληήζεηο κέρξη λα επηιεγεί ε ζσζηή απάληεζε. Σν ζθνξ γηα ηελ θάζε εξώηεζε βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό πξνζπαζεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή απάληεζε. Μόιηο επηιεγεί, ην ζθνξ παξακέλεη ην ίδην, αιιά ν θνηηεηήο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζηα ππόινηπα θνπκπηά γηα λα δεη ηελ απόθξηζε γηα ηηο άιιεο απαληήζεηο ρσξίο λα ηνπ αθαηξεζνύλ βαζκνί. ηηο εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο, ν θνηηεηήο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηελ απάληεζε ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ ζηε ζειίδα θαη λα παηήζεη ην θνπκπί Διέγμηε γηα λα δεη αλ είλαη ζσζηή. Η ζειίδα ζα πξνζπαζήζεη λα ηαηξηάμεη ηελ απάληεζε ηνπ θνηηεηή κε κία ιίζηα από ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο πνπ έρεηε θαζνξίζεη. Αλ βξεζεί ηαίξη, ε απόθξηζε γηα απηήλ ηελ απάληεζε ζα εκθαληζηεί. Αλ όρη, ηόηε ε ζειίδα ζα πξνζπαζήζεη λα βξεη ην θνληηλόηεξν ηαίξη αλάκεζα ζηηο θαζνξηζκέλεο ζσζηέο απαληήζεηο, θαη ζα επηζεκάλεη ζην θνηηεηή πνηα ηκήκαηα ηεο απάληεζήο ηνπ είλαη ζσζηά θαη πνηα είλαη ιάζνο. Σν ζθνξ γηα ηελ θάζε εξώηεζε βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θάλεη ν θνηηεηήο γηα λα πεηύρεη ηελ ζσζηή απάληεζε. Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε έλα θνπκπί Βνήζεηα (Hint), πνπ ζα δίλεη ζην θνηηεηή έλα γξάκκα ηεο απάληεζεο. Η ρξήζε ηνπ θνπκπηνύ Βνήζεηα (Hint) αθαηξεί βαζκνύο από ην ζθνξ. Μηα πβξηδηθή εξώηεζε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο εξώηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο θαη εξώηεζεο ζύληνκεο απάληεζεο. ε απηόλ ηνλ ηύπν εξώηεζεο, δεηείηαη από ηνλ θνηηεηή λα γξάςεη ηελ απάληεζή ηνπ ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ. Παξόια απηά, αλ ν θνηηεηήο δελ απαληήζεη ζσζηά κεηά από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πξνζπαζεηώλ (πνπ κπνξείηε λα θαζνξίζεηε από ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο), ε εξώηεζε αιιάδεη ζε εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα ηελ θαηαζηήζεη πην εύθνιε. Σέινο, ε εξώηεζε πνιιαπιήο απάληεζεο δεηά από ην θνηηεηή λα επηιέμεη δηάθνξεο απαληήζεηο. Ο ζθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα επηιέμεη ν θνηηεηήο όιεο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη λα κελ επηιέμεη όιεο ηηο ιάζνο. Απηόο ν ηύπνο άζθεζεο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή «Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη νπζηαζηηθά;», αθνινπζνύκελν από κηα ιίζηα από ιέμεηο. Ο θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη όια ηα νπζηαζηηθά, αιιά λα κελ επηιέμεη θακία απάληεζε πνπ δελ είλαη νπζηαζηηθό, θαη κεηά λα παηήζεη ην θνπκπί Διέγμηε. Αλ ε απάληεζε δελ είλαη απόιπηα ζσζηή, ν θνηηεηήο ζα δεη έλα κήλπκα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ, θαζώο θαη κηα απόθξηζε. Απηή ζα είλαη ε απόθξηζε από ηελ πξώηε επηινγή ζηε ιίζηα πνπ είηε επηιέρζεθε ελώ δελ έπξεπε λα έρεη επηιεγεί ή δελ επηιέρζεθε όηαλ έπξεπε λα είρε επηιεγεί. Γηα έλα παξάδεηγκα ηνπ πώο λα θάλεηε έλα θνπίδ ζην JQuiz, δείηε ην ζύλδεζκν «Σξία βήκαηα» παξαθάησ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JQuiz, δείηε ην αξρείν Help-απιά εθθηλήζηε ην JQuiz θαη παηήζηε ην F1. Δηζαγωγή ζην JCloze (αζθήζεηο κε θελά) Σν JCloze ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε θελά. Ο θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη όιεο ηηο απαληήζεηο πξνηνύ ειέγμεη αλ είλαη ζσζηέο. Όηαλ έρνπλ εηζαρζεί όιεο νη απαληήζεηο, ν θνηηεηήο παηά ην θνπκπί Διέγμηε γηα λα βαζκνινγεζεί. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ζα εηζαρζνύλ ζην θείκελν. Σπρόλ ιάζνο απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ ζηα πιαίζηα θεηκέλνπ, ώζηε λα δηνξζσζνύλ. Όηαλ έλαο θνηηεηήο ειέγρεη κηα απάληεζε πνπ δελ είλαη απόιπηα ζσζηή, επηβάιιεηαη πνηλή ζηε βαζκνινγία ώζηε ην ζθνξ λα εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ειέγρσλ πνπ απαηηνύληαη πξνηνύ ε απάληεζε είλαη απόιπηα ζσζηή. ε κηα άζθεζε JCloze, κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε έλα θνπκπί Βνήζεηα (Hint) πνπ ζα δώζεη ζην θνηηεηή έλα γξάκκα ηεο απάληεζεο πνπ επεμεξγάδεηαη (αλάινγα κε ην πνύ 6

7 βξίζθεηαη ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ). Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο γηα θάζε θελό. Σα παξαπάλσ ζα εκθαληζηνύλ κε ηα θνπκπηά Βνήζεηα (Hint) ή Έλδεημε (Clue). Η δεκηνπξγία ελόο θελνύ είλαη πνιύ εύθνιε. Γείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ γηα ηα βαζηθά βήκαηα: Δηζαγωγή ζην JΜatch (αζθήζεηο αληηζηνίρεζεο) Σν JMatch ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ αληηζηνίρηζεο. Βαζηθά, απηό ζεκαίλεη όηη κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ εκθαλίδεηαη ζηε κηα πιεπξά, θαη ην θάζε αληηθείκελν πξέπεη λα ηαηξηάμεη κε έλα αληηθείκελν από ηελ άιιε πιεπξά. Η εκθάληζε ησλ αζθήζεσλ κπνξεί λα γίλεη ζε δύν κνξθέο: ηππηθή θαη ζύξηε & αθήζηε (drag & drop). Η ηππηθή κνξθή) ρξεζηκνπνηεί κηα πηπζζόκελε ιίζηα αληηθεηκέλσλ ζηα δεμηά. Απηή είλαη ε κνξθή πνπ πξνηείλεηαη όηαλ έρεηε πάλσ από εθηά ή νρηώ αληηθείκελα, θαη ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά απνηεινύληαη κόλν από θείκελν. Αλ έρεηε κόλν ιίγα αληηθείκελα, θαη εηδηθά αλ ηα αληηθείκελα είλαη γξαθηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κνξθή ζύξηε & αθήζηε (δείηε απηό ην παξάδεηγκα). Με ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε δεύηεξε 7

8 κνξθή αλ έρεηε πάλσ από νρηώ αληηθείκελα, θαζώο ε θύιηζε ηεο ζειίδαο ζα θάλεη πην δύζθνιν ην λα ζύξεηε θαη λα αθήζεηε ηα αληηθείκελα. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε JΜatch, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ ζηελ ίδηα ζεηξά, όπσο ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Όηαλ εμάγεηε ηελ άζθεζε ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, ην πξόγξακκα ζα αλαθαηέςεη απηόκαηα ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά. Δηζαγωγή ζην JMix (αζθήζεηο ζύλζεζεο πξόηαζεο ή ιέμεο) Σν JMix ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ ηνπνζέηεζεο ζηε ζσζηή ζεηξά. Μπνξείηε λα αλαθαηέςεηε ηηο ιέμεηο κηαο πξόηαζεο ή ηα γξάκκαηα κηαο ιέμεο. Όπσο ην JMatch, ην JMix εμάγεηαη ζε δύν κνξθέο εκθάληζεο: ηππηθή θαη ζύξηε & αθήζηε. Γηα λα δείηε ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα θάλεηε κηα απιή άζθεζε JMix, πεγαίλεηε ζην ζύλδεζκν "ε πξόθιεζε ησλ δύν ιεπηώλ" παξαθάησ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JMix, δείηε ην αξρείν Help-απιά εθθηλήζηε ην JMix θαη παηήζηε ην F1. 8

9 Δηζαγωγή ζην JCross (ζηαπξόιεμα) Σν JCross ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε ζηαπξόιεμα. Τπάξρνπλ δύν βήκαηα γηα λα θηηάμεηε κηα άζθεζε: πξώηα εηζάγεηε ηα γξάκκαηα ζην πιέγκα, θαη κεηά πξνζζέηεηε ηηο ελδείμεηο. Γηα λα πξνζζέζεηε γξάκκαηα ζην πιέγκα, θάληε θιηθ ζε έλα ηεηξάγσλν θαη πιεθηξνινγήζηε έλα γξάκκα. Γνθηκάζηε ην παξάδεηγκα ζηελ εηθόλα παξαθάησ γηα λα μεθηλήζεηε. Αθνύ δεκηνπξγήζεηε ην πιέγκα, θάληε θιηθ ζην Add Clues. Έπεηηα, γηα λα πξνζζέζεηε ηηο ελδείμεηο, θάληε θιηθ ζε κηα ιέμε, εηζάγεηε ηελ έλδεημε θαη παηήζηε ην θνπκπί ΟΚ. 9

10 Γείηε έλα παξάδεηγκα ζηαπξνιέμνπ JCross. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JCross, δείηε ην αξρείν Help-απιά εθθηλήζηε ην JCross θαη παηήζηε ην F1. Ο Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο) Ο Masher είλαη κηα δηαθνξεηηθή εθαξκνγή από ηηο άιιεο ζην παθέην ησλ Hot Potatoes. θνπόο ηνπ είλαη λα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε κεγαιύηεξεο ελόηεηεο πιηθνύ, ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. Ο Masher απαηηεί μερσξηζηό θιεηδί εγγξαθήο πνπ κπνξείηε λα ην πάξεηε κόλν αλ αγνξάζεηε εκπνξηθή άδεηα γηα ηα Hot Potatoes. Υσξίο ην θιεηδί, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηθξέο κόλν ελόηεηεο αζθήζεσλ. Ο Masher ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα ην «αλέβαζκα» αξρείσλ πνπ δελ απνηεινύλ αζθήζεηο Hot Potatoes ζηνλ εμππεξεηεηή Ο Masher έρεη δηθό ηνπ νδεγό (θάληε θιηθ ζην Help/Tutorial ζην πξόγξακκα Masher) θαη έλα ιεπηνκεξέο αξρείν βνήζεηαο κε πιήξεηο νδεγίεο. Γηα λα δείηε ην αξρείν Help, εθθηλήζηε ην πξόγξακκα Masher θαη παηήζηε ην πιήθηξν F1. Αξρίδνληαο Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα μεθηλήζεηε κε ηα Hot Potatoes είλαη λα πεηξακαηηζηείηε κε ηηο αζθήζεηο-παξαδείγκαηα. Θα ζαο δείμνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αζθήζεσλ πνπ κπνξείηε λα θηηάμεηε, θαη ηαπηόρξνλα ζα ζαο δηδάμνπλ θάπνηεο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο. Έπεηηα, κπνξείηε λα θηηάμεηε ηελ πξώηε ζαο άζθεζε. Οη Παηάηεο, κία-κία JQuiz (αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε εξσηήζεηο) JCloze (αζθήζεηο κε θελά) JMatch (αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο) JMix (αζθήζεηο «βάιηε ζηε ζσζηή ζεηξά») JCross (ζηαπξόιεμα) Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο) 10

11 Παξαδείγκαηα αζθήζεωλ Πξώηνο ηύπνο άζθεζεο: JQuiz άζθεζε JQuiz Έλα θνπίδ θηηαγκέλν κε ην Jquiz Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 1. Αο πάξνπκε ηελ πξώηε άζθεζε, ηελ JQuiz: 2. ηνλ ηίηιν γξάθνπκε ηελ εξώηεζε ηεο άζθεζεο 3. ηηο απαληήζεηο, γξάθνπκε ζσζηέο θαη εζθαικέλεο, ώζηε ν καζεηήο λα επηιέμεη ηε ζσζηή ή ηηο ζσζηέο (πνιιαπιήο επηινγήο) 4. Αλ είλαη ζσζηή απάληεζε απηή πνπ εηζάγνπκε, ηζεθάξνπκε δίπια ηελ επηινγή «correct» 5. Αλ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη έλα popup παξάζπξν ην νπνίν λα εμεγεί ζην καζεηή γηα ην ζθάικα ηνπ, εηζάγνπκε θείκελν ζην feedback 6. Αλ ζέινπκε λα θηηάμνπκε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο, (πεξηζζόηεξνπο ηίηινπο), θάλνπκε θιηθ ζην ηνμάθη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ παξαζύξνπ πνπ ιεεη Q θαη κέζα ζην πιαίζην ιεεη 1. Με ην ηνμάθη κεηαβαίλνπκε ζηελ άζθεζε 2 θ.ν.θ 7. Δπίζεο, από ην δεμί ηκήκα ηεο νζόλεο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ εκθάληζε ηεο άζθεζεο, αλάινγα κε ην ηη εμππεξεηεί ηελ εθάζηνηε άζθεζε. 11

12 ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν. Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). 12

13 Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα: Δπηιέμηε ηελ ζωζηή απάληεζε γηα θάζε εξώηεζε. Έλα θνπίδ θηηαγκέλν κε ην JQuiz Απηό είλαη έλα ηππηθό θνπίδ JQuiz. ε απηό ην πιαίζην, ππάξρεη έλα θείκελν. Σν θείκελν κπνξεί λα εηζαρζεί απεπζείαο ζην πξόγξακκα JQuiz επηιέγνληαο File/ Add Reading Text. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα επηιέμεηε λα κε ζπκπεξηιάβεηε θαζόινπ θείκελν. Όιεο νη εθαξκνγέο Hot Potatoes ζαο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξηιάβεηε θείκελν. Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηελ πξώηε εξώηεζε θάλνληαο θιηθ ζε έλα από ηα θνπκπηά απαληήζεσλ. Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε λα επηιέγεηε απαληήζεηο κέρξη λα βξείηε ηε ζσζηή. Όηαλ έρεηε απαληήζεη ζε κηα εξώηεζε, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε 13

14 ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά κε ηα βειάθηα πάλσ από θάζε εξώηεζε. Μπνξείηε, επίζεο, λα επηιέμεηε λα δείηε όιεο ηηο εξσηήζεηο καδί, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Γείμε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Γεύηεξνο ηύπνο άζθεζεο: JCloze JCloze Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 1. Με απηόλ ηνλ ηύπν άζθεζεο δεκηνπξγνύκε αζθήζεηο πνπ απαηηνύλ ηελ ζπκπιήξσζε θελώλ. Σηο ιέμεηο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη σο θελά, ηηο πιεθηξνινγνύκε, ηηο καξθάξνπκε θαη επηιέγνπκε ην πιήθηξν gap ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ. Αλ κεηαληώζνπκε παηάκε ην πιήθηξν delete gap θαη ην θείκελν ζα εκθαλίδεηαη θαλνληθά. Σν πιήθηξν «auto gap» δεκηνπξγεί απηόκαηα θελό θάζε έλαηε ιέμε. 2. Μόιηο καξθάξνπκε ηε ιέμε θαη ηελ νξίζνπκε σο δεηνύκελε ιέμε ζε θελό, εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν παξάζπξν, ην νπνίν ζθνπό έρεη λα πξνβιέςεη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο απνδεθηέο ιέμεηο πνπ ζα πιεθηξνινγήζεη ν καζεηήο. Δπίζεο ζηε κπάξα «clue» απνθαζίδνπκε αλ ζα ππάξρνπλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν καζεηήο (πρ αξρηθό γξάκκα ιέμεο πνπ ςάρλνπκε) 14

15 ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). 15

16 Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: Άζθεζε 1 Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" θηηαγκέλε κε ην Jcloze πκπιεξώζηε όια ηα θελά, έπεηηα παηήζηε Διέγμηε γηα λα ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Υξεζηκνπνηείζηε ην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα εκθαληζηεί έλα ζσζηό γξάκκα αλ ε απάληεζε ζάο δπζθνιεύεη. Μπνξείηε, επίζεο, λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί (?) γηα λα ιάβεηε κηα έλδεημε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη. εκεηώζηε όηη ζα ράλεηε πόληνπο αλ δεηάηε βνήζεηα. Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" 16

17 JCloze άζθεζε 2 "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" κε πηπζζόκελα κελνύ θαη κεκνλωκέλεο εξωηήζεηο Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" Δηζάγεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα θελά. Όηαλ έρεηε εηζάγεη όιεο ηηο απαληήζεηο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Διέγμεηε. Τξίηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JMatch JMatch Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» Δπηιέγνπκε, ηελ JQuiz: ηνλ πεδίν title γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε JΜatch, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ ζηελ ίδηα ζεηξά, όπσο ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Όηαλ εμάγεηε ηελ άζθεζε ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, ην πξόγξακκα ζα αλαθαηέςεη απηόκαηα ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά. 17

18 Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε κε εηθόλεο, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ ζηελ ίδηα ζεηξά κόλν πνπ εδώ ζα εηζάγεηε πξώηα ηελ εηθόλα ζηελ πξώηε ζηήιε (left(ordered) items) θαη ζηελ δεύηεξε ζηήιε ηελ αληίζηνηρε ιέμε (right (jumbled) items). ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. 18

19 Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν. Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: 19

20 Άζθεζε 1 Μηα άζθεζε ρξνλνινγηθήο ζεηξάο θηηαγκέλε κε ην JMatch Άζθεζε αληηζηνίρεζεο Δπηιέμηε ηελ ζσζηή ζεηξά βεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε Hot Potatoes επηιέγνληαο από ηελ πηπζζόκελε ιίζηα. JMatch Άζθεζε 2 (drag & drop) Μηα άζθεζε αληηζηνίρεζεο πνπ θηηάρηεθε κε ην Jmatch Άζθεζε «Σύξηε θαη αθήζηε» ύξεηε ηηο ιέμεηο ζηα δεμηά ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηα αληηθείκελα ζηα αξηζηεξά. Όηαλ ηειεηώζηε απηή ηελ άζθεζε, θιείζηε ην παξάζπξν ηνπ θύιιν-κεηξεηή γηα λα επηζηξέςεηε ζηνλ νδεγό. 20

21 Τέηαξηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JMix JMix Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 1. Φηηάρλνπκε κία πξόηαζε ηελ νπνία ην πξόγξακκα αλακεηγλύεη απηόκαηα θαη ν καζεηήο θαιείηαη λα μαλαβάιεη ζε ζεηξά 2. Κάζε ηεκάρην πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη σο απηόλνκε κνλάδα είλαη όηη πιεθηξνινγείηαη ζε κία γξακκή θαη ρσξίδεηαη κε enter. ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν 21

22 Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: JMix Aζθεζε 1 Μηα άζθεζε ζύλζεζεο πξόηαζεο θηηαγκέλε κε ην JMix Άζθεζε ζύλζεζεο πξόηαζεο Σνπνζεηήζηε ηα κέξε ηεο πξόηαζεο ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα πξόηαζε. Κάληε θιηθ ζε έλα κέξνο ηεο πξόηαζεο γηα λα ην πξνζζέζεηε ζηελ απάληεζε. Όηαλ λνκίδεηε όηη ε απάληεζε ζαο είλαη ζσζηή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Διέγμεηε γηα λα ειέγμεηε ηελ απάληεζε ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα βξείηε ην επόκελν ζσζηό κέξνο ηεο πξόηαζεο. 22

23 JMix Αζθεζε 2 (drag & drop) Μηα άζθεζε ζύλζεζεο ιέμεο θηηαγκέλε κε ην Jmix Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη κε γξάκκαηα ηα νπνία ζηε ζσζηή ζεηξά ζα ζπλζέζνπλ ιέμε. Άζθεζε ζύλζεζεο ιέμεο Σνπνζεηήζηε ηα γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα ιέμε. Όηαλ λνκίδεηε όηη ε ιέμε ζαο είλαη ζσζηή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Διέγμηε γηα λα ειέγμεηε ηελ απάληεζή ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα βξείηε ην επόκελν ζσζηό γξάκκα. Πέκπηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JCross JCross Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes» 23

24 1. Μόιηο πιεθηξνινγήζνπκε ηελ θάζε ιέμε, επηιέγνπκε ην add clues γηα λα δώζνπκε ηνλ νξηζκό βάζεη ην νπνίνπ ζα θαιείηαη ν καζεηήο λα βξεη ηε ιέμε 2. Η ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ιέμε 3. Υξεζηκνπνηνύκε ηα βειάθηα αλ ζέινπκε λα κεηαθηλεζεί κία ιέμε ζην πιέγκα 4. Γπζηπρώο, ζηε δσξεάλ κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο 24

25 5. Ο καζεηήο θαιείηαη λα θάλεη θιηθ ζηνλ θάζε αξηζκό κέζα ζην ζηαπξόιεμν, πξνθεηκέλνπ λα δεη ηνλ νξηζκό. Πιεθηξνινγεί ηε ιέμε ιύζε θαη παηάεη enter γηα λα ηελ εκθαλίζεη κέζα ζην ζηαπξόιεμν. 6. Αλ δπζθνιεύεηαη, κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ hint γηα λα εκθαληζηεί ην αξρηθό γξάκκα ηεο δεηνύκελεο ιέμεο. Αλ ην μαλαπαηήζεη, εκθαλίδεηαη θαη ην δεύηεξν γξάκκα θνθ 7. Να δηεπθξηλίζνπκε όηη ν δάζθαινο δε ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ξπζκίζεηο γηα ηα hints: πξνθύπηνπλ απηόκαηα 8. Μόιηο ν καζεηήο παηήζεη ην πιήθηξν check βιέπεη ην βαζκό επηηπρίαο ηνπ ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή θαηεπζείαλ ην F6. Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν 25

26 Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing). Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: Σηαπξόιεμν θηηαγκέλν κε Jcross Άζθεζε JCross πκπιεξώζηε ην ζηαπξόιεμν, έπεηηα θιηθ ζην θνπκπί Διέγμηε γηα λα ειέγμεηε ηελ απάληεζε ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Βνήζεηα γηα λα εκθαληζηεί έλα ζσζηό γξάκκα.. Κάληε θιηθ ζε έλαλ αξηζκό ζην πιέγκα γηα λα δείηε ηε βνήζεηα ή ηηο βνήζεηεο γηα απηόλ ηνλ αξηζκό. Απηό ην ζηαπξόιεμν επίζεο θάλεη ρξήζε ηνπ ρξνλνκέηξνπ, πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζε όιεο ηηο αζθήζεηο. 26

27 Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο) Με ηνλ Masher κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα ελνπνηήζεη ζε έλα εληαίν ζύλνιν όιεο ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ θηηαρηεί, ώζηε απηέο λα παξνπζηάδνληαη ζε έλα εληαίν θεθαιαίν αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή Τξία βήκαηα γηα λα θηηάμεηε κία άζθεζε Παξόιν πνπ κπνξεί λα βξήθαηε ηελ πξόθιεζε ησλ δύν ιεπηώλ αξθεηά απιή, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε πεξηζζόηεξα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηα πξνγξάκκαηα γηα λα ηα εθκεηαιιεπηείηε θαιύηεξα. Απηό ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ νδεγνύ ζα ζαο νδεγήζεη βήκαβήκα ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο άζθεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ην JQuiz, ώζηε λα ζαο εηζάγεη ζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε. Τπάξρνπλ ηξία βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο άζθεζεο: 1.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ (εξσηήζεηο, απαληήζεηο, θιπ.) 2.Ρύζκηζε ηεο εκθάληζεο (πώο ζα πξνεηνηκάζεηε ηηο ιεδάληεο ησλ θνπκπηώλ, ηηο νδεγίεο, θαη άιιεο ξπζκίζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο) 3.Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (εμάγεηε ηελ άζθεζή ζαο ζε HTML ζειίδεο) 27

28 Βήκα 1: Δηζαγωγή δεδνκέλωλ ε απηό ην κέξνο ηνπ νδεγνύ, ζα δεκηνπξγήζνπκε κία άζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο ρξεζηκνπνηώληαο ην JQuiz. Σν πξώην ζηάδην είλαη ε εηζαγσγή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ γηα ηελ άζθεζή ζαο. Πξώηα, αλνίμηε ην πξόγξακκα JQuiz. Θα πξέπεη λα βιέπεηε κηα νζόλε όπσο απηή παξαθάησ. Αλ ε νζόλε πνπ βιέπεηε θαίλεηαη πην πεξίπινθε από απηήλ, πηζαλώο λα βξίζθεζηε ζηελ νζόλε γηα πξνρσξεκέλνπο (advanced mode). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θάληε θιηθ ζην κελνύ Options/Mode/Beginner Mode. Γείηε ηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί θαη πιεθηξνινγήζηε ηα παξαθάησ: 1. ην πιαίζην ηίηινπ πιεθηξνινγήζηε έλαλ ηίηιν 2. ην πιαίζην εξώηεζεο πιεθηξνινγήζηε ηελ εξώηεζε 3. Βεβαησζείηε όηη ζην πηπζζόκελν κελνύ ζηα δεμηά ηεο εξώηεζεο είλαη επηιεγκέλν ην "Multiple-choice". Απηό θαζνξίδεη ηνλ ηύπν ηεο εξώηεζεο πνπ ζα θάλεηε. 4. Πιεθηξνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζηα θνπηηά ζηα αξηζηεξά, θαη ηελ απόθξηζε (feedback) ζηα δεμηά. εκεηώζηε όηη θάζε απάληεζε, ζσζηή ή ιάζνο, έρεη δηθή ηεο απόθξηζε. 5. «Σζεθάξεηε» ην θνπηί <<Accept as correct>> δίπια από ηελ απάληεζε Β. Βήκα 1 Βήκα 3 Βήκα 2 Βήκα 5 Βήκα 4 28

29 Βήκα 2 ν : Τξνπνπνηώληαο ηελ εκθάληζε Όηαλ έλα πξόγξακκα Hot Potatoes δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο, ζπλδπάδεη 3 πεγέο: Σα δεδνκέλα πνπ εηζήγαηε Σηο πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο Έλα ζύλνιν από «πεγαία αξρεία», ή νδεγνύο, πνπ πεξηέρνπλ ηε δνκή ησλ ζειίδσλ. Έρνπκε ήδε εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν επόκελν βήκα είλαη ε παξακεηξνπνίεζε. Οη πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο είλαη κία ζπιινγή από θνκκάηηα θεηκέλνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο άζθεζεο, ιεδάληεο θνπκπηώλ, θαη ζπλδέζκνπο URL πνπ πηζαλόηαηα δε ζα αιιάμνπλ πνιύ από ηε κηα άζθεζε ζηελ άιιε. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο από ηηο αζθήζεηο-ππνδείγκαηα πνπ είδαηε πξνεγνπκέλσο ζε απηήλ ηελ παξνπζίαζε πεξηειάκβαλαλ έλα θνπκπί «Διέγμηε», ώζηε ν θνηηεηήο λα ειέγμεη ηελ απάληεζή ηνπ. Η ιεδάληα «Διέγμηε» ην πην πηζαλό είλαη λα κελ αιιάμεη από άζθεζε ζε άζθεζε, νπόηε δε ρξεηάδεηαη λα απνζεθεύεηαη καδί κε ηα δεδνκέλα. Παξόια απηά, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηελ αιιάμεηε (αλ δεκηνπξγείηε θνπίδ ζε άιιε γιώζζα, γηα παξάδεηγκα). Όηαλ εμεηάζαηε ηελ άζθεζε-ππόδεηγκα πνιιαπιήο επηινγήο, ίζσο ζπκάζηε όηη ε άζθεζε είρε ηίηιν, ππόηηηιν θαη θάπνηεο νδεγίεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Ο ηίηινο ηεο θάζε άζθεζεο πηζαλόλ λα είλαη κνλαδηθόο, νπόηε απνηειεί κέξνο ησλ δεδνκέλσλ. Παξόια απηά, ν ππόηηηινο (π.ρ. «αζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο») θαη νη νδεγίεο («Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε εξώηεζε») κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο παξόκνηεο αζθήζεηο, νπόηε απηέο απνηεινύλ κέξνο ηεο παξακεηξνπνίεζεο. ην βήκα 2, ζα αιιάμνπκε ηελ παξακεηξνπνίεζε. Πξώηα, θάληε θιηθ ζην Options/Configure Output γηα λα δείηε ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο. Η πξώηε θαξηέια, κε ηίηιν Titles/Instructions, πεξηέρεη ηνλ ππόηηηιν ηεο άζθεζεο θαη ηηο νδεγίεο. Πιεθηξνινγήζηε θάπνην θείκελν, όπσο ζην παξάδεηγκα παξαθάησ, θαη κεηά παηήζηε ΟΚ. 29

30 Βήκα 3 ν : Γεκηνπξγώληαο κηα ηζηνζειίδα Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηζηνζειίδα από ηα δεδνκέλα ζαο. Σν κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη θιηθ ζην Create Web page/ Web page for v6 browsers από ην κελνύ File, θη έπεηηα λα δώζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο έλα όλνκα. Υξεζηκνπνηείζηε ην όλνκα αξρείνπ "test.htm". Σν πξόγξακκα ζα ζαο εηδνπνηήζεη όηη έρεη παξάγεη έλα αξρείν, θαη ζα ζαο επηηξέςεη λα ην δείηε ζην θπιινκεηξεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Απηό είλαη όιν! Η πξόθιεζε ηωλ δύν ιεπηώλ: θηηάμηε ηελ πξώηε ζαο άζθεζε Σώξα πνπ έρεηε δεη πώο δνπιεύνπλ όιεο νη αζθήζεηο, δνθηκάζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα δηθή ζαο άζθεζε. ηνηρεκαηίδνπκε όηη κπνξείηε λα ηε θηηάμεηε κέζα ζε δύν ιεπηά, ρξεζηκνπνηώληαο ην JMix. Αλ ζέιεηε, εθηππώζηε απηή ηε ζειίδα γηα λα κπνξείηε λα ηε ζπκβνπιεύεζηε όζν δνπιεύεηε ζην JMix. Να ηη πξέπεη λα θάλεηε: Αλνίμηε ην πξόγξακκα JMix, έπεηηα 1. Δηζάγεηε έλαλ ηίηιν 2. Δηζάγεηε κία πξόηαζε (δείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ). πάζηε ηελ πξόηαζε ζε θνκκάηηα, βάδνληαο θάζε θνκκάηη ζε μερσξηζηή γξακκή. 30

31 3. Κάληε θιηθ ζε έλα από ηα δύν θνπκπηά Web, ή επηιέμηε "Create Web page" από ην κελνύ File. Τπάξρνπλ δύν κνξθέο εκθάληζεο πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε, ε ηππηθή θαη ε drag & drop (ζύξηε & αθήζηε). Γηα απηήλ ηελ άζθεζε, δελ έρεη ζεκαζία πνηα ζα δηαιέμεηε. 4. Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα γηα ηελ ηζηνζειίδα ζαο 5. ηελ εξώηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη επηιέμηε "όρη". (Σν πξόγξακκα ζάο ξσηά αλ ζέιεηε ε ιέμε πνπ γξάςαηε κε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα λα αξρίδεη πάληα κε θεθαιαίν αθόκα θη αλ δε βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο). 6. ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε "View the exercise in my browser" γηα λα δείηε ηελ ηζηνζειίδα ζαο Παηήζηε έλα από απηά ηα δύν θνπκπηά.ή ζηε έλα από απηά ηα δύν θνπκπηά. 2. Πιεθηξνινγήζηε κία πξόηαζε. Βεβαησζείηε όηη θάζε ηκήκα ηεο βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Πιεθηξνινγείζηε έλαλ ηίηιν 31

32 Ο εμππεξεηεηήο hotpotatoes.net : Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηε κηα άζθεζε Hot Potatoes, ζα δείηε ηελ αθόινπζε νζόλε: Γεληθά, ζα ζέιεηε λα δείηε ηελ άζθεζε ζην θπιινκεηξεηή ζαο γηα λα ειέγμεηε αλ δνπιεύεη όπσο πξέπεη. Παξόια απηά, ε δεύηεξε επηινγή ζάο επηηξέπεη λα θάλεηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θηινμελίαο Πξόθεηηαη γηα έλαλ εμππεξεηεηή δηθηύνπ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη ηηο αζθήζεηο ζαο θαη λα ζαο επηηξέςεη λα ηηο πξνζηαηέςεηε κε θσδηθό. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο, ελώ εζείο κπνξείηε λα δείηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο αξγόηεξα. Απηή ε ππεξεζία δελ παξέρεηαη δσξεάλ, αιιά είλαη αξθεηά θηελή, θαη κπνξείηε λα ηε δνθηκάζεηε δεκηνπξγώληαο έλα δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό θαη «αλεβάδνληαο κεξηθέο αζθήζεηο». Γηα λα δεκηνπξγήζεηε δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό, θάληε θιηθ ζην "Upload the file to the hotpotatoes.net Website", έπεηηα "ηζεθάξεηε" ηελ επηινγή "Create a demo account for me on hotpotatoes.net". Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα ρξήζηε πνπ ζα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαη παηήζηε ΟΚ. Θα ζαο δνζεί έλαο θσδηθόο γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό ζαο. εκεηώζηε ηνλ θσδηθό θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο νζόλεο. 32

33 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία hotpotatoes.net, δείηε Βηβιηνγξαθία: Download Hot Potatoes: 33

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα