ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α."

Transcript

1 ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, Ζάκςνθορ Τηλ.: , Fax: website: Ζάθπλζνο, Αξ. πξση: 72 Ππορ: Υποψηθίοςρ Επενδςηέρ ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. έρνληαο ππόςε: 1. ηελ 5807/ Απόθαζε Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Τνπηθό Πξόγξακκα Ζαθύλζνπ θαη Κεθαινληάο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 2. ηελ 401/ Κ.Υ.Α. ησλ Υπ. Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 4 «Πξνζέγγηζε LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) 3. ηελ 1577/ Απόθαζε Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο, ζύζηεκα επνπηείαο θαη ειέγρσλ ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θάζε θνξά 4. ηελ από Σύκβαζε ηεο Σπλεηαηξηζηηθήο Απηνδηνηθεηηθήο Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ην Υπ. λπλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) 5. ηελ κε αξηζκό 01/ ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Δ.Π. LEADER ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν θάθεινο ηεο 1 εο πξνθήξπμεο ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζαθύλζνπ θαη Κεθαινληάο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) θαη νξίζζεθε ε Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο πνπ ζα ππνβιεζνύλ 6. ηνπο ππνβιεζέληεο Φαθέινπο Επελδπηηθώλ Πξνηάζεσλ Υπνςήθησλ Επελδπηώλ 7. ηελ κε Αξηζκ. Πξση. 268/ Γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 8. ηελ κε αξηζκό 02/ ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Δ.Π. LEADER ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ηελ νπνία επηθπξώζεθε ε γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Φαθέισλ Υπνςεθηόηεηαο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 1 εο Πξνθήξπμεο Τ.Π. Ζαθύλζνπ θαη Κεθαινληάο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) 9. Τελ κε Αξηζκ. Πξση. 1723/ Έθζεζε Δεηγκαηνιεπηηθνύ Δηνηθεηηθνύ Ειέγρνπ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΘΣΤΘΚΟΤΗΤΑ 1

2 10. ηελ κε Αξηζκ. Πξση. 63/ Νέα Γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α.. ηελ κε αξηζκό 03/ ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Δ.Π. LEADER ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε πξνεγνύκελε Απόθαζε ηεο Ε.Δ.Π LEADER, ιακβάλνληαο ππόςε ηε λέα γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Φαθέισλ, ζηα πιαίζηα ηεο 1 εο Πξνθήξπμεο ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER ΠΑΑ, κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνύ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ από ηελ ΕΥΕ ΠΑΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΘΣΤΘΚΟΤΗΤΑ Αποθαζίζοςμε Επηθπξώλνπκε ηελ λέα Γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Φαθέισλ ζηα πιαίζηα ηεο 1 εο Πξνθήξπμεο ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER ΠΑΑ, σο αθνινύζσο: 2

3 L312 L3 L123 ΤΠΟ- ΜΕΣΡΟ ΔΡΑΗ L123α: Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων L3-1: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ L3-2: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ L3-3: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων L3-4: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ) L3-5: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μονάδων οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν μονάδων L3-7: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν α' μεταποίθςθ L312-1: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων L312-2: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 1ης ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΠ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΖΑΚΤΝΘΟΤ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΧΘΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΣΛΟ ΕΠΕΝΔΤΗ Κδρυςθ τυποποιθτθρίου ελαιολάδου για τθν παραγωγι επϊνυμων, ποιοτικϊν, εμπορεφςιμων ςυςκευαςιϊν Κδρυςθ τυποποιθτθρίου ελαιολάδου Δθμιουργία παραδοςιακοφ ελαιοτριβείου αποκλειςτικισ επεξεργαςίασ βιολογικοφ ελαιοκάρπου - μονάδασ τυποποίθςθσ και επιςκζψιμου χϊρου προβολισ παραγωγικισ διαδικαςίασ και πϊλθςθσ προϊόντων Συροκομείο ΠΙΠΑ (Κδρυςθ Συροκομείου ςτα Χαυδατα Παλικισ) ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΜΑΡΑΞΑΓΜΑ ΠΕΣΡΡ ΕΑ ΜΕΦΑΝΝΡΟΙΑ & ΙΘΑΜΘ ΡΙΗΕ Α.Ε. ΞΡΤΡΕΝΑΣΡ ΠΤΡΡ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ 94/ΕΠ43/ /ΕΠ/ /ΕΠ40/ /ΕΠ69/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΓ. ΔΘΞΘΣΡΙΡ ΑΞΘ ΒΑΙΝΙΜΡ ΧΑΒΔΑΣΑ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ , , ,00 0,4828 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,25 0,4675 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,25 0,4588 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,84 0,3661 ΕΠΙΛΑΧΩΝ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,34 Ανζγερςθ 2 νζων όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 2 νζων όμοιων κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν ΓΙΑΟΟΡΤΝΘ ΙΩΑΟΟΘ 65/ΕΠ14/ ΒΑΙΝΙΜΡ , , ,61 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Κδρυςθ καταςτιματοσ πϊλθςθσ τουριςτικϊν ειδϊν και τοπικϊν προϊόντων ΜΑΡΣΘ ΙΩΑΟΟΘ 99/ΕΠ48/ ΠΑΟΣΡΜΡΑΣΡΡΑ ΕΝΣΑΕΣΑΙ (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΞΕΣΑΦΡΡΑ ,61 ΓΙΑ ΣΘΟ ΜΑΝΤΨΘ ΣΘ ΔΔ) , , ,12 0,5450 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,12 3

4 L313 L312-3: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν α' μεταποίθςθ L312-4: Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ L312-5: Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων L313-1 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (γραφεία - περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ) ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Τπαίκριοι διαδραςτικοί ςτακμοί ενθμζρωςθσ (infokiosks) ςτθν Μεφαλονιά με κεντρικι ςφνδεςθ και φςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου Κδρυςθ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ) ςτο Διμο Ηακφνκου ΔΘΞΡ ΔΘΞΡ Τ 75/ΕΠ24/ /ΕΠ33/ , , ,66 0,9000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0,9000 ΕΠΙΛΑΧΩΝ (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΞΕΣΑΦΡΡΑ ,66 ΓΙΑ ΣΘΟ ΜΑΝΤΨΘ ΣΘ ΔΔ) L313-2 ιμανςθ αξιοκζατων και μνθμείων L313-3 Ποδθλατικζσ διαδρομζσ ςε περιοχζσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου L313-4 Προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν L313-5 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,66 ιμανςθ αξιοκζατων και μνθμείων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ άμθσ Διμου Μεφαλλονιάσ ΔΘΞΡ 79/ΕΠ28/ ΑΞΘ- ΜΑΡΑΒΡΞΤΝΡ , , ,00 0,9050 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ηακφνκου Προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ηακφνκου ΔΘΞΡ Τ ΕΠΙΞΕΝΘΣΘΡΙΡ Τ 83/ΕΠ32/ /ΕΠ53/ , , ,00 1,0000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,00 Κδρυςθ 3 τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν μετά 3 κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Κδρυςθ 4 λικόκτιςτων παραδοςιακϊν τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν Ανζγερςθ 4 διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 4 κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφμματα Κδρυςθ 4 πρότυπων ενεργειακϊν τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ΓΕΝΑΔΑ ΑΔΑΞΑΟΣΙΑ ΠΑΝΑΙΡΘΡΔΩΡΡ ΔΙΡΟ.- ΔΘΞ. ΙΕΡΑ ΞΡΟΘ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΡΣΡΜΡΤ ΠΘΝΙΩΣΙΘ ΜΙΑΔΡΠΡΤΝΡΤ ΞΑΡΙΑ ΞΑΡΕ ΑΟΩ. ΜΑΣ/ΜΘ ΕΞΠΡ/ΜΘ ΠΕΟ/ΜΘ ΑΕ 78/ΕΠ27/ /ΕΠ22/ /ΕΠ02/ /ΕΠ62/ /ΕΠ39/ ΠΑΟΣΡΜΡΑΣΡΡΑ ΒΑΙΝΙΜΡ ΞΠΡΧΑΝΘ ΜΑΣΑΣΑΡΙ ΣΡΑΓΑΜΙ ΕΝΣΑΕΣΑΙ (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΞΕΣΑΦΡΡΑ 280,00 ΓΙΑ ΣΘΟ ΜΑΝΤΨΘ ΣΘ ΔΔ) , , ,15 0,5540 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,09 0,4638 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,96 0,4534 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,92 0,4485 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,80 0,4419 ΕΠΙΛΑΧΩΝ 4

5 L313-6 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ L313-7: Ιδρφςεισ και εκςυγχρονιςμοί γραφείων οργάνωςθσ, πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ L313-8 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ) Ανζγερςθ 1 ιςόγειασ και 2 διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν 5 τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ με 5 πιςίνεσ Κδρυςθ 4 λικόκτιςτων παραδοςιακϊν τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν Κδρυςθ 2 όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν Ανζγερςθ 2 όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 2 νζων όμοιων κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Ανζγερςθ 3 νζων όμοιων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με πιςίνα Σουριςτικι αξιοποίθςθ αγροκτιματοσ βιολογικισ καλλιζργειασ με τθ δθμιουργία υποδομϊν διανυκτζρευςθσ Κδρυςθ 3 όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ΑΠΙΡΟ" υγκρότθμα τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με πιςίνα Ανζγερςθ δφο νζων όμοιων ιςόγειων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με εξωτερικι τοιχοποιία από λικοδομι υγκρότθμα ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων 4 κλειδιϊν με πιςίνα Ανζγερςθ 2 νζων όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 2 νζων όμοιων κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Ανζγερςθ 2 νζων όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ΙΡΙ Σουριςτικι ΔΘΞ. ΓΜΕΝΠΕΘ ΑΟΣΩΟ. Ε. ΜΡΗΡΞΠΡΝΘ & ΙΑ ΡΕ (ΤΠΡ ΤΣΑΘ) ΓΡΑΞΨΑ ΑΟΑΣΑΙΡ ΓΡΑΞΨΑ ΧΡΘΣΡ ΞΡΤΡΤΡΑ ΔΙΡΟΤΙΑ ΔΙΡΟ. & ΕΤΑΓ. ΡΕΞΡΤΟΣΘ Ρ.Ε. ΞΕΡΜΑΣΘ ΕΝΕΟΘ MEGA VILLAS Ε.Π.Ε. ΒΡΝΣΕΡΑ ΕΤΑΓΓΕΝΡ ΞΘΟΑΔΑΜΘ ΕΝΕΟΘ ΑΦΡΙ ΞΠΕΟΑΣΡΤ ΡΕ (ΤΠΡ ΤΣΑΘ) ΙΕΡΑ ΞΡΟΘ ΑΓ. ΙΩΑΟΟΘ ΠΡΡΔΡΡΞΡΤ ΙΕΡΑ ΞΡΟΘ ΣΡΡΦΑΔΩΟ & ΑΓ. ΔΙΡΟΤΙΡΤ ΞΤΡΟΙΩΣΘ Π. - ΞΡΧΡΠΡΤΝΡΤ Ε. - ΞΡΟΡΜΡΡΤΡΤ Ε. ΡΕ 54/ΕΠ06/ /ΕΠ64/ /ΕΠ52/ /ΕΠ21/ /ΕΠ57/ /ΕΠ10/-03-98/ΕΠ47/ /ΕΠ16/ /ΕΠ60/ /ΕΠ23/ /ΕΠ61/ /ΕΠ04/ /ΕΠ09/-03-6/ΕΠ65/ ΝΙΘΑΜΙΑ ΜΡΤΟΡΠΕΣΡΑ ΝΑΓΡΠΡΔΡ ΝΑΓΡΠΡΔΡ ΒΑΟΑΣΡ ΜΑΣΩΓΘ ΓΑΛΣΑΟΙ ΑΡΑΜΘΟΑΔΡ ΝΘΠΡΤΡΙ ΑΓ. ΜΘΡΤΜΡ ΠΑΝΙΜΘ ΞΠΡΧΑΝΘ ΞΠΡΧΑΝΘ ΧΑΒΡΙΑΣΑ , , ,91 0,4406 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,27 0,4005 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,46 0,3950 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,96 0,3606 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,60 0,3459 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,14 0,3408 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,57 0,3245 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,22 0,3135 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,34 0,3048 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,75 0,2964 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,03 0,2903 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,86 0,2849 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,02 0,2824 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,52 0,2567 ΕΠΙΛΑΧΩΝ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,55 Ιςόγειο λικόκτιςτο κτίριο με υπόγειο, για κζντρο αναψυχισ - snack bar, και κολυμβθτικι δεξαμενι Κδρυςθ παραδοςιακοφ καφενείου - μεηεδοπωλείου ςτο Ξουηάκι Οζο διόροφο κζντρο αναψυχισ (snack bar - καφετζρια) ΒΑΡΔΑΜΑΣΑΟΘ ΒΙΡΓΙΟΙΑ ΒΙΒΑΡΔΘ ΠΑΤΝΡ ΝΡΤΟΣΗΘ ΑΘΘΟΑ 55/ΕΠ07/-03-95/ΕΠ44/ /ΕΠ56/ ΒΑΙΝΙΜΡ ΞΡΤΗΑΜΙ ΒΑΙΝΙΜΡ , , ,24 0,5750 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0,56 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,69 0,3960 ΕΠΙΛΑΧΩΝ ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Τπθρεςίεσ εκμάκθςθσ καταδφςεων Ματαςκευι χϊρου ακλοπαιδιϊν (κολυμβθτικϊν εγκαταςτάςεων) ςτθν περιοχι Οτουρζικα Γαϊτανίου Ανάπτυξθ δράςεων εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ μζςω τθσ δθμιουργίασ χϊρου ΜΑΣΙΜΘ ΙΩΑΟΟΘ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ Τ ΑΕ ΣΕΣΡΑΔΘ ΑΓΓΕΝΡ 100/ΕΠ49/ /ΕΠ45/ /ΕΠ58/ ΑΓ. ΜΘΡΤΜΡ ΓΑΛΣΑΟΙ ΜΑΝΑΞΑΜΙ , , ,80 0,6595 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,27 0,5465 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,98 0,3875 ΕΝΣΑΕΣΑΙ 5

6 L323 L321 παροχισ υπθρεςιϊν γευςιγνωςίασ L313-9: Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ L321-2 Χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, περιβαλλοντικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, όπωσ κζντρα φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, ωδεία κ.λ.π. L321-3 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ - ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ υποδομι, προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν L323-1 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ περιοχϊν, όπωσ βελτίωςθ ςιμανςθ μονοπατιϊν, φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ, τεχνικά ζργα μικρισ κλίμακασ για τθν προςταςία του εδάφουσ, διαμόρφωςθ κζςεων κζασ, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ L323-2α Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ παραγωγικι δραςτθριότθτα (όπωσ βρφςεσ, γεφφρια) L323-4: Παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε μουςείαςυλλογζσ-εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ λαογραφικι / αγροτικι / πολιτιςτικι κλθρονομιά ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθ Θεατρικι κθνι αρακθνάδου Προμικεια εξοπλιςμοφ για το Τπαίκριο Δθμοτικό Θζατρο Βαρδιόλασ Σ.Μ. Μυψζλθσ ΔΘΞΡ Τ ΔΘΞΡ Τ 81/ΕΠ30/ /ΕΠ29/ ΑΡΑΜΘΟΑΔΡ ΜΤΨΕΝΘ , , ,00 0,9000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,00 Δράςεισ υποςτιριξθσ του Ιόνιου Φεςτιβάλ κλαςικισ Ξουςικισ Παφλοσ Μαρρζρ Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ Μεφαλονίτικθσ φορεςιάσ και τθ ςφνδεςι τθσ με ικθ και ζκιμα του τόπου Ρ Ερωτόκριτοσ ςε βάκοσ χρόνου 20, Ζτοσ αφιερωμζνο ςτο λαϊκό μουςικό ςυνκζτθ πφρο Ξαρκάτο, ςυνεχιςτι των μεγάλων Μεφαλλινιων ςυνκετϊν τθσ τοπικισ λαϊκισ χορωδιακισ παράδοςθσ Δράςεισ υποςτιριξθσ του ZANTE JAZZ FESTIVAL Διμου Ηακφνκου ΔΘΞΡ Τ ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΤΝΝΡΓΡ ΜΑΙ ΙΘΑΜΘ "ΙΡΟΙΡ ΠΟΡΘ" ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΤΝΝΡΓΡ ΜΡΤΝΙΜΑΔΡΤ "Ρ ΕΡΩΣΡΜΡΙΣΡ" ΧΡΡΩΔΙΑ ΑΡΓΡΣΡΝΙΡΤ ΔΘΞΡ Τ 85/ΕΠ34/ /ΕΠ37/ /ΕΠ03/ /ΕΠ18/ /ΕΠ35/ ΣΡΑΓΑΜΙ ΦΑΡΑ ΜΡΤΝΙΜΑΔΡ ΝΘΠΡΤΡΙ, ΑΞΘ, ΦΑΡΑΜΝΑΣΑ ΣΡΑΓΑΜΙ , , ,00 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,28 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,58 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,54 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,39 Ανάδειξθ δικτφου πεηοπορικϊν διαδρομϊν ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Αργοςτολίου Διμου Μεφαλονιάσ ΔΘΞΡ 77/ΕΠ26/ ΑΡΓΡΣΡΝΙ , , ,34 0,8000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,34 Ανάδειξθ του Μάςτρου Ηακφνκου ΔΘΞΡ Τ 82/ΕΠ31/ ΞΠΡΧΑΝΘ 7.643, , ,70 0,8250 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ 7.643, , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,07 6

7 Α/Α ΓΟΑΠΖ L123α ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ L312-1 ΗΓΟΠΔΗΠ - ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ L312-2 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ L312-3 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΔΗΓΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ Α' ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ. ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΔΞΔΛΓΡΖΠ TEΚΞΝΛΔΟΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΚΝΕΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΑΟΘΑΛΡΥΛΑΡΝΠ ΑΓΑΞΗΝΠ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΗΝΛΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΔ BAΟΒΑΟΗΓΝΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΡΗΡΙΝΠ Ζ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ ΗΓΟΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΗΛΝΞΝΗEIΝ - ΔΚΦΗΑΙΥΡΖΟΗΝ ΞΔΡΟΝΓΙΞΡΗΘΖ ΚΑΟΘΑΛΡΥΛΑΡΝΠ (ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ) «ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΛΔΑΠ ΗΠΝΓΔΗΑΠ ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ (ΙΗΑΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΥΛ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ) ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΑΓΗΑ ΓΛΑΡΖ ΠΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΘΛΘΝ» «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΛΔΝ ΗΠΝΓΔΗΝ ΘΡΗΟΗΝ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΚΖΣ/ΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ 9.920kg ΔΙΑΗΝΘΑΟΞΝ» ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΝ 106/ΔΞ55/ /ΔΞ51/ /ΔΞ68/ /ΔΞ42/ /ΔΞ54/ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΚΔΛΝΗ ΦΑΘΔΙΝΗ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΑΛΥ ΓΔΟΑΘΑΟΗ ΙΖΜΝΟΗ ΘΑΙΑΚΑΘΗ ΙΑΓΘΑΓΑΘΗΑ ΑΗΡΝΚΔΛΝΠ ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ , , , , ,26 ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. 2.3 Ζ πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ από ην ηξίην έηνο από ηελ νινθιήξσζή ηεο. 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. 2.3 Ζ πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ από ην ηξίην έηνο από ηελ νινθιήξσζή ηεο. 3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: Λα εμαζθαιίδεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο 3.3 Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 3.4 Πηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθώλ Θαλνληζκώλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 2.6 Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. ΑΗΡΗΑ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 2.2 Α) Ζ ΑΗΡΖΠΖ ΡΝ ΦΑΘ. ΞΝΤ. ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΚΚΔΛΖ, Β) ΔΙΙΔΗΞΖΠ Ή ΔΠΦΑΙΚΔΛΖ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ, Γ) ΝΗ 3 ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΚΖΣ. ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ, ΑΦΝΟΝΛ ΡΑ ΗΓΗΑ ΑΘΟΗΒΥΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ (ΡΝ ΞΟΝΠΞΔΘΡΝΠ ΡΖΠ 1ΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΔΣΔΗ ΓΗΛΔΗ COPY KAI TO ΞΝΓΟΑΦΝΛ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΗ MHXANIKOI), Γ) ΝΗ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΔΠ ΡΗΚΔΠ ΚΔ ΒΑΠΔΗ ΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ ΝΗΘΝΓ. ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΝΛΡΑΗ.π.ρ. γθαξαδόπνξηεο /ηεκ. Θάλεη πξνζθνξά ν κειεηεηήο Ξνι. Κερ., Δ) ΓΑΞΑΛΔΠ ΚΔΙΔΡΥΛ ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΝΛΡΑΗ ΚΔ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ, ΝΞΥΠ ΠΖΚΑΡΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. 2.3 Ζ κειέηε βησζηκόηεηαο ΔΊΛΑΗ ΙΑΘΝΠ Ή ΔΙΙΔΗΞΥΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΔΛΖ πρ 1) αλαθεξεη πώιεζε 150tn ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΙΑΓΗ, 2) ΝΗ ΠΡΖΙΔΠ ΡΝ ΡΔΙΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΞΝ ΓΔΗΣΛΝΛ ΡΝ ΘΑΘΑΟΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ, ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΖ ΞΟΝΠΡ. ΑΜΗΑ, ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΠΚΞΙΖΟΥΚΔΛΔΠ. 2.5 Α)ΡΑ ΞΗΠΡΝΞ. ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΓΔΛ ΔΣΝΛ ΞΗΠΡΝΞ. ΚΔΡΑΓΟΑΦΖΠ, Β) ΡΑ ΑΘΗΛΖΡΑ ΞΝ ΚΗΠΘΥΛΝΛΡΑΗ (ΝΚΚΝΟΑ ΘΔΥΟΝΚΔΛΑ ΥΠ ΔΛΛΗΑΗΑ), ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΓΗΑΘΟΗΡΑ (ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΝ : 1.008M ,45M2(ΠΡΝ ΝΞΝΗΝ ΓΔΛ ΓΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑΡΚΖΠΖ KATA 1.008M2)), ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΘΑΙΤΖΠ ΛΔΝ ΡΞΝΞΝΗΖΡΖΟΗΝ ΙΑΓΗΝ ΘΔΥΟΔΗ ΔΚΒ. ΝΗΘΝΞΔΓΝ 2.016,00Κ2 : Η) 1.008M2 + ΗΗ) 1.008Κ2 2.2 Α)ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΠΔΗΟΑ ΑΟΣΗΡ. ΠΣΔΓΗΥΛ ΡΖΠ ΑΞ 2008 ΝΗΘ. ΑΓΔΗΑΠ, ΏΠΡΔ ΛΑ ΓΗΛΔΗ Ν ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ, Β)ΠΡΗΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ Β' ΘΡΗΟΗΝ ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΡΝ ΓΔΗΣΛΔΗ ΥΠ Ζ/Κ, ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΝΗ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΘΑΗ ΑΟΑ ΝΗ ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΔΗΠ ΙΑΘΝΠ.(ΒΑΕΔΗ ΞΝΟΡΔΠ, ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΔΠ, ΔΞΗΣΟΗΠΚΑΡΑ...ΘΙΞ), Γ) ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΝ ΝΞΝ ΛΑ ΦΑΗΛΝΛΡΑΗ ΝΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ Ξ. ΣΥΟΝ ΞΝ ΕΖΡΝΛΡΑΗ (ΝΓΝΞΝΗΗΑ, ΣΥΟΝΗ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ, ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΗΠ) Γ) ΓΖΙΥΛΔΗ ΛΔΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ, ΞΝ ΓΔΛ ΞΟΝΒΙΔΞΔΗ Ζ ΝΗΘ. ΑΓΔΗΑ, ΝΡΔ ΓΔΗΣΛΔΗ ΝΡΗ ΘΑ ΞΟΝΒΔΗ ΠΔ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖΠ ΑΓΔΗΑΠ. Δ) ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΚΔΡΑΦΔΟΘΔΗ ΠΥΠΡΑ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓ. ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΠΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΔΗΛΑΗ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΛΔΗ ΔΠΝΓΑ ΔΜΝΓΑ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΠΓΘΔΘΟ. ΔΞΔΛΓΠΖ, ΓΔΛ ΡΝΞΝΘΔΡΔΗ ΡΝΠ ΡΝΘΝΠ ΡΥΛ ΓΑΛΔΗΥΛ, ΝΡΔ ΞΟΝΒΙΔΞΔΗ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΖΠ Α' ΙΖΠ ΞΝ ΔΗΛΑΗ ΡΑ ΠΡΑΦΙΗΑ ΑΟΑ Ζ ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΥΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΠΥΠΡΖ - ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΘΑΛΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ - ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΑΓΔΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΔ ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΑΞΑΙΙΑΓΖΠ ΞΑΟΣΔΗ ΠΣΔΓΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΑΛΞΝΓΟΑΦΝ ΓΖΚ. ΞΑΙΙΖΙΝΠ Λ.3528/2007 ΑΟΘΟΝ 31$3, 32$2 ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΝΣΝΠ ππεύζπλε δήισζε θαη παξαηήξεζε 7 - ΝΗ /Γ ΞΑΟΣΝΛ ΚΝΛΝ ΑΞΝ ΡΝΛ ΛΝΚΗΚΝ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝ ΡΖΠ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΘΑΗ ΝΣΗ ΑΞΝ ΡΝΠ ΙΝΗΞΝΠ ΔΡΑΗΟΝΠ ΔΚΞΗΞΡΔΗ ΠΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΔΜ. 3.4 παξαηήξεζε 1 - ΞΑΟΣΔΗ ΓΝΛ. ΞΑΟΝΣΖ ΚΔ ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΠΖ ΔΞΗΘΑΟΞΗΑΠ ΣΥΟΗΠ /Γ ΔΞΗΘΑΟΞΥΡΖ Ή ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΘΑΛΑΡΝ ΡΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΦΝΟΑ ΡΝ ΞΝΚΔΡΟΝ L123α ΘΑΗ ΣΗ ΡΝ L "ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΗΓΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ 1Ζ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ" θάθεινο ππνςεθηόηεηαο - Ν ζσλοιηθός προηεηλόκελος προϋποιογηζκός ηες πρόηαζες ΞΔΟΒΑΗΛΔΗ ηο όρηο ποσ θαζορϋδεηαη ζηο ΞΑΑ γηα ηε δρψζε ζηελ οποϋα εληψζζεηαη. παξαηήξεζε 6 - ΔΛΏ Ν ζσλοιηθός προηεηλόκελος προϋποιογηζκός ηες πρόηαζες ΞΔΟΒΑΗΛΔΗ ηο όρηο ποσ θαζορϋδεηαη ζηο ΞΑΑ γηα ηε δρψζε ζηελ οποϋα εληψζζεηαη ( ,26 ), ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΝΛ ΝΗ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ( ) ΡΖΛ ΞΔΟΒΑΠΖ. 7

8 L313-4 ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΥΛ ΠΓΘΟΗΡΗΘΥΛ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΥΛ ΡΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ L313-5 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ, ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΚΗΘΟΖΠ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΝΓΝΚΥΛ ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΖΠ ΑΟΣΗΞΔΙΑΓΝΠ ΗΔΟΑ ΚΝΛΖ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΘΟΖΚΛΥΛ ΠΞΟΝΠ ΑΛΡΥΛΑΡΝΠ ΘΑΗ ΗΝΗ Ν.Δ. ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΚΙΥΛΝΞΝΙΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. (ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ) ΟΔΘΡΠΗΛΖ ΚΑΟΗΑ ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ «Η. ΘΝΙΝΘΝΡΠΑΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ.» ΑΓΔΙΦΝΗ ΚΞΑΠΡΑ Α.Δ. «ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΠΔ ΘΑΗ ΕΑΘΛΘΝ - ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΠΓΘΟΗΡΗΘΥΛ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΥΛ» «ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΡΔΠΠΑΟΥΛ (4) ΓΗΝΟΝΦΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ & ΡΔΠΠΑΟΥΛ (4) ΘΝΙΚΒΖΡΗΘΥΛ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΠΗΑ ΑΘΟΥΡΖΟΗ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΝΠ ΚΞΝΣΑΙΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΘΛΘΗΥΛ ΡΝ ΛΝΚΝ ΕΑΘΛΘΝ» ΑΛΔΓΔΟΠΖ 3 ΛΔΥΛ ΝΚΝΗΥΛ ΡΝΟ. ΔΞΗΞΙ. ΘΑΡ. ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ ΘΑΗ ΞΗΠΗΛΑ «ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΙΗΘΗΛΔΠ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ» «Ίδξπζε ηεζζάξσλ (4) ελεξγεηαθώλ επηπισκέλσλ ηνπξηζηηθώλ θαηνηθηώλ» «ΗΓΟΠΖ ΓΝ (2) ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΑ ΑΞΝ ΙΗΘΝΓΝΚΖ» «Αλέγεξζε Μελνδνρείνπ Ρύπνπ Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ ζηε πεξηνρή Θακίληα Ιηζαθηάο - Εαθύλζνπ» 70/ΔΞ19/ /ΔΞ01/ /ΔΞ05/ /ΔΞ20/ /ΔΞ38/ /ΔΞ41/ /ΔΞ59/ ΚΞΝΣΑΙΖ ΙΖΜΝΟΗ ΑΛΥ ΓΔΟΑΘΑΟΗ ΡΟΑΓΑΘΗ ΒΑΠΗΙΗΘΝ ΙΗΘΑΘΗΑ , ,00 / , , , , , , Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη. 3.4 Πηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθώλ Θαλνληζκώλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 2. Ζ πξόηαζε, εθόζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: α) πιεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ΘΑ 2974/710/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, β) ε πξνβιεπόκελε δπλακηθόηεηα (θιίλεο) είλαη ζύκθσλε κε ηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. παξαηήξεζε 6 - Α) ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΑΞΝΦ. ΦΝΟΔΑ ΓΗΑ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣ. ΘΔΦΑΙΑΗΝ, Β) ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ (.775 ΑΞ ) ΞΥΠ ΔΣΔΗ ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ ΠΡΝΛ ΦΑΘ. ΞΝΤ. ΙΝΓΥ ΙΑΘΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ, Ν ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ ΑΗΡΔΗΡΑΗ ΔΊΛΑΗ > ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ 20ΔΡΔΠ ΠΚΒΝΙΑΗΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΚΔ ΑΟ / ΓΗΑ 4.104,33ΡΚ ΣΥΟΗΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΔΛΏ Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΠΔ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΔΘΡΑΠΔΥΠ 2.843,05ΡΚ. ΓΔΛ ΡΑΡΗΕΝΛΡΑΗ ΑΦΝ ΓΔΛ ΠΚΞΗΞΡΝΛ ΝΡΔ ΡΑ ΝΟΗΑ ΚΔ ΡΝ 15795/2003 ΠΚΒΝΙΑΗΝ, ΓΗΛΔΡΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΘΑΡΆ ΤΗΙΖ ΚΝΛΝ ΘΟΗΝΡΖΡΑ. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ.Γ. ΡΝ ΔΞΗΘΑΟΞΥΡΖ Ή ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΘΑΛΑΡΝ ΡΝ ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ Γ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΔΡΑΗΟΝ ΡΖΠ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΔ ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ ΓΗΛΔΡΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΚΗΠΘΥΠΖ ΓΗΑ ΚΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΔ ΗΓ. ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΓΗΑ 21 ΔΡΖ. ΘΑ ΔΞΟΔΞΔ ΛΑ ΔΣΔΗ ΠΛΡΑΣΘΔΗ ΠΚΒΝΙΑΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΗ ΛΑ ΔΣΔΗ ΚΔΡΑΓΟΑΦΔΗ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ. ΞΑΟΣΔΗ ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΜΖΠΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ, ΑΙΙΑ ΝΗ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΓΔΛ ΔΞΑΟΘΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΖΠ ΗΓ. ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ. Ζ 25ΔΡΖΠ ΚΗΠΘΥΠΖ ΔΓΗΛΔ ΚΔ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΘΑΗ ΝΣΗ ΚΔ ΠΚΒ. ΔΓΓΟΑΦΝ ΚΔΡΑΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ ΔΣΔΗ ΠΛΝΙΗΘΑ 19 ΘΙΗΛΔΠ, ΔΛΏ ΑΞ ΘΑ MIN 20 ΘΙΗΛΔΠ 8

9 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ. ΚΝΛΝ ΑΗΡΖΚΑ ΑΞΝ ΘΔΞ 14 ΒΑΠΥ ΒΗΡΥΟΑΡΝ - ΘΙΔΗΥ ΒΗΡΥΟΑΡΝ Ν.Δ. ΚΔΕΕΑ0+ (ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΥΛ ΡΝΟ. ΔΞΗΞΙ. ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ ΘΑΗ ΞΗΠΗΛΔΠ) 8/ΔΞ67/ ΠΝΙΙΑΟΝΗ ,61 ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΡΗΡΙΝΠ ΘΑΡΝΣΖΠ Ζ ΣΟΖΠΖΠ. (ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΡΗΡΙΝΠ ΘΑΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΝΛΝΚΑ ΡΝ ΠΕΓΝ ΡΖΠ ΚΗΑΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ) 15 Π. ΒΑΠΠΑΙΑ & Γ.ΠΝΙΗΓΑΘΖΠ Ν.Δ. «ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΣΥΟΝ ΔΠΡΗΑΠΖΠ, ΠΡΝ ΙΖΜΝΟΗ ΞΑΙΙΗΘΖΠ, ΑΞΝ ΡΖΛ «Π. ΒΑΠΠΑΙΑ & Γ.ΠΝΙΗΓΑΘΖΠ Ν.Δ.» 68/ΔΞ17/ ΙΖΜΝΟΗ , Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΔΡΑΗ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΑληΫγραθο ποηληθού κεηρώοσ γεληθϊς τρϊζες. ΞΑΟΣΔΗ ΚΝΛΝ ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΑΞΝ ΘΔΞ. παξαηήξεζε 6 - Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΣΔΗ ΠΠΡΑΘΔΗ ΘΑΗ ΡΝ ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΊΛΑΗ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΖΠ ΗΓ. ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ,41!!! ΡΗΠ ΒΑΠΗΘΔΠ - ΚΔΓΑΙΡΔΟΔΠ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΡΗΠ ΔΣΔΗ Ν 1 ΑΞ ΡΝΠ 2 ΔΡΑΗΟΝΠ ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ /Γ ΓΗΑ ΞΟΝΘΔΠΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΑΜΖΠΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. Ζ ΑΗΡΖΠΖ ΡΝ ΔΞΔΛΓΡΖ ΠΡΝΛ ΦΑΘ. ΞΝΤ. ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΞΝΓΟΑΦΖ. 3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο. ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΑΓΔΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 16 L313-6 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ, ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΣΥΟΥΛ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΤΤΖΠ ΠΞΟΝΠ ΘΑΗ ΒΗΘΖ ΒΗΡΠΝ ΡΝΟ. ΔΞΗΣΔΗΟ. ΑΔ ΗΓΟΠΖ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ - ΚΔΕΔΓΝΞΥΙΔΗΝ ΘΑΗ ΜΙΗΛΝ ΠΛΑΘ ΚΞΑΟ ΠΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΝ 101/ΔΞ50/ ΒΑΠΗΙΗΘΝ , Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνύλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ όζνλ αθνξά θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ (Δ.Δ. C 244/ ) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Θαλ(ΔΘ) 800/ Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 3.4 Πηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθώλ Θαλνληζκώλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 3.5 Ν ππνςήθηνο δελ είλαη ελ ελεξγεία Γεκόζηνο πάιιεινο ή ππάιιεινο ΛΞΓΓ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3528/2007, νύηε ζηξαηησηηθόο. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν, ην Γ/ληα Πύκβνπιν θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. Ρν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Ππλεηαηξηζκώλ. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ.Γ. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΑΞΝΦΑΠΖ ΓΠ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην ΞΑΟΣΔΗ ΔΓΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΒΗΑΠΖΠ ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΝ ΘΥΓΗΘΑ 9

10 Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν L313-8 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ, ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΑΗΘΟΝ (ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ, ΔΗΓΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ, ΣΥΟΝΗ ΑΘΙΝΞΑΗΓΗΥΛ, ΣΥΟΝΗ ΓΔΠΗΓΛΥΠΗΑΠ) L321-2 ΣΥΟΝΗ ΑΠΘΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ, ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ, ΣΑΟΗΡΑΡΝΠ ΣΑΟΗΡΥΛ ΞΝΡΑΚΗΑΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΙΔΠΠΑ ΞΝΡΑΚΗΡΖ ΝΔ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΝΚΝΛΓΝΟΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΔΜΥΟΑΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΚΑΛΡΕΑΒΗΛΑΡΥΛ- ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝ ΝΗΛΝΞΝΗΔΗΝ ΘΑΗ ΑΚΞΔΙΥΛΑΠ «ΘΡΖΚΑ ΣΑΟΗΡΑΡΝ» «Δθζπγρξνληζκόο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ» ΞΝΡΑΚΗΑΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΛΖΠΗΥΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΖΓΖΠΔΗΠ ΚΔ ΡΟΔΛΝ "ΝΗ ΘΖΞΝΗ ΡΝ ΝΓΠΠΔΑ" (ΣΥΟΝΠ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ) ΚΝΠΔΗΝ ΝΗΛΝ ΓΗΥΟΝΦΝ ΘΡΗΟΗΝ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ 4/ΔΞ63/ /ΔΞ12/ /ΔΞ46/ /ΔΞ70/ /ΔΞ66/ ΚΝΛΝΞΝΙΑΡ Α ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ ΚΞΝΣΑΙΖ ΘΝΒΑΙΑΡΑ ΞΑΙΙΗΘΖ , , , , , Γηα λνκηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο, εθθαζάξηζεο ή πηώρεπζεο. 3. Ν ππνςήθηνο δελ απνηειεί δηθαηνύρν ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δελ έρεη ππνβάιεη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη θπζηθό πξόζσπν, δελ κπνξεί λα απνηειεί εηαίξν/κέηνρν λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ είλαη δηθαηνύρνο ζε ηνπηθό πξόγξακκα ή έρεη ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη εηαηξεία, δελ κπνξνύλ νη εηαίξνη/κέηνρνί ηεο λα είλαη είλαη δηθαηνύρνη ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ή λα έρνπλ ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκόο, ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κόλν ζε επίπεδν θνξέα Ν ππνςήθηνο δελ είλαη (ή θαη δελ ήηαλ θαηά ηελ 1ε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο) κέινο ηνπ Γ.Π., ηνπ Δπηπέδνπ Ιήςεο Απνθάζεσλ θαη ηεο πεξεζηαθήο Γνκήο ηεο ΝΡΓ ή/θαη δελ είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο α' βαζκνύ απηώλ ή/θαη δελ απνηειεί παξέλζεην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν απηώλ. 2.6 Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο. 2.7 Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο. 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. 2.6 Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο. 3.3 Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΠΡΖΛ Γ ΡΗ ΡΝ ΛΝΚΝΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΙΘΔΗ ΘΑΗ ΓΔΛ ΡΔΙΔΗ ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΦΝΟΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΟΗΥΠ (80%) ΝΗΛΝΞΝΗΔΗΝ ΘΑΗ ΝΣΗ ΣΥΟΝ ΓΔΠΗΓΛΥΠΗΑΠ. ΔΞΝΚΔΛΥΠ ΘΑ ΔΞΟΔΞΔ ΛΑ ΞΝΒΙΖΘΔΗ ΠΡΖ ΓΟΑΠΖ 123Α "ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ" ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝ ΔΟΓΝ ΑΛΑΦΔΟΔΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝ, ΑΙΙΑ ΔΗΛΑΗ ΗΓΟΠΖ παξαηήξεζε 1 - ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΘΑΛΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ - ΣΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΔΓΟΑΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, απνδεηθηηθά θαηνρήο - ρξήζεο (όπσο νξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε 1) - Ζ ΔΓΟΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΔΚΦΑΛΗΕΔΡΑΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΞΝΙΔΥΠ ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΔΡΑΗ, ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΔΣΔΗ Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο. * Ζ ΑΗΡΖΠΖ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ ΑΞ ΡΝΠ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ *ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΙΖΟΖΠ Ζ.Γ. ΡΥΛ ΚΚΔ παξαηήξεζε 1-12ΔΡΔΠ ΗΓ. ΠΚΦΥΛ. ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΓΗΛΔΗ ΚΔ ΠΚΒΝΙ. ΞΟΑΜΖ ΞΝ ΛΑ ΔΣΔΗ ΚΔΡΑΓΟΑΦΔΗ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΦΝΟΑ ΑΓΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΝΠ- ΡΟΔΛΝ, ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝ ΑΦΝ ΠΡΗΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΊΛΑΗ ΑΞΝΓΔΘΡΖ Ζ ΑΓΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΔΗΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΝΠΝΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΔΡΑΗ ΞΙΖΟΥΠ Ζ ΑΛΑΓΘΑΗΝΡΖΡΑ ΡΝΠ... ΞΑΟΣΔΗ ΠΚΒΝΙΑΗΝ ΑΓΝΟΑΠ ΑΙΙΑ ΠΡΝ ΝΛΝΚΑ ΘΝΚΝΛΓΝΟΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΘΑΗ ΑΚΞΑΡΕΖ ΔΓΝΜΗΑ ΞΝ ΓΔΛ ΜΔΟΝΚΔ ΡΗ ΠΣΔΠΖ ΔΣΝΛ ΚΔ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛ ΓΛΥΟΗΕΝΚΔ, ΑΦΝ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΝΡΔ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΑΙΙΑ ΝΡΔ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο - ΔΊΛΑΗ 2 ΓΟΑΠΔΗΠ, ΔΛΡΑΠΠΔΡΑΗ ΚΥΠ ΠΔ ΑΡΖΛ ΚΔ ΡΝΛ ΚΑΣ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΚΝ, ΓΖΙ. ΠΡΖΛ L321-2 ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΑΟΘΟΝ 8$3 ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ. Ν ΠΛΝΙ. ΞΟΝΞΝΙ. ΚΥΠ ,94> ΞΝ ΔΊΛΑΗ Ν ΚΑΣ ΞΟΝΞΝΙ. ΡΝ L

11 21 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ, ΝΞΥΠ ΘΔΛΡΟΑ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΖΙΗΘΗΑΠ, ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΔΠ, ΥΓΔΗΑ Θ.Ι.Ξ. ΒΝΛΗΝ Ζ ΘΝΛΝΞΔΡΟΑ ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ ΘΙΔΗΠΡΝ ΞΟΝΞΝΛΖΡΖΟΗΝ 87/ΔΞ36/ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞ ΝΗ , Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν. θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αδεηνδνηήζεηο - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΠΔ ΓΑΞΑΛΔΠ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΟΓΥΛ (ΣΥΟΗΠ ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΔΗΠ) ΘΑΗ ΘΑΘΝΙΝ ΠΔ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ, ΣΥΟΗΠ ΘΑΗ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΡΗ ΑΡΝΠ ΞΟΝΧΞΑΟΣΔΗ παξαηήξεζε 6 - ΓΔΛ ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ Ζ ΗΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 25% ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ, ΝΞΝ ΠΡΝΛ ΦΑΘ. ΓΖΙΥΛΔΗ ΡΗ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΑΞ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ. Ν ΠΛΝΙ. ΞΟΝΞΝΙ ,25> ΞΝ ΔΊΛΑΗ Ν ΚΑΣ ΞΟΝΞΝΙ. ΡΝ L Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ ΡΖΛ ΡΔΙΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΡΝ ΓΑΞΔΓΝ, ΑΙΙΑ ΝΡΔ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΘΙΔΗΠΗΚΑΡΝΠ ΡΥΛ ΞΙΑΦΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΑΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΡΑΗ ΥΠ ΘΙΔΗΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ - CD 22 L323-2β ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΞΝΙΗΡΗΠΡ. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ ΡΑ ΝΞΝΗΑ ΔΗΣΑΛ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ. ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΓΗΙΗΛΑΡΥΛ, ΓΑΓΑΡΥΛ, ΦΑΘΙΑΟΑΡΥΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΗΙΗΛΑΡΥΛ 64/ΔΞ13/ ΓΗΙΗΛΑΡΑ , Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. παξαηήξεζε 1 - ΓΔΛ ΞΑΟΣΝΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ Ή ΣΟΖΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΝ ΑΦΝ ΡΝ ΔΛΝΗΘΗΑΠΡΖΟΗΝ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΚΔΡΑΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - ΠΡΖΛ ΘΑ 401/10 ΑΟΘΟΝ 10 ΠΖΚΔΗΝ γ), ΑΛΑΦΈΟΔΡΑΗ ΠΡΝΛ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ " ΡΑ ΔΟΓΑ ΞΝ ΔΛΗΠΣΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ L323-2α ΘΑΗ L323-2β ΛΑ ΚΖΛ ΑΦΝΟΝΛ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΞ ΗΣΛΖ Ή ΑΞΝ ΔΟΔΗΞΗΑ ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ" θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αδεηνδνηήζεηο - ΣΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ, ΑΦΝ Ζ ΔΞΔΓΠΖ ΓΗΛΔΡΑΗ ΠΔ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ παξαηήξεζε 6 - Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΚΔ.Γ. (τωρης γλεζηο σπογραθες) ΘΑ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗ ΠΡΝΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ ΡΑ ΣΟΖΚΑΡΑ ΞΝ ΘΑ ΞΑΟΔΗ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ / ΞΟΝΠΚΦΥΛΝ ΞΥΙΖΠΖΠ ΞΝ ΔΘΑΛΔ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΠΡΖΛ ΑΓΔΙΦΖ ΡΝ. ΠΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΘΑ ΞΝΙΖΘΔΗ, ΡΖΛ ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΡΖΛ ΔΣΔΗ Ν θ.θαιαφαρζπ (προεδρος) ΘΑΗ ΝΣΗ Ν ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ L ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΔ ΦΗΠΡΑΚΔΛΑ ΘΡΗΟΗΑ ΓΗΑ ΡΖ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΡΝΠ ΠΔ ΚΝΠΔΗΑ - ΠΙΙΝΓΔΠ - ΔΘΘΔΡΖΟΗΑ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖ ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΖ / ΑΓΟΝΡΗΘΖ / ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑ ΔΘΘΙ. ΠΚΒ. Η.Λ. ΞΔΟΑΓΗΑΠ ΘΔΝΡΝΘΝ ΓΔΚΝΡΠΑΛΑΡΥΛ ΑΚΘΔ ΘΡΖΚΑ ΠΑΚΝΙΗ ΝΓΠΔΗΑΘΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΞΑΙΑΗΝ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ ΠΔ ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝ ΚΝΠΔΗΑΘΝ ΣΥΟΝ «ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΡΝ ΑΟΣΝΛΡΗΘΝ ΣΥΟΑΦΑ ζην ΠΑΚΝΙΗ ΠΔ ΔΘΘΔΡΖΟΗΝ - ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝ ΣΥΟΝ ΡΝ ΡΝΞΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» «ΝΓΠΠΔΗΑΘΝΠ ΘΝΠΚΝΠ» ΚΝΛΗΚΖ ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΖ ΑΗΘΝΠΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 76/ΔΞ25/ /ΔΞ08/ /ΔΞ15/ ΡΟΥΗΑΛΑΡΑ ΙΖΜΝΟΗ ΙΖΜΝΟΗ , , , Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν. EINAI ΛΞΓΓ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞ 8-3-ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΔΛΑΟΜΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ - παραηϊρεζε 3 - ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ : ΝΡΑ, ηα λοκηθψ ηοσς πρόζωπα θαη Ψιιοη θορεϋς ηοπηθϊς ασηοδηοϋθεζες, θαζώς θαη ηδηωηηθοϋ θορεϋς κε θερδοζθοπηθού ταραθηϊρα, κε ζθοπό ηελ σιοποϋεζε αληϋζηοητωλ Ωργωλ δεκόζηοσ ταραθηϊρα. ΓΔΛ ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΑΦΝ ΠΡΖΛ ΞΟΝΡΑΠΖ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΗΓΗΥΡ. ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ 8ΔΡΔΠ ΑΞ 20-2/ ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΓΔΛ ΞΝΓΟΑΦΔΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝΛ ΛΝΚΗΚΝ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝ ΓΔΛ ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΑΦΝ ΠΡΖΛ ΞΟΝΡΑΠΖ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΠΛΝΙΝ ,82.

12 Επηπιένλ, θάλνπκε γλσζηό όηη νη ππνςήθηνη επελδπηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο. Τπρόλ ελζηάζεηο ησλ επελδπηώλ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνύλ εγγξάθσο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Ο.Τ.Δ.: πξώελ Κνηλνηηθό θαηάζηεκα Μνπδαθίνπ, ζέζε «Μπνλαθέ», Τ.Κ Ζάθπλζνο, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά. Ο Ππόεδπορ ηηρ Ε.Δ.Π. LEADER Κωνζηανηίνορ Καποδίζηπιαρ 12

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 Ζ παξνύζα δηαγλσζηηθή έθζεζε επέρεη ζέζε ππνδείγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα