Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)"

Transcript

1 Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC <0,70 FEV 1 > 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC <0,70 50%<FEV 1 <80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 3: νβαξή ΥΑΠ FEV 1 /FVC <0,70 30%<FEV 1 <50% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 4: Πνιύ ζνβαξή ΥΑΠ FEV 1 /FVC <0,70 FEV 1 <30% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ή FEV 1 <50% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κε ρξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα PaO 2 <60mmHg κε/ή PaCO 2 >50mmHg αλαπλένληαο αηκνζθ αέξα

2 ΥΑΠ ζεξαπεία GOLD 2010 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ήπηα Μέηξηα νβαξή Πνιύ ζνβαξή FEV 1 /FVC<70% FEV 1 /FVC<70% FEV 1 /FVC<70% FEV 1 /FVC<70% FEV 1 80% FEV % FEV % FEV 1 <30% ή ζπκπηώκαηα ζπκπηώκαηα ζπκπηώκαηα FEV 1 <50% + ΥΑΑ Απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ - Αληηγξηππηθόο εκβνιηαζκόο Βξνγρνδηαζηαιηηθά βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Βξνγρνδηαζηαιηηθά καθξάο δξάζεο (έλα ή πεξηζζόηεξα) Απνθαηάζηαζε (Rehabilitation) Δηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή (ζε ζπρλέο παξνμύλζεηο) ΦΑΑ: ρξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Μαθξνρξόληα νμπγνλνζεξαπεία (αλ ΥΑΑ) Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο

3 Πξνηεηλόκελνη ζεξαπεπηηθνί ρεηξηζκνί ζε ΥΑΠ Καζώο επηδεηλώλεηαη ε λόζνο (ε FEV1 κεηώλεηαη θαη ηα ζπκπηώκαηα απμάλνπλ) απμάλνπλ νη ζεξαπεπηηθνί ρεηξηζκνί LABA: Μαθξάο δξάζεο β2-δηεγέξηεο LAMA: Μαθξάο δξάζεο αληηρνιηλεξγηθό ICS: Δηζπλεόκελα θξηηθνζηεξνεηδή LVR: Δπεκβάζεηο κείσζεο πλεπκνληθνύ όγθνπ MV Μεραληθόο αεξηζκόο Γηαθνπή θαπλίζκαηνο Άζθεζε Δκβνιηαζκόο ε θίλδπλν LAΒA + ΙCS + LAΜA LAMA + LABA LVR Ομπγόλν Θενθπιιίλε LAMA ή LABA Πλεπκνληθή απνθαηάζηαζε MV Γύζπλνηα, ιεηηνπξγηθόο πεξηνξηζκόο Celli BR Chest 2008;133:

4 Ομπγνλνζεξαπεία ζηε ζηαζεξή ΥΑΠ Δλδείμεηο Αζζελείο κε PaO2<55mmHg ή SaO2<88% κε ή ρσξίο ππεξθαπλία Αζζελείο κε PaO mmHg ή SaO2=88% ΚΑΙ πλεπκνληθή ππέξηαζε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα κε νηδήκαηα θάησ άθξσλ πνιπεξπζξαηκία (Hct>55%) Θεξαπεία γηα > ώξεο ηελ εκέξα Μέηξεζε ABG κε ηνλ αζζελή μύπλην θαη ζε εξεκία Σηηινπνίεζε ηεο ξνήο ηνπ νμπγόλνπ ώζηε PaO2>60mmHg ζηελ εξεκία. Αλαινγηθή αύμεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ θαη ηεο άζθεζεο Μείσζε ζλεηόηεηαο

5 Υπνμπγνλαηκία είηε ιόγσ επηδείλσζεο λόζνπ εηηε ιόγσ παξόμπλζεο PaO 2 <55mmHg ή SaO 2 < 88% ή PaO 2 =55-60mmHg θαη πλεπκνληθή ππέξηαζε, πνιπθπηηαξαηκία κε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή Φνξεγείο νμπγόλν ώζηε PaO 2 >60mmHg ή SaO 2 >90% Σηελ εξεκία, ηνλ ύπλν θαη ηελ άζθεζε Τηηινπνηείο ηε ξνή νμπγόλνπ ώζηε Σηελ εξεκία SaO 2 >90% Σηελ άζθεζε: + 1L/min Σηνλ ύπλν: + 1L/min Η ππνμπγνλαηκία βξέζεθε ζε παξόμπλζε? Ναη Δπαλεμέηαζε ηα αέξηα αίκαηνο ζε εκέξεο Όρη Σπλερίδεη ε ζπζηεκαηηθή νμπγνλνζεξαπεία Ναη PaO 2 <55mmHg ή PaO 2 =55-60mmHg θαη πλεπκνληθή ππέξηαζε-πνιπθπηηαξαηκία, θαηά ηελ εξεκία ηελ άζθεζε ή ηνλ ύπλν Σπλερίδεη ε ζπζηεκαηηθή νμπγνλνζεξαπεία Όρη Γηαθνπή ζπζηεκαηηθήο νμπγνλνζεξαπείαο

6 Τπό κειέηε Μαθξάο δηάξθεηαο νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαη κέηξηα ππνμαηκία (PaO mmHg) ή κόλν λπρηεξηλνύο απνθνξεζκνύο. Γελ βειηηώλεη ηελ επηβίσζε (Cranston JM et al, Cochrane Database SystRev 2005; 4) Ομπγνλνζεξαπεία θαηά ηελ άζθεζε ή ηηο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ambulatory oxygen) ζε αζζελείο ρσξίο ππνμαηκία ζηελ εξεκία αιιά κε απνθνξεζκνύο θαηά ηελ άζθεζε ή ηηο θπζηνινγηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο Ίζσο βειηηώλεη ηελ κέγηζηε ηθαλόηεηα γηα άζθεζε, ηελ αληνρή θαη ηελ δύζπλνηα ζε αζζελείο κε κέηξηα θαη ζνβαξή ΥΑΠ (Brandley JM et al Chest 2007; 131: ). Γελ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο (Nonoyama ML et al, Am JRespir Crit Care Med 2007; 176: )

7 Με επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο ζηε ζηαζεξή ΥΑΠ Γελ έρεη έλδεημε ζηελ ζεξαπεία ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ σο ξνπηίλα (ππεξθαπληθώλ ή κε) πλδπαζκόο καθξάο δηάξθεηαο νμπγνλνζεξαπείαο κε ηελ ρξήζε NIV ηηο λπρηεξηλέο ώξεο βειηίσζε ηελ επηβίσζε, ηελ πνηόηεηα ηνπ ύπλνπ θαη ηελ ππεξθαπλία. ΑΛΛΑ κε ρεηξόηεξν επίπεδν δσήο (McEvoy RD et al, Thorax 2009; 64: ) NIV κε πςειέο εηζπλεπζηηθέο πηέζεηο (28 5 cmh2o) θαη back-up αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα (21 3/min). Βειηίσζε θπςειηδηθνύ αεξηζκνύ, αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, κείσζε Hct ιίγεο παξνμύλζεηο, θαιή επηβίσζε (ζύγθξηζε κε ηζηνξηθά control) (Windisch W et al, Int J Med Sci 2009; 6: 72 76)

8 Με επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο ζηε ζηαζεξή ΥΑΠ ΔΝΓΔΙΞΔΙ Οη αζζελείο είλαη ζπκπησκαηηθνί παξά ηελ κέγηζηε θαηάιιειε ζεξαπεία λα πιεξνύλ έλα από ηα αθόινπζα θξηηήξηα α) PaCO2>55mmHg (ηελ εκέξα) β) PaCO2 κεηαμύ 50-54mmHg ΑΛΛΑ παξνπζηάδνπλ λπρηεξηλό απνθνξεζκό (πηώζε ηνπ θνξεζκνύ ηεο αηκνζθαηξίλεο <88% ζπλερόκελα γηα 5min ελώ ιακβάλνπλ νμπγόλν κε ξνή >2lt/min πηώζε ηνπ θνξεζκνύ ηεο αηκνζθαηξίλεο <88% γηα πεξηζζόηεξν από ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ θαηαγξαθήο ηνπ ύπλνπ) γ) PaCO2 κεηαμύ 50-54mmHg θαη επαλεηιεκκέλεο λνζειείεο (>2 ζε έλα έηνο) γηα ππεξθαπληθή αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

9 Αξηζκόο αζζελώλ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ (PH) ζηε ΥΑΠ Δπίπησζε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο ζε αζζελήο κε ΥΑΠ Ηπηα ή κέηξηα (κέζε πίεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο <35 mmhg):30-70% ζηηο δηάθνξεο κειέηεο νβαξή (κέζε πίεζε πλεπκνληθήο αξηεηίαο >40 mmhg): <5% Η ζνβαξή ΡΗ ζηε ΥΑΠ ζπλήζσο ζπλνδεύεηαη από δπζαλάινγα κηθξή έθπησζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο-είλαη δπζαλάινγε ηνπ βαζκνύ πεξηνξηζκνύ ηεο εθπλεπζηηθήο ξνήο ( disproportionate PH ) Μέζε πίεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο- mmhg Chaouat A et al AJRCCM 2005;172:

10 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε πλεπκνληθή Τπέξηαζε (PH) ζηε ΥΑΠ 1. PH παξαηεξείηαη ζε ζεκαληηθό πνζνζηό αηόκσλ κε πξνρσξεκέλε ΥΑΠ 2. Οη αζζελείο κε ΥΑΠ κπνξνύλ λα έρνπλ ζνβαξή PH 3. Η PH πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ΥΑΠ κπνξεί λα επηδεηλώλεηαη κε ηνλ ρξόλν, παξαμύλζεηο ΥΑΠ 4. Η PH πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ΥΑΠ είλαη πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία δελ νθείιεηαη απιά ζε ππνμηθό αγγεηόζπαζκν 5. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξηξνθία ηεο δεμηάο θνηιίαο θαη δπζιεηηνπξγία απηήο 6. εκαληηθό πνζνζηό αζζελώλ κε ΥΑΠ παξνπζηάδνπλ PH ζηελ άζθεζε 7. Πξνθαιεί ιεηηνπξγηθό πεξηνξηζκό ζηνπο αζζελείο 8. Μεηώλεη ηελ επηβίσζε ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ

11 Πνζνζηό επηβίσζεο Η παξνπζία πλεπκνληθήο ππέξηαζεο κεηώλεη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ Δπηβίσζε αζζελώλ κε ΥΑΠ πνπ ιακβάλνπλ ζπλερή νμπγνλνζεξαπεία (από ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο). PAP<25mmHg PAP>25mmHg Δπηβίσζε ζε κήλεο Oswald-Mammosser M et al. Chest 1995;107:1193-8

12 Θεξαπεία πλεπκνληθήο ππέξηαζεο ζηε ΥΑΠ Ομπγνλνζεξαπεία- ε κόλε παξέκβαζε πνπ απμάλεη ηελ επηβίσζε, ζηαζεξνπνηεί ή θαη βειηηώλεη ηελ πλεπκνληθή ππέξηαζε Βέιηηζηε αγσγή γηα ΥΑΠ Μεηακόζρεπζε Αγγεηνδηαζηαιηηθά: ΥΙ αίξνπλ ησλ ππνμηθό αγγεηόζπαζκν θαη επηδεηλώλνπλ ηε ζρέζε αεξηζκνύ-αηκάησζεο- ππνμαηκία Μηθξέο κειέηεο ππάξρνπλ γηα Bosentan, Sildenafil ρη βειηίσζε ζηελ ηθαλόηεηα γηα άζθεζε Δπηδείλσζε ππνμαηκίαο θαη πνηόηεηαο δσήο (Bosentan) Τπό κειέηε: κνλνμείδην ηνπ αδώηνπ, Parvastatin ε αζζελείο κε πλεπκνληθή ππέξηαζε δπζαλάινγε ηεο βαξύηεηαο ηεο ΥΑΠ (disproportionate PH) κπνξεί ζηα πιαίζηα θιηληθώλ κειεηώλ λα δνθηκαζηεί ζεξαπεία κε αγγεηνδηαζηαιηηθά (κε δεμηό θαζεηεξηαζκό)

13 Δηδηθέο ζεξαπείεο γηα ην εκθύζεκα Υεηξνπξγηθή Lung Volume Reduction Surgury Βξνγρνζθνπηθέο 1. Δλδνβξνγρηθέο βαιβίδεο κίαο νδνύ 2. Biological Lung Volume Reduction 3. Airway Bypass Tracts

14 Lung Volume Reduction Surgury The national Emphysema Treatment Trial Αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνπ πλεύκνλα κε εκθπζεκαηηθέο αιινηώζεηο πνπ είλαη κε ιεηηνπξγηθό ηόρνο: ε βειηίσζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Μεηώλεηαη ε ππεξδηάηαζε Βειηηώλνληαη ε ειαζηηθή ηάζε επαλαθνξάο ησλ πλεπκόλσλ θαη ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο Μέζνδνο: 1) ζηεξλνηνκή 2) video assisted thoracoscopic surgery Μεηνλεθηήκαηα: αθξηβή κέζνδνο πεξηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή ζλεηόηεηα ζηηο 30 εκέξεο 2,2% έλαληη 0,2% (control) ζηηο 90 εκέξεο 5,2% έλαληη 1,5% (control) γηα επηιεγκέλνπο κόλν αζζελείο

15 The national Emphysema Treatment Trial ΠΟΙΟΙ ΑΘΔΝΔΙ Μεξηθά από ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ζπκκεηνρή ζηε NETT Δκθύζεκα θαη ζηνπο δύν πλεύκνλεο TLC>100% pred, RV>150% pred, FEV1<45% pred (>15%) [ηηκέο πξν απνθαηάζηαζεο] PaCO2<60mmHg, PaO2>45mmHg (ζηνλ αέξα) [ηηκέο πξν απνθαηάζηαζεο] BMI<31 (male) <32.3 (female)

16 The national Emphysema Treatment Trial Οκάδα πςεινύ ρεηξνπξγηθνύ θηλδύλνπ: κεγάιε ρεηξνπξγηθή ζλεηόηεηα ζηηο 30 εκέξεο ηηο επέκβαζεο FEV 1 </=20% ΚΑΙ είηε DLCO </=20% είηε νκνηνγελέο εκθύζεκα Οκάδα πνπ σθειείηαη: αζζελείο κε εκθύζεκα ζηνπο άλσ πλεπκνληθνύο ινβνύο ΚΑΙ ρακειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε (κεηά από πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο) Όθεινο: κεγαιύηεξε επηβίσζε βειηίσζε ηθαλόηεηαο γηα άζθεζε θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ιηγόηεξεο παξνμύλζεηο ρεηηθό όθεινο: αζζελείο κε εκθύζεκα ζηνπο άλσ πλεπκνληθνύο ινβνύο ΚΑΙ πςειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε Βειηίσζε ηθαλόηεηαο γηα άζθεζε θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο

17 ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΘΑΝΑΣΟΤ ΔΜΦΤΗΜΑ: ΣΟΤ ΑΝΩ ΛΟΒΟΤ Υακειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε Τςειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε ΔΜΦΤΗΜΑ: ΟΥΙ ΣΟΤ ΑΝΩ ΛΟΒΟΤ Υακειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε Τςειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε Υξόληα κεηά ηελ ηπραηνπνίεζε

18 ΔΜΦΤΗΜΑ: ΣΟΤ ΑΝΩ ΛΟΒΟΤ Ιθαλόηεηα γηα άζθεζε Πνηόηεηα δσήο Υακειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε Τςειή ηθαλόηεηα γηα άζθεζε

19 Βξνγρνζθνπηθέο ζεξαπείεο γηα ην εκθύζεκα Δλδνβξνγρηθέο βαιβίδεο κίαο νδνύ Biological Lung Volume Reduction- κε ηελ ρξήζε βηνινγηθώλ πιηθώλ Airway Bypass Tracts

20 Δλδνβξνγρηθέο βαιβίδεο κίαο νδνύ Δπηηξέπνπλ ηελ έμνδν ηνπ αέξα-εθθξίζεσλ από ηνπο βξόγρνπο αιιά όρη ηε είζνδν αέξα ζε απηνύο Πξνθαινύλ ζύκπησζε (αηειεθηαζία) ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο ζηόρνπ -LVR

21 IBV (Spiration Inc.) EBV (Emphasys Medical Inc.)

22

23 Biological Lung Volume Reduction Έγρπζε Βηνινγηθνύ πιηθνύ ζε ππνηκεκαηηθνύο βξόγρνπο κε ζηόρν ηε ζύκπησζε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο ζηόρνπ Δθιύεηαη θιεγκνλή ζην πλεπκνληθό παξέγρπκα κε απνηέιεζκα ηελ νπιώδε ξίθλσζή ηνπ.

24 Airway Bypass Tracts Γεκηνπξγία κε αλαηνκηθώλ (λέσλ) αεξνθόξσλ νδώλ κεηαμύ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ππεξδηάηαζε θαη παξαθείκελσλ βξόγρσλ Καηεπζύλεηαη ν παγηδεπκέλνο αέξαο από ηηο πεξηνρέο κε ππεξδηάηαζε ζε λέεο κεγάιεο αεξνθόξνπο νδνύο παξαθάκπηνληαο ην ηκήκα ησλ αεξνθόξσλ νδώλ πνπ παξνπζηάδεη πεξηνξηζκό ηεο εθπλεπζηηθήο ξνήο.

25 Airway Bypass Tracts Δληνπίδεηο κηα πεξηνρή ρσξίο αγγεία κε ηελ ρξήζε Doppler Αλνίγεηο νπή ζην παξέγρπκα (κε βειόλα) Γηάλνημε ηεο νπήο κε κπαιόλη (δηαζηνιή) Σνπνζέηεζε stent

26 Βξνγρνζθνπηθέο ζεξαπείεο γηα ην εκθύζεκα ε δηάθνξεο κειέηεο: βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο, βειηηώλνπλ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, βειηηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα γηα άζθεζε κεηώλνπλ ηα ζπκπηώκαηα ΑΛΛΑ: όρη ζε όιεο ηηο κειέηεο, όρη ζε όινπο ηνπο αζζελείο Οη ελδνβξνγρηθέο βαιβίδεο δελ θαηαξγνύλ ηνλ παξάπιεπξν αεξηζκό (collateral ventilation) πγθξηηηθά κε ην LVRS: ιηγόηεξν επεκβαηηθέο πην θηελέο απεπζύλνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο αζζελείο ΑΛΛΑ ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθέο ηα απνηειέζκαηά ηνπο έρνπλ κηθξόηεξε ρξνληθή δηάξθεηα δελ έρνπλ γίλεη καθξνρξόληεο κειέηεο Δλδείμεηο: ζε αζζελείο πνπ δελ είλαη ππνςήθηνη γηα LVRS εθαξκνγή ζηα πιαίζηα θιηληθώλ κειεηώλ

27 Μεηακόζρεπζε Αζζελείο πνπ παξά ηε κέγηζηε δπλαηή ζεξαπεία (θαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή) ζπλερίδνπλ λα επηδεηλώλνληαη Βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα δσήο Ακθίβνιε ε βειηίσζε ζηελ ζλεηόηεηα Δπηβίσζε 1 έηνο (85%) 3 έηε (68%) Η δηπιή κεηακόζρεπζε πλεπκόλσλ πξνζθέξεη κεγαιύηεξν όθεινο ζηελ επηβίσζε από ηελ κεηακόζρεπζε ελόο Πλεύκνλα κόλν. Thabut G et al, Lancet 2008,371;744-51

28 Μεηακόζρεπζε Αζζελείο πνπ παξά ηε κέγηζηε δπλαηή ζεξαπεία (θαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή) ζπλερίδνπλ λα επηδεηλώλνληαη Guidelines for Referral BODE index > 5. Guidelines for Transplantation BODE index 7-10 ή έζησ 1 από ηα αθόινπζα: Ννζειεία γηα παξόμπλζε ΥΑΠ κε νμεία ππεξθαπλία (PCO2 >50 mmhg). Πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη/ή πλεπκνληθή θαξδία παξά ηελ νμπγνλνζεξαπεία. FEV1<20% θαη είηε DLCO<20% ή νκνηνγελέο εκθύζεκα International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for the selection of lung transplant candidates J Heart Lung Transplant 2006;25:

29 Πηζαλόηεηα επηβίσζεο Γείθηεο BODE θαη πηζαλόηεηα επηβίσζεο ζε αζζελείο κε ΥΑΠ BODE Δπηβίσζε ζε κήλεο N Engl J Med 2004;350:

30 Παξόμπλζε ΥΑΠ Έλα ζπκβάλ ζηελ θπζηθή πνξεία ηεο λόζνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ κεηαβνιή (επηδείλσζε) από ηα ζπλεζηζκέλα επίπεδα ηεο δύζπλνηαο, ηνπ βήρα θαη/ή ησλ πηπέισλ πνπ έρεη ν αζζελήο. Σν ζπκβάλ απηό είλαη νμείαο έλαξμεο δηαθνξεηηθό από ηελ κηθξή δηαθύκαλζε ζηα ζπκπηώκαηα πνπ έλαο αζζελήο κπνξεί λα έρεη από κέξα ζε κέξα ζπλήζσο απαηηεί αιιαγή ζηελ ηαθηηθή ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη έλαο αζζελήο κε ΥΑΠ Σα πην ζπρλά αίηηα παξόμπλζεο ΥΑΠ: ινηκώμεηο αηκνζθαηξηθνί ξύπνη. Πεξίπνπ ζην 1/3 ησλ παξνμύλζεσλ δελ εμαθξηβώλεηαη ην αίηην

31 Ιζηνξηθό, Κιηληθή Δμέηαζε θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζε αζζελείο κε Παξόμπλζε ηεο Φ.Α.Π.

32 Celli BR. Chest 2008;133:

33 Δνδείξειρ νοζηλείαρ αζθενών με παπόξςνζη ηηρ Χ.Α.Π. Μεγάιε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελή, πρ μαθληθή εθδήισζε δύζπλνηαο εξεκίαο, αιιαγή ζην δηαλνεηηθό επίπεδν θιπ Σνβαξή ΦΑΠ Δκθάληζε θιηληθώλ ζεκείσλ πνπ δελ πξνϋπήξραλ (πρ θπάλσζε, πεξηθεξηθά νηδήκαηα θάησ άθξσλ). Αλεπαξθή αληαπόθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηελ θαη νίθνλ αγσγή. Σπλππάξρνληα πξνβιήκαηα (πλεπκνλία, θαξδηαθή αξξπζκία, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα) Σπρλέο παξνμύλζεηο Δθδήισζε θαξδηαθήο αξξπζκίαο (πνπ δελ πξνϋπήξρε) Αβεβαηόηεηα δηαγλσζηηθή Ηιηθησκέλνο αζζελήο Αδπλακία ηνπ αζζελή λα θξνληίζεη ηνλ εαπηό ηνπ σο εμσηεξηθόο αζζελήο (δελ έρεη επαξθή ππνζηήξημε ζην ζπίηη)

34 Θεπαπεία αζθενών με παπόξςνζη Χ.Α.Π. ζηο νοζοκομείο Ομπγνλνζεξαπεία (εάλ SaO2<90%) Βξνγρνδηαζηαιηηθά Βπασείαρ δπάζηρ β 2 αγωνιζηέρ (αιβνπηεξόιε, ζαιβνπηακόιε) θαη/ή Ιππαηπόπιο MDI κε αεξνζάιακν ή λεθεινπνηεηή Θενθπιιίλε? (κε επαξθήο αληαπόθξηζε ζηα βξαρείαο δξάζεο εηζπλεόκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά) Κνξηηθνζηεξνεηδή Δάλ αλεθηή από ην ζηόκα, πξεδληδόλε mg per os q day γηα 10 εκέξεο Δάλ ε ιήςε από ην ζηόκα είλαη κε αλεθηή, ηζνδύλακε δόζε i.v. γηα κέρξη 14 εκέξεο Δμεηάζηε ηελ ρνξήγεζε εηζπλεόκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ κέζσ MDI ή λεθεινπνηεηή Αληηβηνηηθά Με επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο

35 ERV IRV Γηαηί Βξνγρνδηαζηαιηηθά ζηελ παξόμπλζε ΥΑΠ κεηώλνπλ ηελ δπλακηθή ππεξδηάηαζε Φπζηνινγηθή θαηάζηαζε Σηαηηθή Υπεξδηάηαζε Γπλακηθή Υπεξδηάηαζε IC V T RV Παγίδεπζε αέξα ζε θαηάζηαζε εξεκίαο «Έηε-Γεθαεηίεο» Παγίδεπζε αέξα ιόγσ παξόμπλζεο «Γεπηεξόιεπηα Λεπηά»

36 Τπεξδηάηαζε Βξνγρνδηαζηαιηηθά

37 Μεηαβνιή ηεο FEV1 (%) από ην baseline Γηαηί Κνξηηθνεηδή ζηελ παξόμπλζε ΥΑΠ Αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη Σαρύηεξε βειηίσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο Μηθξόηεξνο ρξόλνο λνζειείαο Ηκέξεο λνζειείαο Ηκέξεο από ηελ εηζαγσγή Davies L et al, Lancet 1999; 354:

38 Γηαηί Κνξηηθνεηδή ζηελ παξόμπλζε ΥΑΠ Θάναηορ Γιαζωλήνωζη Δπανειζαγωγή Θεξαπείαο Niewoehner D et al, N Engl J Med 1999;340:1941-7

39 Υνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζηελ παξόμπλζε ΥΑΠ Κξηηήξηα Anthonisen (όθεινο από αληηβηνηηθά ζηελ παξόμπλζε ΥΑΠ). Αζζελείο πνπ έρνπλ αύμεζε δύζπλνηαο απμεκέλε παξαγσγή πηπέισλ αιιαγή ηεο ρξνηάο ησλ πηπέισλ ΔΝΓΔΙΞΗ ρνξήγεζεο αληηβηνηηθώλ ζε αζζελείο κε παξνμπλζε ΥΑΠ ζπλδπάδνπλ θαη ηα ηξία θξηηήξηα ηνπ Anthonisen παξνπζηάδνπλ ηα δύν από ηα ηξία θξηηήξηα ηνπ Anthonisen κε ην έλα από ηα δύν λα είλαη ηα ππώδε πηύεια. Αζζελείο κε ζνβαξή παξόμπλζε ΥΑΠ πνπ ρξεηάδεηαη κεραληθή ππνζηήξημε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ είηε κε επεκβαηηθό είηε κε κε επεκβαηηθό κεραληθό αεξηζκό.

40 Αζζελείο πνπ επηβίσζαλ (%) Η ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζηελ παξόμπλζε ΥΑΠ πνπ ρξεηάδεηαη κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο (επεκβαηηθόο ή κε επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο) κεηώλεη ηελ ζλεηόηεηα. Ofloxacin placebo Kaplan-Meier αλάιπζε επηβίσζεο Αζζελείο κε παξόμπλζε ΥΑΠ πνπ λνζειεύζεθαλ ζε ΜΔΘ ρξήδνληαο κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο. Υνξήγεζε Οθινμαζίλεο ή Placebo Nouira S et al. Lancet 2001; 358:2020-5

41 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΞΤΝΗ ΥΑΠ ΟΜΑΓΑ ΟΡΙΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ Α Ήπηα παξόμπλζε ΥΑΠ. Υσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα δπζκελή έθβαζε. H. Influenzae, S. Pneumoniae, M. Catarrhalis, C. Pneumoniae, Ινη Β Μέηξηα παξόμπλζε ΥΑΠ κε πξνδηαζεζηθνύο παξάγνληεο γηα δπζκελή έθβαζε Οκάδα Α θαη: παξνπζία αλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ (αλζεθηηθόο ζηελ πεληθηιίλε S. Pneumoniae) Enterobacteriaceae, (K. Pneumoniae, E. Coli, Proteus, Enterobacter θιπ) Γ νβαξή παξόμπλζε ΥΑΠ κε πξνδηαζεζηθνύο παξάγνληεο γηα P. Aeruginosa Οκάδα B θαη P. Aeruginosa

42 ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΞΤΝΗ ΥΑΠ ΟΜΑΓΑ ΑΓΩΓΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚA ΠΑΡΔΝΣΔΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α Β-ιαθηάκε Amoxicillin/ Ampicillin ή Σεηξαθπθιίλε ή Trimethoprim/Sulfame -thoxazole Β- ιαθηάκε/αλαζηνιέα ιαθηακαζώλ Co-amoxiclav ή Μαθξνιίδεο (Azithromycin, Clarithromycin, Roxithromycin) ή 2 εο -3 εο γελεάο θεθαινζπνξίλεο ή Κεηνιίδεο (Telithromycin) Β Β-ιαθηάκε/αλαζηνιέα ιαθηακαζώλ Co-amoxiclav Fluoroquinolones (Levofloxacin, Moxifloxacin, Gemifloxacin) Β-ιαθηάκε/αλαζηνιέα ιαθηακαζώλ (Co-amoxiclav Ampicillin/sulbactam) ή 2 εο ή 3 εο γελεάο θεθαινζπνξίλε ή Fluoroquinolones (Levofloxacin, Moxifloxacin) Γ Fluoroquinolones (Ciprofloxacin ή Levofloxacin High dose) Fluoroquinolones (Ciprofloxacin ή Levofloxacin High dose) ή Αληηςεπδνκνλαδηθή β- ιαθηάκε

43 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ινίκσμε κε Pseudomonas Aeruginosa ζε αζζελείο κε ΥΑΠ πξόζθαηε λνζειεία ζπρλή ιήςε αληηβηνηηθώλ (πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξόλν ή πξόζθαηε ιήςε (ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο) αληηβηνηηθώλ. νβαξή παξόμπλζε ΥΑΠ. Απνκόλσζε ζε παιαηόηεξε θαιιηέξγεηα πηπέισλ Pseudomonas Aeruginosa ή ρξόληνο απνηθηζκόο κε P. Aeruginosa Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαθή πξόγλσζε πλύπαξμε ππνθείκελσλ λόζσλ νβαξή ΥΑΠ πρλέο παξνμύλζεηο Υξήζε αληηβηνηηθώλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο

44 Με επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο- NIV ΔΝΓΔΙΞΗ NIV ε αζζελείο πνπ (παξά ηελ αξρηθή ζεξαπεία κε βξνγρνδηαζηαιηηθά θαη ειεγρόκελε νμπγνλνζεξαπεία) Παξνπζηάδνπλ κέηξηα πξνο ζνβαξή δύζπλνηα κε ρξήζε επηθνπξηθώλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ θαη παξάδνμε αλαπλνή αλαπλεπζηηθή νμέσζε, ph <7,35. ηαρύπλνηα > 25 αλαπλνέο/ιεπηό ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΗ NIV Αλαπλεπζηηθό arrest Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα (ππόηαζε, αξξπζκία, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) πγρπηηθόο αζζελή, πνπ δε ζπλεξγάδεηαη Τςειό θίλδπλν εηζξόθεζεο (δε κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνπο αεξαγσγνύο) Δθθξίζεηο θνιιώδεηο ή πνπ απνβάιινληαη δύζθνια Πξόζθαην ρεηξνπξγείν ζην πξόζσπν ή ζηνπο αλώηεξνπο αεξαγσγνύο Σξαύκα/έγθαπκα ζην πξόζσπν ηαζεξή απόθξαμε αλώηεξνπ αεξαγσγνύ Έκεηνο

45 % ησλ αζζελώλ Γηαζσιήλσζε ζε αζζελείο κε παξόμπλζε ΧΑΠ κε ή ρσξίο NIV NIPPV Control Kramer et al 1995 Brochard et al 1995

46 Χξόλνο ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο (εκέξεο) ζε αζζελείο κε παξόμπλζε ΧΑΠ κε ή ρσξίο NIV * NIPPV Control Brochard et al. NEJM 1995;333:817

47 % ησλ αζζελώλ Δλδνλνζνθνκεηαθή Θλεηόηεηα (%) ζε αζζελείο κε παξόμπλζε ΧΑΠ κε ή ρσξίο NIV Bott et al 1993 Brochard et al 1995 NIPPV Control

48 Δθηίκεζε Αζζελνύο/Λήςε Αεξίσλ Αίκαηνο Έλαξμε Ομπγνλνζεξαπείαο Δμαζθάιηζε PaO2 > 60 mmhg Ρύζκηζε Ο2 ώζηε Sa Ο2 > 90% OXI Τπεξθαπλία? NAI Κακία Αιιαγή ζηηο Ρπζκίζεηο (PaCO2>50 mmhg) ph<7,35? (κε PaO2 > 60 mmhg) NAI Δπαλεθηίκεζε Αεξίσλ ζε 1-2 ώξεο Τπεξθαπλία? (PaCO2>50 mmhg) OXI Γηαηήξεζε Ο2 SaO2 >90% Γηαηήξεζε Ο2 SaO2 >90% Δπαλεθηίκεζε Αεξίσλ ζε 1-2 ώξεο ph<7,35? ΟΥΙ (κε PaO2 > 60 mmhg) ΟΥΙ Κακία Αιιαγή ζηηο Ρπζκίζεηο NAI θέςνπ Μεραληθό Αεξηζκό NPPV ή Γηαζσιήλσζε

49 Δλδείμεηο κεραληθνύ αεξηζκνύ Απνηπρία, αληέλδεημε ηνπ NIV ή αδπλακία ηνπ αζζελή λα ηνλ αλερηή ζνβαξή δύζπλνηα κε ρξήζε επηθνπξηθώλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ θαη παξάδνμε αλαπλνή ηαρύπλνηα > 35 αλαπλνέο/ιεπηό Απεηιεηηθή γηα ηελ δσή ππνμαηκία αλαπλεπζηηθή νμέσζε, ph <7,25 Αλαπλεπζηηθό arrest Έθπησζε επηπέδνπ ζπλείδεζεο Τπόηαζε, θαηαπιεμία πλππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο: κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, ζήςε, πλεπκνλία, πλεπκνληθή εκβνιή, βαξόηξαπκα θιπ

50 Παξόμπλζε Υ.Α.Π. Μεραληθόο Αεξηζκόο ΝΑΙ Αληέλδεημε γηα NPPV? ΟΥΙ Γηαζσιήλσζε MV NPPV θαη Παξαθνινύζεζε Απνγαιαθηηζκόο (weaning) ΝΑΙ Βειηίσζε ph, PaCO2, θιηληθήο εηθόλαο? ΟΥΙ πλέρηζε NPPV Γηαζσιήλσζε MV γηα 48 ώξεο Απνγαιαθηηζκόο ΔΠΙΣΤΥΙΑ 2 ώξεο δνθηκαζία Σ-piece ΑΠΟΣΤΥΙΑ Γηαθνπή MV NPPV

51 Δλδείμεηο εηζαγσγήο ζηε ΜΔΘ νβαξή δύζπλνηα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζηελ αξρηθή επείγνπζα ζεξαπεία Αιιαγέο ζην επίπεδν επηθνηλσλίαο (ζύγρπζε, ιήζαξγνο, θώκα) Δκκέλνπζα ή επηδεηλνύκελε ζνβαξή ππνμαηκία (PaO2<40mmHg) θαη/ή ζνβαξή/επηδεηλνύκελε ππεξθαπλία (PaCOs>60mmHg) θαη/ή ζνβαξή/επηδεηλνύκελε αλαπλεπζηηθή νμέσζε (PH<7,25) παξά ηελ νμπγνλνζεξαπεία θαη ηελ ρξήζε NIV. Αλάγθε γηα κεραληθή ππνζηήξημε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα-αλάγθε γηα αγγεηνζπζπαζηηθά θάξκαθα

52 Κξηηήξηα εμόδνπ από ην λνζνθνκείν Γελ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία κε β2-δηεγέξηεο ζπρλόηεξα από θάζε 4 ώξεο Ο αζζελήο είλαη ηθαλόο λα πεξπαηάεη ζην ζάιακν λνζειείαο (εθόζνλ πξηλ δελ ήηαλ θιηλήξεο) Ο αζζελήο κπνξεί λα ηξώεη θαη λα θνηκάηαη ρσξίο λα ζπρλέο δηαθνπέο ιόγσ δύζπλνηαο Ο αζζελήο είλαη θιηληθά ζηαζεξόο γηα ώξεο Σα αέξηα αξηεξηαθνύ αίκαηνο είλαη ζηαζεξά γηα ώξεο Ο αζζελήο (ή ην άηνκν πνπ ηνλ θξνληίδεη) έρεη πιήξσο θαηαλνήζεη ηελ ζσζηή ιήςε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο Έρνπλ δνζεί νδεγίεο γηα επαλεθηίκεζε Η παξαθνινύζεζε θαη ε θξνληίδα ζην ζπίηη έρνπλ νξγαλσζεί (πρ επηζθέπηξηα πγείαο, ζπζθεπή νμπγόλνπ θιπ) Ο αζζελήο, ε νηθνγέλεηα θαη ν ηαηξόο είλαη πεπεηζκέλνη όηη ν αζζελήο κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ηθαλνπνηεηηθά

53 Οδεγίεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε αζζελώλ κε παξόμπλζε ΥΑΠ κεηά ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν Δπαλεθηίκεζε ησλ αζζελώλ εληόο 4 εβδνκάδσλ Αμηνιόγεζε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ επξεκάησλ από ηελ θπζηθή εμέηαζε Δθηίκεζε ηεο αλάγθεο γηα ρνξήγεζε νμπγόλνπ Δπαλάιεςε εμεηάζεσλ κε πξνεγνύκελν ζεηηθό εύξεκα Δθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ Καηαλόεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζρήκαηνο

54 Παξάδεηγκα 1 Αζζελήο 70 εηώλ κε ΥΑΠ ([FEV1/FVC=58%, FEV1 κεηά βξνγρνδηαζηνιή =1,081lt (47% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ)] Υσξίο νμπγνλνζεξαπεία θαη νίθνλ Υσξίο ζπρλέο παξνμύλζεηο Έρεη ζαθραξώδε δηαβήηε, παξνπζηάδεη ηηο δύν ηειεπηαίεο εκέξεο επηδείλσζε δύζπλνηαο κε ππώδε πηύεια Δίλαη αηκνδπλακηθά ζηαζεξόο, κέηξηα ηαρππλντθόο κε ήπηα ρξήζε αλαπλεπζηηθώλ επηθνπξηθώλ κπώλ θαη κε θαιή επηθνηλσλία PO2 = 50 mmhg, FiO2=21%, PCO2 = 32 mmhg Πξηλ 3 κήλεο είρε λνζειεπζεί γηα παξόμπλζε ΥΑΠ γηα 5 εκέξεο..

55 ρνιηαζκόο 1 Ο αζζελήο έρεη ζνβαξή ΥΑΠ (ζηάδην ΙΙΙ θαηά GOLD) Έρεη παξόμπλζε ηύπνπ ΙΙ ρξεηάδεηαη λνζειεία Τπνθείκελα λνζήκαηα νβαξή ΥΑΠ Μέηξηα ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ Αηκνδπλακηθά ζηαζεξόο Πιεξνί θξηηήξηα γηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ 2 από ηα 3 θξηηήξηα ηνπ Anthonisen κε ην 1 λα είλαη ηα ππώδε πηύεια Έρεη παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ινίκσμε από Pseud Auruginosa Πξόζθαηε λνζειεία γηα παξόμπλζε Έρεη παξάγνληεο δπζκελνύο έθβαζεο νβαξή ΥΑΠ, ζαθρ δηαβήηεο, πξόζθαηε ιήςε αληηβηνηηθώλ Ομπγνλνζεξαπεία? Σόζε ώζηε SaO 2 >90%

56 67 εηώλ, 60 pack-years Παξάδεηγκα 2 ΥΑΠ δηαγλσζκέλε από 7εηίαο, όρη θαη νίθνλ Ο 2 -ζεξαπεία FEV 1 /FVC =0,56, FEV 1 =1,08 L, 48% pred δύζπλνηαο, βήρα, απόρξεκςεο από 3εκέξνπ Γηαηαξαρή ηνπ ύπλνπ ιόγσ δύζπλνηαο 4 λνζειείεο ην ηειεπηαίν έηνο 32 αλαπλνέο/min, έληνλε ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ-παξάδνμε αλαπλνή SaO 2 = 79% ζηνλ αέξα PCO 2 = 56 mmhg, ph = 7,36, HCO 3 - = 30mEq/L PO 2 = 49 mmhg,

57 ρνιηαζκόο 2 Ο αζζελήο έρεη ζνβαξή ΥΑΠ (ζηάδην ΙΙΙ θαηά GOLD) Έρεη παξόμπλζε ηύπνπ ΙΙΙ ρξεηάδεηαη λνζειεία νβαξή ΥΑΠ κεγάιε ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ Αηκνδπλακηθά ζηαζεξόο Πιεξνί θξηηήξηα γηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ Καη ηα 3 θξηηήξηα ηνπ Anthonisen Έρεη παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ινίκσμε από Pseud Auruginosa πρλέο λνζειείεο (>3 ην ηειεπηαία έηνο) Έρεη παξάγνληεο δπζκελνύο έθβαζεο νβαξή ΥΑΠ, ζπρλέο παξνμύλζεηο Ομπγνλνζεξαπεία-NIV? Αλ κεηά ηελ αξρηθή θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε θαη ηελ ειεγρόκελε ρνξήγεζε νμπγόλνπ ν αζζελήο εμαθνινπζεί λα έρεη αλαπεπζηηθή νμέσζε κε ph<7,35

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο

Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα. Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Θεξαπεία ΥΑΠ ζηαδίνπ ΙΙΙ Οδεγίεο - Κιηληθά παξαδείγκαηα Γεώξγηνο Υεηιάο Πλεπκνλνιόγνο Οξηζκόο Η ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ (κεξηθώο αλαζηξέςηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο Νεθξνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Αίτια στένωσης νεφρικών αρτηριών Αζεξνζθιήξσζε Ιλνκπηθή δπζπιαζία Επιδημιολογία Πιεζπζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξδηάηαζε: κεραληζκνί θαη ζπλέπεηεο

Υπεξδηάηαζε: κεραληζκνί θαη ζπλέπεηεο Υπεξδηάηαζε: κεραληζκνί θαη ζπλέπεηεο Θεόδσξνο Βαζηιαθόπνπινο Πλεπκνλνιόγνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Α Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηεκίν Αζελώλ Ννζνθνκείν «ν Δπαγγειηζκόο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γπ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΊΑ

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γπ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΊΑ A.ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΔΤΠ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΗ : ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ Οξηζκόο Τπνθεηκεληθό αίζζεκα δπζρέξεηαο ζηελ αλαπλνή Πεξηγξάθεηαη σο: Κνπηαζηηθή αλαπλνή Αδπλακία εθηέιεζεο πιήξνπο αλαπλνήο Αλάγθε θαηαβνιήο κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Ο αζζελήο κε Χ.Α.Π. παξνπζηάδεη απώιεηα βάξνπο Σπρλόηεξα ζε εκθπζεκαηηθνύο αζζελείο 43% Βξνγρηηηδηθνί αζζελείο 3% Αίηηα ππνζξεςίαο 1. Η ειαηησκέλε

Διαβάστε περισσότερα