12608/14 γπ 1 DG G II A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12608/14 γπ 1 DG G II A"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου /14 γπ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 8 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α. Διοικητικές δαπάνες για κάθε όργανο: - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τμήμα I Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα II Επιτροπή - Τμήμα III Διοικητικές πιστώσεις - Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τμήμα IV Ελεγκτικό Συνέδριο - Τμήμα V Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Τμήμα VI Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα Χ /14 γπ 2

3 Β. Δαπάνες της Επιτροπής ανά τομέα πολιτικής: - Τίτλος 01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Τίτλος 02 - Επιχειρήσεις και βιομηχανία Τίτλος 03 - Ανταγωνισμός Τίτλος 04 - Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη Τίτλος 05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Τίτλος 06 - Κινητικότητα και μεταφορές Τίτλος 07 - Περιβάλλον Τίτλος 08 - Έρευνα και καινοτομία Τίτλος 09 - Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες Τίτλος 10 - Άμεση έρευνα Τίτλος 11 - Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Τίτλος 12 - Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Τίτλος 13 - Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη Τίτλος 14 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση Τίτλος 15 - Εκπαίδευση και πολιτισμός Τίτλος 16 - Επικοινωνία Τίτλος 17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών Τίτλος 18 - Εσωτερικές υποθέσεις Τίτλος 19 - Μέσα εξωτερικής πολιτικής /14 γπ 3

4 - Τίτλος 20 - Εμπόριο Τίτλος 21 - Ανάπτυξη και συνεργασία Τίτλος 22 - Διεύρυνση Τίτλος 23 - Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Τίτλος 24 - Καταπολέμηση της απάτης Τίτλος 25 - Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών Τίτλος 26 - Διοίκηση της Επιτροπής Τίτλος 27 - Προϋπολογισμός Τίτλος 28 - Λογιστικός έλεγχος Τίτλος 29 - Στατιστικές Τίτλος 30 - Συντάξεις και συναφείς δαπάνες Τίτλος 31 - Γλωσσικές υπηρεσίες Τίτλος 32 - Ενέργεια Τίτλος 33 - Δικαιοσύνη Τίτλος 34 - Δράση για το κλίμα Τίτλος 40 - Αποθεματικά Γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα /14 γπ 4

5 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, οι λεπτομέρειες της οποίας εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στις Προσθήκες 1 έως 6 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει κατανομή ανά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για κάθε όργανο και ανά τομέα πολιτικής. Το δεύτερο τεχνικό παράρτημα, που περιέχεται στην Προσθήκη 7 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης, περιλαμβάνει τις αλλαγές της ονοματολογίας, των παρατηρήσεων και των πινάκων προσωπικού /14 γπ 5

6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα εξής : 1. Στις 25 Ιουνίου 2014 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος , 2. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο , COM(2014)300 final. ΕΕ L 163 της , σ. 17. ΕΕ L 347 της , σ /14 γπ 6

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 2 Σεπτεμβρίου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 12608/14 γπ 7

8 II. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Α. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το Τα κύρια στοιχεία της θέσης αυτής έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σε εκατ. ευρώ - στρογγυλοποιημένα) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.α.υ.) ,35 Πιστώσεις πληρωμών (π.π.) ,92 Β. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2015, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 1,71 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 3,32 %. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2015 αντιστοιχεί στο 1,00 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ Τα ποσά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς. Περιλαμβανομένου του διορθωτικού προϋπολογισμού (ΔΠ) αριθ. 1/2014. Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου /14 γπ 8

9 Γ. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2015, ανά τομέα του ΠΔΠ, περιλαμβάνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ /1 Προϋπολογισμός 2014 (περιλ. του ΔΠ αριθ. 1/2014) (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) Διαφορά σε σχέση με το ΣΠ 2015 (ποσό) Διαφορά σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2014 (περιλ. του ΔΠ αριθ. 1/2014) (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) (%) 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 1.α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,69% +5,19% Μέσο ευελιξίας Ανώτατο όριο Περιθώριο ,88% +24,53% Ανώτατο όριο Περιθώριο β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,63% +0,84% Μέσο ευελιξίας Ανώτατο όριο Περιθώριο 0 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,14% +0,54% Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ανώτατο όριο Περιθώριο ,18% +0,16% Επιμέρους ανώτατο όριο Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ Εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) Επιμέρους περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια ,29% +10,47% Ανώτατο όριο Περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,22% +12,14% Ανώτατο όριο Περιθώριο Διοίκηση ,14% +2,13% Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των οργάνων Ανώτατο όριο Περιθώριο ,23% +1,22% Επιμέρους ανώτατο όριο Επιμέρους περιθώριο Αντισταθμίσεις p.m. p.m. -100,00% -100,00% Ανώτατο όριο 0 Περιθώριο 0 Τομείς ΠΔΠ ,67% +3,42% Μέσο ευελιξίας Ανώτατο όριο Περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3)(4) 1,06% 1,01% 1,03% 1,00% 0,00% -0,02% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ΑΕΕ για το 2014 βασίζεται στην τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ (COM(2013) 928 final) της 20ής Δεκεμβρίου (4) Το ΑΕΕ για το 2015 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου /14 γπ 9

10 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» /1 Προϋπολογισμός 2014 (περιλ. του ΔΠ αριθ. 1/2014) (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) Διαφορά σε σχέση με το ΣΠ 2015 (ποσό) Διαφορά σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2014 (περιλ. του ΔΠ αριθ. 1/2014) (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) (%) Πιστώσεις π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (EAR) ,02% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ,00% -50,00% p.m ,67% Ειδικοί μηχανισμοί ,97% -35,71% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» /1 Προϋπολογισμός 2014 (περιλ. του ΔΠ αριθ. 1/2014) (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) Διαφορά σε σχέση με το ΣΠ 2015 (ποσό) Διαφορά σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2014 (περιλ. του ΔΠ αριθ. 1/2014) (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) (%) Τομείς ΠΔΠ ,67% +3,42% Ειδικοί μηχανισμοί ,97% -35,71% Γενικό σύνολο ,71% +3,32% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,06% 1,01% 1,04% 1,00% 0,00% -0,02% (1) Το ΑΕΕ για το 2014 βασίζεται στην τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ (COM(2013) 928 final) της 20ής Δεκεμβρίου (2) Το ΑΕΕ για το 2015 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου Τα λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα τμήματα της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης που αφορούν τα διάφορα τμήματα και τομείς πολιτικής του προϋπολογισμού. 1 1 Βλ. επίσης Προσθήκες 1 έως 7 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης /14 γπ 10

11 Δ. Κατά την έγκριση της θέσης του όσον αφορά το ΣΠ για το 2015 το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες αρχές: 1. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2015 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 13 Φεβρουαρίου του , - υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, - παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που βασίζονται στην πραγματικότητα, - πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την επιτυχή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το δεύτερο έτος του ΠΔΠ , - δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, εκτός από τον υποτομέα 1β, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, - υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του ΠΔΠ πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη των απρόβλεπτων καταστάσεων, με αποτέλεσμα μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους (υπο)τομείς1α, 1β, 2 και 4. 1 Έγγρ. 5852/ /14 γπ 11

12 Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη σημασία του περιορισμού της αύξησης κατά το 2015 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο , όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 1. Το Συμβούλιο εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων βάσει των ακόλουθων στοιχείων: - διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, - καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, - εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για ορισμένα όργανα και οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, - αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού κατά 1 % κατ έτος από το Η προσέγγιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Το Συμβούλιο επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Εν προκειμένω ενέκρινε στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. 1 ΕΕ C 373 της , σ /14 γπ 12

13 Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, το Συμβούλιο μείωσε το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων κατά 7 εκατ. ευρώ. Ορισμένοι μόνο από τους οργανισμούς, των οποίων οι προϋπολογισμοί αυξήθηκαν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους του 2014, θίγονται από τις μειώσεις αυτές. Το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ικανότητες απορρόφησης των οργανισμών αυτών θα είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής 1. Το Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών: «Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμισθεί καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του Επιπλέον το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού εάν οι πιστώσεις πληρωμών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2015 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), του υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), του τομέα 2 και του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις των πιστώσεων πληρωμών του υποτομέα 1β και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ειδικά για το σκοπό αυτό. Το Συμβούλιο θα λάβει θέση όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών.» 1 Για λεπτομέρειες, βλ. σημείο IV B κατωτέρω καθώς και Προσθήκη 7 στην αιτιολογική έκθεση /14 γπ 13

14 Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %: «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5% τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013, πράγμα που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ του 2013 και του 2017, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει ήδη αρκετά όργανα και οργανισμοί προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Καλεί όλα τα άλλα όργανα και οργανισμούς να συνεχίσουν να επιδιώκουν την υπόλοιπη μείωση του προσωπικού έως το τέλος της πενταετούς περιόδου ( ), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επισκόπηση των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολεί η Ένωση, τα οποία θα παρατίθενται ανά τύπους συμβάσεων και θα είναι συγκρίσιμα μεταξύ οργάνων και οργανισμών καθώς και μεταξύ ετών.» 12608/14 γπ 14

15 Όργανο Παράρτημα της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % Θέσεις των πινάκων προσωπικού - Όλα τα όργανα Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με το στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία Προϋπολο γισμός 2012 (α) Στόχος μείωσης Ετήσιος Στόχος αναφοράς (β) (γ) Εφαρμογή μείωσης θέσεων Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του στόχου του -5 % -5 % -1 % Σύνολο Θέσεις (δ) ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,9 % Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,5 % Επιτροπή ,0 % Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,0 % Ελεγκτικό Συνέδριο ,9 % Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,1 % Επιτροπή των Περιφερειών ,1 % Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 64-3 (ε) ,7 % Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 43-2 (ε) ,0 % Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,0 % Σύνολο οργάνων ,6 % (α) Εγκριθείσες θέσεις για το 2012, εκτός προσχώρησης της Κροατίας. (β) Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά 1 % κατ έτος, στρογγυλοποιημένα ποσά. (γ) Πηγές: - Προϋπολογισμός του 2013, περιλαμβανομένου του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013, εκτός προσχώρησης της Κροατίας. - Σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 (SEC(2013) 370 της ), Έγγραφο I σελ. 65, που προσαρμόσθηκε λόγω μετατροπών θέσεων σε πιστώσεις / μετατροπών πιστώσεων σε θέσεις και μεταφορών μεταξύ οργάνων. - Σχέδιο προϋπολογισμού (δ) Περιλαμβανομένων των πρόσθετων θέσεων που χορήγησε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2013, ως εξής: 29 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 1 για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, 2 για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και 30 θέσεων που ζητήθηκαν το 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (ε) Έως το τέλος του 2017, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 2 και 3 αντιστοίχως /14 γπ 15

16 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Ονοματολογία Το Συμβούλιο δέχθηκε την ονοματολογία όπως προτάθηκε στο ΣΠ για το β) Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. γ) Προγραμματικές δηλώσεις Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή /14 γπ 16

17 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Όσον αφορά τις δαπάνες των διάφορων τομέων και υποτομέων του ΠΔΠ, η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: α) Στην περίπτωση των δαπανών για την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του ΠΔΠ): (i) όσον αφορά τις δαπάνες της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του ΠΔΠ) - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 2015 κατά 323,6 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης, - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 2015 κατά συνολικό ποσό εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 113 εκατ. ευρώ σε μεγάλα έργα υποδομών, 998 εκατ. ευρώ στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία, 152 εκατ. ευρώ στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 73 εκατ. ευρώ σε άλλα προγράμματα, - τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό 2,9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, - το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α ανέρχεται σε 542,2 εκατ. ευρώ /14 γπ 17

18 (ii) όσον αφορά τις δαπάνες της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (υποτομέας 1β του ΠΔΠ) - να διατηρηθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων όπως ζητείται στο ΣΠ για το 2015, - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί για τα προγράμματα της νέας περιόδου προγραμματισμού κατά συνολικό ποσό 220 εκατ. ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις Περιφέρειες μετάβασης (41,5 εκατ. ευρώ), την Ανταγωνιστικότητα (90,5 εκατ. ευρώ), τις Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες (5,0 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Συνοχής (39,4 εκατ. ευρώ), τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (5,4 εκατ. ευρώ), την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (25 εκατ. ευρώ), την Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (8,2 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (5 εκατ. ευρώ), βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, με αποτέλεσμα και πάλι αύξηση κατά 0,84 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2014, - το περιθώριο στον υποτομέα 1β ισούται με μηδέν και παραμένει αμετάβλητο, - το Μέσο Ευελιξίας θα κινητοποιηθεί κατά ποσό 79,8 εκατ. ευρώ, όπως έχει προτείνει η Επιτροπή, 12608/14 γπ 18

19 β) όσον αφορά τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του ΠΔΠ) - να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ζητείται στο ΣΠ για το 2015 κατά 70,6 εκατ. ευρώ στις γραμμές για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, στις γραμμές για τις δαπάνες στήριξης της αγοράς και στις επιχειρησιακές γραμμές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικών Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (LIFE), - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται κατά συνολικό ποσό 145,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 48,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, 45 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 30,1 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και τις ετήσιες δράσεις που συνδέονται με την αλιεία και 21,6 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα LIFE, με βάση την προγενέστερη, τρέχουσα ή αναμενόμενη εκτέλεση του προϋπολογισμού τα ποσά αυτά - που εκτιμώνται βάσει των διαθέσιμων προς το παρόν πληροφοριών - μπορούν να επανεξετασθούν σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία που θα πρέπει να υποβληθεί το φθινόπωρο, - τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό 0,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, - το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 ανέρχεται σε 415,9 εκατ. ευρώ /14 γπ 19

20 γ) Στην περίπτωση των δαπανών για την ασφάλεια και την ιθαγένεια (τομέας 3 του ΠΔΠ) - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται κατά 30,2 εκατ. ευρώ, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης ( ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (25,8 εκατ. ευρώ), - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης κατά 28,5 εκατ. ευρώ των πιστώσεων που ζητούνται σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού σχετικά με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης ( ευρώ) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (24 εκατ. ευρώ) οι μειώσεις επικεντρώνονται στα νέα προγράμματα με χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης σε αυτό το αρχικό στάδιο, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας απορρόφησης που παρουσιάζουν, καθώς και στις δαπάνες στήριξης, λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών εκτέλεσης κατά το παρελθόν, - τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό 4 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, - το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 ανέρχεται σε 145,5 εκατ. ευρώ /14 γπ 20

21 δ) Στο πλαίσιο των δαπανών για την Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του ΠΔΠ) - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ για το 2015 κατά 70 εκατ. ευρώ, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, - να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται κατά συνολικό ποσό 384 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 179 εκατ. ευρώ στο Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, με βάση την προγενέστερη, τρέχουσα ή αναμενόμενη εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, - το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 ανέρχεται σε 405,9 εκατ. ευρώ. ε) Όσον αφορά τη Διοίκηση (τομέας 5 του ΠΔΠ) - η θέση του Συμβουλίου συγκεφαλαιώνεται στον πίνακα της επόμενης σελίδας: 12608/14 γπ 21

22 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /1 Προϋπολογισμός 2014 (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) Διαφορά σε σχέση με το ΣΠ 2014 για το ΣΠ 2014 (ποσό) Διαφορά σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 (%) π.π. π.π. π.π. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,94% Συντάξεις ,00% Συντάξεις προσωπικού ,85% Συντάξεις πρώην Μελών ,14% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,45% Διοικητικές δαπάνες των οργάνων ,22% Τμήμα III - Επιτροπή ,57% Επιτροπή, εκτός γραφείων και υπηρεσιών ,74% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,62% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,59% ,70% ,35% ,83% ,24% Άλλα όργανα ,81% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,24% Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,52% Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,03% Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,44% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,10% Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,50% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,70% Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ,72% Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,45% 5 Διοίκηση ,13% - χορηγήθηκε συνολικό ποσό εκατ. ευρώ για τις συντάξεις και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 5,94 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2014, όπως προτείνεται στο ΣΠ για το 2015: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2014 (με προσαρμογή / συντάξεις Μελών) ΣΠ 2015 Διαφορά (ποσό) /2 Συντάξεις ,00% Συντάξεις προσωπικού ,85% Συντάξεις πρώην Μελών ,14% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,45% 5.1 Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,94% Διαφορά (%) 12608/14 γπ 22

23 - το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 ανέρχεται σε 491,3 εκατ. ευρώ. - όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, το Συμβούλιο δέχθηκε τους πίνακες προσωπικού όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή στο ΣΠ για το Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε δημοσιονομικά ουδέτερη τεχνική προσαρμογή στους πίνακες προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης: Μία θέση AST 4 μεταφέρθηκε από τον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, λόγω της μεταφοράς των αντίστοιχων καθηκόντων /14 γπ 23

24 III. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2015, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε συνολικό ποσό ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1,00 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ) 1. Οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του ΣΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015, όπως προκύπτουν από τη θέση του Συμβουλίου, αντιστοιχούν στο 0,99 % του ΑΕΕ της ΕΕ, κάτω από το ανώτατο όριο του 1,23 % του ΑΕΕ, το οποίο έχει καθορισθεί με τη μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. Οι προβλέψεις των διάφορων εσόδων, που εξαρτώνται από τις εισφορές βάσει των μισθών, και οι σχετικοί ενοποιημένοι πίνακες προσαρμόσθηκαν ανάλογα με τις αποφάσεις όσον αφορά τις αιτήσεις πιστώσεων και θέσεων των διάφορων οργάνων. Η κάλυψη σε έσοδα της θέσης του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2015 προβλέπεται στους πίνακες των ακόλουθων σελίδων. 1 2 Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΕ του Μαΐου ΕΕ L 163 της , σ /14 γπ 24

25 Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πιστώσεις προς κάλυψη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΑΠΑΝΕΣ Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,19 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,54 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια ,47 4. Η Ευρώπη στον κόσμο ,14 5. Διοίκηση ,13 6. Αντισταθμίσεις p.m Ειδικοί μηχανισμοί ,71 Σύνολο δαπανών , 32 ΕΣΟΔΑ Μεταβολή (%) Προϋπολογισμός 2015 Προϋπολογισμός Διάφορα έσοδα (τίτλοι 4 έως 9) ,59 Διαθέσιμο πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (κεφάλαιο 3 0, p.m. p.m. άρθρο 3 0 0) Πλεόνασμα ιδίων πόρων προερχόμενο από την επιστροφή του πλεονάσματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κεφάλαιο 3 0, άρθρο 3 0 2) p.m. p.m. Υπόλοιπα των ιδίων πόρων από το φόρο προστιθέμενης αξίας και των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ των προηγούμενων οικονομικών ετών (κεφάλαια 3 1 και 3 2) p.m. p.m. Σύνολο εσόδων των τίτλων 3 έως ,59 Καθαρό ποσό τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης (κεφάλαια 1 1 και 1 2) ,16 Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (πίνακες 1 και 2, κεφάλαιο 1 3) ,14 Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση από τον συμπληρωματικό πόρο (ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ, πίνακας 3, κεφάλαιο 1 4) +3,58 Πιστώσεις προς κάλυψη από τους ιδίους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ ,34 Σύνολο εσόδων , Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 2014 (ΕΕ L 51 της , σ. 1), περιλαμβανομένου του ΔΠ αριθ. 1/2014. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 310 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.» Οι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό του 2015 καθορίζονται βάσει των δημοσιονομικών προβλέψεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 160ής συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων, στις 19 Μαΐου /14 γπ 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπολογισμός της προσαρμογής των εναρμονισμένων βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ Κράτη μέλη 1 % της βάσης ΦΠΑ χωρίς προσαρμογή 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Συντελεστής προσαρμογής (%) 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος επί τον συντελεστή προσαρμογής 1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ 1 Κράτη μέλη με προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Κροατία Ιταλία Κύπρος Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Η βάση που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ /14 γπ 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κατανομή των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 3) Κράτη μέλη 1 % της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου ΦΠΑ (%) Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή (1) (2) (3) = (1) (2) Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχική Δημοκρατία , Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Κροατία , Ιταλία , Κύπρος , Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο , Σύνολο /14 γπ 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Καθορισμός του ενιαίου συντελεστή και κατανομή των πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 4) Κράτη μέλη 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος Ενιαίος συντελεστής ιδίου πόρου «συμπληρωματική βάση» Ίδιος πόρος «συμπληρωματική βάση» με ενιαίο συντελεστή (1) (2) (3) = (1) (2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δημοκρατία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία , Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Υπολογισμός συντελεστή: ( ) / ( ) = 0, /14 γπ 28

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διόρθωση δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ (κεφάλαιο 1 5) Συντελεστής 1 (%) Ποσό 1. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των πλασματικών μη προσαρμοσμένων βάσεων «ΦΠΑ» 2. Μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου (%) στο σύνολο των προσαρμοσμένων στις ενταξιακές δαπάνες κατανεμημένων δαπανών 16,2167 5, (1) (2) 10, Σύνολο κατανεμημένων δαπανών Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) (5) 7. Αρχικό ποσό της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (3) (6) 0, Πλεονέκτημα του Ηνωμένου Βασιλείου Βασική διόρθωση υπέρ Ηνωμένου Βασιλείου = (7) (8) Έκτακτα κέρδη που προκύπτουν από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (ΠΙΠ) Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου = (9) (10) Στρογγυλοποιημένα ποσά. Το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη διεύρυνση αντιστοιχεί στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών στα δέκα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004 και στα δύο κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007), με εξαίρεση τις γεωργικές άμεσες ενισχύσεις και τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, καθώς και το μέρος των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης το οποίο προέρχεται από το τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των κατανεμημένων δαπανών για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες που δεν είχαν μειωθεί πριν από τη διεύρυνση θα παραμείνουν ως έχουν και ύστερα από αυτήν. Το «πλεονέκτημα του ΗΒ» αντιστοιχεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μετάβαση στην προσαρμοσμένη βάση «ΦΠΑ» και την εισαγωγή των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΠ/ΑΕΕ. Τα έκτακτα αυτά κέρδη αντιστοιχούν στα καθαρά κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου που προέρχονται από την αύξηση από 10 σε 25 % από την 1η Ιανουαρίου 2001 του ποσοστού των παραδοσιακών ιδίων πόρων που παρακρατούν τα κράτη μέλη για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων /14 γπ 29

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Υπολογισμός της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που καθορίστηκε σε ευρώ (Κεφάλαιο 1 5) Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Μερίδια χωρίς τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 3/4 του μεριδίου της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη στήλη (2) Στήλη (4) κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης (3) Κλίμακα χρηματοδότησης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Βέλγιο 2,90 3,43 5,48 1,54 4, Βουλγαρία 0,30 0,35 0,56 0,16 0, Τσεχική Δημοκρατία 1,01 1,19 1,90 0,53 1, Δανία 1,96 2,32 3,71 1,04 3, Γερμανία 21,51 25,41 0,00-19,06 0,00 6, Εσθονία 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Ιρλανδία 1,07 1,26 2,02 0,57 1, Ελλάδα 1,32 1,56 2,49 0,70 2, Ισπανία 7,54 8,91 14,24 4,00 12, Γαλλία 15,77 18,63 29,79 8,37 27, Κροατία 0,31 0,36 0,58 0,16 0, Ιταλία 11,56 13,66 21,84 6,13 19, Κύπρος 0,11 0,13 0,21 0,06 0, Λετονία 0,19 0,22 0,36 0,10 0, Λιθουανία 0,27 0,31 0,50 0,14 0, Λουξεμβούργο 0,24 0,28 0,45 0,13 0, Ουγγαρία 0,71 0,84 1,34 0,38 1, Μάλτα 0,05 0,06 0,10 0,03 0, /14 γπ 30

31 Κράτη μέλη Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση «ΑΕΕ» Μερίδια χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο Μερίδια χωρίς τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 3/4 του μεριδίου της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη στήλη (2) Στήλη (4) κατανεμημένη σύμφωνα με την κλίμακα της στήλης (3) Κλίμακα χρηματοδότησης Κλίμακα χρηματοδότησης που εφαρμόζεται στη διόρθωση Κάτω Χώρες ,41 0,00-4,06 0,00 1, Αυστρία 2,39 2,82 0,00-2,11 0,00 0, Πολωνία 2,93 3,46 5,54 1,56 5, Πορτογαλία 1,21 1,43 2,29 0,64 2, Ρουμανία 1,10 1,30 2,08 0,58 1, Σλοβενία 0,26 0,30 0,48 0,14 0, Σλοβακία 0,54 0,64 1,02 0,29 0, Φινλανδία 1,46 1,72 2,75 0,77 2, Σουηδία 3,23 3,81 0,00-2,86 0,00 0, Ηνωμένο Βασίλειο 15,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Σύνολο 100,00 100,00 100,00-28,09 28,09 100, Οι υπολογισμοί έγιναν με ακρίβεια δεκαπέντε δεκαδικών ψηφίων /14 γπ 31

32 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Συγκεφαλαίωση της χρηματοδότησης 1 του γενικού προϋπολογισμού ανά τύπο ιδίου πόρου και ανά κράτος μέλος Κράτη μέλη Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %) Σύνολο καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75 %) Έξοδα είσπραξης (25 % ακαθάριστων ΠΙΠ) (p.m.) Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των αναπροσαρμογών Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ Ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) Σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (8) = (5) + (6) + (7) Μερίδιο στο σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» (%) Σύνολο ιδίων πόρων 2 (9) (10) = (3) + (8) Βέλγιο , Βουλγαρία , Τσεχική Δημοκρατία , Δανία , Γερμανία , Εσθονία , Ιρλανδία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Κροατία , Ιταλία , Κύπρος , p.m. (ίδιοι πόροι + λοιπά έσοδα = σύνολο εσόδων = σύνολο δαπανών). ( = = ). Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,99 %. Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: 1,23 % /14 γπ 32

33 Κράτη μέλη Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ) Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %) Σύνολο καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75 %) Ίδιοι πόροι βασιζόμενοι στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, περιλαμβανομένων των αναπροσαρμογών Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %) Σύνολο καθαρών παραδοσιακών ιδίων πόρων (75 %) Σύνολο των «εθνικών συνεισφορών» Καθαρές εισφορές του τομέα ζάχαρης (75 %) Σύνολο ιδίων πόρων 1 Καθαροί τελωνειακοί δασμοί (75 %) (1) (2) (3) = (1) + (2) (1) (2) (3) = (1) + (2) (1) (2) Λετονία , Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Ουγγαρία , Μάλτα , Κάτω Χώρες , Αυστρία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σλοβενία , Σλοβακία , Φινλανδία , Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο , Σύνολο , Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ( ) = 0,99 %. Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: 1,23 % /14 γπ 33

34 2. Οι καθαροί παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί και εισφορές στον τομέα της ζάχαρης) ανέρχονται σε ,9 εκατ. ευρώ. 3. Η βάση «ΦΠΑ» της Ένωσης ανέρχεται το 2015 σε εκατ. ευρώ (με συντελεστή 1 %), λαμβανομένης υπόψη της γενικής προσαρμογής στο 50 % της βάσης «ΑΕΕ» των κρατών μελών που εφαρμόσθηκε πράγματι όσον αφορά τις βάσεις «ΦΠΑ» πέντε κρατών μελών (Κροατίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Μάλτας και Σλοβενίας). Ο ενιαίος συντελεστής των ιδίων πόρων «ΦΠΑ» ισούται προς 0,30 %. 4. Ο ενιαίος συντελεστής ιδίων πόρων «συμπληρωματική βάση» που προκύπτει από τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το ΣΠ για το 2015 ισούται με 0,7394 %. 5. Τα άλλα έσοδα πλην των ιδίων πόρων (τίτλοι 4 έως 9) ανέρχονται σε 1 568,95 εκατ. ευρώ. 6. Στον τίτλο 4 (Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη), τα άρθρα 4 0 0, και προσαρμόσθηκαν βάσει των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν όσον αφορά τις πιστώσεις και το προσωπικό. 7. Σύνολο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: ( ) / ) 0,99 %. Ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ: 1,23 % /14 γπ 34

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A

11706/15 ΔΠ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 205 (OR. el) 706/5 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 206: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A

12749/12 ΚΚ/δχ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 : Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A

13852/16 ΘΚ/γπ/ΕΠ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A

13110/11 ΚΚ/θμ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2011 (10.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A

12699/10 ΚΚ/αγι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A

11815/17 ΚΚ/ακι 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 208: της 4ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 (ΣΠ 2016), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμοού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 KK/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Eπιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 545 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 ΚΚ/μκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 1 ΧΓ/νκ/ΚΚ 1 ECOMP.2.A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3563η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικονομικές και Δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova A8-0358/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.11.2017 A8-0358/2017/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 (ΣΠ 2018), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 FIN 447 INST 299 PE-L 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012 (06.12) (OR. en) 17146/1/12 REV 1 FIN 990 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2018 COM(2018) 475 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 351 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 541 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2014 COM(2014) 619 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2013 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2013 COM(2013) 557 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2018 COM(2018) 155 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2018 COM(2018) 310 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018 Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία EL EL Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2017 COM(2017) 485 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2013 COM(2013) 518 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ EN EN ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2015 COM(2015) 391 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2014 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 295 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χρηματοoικονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης EL EL 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 11 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 533 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή το 2015 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2011 COM(2011) 199 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου για το 2012 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 317 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10343/15 FIN 467 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο

ΣΗΜΕΙΩMA Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7568/0 FIN 708 ΣΗΜΕΙΩMA της: προς: αριθ. πρότ. Επιτρ.: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Ανδρέας Τσουρουφλής 7.2.2017 Το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα Άξονες εξέλιξης Ενοποίηση των προϋπολογισμών Χρηματοδοτική αυτονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 27.1.2011 2011/2022(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2014 COM(2014) 723 final ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EL EL ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟ Γενικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2011 COM(2011) 226 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/XXXX(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/XXXX(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2016 COM(2016) 678 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0010 (APP) 5479/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FIN 49 CADREFIN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 10.12.2014 2014/2162(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1)

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2017 COM(2017) 622 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμές και συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

11813/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11813/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2013 COM(2013) 156 final C7-0199/13 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG

10671/16 ΔΠ/νικ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10671/16 CO EUR-PREP 30 POLGEN 71 AG 11 ECOFIN 657 UEM 260 SOC 436 COMPET 398 ENV 455 EDUC 247 RECH 242 ENER 265 JAI 621 EMPL 289 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Συνολική αξιολόγηση της προσθετικότητας (άρθρο 95 του ΚΚΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα