11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου /5 ΔΠ/γομ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...6 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ...20 IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. Διοικητικές δαπάνες για κάθε όργανο: - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II Επιτροπή - Τμήμα III Διοικητικές πιστώσεις - Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα Χ /5 ΔΠ/γομ 2

3 Σελίδα Β. Δαπάνες της Επιτροπής ανά τομέα πολιτικής: - Τίτλος 0 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Τίτλος 02 - Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές Τίτλος 07 - Περιβάλλον Τίτλος 08 - Έρευνα και καινοτομία Τίτλος 09 - Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες Τίτλος 0 - Άμεση έρευνα Τίτλος - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Τίτλος 2 - Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών Τίτλος 3 - Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη Τίτλος 4 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση Τίτλος 5 - Εκπαίδευση και πολιτισμός Τίτλος 6 - Επικοινωνία Τίτλος 7 - Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων Τίτλος 8 - Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις Τίτλος 9 - Μέσα εξωτερικής πολιτικής Τίτλος 20 - Εμπόριο Τίτλος 2 - Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Τίτλος 22 - Γειτονία και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος Τίτλος 29 - Στατιστικές Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες /5 ΔΠ/γομ 3

4 - Τίτλος 3 - Γλωσσικές υπηρεσίες Τίτλος 32 - Ενέργεια Τίτλος 33 - Δικαιοσύνη και καταναλωτές Τίτλος 34 - Δράση για το κλίμα Τίτλος 40 - Αποθεματικά Γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα /5 ΔΠ/γομ 4

5 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 4 Σεπτεμβρίου 205 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στις Προσθήκες έως 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει κατανομή ανά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για κάθε όργανο και ανά τομέα πολιτικής. Το δεύτερο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στην Προσθήκη 5 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει τις αλλαγές των παρατηρήσεων και τις επιφυλάξεις. 706/5 ΔΠ/γομ 5

6 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 206 Α. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 206. Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκατ. ευρώ - σε στρογγυλοποιημένα ποσά) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) ,84 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) 42 9,62 Β. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων μειώνονται κατά -5,36 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά +0,59 %. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 αντιστοιχεί στο 0,97 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ Περιλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής αριθ. /206. Τα ποσά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς. Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών (ΔΠ) αριθ. έως 5/205. Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου /5 ΔΠ/γομ 6

7 Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, ανά τομέα του ΠΔΠ, περιλαμβάνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,72 -,39% Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,00% +8,6% Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,87% -4,47% Ανώτατο όριο Περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,56% -0,69% Ανώτατο όριο Περιθώριο Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ,8% -,8% Επιμέρους ανώτατο όριο Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ Εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο () Επιμέρους περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια ,7% +5,35% Μέσο ευελιξίας (3) Ανώτατο όριο Περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,65% +22,45% Ανώτατο όριο Περιθώριο Διοίκηση ,5% +2,54% Ανώτατο όριο Περιθώριο Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των οργάνων ,78% +,83% Επιμέρους ανώτατο όριο Επιμέρους περιθώριο Αντισταθμίσεις p.m. p.m. p.m. p.m. Ανώτατο όριο 0 Περιθώριο 0 Τομείς ΠΔΠ ,34% +0,62% Μέσο ευελιξίας (3) Συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων Ανώτατο όριο Περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (4)(5),5%,0%,04% 0,96% 0,00% -0,0% () Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 205, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β). (4) Το ΑΕΕ για το 205 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. (5) Το ΑΕΕ για το 206 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου /5 ΔΠ/γομ 7

8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Πιστώσεις π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (EAR) ,98% +06,00% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ,00% +20,00% Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ,08% -79,44% Ειδικοί μηχανισμοί ,84% -6,99% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) Τομείς ΠΔΠ ,34% +0,62% Ειδικοί μηχανισμοί ,84% -6,99% Γενικό σύνολο ,36% +0,59% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ ()(2),6%,0%,04% 0,97% 0,00% -0,0% () Το ΑΕΕ για το 205 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. (2) Το ΑΕΕ για το 206 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 204. Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τομείς πολιτικής του προϋπολογισμού. Βλ. επίσης Προσθήκες έως 5 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. 706/5 ΔΠ/γομ 8

9 Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το ΣΠ για το 206 το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες αρχές:. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 206 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 205, υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με σχέδιο πληρωμών για την περίοδο , τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το 206, παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου και Ιουνίου 205 σχετικά με μέτρα στον τομέα της μετανάστευσης, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τρίτο έτος του ΠΔΠ , δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, εκτός από τον υποτομέα β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, 2 Έγγρ. 530/5. Έγγρ. 95/5. 706/5 ΔΠ/γομ 9

10 υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του ΠΔΠ και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους υποτομείς και τομείς α, β, 2 και 4. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη σημασία του περιορισμού της αύξησής τους κατά το 206 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο , όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων βάσει των ακόλουθων στοιχείων: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για ορισμένα όργανα και οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού κατά - % κατ έτος από το 203. Η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Το Συμβούλιο επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τους εκτελεστικούς κανονισμούς. Εν προκειμένω πραγματοποίησε στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. ΕΕ C 373 της , σ.. 706/5 ΔΠ/γομ 0

11 Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το Συμβούλιο μείωσε το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά -5,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Οι οργανισμοί που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας, για τους οποίους οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα αυξάνονταν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους του 205, επηρεάσθηκαν από τις εν λόγω μειώσεις. Το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ικανότητες απορρόφησης των οργανισμών αυτών θα είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών: «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του 206. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών , το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου Προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 206, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες.» Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %: «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την η Ιανουαρίου 203, πράγμα που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του 203 και του 207, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 203 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει ήδη αρκετά όργανα και οργανισμοί προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Καλεί όλα τα άλλα όργανα να συνεχίσουν να επιδιώκουν την υπόλοιπη μείωση του προσωπικού έως το τέλος της πενταετούς περιόδου ( ), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει επίσης συγκρίσιμων συνολικά δεδομένα για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς στην εν λόγω παρουσίαση. Έγγρ. 95/5. 706/5 ΔΠ/γομ

12 Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι πλησιάζει το έτος που τίθεται ως στόχος για την πλήρη εφαρμογή της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού. Ως εκ τούτου, προτρέπει σθεναρά τα όργανα που εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μειώσεων του προσωπικού να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου του 5 % έως το 207. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολεί η Ένωση, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς το στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση στις διοικητικές δαπάνες των οργάνων.» Παράρτημα της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % Όργανα ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με το στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία Προϋπολ ογισμός 202 Στόχος μείωσης % Ετήσιος στόχος αναφοράς 2 -% Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του στόχου του -5 % Σύνολο Θέσεις ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,8% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,5% Επιτροπή ,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,6% Ελεγκτικό Συνέδριο ,9% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική ,9% Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών ,6% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,9% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ,3% Δεδομένων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,0% Σύνολο οργάνων ,6% Εγκριθείσες θέσεις απασχόλησης για το 202, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (40 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 60 θέσεις προστέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφαιρέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (- 36) και από την Επιτροπή των Περιφερειών (-24), αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 204 μεταξύ των εν λόγω οργάνων. - 0 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το θέσεις θα μεταφερθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή το θέση θα μεταφερθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά % κατ έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί 203, 204 και 205 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών), σχέδιο προϋπολογισμού Έως το τέλος του 207 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 3 και 2 αντιστοίχως. 706/5 ΔΠ/γομ 2

13 Παράρτημα 2 της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Όργανο Προϋπ. 202 Προϋπ. 203 Προϋπ. 204 Προϋπ. 205 ΣΠ 206 Εξέλιξη 206 / 205 Εξέλιξη 206 / 202 εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ εκατ. ευρώ ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ ευρώ ΙΠΑ % ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 220, ,7 6,854 23,0 7,55 237, , ,0% 57 7,9% 4,9%,49 7,2% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 8, , , , , ,6% 0 0,0% 5,% 4 6,4% Επιτροπή 452, , , ,2 8,62 454, ,% -23 -,5% 0,3% ,2% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5,2 42 6, 58 6,2 63 6,4 7 6,7 77 4,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,% Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 76 0,7% 5 7,7% 9,7% - -,2% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2,7 5 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46 -,4% - -2,6% -6,7% -5-9,4% Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% ,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 4,8% 5,0% 43,8% 7 62,5 % Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 79, ,,853 80, , , ,6% -68-3,7% 8,5% -56-3,% Σύνολο οργάνων 776, , , , , ,4% 396 2,2% 5,7% 586 3,3% 706/5 ΔΠ/γομ 3

14 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, το Συμβούλιο δέχθηκε το ΣΠ για το 206, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. /206. β) Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. γ) Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: α) Στην περίπτωση των δαπανών για την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας του ΠΔΠ) (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας α του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 40,9 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης, 706/5 ΔΠ/γομ 4

15 αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό 543,0 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, όπως προτείνεται στη διορθωτική επιστολή αριθ. /206, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -435,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -0,0 εκατ. ευρώ στα μεγάλα έργα υποδομής, -29, εκατ. ευρώ στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία, -3,7 εκατ. ευρώ στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, -26,5 εκατ. ευρώ στα τελωνεία, το Fiscalis και την καταπολέμηση της απάτης, -2,4 εκατ. ευρώ στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», -5,0 εκατ. ευρώ στα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, -7,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις χρηματοδοτούμενες βάσει των προνομίων και ειδικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και -8,0 εκατ. ευρώ σε άλλα προγράμματα, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -4,0 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και -4, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα α ανέρχεται σε 229,5 εκατ. ευρώ. (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (υποτομέας β του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά -3, εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης στον υποτομέα αυτό, 706/5 ΔΠ/γομ 5

16 να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 για τα προγράμματα της νέας περιόδου προγραμματισμού κατά συνολικό ποσό -220, εκατ. ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες μετάβασης (-5, εκατ. ευρώ), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (-09,7 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Συνοχής (-42,2 εκατ. ευρώ), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (-43,5 εκατ. ευρώ) και την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (-9,6 εκατ. ευρώ), το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα β ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ. β) όσον αφορά τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικούς πόρους (τομέας 2 του ΠΔΠ) να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχει ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά -99,9 εκατ. ευρώ στις γραμμές για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης και στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -25, εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -98,9 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, -45,6 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, -4,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και -2, εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα LIFE, 706/5 ΔΠ/γομ 6

17 τα ποσά αυτά, που εκτιμώνται βάσει των διαθέσιμων προς το παρόν πληροφοριών, μπορούν να επανεξετασθούν σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία που θα πρέπει να υποβληθεί το φθινόπωρο, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό- 0,05 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 ανέρχεται σε 357,5 εκατ. ευρώ. γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ασφάλεια και την ιθαγένεια (τομέας 3 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 25, εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά 3,6 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,2 εκατ. ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (-32,3 εκατ. ευρώ), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -, εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, 706/5 ΔΠ/γομ 7

18 το περιθώριο στον τομέα 3 ισούται με μηδέν και παραμένει αμετάβλητο, το Μέσο Ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 98,9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του ΠΔΠ) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 206 κατά 63,4 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ για το 206 κατά συνολικό ποσό -450,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων -9, εκατ. ευρώ στο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, -00,3 εκατ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας, -43,0 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, -,0, εκατ. ευρώ στο μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, -25, εκατ. ευρώ στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, -44, εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, -2,3 εκατ. ευρώ στο μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, -0,05 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και -5,6 εκατ. ευρώ σε άλλες δράσεις και προγράμματα, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 ανέρχεται σε 424,7 εκατ. ευρώ, Το ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση της προσωρινής και έκτακτης μετεγκατάστασης άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής Ιταλία και Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όσο εκκρεμεί η ταχεία έκδοση των οικείων πράξεων υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 205, ειδικότερα σημείο 4 στοιχεία α) και β). 706/5 ΔΠ/γομ 8

19 ε) Όσον αφορά τη Διοίκηση (τομέας 5 του ΠΔΠ) - Η θέση του Συμβουλίου συγκεφαλαιώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 2 3 2/ Προϋπολογισμός 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) σχετικά με το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ Διαφορά από το ΣΠ 206 (περιλ. της ΔΕ (ποσό) Διαφορά από τον προϋπολογισμό 205 (περιλ. των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205) (%) π.π. π.π. π.π. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,43% Συντάξεις ,20% Συντάξεις προσωπικού ,3% Συντάξεις πρώην Μελών ,20% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,62% Διοικητικές δαπάνες των οργάνων ,83% Τμήμα III - Επιτροπή ,06% Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών ,20% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,2% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ,65% Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ,42% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων ,74% Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες ,62% Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,66% Άλλα όργανα ,52% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,44% Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,60% Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,27% Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,0% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,63% Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,24% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,56% Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ,03% Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,79% 5 Διοίκηση ,54% - το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 ανέρχεται σε 605,5 εκατ. ευρώ, - όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, το Συμβούλιο δέχθηκε τους πίνακες προσωπικού όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή στο ΣΠ για το /5 ΔΠ/γομ 9

20 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Το Συμβούλιο δέχθηκε τα ποσά, σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, που πρότεινε η Επιτροπή στο ΣΠ για το 206 σχετικά με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,97 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ). Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του ΣΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 206, όπως προκύπτουν από τη θέση του Συμβουλίου, αντιστοιχούν στο 0,96 % του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του,23 % του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. Οι προβλέψεις των διάφορων εσόδων, που εξαρτώνται από τις εισφορές βάσει των μισθών, και οι σχετικοί ενοποιημένοι πίνακες προσαρμόσθηκαν ανάλογα με τις αποφάσεις όσον αφορά τις αιτήσεις πιστώσεων και θέσεων των διάφορων οργάνων. Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 προβλέπεται στους πίνακες των ακόλουθων σελίδων. 2 Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου 205. ΕΕ L 63 της , σ /5 ΔΠ/γομ 20

21 Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις προς κάλυψη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 206, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΑΠΑΝΕΣ Προϋπολογισμός 206 Προϋπολογισμός 205 Μεταβολή (%). Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,39 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,69 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια ,35 4. Η Ευρώπη στον κόσμο ,45 5. Διοίκηση ,54 6. Αντισταθμίσεις p.m. p.m. Ειδικοί μηχανισμοί ,99 Σύνολο δαπανών ,59 ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισμός 206 Προϋπολογισμός 205 Μεταβολή (%) Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) ,30 Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 0) p.m Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το φόρο προστιθέμενης αξίας και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως ,98 Καθαρό ποσό τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια και 2) ,48 Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (πίνακες και 2, κεφάλαιο 3) ,00 Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από τον συμπληρωματικό πόρο (ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ, πίνακας 3, κεφάλαιο 4) p.m. p.m ,06 Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ ,63 Σύνολο εσόδων , Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 205 (ΕΕ L 69 της , σ. ), περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. /205 έως 5/205. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.» Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 206 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 63ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, στις 9 Μαΐου /5 ΔΠ/γομ 2

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Κράτη μέλη % της βάσης ΦΠΑ χωρίς προσαρμογή % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ευρατόμ Συντελεστής προσαρμογής (%) % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί τον συντελεστή προσαρμογής % της προσαρμοσμέν ης βάσης ΦΠΑ Κράτη μέλη με προσαρμοσμέν η βάση ΦΠΑ () (2) (3) (4) (5) (6) Βέλγιο Βουλγαρία Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Κροατία Ιταλία Κύπρος Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Η βάση που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ. 706/5 ΔΠ/γομ 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 3) Κράτη μέλη % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ (%) Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή () (2) (3) = () (2) Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχική Δημοκρατία , Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Κροατία , Ιταλία , Κύπρος , Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο , Σύνολο /5 ΔΠ/γομ 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 4) Ίδιος πόρος Κράτη μέλη % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση» «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή () (2) (3) = () (2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία , Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Υπολογισμός συντελεστή: ( ) / ( ) = 0, /5 ΔΠ/γομ 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διόρθωση δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 205 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 5) Συντελεστής (%) Ποσό. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των πλασματικών μη προσαρμοσμένων βάσεων «ΦΠΑ» 2. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των προσαρμοσμένων στις ενταξιακές δαπάνες κατανεμημένων δαπανών 9,4288 7, () (2) 2, Σύνολο κατανεμημένων δαπανών Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) (5) 7. Αρχικό ποσό της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (3) (6) 0, Πλεονέκτημα του Ηνωμένου Βασιλείου Βασική διόρθωση υπέρ Ηνωμένου Βασιλείου = (7) (8) Έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (ΠΙΠ) Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (9) (0) Στρογγυλοποιημένα ποσά. Το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη διεύρυνση αντιστοιχεί στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών στα δέκα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την η Μαΐου 2004 και στα δύο κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την η Ιανουαρίου 2007), με εξαίρεση τις γεωργικές άμεσες ενισχύσεις και τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, καθώς και το μέρος των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης το οποίο προέρχεται από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των κατανεμημένων δαπανών για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες που δεν είχαν μειωθεί πριν από τη διεύρυνση θα παραμείνουν ως έχουν και ύστερα από αυτήν. Το «πλεονέκτημα του ΗΒ» αντιστοιχεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μετάβαση στην προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» και την εισαγωγή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ. Τα έκτακτα αυτά κέρδη αντιστοιχούν στα καθαρά κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου που προέρχονται από την αύξηση από 0 σε 25 % από την η Ιανουαρίου 200 του ποσοστού των παραδοσιακών ιδίων πόρων που παρακρατούν τα κράτη μέλη για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων. 706/5 ΔΠ/γομ 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Υπολογισμός της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που καθορίστηκε σε ευρώ (Κεφάλαιο 5) Μερίδια χωρίς τη 3/4 του μεριδίου της Στήλη (4) Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης Κλίμακα χρηματοδότησ ης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση Ηνωμένο Βασίλειο στήλη (2) (3) () (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Βέλγιο 2,82 3,4 5,46,54 4, Βουλγαρία 0,29 0,35 0,56 0,6 0, Τσεχική Δημοκρατία,02,24,98 0,56, Δανία,89 2,29 3,67,03 3, Γερμανία 2,5 25,57 0,00-9,7 0,00 6, Εσθονία 0,4 0,7 0,27 0,08 0, Ιρλανδία,4,38 2,22 0,62 2, Ελλάδα,24,50 2,40 0,68 2, Ισπανία 7,56 9,4 4,64 4,3 3, Γαλλία 5,3 8,29 29,3 8,26 26, Κροατία 0,29 0,35 0,56 0,6 0, Ιταλία,04 3,34 2,37 6,02 9, Κύπρος 0, 0,4 0,22 0,06 0, Λετονία 0,8 0,2 0,34 0,0 0, Λιθουανία 0,26 0,32 0,5 0,4 0, Λουξεμβούργο 0,22 0,26 0,42 0,2 0, /5 ΔΠ/γομ 26

27 Μερίδια χωρίς τη 3/4 του μεριδίου της Στήλη (4) Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης Κλίμακα χρηματοδότησ ης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση Ηνωμένο Βασίλειο στήλη (2) (3) Ουγγαρία 0,76 0,92,47 0,42, Μάλτα 0,06 0,07 0, 0,03 0, Κάτω Χώρες 4,62 5,59 0,00-4,9 0,00, Αυστρία 2,24 2,7 0,00-2,04 0,00 0, Πολωνία 3,00 3,63 5,82,64 5, Πορτογαλία,20,45 2,33 0,66 2, Ρουμανία,0,33 2,3 0,60, Σλοβενία 0,26 0,3 0,50 0,4 0, Σλοβακία 0,53 0,64,02 0,29 0, Φινλανδία,39,68 2,69 0,76 2, Σουηδία 3,07 3,72 0,00-2,79 0,00 0, Ηνωμένο Βασίλειο 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Σύνολο 00,00 00,00 00,00-28,9 28,9 00, Οι υπολογισμοί έγιναν με ακρίβεια δεκαπέντε δεκαδικών ψηφίων. 706/5 ΔΠ/γομ 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συγκεφαλαίωση της χρηματοδότησης του γενικού προϋπολογισμού ανά τύπο ιδίου πόρου και ανά κράτος μέλος Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) αναπροσαρμογών Καθαρές Μερίδιο στο Σύνολο καθαρών Έξοδα είσπραξης Σύνολο ιδίων Κράτη μέλη εισφορές Καθαροί Ίδιος πόρος Ίδιος πόρος Διόρθωση υπέρ Σύνολο των σύνολο των παραδοσιακών (25 % πόρων 2 του τομέα τελωνειακοί βασιζόμενος βασιζόμενος στο του Ηνωμένου «εθνικών «εθνικών ιδίων πόρων ακαθάριστων ζάχαρης δασμοί (75 %) στον ΦΠΑ ΑΕΕ Βασιλείου συνεισφορών» συνεισφορών» (75 %) ΠΙΠ) (p.m.) (75 %) (%) (8) = (5) + (6) + () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (0) = (3) + (8) Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχική , Δημοκρατία Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Κροατία , Ιταλία , p.m. (ίδιοι πόροι + λοιπά έσοδα = σύνολο εσόδων = σύνολο δαπανών) ( = = ). Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,96 % ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 28

29 Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) αναπροσαρμογών Καθαρές Μερίδιο στο Σύνολο καθαρών Έξοδα είσπραξης Σύνολο ιδίων Κράτη μέλη εισφορές Καθαροί Ίδιος πόρος Ίδιος πόρος Διόρθωση υπέρ Σύνολο των σύνολο των παραδοσιακών (25 % πόρων του τομέα τελωνειακοί βασιζόμενος βασιζόμενος στο του Ηνωμένου «εθνικών «εθνικών ιδίων πόρων ακαθάριστων ζάχαρης δασμοί (75 %) στον ΦΠΑ ΑΕΕ Βασιλείου συνεισφορών» συνεισφορών» (75 %) ΠΙΠ) (p.m.) (75 %) (%) (8) = (5) + (6) + () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (0) = (3) + (8) Κύπρος , Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο ,26 Βασίλειο Σύνολο , Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,96 % ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 29

30 2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί και εισφορές στον τομέα της ζάχαρης) ανέρχονται σε εκατ. ευρώ. 3. Η βάση «ΦΠΑ» της Ένωσης ανέρχεται το 206 σε ,5 εκατ. ευρώ (με συντελεστή %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50 % της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» πέντε κρατών μελών (Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου και Μάλτας). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται προς 0,30 %. 4. Ο ενιαίος συντελεστής ιδίων πόρων «συμπληρωματική βάση» που προκύπτει από τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 206 ισούται με 0,706 %. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 595,95 εκατ. ευρώ. 6. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη), τα άρθρα 4 0 0, και 4 0 προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά τις πιστώσεις και το προσωπικό. 7. Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,96 % ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ:,23 %. 706/5 ΔΠ/γομ 30

12608/14 γπ 1 DG G II A

12608/14 γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 : Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμοού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2011 (10.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Eπιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3563η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 557 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2017 COM(2017) 485 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 533 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2015 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 ISSN 1680-208X Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 Περίληψη µε αριθµητικά στοιχεία EL Ιανουάριος 2010 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1)

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2018 COM(2018) 475 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 541 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 351 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2014 COM(2014) 619 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2013 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του

Διαβάστε περισσότερα

14635/16 ADD 1 ΧΦ 1 DG G 2A

14635/16 ADD 1 ΧΦ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, Νοεμβρίου (OR. en) / ADD FIN ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2014 COM(2014) 723 final ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL EL ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2016 COM(2016) 678 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2011 COM(2011) 199 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου για το 2012 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2012 COM(2012) 716 final ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL EL ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2018 COM(2018) 310 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 P7_TA(2011)0302 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/2011 - πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2015 COM(2015) 391 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2014 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 624 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10343/15 FIN 467 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/XXXX(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/XXXX(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

11813/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11813/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Ανδρέας Τσουρουφλής 7.2.2017 Το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα Άξονες εξέλιξης Ενοποίηση των προϋπολογισμών Χρηματοδοτική αυτονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 10.12.2014 2014/2162(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 226 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2018 COM(2018) 155 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: επιτροπής προϋπολογισμού Αποδέκτης: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/ το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Συνολική αξιολόγηση της προσθετικότητας (άρθρο 95 του ΚΚΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DEC 13/2016.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DEC 13/2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10775/16 FIN 415 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: κα Kristalina GEORGIEVA, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 295 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης EL EL 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 11 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 518 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EN EN ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 27.1.2011 2011/2022(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

6073/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 1 DG G 2A

6073/16 ΓΕΧ/νικ/ΘΛ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6073/16 FIN 94 INST 51 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2013 COM(2013) 156 final C7-0199/13 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10671/16 CO EUR-PREP 30 POLGEN 71 AG 11 ECOFIN 657 UEM 260 SOC 436 COMPET 398 ENV 455 EDUC 247 RECH 242 ENER 265 JAI 621 EMPL 289 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5602/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα