12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 : Θέση του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου /12 ΚΚ/δχ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 8 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Διοικητικές δαπάνες για κάθε Όργανο : - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II Επιτροπή - Τμήμα III - Διοικητικές πιστώσεις Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα Χ /12 ΚΚ/δχ 2

3 Αιτήματα όσον αφορά προσωπικό των αποκεντρωμένων οργανισμών για το Δαπάνες της Επιτροπής ανά τομέα πολιτικής : - Τίτλος 01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Τίτλος 02 - Επιχειρήσεις Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός Τίτλος 04 - Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές Τίτλος 07 - Περιβάλλον και δράση για το κλίμα Τίτλος 08 - Έρευνα Τίτλος 09 - Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Τίτλος 10 - Άμεση έρευνα Τίτλος 11 - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Τίτλος 12 - Εσωτερική αγορά Τίτλος 13 - Περιφερειακή πολιτική Τίτλος 14 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση Τίτλος 15 - Εκπαίδευση και πολιτισμός Τίτλος 16 - Επικοινωνία Τίτλος 17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών Τίτλος 18 - Εσωτερικές Υποθέσεις Τίτλος 19 - Εξωτερικές σχέσεις Τίτλος 20 - Εμπόριο Τίτλος 21 - Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) Τίτλος 22 - Διεύρυνση Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών88 - Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος Τίτλος 29 - Στατιστικές /12 ΚΚ/δχ 3

4 - Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες Τίτλος 31 - Γλωσσικές υπηρεσίες Τίτλος 32 - Ενέργεια Τίτλος 33 - Δικαιοσύνη Τίτλος 40 Αποθεματικά /12 ΚΚ/δχ 4

5 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 24 Ιουλίου 2012 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στις Προσθήκες 1 έως 6 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει κατανομή του «συνόλου των δαπανών» ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για κάθε Όργανο και ανά τομέα πολιτικής. Το δεύτερο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στην Προσθήκη 7 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει τις αλλαγές των παρατηρήσεων /12 ΚΚ/δχ 5

6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη : τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα εξής : 1. Στις 25 Μαΐου 2012 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2 και, από την πλευρά των δαπανών, με το μέρος Ι της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 3, η οποία, ελλείψει πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου κατά το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την πράξη περί δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται επί του παρόντος COM(2012) 300. ΕΕ L 163 της , σ. 17. ΕΕ C 139 της , σ /12 ΚΚ/δχ 6

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση παρέχεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου : Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 12749/12 ΚΚ/δχ 7

8 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Α. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκατ. ευρώ στρογγυλεμένα ποσά) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) ,77 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) ,47 Β. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2013, οι π.α.υ. αυξάνονται κατά 1,27 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του και οι π.π. αυξάνονται κατά 2,79 %. Το συνολικό ποσό των π.π. που προβλέπονται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2013 αντιστοιχεί στο 0,99 % του ΑΕΕ της ΕΕ Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών (ΔΠ) αριθ. 1 έως 3/2012. Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου /12 ΚΚ/δχ 8

9 Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2013, ανά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, περιλαμβάνεται στον κατωτέρω πίνακα : Τομέας Θέση του Συμβουλίου Διαφορά σε σχέση με το ΣΠ 2013 (ποσό) Διαφορά σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 (περ. των ΔΠ 1 έως 3) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. (σε ευρώ) Περιθώριο έως το ισχύον ανώτατο όριο 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,79 +6, α. Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση 1β. Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ εκ των οποίων δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη ,04 +1, ,30 +8, ,01 +0, ,40-0, ,25 +0, ,69 +5, β. Ιθαγένεια ,98-4, Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ,17-9, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,43 +1, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,27 +2, Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ : 1,12 % 0,99 % Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τομείς πολιτικής του προϋπολογισμού 1. 1 Βλ. επίσης έγγραφα 12749/12 ADD 1 έως ADD /12 ΚΚ/δχ 9

10 Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το ΣΠ για το 2013 το Συμβούλιο ακολούθησε σειρά αρχών : 1. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ α) Η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2013 : - τηρεί πλήρως τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, - εντάσσεται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του προϋπολογισμού για το 2013 που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του β) Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής : - εφαρμογή προσέγγισης που να έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό βασιζόμενο στην πραγματικότητα και χαρακτηριζόμενο από ισορροπία ως προς όλες τις συνιστώσες του, με τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης μολονότι αναγνωρίσθηκαν οι προσπάθειες που έχει καταβάλει ήδη η Επιτροπή στο ΣΠ, υπογραμμίσθηκε ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, - παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το ποσοστό εκτέλεσης του 2011, τις προβλέψεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2012 και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διάφορων οικονομικών ετών η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε επίσης όσον αφορά τα κονδύλια για τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις δαπάνες των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων, 1 Έγγρ. 6260/12 FIN /12 ΚΚ/δχ 10

11 - προκειμένου να εξασφαλισθεί περιορισμένη και ελεγχόμενη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με το 2012, προσαρμογή των ποσών στους διάφορους τομείς και υποτομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με βάση ανάλυση της εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2011 και τις προβλέψεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2012 η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών : «Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό) και, εφόσον απαιτείται, διορθωτική επιστολή σχετικά με τον υποτομέα 1β ώστε να σταθμισθεί καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων) και τον υποτομέα 1β του προϋπολογισμού του Επιπλέον το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού εάν οι πιστώσεις πληρωμών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2013 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), του υποτομέα 1β, του τομέα 2 και του τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων). Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις των πιστώσεων πληρωμών του υποτομέα 1β και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ειδικά για το σκοπό αυτό. Το Συμβούλιο θα λάβει θέση όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών.» - εφαρμογή στους αποκεντρωμένους οργανισμούς προσέγγισης όπως εκείνη που ισχύει για τις διοικητικές δαπάνες των Οργάνων (βλ. σημείο II.Δ.3.ε).(iii) κατωτέρω), 12749/12 ΚΚ/δχ 11

12 - διατήρηση επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εκτός του υποτομέα 1β, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν απρόβλεπτες καταστάσεις, με ταυτόχρονη τήρηση, κατά το δυνατόν, του ύψους των πιστώσεων πληρωμών που έχει προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά τα προγράμματα που θεσπίζονται με συναπόφαση. 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Ονοματολογία Το Συμβούλιο δέχθηκε την ονοματολογία που προτείνεται στο ΣΠ. β) Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. γ) Δελτία δραστηριότητας Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα δελτία δραστηριότητας /12 ΚΚ/δχ 12

13 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής : α) Στην περίπτωση των δαπανών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (τομέας 1 του δημοσιονομικού πλαισίου) : (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη και απασχόληση (υποτομέας 1α του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική στοχοθετημένη μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 469,15 εκατ. ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του υποτομέα αυτού, εκ των οποίων 35,51 εκατ. ευρώ απορρέουν από την προσέγγιση που εφαρμόσθηκε στις διοικητικές δαπάνες, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 2,77 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς και, όσον αφορά τα αιτήματα για προσωπικό, αποδοχή 111 έκτακτων θέσεων συνολικά, 12749/12 ΚΚ/δχ 13

14 - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 1.897,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 151 εκατ. ευρώ στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, 63,05 εκατ. ευρώ στον τομέα των μεταφορών, 1.237,09 εκατ. ευρώ στον τομέα της έρευνας, 104 εκατ. ευρώ στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 13,4 εκατ. ευρώ στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, 202 εκατ. ευρώ στις γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης, 50 εκατ. ευρώ στη γραμμή του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και 77,1 εκατ. ευρώ σε διάφορες άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, με βάση ανάλυση της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω) - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 1α σε 560,1 εκατ. ευρώ, (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της συνοχής για ανάπτυξη και απασχόληση (υποτομέας 1β του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική στοχοθετημένη μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 7,4 εκατ. ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του υποτομέα αυτού, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 1.599,74 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα αύξηση κατά 8,07 % έναντι του /12 ΚΚ/δχ 14

15 το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των πιστώσεων πληρωμών επικεντρωμένη στους τομείς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (310 εκατ. ευρώ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (831 εκατ. ευρώ) και του Ταμείου Συνοχής (459 εκατ. ευρώ), που αντιστοιχεί σε προσαρμογή βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω), - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 1β σε 32,45 εκατ. ευρώ. β) Όσον αφορά τις δαπάνες της προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων (τομέας 2 του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική στοχοθετημένη μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 336 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 67 εκατ. ευρώ στον τομέα της γεωργίας, 264 εκατ. ευρώ στη γραμμή του προϋπολογισμού που αφορά την εκκαθάριση των λογαριασμών και 4 εκατ. ευρώ σε διάφορες άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 1,07 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς και, όσον αφορά τα αιτήματα για προσωπικό, αποδοχή 29 έκτακτων θέσεων συνολικά, 12749/12 ΚΚ/δχ 15

16 - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 490,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 67 εκατ. ευρώ στον τομέα της γεωργίας, 264 εκατ. ευρώ στη γραμμή του προϋπολογισμού που αφορά την εκκαθάριση των λογαριασμών, 100 εκατ. ευρώ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 38 εκατ. ευρώ στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας και 20,5 εκατ. ευρώ σε διάφορες άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού τα ποσά αυτά, που υπολογίζονται σύμφωνα με την προγενέστερη εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διαθέσιμες πληροφορίες, ενδέχεται να επανεξετασθούν βάσει της διορθωτικής επιστολής του φθινοπώρου το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω), - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του τομέα 2 σε 1.317,55 εκατ. ευρώ. γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη (τομέας 3 του δημοσιονομικού πλαισίου) (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (υποτομέας 3α του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 14,95 εκατ. ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του υποτομέα αυτού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα, 12749/12 ΚΚ/δχ 16

17 - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 2,83 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς και, όσον αφορά τα αιτήματα για προσωπικό, αποδοχή 45 έκτακτων θέσεων συνολικά, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με συνολική στοχοθετημένη μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 50,97 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά σειρά γραμμών του προϋπολογισμού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού, - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 3α σε 283,72 εκατ. ευρώ, (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της ιθαγένειας (υποτομέας 3β του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 9,52 εκατ. ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του τομέα αυτού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 0,84 εκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με στοχοθετημένη συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 9,55 εκατ. ευρώ όσον αφορά σειρά γραμμών του προϋπολογισμού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού, 12749/12 ΚΚ/δχ 17

18 - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 3β σε 35,10 εκατ. ευρώ. δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα (τομέας 4 του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά 171,70 εκατ. ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του τομέα αυτού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 0,21 εκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 1.034,29 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων αφενός 924,29 εκατομμύρια ευρώ κατά στοχοθετημένο τρόπο όσον αφορά σειρά γραμμών του προϋπολογισμού, με βάση την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως με μη αποδοχή των 110 εκατ. που προτείνονται στο ΣΠ όσον αφορά το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω) - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του τομέα 4 σε 563,64 εκατ. ευρώ /12 ΚΚ/δχ 18

19 ε) Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) (i) - διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των Οργάνων της ΕΕ υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, - καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε Οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, με μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 146,18 εκατ. ευρώ, - στοχοθετημένες μειώσεις για όλα τα Όργανα, με μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που ζητήθηκαν στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 146,18 εκατ. ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των πραγματικών αναγκών, - αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για ορισμένα Όργανα, γραφεία και υπηρεσίες (βλ. κατωτέρω), λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, - μη αποδοχή της αύξησης κατά 1,7% για την προσαρμογή των αποδοχών του 2011, - εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για μείωση του προσωπικού κατά 1 % κατ' έτος από το 2013 σε όλα τα Όργανα, εκτός από τα πολύ μικρά Όργανα (Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων) και τη νεοϊδρυθείσα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, - μη αποδοχή των νέων θέσεων που ζητούν ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, 12749/12 ΚΚ/δχ 19

20 - αποδοχή των ζητούμενων μετατροπών πιστώσεων σε θέσεις, μετατροπών θέσεων, αναβαθμίσεων και μεταφορών θέσεων, εκτός από τις μη υποχρεωτικές μετατροπές θέσεων που ζήτησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - αποδοχή όλων των πρόσθετων αιτημάτων για προσωπικό που συνδέονται με την προσχώρηση της Κροατίας η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των Οργάνων παραμένει διαθέσιμο περιθώριο ύψους 782,77 εκατομμυρίων ευρώ έως το ανώτατο όριο του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, (ii) κατά την εξέταση των διοικητικών προϋπολογισμών το Συμβούλιο επικέντρωσε επίσης τις εργασίες του στις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και στις διοικητικές δαπάνες των εκτελεστικών οργανισμών εν προκειμένω αποφασίσθηκαν στοχοθετημένες μειώσεις με βάση προσέγγιση παρόμοια με εκείνη που εφαρμόσθηκε για τα Όργανα, (iii) όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το Συμβούλιο εφήρμοσε επίσης προσέγγιση παρόμοια προς εκείνη που ισχύει για τα Όργανα κατά συνέπεια πραγματοποιήθηκε μείωση της συνεισφοράς στους τίτλους 1 και 2 όλων των οργανισμών κατά 1 % όσον αφορά τις θέσεις, εφαρμόσθηκε μείωση του πίνακα προσωπικού κατά 1 % για τους οργανισμούς που ευρίσκονται στο «βέλτιστο επίπεδο απόδοσης» όσον αφορά τους οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί «νέα καθήκοντα» έγινε δεκτό το ήμισυ μόνο των νέων θέσεων που ζητήθηκαν για τους οργανισμούς στο «στάδιο εκκίνησης», οι νέες θέσεις που έγιναν δεκτές περιορίσθηκαν στα 3/4 των αιτημάτων. στ) όσον αφορά τα έσοδα, αποδοχή του ΣΠ έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των μεταβολών των δαπανών καθώς και των θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο του ΣΠ για το /12 ΚΚ/δχ 20

21 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2013, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,99 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ) 1. Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του ΣΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013, όπως προκύπτουν από τη θέση του Συμβουλίου, αντιστοιχούν στο 0,98 % του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του 1,23 % του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. Οι προβλέψεις των διάφορων εσόδων, που εξαρτώνται από τις εισφορές βάσει των μισθών, και οι σχετικοί ενοποιημένοι πίνακες προσαρμόσθηκαν ανάλογα με τις αποφάσεις όσον αφορά τις αιτήσεις θέσεων των διάφορων Οργάνων. Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2013 προβλέπεται στους κατωτέρω πίνακες. (σε ευρώ) Προέλευση ΣΠ 2013 Θέση του Συμβουλίου 1. Καθαρό ποσό δασμών και εισφορών ζάχαρης Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή 3. Ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ Διαθέσιμα πλεονάσματα p.m. 5. Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) ΣΥΝΟΛΟ Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου ΕΕ L 163 της , σ /12 ΚΚ/δχ 21

22 Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις προς κάλυψη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΑΠΑΝΕΣ Περιγραφή Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) Σύνολο δαπανών 2 1. Βιώσιμη ανάπτυξη ,71 2. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων ,77 3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη ,78 4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων ,75 5. Διοίκηση , ,79 ΕΣΟΔΑ Περιγραφή Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) ,95 Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 0) p.m Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) p.m. p.m. Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το ΦΠΑ και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 1 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως ,21 Καθαρό ποσό δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια 1 1 και 1 2) ,80 Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (πίνακες 1 και 2, κεφάλαιο 1 3) ,66 Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από τον συμπληρωματικό πόρο (ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ, πίνακας 3, κεφάλαιο 1 4) ,56 Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ ,06 Σύνολο εσόδων , Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 2012 (ΕΕ L 56 της , σ. 1) και των ΔΠ αριθ. 1, 2 και 3/2012. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 310 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι : «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.» Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 2013 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 154ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, στις 21 Μαΐου /12 ΚΚ/δχ 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ Κράτη μέλη 1 % της βάσης «ΦΠΑ» χωρίς προσαρμογή 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Συντελεστής προσαρμογής (%) 1 % του ΑΕΕ επί το συντελεστή προσαρμογής 1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ 1 Κράτη μέλη με προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» (1) (2) (3) (4) (5) (6) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Η βάση που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ /12 ΚΚ/δχ 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 3) Κράτη μέλη 1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ 1 (%) Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (1) (2) (3) = (1) (2) Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχική Δημοκρατία , Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Ιταλία , Κύπρος , Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο , Σύνολο Για την περίοδο μόνο, ο συντελεστής καταβολής του πόρου «ΦΠΑ» για την Αυστρία καθορίζεται σε 0,225 %, για τη Γερμανία σε 0,15 % και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία σε 0,10 % /12 ΚΚ/δχ 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 4) Κράτη μέλη 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση» Ίδιος πόρος «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή (1) (2) (3) = (1) (2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία , Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Υπολογισμός του συντελεστή : ( ) / ( ) = 0, /12 ΚΚ/δχ 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Υπολογισμός της χρηματοδότησης της μείωσης της ετήσιας συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 6) Κράτη μέλη Ακαθάριστη μείωση Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Κλείδα ΑΕΕ που εφαρμόζεται στην ακαθάριστη μείωση Χρηματοδότηση της μείωσης υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Βέλγιο 2, Βουλγαρία 0, Τσεχική Δημοκρατία 1, Δανία 1, Γερμανία 20, Εσθονία 0, Ιρλανδία 0, Ελλάδα 1, Ισπανία 7, Γαλλία 16, Ιταλία 12, Κύπρος 0, Λετονία 0, Λιθουανία 0, Λουξεμβούργο 0, Ουγγαρία 0, Μάλτα 0, Κάτω Χώρες , Αυστρία 2, Πολωνία 2, Πορτογαλία 1, Ρουμανία 1, Σλοβενία 0, Σλοβακία 0, Φινλανδία 1, Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο 15, Σύνολο , Αποπληθωριστής τιμών ΑΕΠ της ΕΕ, σε ευρώ (εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2012) : α) 2004 ΕΕ των 25 = 97,9307 / β) 2006 ΕΕ των 25 = 102,2271 / γ) 2006 ΕΕ των 27 = 102,3225 / δ) 2013 ΕΕ των 27 = 112,3768 Κατ αποκοπή ποσό για τις Κάτω Χώρες : σε τιμές του 2013 : ευρώ [(β/α) (δ/γ)] = ευρώ Κατ αποκοπή ποσό για τη Σουηδία : σε τιμές του 2013 : ευρώ [(β/α) (δ/γ)] = ευρώ 12749/12 ΚΚ/δχ 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Διόρθωση δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 5) Περιγραφή Συντελεστής 1 (%) Ποσό 1. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των πλασματικών μη προσαρμοσμένων βάσεων «ΦΠΑ» 2. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των προσαρμοσμένων στις ενταξιακές δαπάνες κατανεμημένων δαπανών 15,2078 7, (1) (2) 7, Σύνολο κατανεμημένων δαπανών Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση 2 = (5α + 5β) 5α. Προενταξιακές δαπάνες β. Δαπάνες συνδεόμενες με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) (5) Αρχικό ποσό της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (3) (6) 0, Πλεονέκτημα του Ηνωμένου Βασιλείου Βασική διόρθωση υπέρ Ηνωμένου Βασιλείου = (7) (8) Έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (ΠΙΠ) Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (9) (10) Στρογγυλοποιημένα ποσά. Το ποσό των ενταξιακών δαπανών αντιστοιχεί στα εξής : (i) στις πληρωμές προς τα δέκα νέα κράτη μέλη (που προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004) από τις πιστώσεις του 2003, όπως προσαρμόσθηκαν μετά την εφαρμογή του αποπληθωριστή του ΑΕΠ της ΕΕ για τα έτη , καθώς και στις πληρωμές προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από τις πιστώσεις του 2006, όπως προσαρμόσθηκαν μετά την εφαρμογή του αποπληθωριστή του ΑΕΠ της Ένωσης για τα έτη (5α) και (ii) στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών στα εν λόγω κράτη μέλη, εκτός από τις γεωργικές άμεσες ενισχύσεις και τις συνδεόμενες με την αγορά δαπάνες καθώς το τμήμα των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης που προέρχεται από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (5β). Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των κατανεμημένων δαπανών, ώστε οι δαπάνες που δεν είχαν αντισταθμισθεί πριν από την προσχώρηση να παραμένουν ως έχουν και έπειτα από αυτήν. Το «πλεονέκτημα του ΗΒ» αντιστοιχεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μετάβαση στην προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» και την εισαγωγή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ. Τα έκτακτα αυτά κέρδη αντιστοιχούν στο καθαρό κέρδος που προκύπτει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την αύξηση από 10 σε 25 % από 1ης Ιανουαρίου 2001 του ποσοστού παραδοσιακών ιδίων πόρων που παρακρατούν τα κράτη μέλη για να καλύψουν το κόστος είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων /12 ΚΚ/δχ 27

28 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ, για την περίοδο η συμπληρωματική συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέει από τη μείωση των κατανεμημένων δαπανών κατά τις σχετικές με τη διεύρυνση δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) του άρθρου αυτού δεν υπερβαίνει τα ευρώ, σε τιμές του Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία. Διορθώσεις υπέρ του ΗΒ για την περίοδο Διαφορά Διαφορά Διαφορά στο αρχικό ποσό σε σχέση με το ανώτατο όριο των 10,5 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) (σταθερές (απόφαση για τους ίδιους πόρους του 2007 έναντι απόφασης για τους ιδίους πόρους του 2000 ), σε ευρώ τιμές 2004) (A) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το (B) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το (Γ) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το (Δ) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το (E) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το (ΣΤ) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το (Ζ) Άθροισμα διαφορών = (A) + (B) + (Γ) + (Δ) + (E) + (ΣΤ) /12 ΚΚ/δχ 28

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Υπολογισμός 1 της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που ανέρχεται σε : (κεφάλαιο 1 5) Κράτη μέλη Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Μερίδια χωρίς ΓΕ, ΚΧ, ΑΥ, ΣΔ και ΗΒ 3/4 του μεριδίου των ΓΕ, ΚΧ, ΑΥ και ΣΔ στη στήλη (2) Η στήλη (4) κατανεμημένη σύμφωνα με τη στήλη (3) Κλείδα χρηματοδότησης Εφαρμογή της κλείδας χρηματοδότησης στη διόρθωση (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Βέλγιο 2,97 3,50 5,49 1,50 4, Βουλγαρία 0,30 0,35 0,56 0,15 0, Τσεχική Δημοκρατία 1,11 1,31 2,06 0,56 1, Δανία 1,95 2,29 3,60 0,98 3, Γερμανία 20,65 24,31 0,00-18,23 0,00 6, Εσθονία 0,13 0,15 0,23 0,06 0, Ιρλανδία 0,96 1,13 1,78 0,48 1, Ελλάδα 1,49 1,75 2,76 0,75 2, Ισπανία 7,80 9,18 14,43 3,93 13, Γαλλία 16,06 18,91 29,70 8,10 27, Ιταλία 12,09 14,23 22,36 6,09 20, Κύπρος 0,13 0,16 0,24 0,07 0, Λετονία 0,17 0,19 0,31 0,08 0, Λιθουανία 0,25 0,29 0,46 0,13 0, Λουξεμβούργο 0,24 0,29 0,45 0,12 0, Ουγγαρία 0,76 0,90 1,41 0,38 1, Μάλτα 0,05 0,05 0,09 0,02 0, Κάτω Χώρες 4,68 5,51 0,00-4,13 0,00 1, Οι υπολογισμοί έγιναν με ακρίβεια 15 δεκαδικών ψηφίων /12 ΚΚ/δχ 29

30 Κράτη μέλη Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Μερίδια χωρίς ΓΕ, ΚΧ, ΑΥ, ΣΔ και ΗΒ 3/4 του μεριδίου των ΓΕ, ΚΧ, ΑΥ και ΣΔ στη στήλη (2) Η στήλη (4) κατανεμημένη σύμφωνα με τη στήλη (3) Κλείδα χρηματοδότησης Εφαρμογή της κλείδας χρηματοδότησης στη διόρθωση (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Αυστρία 2,38 2,80 0,00-2,10 0,00 0, Πολωνία 2,95 3,47 5,45 1,49 4, Πορτογαλία 1,22 1,44 2,26 0,62 2, Ρουμανία 1,07 1,26 1,98 0,54 1, Σλοβενία 0,27 0,31 0,49 0,13 0, Σλοβακία 0,55 0,65 1,01 0,28 0, Φινλανδία 1,55 1,83 2,87 0,78 2, Σουηδία 3,17 3,73 0,00-2,79 0,00 0, Ηνωμένο Βασίλειο 15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Σύνολο 100,00 100,00 100,00-27,26 27,26 100, /12 ΚΚ/δχ 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Συγκεφαλαίωση της χρηματοδότησης 1 του γενικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία ιδίου πόρου και ανά κράτος μέλος Κράτη μέλη Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %) Σύνολο των καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75%) Έξοδα είσπραξης (25 % ακαθάριστων ΠΙΠ) (p.m.) Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ Ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των προσαρμογών Ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ Μείωση υπέρ ΚΧ και ΣΔ Διόρθωση υπέρ του ΗΒ (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) Σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (9) =(5)+(6)+(7)+(8) Μερίδιο στο σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (%) Σύνολο ιδίων πόρων 2 (10) (11) = (3) + (9) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Ιταλία , Κύπρος , Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , p.m. (ίδιοι πόροι + λοιπά έσοδα = σύνολο εσόδων = σύνολο δαπανών) ( = = ). Σύνολο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ : ( ) / ( ) = 0,98 % ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ : 1,23 % /12 ΚΚ/δχ 31

32 Κράτη μέλη Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) Καθαροί δασμοί (75 %) Σύνολο των καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75 %) Έξοδα είσπραξης (25 % ακαθάριστων ΠΙΠ) (p.m.) Ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ Ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των προσαρμογών Ίδιοι πόροι που βασίζονται στο ΑΕΕ Μείωση υπέρ ΚΧ και ΣΔ Διόρθωση υπέρ του ΗΒ (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) Σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (9) =(5)+(6)+(7)+(8) Μερίδιο στο σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (%) Σύνολο ιδίων πόρων 1 (10) (11) = (3) + (9) Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο , Σύνολο , Σύνολο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ : ( ) / ( ) = 0,98 % ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ : 1,23 % /12 ΚΚ/δχ 32

33 2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί και εισφορές στον τομέα της ζάχαρης) ανέρχονται σε ,20 εκατ. ευρώ. 3. Η βάση «ΦΠΑ» της Ένωσης ανέρχεται το 2013 σε ,18 εκατ. ευρώ (με συντελεστή 1 %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50 % της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» τεσσάρων κρατών μελών (Κύπρου, Λουξεμβούργου, Μάλτας και Σλοβενίας). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται προς 0,30 %. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ 1 για τους ιδίους πόρους, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2009, ο συντελεστής καταβολής για την περίοδο καθορίζεται για την Αυστρία σε 0,225 %, για τη Γερμανία σε 0,15 % και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία σε 0,10 %. Οι ίδιοι πόροι «ΦΠΑ» με ενιαίο συντελεστή ανέρχονται συνεπώς σε ,95 εκατ. ευρώ. 4. Ο ενιαίος συντελεστής ιδίων πόρων «συμπληρωματική βάση» που προκύπτει από τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2013 ισούται με 0,7277 %. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 1.560,77 εκατ. ευρώ. 6. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη), τα άρθρα 4 0 0, και προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά το προσωπικό. 1 Η εφαρμογή αυτής της νέας απόφασης για τους ιδίους πόρους ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 105/2009 του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/ /12 ΚΚ/δχ 33

34 IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - Τμήμα I Προϋπολογισμός 2012 (περιλ. των ΔΠ 1 έως 3/2012) ΣΠ 2013 Θέση του Συμβουλίου Διαφορά (ποσά) Διαφορά (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) ,42 Το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το ΣΠ για το 2013, δεν τροποποίησε την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάσταση προβλέψεων παρουσιάζει αύξηση κατά ευρώ (+2,42 %) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Τμήμα II Προϋπολογισμός 2012 (περιλ. των ΔΠ 1 έως 3/2012) ΣΠ 2013 Θέση του Συμβουλίου Διαφορά (ποσά) Διαφορά (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) ,30 1. Για το 2013 το Συμβούλιο χορήγησε στο τμήμα του προϋπολογισμού που το αφορά συνολικό ποσό , που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά ευρώ (+0,30 %) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών διατηρήθηκε στο 5,5 %, όπως προτείνεται στο ΣΠ. Το Συμβούλιο εφήρμοσε ειδικές ελαττώσεις στις πιστώσεις που συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών ( ευρώ) και τα έξοδα διερμηνείας ( ευρώ). 1 Βλ. επίσης έγγραφα 12749/12 ADD 2, ADD 3 και ADD /12 ΚΚ/δχ 34

35 2. Όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, το Συμβούλιο ενέκρινε τις μετατροπές για εξέλιξη σταδιοδρομιών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και τις μετατροπές που προκύπτουν από την προσαρμογή μεταξύ θέσεων AD και AST. Το Συμβούλιο δέχθηκε επίσης το αίτημα για 46 νέες θέσεις για 6 μήνες σε σχέση με την προσχώρηση της Κροατίας (1 AD 12, 1 AD 9, 4 AD 7, 26 AD 5, 2 AST 3 και 12 AST 1). Η μείωση του πίνακα προσωπικού κατά 46 μόνιμες θέσεις (1 HC, 1 AD 14, 3 AD 13, 1 AD 12, 2 AD 10, 1 AST 11, 10 AST 7, 1 AST 6, 5 AST 5, 1 AST 3, 5 AST 2 και 15 AST 1) για 12 μήνες, όπως προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, έγινε δεκτή από το Συμβούλιο. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τμήμα III ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2013 έχει ως εξής (πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων) : Προϋπολογισμ ός 2012 (περιλ. των ΔΠ 1 έως 3/2012) ΣΠ 2013 Θέση του Συμβουλίου Διαφορά (ποσά) Διαφορά (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) Επιτροπή ,01 ΥΕ ,00 ΟLAF ,09 EPSO ,00 PMO ,00 OIB ,51 OIL ,73 Σύνολο Επιτροπής και γραφείων και υπηρεσιών ,03 Ευρωπαϊκά Σχολεία ,42 Συντάξεις ,09 ΣΥΝΟΛΟ , /12 ΚΚ/δχ 35

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2011 (10.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

12608/14 γπ 1 DG G II A

12608/14 γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμοού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2018 COM(2018) 475 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3563η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 295 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης EL EL 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 11 ο

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 351 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2017 COM(2017) 622 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμές και συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5602/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2014 COM(2014) 619 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2013 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7568/0 FIN 708 ΣΗΜΕΙΩMA της: προς: αριθ. πρότ. Επιτρ.: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Eπιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2015 COM(2015) 391 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2014 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 557 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 533 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2015 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 518 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EN EN ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Ανδρέας Τσουρουφλής 7.2.2017 Το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα Άξονες εξέλιξης Ενοποίηση των προϋπολογισμών Χρηματοδοτική αυτονομία της

Διαβάστε περισσότερα

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 226 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 1 DG G II A

17635/10 ADD 1 ΧΦ/δχ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010 (14.12) OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 ΠΡΟΣΘΗΚΗ αριθ. 1 ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7572//0 REV FIN 72 RECH 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 P7_TA(2011)0302 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/2011 - πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2011 COM(2011) 375 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 ISSN 1680-208X Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 Περίληψη µε αριθµητικά στοιχεία EL Ιανουάριος 2010 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 652 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμές και συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Εφαρμογή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιροποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9743/15 CO EUR-PREP 27 POLGEN 92 AG 19 ECOFIN 466 UEM 220 SOC 411 COMPET 300 ENV 396 EDUC 208 RECH 191 ENER 241 JAI 435 EMPL 267 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2011 COM(2011) 199 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου για το 2012 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2014 C(2014) 6767 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Επικαιροποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κατ αποκοπή ποσού και των χρηματικών ποινών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10235/15 CO EUR-PREP 33 POLGEN 103 AG 24 ECOFIN 544 UEM 265 SOC 426 COMPET 317 ENV 432 EDUC 217 RECH 201 ENER 263 JAI 500 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Συνολική αξιολόγηση της προσθετικότητας (άρθρο 95 του ΚΚΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 29.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα