ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ"

Transcript

1 ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

2 Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δπηπινθέο Θεξαπεία Παξόμπλζε ΥΑΠ

3 Oξηζκόο ηεο ΧΑΠ Ζ ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ, ε νπνία είλαη κεξηθώο αληηζηξεπηή, θαζώο θαη από ζεκαληηθέο εμσπλεπκνληθέο εθδειώζεηο. Ζ ΥΑΠ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη λα ζεξαπεπηεί Ζ απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ είλαη ζπλήζσο επηδεηλνύκελε θαη ζπλνδεύεηαη από εθζεζεκαζκέλε θιεγκνλώδε αληίδξαζε ηνπ πλεύκνλα ζε βιαβεξά ζσκαηίδηα θαη αέξηα GOLD, 2010 Update:

4 Φπζηθή πνξεία ηεο ΧΑΠ Fletcher C, Peto R.Br Med J 1977;1:1645-8

5 Δπηπνιαζκόο ηεο ΧΑΠ Ο επηπνιαζκόο δηεζλώο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 10% γηα άηνκα κεγαιύηεξα ησλ 40 εηώλ. Ο πξαγκαηηθόο επηπνιαζκόο είλαη πηζαλά πςειόηεξνο 5 ε αηηία ζαλάηνπ ην 2002 Δθηηκάηαη όηη ζα είλαη ε 3 ε αηηία ζαλάηνπ ην 2020 Ζ ζλεηόηεηα ιόγσ ΥΑΠ απμάλεη ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ Τςειόηαην ην νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο λόζνπ Φαξκαθεπηηθή αγσγή, νμπγνλνζεξαπεία Ννζήιεηα θαη ηαηξηθέο επηζθέςεηο Μείσζε παξαγσγηθόηεηαο θαη πξόσξνο ζάλαηνο AUHalbert RJ. Eur Respir J. 2006;28(3):523-32

6 Από ηιρ 6 κύπιερ αιηίερ θανάηος ζηιρ ΗΠΑ μόνο η ΧΑΠ αςξάνεηαι ζηαθεπά από ηο 1970 Source: Jemal A. et al. JAMA 2005

7 Eπηπνιαζκόο ΧΑΠ ζηελ Διιάδα Παλειιήληα ζε 888 άηνκα, 475 άλδξεο θαη 413 γπλαίθεο, ειηθίαο >35 εηώλ, θαπληζηέο (>5 packyears): 8.4% (11.6% ζηνπο άλδξεο θαη 4.8% ζηηο γπλαίθεο) Tzanakis N et al. Chest 2004;125: Bόξεηα Διιάδα >40 εηώλ: 5.6% (8.2% ζηνπο άλδξεο θαη 2.5% ζηηο γπλαίθεο) Sichletidis L. Respiration 2005;72;270-7

8 Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δπηπινθέο Θεξαπεία Παξόμπλζε ΥΑΠ

9 Cigarette smoke Biomass particles Particulates Παθογένεια ΧΑΠ Host factors Amplifying mechanisms Anti-oxidants LUNG INFLAMMATION Anti-proteinases Oxidative stress Proteinases COPD PATHOLOGY Repair mechanisms Source: Peter J. Barnes, MD

10 Παζνινγναλαηνκηθέο αιινηώζεηο ζηε ΧΑΠ Αεξαγσγνί >2 mm Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, CD8 +, νπδεηεξόθηια Αιινηώζεηο: Αύμεζε νξσδώλ θπηηάξσλ, ππεξπιαζία βιελλσδώλ αδέλσλ, πιαθώδεο κεηάπιαζε επηζειίνπ Αεξαγσγνί <2 mm Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, CD8 +, B ιεκθνθύηηαξα, ιίγα νπδεηεξόθηια Αιινηώζεηο: Πάρπλζε ηνηρώκαηνο αεξαγσγώλ, απόθξαμε απινύ από εθθξίζεηο θαη θιεγκνλώδε θύηηαξα Παξέγρπκα Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, CD8 + Αιινηώζεηο: Δκθπζεκαηηθέο αιινηώζεηο Πξνηξηρνεηδηθά πλεπκνληθά αγγεία Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, Σ ιεκθνθύηηαξα Αιινηώζεηο: Πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηώλα θαη ηεο ιείαο κπηθήο ζηνηβάδαο

11 Μησανιζμοί απόθπαξηρ μικπών αεπαγωγών ζηη ΧΑΠ Φιεγκνλώδεηο εθθξίζεηο ζηνλ απιό Απώιεηα ζηήξημεο αεξαγσγώλ Πάρπλζε ηνηρώκαηνο κε παξνπζία θιεγκνλσδώλ θπηηάξσλ (καθξνθάγα, CD8 + ιεκθνθύηηαξα) Λεκθνεηδείο αζξνίζεηο Πεξηβξνγρηθή ίλσζε Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD

12 Παζνινγναλαηνκία εκθπζήκαηνο

13 Γελεηηθή ΧΑΠ Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη απμεκέλα πνζνζηά ΥΑΠ κεηαμύ νηθνγελεηώλ Πηζαλά ε αλάπηπμε ηεο ΥΑΠ λα είλαη ην απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ (θάπληζκα) θαη πνιιαπιώλ γνληδίσλ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ πνιπκνξθηζκνύο ζηα γνλίδηα απηά Μέζνδνη αλεύξεζε ππνςεθίσλ γνληδίσλ Candidate gene studies Genome wide association studies Gene expression studies Πνιιέο από ηηο κειέηεο είλαη αξλεηηθέο όηαλ επαλαιακβάλνληαη ζε άιινπο πιεζπζκνύο ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο ΥΑΠ (πνιιαπινί θαηλόηππνη, πνιιαπιά γνλίδηα) Μεξηθά από ηα ππνςήθηα γνλίδηα: Matrix metalloproteinase 9 (MMP 9), Microsomal epoxide hydrolase (EPHX1), Heme oxygenase 1 (HMOX1), Glutathione S-transferase P1 (GST P1), TNF-α, Transforming growth factorβ1 (TGFB1) Wan ES. Chest 2009;136:859-66

14 Κιαζηθνί θαηλόηππνη ΧΑΠ ΑΤS. AJRCCM 1995;152:S77-121

15 Πνιππινθόηεηα θαηλόηππσλ ζηε ΧΑΠ Friedlander AR. COPD 2007;4:355-84

16 Μεραληζκνί ππνμαηκίαο θαη ππεξθαπλίαο ζηε ΧΑΠ Δηεξνγέλεηα αεξηζκνύ/αηκάησζεο (V/Q mismatch) Αύμεζε ηνπ λεθξνύ ρώξνπ (dead space) Aύμεζε παξαγσγήο CO 2 εμαηηίαο αύμεζεο ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο N Engl J Med 2004;350:

17 Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δπηπινθέο Θεξαπεία Παξόμπλζε ΥΑΠ

18 Γηάγλσζε ΧΑΠ Ζ δηάγλσζε ηεο ΥΑΠ ηίζεηαη ζε αζζελείο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: Υξόληνο παξαγσγηθόο βήραο Γύζπλνηα θνπώζεσο ή εξεκίαο Ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο ή έθζεζεο ζε ζσκαηίδηα θαπλνύ, ζθόλεο ή ρεκηθά πηξνκέηξεζε κε απόθξαμε κεηά από εηζπλνή βξνγρνδηαζηαιηηθνύ κε FEV1/FVC < 70% (ηεο απόιπηεο ηηκήο, όρη ηεο πξνβιεπόκελεο!!!) αιβνπηακόιε 400 κg (ζπηξνκέηξεζε κεηά 15 ιεπηά) Iπξαηξόπην 160 κg (ζπηξνκέηξεζε κεηά ιεπηά) ΚΑΙ Απνπζία άιιεο απνθξαθηηθήο λόζνπ GOLD, 2010 Update:

19 Σηαδηνπνίεζε ηεο ΧΑΠ ηάδην Η Ήπηα ΥΑΠ - FEV 1 /FVC <0.70, FEV 1 > 80% ηεο πξνβιεπόκελεο ηάδην ΗΗ Μέηξηα ΥΑΠ - FEV 1 /FVC <0.70, 50 FEV 1 < 80% ηεο πξνβιεπόκελεο ηάδην ΗΗΗ Bαξηά ΥΑΠ - FEV 1 /FVC <0.70, 30 FEV 1 <50% ηεο πξνβιεπόκελεο ηάδην ΗV Πνιύ βαξηά ΥΑΠ - FEV 1 /FVC <0.70, FEV 1 <30 % ηεο πξνβιεπόκελεο ή - FEV 1 <50% ηεο πξνβιεπόκελεο θαη παξνπζία ρξόληαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο (PaO 2 <60 mm Hg, κε ή ρσξίο ππεξθαπλία) GOLD, 2010 Update:

20 Σπηξνκέηξεζε ζηε ΧΑΠ Απαξαίηεηε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηε ζηαδηνπνίεζε ηεο βαξύηεηαο ηεο λόζνπ ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο GOLD ε ζπηξνκέηξεζε ζηε ΥΑΠ πξέπεη λα γίλεηαη κεηά βξνγρνδηαζηνιή. Μείσζε θαηά 27% ηεο δηάγλσζεο XAΠ κεηαμύ θαπληζηώλ κεηά ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηνιήο Παξνπζία απόθξαμεο όηαλ FEV1/FVC <0.7 - Johannessen A. Thorax 2005;60: GOLD, 2010 Update:

21 Σπηξνκέηξεζε ζηε ΧΑΠ Σν πειίθν FEV 1 /FVC ζηε ΥΑΠ Πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κεηά από βξνγρνδηαζηνιή Πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηε ζπηξνκέηξεζε κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο FEV 1 θαη FVC Οη FEV 1 θαη ε FVC είλαη νη κέγηζηεο ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη από 3 άξηηα ηερληθά ζπηξνκεηξήζεηο (δηαθνξά ηηκώλ <5% ή 100 ml) Ζ δηάξθεηα ηεο εθπλνήο θαηά ηε ζπηξνκέηξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 δεπηεξόιεπηα (κεξηθνί αζζελείο κε ΥΑΠ ίζσο απαηηήζνπλ κέρξη 15 δεπηεξόιεπηα εθπλνήο) Φεπδώο απμεκέλν πειίθν FEV 1 /FVC ζηε ΥΑΠ Με θαιή εηζπλεπζηηθή ή εθπλεπζηηθή πξνζπάζεηα εκαληηθνύ βαζκνύ air trapping. Απαηηείηαη παξάηαζε ηεο εθπλνήο θαη ρνξήγεζε β 2 -αγσληζηή αλ δελ έρεη πξνεγνύκελα ρνξεγεζεί βξνγρνδηαζηνιή - Pellegrino R. Eur Resp J 2005;26: GOLD, 2010 Update:

22 Απνθξαθηηθή θακπύιε ξνήο-όγθνπ

23 Αλαζηξεςηκόηεηα ηεο απόθξαμεο ζηε ΧΑΠ Αύμεζε ηεο FEV 1 ή ηεο FVC >12% θαη >200 ml, κεηά βξνγρνδηαζηνιή Βξνγρνδηαζηνιή 400 κg β 2 -αγσληζηή επαλάιεςε ζπηξνκέηξεζεο 15 ιεπηά κεηά ηε ιήςε 160 κg ηπξαηξόπηνπ επαλάιεςε ζπηξνκέηξεζεο κεηά από ιεπηά πλδπαζκόο β 2 -αγσληζηή θαη ηπξαηξόπηνπ επαλάιεςε ζπηξνκέηξεζεο κεηά από ιεπηά Σν βξνγρνδηαζηαιηηθό πξέπεη λα δίλεηαη κέζσ spacer ή λεθεινπνηεηή Απνθπγή ιήςεο β2-αγσληζηή βξαρείαο δηάξθεηαο 6 ώξεο πξηλ, β2- αγσληζηή καθξάο δηάξθεηαο 12 ώξεο πξηλ θαη ζενθπιιίλεο 24 ώξεο πξηλ Mέηξεζε αλαζηξεςηκόηεηαο κεηά από ιήςε ζηεξνεηδώλ p.o. γηα 2 εβδνκάδεο, δελ θαίλεηαη λα πξνβιέπεη ηελ απάληεζε ζε εηζπλεόκελα ζηεξνεηδή GOLD, 2010 Update:

24 Απόθξαμε θαηά ηε ζπηξκέηξεζε: FEV 1 /FVC ή LLN? Ζ ρξήζε ηνπ FEV 1 /FVC <0.70 νδεγεί ζε ππεξδηάγλσζε απόθξαμεο ζε άηνκα ειηθίαο >50 εηώλ Μείσζε ηεο ππεξδηάγλσζεο ηεο απόθξαμεο: Γηελέξγεηα ζπηξνκέηξεζεο κεηά βξνγρνδηαζηνιή (κείσζε θαηά 27% ηεο δηάγλσζεο απόθξαμεο ζε 214 ελήιηθεο) ύγθξηζε ηηκώλ FEV1/FVC κε απηέο πγηώλ ηεο ίδηαο ειηθίαο γηα απνθπγή ππεξδηάγλσζεο κε ρξήζε ηνπ LLN (Lower Limit of Normal) πνπ ραξαθηεξίδεη ην θαηώηεξν 5% ηνπ πιεζπζκνύ σο παζνινγηθό - Johannessen A. Thorax 2007;60: Μannino DM et al. Thorax 2007;62:237-41

25 Yπεξδηάγλσζε θαη ππνδηάγλσζε απόθξαμεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ FEV 1 /FVC Μannino DM. Thorax 2007;62:237-41

26 Αλαπλεπζηηθέο δνθηκαζίεο ζηε ΧΑΠ Πλεπκνληθνί όγθνη H κέηξεζε ησλ πλεπκνληθώλ όγθσλ ζηε ΥΑΠ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε εθηόο από πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη δηαγλσζηηθό πξόβιεκα ή κηθηή δηαηαξαρή (απόθξαμε θαη πεξηνξηζκόο) Πλεπκνληθνί όγθνη ζηε ΥΑΠ Aύμεζε ππνινηπόκελνπ όγθνπ αέξα, RV Αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνινηπόκελεο ρσξεηηθόηεηαο, FRC, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο RV Aύμεζε νιηθήο πλεπκνληθήο ρσξεηηθόηεηαο, αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ ππνινηπόκελνπ όγθνπ Mείσζε ηεο δηαρπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε νπνία είλαη επζέσο αλάινγε ηεο βαξύηεηαο ηνπ εκθπζήκαηνο GOLD, 2010 Update:

27 Σπλνζεξόηεηεο ζηε ΧΑΠ 25% ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ >65 εηώλ έρνπλ 2 ζπλνζεξόηεηεο, ελώ 17% έρνπλ 3 ζπλνζεξόηεηεο πλνζεξόηεηεο ζηε ΥΑΠ: ηεθαληαία λόζνο Γηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα Γαζηξνηνζνθαγηθή παιηλδξόκεζε Οζηενπόξσζε Καηάζιηςε Γιαύθσκα GOLD, 2010 Update:

28 Σπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο ζηε ΧΑΠ Καρεμία ιόγσ απώιεηαο ιίπνπο Απώιεηα κπηθήο κάδαο Γηαηαξαρέο αηκνπνίεζεο (αλαηκία, εξπζξνθπηηάξσζε) Φιεγκνλώδεηο δηαβηβαζηέο όπσο TNF-α, IL-6 θαη ειεύζεξεο ξίδεο νμπγόλνπ θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν GOLD, 2010 Update:

29 Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δπηπινθέο Θεξαπεία Παξόμπλζε ΥΑΠ

30 Γηαθνξηθή δηάγλσζε ΧΑΠ Πξσηνεκθαλίδεηαη ζε κεζήιηθεο ή ειηθσκέλνπο Ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ Πξνννδεπηηθά επηδεηλνύκελε δύζπλνηα θόπσζεο πλήζσο κε αληηζηξεπηή απόθξαμε θαηά ηε ζπηξνκέηξεζε Άζζκα - πλήζσο πξσηνεκθαλίδεηαη ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο πκπηώκαηα ην βξάδπ θαη λσξίο ην πξσί Απμνκνίεζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ Αηνκηθό ηζηνξηθό ξηλίηηδαο ή εθδέκαηνο θαη ζπρλά νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό άζζκαηνο Αλαζηξέςηκε απόθξαμε ζηε ζπηξνκέηξεζε ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ Αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Παξνπζία νξζόπλνηαο Λεπηνί ηξηδνληεο ζηηο βάζεηο θαηά ηελ αθξόαζε Καξδηαθή δηάηαζε θαη εηθόλα πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο ζηελ α/α ζώξαθα Πεξηνξηζκόο ζηε ζπηξνκέηξεζε

31 Γηαθνξηθή δηάγλσζε Βξνγρεθηαζίεο Μεγάιεο πνζόηεηεο βιελλώδνπο/ππώδνπο απόρξεκςεο θαζεκεξηλά Παρείο ηξίδνληεο ζηελ αθξόαζε Πιεθηξνδαθηπιία (ζην 50% ησλ αζζελώλ) Απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα (Οbliterative bronchiolitis) Ηζηνξηθό ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο ή ζεκαληηθήο εηζπλνήο θαπλνύ Λήπηεο πλεπκνληθνύ κνζρεύκαηνο, θάξκαθα (πεληθηιιακίλε, ρξπζόο) Δηθόλα πιαθόζηξσηνπ ζηελ εθπλεπζηηθή θάζε ζηελ αμνληθή ζώξαθνο Γηάκεζα πλεπκνληθά λνζήκαηα

32 Αλεπάξθεηα α1-αληηζξπςίλεο Οδεγεί ζε παλινβηδηαθό εκθύζεκα (πηό ζπρλή πξνζβνιή ησλ θάησ πλεπκνληθώλ πεδίσλ) ζπρλά ζηελ 3 ε θαη 4 ε δεθαεηία ηεο δσήο πρλά ε λόζνο ππνδηαγηγλώζθεηαη. ε κηα κειέηε, κεηαμύ 965 αζζελώλ κε ΥΑΠ 1.9% είραλ έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο Σν θάπληζκα επηηαρύλεη ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ Aληηθξνπόκελεο απόςεηο γηα πξόθιεζε βξνγρεθηαζηώλ Πξνζβνιή άιισλ νξγάλσλ Ήπαξ: ρξόληα επαηίηηδα, θίξξσζε, επάησκα (10-15%) Γέξκα: Ληπνλέθξσζε (panniculitis) C-ANCA αγγείηηδεο (θνθθησκάησζε Wegener) Lomas DA. Thorax 2004;59:529 35

33 Αλεπάξθεηα α1-αληηζξπςίλεο Ζ α1-αληηζξπςίλε αλαζηέιεη ηηο πξσηεάζεο: ειαζηάζε, θαζεςίλε G θαη πξσηεηλάζε 3 Ζ αλεπάξθεηα α1-αληηζξπςίλεο νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ SERPINA1 πνπ βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 14q Κιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκηθό ραξαθηήξα (co-dominant) Οη πηό ζπρλέο κεηαιιάμεηο είλαη ε Ε (Glu342Lys) θαη S (Glu264Val) νη νπνίεο νδεγνύλ ζε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξσηείλεο ζην αίκα ιόγσ αδπλακίαο αππέθξηζήο ηεο από ηα επαηνθύηηαξα Ζ ζπρλόηεηα ηνπ θαηλόηππνπ ZZ είλαη πεξίπνπ 1 / 5000 ζηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα Δπξώπε θαη κηθξόηεξε (πην ζπάληα) ζηε Νόηηα Δπξώπε - Stoller JK. Lancet 2005;365: Lieberman J. Chest 1986;89(3):370-3

34 Γηάγλσζε Hιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ (απνπζία κπάληαο ζηελ πεξηνρή ησλ α1 ζθαηξηλώλ) Μέηξεζε α1-αληηζξπςίλεο ζηνλ νξό (λεθεινκεηξία, αθηηλσηή αλνζνδηάρπζε) Φπζηνινγηθά επίπεδα α1-αληηζξπςίλεο: κmol/l ή mg/dl (κε λεθεινκεηξία) Αζζελείο κε επίπεδα <11 κmol/l (ή <50 mg/dl κε λεθεινκεηξία) έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο εκθπζήκαηνο Ζιεθηξνθόξεζε ηζνειεθηξηθνύ εζηηαζκνύ Γελεηηθή αλάιπζε DNA

35 Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ θαη ηζνειεθηξηθνύ εζηηαζκνύ Fishman s Pulmonary Diseases and Disorders,3 rd edition

36 Θεξαπεία Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε α1-αληηζξπςίλε από πγηείο δόηεο Ζ ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο είλαη πηό απνηειεζκαηηθή γηα όζνπο έρνπλ κέηξηα έθπησζε ηεο FEV 1 : 35% - 60% Γελ ελδείθλπηαη γηα όζνπο δελ έρνπλ αλαπηύμεη εκθύζεκα Σν θόζηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειό Γελ έρεη αλαθεξζεί κεηάδνζε κνιπζκαηηθώλ λόζσλ κε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κέρξη ηώξα Am J Respir Crit Care Med 2003;168:

37 Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δπηπινθέο ΧΑΠ Θεξαπεία Παξόμπλζε ΥΑΠ

38 Eπηπινθέο ΧΑΠ Υξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα Απηόκαηνο πλεπκνζώξαθαο Τπεξθαπληθό θώκα Δλδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο ζε αζζελείο κε ζπρλέο εηζαγσγέο ζην Ννζνθνκείν Απμεκέλε επίπησζε θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη ζηεθαληαίαο λόζνπ

39 Κύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ αζζελώλ κε ΧΑΠ Τπεξθαπληθό θώκα Πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα Πλεπκνζώξαθαο ζε αζζελείο κε βαξηά ΥΑΠ Θλεηόηεηα από ζπλνζεξόηεηεο κε θπξηόηεξεο ηε ζηεθαληαία λόζν θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα

40 Πλεπκνληθή Υπέξηαζε (ΠΥ) ζηε ΧΑΠ Ζ ΠΤ είλαη πην ζπρλή ζε αζζελείο ζηαδίνπ GOLD ΗΗΗ θαη ηδηαίηεξα ζηαδίνπ GOLD IV κε ππνμαηκία Πξνζεγγηζηηθά ν επηπνιαζκόο ηεο ΠΤ θαίλεηαη λα είλαη 10% - 30% γηα αζζελείο κε ΥΑΠ πνπ έρνπλ λνζειεπζεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά γηα παξόμπλζε ΥΑΠ ε αζζελείο ζηαδίνπ IV θαηά GOLD ν επηπνιαζκόο ηεο ΠΤ ζε θάπνηεο εξγαζίεο είλαη κέρξη θαη 50% H βαξύηεηα ηεο ΠΤ ζηε ΥΑΠ είλαη ζπλήζσο ήπηα έσο θαη κέηξηα Ο επηπνιαζκόο κέηξηαο/ζνβαξήο ΠΤ κεηαμύ αζζελώλ κε ΥΑΠ είλαη πεξίπνπ 100-πιάζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ επηπνιαζκό ηεο ηδηνπαζνύο ΠΤ ζην γεληθό πιεζπζκό - Galie N. Eur Heart J 2009;30: Naije R. Proc Am Thorac Soc 2005;2:20-2

41 Μεραληζκνί πλεπκνληθήο ππέξηαζεο ζηε ΧΑΠ Αγγεηόζπαζκνο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο ζηε ρξόληα ππνμία Remodeling ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο κε πάρπλζε ησλ ιείσλ κπηθώλ ηλώλ ηνπ έζσ ρηηώλα Απώιεηα αγγεηαθνύ δηθηύνπ ζην εκθύζεκα Barbera JA. Eur Respir J 2003;21:

42 Σνβαξή πλεπκνληθή ππέξηαζε ζε αζζελείο κε ΧΑΠ Μόλν έλα πνζνζηό 1-4% αζζελώλ κε ΥΑΠ έρνπλ ζνβαξή ΠΤ (κέζε πλεπκνλ. πίεζε >45 mmhg) νθεηιόκελε ζηε ρξόλην ππνμαηκία Πνζνζηό ~1% αζζελώλ κε ΥΑΠ έρνπλ ζνβαξή ΠΤ κε FEV 1 >50% (out of proportion pulmonary hypertension) Γηεξεύλεζε αζζελώλ κε ΥΑΠ θαη ζνβαξνύ βαζκνύ ΠΤ πλππάξρεη ύλδξνκν Άπλνηαο? - Μειέηε ύπλνπ πλππάξρεη αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα? - Τπέξερνο θαξδηάο, ΖΚΓ, κέηξεζε πίεζεο ελζθήλσζεο, ηζηνξηθό, θπζηθή εμέηαζε πλππάξρεη ρξόληα εκβνιηθή λόζνο? - CT ζώξαθνο αηκάησζεο θαη V/Q scan Τπόλνηα γηα ππνθείκελε δηάκεζε λόζν ζηελ α/α ζώξαθνο? - CT ζώξαθνο πςειήο επθξίλεηαο Αλνζνινγηθόο έιεγρνο γηα απνθιεηζκό απηνάλνζνπ λνζήκαηνο (ΑΝΑ, RF, ANCA)

43 Πλεπκνληθή θαξδία

44 Δπηβίσζε αζζελώλ κε ΧΑΠ κε ή ρσξίο πλεπκνληθή ππέξηαζε Chaouat A. Eur Resp J 2008;32:

45 Αύμεζε πλεπκνληθήο πίεζεο ζηηο παξνμύλζεηο ηεο ΧΑΠ ηαζεξή Νόζνο: Παξόμπλζε: Chaouat A. Eur Resp J 2008;32:

46 Θεξαπεία ΠΥ ζηε ΧΑΠ Ομπγνλνζεξαπεία >16 ώξεο ηελ εκέξα Ήπηα δηνύξεζε θαη κέγηζηε ζεξαπεία θαηά GOLD Οη αλαζηνιείο ππνδνρέσλ ελδνζειίλεο (bosentan ή ambrisentan) δελ έρνπλ δείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε ΠΟΤ θαη ΥΑΠ, πηζαλά ιόγσ αύμεζεο ηεο αηκάησζεο ζε πεξηνρέο πνπ ππναεξίδνληαη Πηζαλά επεξγεηηθόο ξόινο ηνπ sildenafil ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαη out of proportion pulmonary hypertension αιιά δελ ππάξρνπλ δηπιέοηπθιέο κειέηεο Θεξαπεία ζπλνζεξνηήησλ (CPAP ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν άπλνηαο) Βurger CD. COPD 2009;6:137-44

47 Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δπηπινθέο Θεξαπεία Παξόμπλζε ΥΑΠ

48 Therapy at Each Stage of COPD I: Ήπια II: Μέηπια III: Σοβαπή IV: Πολύ Σοβαπή FEV 1 /FVC < 70% FEV 1 /FVC < 70% FEV 1 > 80% πποβλεπομένηρ FEV 1 /FVC < 70% 50% < FEV 1 < 80% πποβλεπομένηρ FEV 1 /FVC < 70% 30% < FEV 1 < 50% πποβλεπομένηρ FEV 1 < 30% predicted ή FEV 1 < 50% πποβλεπομένηρ ΚΑΙ σπόνια αναπνεςζηική ανεπάπκεια Δπαζηική μείωζη εκλςηικών παπαγόνηων, ανηιγπιππικόρ εμβολιαζμόρ Καη επίκληζη βπογσοδιαζηαληικά βπασείαρ δπάζηρ ΠΡΟΘΗΚΗ Τιοηπόπιος ή/και LABA (ζαλμεηεπόλη, θοπμοηεπόλη, ινδακαηεπόλη) ΠΡΟΘΗΚΗ Πνεςμονικήρ Αποκαηάζηαζηρ ΠΡΟΘΗΚΗ Ειζπνεόμενος ηεποειδούρ, Ροθλοςμιλάζηηρ(PDE-4 inhibitor) ΠΡΟΘΗΚΗ Οξςγονοθεπαπείαρ Χειποςπγική Αποκαηάζηαζη

49 Θεξαπείεο πνπ νδεγoύλ ζε παξάηαζε ηεο επηβίσζεο ζηε ΧΑΠ Γηαθνπή θαπλίζκαηνο Ομπγνλνζεξαπεία, ζε αζζελείο κε ππνμαηκία Με επεκβαηηθόο αεξηζκόο ζε αζζελείο κε ππεξθαπληθή νμέσζε θαηά ηελ παξόμπλζε Δγρείξεζε κείσζεο όγθνπ ηνπ πλεύκνλα ζε αζζελείο κε εκθύζεκα άλσ ινβώλ θαη κεησκέλε ηθαλόηεηα άζθεζεο Μεηακόζρεπζε πλεύκνλα

50 Μείσζε ησλ παξνμύλζεσλ ηεο XAΠ Γηαθνπή θαπλίζκαηνο Πλεπκνληθή θπζηθνζεξαπεία J Gen Intern Med 2009;24: GOLD, 2010 Update Δηζπλεόκελα ζηεξνεηδή. Mείσζε θαηά 30% ηεο πηζαλόηεηαο παξόμπλζεο (RR: 0.70) ζε κεηα-αλάιπζε 3976 αζζελώλ. πλεξγηθή δξάζε κε LABA Am J Med 2002;113:59-65 N Engl J Med 2007; 356: Αληηγξηππηθό εκβόιην. Μείσζε ησλ επεηζνδίσλ γξίπεο ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαηά 76% Chest 2004 Jun; 125(6): Tiotropium Μείσζε παξνμύλζεσλ αλά έηνο από 32.2 % ζην 27.9 % έλαληη placebo, P= Μείσζε ησλ εηζαγσγώλ ζε λνζνθνκείν από 9.5% ζην 7% έλαληη placebo, P=0.056 Ann Intern Med 2005;143:

51 H ζεκαζία ηεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζηε ΧΑΠ Ζ κόλε παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε θπζηθή πνξεία ηεο λόζνπ 10% - 25% καθξνρξόληα δηαθνπή θαπλίζκαηνο κε ζπλδπαζκέλεο παξεκβάζεηο Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο νη ζπκβνπιεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο, θαζόζνλ ην θάπληζκα ζεσξείηαη σο κία ρξόληα λόζνο κε εμάξζεηο θαη πθέζεηο

52 Παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο 5 Α 5 Δ Βήκα 1. ASK Eξσηώ Βήκα 2. Αdvise Δλεκεξώλσ Βήκα 3. Assess Δθηηκώ Βήκα 4. Assist Eπεκβαίλσ Βήκα 5. Arrange Eπαλεμεηάδσ

53 Δξσηεκαηνιόγην εμάξηεζεο Fagerström 0-2 ρσξίο εμάξηεζε 3-6 κέηξηα εμάξηεζε 7-10 κεγάιε εμάξηεζε

54 Φάξκαθα γηα ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο Ρπζκηζηηθά Δπηζέκαηα ληθνηίλεο (12 εβδνκάδεο) Τδξνρισξηθή βνππξνπηόλε Εyban (7-9 εβδνκάδεο) Βαξεληθιίλε Champix (12 εβδνκάδεο) Aλαθνπθηζηηθά Δηζπλεόκελε ληθνηίλε Τπνγιώζζηα δηζθία ληθνηίλεο Σζίριεο ληθνηίλεο

55 Αληηπλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην Πνιπζαθραξηδηθό γηα 23 ζηειέρε πλεπκνληόθνθθνπ ύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηεο GOLD ζπληζηάηαη ζε αζζελείο κε ΥΑΠ >65 εηώλ θαη ζε αζζελείο <65 εηώλ θαη FEV 1 <40% ε κεηαλάιπζε Cochrane 4 εξγαζηώλ, ην αληηπλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην δελ κείσζε ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ, ηηο εηζαγσγέο ζην Ννζνθνκείν ή ηε ζλεηόηεηα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ. Πηζαλά ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κειέηεο Granger RH. Cochrane Library 2006 ε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 596 αζζελώλ κε ΥΑΠ ην αληηπλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην κείσζε ηα πεξηζηαηηθά ζηξεπηνθνθθηθώλ πλεπκνληώλ ζε αζζελείο <65 εηώλ (κείσζε 76%) θαη ζε αζζελείο κε ζνβαξή απόθξαμε (FEV 1 <40%, κείσζε 48%) Alfageme I. Thorax 2006;61:189-95

56 Αληηγξηππηθό εκβόιην Μεηώλεη ζεκαληηθά ηηο παξνμύλζεηο ηεο λόζνπ νη νπνίεο νθείινληαη ζηνλ ηό ηεο γξίππεο Σν πνζνζηό κείσζεο ησλ εμάξζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην βαζκό ηεο εμάπισζεο ηεο γξίππεο θάζε έηνο Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ εκβνιίνπ αθνξά όινπο ηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ αλεμάξηεηα ηεο βαξύηεηαο ηεο λόζνπ θαη ηεο ειηθίαο Chacko PP. Cochrane Library 2006

57 Πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζηε ΧΑΠ Γελ ζπληζηάηαη ε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζε αζζελείο κε ΥΑΠ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο GOLD Δξγαζίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έδεημαλ κείσζε κόλν ηεο δηάξθεηαο (θαηά 20%) αιιά όρη ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνμύλζεσλ ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ πξνθπιαθηηθή αγσγή Τπάξρεη επίζεο ε πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο αλζεθηηθώλ ζηειερώλ θαη πξόθιεζεο παξελεξγεηώλ ζε παξαηεηακέλε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ Staykova T. Cochrane Library 2009

58 Απνρξεκπηηθά ζηε ΧΑΠ Οη παρύξεπζηεο εθθξίζεηο απνηεινύλ ζεκαληηθό πξόβιεκα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαη ε απνηειεζκαηηθή απόρξεκςε βειηηώλεη ηε πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ Γελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα κέρξη ζηηγκήο πνπ λα δείρλνπλ βειηίσζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο ή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο κε ηε ρξήζε βιελλνιπηηθώλ ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαη νη ηειεπηαίεο νδεγίεο GOLD δελ ζπληζηνύλ ηελ επξεία ρξήζε ηνπο Υξήζε εηζπλεόκελνπ ηζνηνληθνύ ή ππεξηνληθνύ NaCL δελ βνεζά ηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ, αληίζεηα πξνθαιεί κείσζε ηεο FEV 1 ε νπνία πηζαλά λα ζρεηίδεηαη κε ελεξγνπνίεζε ησλ καζηνθπηηάξσλ Ζ αλαζπλδπαζκέλε αλζξώπηλε DNase Dornase alpha-pulmozyme, δε θαίλεηαη λα έρεη ξόιν πέξα από ηνπο αζζελείο κε βξνγρεθηαζίεο ιόγσ θπζηηθήο ίλσζεο - Ζhang J. Lancet 2008;371: Decramer M. Lancet 2005;365:

59 β2-αγσληζηέο βξαρείαο δηαξθείαο ERV RV Mεηώλνπλ ηε ζηαηηθή θαη ηε δπλακηθή πλεπκνληθή ππεξδηάηαζε Βειηηώλνπλ ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηώλνληαο ηε ζηαηηθή θαη ηε δπλακηθή ππεξδηάηαζε (απηό δελ κεηαθξάδεηαη πάληα ζε αύμεζε ηεο FVC θαη ηεο FEV1) Μεηώλνπλ ηo αίζζεκα δύζπλνηαο Βειηηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα άζθεζεο θαη ηελ πνηόηεηα δσή N Engl J Med 2004;350:

60 β2-αγσληζηέο καθξάο δηαξθείαο β2-αγσληζηέο καθξάο δηαξθείαο (LABA) αικεηεξόιε ηε κειέηε TORCH κείσζε ην ξπζκό έθπησζεο ηεο FEV 1 Φνξκνηεξόιε Ultra LABA- ρνξήγεζε κία θνξά εκεξεζίσο Indacaterol Αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηε ζπκόξθσζε ησλ αζζελώλ κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή Ζ ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία θαη β 2 -δηεγεξηώλ καθξάο δηαξθείαο κε εηζπλεόκελα ζηεξνεηδή έδεημε κεγαιύηεξε βειηίσζε ηεο FEV 1 θαη ησλ ζπκπησκάησλ θαζώο θαη κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνμύλζεσλ ζε ζρέζε κε κνλνζεξαπεία N Engl J Med. 2007;356(8):775-89

61 Αληηρνιηλεξγηθά Βξαρείαο δξάζεο αληηρνιηλεξγηθά ηπξαηξόπην ε κειέηεο ζύγθξηζεο κε βξαρείαο δξάζεο β 2 -δηεγέξηεο ε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο δε δηέθεξε ζεκαληηθά Πην παξαηεηακέε δξάζε (κέρξη 8 ώξεο) ηνπ ηπξαηξόπηνπ ζε ζρέζε κε βξαρείαο δξάζεο β 2 -δηεγέξηεο Γελ ππάρνπλ κειέηεο ζύγθξηζεο κεηαμύ θαη επίθιεζε θαη ηαθηηθήο ρξήζεο ηνπ ηπξαηξόπηνπ Ο ζπλδπαζκόο βξαρείαο δξάζεο αληηρνιηλεξγηθώλ κε βαρείαο δξάζεηο β 2 -δηεγέξηεο είλαη αζξνηζηηθόο θαη απμάλεη ηελ FEV 1 ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε θάζε θάξκαθν ρσξηζηά Gross N. Respiration 1998;65:354-62

62 Tηνηξόπην ζηε ΧΑΠ UPLIFT Study - 4 έηε, 5993 αζζελείο To Tηνηξόπην βειηίσζε ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία (FEV 1, FVC) ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο Σν Σηνηξόπην βειηίσζε ηελ πνηόηεηα δσήο Σν Σηνηξόπην κείσζε ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ ηεο ΥΑΠ (κείσζε 14%) Σν Σηνηξόπην κείσζε ην ξπζκό έθπησζεο ηεο FEV 1 ζε ζρέζε κε ην placebo ζηνπο αζζελείο ζηαδίνπ ΗΗ θαηά GOLD (43 ml vs 49ml εηεζίσο, p = 0.02) Γελ παξαηεξήζεθε αύμεζε θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ (έκθξαγκα κπνθαξδίνπ θαη εγθεθαιηθά επεηζόδηα) Σν Σηνηξόπην κείσζε ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ από όιεο ηηο αηηίεο θαηά 11% ζε ζρέζε κε ην placebo, αιιά όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0.09) Tashkin DP. NEJM 2008;359:

63 Δηζπλεόκελα ζηεξνεηδή ζηε ΧΑΠ Μεηώλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ ηεο ΥΑΠ Πξνθαινύλ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ Γελ κεηαβάιινπλ ηε ζλεηόηεηα θαη ηε θπζηθή πνξεία ηεο λόζνπ Μεηώλνπλ ην ξπζκό έθπησζεο ηεο FEV 1 Μειέηε TORCH - placebo: 55 ml/year, salmeterol: 42 ml/year, fluticasone: 42 ml/year, salmeterol plus fluticasone: 39 ml/year - N Engl J Med. 2007;356(8): ΑJRCCM 2008;178:332-6

64 Δηζπλεόκελα ζηεξνεηδή ζηε ΧΑΠ Σα εηζπλεόκελα ζηεξνεηδή δελ πέπεη λα ρνξεγνύληαη ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ ζε αζζελείο κε ΥΑΠ Ζ ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία κε εηζπλεόκελα ζηεξνεηδή θαη β 2 -δηεγέξηεο καθξάο δηαξθείαο έδεημε κεγαιύηεξε βειηίσζε ηεο FEV 1 θαη ησλ ζπκπησκάησλ θαζώο θαη κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνμύλζεσλ ζε ζρέζε κε κνλνζεξαπεία Ζ αθξηβήο δόζε ησλ εηζπλεόκελσλ ζηεξνεηδώλ ζηε ΥΑΠ δελ έρεη θαζνξηζηεί. ηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε βνπδεζνλίδε 400 mcg x 2 ή θινπηηθαδόλε 500 mcg x 2 Αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο αλάπηπμεο πλεπκνλίαο ζηε κειέηε TORCH, ρσξίο αύμεζε ηεο ζλεηόηεηαο από πλεπκνλία (fluticasone: RR, 1.53, salmeterol: RR, 1.09, salmeterol plus fluticasone: RR, 1.64). Εur Respir J 2009;34:641-7

65 Θενθπιιίλε Βειηηώλεη πεξαηηέξσ ηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία όηαλ ζπλδπάδεηαη κε βξνγρνδηαζηαιηηθά Απαηηείηαη παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νξνύ (ζεξαπεπηηθά επίπεδα 8 to 12 mcg/ml) Aιιειεπίδξαζε κε κεγάιν αξηζκώλ θαξκάθσλ Παξελέξγεηεο KN: Νεπξηθόηεηα,ζπαζκνί ζε ηνμηθέο δόζεηο (επίπεδα νξνύ> 35 mcg/ml) Γαζηξεληεξηθό: Ναπηία, έκεηνο Καξδηαγγεηαθό: θιεβνθνκβηθε ηαρπθαξδία, θνηιηαθή ηαρπθαξδία ζε ηνμηθέο δόζεηο (επίπεδα νξνύ> 35 mcg/ml) Chest 2001;119:

66 Αλαζηνιείο θσζθνδηεζηεξάζεο-4 ζηε ΧΑΠ Ρνθινπκηιάζηε Απμάλεη ηα επίπεδα ηνπ ελδνθπηηάξηνπ camp πξνθαιώληαο κείσζε ηεο θιεγκνλήο ησλ αεξαγσγώλ Μεηώλεη ηηο ζνβαξέο παξνμύλζεηο ΥΑΠ ζε αζζελείο ζηαδίσλ ΗΗΗ θαη ΗV (κείσζε 17% έλαληη placebo) Γνζνινγία: 500 mcg (0.5 mg) εκεξεζίσο po Παξελέξγεηεο: Ναπηία, θνηιηαθό άιγνο, δηάξξνηα, δηαηαξαρέο ύπλνπ, κείσζε όξεμεο (απώιεηα 2 Kg ζηηο κειέηεο) Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ζε αζζελείο κε ρακειό ζσκαηηθό βάξνο θαη ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε - Lancet 2009;374: GOLD, 2010 Update:

67 Ομπγνλνζεξαπεία ζηε ΧΑΠ Ομπγνλνζεξαπεία >15 ώξεο/εκέξα βειηηώλεη ηελ επηβίσζε ζε αζζελείο κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Μεηώλεη ην αίζζεκα δύζπλνηαο Βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο Βειηηώλεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ θαη δπλαηόηεηα άζθεζεο - Ann Intern Med 1980;93: Thorax 2003;58:729-32

68 Πνηνη αζζελείο ρξεηάδνληαη νμπγνλνζεξαπεία πλερήο νμπγνλνζεξαπεία (>15 ώξεο εκεξεζίσο) Αζζελείο ζηαδίνπ ΗV κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: PaO2 εξεκίαο 55 mmhg ή S a O 2 88% κε ή ρσξίο ππεξθαπλία PaO2 εξεκίαο mmhg ή SaO 89% ζε αζζελείο κε ζεκεία δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (πεξηθεξηθά νηδήκαηα, πλεπκνληθά P ζην ΖΚΓ) ή πνιπεξπζξαηκία (αηκαηνθξίηεο> 55%) Γηαθεθνκέλε νμπγνλνζεξαπεία (άζθεζε, ύπλνο) PaO2 ζε ήπηα άζθεζε 55 mmhg ή S a O 2 88% PaO2 ζην ύπλν 55 mmhg ή S a O 2 88%, κε ζπλνδό δεμηά θαξδ.αλεπάξθεηα ή ππλειία ηελ εκέξα

69 Ομπγνλνζεξαπεία θαη επηβίσζε αζζελώλ κε ΧΑΠ Medical Research Council, Lancet 1981;1:681-6 NOTT Group. Ann Intern Med 1980;93:391-8

70 Παξνρή νμπγόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα αεξνπνξηθώλ ηαμηδηώλ Ζ κεξηθή πίεζε νμπγόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο αληηζηνηρεί ζε απηή πςνκέηξνπ κέηξσλ Ζ κεξηθή πίεζε ηνπ εηζπλεόκελνπ Ο 2 από 150 mmhg ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο είλαη κεηαμύ mmhg θαη πξνθαιεί ππνμαηκία ηα 2438 m (8000 ft) ε κεξηθή πίεζε Ο 2 πέθηεη θαη αληηζηνηρεί ζε εηζπλνή FiO % ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο Ζ PaO 2 ζε πγηείο επηβάηεο ζηε δηάξθεηα πηήζεσλ είλαη κεηαμύ mmhg (SpO %) Οη επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο πξέπεη λα έρνπλ PaO 2 >50 mmhg ΒΤS Recommendations

71 Πνηνί αζζελείο απαηηνύλ επηπιένλ Ο 2 ζηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο SpO 2 >95% ζηελ επηθαλεηα ηεο ζάιαζζαο Γελ απαηηείηαη επηπιένλ O 2 ζηελ πηήζε SpO % ρσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ Γελ απαηηείηαη επηπιένλ O 2 ζηελ πηήζε SpO % θαη παξνπζία παξαγόλησλ θηλδύλνπ Yπνμηθή δνθηκαζία (15% FiO2 γηα 15 ιεπηά) SpO 2 <92% Απαηηείηαη επηπιένλ O 2 ζηελ πηήζε Αζζελείο κε ΥΑΠ πνπ ήδε ιακβάλνπλ Ο 2 Aύμεζε ξνήο Ο 2 θαηά 2 lit/min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο Παράγοντες κινδύνοσ: σπερκαπνία, FEV1 <50% ηης προβλεπόμενης, διάμεζη πνεσμονική νόζος, κσθοζκολίωζη, καρδιακή νόζος, ιζηορικό εγκεθαλικού επειζοδίοσ, νόζος ηων αναπνεσζηικών μσών) ΒΤS Recommendations

72 Αλαπλεπζηηθή θπζηθνζεξαπεία H πλεπκνληθή θπζηνζεξαπεία βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο αζζελώλ κε ΥΑΠ Απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα άζθεζεο Μεηώλεη ην αίζζεκα δύζπλνηαο Μεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ θαη ηε δηάξθεηα λνζειείαο ζε πεξίπησζε παξόμπλζεο Μεηώλεη ην άγρνο θαη ηε θαηάζιηςε ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ Πηζαλά λα απμάλεη ηε δηάξθεηα επηβίσζεο αζζελώλ κε ΥΑΠ GOLD, 2010 Update:

73 Xεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο ζηε ΧΑΠ Δθηνκή κεγάισλ θπζαιίδσλ (bullectomy) Δγρείξεζε κείσζεο όγθνπ ηνπ πλεύκνλα ή πλεπκνλνπιαζηηθή (Lung Volume Reduction Surgery LVRS) Μεηακόζρεπζε πλεύκνλα

74 Δθηνκή κεγάισλ θπζαιίδσλ (bullectomy) Δλδείμεηο Kαηάιεςε >1/2 ηνπ εκηζσξαθίνπ από κνλήξε θπζαιίδα ζε εκθπζεκαηηθό αζζελή Παξνπζία δύζπλνηαο παξά ηε κέγηζηε ζπληεξεηηθή αγσγή Μηθξή κόλν κείσζε ηεο δηαρπηηθήο ηθαλόηεηαο Mηθξή κόλν κείσζε ηεο FVC θαη FEV 1 >50% Απνηειέζκαηα εκαληηθή αύμεζε FEV 1, 6MWD θαη κείσζε αλαγθώλ γηα νμπγνλνζεξαπεία Μeyers BF et al. Thorax 2003;58:634-8

75 Δγρείξεζε κείσζεο όγθνπ ηνπ πλεύκνλα (Lung Volume Reduction Surgery LVRS) Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε εκθπζεκαηηθνύ παξεγρύκαηνο (~30% ηνπ όγθνπ ηνπ πλεύκνλα) Δηεξόπιεπξε ή ακθνηεξόπιεπξε κέζσ ζσξαθνηνκήο, ζηεξλνηνκήο ή VATS Βειηηώλεη ηελ FEV 1 θαηά 10% πεξίπνπ, ηε δύζπλνηα, ηελ ηθαλόηεηα άζθεζεο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο Παξαηείλεη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζε αζζελείο κε εκθύζεκα ησλ άλσ ινβώλ θαη πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα άζθεζεο Μεηεγρεηξεηηθή ζλεηόηεηα πεξίπνπ 6%. Ζ κεηεγρεηξεηηθή ζλεηόηεηα είλαη ηδηαίηεξα πςειή ζε αζζελήο κε δηάρπην (όρη εληνπηζκέλν) εκθύζεκα Celli BR. Chest 2008;133:

76 Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δπηπινθέο Θεξαπεία Παξόμπλζε ΧΑΠ

77 Παξόμπλζε ΧΑΠ Παξόμπλζε ζε αζζελή κε ΧΑΠ νξίδεηαη ε νμεία αύμεζε ησλ ζπκπησκάησλ, πέξα από ηηο θαζεκεξηλέο απμνκεηώζεηο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα 3 παξαθάησ ζπκπηώκαηα: Αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ βήρα Αύμεζε ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο ή αιιαγέο ηεο ζύζηαζεο ησλ πηπέισλ Αύμεζε ηεο δύζπλνηαο θαη ηαρύπλνηα Σε αζζελείο κε βαξηά ΧΑΠ, παξόμπλζε ηεο λόζνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη ζάλαην GOLD, 2010 Update:

78 Μεραληζκνί παξόμπλζεο ζηε ΧΑΠ Αύμεζε ηνπ θιεγκνλώδνπο θνξηίνπ ησλ αεξαγσγώλ εμαηηίαο βαθηεξηαθήο ή ηνγελνύο ινίκσμεο ή άιινπ εμσγελή παξάγνληα Αύμεζε ηεο απόθξαμεο ησλ αεξαγσγώλ ιόγσ ππεξέθθξηζεο βέλλεο, νηδήκαηνο ησλ αεξαγσγώλ θαη ζπαζκνύ ησλ ιείσλ κπηθώλ ηλώλ Μείσζε ηεο εθπλεπζηηθήο ξνήο θαη επηδείλσζε ηεο ππεξδηάηαζεο κε αύμεζε ηεο ελδνγελνύο PEEP (PEEPi) H αύμεζε ηεο PEEPi ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο θαη θόπσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ H ζπλππάξρνπζα νμέσζε επηδεηλώλεη πεξαηηέξσ ηελ θόπσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ O Donell DE. Thorax 2006;61:354-61

79 Αηηηνινγία παξνμύλζεσλ ΧΑΠ 50-70% ησλ παξνμύλζεσλ νθείινληαη ζε αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο είηε από κηθξόβηα είηε από ηνύο ε πνζνζηό 20-40% ησλ αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεσλ επηπιέθνληαη ηνί (αλίρλεπζε κέζσ θαιιηέξγεηαο, PCR ή νξνινγηθώλ κεζόδσλ) Μηθηέο ινηκώμεηο (co-infection) κε ηνύο θαη βαθηήξηα θαίλεηαη όηη είλαη αξθεηά ζπρλέο 10% ησλ παξνμύλζεσλ νθείινληαη ζε αύμεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (SO 2, NO 2, όδνλ,ζσκαηίδηα θαπλνύ) Σν ππόινηπν 20-30% ησλ παξνμύλζεσλ πξνθαινύληαη από άγλσζηνπο κέρξη ζηηγκήο παξάγνληεο Sapey E. Thorax 2006;61:250-8

80 Bαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζηελ παξόμπλζε ΧΑΠ ύκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεσξία νη βαθηεξηαθέο παξνμύλζεηο ηεο ΥΑΠ νθείινληαη ζε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαθηεξηδίσλ ηα νπνία απνηθίδνπλ ηνπο αεξαγσγνύο ύκθσλα κε λεόηεξε ζεσξία έλα πνζνζηό ησλ βαθηεξηαθώλ εμάξζεσλ νθείινληαη ζε ινίκσμε από θαηλνύξην βαθηεξηαθό ζηέιερνο 20 30% ησλ αζζελώλ κε ζηαζεξή ΥΑΠ (ρσξίο έμαξζε) έρνπλ πηύεια ζεηηθά γηα κηθξννξγαληζκνύο Sethi S. NEJM 2002;347:465-71

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Οξηζκόο Η ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ (κεξηθώο αλαζηξέςηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γπ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΊΑ

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γπ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΊΑ A.ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΔΤΠ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζεξαπεπηηθόο ξόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ. Καηεξίλα Μαλίθα Λέθηνξαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθώλ Λνηκώμεσλ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ

Ο ζεξαπεπηηθόο ξόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ. Καηεξίλα Μαλίθα Λέθηνξαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθώλ Λνηκώμεσλ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ο ζεξαπεπηηθόο ξόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ Καηεξίλα Μαλίθα Λέθηνξαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθώλ Λνηκώμεσλ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Δηζπλεόκελα αληηβηνηηθά: πιενλεθηήκαηα Παξνρή πςειώλ δόζεσλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ.

ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ. ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ. ηπιηαλή αξαληνπιάθε(1) Βαζίιεηνο Υαλδξηλόο(1) Μαξία Μνπδνπξάθε(2) Διηζζάβεη Παζζαιίδνπ(1) Γηώξγνο Ισλάο(1) ηπιηαλόο Μηραειίδεο(1) (1)-Α ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ -Δηαβεηνιόγνο Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο Θεζ/ληθε 2012 Πάγθξεαο ΘΝΟΤΛΘΝΕ Βασικές ινσοσλίνες Σύγτρονες Σσμβατικές Ινσοσλίνη detemir Ινσοσλίνη glargine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα 21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα Κομμαρή Κωμσταμτίμα, Κομτζιάλης Θεόδωρος, Καρλής Γεώργιος, Μάγκας Νικόλαος, ερέτη Καλλιόπη, παμάκη Φωτειμή, Αλμυρούδη Μαρία-Παμαγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β

Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 2 β ΔΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΔΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΔΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΦΟΜΔΝΟ ΣΔ ΓΟΚΙΜΑΣΙΑ Φρηζιμοποιούμενο με ανοζο-ενιζτσηικό θάρμακο, ηο εμβόλιο παραηείνει ηην επιβίωζη καηά ζτεδόν 7 μήνες, ανακαλύπηει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 Υπό την αιγίδα Ιατρικού Σσλλόγοσ Φωκίδας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Βαζίιεηνο Γεκαξάθεο, Δλδνθξηλνιόγνο, ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα