12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 Θέση του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου /10 ΚΚ/αγι 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 8 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Διοικητικές δαπάνες για κάθε Όργανο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II Επιτροπή - Τμήμα III Διοικητικές πιστώσεις Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Ευρωπαϊκός οργανισμός καταπολέμησης της απάτης (OLAF) Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Γραφείο Υποδομής και Τεχνικής Υποστήριξης Βρυξελλών (OIB) Γραφείο Υποδομής και Τεχνικής Υποστήριξης Λουξεμβούργου (OIL) Δικαστήριο - Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX /10 ΚΚ/αγι 2

3 Αιτήματα όσον αφορά προσωπικό των αποκεντρωμένων οργανισμών για το Δαπάνες της Επιτροπής ανά τομέα πολιτικής: Τίτλος 01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Τίτλος 02 - Επιχειρήσεις Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός Τίτλος 04 - Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές Τίτλος 07 - Περιβάλλον και δράση για το κλίμα Τίτλος 08 - Έρευνα Τίτλος 09 - Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Τίτλος 10 - Άμεση έρευνα Τίτλος 11 - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Τίτλος 12 - Εσωτερική αγορά Τίτλος 13 - Περιφερειακή πολιτική Τίτλος 14 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση Τίτλος 15 - Εκπαίδευση και πολιτισμός Τίτλος 16 - Επικοινωνία Τίτλος 17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών Τίτλος 18 - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Τίτλος 19 - Εξωτερικές σχέσεις Τίτλος 20 - Εμπόριο Τίτλος 21 - Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) Τίτλος 22 - Διεύρυνση Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών82 Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος Τίτλος 29 - Στατιστικές /10 ΚΚ/αγι 3

4 Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες Τίτλος 31 - Γλωσσικές υπηρεσίες Τίτλος 32 - Ενέργεια Τίτλος 40 Αποθεματικά ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΑ /10 ΚΚ/αγι 4

5 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 12 Αυγούστου 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στην Προσθήκη 1 στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, περιλαμβάνει κατανομή του «συνόλου των δαπανών» ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για κάθε Όργανο και ανά τομέα πολιτικής. Το δεύτερο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στην Προσθήκη 2 στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, περιλαμβάνει τις αλλαγές των παρατηρήσεων /10 ΚΚ/αγι 5

6 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, το άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1525/2007 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου , τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την απόφαση 2009/1005/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου , και ιδίως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπεται στο Μέρος Ι της συμφωνίας, Εκτιμώντας τα εξής: - Στις 16 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος , ΕΕ L 163 της , σ. 17. ΕΕ L 248 της , σ. 1, με διορθωτικά στην ΕΕ L 25 της , σ. 43 και στην ΕΕ L 99 της , σ. 18. ΕΕ L 343 της , σ. 9. ΕΕ L 347 της , σ. 26. COM(2010) /10 ΚΚ/αγι 6

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση παρέχεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου: Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 12699/10 ΚΚ/αγι 7

8 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011 Α. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (εκατ. ευρώ στρογγυλεμένα ποσά) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) ,33 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) ,13 Β. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 που ενέκρινε το Συμβούλιο, οι πιστώσεις αναλήψεων αυξάνονται κατά 0,22 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 2,91 %. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 αντιστοιχεί στο 1,02 % του κοινοτικού ΑΕΕ. 1 Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 και 2/ /10 ΚΚ/αγι 8

9 Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011, ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου, περιλαμβάνεται στον κατωτέρω πίνακα: (σε ευρώ) Τομέας Θέση του Συμβουλίου Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Διαφορά από το ΣΠ 2011 (ποσό) Πληρωμές Διαφορά από τον προϋπολογισμό 2010 (περιλ. των ΔΠ 1 και 2) (%) Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Περιθώριο έως το ανώτατο όριο του υφιστάμενο υ ΔΠ 1. Βιώσιμη ανάπτυξη 1α. Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Σύνολο 1α β. Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση Σύνολο 1 (περιλ. του ΕΤΠ) Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων εκ των οποίων δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη β. Ιθαγένεια Σύνολο Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας Σύνολο Διοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πιστώσεις πληρωμών σε ποσοστό του ΑΕΕ 1.02 Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τομείς πολιτικής του προϋπολογισμού /10 ΚΚ/αγι 9

10 Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 το Συμβούλιο ακολούθησε σειρά κατευθυντήριων γραμμών: 1. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ α) Η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011: - τηρεί πλήρως τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, - εντάσσεται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του προϋπολογισμού για το 2011 που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο το Μάρτιο του β) Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: - εφαρμογή προσέγγισης που να έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό βασιζόμενο στην πραγματικότητα και χαρακτηριζόμενο από ισορροπία ως προς όλες τις συνιστώσες του, με τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης μολονότι αναγνωρίσθηκαν οι προσπάθειες που έχει καταβάλει ήδη η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, υπογραμμίσθηκε ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, - παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το ποσοστό εκτέλεσης του 2009, τις προειδοποιήσεις για τις δημοσιονομικές προβλέψεις του 2010, ικανότητες εφαρμογής βασιζόμενες στην πραγματικότητα και τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που περιέχονται στα δελτία δραστηριότητας η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε επίσης όσον αφορά τα κονδύλια για τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις δαπάνες των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων, 1 Έγγρ. 6794/10 FIN /10 ΚΚ/αγι 10

11 - προκειμένου να εξασφαλισθεί περιορισμένη και ελεγχόμενη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με το 2010 σε όλους τους τομείς και υποτομείς του δημοσιονομικού πλαισίου, προσαρμογή των ποσών με βάση ανάλυση της εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2009 και τις προειδοποιήσεις για τις δημοσιονομικές προβλέψεις του 2010 η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών: «Το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό εάν οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2011 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), του υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), του τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων) και του τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων).» Ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση σχετικά με ειδική διαδικασία όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του υποτομέα 1β: «Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2011 ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις των πιστώσεων πληρωμών του υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση) και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ειδικά για το σκοπό αυτό. Το Συμβούλιο θα λάβει θέση όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών.» - εφαρμογή στους αποκεντρωμένους οργανισμούς προσέγγισης όπως εκείνη που ισχύει για τις διοικητικές δαπάνες των Οργάνων (βλ. σημείο II.Δ.3.ε).(iii) κατωτέρω), 12699/10 ΚΚ/αγι 11

12 - διατήρηση επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, εκτός του υποτομέα 1β, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν απρόβλεπτες καταστάσεις, με ταυτόχρονη τήρηση του ύψους των πιστώσεων πληρωμών που έχει προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά τα προγράμματα που θεσπίζονται με συναπόφαση. 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Ονοματολογία Το Συμβούλιο δέχθηκε την ονοματολογία που προτεινόταν στο ΣΠ. γ) Προπαρασκευαστικές δράσεις, πρότυπα σχέδια και νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. Το Συμβούλιο δημιούργησε νέα γραμμή του προϋπολογισμού όσον αφορά την προπαρασκευαστική δράση για τη διαφύλαξη των χώρων μνήμης στην Ευρώπη. δ) Δελτία δραστηριότητας Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα δελτία δραστηριότητας. Διοργανώθηκαν ειδικές συνεδριάσεις με τις υπηρεσίες της Επιτροπής ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί λεπτομερής διάλογος με τις αντιπροσωπίες. Τα εν λόγω δελτία δραστηριότητας αποτέλεσαν ένα από τα στοιχεία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου πιστώσεων όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που περιλαμβάνονταν στα δελτία δραστηριότητας ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πιστώσεις που ζήτησε η Επιτροπή ήταν επαρκώς αιτιολογημένες /10 ΚΚ/αγι 12

13 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκλήθησαν να συνεχίσουν να βελτιώνουν το περιεχόμενο των δελτίων δραστηριότητας κατά την εκπόνησή τους στο πλαίσιο των μελλοντικών διαδικασιών του προϋπολογισμού. 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, η θέση του Συμβουλίου έχει στα εξής αποτελέσματα: α) Στην περίπτωση των δαπανών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (τομέας 1 του δημοσιονομικού πλαισίου): (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη και απασχόληση (υποτομέας 1α του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική στοχοθετημένη μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά 46,55 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του τομέα αυτού, σύμφωνα με την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 3,04 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς έγιναν συνολικά δεκτές 184 έκτακτες θέσεις για τους νέους οργανισμούς και τους οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα, 12699/10 ΚΚ/αγι 13

14 - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά 891,14 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 62,40 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, 121,80 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των μεταφορών, 545,97 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της έρευνας, 50 εκατομμύρια ευρώ στη γραμμή του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και 110,97 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, με βάση ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009 και τις προειδοποιήσεις για τις δημοσιονομικές προβλέψεις του 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω) - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 1α σε 96,70 εκατομμύρια ευρώ (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της συνοχής για ανάπτυξη και απασχόληση (υποτομέας 1β του δημοσιονομικού πλαισίου) - αποδοχή του ΣΠ όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα αύξηση κατά 13,97% έναντι του 2010 το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των πιστώσεων πληρωμών επικεντρωμένη στον τομέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (386 εκατομμύρια ευρώ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (129 εκατομμύρια ευρώ) και της ολοκλήρωσης των προηγούμενων προγραμμάτων (560 εκατομμύρια ευρώ), που αντιστοιχεί σε διορθωμένη εγγραφή στον προϋπολογισμό βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών 12699/10 ΚΚ/αγι 14

15 το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δηλώσεις σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών και σχετικά με ειδική διαδικασία όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του υποτομέα 1β (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω), - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 1β σε 16,91 εκατομμύρια ευρώ. β) όσον αφορά τις δαπάνες της προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων (τομέας 2 του δημοσιονομικού πλαισίου) - συνολική μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ζητούνται στο κατά 474,64 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 38,75 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές, 420 εκατομμύρια ευρώ στη γραμμή του προϋπολογισμού που αφορά την εκκαθάριση των λογαριασμών και 15,89 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών για ορισμένους συγκεκριμένους γεωργικούς τομείς, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 0,46 εκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 0,31 εκατομμυρίων ευρώ σε πληρωμές λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς έγινε δεκτή μία έκτακτη θέση, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΠΣΠ κατά συνολικό ποσό 820,71 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 38,75 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές, 420 εκατομμύρια ευρώ στη γραμμή του προϋπολογισμού που αφορά την εκκαθάριση των λογαριασμών, 143 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 142,90 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και 76,06 εκατομμύρια ευρώ για διάφορες άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού 12699/10 ΚΚ/αγι 15

16 τα ποσά αυτά, που υπολογίζονται σύμφωνα με την προγενέστερη εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διαθέσιμες πληροφορίες, ενδέχεται να επανεξετασθούν βάσει της διορθωτικής επιστολής του φθινοπώρου το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω) - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του τομέα 2 σε 1.326,40 εκατομμύρια ευρώ. γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη (τομέας 3 του δημοσιονομικού πλαισίου) (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (υποτομέας 3α του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά 10,91 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του τομέα αυτού, σύμφωνα με την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 8,36 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς έγιναν δεκτές συνολικά 90 έκτακτες θέσεις, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με συνολική στοχοθετημένη μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά 49,61 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά σειρά γραμμών του προϋπολογισμού, με βάση ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009 και των προειδοποιήσεων για τις δημοσιονομικές προβλέψεις του καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 3α σε 81,66 εκατομμύρια ευρώ 12699/10 ΚΚ/αγι 16

17 (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της ιθαγένειας (υποτομέας 3β του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αύξηση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 0,16 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση αυτή προέκυψε αφενός από ελαφρές μειώσεις σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου τομέα σύμφωνα με την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα και αφετέρου από αύξηση κατά 4 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης της προπαρασκευαστικής δράσης για τη διαφύλαξη των χώρων μνήμης στην Ευρώπη, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 1,49 εκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με στοχοθετημένη συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά 19,30 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά σειρά γραμμών του προϋπολογισμού, με βάση ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009 και των προειδοποιήσεων για τις δημοσιονομικές προβλέψεις του 2010, - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του υποτομέα 3β σε 15,02 εκατομμύρια ευρώ /10 ΚΚ/αγι 17

18 δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα (τομέας 4 του δημοσιονομικού πλαισίου) - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά 93,74 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά σειρά συγκεκριμένων γραμμών του τομέα αυτού, σύμφωνα με την προγενέστερη και τρέχουσα εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ικανότητες απορρόφησης βασιζόμενες στην πραγματικότητα, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων για τις επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 0,9 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της προσεγγίσεως που ακολουθείται για τους εν λόγω οργανισμούς, - καθορισμός του ύψους των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ κατά συνολικό ποσό 590,90 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων αφενός 387,90 εκατομμύρια ευρώ κατά στοχοθετημένο τρόπο όσον αφορά σειρά γραμμών του προϋπολογισμού, με βάση ανάλυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009 και των προειδοποιήσεων για τις δημοσιονομικές προβλέψεις του 2010, και αφετέρου με μη αποδοχή των 203 εκατομμυρίων που προτείνονται στο ΣΠ όσον αφορά το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (βλ. σημείο ΙΙ.Δ.1.β) ανωτέρω) - καθορισμός του διαθέσιμου περιθωρίου του τομέα 4 σε 164,07 εκατομμύρια ευρώ προς κάλυψη μεταγενέστερων νέων αναγκών /10 ΚΚ/αγι 18

19 ε) Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες (τομέας 5 του δημοσιονομικού πλαισίου) (i) - περιορισμός της συνολικής αύξησης των διοικητικών δαπανών των Οργάνων της ΕΕ, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, - καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε Οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, - στοχοθετημένες μειώσεις σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού για όλα τα Όργανα, λαμβανομένων υπόψη της εκτελέσεως του προϋπολογισμού του 2009 και των πραγματικών αναγκών, - αποδοχή μέρους των πιστώσεων που συνδέονται με την προετοιμασία της προσχώρησης της Κροατίας, σύμφωνα με την υλοποίηση της προσχώρησης το 2012, - μη αποδοχή της αύξησης κατά 1,85 % που συνδέεται με την προσαρμογή των αποδοχών του 2009 την οποία έχουν περιλάβει ορισμένα Όργανα στο σχέδιο προβλέψεών τους, εν αναμονή της αποφάσεως του Δικαστηρίου, - αύξηση της κατ αποκοπήν περικοπής των μισθών για τα περισσότερα Όργανα, λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, - μη αποδοχή νέων θέσεων που έχουν ζητήσει τα Όργανα, με εξαίρεση τις θέσεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο αποτελεί νέο Όργανο, - αποδοχή των ζητούμενων μετατροπών πιστώσεων σε θέσεις, μετατροπών θέσεων, αναβαθμίσεων και μεταφορών θέσεων 12699/10 ΚΚ/αγι 19

20 η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ελεγχόμενη αύξηση των διοικητικών δαπανών με ταυτόχρονη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των Οργάνων παρέμεινε διαθέσιμο περιθώριο ύψους 322,77 εκατομμυρίων ευρώ έως το ανώτατο όριο του τομέα 5 του δημοσιονομικού πλαισίου (ii) κατά την εξέταση των διοικητικών προϋπολογισμών το Συμβούλιο επικέντρωσε επίσης τις εργασίες του στις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και στις διοικητικές δαπάνες των εκτελεστικών οργανισμών εν προκειμένω αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθούν στοχοθετημένες μειώσεις, ιδίως σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009 (iii) όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το Συμβούλιο προϋπολογισμού εφήρμοσε παρόμοια προσέγγιση με εκείνη που εφήρμοσε και για τα Όργανα κατά συνέπεια η αύξηση περιορίσθηκε σε 1,5 % έναντι του 2010 για τους οργανισμούς που ευρίσκονται στο «βέλτιστο επίπεδο απόδοσης» και σε 3 % για τους οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί «νέα καθήκοντα» για τους τελευταίους αυτούς έγινε δεκτό το ήμισυ των νέων θέσεων για τους «νέους οργανισμούς» έγιναν δεκτά τα αιτήματα χωρίς μεταβολές, με εξαίρεση τον Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ως προς τον οποίο προβλέπονται πιστώσεις και θέσεις για ένα εξάμηνο. στ) Όσον αφορά τα έσοδα - αποδοχή του ΣΠ με την επιφύλαξη τεχνικών προσαρμογών λόγω των μεταβολών των δαπανών καθώς και των θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού για το /10 ΚΚ/αγι 20

21 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1. Τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1,02% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ) 1. Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 αντιστοιχούν στο 1,01% του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του 1,23% του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. Οι προβλέψεις των διάφορων εσόδων, που εξαρτώνται από τις εισφορές βάσει των μισθών, και οι σχετικοί ενοποιημένοι πίνακες προσαρμόσθηκαν ανάλογα με τις αποφάσεις όσον αφορά τις αιτήσεις θέσεων των διάφορων Οργάνων. Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 προβλέπεται στους κατωτέρω πίνακες. (σε ευρώ) Προέλευση ΣΠ 2011 ΘΕΣΗ ΣΥΜΒ. 1. Καθαρό ποσό δασμών και εισφορών ζάχαρης Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στο ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή 3. Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στο ΑΕΕ Διαθέσιμα πλεονάσματα p.m. 5. Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) ΣΥΝΟΛΟ Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Απριλίου ΕΕ L 163 της , σ /10 ΚΚ/αγι 21

22 Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις προς κάλυψη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης 2000/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7Ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ονομασία ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΠ 2011 Προϋπολογισμός 1 Ποσοστιαία διαφορά (α) (β) (α)/(β) 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Ονομασία ΕΣΟΔΑ ΣΠ 2011 Προϋπολογισμός Ποσοστιαία διαφορά (α) (β) (α)/(β) Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 0) p.m Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) p.m. p.m. Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το ΦΠΑ και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 1 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως Καθαρό ποσό δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια 1 1 και 1 2) Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στο ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (πίνακες 1 και 2, κεφάλαιο 1 3) Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από το συμπληρωματικό πόρο (ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στο ΑΕΕ, πίνακας 3, κεφάλαιο 1 4) Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 2010 (ΕΕ L 64 της , σ. 1), περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1/2010 έως αριθ. 2/2010. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 310 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 268 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.» Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 2011 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά την 148η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδίων Πόρων στις 18 Μαΐου /10 ΚΚ/αγι 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ Κράτη μέλη 1 % της βάσης «ΦΠΑ» χωρίς προσαρμογή 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Συντελε στής προσαρμ ογής (%) 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί το συντελεστή προσαρμογής 1 % της προσαρμοσμένη ς βάσης ΦΠΑ 1 Κράτη μέλη με προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» (1) (2) (3) (4) (5) (6) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λιθουανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πολωνία Πορτογαλία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβενία Σλοβακική Δημοκρατία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Η βάση που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ /10 ΚΚ/αγι 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 3) Κράτη μέλη 1 % της προσαρμοσμένης βάσης «ΦΠΑ» Ενιαίος συντελεστής 1 ιδίων πόρων ΦΠΑ (%) Ίδιοι πόροι «ΦΠΑ» με ενιαίο συντελεστή (1) (2) (3) = (1) x (2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Δημοκρατία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Για την περίοδο μόνο, ο συντελεστής καταβολής των πόρων «ΦΠΑ» για την Αυστρία καθορίζεται σε 0,225 %, για τη Γερμανία σε 0,15% και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία σε 0,10% /10 ΚΚ/αγι 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 4) Κράτη μέλη 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ενιαίος συντελεστής ιδίων πόρων «συμπληρωματική βάση» Ίδιοι πόροι «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή (1) (2) (3) = (1) x (2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Δημοκρατία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Υπολογισμός του συντελεστή: / = /10 ΚΚ/αγι 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Υπολογισμός της χρηματοδότησης της μείωσης της ετήσιας συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 16) Κράτη μέλη Ακαθάριστη μείωση Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Κλείδα ΑΕΕ που εφαρμόζεται στην ακαθάριστη μείωση Χρηματοδότηση της μείωσης υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας (1) (2) (3) (4)=(1)+(3) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Δημοκρατία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Αποπληθωριστής του ΑΕΠ της ΕΕ, σε ευρώ (εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2010): (α) 2004 ΕΕ των 25 = 107,4023 / (β) 2006 ΕΕ των 25 = 112,1509/ (γ) 2006 ΕΕ των 27 = 112,4894 / (δ) 2011 ΕΕ των 27 = 118,4172 Κατ αποκοπήν ποσό για τις Κάτω Χώρες (σε τιμές του 2011): ευρώ x [ (β/α) x (δ/γ) ] = ευρώ Κατ αποκοπήν ποσό για τη Σουηδία (σε τιμές του 2011): ευρώ x [ (β/α) x (δ/γ) ] = ευρώ 12699/10 ΚΚ/αγι 26

27 Πίνακας 5 Διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2010 σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 5) Ονομασία 1. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των πλασματικών μη προσαρμοσμένων βάσεων «ΦΠΑ» 2. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των προσαρμοσμένων στις ενταξιακές δαπάνες κατανεμημένων δαπανών Συντελεστής (%) 1 Ποσό (1) (2) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση 2 = (5α + 5β) α.Προενταξιακές δαπάνες β.Δαπάνες σχετικά με το άρθρο 4(1)(ζ) Σύνολο των προσαρμοσμένων στις ενταξιακές δαπάνες κατανεμημένων δαπανών = (4) - (5) 7. Αρχικό ποσό της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (3) x (6) x 0, Πλεονέκτημα του Ηνωμένου Βασιλείου Βασική διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (7) - (8) Έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τους παραδοσιακούς ιδίους 4 πόρους (ΠΙΠ) Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (9) (10) Στρογγυλεμένα ποσά. Το ποσό των ενταξιακών δαπανών αντιστοιχεί στα εξής: (i) πληρωμές προς τα 10 νέα κράτη μέλη (που προσχώρησαν στην ΕΕ την ) βάσει των πιστώσεων του 2003, έπειτα από προσαρμογή με την εφαρμογή του αποπληθωριστή του ΑΕγχΠ της ΕΕ για την περίοδο , καθώς και πληρωμές προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία βάσει των πιστώσεων του 2006, έπειτα από προσαρμογή με την εφαρμογή του αποπληθωριστή του ΑΕγχΠ της ΕΕ για την περίοδο , και (ii) σύνολο των κατανεμημένων δαπανών στα εν λόγω κράτη μέλη, εκτός από τις γεωργικές άμεσες ενισχύσεις και τις συνδεόμενες με την αγορά δαπάνες καθώς το τμήμα των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης που προέρχεται από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των κατανεμημένων δαπανών, ώστε οι δαπάνες που δεν είχαν αντισταθμισθεί πριν από την προσχώρηση να παραμένουν ως έχουν και έπειτα από αυτήν. Το «πλεονέκτημα του ΗΒ» αντιστοιχεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μετάβαση στην προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» και την εισαγωγή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ. Τα έκτακτα αυτά κέρδη αντιστοιχούν στο καθαρό κέρδος που προκύπτει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την αύξηση - από 10 % σε 25 % από 1ης Ιανουαρίου του ποσοστού παραδοσιακών ιδίων πόρων που παρακρατούν τα κράτη μέλη για να καλύψουν το κόστος είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ) /10 ΚΚ/αγι 27

28 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ, κατά την περίοδο η συμπληρωματική συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέει από τη μείωση των κατανεμημένων δαπανών κατά τις ενταξιακές δαπάνες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) δεν υπερβαίνει τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε τιμές του Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία. Διορθώσεις υπέρ του ΗΒ για την περίοδο Διαφορά στο αρχικό ποσό σε σχέση με το ανώτατο όριο των 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (απόφαση για τους ίδιους πόρους του 2007 έναντι απόφασης για τους ιδίους πόρους του 2000 ), σε ευρώ Διαφορά σε τρέχουσες τιμές Διαφορά σε σταθερές τιμές 2004 (A) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ (B) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ (Γ) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ (Δ) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ (Ε) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ 2011 δεν ισχύει δεν ισχύει (ΣΤ) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ 2012 δεν ισχύει δεν ισχύει (Ζ) Άθροισμα διαφορών = (Α) + (B) + (Γ) + (Δ) + (Ε) + (ΣΤ) /10 ΚΚ/αγι 28

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Υπολογισμός 1 της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που ανέρχεται σε: (κεφάλαιο 1 5) Κράτη μέλη Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Μερίδια χωρίς τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 3/4 του μεριδίου της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη στήλη (2) Η στήλη (4) κατανεμημένη σύμφωνα με τη στήλη (3) Κλείδα χρηματοδότησης Εφαρμογή της κλείδας χρηματοδότησης στη διόρθωση (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Οι υπολογισμοί έγιναν με ακρίβεια 15 δεκαδικών ψηφίων /10 ΚΚ/αγι 29

30 Κράτη μέλη Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Μερίδια χωρίς τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 3/4 του μεριδίου της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη στήλη (2) Η στήλη (4) κατανεμημένη σύμφωνα με τη στήλη (3) Κλείδα χρηματοδότησης Εφαρμογή της κλείδας χρηματοδότησης στη διόρθωση (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Δημοκρατία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο /10 ΚΚ/αγι 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Συγκεφαλαίωση της χρηματοδότησης 1 του γενικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία ιδίων πόρων και ανά κράτος μέλος Κράτη μέλη Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %) Σύνολο των καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75%) p.m. Δαπάνες είσπραξης (25 % των ακαθάριστων ΠΙΠ) Ίδιοι πόροι «ΦΠΑ» Ίδιοι πόροι «ΑΕΕ» Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Μείωση υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) Σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (9)=(5)+(6)+(7)+ (8) Μερίδιο στο σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (%) Σύνολο ιδίων πόρων 2 (10) (11)=(3)+(9) Βέλγιο % Βουλγαρία % Τσεχική Δημοκρατία % Δανία % Γερμανία % Εσθονία % Ιρλανδία % Ελλάδα % Ισπανία % Γαλλία % Ιταλία % Κύπρος % Λετονία % Λιθουανία % Λουξεμβούργο % Ουγγαρία % Μάλτα % p.m. (ίδιοι πόροι + άλλα έσοδα = σύνολο εσόδων = σύνολο δαπανών = = Σύνολο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: / = 1.00 % ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: 1.23 % /10 ΚΚ/αγι 31

32 Κράτη μέλη Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %) Σύνολο των καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75%) p.m. Δαπάνες είσπραξης (25 % των ακαθάριστων ΠΙΠ) Ίδιοι πόροι «ΦΠΑ» Ίδιοι πόροι «ΑΕΕ» Ποσοστιαία μερίδια στις βάσεις «ΑΕΕ» Μείωση υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) Σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (9)=(5)+(6)+(7)+ (8) Μερίδιο στο σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (%) Σύνολο ιδίων πόρων 1 (10) (11)=(3)+(9) Κάτω Χώρες % Αυστρία % Πολωνία % Πορτογαλία % Ρουμανία % Σλοβενία % Σλοβακική Δημοκρατία % Φινλανδία % Σουηδία % Ηνωμένο Βασίλειο % Σύνολο % Σύνολο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: / = 1.00 % ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: 1.23 % /10 ΚΚ/αγι 32

33 2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί και εισφορές στον τομέα της ζάχαρης) ανέρχονται σε ,10 εκατομμύρια ευρώ. 3. Η κοινοτική βάση «ΦΠΑ» ανέρχεται το 2011 σε ,82 εκατομμύρια ευρώ (με συντελεστή 1 %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50 % της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» οκτώ κρατών μελών (ΚΥ, ΙΡ, ΛΙ, ΛΞ, ΜΑ, ΠΛ, ΠΡ και ΣΝ). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται προς 0,30%. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ 1 για τους ιδίους πόρους, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2009, ο συντελεστής καταβολής για την περίοδο καθορίζεται για την Αυστρία σε 0,225 %, για τη Γερμανία σε 0,15 % και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία σε 0,10 %. Οι ίδιοι πόροι «ΦΠΑ» με ενιαίο συντελεστή ανέρχονται συνεπώς σε ,80 εκατομμύρια ευρώ. 4. Ο ενιαίος συντελεστής ιδίων πόρων «συμπληρωματική βάση» που προκύπτει από τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ισούται με 0,7534 %. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 1.467,14 εκατομμύρια ευρώ. 6. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη), τα άρθρα 4 0 0, και προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά το προσωπικό. 1 Η εφαρμογή αυτής της νέας απόφασης για τους ιδίους πόρους ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 105/2009 του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/ /10 ΚΚ/αγι 33

34 IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - Τμήμα I 2010 (περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 και 2/2010) ΘΕΣΗ ΣΠ 2011 ΘΕΣΗ ΣΠ 2011 ΣΥΜΒ./2010 ΘΕΣΗ ΣΥΜΒ. ΣΥΜΒ.-ΣΠ % Κατ εφαρμογή της «Συμφωνίας Κυρίων», το Συμβούλιο, στη θέση του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, δεν τροποποίησε την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει αύξηση κατά ευρώ (+5,55 %) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΜΗΜΑ II 2010 (περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 και 2/2010) ΣΠ 2011 ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΣΠ 2011 ΘΕΣΗ ΣΥΜΒ./2010 ΣΥΜΒ.-ΣΠ ΣΥΜΒ. % Για το 2011 το Συμβούλιο χορήγησε στο τμήμα του προϋπολογισμού που το αφορά συνολικό ποσό , που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά ευρώ (+1,52 %) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Η κατ αποκοπήν περικοπή των μισθών κατά 7 % που προτείνεται στο ΣΠ δεν τροποποιήθηκε. Έγιναν δεκτές πιστώσεις για 47 νέους συμβασιούχους υπαλλήλους που θα προετοιμάσουν την προσχώρηση της Κροατίας για ένα εξάμηνο μόνο (αντί των 12 μηνών που είχαν ζητηθεί) /10 ΚΚ/αγι 34

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 : Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2011 (10.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

12608/14 γπ 1 DG G II A

12608/14 γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2018 COM(2018) 475 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμοού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3563η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 295 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης EL EL 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 11 ο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 351 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5602/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2017 COM(2017) 622 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμές και συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Ανδρέας Τσουρουφλής 7.2.2017 Το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα Άξονες εξέλιξης Ενοποίηση των προϋπολογισμών Χρηματοδοτική αυτονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7568/0 FIN 708 ΣΗΜΕΙΩMA της: προς: αριθ. πρότ. Επιτρ.: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/ πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 P7_TA(2011)0302 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 2/2011 - πληµµύρες στη Σλοβενία, στην Κροατία και στην Τσεχική ηµοκρατία του 2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 557 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 518 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EN EN ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2014 COM(2014) 619 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2013 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2011 COM(2011) 199 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου για το 2012 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2015 COM(2015) 391 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2014 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 541 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 226 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 533 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2015 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10235/15 CO EUR-PREP 33 POLGEN 103 AG 24 ECOFIN 544 UEM 265 SOC 426 COMPET 317 ENV 432 EDUC 217 RECH 201 ENER 263 JAI 500 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Eπιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 652 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμές και συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2011 COM(2011) 375 τελικό ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7572//0 REV FIN 72 RECH 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

A8-0392/328. Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης

A8-0392/328. Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης 11.1.2018 A8-0392/328 328 Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί ενωσιακός δεσμευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Εφαρμογή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιροποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 29.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG

9743/15 ΓΒ/σα/ΠΜ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9743/15 CO EUR-PREP 27 POLGEN 92 AG 19 ECOFIN 466 UEM 220 SOC 411 COMPET 300 ENV 396 EDUC 208 RECH 191 ENER 241 JAI 435 EMPL 267 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2018 COM(2018) 5 final 2017/0361 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Μάλτας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 ISSN 1680-208X Γενικός προϋπολογισμός της Eυρωπαïκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 Περίληψη µε αριθµητικά στοιχεία EL Ιανουάριος 2010 ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 27 Ιανουαρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ. 1 σχετικά με τους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η ιστορία των εσόδων των Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10671/16 CO EUR-PREP 30 POLGEN 71 AG 11 ECOFIN 657 UEM 260 SOC 436 COMPET 398 ENV 455 EDUC 247 RECH 242 ENER 265 JAI 621 EMPL 289 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα