ΕΠΙ ΗΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 1783

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙ ΗΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 1783"

Transcript

1 ΣYMMEIKTA

2 ΕΠΙ ΗΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 1783 Στην Ιστορία της Θεσσαλονίκης του Απ στολου Βακαλ πουλου, µέσα σε µια πυκνή σειρά επιδηµιών «χολέρας και πανο κλας» που έπληξαν την π λη ανά τους αιώνες, περιλαµβάνεται το έτος Ως πανο κλα αναφέρεται η ασθένεια της χρονιάς εκείνης και στα σχετικά χρονολ για του Αριστοτέλη Σταυρ πουλου και του Κώστα Κωστή, πληροφορία την οποία αντλο ν αµφ τεροι απ το γνωστ ευρετήριο των γαλλικών αρχείων του Σβορώνου, που χαρακτηρίζεται απ τον ίδιο ως peste (=πανώλη), µολον τι στο σχετικ έγγραφο αναφέρονται γενικώς maladies (=ασθένειες) 2. Σ µφωνα µε επιστολή του Γάλλου εµπ ρου Jean Abeille,η επιδηµία αυτή ε- νέσκηψε στη Θεσσαλονίκη τον Ιο νιο του Στις 30 Αυγο στου ο Bρεταν ς πρ ξενος ανέφερε στην πρεσβεία του στην Κωνσταντινο πολη τι εξήντα άτοµα απεβίωναν καθηµερινά. λοι οι γιατροί της π λης, εκτ ς απ τον αν υποπρ ξενο, είτε είχαν ήδη πεθάνει είτε ασθενο σαν είτε είχαν φροντίσει να εγκαταλείψουν την π λη µαζί µε άλλους κατοίκους της. Μέρος των φυγάδων κατευθυν ταν στα νησιά πιθαν ν στις Β ρειες Σποράδες κι άλλοι στη Βέροια. Ανάµεσα στους τελευταίους ή- ταν κι η οικογένεια Abbott 4. Η ν σος εκδηλων ταν µε πυρετ, ο οποίος επανερχ ταν δ ο και τρεις φορές µέχρι τελικής πτώσης των ασθενών. Ακ µη και τα πιο υγιή άτοµα ήταν ευάλωτα. Ελάχιστοι Θεσσαλονικείς δεν προσβλήθηκαν 5. Σε κάθε «φράγκικο» σπίτι είχαν δυο-τρεις αρρώστους κι ιδιαίτερα λους τους υπηρέτες, σηµείωσε ο Bενετ ς πρ ξενος 6.Ο ίδιος ο πρ ξενος της Βρετανίας, ο Olifer, και η σ ζυγ ς του ασθένησαν. Ο Olifer ανέρρωσε µετά απ 16 ηµέρες. O Roboli, o πρώτος δραγουµάνος του γαλλικο προξενείου, πέθανε στα τέλη Νοεµβρίου, αφο είχε µείνει κλινήρης απ τον Α γουστο 7. Σ µφωνα µε τον Sir Robert Ainslie, τον Bρεταν πρεσβευτή στην Π λη, ολ κληρη η χώρα µαστιζ ταν απ ελώδεις πυρετο ς, ευλογιά και ιλαρά. Οι ασθένειες αυτές αποδεκάτιζαν σους είχαν επιβιώσει απ την πανώλη, η οποία µ λις είχε προη- 1. Απ στολος Βακαλ πουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.χ.-1983, Θεσσαλονίκη 1983, σ Αριστοτέλης Κ. Σταυρ πουλος, «Η επιδηµιολογία της Θεσσαλονίκης κατά τον 18ο αιώνα», Επιστηµονικ Συµπ σιο στη µνήµη Νίκου Σβορώνου 30 και 31 Μαρτίου 1990, Αθήνα 1993, σ. 25 Κώστας Κωστής, Στον καιρ της πανώλης. Εικ νες απ τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου 14ος-19ος αιώνας, Ηράκλειο 1995, σ Πρβλ. N. G. Svoronos, Salonique et Cavalla ( ), Paris 1951, σ Archives Nationales (France), Affaires Étrangères, B1/1003, επιστολή της 11ης Σεπτεµβρίου 1783, συνηµµένη σε επιστολή του Cousinéry προς τον Μαρκήσιο de Castries, Θεσσαλονίκη, 9 Οκτωβρίου 1783, f. 370v. 4. The National Archives, United Kingdom (NAUK), Privy Council 1/13/38, Olifer προς Ainslie, Θεσσαλονίκη 30 Αυγο στου και 10 Σεπτεµβρίου 1783, ff.3r-v 5. ANF, B1/1003, Cousinéry προς de Castries, Θεσσαλονίκη, 9 Οκτωβρίου 1783, f. 374v. 6. Κωνσταντίνος Μέρτζιος (επιµ.), Μνηµεία µακεδονικής ιστορίας [Mακεδονική Bιβλιοθήκη, αρ. 7], Θεσσαλονίκη, E.M.Σ., 1947, , σ ANF, B1/1003, Cousinéry προς de Castries, Θεσσαλονίκη, 29 εκεµβρίου 1783, f. 378v.

3 294 Σ µµεικτα γηθεί και ακ µη προξενο σε θ µατα στην Κωνσταντινο πολη αλλά και τη Σµ ρνη. Η Σµ ρνη βασανιζ ταν επίσης απ πυρετο ς, που χαρακτηρίζονταν ως «βρωµεροί και κακοήθεις», ορολογία που συνήθως παραπέµπει σε τυφοειδείς 8. Ποια ακριβώς ασθένεια έπληξε τη Θεσσαλονίκη το 1783 είναι δ σκολο να εικάσει κανείς. Σίγουρα δεν ήταν ο τε χολέρα ο τε πανο κλα. Θα µπορο σε κάλλιστα να είναι κάποια ιογενής λοίµωξη. Η περίπτωση µως του τυφοειδο ς πυρετο, την οποία υπαινίσσονται οι πηγές για τη Σµ ρνη, είναι ίσως η πιθαν τερη και µάλιστα του τ φου που µεταφέρεται απ τους ψ λλους των ποντικιών ή, ακ µη χειρ τερα, απ τις ψείρες. Έτσι, λ γω των διαφορετικών συνθηκών διαβίωσης, θα ερµηνευ ταν καλ τερα η υψηλ τερη θνησιµ τητα του υπηρετικο προσωπικο, που δεν θα είχε σηµειωθεί, αν η εστία της µ λυνσης ήταν π.χ. το π σιµο νερ. Εξάλλου, ο τ φος ο µεταφερ µενος µε τις ψείρες έχει και την υψηλ τερη θνησιµ τητα, που υπερβαίνει το 50% των προσβεβληµένων, ειδικά στους ηλικιωµένους, αν δεν ακολουθηθεί αντιβιοτική αγωγή 9. Οι πυρετοί αυτοί δεν ήταν άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη, που φαίνεται τι συνυπήρχαν µε την πανώλη ήδη απ το 1781, αλλά ήταν απολ τως διακριτοί ως αιτία θανάτου. Ο Bενετ ς πρ ξενος είχε σηµειώσει τ τε, τον Ιο λιο του 1781, ως «νέα επιδηµία, τους κακοήθεις πυρετο ς και τους τριταίους». Τους θεωρο σε αποτέλεσµα των κακουχιών που είχαν υποστεί πολλοί κάτοικοι κατά την υποχρεωτική αποδηµία τους απ την π λη για να σωθο ν απ την πανώλη. Είναι ενδιαφέρον τι ο ίδιος παρατήρησε πως απ τους πυρετο ς αυτο ς δεν γλ τωνε κανείς, ακ µη κι αν αποµονων ταν στο σπίτι του, αν δοκίµαζε δηλαδή την εµπειρική µέθοδο αποφυγής της πανώλης 10. Αν η µετάδοση της ν σου γιν ταν απ τις ψείρες ή απ τα κουνο πια (στην περίπτωση του «τριταίου», της κακοήθους, δηλαδή, ελονοσίας), τ τε πράγµατι η α- ποµ νωση ελάχιστα ωφελο σε. Σε κάθε περίπτωση τον Ιανουάριο του 1784, σ µφωνα µε τις βενετικές πηγές, η επιδηµία συνεχιζ ταν κι είχε ήδη προκαλέσει συνολικά περισσ τερα θ µατα απ την πανώλη του Η πανώλη εκείνη, κατά τον Γάλλο πρ ξενο, είχε αφαιρέσει τη ζωή Θεσσαλονικέων, αριθµ υπερβολικ, κατά την κρίση του Σβορώνου, αφο αντιστοιχο σε στον µισ πληθυσµ της π λης 12. Αν, λοιπ ν, ολ κληρο το δε τερο εξάµηνο του 1783 η θνησιµ τητα ήταν τ σο υψηλή σο τον Α γουστο, πράγµα και πάλι απίθανο, τ τε ο συνολικ ς αριθµ ς των θυµάτων θα ήταν άνω των δηλαδή θα είχαν πεθάνει περίπου οι µισοί απ σους κατοίκους είχαν επιζήσει δ ο χρ νια νωρίτερα. µως τέτοιου είδους ερήµωση της π λης δεν αναφέρεται πουθενά. Το µ νο ασφαλές συµπέρασµα είναι τι και στις δ ο περιπτώσεις τα θ µατα της Θεσσαλονίκης µετρο νταν σε χιλιάδες κι τι δεν υπήρχε συνολική στατιστική εικ να προσιτή στους ξένους διπλωµάτες ή τ σο ενδιαφέρουσα, ώστε να συµπεριληφθεί στις εκθέσεις τους. Είναι εντυπωσιακ για τον σ γχρονο µελετητή τι τέτοιου είδους και τέτοιας κλίµακας συµφορές καταλάµβαναν ελάχιστες σειρές της εµπορικής αλ- 8. NAUK, Privy Council 1/13/38, Ainslie προς Fox, 25 Σεπτεµβρίου 1783, f. 1r-v. 9. Για τις ιατρικές συζητήσεις ευχαριστώ τη φίλη κα Στέλλα Γκαρέτσου. 10. Μέρτζιος,.π.,σ π., σ Απ τη µαρτυρία αυτή, της 27ης Ιανουαρίου, µάλλον πλανήθηκε ο Βακαλ πουλος και χρονολ γησε την επιδηµία στα 1784, ενώ η έξαρσή της ήταν την προηγο µενη χρονιά. 12. Νίκος Γ. Σβορώνος, Το εµπ ριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, Αθήνα 1996, σ. 166.

4 Bασίλης K. Γο ναρης, Eπιδηµία στη Θεσσαλονίκη το ληλογραφίας, χωρίς ιδιαίτερα σχ λια και περιγραφές, µολον τι οι συντάκτες των ε- πιστολών θρηνο σαν κι αυτοί οι ίδιοι την απώλεια οικείων τους. Τ σο ζυµωµένη µε τον θάνατο ήταν η κοινωνία του 18ου αι. 13. Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ 13. Για τα αντίστοιχα και δι λου αµελητέα πλήγµατα της πανώλης κατά τον επ µενο αιώνα βλ. Αιµιλία Θεµοπο λου, «Oι επιδηµίες στη Θεσσαλονίκη κατά το ΙΘ αιώνα. Η πανώλης και η χολέρα», Πρακτικά ΙΖ Πανελληνίου Ιστορικο Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1997, σσ

5 296 ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΕΡΝΑΡ ΑΚΗ Έχουν περάσει τρία χρ νια απ τ τε που δηµοσίευσα στη σειρά των φιλολογικών και θεολογικών πραγµατειών της Ε.Μ.Σ. την Αλληλογραφία του φιλολ γου Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου 1. Κλείνοντας τον πρ λογο της δηµοσίευσης εκείνης επεσή- µανα τι η Aλληλογραφία του δεν είναι ο τε µπορεί να είναι πλήρης 2. Τ χη αγαθή, η επισήµανση αυτή επιβεβαιώθηκε έναν χρ νο αργ τερα, ταν ο εγγον ς του Γρηγορίου Βερναρδάκη ηµήτριος είχε την καλοσ νη να µου αποστείλει φωτοτυπία της νέας επιστολής που δηµοσιε ω παρακάτω: την έστειλε ο Παπαγεωργίου στον πρ γον του απ τη Θεσσαλονίκη στις 6 Ιανουαρίου 1884, τέσσερις περίπου µήνες αφ του είχε υποστηρίξει το διδακτορικ του στη Φιλοσοφική Σχολή της Ιένας και επιστρέψει στη Μακεδονία. Η τρισέλιδη επιστολή περιέχει ενδιαφέρουσες (άγνωστες ως τώρα) πληροφορίες που φωτίζουν κυρίως την πρώτη φάση της σταδιοδροµίας του ανδρ ς. Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι ωστ σο οι αναφορές του σε ζητήµατα που αφορο ν τις φιλολογικές έριδες του Εθνικο Πανεπιστηµίου, τα εκπαιδευτικά πράγµατα της Θεσσα- 1. Βλ. Π. Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως Αλληλογραφία ( ) [Eπιστηµονικαί Πραγµατείαι, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική, αρ. 19], Θεσσαλονίκη, E.M.Σ., Ο καθηγητής κ. Ζ. Τσιρπανλής δηµοσίευσε τελευταία Bιβλιοκρισία της Αλληλογραφίας στο περιοδικ Ελληνικά 56/1 (2006) Βασιζ µενος στο υλικ της κατέληξε σε ορισµένες απ ψεις σχετικά µε τον Παπ. τις οποίες και παραθέτει προς συζήτηση. εν αποτελεί πρ θεσή µου να συζητήσω εδώ λες αυτές τις απ ψεις, µολον τι θεωρώ τι η ηθογραφική θεώρηση της προσωπικ τητας του Παπ. που ακολουθεί ο κ. Τ. δεν διευκολ νει ουσιαστικά τον µελλοντικ συγγραφέα της ιστορίας της ελληνικής φιλολογίας, πολ περισσ τερο που πρ κειται για έναν εκπρ σωπ της απ µία νευραλγική περιοχή του αλ τρωτου ελληνισµο. Ο λ γος που αισθάνοµαι ωστ σο την υποχρέωση να απαντήσω στην τελευταία εξ αυτών, εκείνη δηλ. που συνδέεται µε το διαζ γιο του Παπ., οφείλεται στο γεγον ς τι µου αποδίδει πρ θεση που ο τε είχα ο τε εξ ιδιοσυγκρασίας θα µπορο σα να έχω. Συγκεκριµένα ο κ. Τ. θεωρεί (σ. 222) τι η αιτιολογία «µη ολοκλήρωση του γάµου» που παραθέτω στηριζ µενος σε συµπληρω- µατικά έγγραφα (αίτηση διαζυγίου, πατριαρχικ διαζ γιο, ιατρική εξέταση της συζ γου του και αποδοχή υπαιτι τητας απ Παπ.) είναι ασαφής και ζητά να µάθει αν το το οφειλ ταν «σε σεξουαλική ανεπάρκεια, αδιαφορία ψυχρ τητα ή άλλο λ γο», προσθέτει δε µε ανοίκειο διδακτισµ τη διαπίστωση τι «η έρευνα σήµερα έχει ξεπεράσει παλαιά ταµπο που απέτρεπαν την προσέγγιση και ερµηνεία των µη φωτεινών ή αθεάτων πλευρών µιάς προσωπικ τητας». υστυχώς για τον κ. Τ. η ίδια η Αλληλογραφία και ο υποµνηµατισµ ς της τον διαψε δουν. Εάν ο εκδ της της Αλληλογραφίας είχε ταµπο ή /και την πρ θεση να εξιδανικε σει τον Παπ., µε την έννοια να αποκρ ψει σκ πιµα τις µη φωτεινές πλευρές της προσωπικ τητας και του έργου του, τ τε πώς εξηγείται το τι δηµοσίευσε το γεγον ς του διαζυγίου και της επίσηµης αιτιολογίας του (ανολοκλήρωτος γάµος), αφο προηγουµένως τα ανακάλυψε µε συνδυαστική ανεξάρτητη έρευνα στα ΓΑΚ της Λέσβου; (Επί τη ευκαιρία παρατηρώ εδώ τι ο κ. Τ. δεν µπαίνει στον κ πο να ενηµερώσει τον ανυποψίαστο αναγνώστη σχετικά µε το ποια νέα στοιχεία κοµίζει στην έρευνα η Αλληλογραφία και ο εκτενής υποµνηµατισµ ς της ως προς τον Παπ. και την εποχή εν συγκρίσει προς την παλαι τερη έρευνα). σο για τα αίτια που προκάλεσαν αυτ το θλιβερ γεγον ς φοβο µαι τι η αποσαφήνιση που απαιτεί ο κ. Τ. είναι ένα παράδοξο αίτηµα που δεν πρ κειται να ικανοποιηθεί ποτέ δοθέντος τι ο αίτιος του προβλήµατος έχει αποδηµήσει εις τας αιωνίους µονάς εδώ και εκατ περίπου χρ νια. 2. Βλ. Νίγδελης,.π., σ. 12.

6 Παντ. Μ. Νίγδελης, Eπιστολή του Παπαγεωργίου προς τον Bερναρδάκη 297 λονίκης και τις αντιλήψεις ελληνικών κ κλων της π λης για την ταυτ τητά της δ ο δεκαετίες πριν απ το τέλος του 19ου αι. Σε,τι αφορά τη σταδιοδροµία του Παπαγεωργίου µαθαίνουµε τώρα τι αµέσως µετά την επιστροφή του απ τη Γερµανία ο Παπαγεωργίου, βοηθο ντος και του αρνητικο κλίµατος που υπήρχε στους κ λπους της ελληνικής κοιν τητας της Θεσσαλονίκης, προσανατολίσθηκε αρχικά στην ιδέα να καταλάβει θέση υφηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου. Απ την τρίτη µάλιστα παράγραφο της επιστολής, που αποκαλεί τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωάννη Πανταζίδη οιονεί πατέρα του, σε συνδυασµ µε χωρία άλλων επιστολών της Αλληλογραφίας 3 οδηγο µαστε αβίαστα στο συµπέρασµα τι για την ευ δωση των σχεδίων του θα πρέπει να υπολ γιζε σηµαντικά στο κ ρος και τις γνωριµίες του συντοπίτη δασκάλου του (ο Πανταζίδης καταγ ταν, πως και οι εκ πατρ ς πρ γονοί του, απ το Κρο σοβο της Άνω Μακεδονίας). εν θα πρέπει να µας διαφε γει το γεγον ς τι ο Πανταζίδης ήταν ήδη µία απ τις κυρίαρχες φυσιογνωµίες του µακεδονικο λ µπυ των Αθηνών και τι διαδρα- µάτιζε σηµαντικ ρ λο στην ηγεσία του δρώντος παρά τω ΥΠΕΞ περίφηµου Συλλ γου προς ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων (Σ ΕΓ) 4. Έτσι θα µπορο σε να γίνει καλ τερα κατανοητή και η είδηση που δίνει ο Παπαγεωργίου στον αποδέκτη της επιστολής τι είχε απορρίψει «πολλ ς κα συµφ ρους προτάσεις, πως ναλάβ η τ ν διε θυνσιν το ντα θα (ενν. της Θεσσαλονίκης) ιδασκαλείου». Η κατάληξη των φιλοδοξιών αυτών είναι γνωστή: ο Παπαγεωργίου περιορίστηκε τελικά για λ γους που παραµένουν ακ µη αδιευκρίνιστοι στη γυµνασιαρχία του γυµνασίου Μοναστηρίου την οποία άσκησε επί ένα έτος 5 χωρίς ωστ σο να παραιτηθεί ποτέ απ τη φιλοδοξία του να µετοικήσει εις τας «(κον)ιοστεφάνους Αθήνας», για να καταλάβει θέση στο Πανεπιστήµιο 6. Η στενή σχέση µε τον Πανταζίδη δικαιολογεί επίσης την εκ πρώτης ψεως περίεργη φιλία το (µέχρι τώρα θεωρο µενου απ την έρευνα ως φανατικο οπαδο του Κ ντου 7 ) Παπαγεωργίου µε τον Γρηγ ριο Βερναρδάκη, αφο είναι γνωστ τι ο Πανταζίδης συνδε ταν φιλικά µε τον αδελφ του τελευταίου ηµήτριο 8.Τον κατά έξι χρ νια µεγαλ τερ του Γρηγ ριο είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Γερµανία Νίγδελης,.π., επιστολές αρ. 7 (ιδαίτερα σηµ. 13) και Ο Πανταζίδης ( ) ήταν καθηγητής του Πανεπιστηµίου απ το 1875 και υπήρξε ήδη ιδρυτικ µέλος, ταµίας, σ µβουλος και γραµµατέας του Σ ΕΓ (αργ τερα 1890 και 1892 αντίστοιχα διετέλεσε Αντιπρ εδρος και Πρ εδρος του συλλ γου). Για τη ζωή και το έργο του βλ. Αγγ. Ν. Παπακώστα, Ο εν Αθήναις Σ λλογος προς ιάδοσιν των ελληνικών Γραµµάτων. Η ράσις του Συλλ γου κατά την εκατονατετίαν ( ), Αθήνα 1970, σσ Τη υποδείξει του Κωνσταντίνου Παπαρρηγ πουλου και µέσω του Σ ΕΓ. Βλ. σχετικά Σ ΕΓ φ. Γ 6 /216 αρ. εγγρ. 598, 16 Μα (= Νίγδελης,.π., σ. 37 σηµ. 12). Πρ κειται για ε- πιστολή που απευθ νει ο Γενικ ς Πρ ξενος της Ελλάδας Π. Λογοθέτης προς τον Κ. Παπαρρηγ πουλο. 6. Βλ. παρακάτω σηµ Βλ. ενδεικτικά Π. Λέτσας, «Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (+1914)», Μακεδονικά 1 (1940) Βλ. σχετικά. Ν. Βερναρδάκης, «Ζωγράφειος Ελληνική Βιβλιοθήκη», Εστία τχ. 663 (1888) 577, που ο Βερναρδάκης αποκαλεί τον Ι. Πανταζίδη σοφ ς φίλος µου. 9. Βλ. Νίγδελης,.π., επιστολή αρ. 17 σηµ. 41. Η γνωριµία των δ ο ανδρών χρονολογείται το πιθαν τερο απ την εποχή των σπουδών του Παπ. στη Λειψία (Νοέµβριος 1878-Μάρτιος 1880).

7 298 Σ µµεικτα Σε συνάφεια µε τα παραπάνω βρίσκεται ένα ακ µη σηµαντικ ζήτηµα της επιστολής που δεν είναι άλλο απ τις απ ψεις για τη νεοελληνική γλώσσα τις οποίες είχε αρχίσει να δηµοσιε ει ο ηµήτριος Βερναρδάκης, παραιτηθείς (τ τε) καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, στην εφηµερίδα Νέα Ηµέρα ήδη απ τον Ιο νιο του 1883, µε αφορµή την έκδοση του έργου του µισητο αντιπάλου του Σ. Κ. Κ ντου, Γλωσσικαί παρατηρήσεις αναφερ µεναι εις την νέα ελληνική γλώσσα (1882). Τα άρθρα αυτά αποτελο σαν συνέχεια της φιλολογικής (µε έντονες ιδεολογικές αποχρώσεις) δια- µάχης ανάµεσα στους δ ο άνδρες που είχε αρχίσει απ το Στη στατική θεώρηση της γλώσσας του Κ ντου, σ µφωνα µε την οποία η νεοελληνική στη γραπτή της µορφή έπρεπε να αποκαθαρθεί ακολουθώντας το τυπικ της αττικής, ο Βερναρδάκης αντιπαραθέτει ένα εξελικτικ πρ τυπο η γνώση της αρχαίας γλώσσας (ως σ νολο, δηλ. τ ποι, ετυµολογία, σ νταξη) είναι χρήσιµη στον βαθµ που επιτρέπει τη φυσιολογική εξέλιξη της οµιλουµένης, πολ περισσ τερο που η τελευταία απ άποψη τ πων παρουσιάζεται ενίοτε πλουσι τερη της αττικής 10. Οι απ ψεις αυτές φαίνεται να αφήνουν ερωτηµατικά στον νεαρ Παπαγεωργίου ο οποίος µως ακολουθώντας το ένστικτο της επαγγελµατικής θα λέγαµε αυτοσυντήρησης αποφε γει µε διπλωµατικ τητα να πάρει θέση και απλώς διατυπώνει την ευχή αυτ ς και ο συνο- µιλητής του να βρεθο ν στην Αθήνα, για να «ξακριβώσουν π κοινο τ πρ γµα». πως αποδεικν εται άλλωστε απ αρχειακ υλικ 11, στην πρώτη φάση της σταδιοδροµίας του υπολ γιζε στην υποστήριξη των Βερναρδάκηδων. ο ακ µη αναφορές του Παπαγεωργίου στην επιστολή αξίζει να προσεχθο ν ιδιαίτερα. Η πρώτη αφορά την άγνωστη απ αλλο πρ ταση µίας εκ των αντιµαχο- µένων την εποχή εκείνη παρατάξεων της Eλληνικής Kοιν τητας της Θεσσαλονίκης στον Γρηγ ριο Βερναρδάκη να αναλάβει τη διε θυνση του γυµνασίου, την οποία, πως µαθαίνουµε, απέρριψε ο Μυτιληναίος φιλ λογος 12. Η δε τερη παρουσιάζει γενικ τερο ενδιαφέρον καθώς πρ κειται για τον α- παξιωτικ χαρακτηρισµ «ρυπαρ Eβραιο πολις» που χρησιµοποιεί για τη Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς εννοεί ο Παπαγεωργίου χρησιµοποιώντας τον δεν είναι α- π λυτα σαφές. Ο χαρακτηρισµ ς αυτ ς παραπέµπει κατά τη γνώµη µου σε δ ο χαρακτηριστικά της π λης την περίοδο αυτή. Το πρώτο αφορά την κακή υγειονοµική της κατάσταση ιδιαίτερα δε των εβραϊκών συνοικιών της. πως είναι γνωστ, η κατάσταση αποτυπώνεται µε γλαφυρ τρ πο στον τ πο αλλά και σε περιηγητικά κείµενα της εποχής. Χαρακτηριστική είναι λ.χ. η περιγραφή της π λης που δηµοσιε ει η εφηµερίδα Ερµής το Εκεί, αφο σηµειώνεται τι η επιφάνεια των δρ - µων της είναι παραγεµισµένη µε τ ς προστυχο σας καθαρσίας, ν σ ψις παρέχει ε ς τ ν διερχ µενον ξε αν σµήν, παρεµφερ πρ ς τ ν τ ν τεταριχευµένων λαχάνων, προστίθεται η αποκαλυπτική παρατήρηση τι µετά την κατεδάφιση του τείχους της θάλασσας (1869) αποκαλ φθηκαν σε άµεση γειτνίαση µε αυτήν πλ θος 10. Για τη διαµάχη Βερναρδάκη-Κ ντου την ιστορία και το περιεχ µεν της βλ. Παντ. Αργ ρης, «Πανεπιστηµιακές έριδες: η περίπτωση του. Βερναρδάκη και του Κ. Κ ντου», Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και Πολιτική, Αθήνα 1989, σσ Βλ. Νίγδελης,.π., επιστολές αρ. 19 και Για τις αντιµαχ µενες µερίδες στη µια εκ των οποίων πρωταγωνιστο σε ο θείος του Παπ. Τάσκος Παπαγεωργίου και τις έριδες της κοιν τητας την εποχή αυτή βλ. Στ. Ζαπάντη, «Οι ενδοκοινοτικές έριδες στην Ελληνική Κοιν τητα της Θεσσαλονίκης απ το 1881 έως το 1912», Πρακτικά Ι Πανελληνίου Ιστορικο Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 121.

8 Παντ. Μ. Νίγδελης, Eπιστολή του Παπαγεωργίου προς τον Bερναρδάκη 299 σαπρ ν κα τοιµορρ πων ο κι ν, νηκουσ ν πρ πάντων ε ς βραϊκ ς ο κογενείας ν α ς, ν µ καθ λην τ ν ν κτα φεγγον ο φανο τ ν κ προχείρου πηγέντων κε καφφενείων, θ λεγεν ποιητ ς τι πλαν ται τ φάσµα τ ς δυστυχίας κα ρηµώσεως 13. Το δε τερο χαρακτηριστικ που υπαινίσσεται ο Παπαγεωργίου θα πρέπει να α- φορά περισσ τερο τον κυρίαρχο ρ λο που διαδραµάτιζε η εβραϊκή κοιν τητα στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της π λης 14 και λιγ τερο την πληθυσµιακή της υπεροχή, αφο ειδικά την περίοδο εκείνη οι επίσηµες οθωµανικές απογραφές δείχνουν ελαφρά υπεροχή του ελληνικο πληθυσµο έναντι του εβραϊκο και του µουσουλ- µανικο, λ γω του µεγάλου αριθµο Ελλήνων προσφ γων που κατέφυγαν στην π λη απ το Λιτ χωρο µετά την ήττα του Αν η ερµηνεία αυτή είναι, πως πιστε ουµε ορθή, τ τε ο Έλληνας λ γιος θα πρέπει να εκφράζει µε τον χαρακτηρισµ αυτ την απαρέσκειά του προς το εβραϊκ στοιχείο, στάση απ λυτα αναµεν µενη για έναν εθνικιστή που ζει µε το νειρο της εθνικής αποκατάστασης της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Για τον Παπαγεωργίου η π λη είναι ελληνική, πως σαφώς δηλώνει σε επιστολή του προς τον επιστήθιο φίλο του και θ µα της δράσης των βουλγαρικών κοµιτάτων γιατρ Κ. Κοντορέπα το 1892, που την αποκαλεί µετ επιτάσεως Θεσσαλονίκη µας µας 16.Υπ την έννοια αυτή ο χαρακτηρισµ ς ρυπαρά Εβραιο πολη αποτελεί µία λακωνική µεν αλλά ενδιαφέρουσα πληροφορία για τα αρνητικά συναισθήµατα που έτρεφε µερίδα τουλάχιστον των µορφωµένων Ελλήνων της Θεσσαλονίκης έναντι των συνοίκων Εβραίων. Eν Θεσσαλονίκ η τ 8 Ιαν(ουαρίου) 1884 Αγαπητ Γρηγ ριε, Πολλ ς µολογ χάριτας σοί τε κα τ ξιοτίµ ω δελφ σου 17 π τα ς θερµα ς πρ ς τ ν κ. Βυζάντιον 18 συστάσεσιν π ρ µο. Μετ τ ν διακοπ ν τ ς κδ σεως τ ς «Κλειο ς» 19, ν πέρυσιν τι γίνωσκον ς ναπ φευκτον, ε νε παρήγορον τι 13. Βλ. Ερµής, φ. της 28/ , πρβλ. Αλ. Καραδήµου-Γερ λυµπου, Μεταξ Ανατολής και σης. Βορειοελλαδικές π λεις στην περίοδο των οθωµανικών µεταρρυθµίσεων, Αθήνα 1997, σ. 157, που επισηµαίνονται άλλα ανάλογου περιεχοµένου κείµενα Ελλήνων και ξένων. Βλ. επίσης Καραδήµου-Γερ λυµπου, αυτ., σ. 159, που αναφορά σε άρθρα της ίδιας εφηµερίδας µε αίτηµα την οργάνωση εκ µέρους της δηµαρχίας υπηρεσίας αποκοµιδής σκουπιδιών απ τας οδο ς της π λεως τας οποίας χιλιάδαι οναρίων καταπληρο σι ακαθαρσιών. 14. Βλ. σχετικά Π. Μ λχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης , Αθήνα 2001, σ. 49 κ.ε. 15. Σ µφωνα µε την επίσηµη απογραφή του 1882 στον καζά Θεσσαλονίκης υπήρχαν Έλληνες, Εβραίοι, Μουσουλµάνοι και διάφοροι. Για τα στοιχεία αυτά, πως και για τις άλλες απογραφές σχετικά µε τον πληθυσµ της Θεσσαλονίκης, βλ. Μ λχο,.π., σ. 29 κ.ε. 16. Βλ. Νίγδελης,.π., επιστολή αρ. 33 (της 15ης Ιουλίου του 1892). 17. Εννοεί τον φιλ λογο και πρώην καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ηµήτριο Βερναρδάκη ( ). Για τη ζωή και το έργο του βλ. Μ. Ι. Μιχαηλίδης, Λεσβιακαί Σελίδες. Μέρος Α Βίος και Έργα του. Βερναρδάκη, Mυτιλήνη Εννοεί τον Αναστάσιο Βυζάντιο συνεκδ τη (µαζί µε τον Γ. Σκυλίτση) της απ το 1866 µετονοµασθείσας σε Νέα Ηµέρα εβδοµαδιαίας εφηµερίδας της Τεργέστης Ηµέρα.Για την ιστορία της εφηµερίδας βλ. Κ. Μάγιερ, Ιστορία του ελληνικο τ που, τ. Α, Αθήνα, σ Η εβδοµαδιαία εφηµερίδα Κλειώ της Τεργέστης ιδρ θηκε απ τον λ γιο ιον σιο Θερειαν, το 1861, µετά την αποχώρησή του απ την Ηµέρα. Σταµάτησε την κυκλοφορία της το

9 300 Σ µµεικτα κδίδεται «Ηµέρα», ε δ ς τι Centralblatt τ ς Λειψίας Wochenschrift το Βερολίνου 20, ε ς ν δυνάµεθα ο φιλολογικώτεροι µε ς τ ν ν τ Ανατολ ε φήµως καλουµένων «φιλολ γων» ν ποστέλλωµεν νίοτε τ ς µικρ ς κα προχειροτέρας διατριβ ς µ ν. Ανάγκη µως ν συστήσητε τ κ. Βυζαντί ω ν καταστήσ η τ ν φηµερίδα α το φιλολογικωτέραν πως, ν θέλ η ν γαπηθ κα διαδοθ περισσ τερον, φο βδοµαδια ον περιοδικ ν σ γγραµµα, ο µεγίστην χουσιν τ παρ µ ν γράµ- µατα νάγκην, δ ν η τ χησε ν χ η Ελλ ς µετ µισυν α να καθ ν θεραπε εται λευθέρως φιλολογία. E ς Θεσσαλονίκην φικ µην πρ δ ο βδοµάδων, µετ τ ς ορτ ς πέρχοµαι δ ε ς γιον ρος 21 κα Αθήνας που κα θ στήσω τ ν φιλολογικ ν καλ βην ν καν ς κατ τ τελευτα α τη περιεπλάνησα µετ µαυτο 22. Απέρριψα πολλ ς κα συµφ ρους προτάσεις γενοµένας µοι πως ναλάβω τ ν διε θυνσιν το ντα θα διδασκαλείου 23, κα δι τι θέλω ν µείνω ν τα ς Αθήναις κα δι τι, πως κατήντησαν τ πράγ- µατα τ ς Ελληνικ ς κοιν τητος, ε νε νάξιον σπουδαίου κα πιστήµονος νδρ ς ν διαµέν η ν Θεσσαλονίκ η περίγραπτα ε νε τ «ρεζιλίκια» τ ν ντα θα ντιµαχοµένων µερίδων, περίγραπτος θλι της κα παράλυσις πικρατο σα ε ς τ κπαιδευτικ κα κκλησιαστικ πράγµατα 24, φοβερ δ κα χρηµατικ νέχεια το τα Ο Παπ. πρ λαβε να δηµοσιε σει σε αυτή µερικά άρθρα και επιστολές. Για τις τελευταίες βλ. Νίγδελης,.π., επιστολές αρ. 1 και Εννοεί το εβδοµαδιαίο φιλολογικ περιοδικ Berliner Philologische Wochenschrift που ι- δρ θηκε το 1881 και απ το 1921 συνέχισε να εκδίδεται µε τον τίτλο Philologische Wochenschrift. Στο περιοδικ αυτ ο Παπ. δηµοσίευσε µεγάλο αριθµ µελετών, φιλολογικών αρχικά και επιγραφικών στη συνέχεια. Για την εργογραφία του εν αναµονή της δηµοσίευσης της τελικής της µορφής βλ. προσωρινά Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου ( ). Φιλολογικ ν Μνηµ συνον επί τη πεντηκοστή επετείω απ του θανάτου αυτο οργανωθέν υπ της ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 36 κ.ε. 21. Ο ακριβής αριθµ ς των επισκέψεων του Παπ. στο Άγιο ρος δεν µου είναι γνωστ ς, η αναφορά αυτή συνιστά πάντως την πρωϊµ τερη γνωστή µαρτυρία. Για τις επισκέψεις του Παπ. στις µονές και τις Bιβλιοθήκες τους καθώς επίσης και γενικ τερα τις σχέσεις του µε το Άγιο ρος, πως αυτές αποτυπώνονται στην Αλληλογραφία του βλ. Νίγδελης,.π., επιστολές αρ. 83 (µε σηµ. 318), 88 και 119 (ιδιαίτερα σ. 222). 22. Εννοεί το µακρ διάστηµα των σπουδών του σε Γερµανία και Ιταλία βλ. σχετικά Νίγδελης,.π., σ. 313 και σποράδην. 23. Η παραπάνω πληροφορία είναι άγνωστη απ αλλο. Αντίθετα, απ την Αλληλογραφία του Παπ., βλ. Νίγδελης,.π., αρ. 5 και 6 (χρονολογο µενες στις 25 Απριλίου και 1 Μα ου α- ντίστοιχα), προκ πτει τι κατά τους πρώτους µήνες του 1884 ο Παπ. ευρισκ µενος στην Αθήνα, ταν προφανώς είχε εκλείψει η πιθαν τητα να εκλεγεί υφηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή, συζήτησε µε τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγ πουλο, πρ εδρο του Σ ΕΓ, το ενδεχ µενο να αναλάβει τη διδασκαλία του µαθήµατος των Ελληνικών σε λες τις τάξεις του (ιδρυθέντος απ τον Σ ΕΓ το 1876) ιδασκαλείου, για να καταλήξει τελικά στη διε θυνση του Γυµνασίου Μοναστηρίου. Κατά το σχολικ έτος πάντως, µετά δηλ. τον εξαναγκασµ σε παραίτηση του πρώτου διευθυντή του παιδαγωγο Χαρίσιου Παπαµάρκου τον Μάρτιο του 1882, διευθυντής του ήταν ο υπ τροφος του Σ ΕΓ Αθ. Οικονοµίδης βλ. σχετικά Κ. Μπονίδης, Οι ελληνικοί φιλολογικοί Σ λλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και πολιτισµο στη διαφιλονικο µενη Μακεδονία ( ), Θεσσαλονίκη 1995, σσ Η κρίση στα εκκλησιαστικά οδήγησε, ως γνωστ, στην αντικατάσταση του µητροπολίτη Καλλίνικου απ τον Γρηγ ριο Καλλίδη (µητροπολίτης Θεσσαλονίκης το διάστηµα ). Η «παράλυσις» των εκπαιδευτικών πραγµάτων αφορά µάλλον την πρ σφατη κρίση του ιδασκαλείου.

10 Παντ. Μ. Νίγδελης, Eπιστολή του Παπαγεωργίου προς τον Bερναρδάκη 301 µείου τ ν σχολείων 25 κα µως φίλος Ο κον µος 26 πιλαβ µενος κα ρχαιολογίας κα Ακροπ λεως κα Καββαδίου 27 τέρπεται π τ καταστάσει τα τ η Quantum mutatus ab illo Oeconomo!! Ορθ ς ποίησας πορρίψας τ ν παράκλησιν µι ς τ ν µερίδων ν διευθ ν ης 28 τ ντα θα γυµνάσιον, ν µ σ ξιώσ η δ θε ς ν διευθ ν ης τοιο //τον σχολε ον ν τ υπαρ τα τ η βραιουπ λει. Λ ω µίαν πορίαν σου ν προέβλεπον τι πολλο θ πάθωσι σ σκανδάλισεν, πως σκανδάλισεν κα λλους, δ θεν ντιπαράθεσις το «σοφο καθηγητο Κ ντου» 29 πρ ς τ ν «καθηγητ ν Πανταζίδην» 30 πρ ς τ ν Πανταζίδην διάκειµαι, ς πάντες γιγνώσκουσι, τ σον ο κείως στε ν γραφον «σοφ ς κ. Πανταζίδης», θ το σε γραφον «σοφ ς πατήρ µου» κα τ τε, ν µ λλο, θ µιµο µην τ ν κ ρ Σ. Λάµπρον 31, τ ν ρωά µου, στις γράφων που γαλλιστ ε πε «mon très savant père»!, γέλωτας δ π τοια τ η µιµήσει δ ν θελον µ τ ν λήθειαν ν φλισκάνω. Τ ν Κ ντον δ πεκάλεσα σοφ ν ς φερ ε πε ν ν σελ. 97 πεκάλεσα κα τ ν Κου- µανο δην «σοφ ν». Εγώ, Γρηγ ριε, τιµ κα γαπ πίσης τ ν Πανταζίδην κα τ ν Κ ντον ς κα λλους καθηγητάς, τ ν τιµ ν δ τα την κα γάπην δ ν ξαρτ κ το ρθο µ τ ν γλωσσικ ν θεωρι ν ν ς κάστου ε νε δυνατ ν λ.χ. ν σφάλληται Κ ντος ε ς τ ζήτηµα τ ς καθ µ ς γλώσσης το το µως δ ν δ ναται κα 25. Είναι χαρακτηριστικ τι για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των σχολείων για το σχολικ έτος η σχολική εφορεία Θεσσαλονίκης έλαβε προσωριν δάνειο απ δ ο πολίτες: γρ σια απ τον Αλφρέδο Άµποτ και απ τον ηµήτριο Φιλίπποβιτς βλ. σχετικά Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Συµβολή στην Ιστορία των Σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα», Μακεδονικά 16 (1976) Εννοεί τον παιδαγωγ Παναγιώτη Π. Οικον µο ( ). Ο Οικον µος (υπ τροφος του Σ ΕΓ στη Γερµανία) είχε αναλάβει το 1876 τη διε θυνση του Προτ που ηµοτικο Σχολείου του ιδασκαλείου Θεσσαλονίκης, είχε µως σηµαντικές διαφορές απ ψεων µε τον πρώτο διευθυντή του Χαρίσιο Παπαµάρκο. Ο Οικον µος είχε και αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, πως προκ πτει απ το γεγον ς τι διετέλεσε σ µβουλος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας το χρονικ διάστηµα βλ. Β. Πετράκος, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η Ιστορία των 150 ετών της ( ), Αθήναι 1987, σσ. 116, 297 και 317. Το ενδιαφέρον της οικογένειας για την αρχαιολογία συνέχισε ο γιος του, µετέπειτα ακαδηµαϊκ ς και καθηγητής της κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας, Γεώργιος Οικον µος. 27. Εννοεί τον αρχαιολ γο και καθηγητή της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Παναγιώτη Καββαδία ( ), µεταξ των άλλων ανασκαφέα της Ακρ πολης και δ ο φορές ( και ) Γραµµατέα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Για τη ζωή και το έργο του βλ. Πετράκος,.π., σσ Τη θέση κατέλαβε τελικά ο Αντ. Οικον µου, βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Η Θεσσαλονίκη εν µαθητολογίοις φθεγγοµένοις», Πρακτικά του Συµποσίου «Τα Ελληνικά Σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας», Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ιστορίας του ήµου Θεσσαλονίκης, αρ. 14, 1994, σ Πρ κειται για την κυρίαρχη την εποχή εκείνη φυσιογνωµία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κλασικ φιλ λογο καθηγητή Κωνσταντίνο Κ ντο µε τον κ κλο του οποίου συνδέθηκε στεν τατα στα επ µενα χρ νια της ζωής του ο Παπ. Για τη ζωή και το έργο του βλ. Γ. Α. Χριστοδο λου, Κωνσταντίνος Σ. Κ ντος ( ), Αθήνα Αν κρίνουµε απ σα λέγονται παρακάτω είναι προφανές τι πρ κειται για χωρίο της µονογραφίας του Παπ., Μιχαήλ Ακοµινάτου του Χωνιάτου τα σωζ µενα εκδοθέντα υπ Σπυρίδωνος Λάµπρου και ο εν Φλωρεντία Λαυρεντιαν ς Κώδιξ, εν Αθήναις 1883, που συνέγραψε ως βιβλιοκρισία στην έκδοση του Σπυρίδωνα Λάµπρου. Για τη διαµάχη του Παπ. µε τον Σπ. Λά- µπρο βλ. Νίγδελης,.π., επιστολή, αρ Εννοεί τον Σπυρίδωνα Λάµπρο.

11 302 Σ µµεικτα δ ν πρέπει ν δ ναται ν µ µποδίσ η το ν τιµ τ ν λλην α το παιδείαν κα µάθησιν δυνατ ν ν πατ νται Πανταζίδης κα δελφ ς σου, θ µην µως σχάτως λίθιος κα µωρ ς ν δι το το ρνο µην ν τιµ να. Βερναδάκην κα να Πανταζίδην. Ο τως χωσιν τ πράγµατα φίλε, πιστε ω δ τι ν λλ η πιστολ σου θ µ δικαιώσ ης. Ανέγνων κα ναγιγνώσκω τακτικ τ ν τ «Ηµέρ α» γραφ µενα π το δελφο σου 32 δ ν χω ο τε χ ρον ο τε χρ νον καν ν ν ε πω κα γ τ ν ταπειν ν γνώµην µου, ν πιτρέπηται κα ε ς το ς νεωτέρους µ ς ν χωµεν δίαν γνώµην περ τοιο των ζητηµάτων περ α τ ν λ γος ε νε µείζων κατ πιστολήν, ε χοµαι δέ ποτε ν διαλεχθ µεν κ το πλησίον ν τα ς κλεινα ς κα (κον)ιοστεφάνοις Αθήναις πως ξακριβώσωµεν π κοινο τ πρ γµα. Εν γί ω ρει κρ πτεται καλ ς το Πλουτάρχου κ διξ 33, ς σφαλ ς παρ ξιοπίστου καλογήρου µαθον ε χαρίστως θ συντάξω ντιβολ ν ν κα θ χ ης πρ ς χρ σιν, ρκε ν ε µοιρήσω χρ νου πρ ς το το χω τ σα λλα ν δω κα ξετάσω, στε φοβο µαι µ χρ νος µέχρι το Πάσχα, π τε νάγκη ν ε µαι ν Αθήναις δι τ «φηγητλ κι» 34, δ ν παρκέσ η ε ς τ ς µελέτας µου. Κρ πτεται κα ρχα ος το Σοφοκλέους κ διξ 35!, δ «γραφογνώστης» 36 γινώσκει µ νον ν νακαλ πτ η «ητίνας ν γάλακτι» κα ν σφαγιάζ η Ακοµινάτους. Η «πίκρισίς» µου τ ν σφαγίασεν. Εν τ «Ηµέρ α» δελφ ς σου σχυρίσατο τι ο δείς ποτε Ελλην π το ευκαλίωνος κα τ ς Π ρρας ε πέ ποτε µέχρι σήµερον «ε φ ρος», «πιφ ρος», «δυσφ ρος» κ.τ.τ. Κα µως δετε τ ν 12 σελίδα το β τ µου το Ακοµινάτου κε κ ρ Λά- µπρος ε ρ ν ν δυσ χειρογράφοις «τ πωροφ ρον τ ς γ ς, τ πάµφορον» δι ρθωσε σ «παµφ ρον»!!! Σχετικ ν τι πρ το το καν ς σκωπτικ ν θ δηµοσιε σω ν τ «Νέ α φηµέριδι» ν δηµοσίευσα κα τ περ το «µιµέω-µιµ» περ κ. Λά- µπρος ν µισεν τι πολανθάνει ν τ «µιµώ» (= µαϊµο!), µεταφράσας ν τ βιβλί ω «Romans Grecs» δι το «comparer»! Μ χειρ τερα! 32. Εννοεί τη σειρά των άρθρων που δηµοσίευσε ο Βερναρδάκης µε τον τίτλο «Κωνσταντίνου Κ ντου. Γλωσσικαί παρατηρήσεις αναφερ µεναι εις την νέαν ελληνικήν γλώσσαν» στην εφηµερίδα Νέα Ηµέρα της Τεργέστης αρ απ τις 28/9 Ιουν. του 1883 και εξής (η σειρά ολοκληρώθηκε στις 4/ ). Το σ νολο των άρθρων επαναδηµοσιε θηκε αυτοτελώς ως βιβλίο µε τον τίτλο Ψευδοαττικισµο έλεγχος ήτοι Κ. Σ. Κ ντου γλωσσικών παρατηρήσεων α- ναφεροµένων εις την νέαν ελληνικήν ανασκευή, Τεργέστη Το ενδιαφέρον του Βερναρδάκη για κώδικες του Πλουτάρχου αφορο σε τα Ηθικά του την έκδοση των οποίων προετοίµαζε στην εποχή εκείνη. Ο πρώτος τ µος τους εκδ θηκε το 1888 στη βιβλιοθήκη των Αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων Συγγραφέων του γερµανικο εκδοτικο οίκου B. G. Teubner. 34. Πρ κειται για την πρώτη χρονικά πληροφορία σχετικά µε την πρ θεσή του να καταλάβει θέση στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Για τις κατοπινές προσπάθειές του να εκλεγεί υφηγητής/καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήµιο βλ. Νίγδελης,.π., επιστολές αρ. 44 (Α γουστος 1893), 59 (Ιο λιος 1897). Ο Παπ. διορίσθηκε τελικά αριστίδην καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή απ τον πάτρωνά του Στέφανο ραγο µη, πρωθυπουργ τ τε της Ελλάδας, τον Α γουστο του 1910, δεν κατ ρθωσε µως να αναλάβει καθήκοντα για λ γους υγείας βλ. σχετικά Νίγδελης, αυτ., σσ Την εποχή εκείνη ο Παπ. προετοίµασε την έκδοση των Αρχαίων Σχολίων (Scholia vetrera) των τραγωδιών του Σοφοκλέους που εκδ θηκαν τελικά τέσσερα χρ νια αργ τερα α- π τον εκδοτικ οίκο B. G. Teubner. 36. Εδώ ο Παπ. αναφέρεται ειρωνικά στον επίσηµο τίτλο της θέσης που κατείχε ο Σπ. Λά- µπρος στο Πανεπιστήµιο καθώς και το τι ήταν Υφηγητής της Ελληνικής Ιστορίας και Γραφογνωσίας.

12 Παντ. Μ. Νίγδελης, Eπιστολή του Παπαγεωργίου προς τον Bερναρδάκη 303 Μ ργίζου ν µ λαµβάν ης συχν τερα γράµµατά µου σ σάκις χ ης καιρ ν γράφε, δι τι π σον ε χαριστο σί µοι α πιστολαί σου ε νε περιττ ν ν ε πω πρ ς ε δ τα σε. Ε χ µενος σοι ε τυχ ς τ νέον τος σ σπάζοµαι κ τ ς ψυχ ς Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου Τµήµα Ιστορία Αρχαιολογίας A.Π.Θ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΝΙΓ ΕΛΗΣ 20

13 304 Σ µµεικτα Eπιστολή Παπαγεωργίου προς Γρ. Bερναρδάκη. Letter from Papageorgiou to Gr. Bernardakis.

14 Παντ. Μ. Νίγδελης, Eπιστολή του Παπαγεωργίου προς τον Bερναρδάκη 305

15 306 Σ µµεικτα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λάρισα, 5/9/2018 Αρ. πρωτ.: 2223 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Διοικουb σα Επιτροπηb του ΤΕΕ Τμηb ματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, εbχοντας υπ οb ψιν τις διαταb ξεις του Π.Δ. 715/1979

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς.

καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς. καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς. Επιπλέον, σε συνεργασία µε το συναρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών Θα πρέπει να εξευρεθεί λύση στη διαδικασία ως προς την άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα:

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: Προκη ρυξη Πανελληνιόυ Πρωταθλη ματος Dragster 2019 Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: 1ος ΑΓΩΝΑΣ 13-14/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Αφυπηρέτηση Αλεξίας. Περιεχόμενα Ενότητας. Αφυπηρέτηση Αλεξίας Θεοφάνους Γεωργιάδου, Β.Δ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Αφυπηρέτηση Αλεξίας. Περιεχόμενα Ενότητας. Αφυπηρέτηση Αλεξίας Θεοφάνους Γεωργιάδου, Β.Δ. Αφυπηρέτηση Αλεξίας Περιεχόμενα Ενότητας Αφυπηρέτηση Αλεξίας Θεοφάνους Γεωργιάδου, Β.Δ. Φιλολόγου Ζήδρος Αφυπηρέ τηση Αλέξί ας Η αγαπητη συνα δέλφος Αλέξί α, γέννη θηκέ στη Βα - σα Κοίλανί ου απο βίοπαλαίστέ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου Π ρ α κ τ ι κ ά ς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29-31 Μαΐου 2009 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

[...]. [...] [...] [...] [...]»

[...]. [...] [...] [...] [...]» L 225/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 12. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για προσ γγιση των νοµοθεσι ν των κρατ ν µελ ν που αφορο ν τι οµαδικ απολ σει ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 1 η : Εισαγωγικά

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 1 η : Εισαγωγικά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1 η : Εισαγωγικά Βασίλης Α. Φούκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ 296 ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που δημοσίευσα στη σειρά των φιλολογικών και θεολογικών πραγματειών της Ε.Μ.Σ. την Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

L 345/4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Τα ρθρα 3 ω 10 αντικαθ στανται απ το ακ λουθο κε µενο: «ρθρο 3 ρµακα για τον νθρω

L 345/4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Τα ρθρα 3 ω 10 αντικαθ στανται απ το ακ λουθο κε µενο: «ρθρο 3 ρµακα για τον νθρω 19. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 345/3 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2743/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για την τροποπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ: 17520/06/Β/88/18 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14492035000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το N. 4548/2018, το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

σα μας είπε από κοντά η αγαπημένη ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου!

σα μας είπε από κοντά η αγαπημένη ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου! σα μας είπε από κοντά η αγαπημένη ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου! 12/11/2018 Katerina Christou Student Εφημερίδα Λεμεσός Στις 9 Νοεμβρίου είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω από κοντά την αγαπημένη ψυχολόγο,

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια και αποφάσεις σχετικά με την Προμήθεια Βιβλίων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Φιλαναγνωσίας

Κριτήρια και αποφάσεις σχετικά με την Προμήθεια Βιβλίων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Φιλαναγνωσίας Κριτήρια και αποφάσεις σχετικά με την Προμήθεια Βιβλίων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Φιλαναγνωσίας Για τις ανάγκες του Προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών» που

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ποιά ηρωικά χαρακτηριστικά έχει η ηρωίδα κατά τη γνώμη σας; Κατά τη γνώμη μου και μόνο που χαρακτηρίζουμε την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ηρωίδα δείχνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα