ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α."

Transcript

1 ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, Ζάκςνθορ Τηλ.: , Fax: website: Ζάθπλζνο, Αξ. πξση: 72 Ππορ: Υποψηθίοςρ Επενδςηέρ ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. έρνληαο ππόςε: 1. ηελ 5807/ Απόθαζε Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Τνπηθό Πξόγξακκα Ζαθύλζνπ θαη Κεθαινληάο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 2. ηελ 401/ Κ.Υ.Α. ησλ Υπ. Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 4 «Πξνζέγγηζε LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) 3. ηελ 1577/ Απόθαζε Υπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο, ζύζηεκα επνπηείαο θαη ειέγρσλ ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θάζε θνξά 4. ηελ από Σύκβαζε ηεο Σπλεηαηξηζηηθήο Απηνδηνηθεηηθήο Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ην Υπ. λπλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) 5. ηελ κε αξηζκό 01/ ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Δ.Π. LEADER ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν θάθεινο ηεο 1 εο πξνθήξπμεο ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζαθύλζνπ θαη Κεθαινληάο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) θαη νξίζζεθε ε Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο πνπ ζα ππνβιεζνύλ 6. ηνπο ππνβιεζέληεο Φαθέινπο Επελδπηηθώλ Πξνηάζεσλ Υπνςήθησλ Επελδπηώλ 7. ηελ κε Αξηζκ. Πξση. 268/ Γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 8. ηελ κε αξηζκό 02/ ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Δ.Π. LEADER ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ηελ νπνία επηθπξώζεθε ε γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Φαθέισλ Υπνςεθηόηεηαο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 1 εο Πξνθήξπμεο Τ.Π. Ζαθύλζνπ θαη Κεθαινληάο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ειιάδαο (ΠΑΑ) 9. Τελ κε Αξηζκ. Πξση. 1723/ Έθζεζε Δεηγκαηνιεπηηθνύ Δηνηθεηηθνύ Ειέγρνπ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΘΣΤΘΚΟΤΗΤΑ 1

2 10. ηελ κε Αξηζκ. Πξση. 63/ Νέα Γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α.. ηελ κε αξηζκό 03/ ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Δ.Π. LEADER ηεο ΟΤΔ Σπλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Ζαθύλζνπ Αλαπηπμηαθή Α.Ε. Ο.Τ.Α. κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε πξνεγνύκελε Απόθαζε ηεο Ε.Δ.Π LEADER, ιακβάλνληαο ππόςε ηε λέα γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Φαθέισλ, ζηα πιαίζηα ηεο 1 εο Πξνθήξπμεο ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER ΠΑΑ, κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνύ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ από ηελ ΕΥΕ ΠΑΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΘΣΤΘΚΟΤΗΤΑ Αποθαζίζοςμε Επηθπξώλνπκε ηελ λέα Γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Φαθέισλ ζηα πιαίζηα ηεο 1 εο Πξνθήξπμεο ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER ΠΑΑ, σο αθνινύζσο: 2

3 L312 L3 L123 ΤΠΟ- ΜΕΣΡΟ ΔΡΑΗ L123α: Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων L3-1: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ L3-2: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ L3-3: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων L3-4: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ) L3-5: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μονάδων οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν μονάδων L3-7: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν α' μεταποίθςθ L312-1: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων L312-2: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 1ης ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΠ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΖΑΚΤΝΘΟΤ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΧΘΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΣΛΟ ΕΠΕΝΔΤΗ Κδρυςθ τυποποιθτθρίου ελαιολάδου για τθν παραγωγι επϊνυμων, ποιοτικϊν, εμπορεφςιμων ςυςκευαςιϊν Κδρυςθ τυποποιθτθρίου ελαιολάδου Δθμιουργία παραδοςιακοφ ελαιοτριβείου αποκλειςτικισ επεξεργαςίασ βιολογικοφ ελαιοκάρπου - μονάδασ τυποποίθςθσ και επιςκζψιμου χϊρου προβολισ παραγωγικισ διαδικαςίασ και πϊλθςθσ προϊόντων Συροκομείο ΠΙΠΑ (Κδρυςθ Συροκομείου ςτα Χαυδατα Παλικισ) ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΜΑΡΑΞΑΓΜΑ ΠΕΣΡΡ ΕΑ ΜΕΦΑΝΝΡΟΙΑ & ΙΘΑΜΘ ΡΙΗΕ Α.Ε. ΞΡΤΡΕΝΑΣΡ ΠΤΡΡ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ 94/ΕΠ43/ /ΕΠ/ /ΕΠ40/ /ΕΠ69/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΓ. ΔΘΞΘΣΡΙΡ ΑΞΘ ΒΑΙΝΙΜΡ ΧΑΒΔΑΣΑ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ , , ,00 0,4828 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,25 0,4675 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,25 0,4588 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,84 0,3661 ΕΠΙΛΑΧΩΝ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,34 Ανζγερςθ 2 νζων όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 2 νζων όμοιων κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν ΓΙΑΟΟΡΤΝΘ ΙΩΑΟΟΘ 65/ΕΠ14/ ΒΑΙΝΙΜΡ , , ,61 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Κδρυςθ καταςτιματοσ πϊλθςθσ τουριςτικϊν ειδϊν και τοπικϊν προϊόντων ΜΑΡΣΘ ΙΩΑΟΟΘ 99/ΕΠ48/ ΠΑΟΣΡΜΡΑΣΡΡΑ ΕΝΣΑΕΣΑΙ (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΞΕΣΑΦΡΡΑ ,61 ΓΙΑ ΣΘΟ ΜΑΝΤΨΘ ΣΘ ΔΔ) , , ,12 0,5450 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,12 3

4 L313 L312-3: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν α' μεταποίθςθ L312-4: Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ L312-5: Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων L313-1 Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (γραφεία - περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ) ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Τπαίκριοι διαδραςτικοί ςτακμοί ενθμζρωςθσ (infokiosks) ςτθν Μεφαλονιά με κεντρικι ςφνδεςθ και φςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου Κδρυςθ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ) ςτο Διμο Ηακφνκου ΔΘΞΡ ΔΘΞΡ Τ 75/ΕΠ24/ /ΕΠ33/ , , ,66 0,9000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0,9000 ΕΠΙΛΑΧΩΝ (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΞΕΣΑΦΡΡΑ ,66 ΓΙΑ ΣΘΟ ΜΑΝΤΨΘ ΣΘ ΔΔ) L313-2 ιμανςθ αξιοκζατων και μνθμείων L313-3 Ποδθλατικζσ διαδρομζσ ςε περιοχζσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου L313-4 Προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν L313-5 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,66 ιμανςθ αξιοκζατων και μνθμείων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ άμθσ Διμου Μεφαλλονιάσ ΔΘΞΡ 79/ΕΠ28/ ΑΞΘ- ΜΑΡΑΒΡΞΤΝΡ , , ,00 0,9050 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ηακφνκου Προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ Ηακφνκου ΔΘΞΡ Τ ΕΠΙΞΕΝΘΣΘΡΙΡ Τ 83/ΕΠ32/ /ΕΠ53/ , , ,00 1,0000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,00 Κδρυςθ 3 τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν μετά 3 κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Κδρυςθ 4 λικόκτιςτων παραδοςιακϊν τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν Ανζγερςθ 4 διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 4 κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφμματα Κδρυςθ 4 πρότυπων ενεργειακϊν τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ΓΕΝΑΔΑ ΑΔΑΞΑΟΣΙΑ ΠΑΝΑΙΡΘΡΔΩΡΡ ΔΙΡΟ.- ΔΘΞ. ΙΕΡΑ ΞΡΟΘ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΡΣΡΜΡΤ ΠΘΝΙΩΣΙΘ ΜΙΑΔΡΠΡΤΝΡΤ ΞΑΡΙΑ ΞΑΡΕ ΑΟΩ. ΜΑΣ/ΜΘ ΕΞΠΡ/ΜΘ ΠΕΟ/ΜΘ ΑΕ 78/ΕΠ27/ /ΕΠ22/ /ΕΠ02/ /ΕΠ62/ /ΕΠ39/ ΠΑΟΣΡΜΡΑΣΡΡΑ ΒΑΙΝΙΜΡ ΞΠΡΧΑΝΘ ΜΑΣΑΣΑΡΙ ΣΡΑΓΑΜΙ ΕΝΣΑΕΣΑΙ (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΞΕΣΑΦΡΡΑ 280,00 ΓΙΑ ΣΘΟ ΜΑΝΤΨΘ ΣΘ ΔΔ) , , ,15 0,5540 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,09 0,4638 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,96 0,4534 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,92 0,4485 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,80 0,4419 ΕΠΙΛΑΧΩΝ 4

5 L313-6 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ L313-7: Ιδρφςεισ και εκςυγχρονιςμοί γραφείων οργάνωςθσ, πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ L313-8 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ) Ανζγερςθ 1 ιςόγειασ και 2 διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν 5 τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ με 5 πιςίνεσ Κδρυςθ 4 λικόκτιςτων παραδοςιακϊν τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν Κδρυςθ 2 όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν Ανζγερςθ 2 όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 2 νζων όμοιων κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Ανζγερςθ 3 νζων όμοιων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με πιςίνα Σουριςτικι αξιοποίθςθ αγροκτιματοσ βιολογικισ καλλιζργειασ με τθ δθμιουργία υποδομϊν διανυκτζρευςθσ Κδρυςθ 3 όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ΑΠΙΡΟ" υγκρότθμα τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με πιςίνα Ανζγερςθ δφο νζων όμοιων ιςόγειων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με εξωτερικι τοιχοποιία από λικοδομι υγκρότθμα ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων 4 κλειδιϊν με πιςίνα Ανζγερςθ 2 νζων όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν και 2 νζων όμοιων κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν Ανζγερςθ 2 νζων όμοιων διόροφων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ΙΡΙ Σουριςτικι ΔΘΞ. ΓΜΕΝΠΕΘ ΑΟΣΩΟ. Ε. ΜΡΗΡΞΠΡΝΘ & ΙΑ ΡΕ (ΤΠΡ ΤΣΑΘ) ΓΡΑΞΨΑ ΑΟΑΣΑΙΡ ΓΡΑΞΨΑ ΧΡΘΣΡ ΞΡΤΡΤΡΑ ΔΙΡΟΤΙΑ ΔΙΡΟ. & ΕΤΑΓ. ΡΕΞΡΤΟΣΘ Ρ.Ε. ΞΕΡΜΑΣΘ ΕΝΕΟΘ MEGA VILLAS Ε.Π.Ε. ΒΡΝΣΕΡΑ ΕΤΑΓΓΕΝΡ ΞΘΟΑΔΑΜΘ ΕΝΕΟΘ ΑΦΡΙ ΞΠΕΟΑΣΡΤ ΡΕ (ΤΠΡ ΤΣΑΘ) ΙΕΡΑ ΞΡΟΘ ΑΓ. ΙΩΑΟΟΘ ΠΡΡΔΡΡΞΡΤ ΙΕΡΑ ΞΡΟΘ ΣΡΡΦΑΔΩΟ & ΑΓ. ΔΙΡΟΤΙΡΤ ΞΤΡΟΙΩΣΘ Π. - ΞΡΧΡΠΡΤΝΡΤ Ε. - ΞΡΟΡΜΡΡΤΡΤ Ε. ΡΕ 54/ΕΠ06/ /ΕΠ64/ /ΕΠ52/ /ΕΠ21/ /ΕΠ57/ /ΕΠ10/-03-98/ΕΠ47/ /ΕΠ16/ /ΕΠ60/ /ΕΠ23/ /ΕΠ61/ /ΕΠ04/ /ΕΠ09/-03-6/ΕΠ65/ ΝΙΘΑΜΙΑ ΜΡΤΟΡΠΕΣΡΑ ΝΑΓΡΠΡΔΡ ΝΑΓΡΠΡΔΡ ΒΑΟΑΣΡ ΜΑΣΩΓΘ ΓΑΛΣΑΟΙ ΑΡΑΜΘΟΑΔΡ ΝΘΠΡΤΡΙ ΑΓ. ΜΘΡΤΜΡ ΠΑΝΙΜΘ ΞΠΡΧΑΝΘ ΞΠΡΧΑΝΘ ΧΑΒΡΙΑΣΑ , , ,91 0,4406 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,27 0,4005 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,46 0,3950 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,96 0,3606 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,60 0,3459 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,14 0,3408 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,57 0,3245 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,22 0,3135 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,34 0,3048 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,75 0,2964 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,03 0,2903 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,86 0,2849 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,02 0,2824 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,52 0,2567 ΕΠΙΛΑΧΩΝ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,55 Ιςόγειο λικόκτιςτο κτίριο με υπόγειο, για κζντρο αναψυχισ - snack bar, και κολυμβθτικι δεξαμενι Κδρυςθ παραδοςιακοφ καφενείου - μεηεδοπωλείου ςτο Ξουηάκι Οζο διόροφο κζντρο αναψυχισ (snack bar - καφετζρια) ΒΑΡΔΑΜΑΣΑΟΘ ΒΙΡΓΙΟΙΑ ΒΙΒΑΡΔΘ ΠΑΤΝΡ ΝΡΤΟΣΗΘ ΑΘΘΟΑ 55/ΕΠ07/-03-95/ΕΠ44/ /ΕΠ56/ ΒΑΙΝΙΜΡ ΞΡΤΗΑΜΙ ΒΑΙΝΙΜΡ , , ,24 0,5750 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0,56 ΕΠΙΛΑΧΩΝ , , ,69 0,3960 ΕΠΙΛΑΧΩΝ ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Τπθρεςίεσ εκμάκθςθσ καταδφςεων Ματαςκευι χϊρου ακλοπαιδιϊν (κολυμβθτικϊν εγκαταςτάςεων) ςτθν περιοχι Οτουρζικα Γαϊτανίου Ανάπτυξθ δράςεων εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ μζςω τθσ δθμιουργίασ χϊρου ΜΑΣΙΜΘ ΙΩΑΟΟΘ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ Τ ΑΕ ΣΕΣΡΑΔΘ ΑΓΓΕΝΡ 100/ΕΠ49/ /ΕΠ45/ /ΕΠ58/ ΑΓ. ΜΘΡΤΜΡ ΓΑΛΣΑΟΙ ΜΑΝΑΞΑΜΙ , , ,80 0,6595 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,27 0,5465 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,98 0,3875 ΕΝΣΑΕΣΑΙ 5

6 L323 L321 παροχισ υπθρεςιϊν γευςιγνωςίασ L313-9: Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ L321-2 Χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, περιβαλλοντικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, όπωσ κζντρα φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, ωδεία κ.λ.π. L321-3 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ - ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ υποδομι, προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν L323-1 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ περιοχϊν, όπωσ βελτίωςθ ςιμανςθ μονοπατιϊν, φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ, τεχνικά ζργα μικρισ κλίμακασ για τθν προςταςία του εδάφουσ, διαμόρφωςθ κζςεων κζασ, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ L323-2α Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ παραγωγικι δραςτθριότθτα (όπωσ βρφςεσ, γεφφρια) L323-4: Παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε μουςείαςυλλογζσ-εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ λαογραφικι / αγροτικι / πολιτιςτικι κλθρονομιά ,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθ Θεατρικι κθνι αρακθνάδου Προμικεια εξοπλιςμοφ για το Τπαίκριο Δθμοτικό Θζατρο Βαρδιόλασ Σ.Μ. Μυψζλθσ ΔΘΞΡ Τ ΔΘΞΡ Τ 81/ΕΠ30/ /ΕΠ29/ ΑΡΑΜΘΟΑΔΡ ΜΤΨΕΝΘ , , ,00 0,9000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,00 Δράςεισ υποςτιριξθσ του Ιόνιου Φεςτιβάλ κλαςικισ Ξουςικισ Παφλοσ Μαρρζρ Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ παραδοςιακισ Μεφαλονίτικθσ φορεςιάσ και τθ ςφνδεςι τθσ με ικθ και ζκιμα του τόπου Ρ Ερωτόκριτοσ ςε βάκοσ χρόνου 20, Ζτοσ αφιερωμζνο ςτο λαϊκό μουςικό ςυνκζτθ πφρο Ξαρκάτο, ςυνεχιςτι των μεγάλων Μεφαλλινιων ςυνκετϊν τθσ τοπικισ λαϊκισ χορωδιακισ παράδοςθσ Δράςεισ υποςτιριξθσ του ZANTE JAZZ FESTIVAL Διμου Ηακφνκου ΔΘΞΡ Τ ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΤΝΝΡΓΡ ΜΑΙ ΙΘΑΜΘ "ΙΡΟΙΡ ΠΟΡΘ" ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΤΝΝΡΓΡ ΜΡΤΝΙΜΑΔΡΤ "Ρ ΕΡΩΣΡΜΡΙΣΡ" ΧΡΡΩΔΙΑ ΑΡΓΡΣΡΝΙΡΤ ΔΘΞΡ Τ 85/ΕΠ34/ /ΕΠ37/ /ΕΠ03/ /ΕΠ18/ /ΕΠ35/ ΣΡΑΓΑΜΙ ΦΑΡΑ ΜΡΤΝΙΜΑΔΡ ΝΘΠΡΤΡΙ, ΑΞΘ, ΦΑΡΑΜΝΑΣΑ ΣΡΑΓΑΜΙ , , ,00 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,28 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,58 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,54 0,9500 ΕΝΣΑΕΣΑΙ , , ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,39 Ανάδειξθ δικτφου πεηοπορικϊν διαδρομϊν ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Αργοςτολίου Διμου Μεφαλονιάσ ΔΘΞΡ 77/ΕΠ26/ ΑΡΓΡΣΡΝΙ , , ,34 0,8000 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,34 Ανάδειξθ του Μάςτρου Ηακφνκου ΔΘΞΡ Τ 82/ΕΠ31/ ΞΠΡΧΑΝΘ 7.643, , ,70 0,8250 ΕΝΣΑΕΣΑΙ ,00 ΤΝΟΛΟ 7.643, , , ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,07 6

7 Α/Α ΓΟΑΠΖ L123α ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ L312-1 ΗΓΟΠΔΗΠ - ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ L312-2 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ L312-3 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΔΗΓΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ Α' ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ. ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΔΞΔΛΓΡΖΠ TEΚΞΝΛΔΟΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΚΝΕΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΑΟΘΑΛΡΥΛΑΡΝΠ ΑΓΑΞΗΝΠ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΗΝΛΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΔ BAΟΒΑΟΗΓΝΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΡΗΡΙΝΠ Ζ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ ΗΓΟΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΗΛΝΞΝΗEIΝ - ΔΚΦΗΑΙΥΡΖΟΗΝ ΞΔΡΟΝΓΙΞΡΗΘΖ ΚΑΟΘΑΛΡΥΛΑΡΝΠ (ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ) «ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΛΔΑΠ ΗΠΝΓΔΗΑΠ ΝΗΘΝΓΝΚΖΠ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ (ΙΗΑΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΥΛ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ) ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΑΓΗΑ ΓΛΑΡΖ ΠΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΘΛΘΝ» «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΛΔΝ ΗΠΝΓΔΗΝ ΘΡΗΟΗΝ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΚΖΣ/ΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ 9.920kg ΔΙΑΗΝΘΑΟΞΝ» ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΥΡΝΘΝΙΝ 106/ΔΞ55/ /ΔΞ51/ /ΔΞ68/ /ΔΞ42/ /ΔΞ54/ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΚΔΛΝΗ ΦΑΘΔΙΝΗ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΑΛΥ ΓΔΟΑΘΑΟΗ ΙΖΜΝΟΗ ΘΑΙΑΚΑΘΗ ΙΑΓΘΑΓΑΘΗΑ ΑΗΡΝΚΔΛΝΠ ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ , , , , ,26 ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. 2.3 Ζ πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ από ην ηξίην έηνο από ηελ νινθιήξσζή ηεο. 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. 2.3 Ζ πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ από ην ηξίην έηνο από ηελ νινθιήξσζή ηεο. 3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: Λα εμαζθαιίδεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο 3.3 Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 3.4 Πηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθώλ Θαλνληζκώλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 2.6 Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. ΑΗΡΗΑ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 2.2 Α) Ζ ΑΗΡΖΠΖ ΡΝ ΦΑΘ. ΞΝΤ. ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΚΚΔΛΖ, Β) ΔΙΙΔΗΞΖΠ Ή ΔΠΦΑΙΚΔΛΖ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ, Γ) ΝΗ 3 ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΚΖΣ. ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ, ΑΦΝΟΝΛ ΡΑ ΗΓΗΑ ΑΘΟΗΒΥΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ (ΡΝ ΞΟΝΠΞΔΘΡΝΠ ΡΖΠ 1ΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΔΣΔΗ ΓΗΛΔΗ COPY KAI TO ΞΝΓΟΑΦΝΛ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΗ MHXANIKOI), Γ) ΝΗ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΔΠ ΡΗΚΔΠ ΚΔ ΒΑΠΔΗ ΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ ΝΗΘΝΓ. ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΝΛΡΑΗ.π.ρ. γθαξαδόπνξηεο /ηεκ. Θάλεη πξνζθνξά ν κειεηεηήο Ξνι. Κερ., Δ) ΓΑΞΑΛΔΠ ΚΔΙΔΡΥΛ ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΝΛΡΑΗ ΚΔ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ, ΝΞΥΠ ΠΖΚΑΡΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. 2.3 Ζ κειέηε βησζηκόηεηαο ΔΊΛΑΗ ΙΑΘΝΠ Ή ΔΙΙΔΗΞΥΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΔΛΖ πρ 1) αλαθεξεη πώιεζε 150tn ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΙΑΓΗ, 2) ΝΗ ΠΡΖΙΔΠ ΡΝ ΡΔΙΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΞΝ ΓΔΗΣΛΝΛ ΡΝ ΘΑΘΑΟΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ, ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΖ ΞΟΝΠΡ. ΑΜΗΑ, ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΠΚΞΙΖΟΥΚΔΛΔΠ. 2.5 Α)ΡΑ ΞΗΠΡΝΞ. ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΓΔΛ ΔΣΝΛ ΞΗΠΡΝΞ. ΚΔΡΑΓΟΑΦΖΠ, Β) ΡΑ ΑΘΗΛΖΡΑ ΞΝ ΚΗΠΘΥΛΝΛΡΑΗ (ΝΚΚΝΟΑ ΘΔΥΟΝΚΔΛΑ ΥΠ ΔΛΛΗΑΗΑ), ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΓΗΑΘΟΗΡΑ (ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΝ : 1.008M ,45M2(ΠΡΝ ΝΞΝΗΝ ΓΔΛ ΓΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑΡΚΖΠΖ KATA 1.008M2)), ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΘΑΙΤΖΠ ΛΔΝ ΡΞΝΞΝΗΖΡΖΟΗΝ ΙΑΓΗΝ ΘΔΥΟΔΗ ΔΚΒ. ΝΗΘΝΞΔΓΝ 2.016,00Κ2 : Η) 1.008M2 + ΗΗ) 1.008Κ2 2.2 Α)ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΠΔΗΟΑ ΑΟΣΗΡ. ΠΣΔΓΗΥΛ ΡΖΠ ΑΞ 2008 ΝΗΘ. ΑΓΔΗΑΠ, ΏΠΡΔ ΛΑ ΓΗΛΔΗ Ν ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ, Β)ΠΡΗΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ Β' ΘΡΗΟΗΝ ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΡΝ ΓΔΗΣΛΔΗ ΥΠ Ζ/Κ, ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΝΗ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΘΑΗ ΑΟΑ ΝΗ ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΔΗΠ ΙΑΘΝΠ.(ΒΑΕΔΗ ΞΝΟΡΔΠ, ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΔΠ, ΔΞΗΣΟΗΠΚΑΡΑ...ΘΙΞ), Γ) ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΝ ΝΞΝ ΛΑ ΦΑΗΛΝΛΡΑΗ ΝΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ Ξ. ΣΥΟΝ ΞΝ ΕΖΡΝΛΡΑΗ (ΝΓΝΞΝΗΗΑ, ΣΥΟΝΗ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ, ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΗΠ) Γ) ΓΖΙΥΛΔΗ ΛΔΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ, ΞΝ ΓΔΛ ΞΟΝΒΙΔΞΔΗ Ζ ΝΗΘ. ΑΓΔΗΑ, ΝΡΔ ΓΔΗΣΛΔΗ ΝΡΗ ΘΑ ΞΟΝΒΔΗ ΠΔ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖΠ ΑΓΔΗΑΠ. Δ) ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΚΔΡΑΦΔΟΘΔΗ ΠΥΠΡΑ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓ. ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΠΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΔΗΛΑΗ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΔΛ ΓΖΙΥΛΔΗ ΔΠΝΓΑ ΔΜΝΓΑ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΠΓΘΔΘΟ. ΔΞΔΛΓΠΖ, ΓΔΛ ΡΝΞΝΘΔΡΔΗ ΡΝΠ ΡΝΘΝΠ ΡΥΛ ΓΑΛΔΗΥΛ, ΝΡΔ ΞΟΝΒΙΔΞΔΗ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΖΠ Α' ΙΖΠ ΞΝ ΔΗΛΑΗ ΡΑ ΠΡΑΦΙΗΑ ΑΟΑ Ζ ΚΔΙΔΡΖ ΒΗΥΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΠΥΠΡΖ - ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΘΑΛΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ - ΣΟΖΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΑΓΔΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΔ ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΑΞΑΙΙΑΓΖΠ ΞΑΟΣΔΗ ΠΣΔΓΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΑΛΞΝΓΟΑΦΝ ΓΖΚ. ΞΑΙΙΖΙΝΠ Λ.3528/2007 ΑΟΘΟΝ 31$3, 32$2 ΒΑΠΗΘΝΠ ΚΔΡΝΣΝΠ ππεύζπλε δήισζε θαη παξαηήξεζε 7 - ΝΗ /Γ ΞΑΟΣΝΛ ΚΝΛΝ ΑΞΝ ΡΝΛ ΛΝΚΗΚΝ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝ ΡΖΠ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΘΑΗ ΝΣΗ ΑΞΝ ΡΝΠ ΙΝΗΞΝΠ ΔΡΑΗΟΝΠ ΔΚΞΗΞΡΔΗ ΠΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΔΜ. 3.4 παξαηήξεζε 1 - ΞΑΟΣΔΗ ΓΝΛ. ΞΑΟΝΣΖ ΚΔ ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΠΖ ΔΞΗΘΑΟΞΗΑΠ ΣΥΟΗΠ /Γ ΔΞΗΘΑΟΞΥΡΖ Ή ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΘΑΛΑΡΝ ΡΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΦΝΟΑ ΡΝ ΞΝΚΔΡΟΝ L123α ΘΑΗ ΣΗ ΡΝ L "ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΗΓΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ 1Ζ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ" θάθεινο ππνςεθηόηεηαο - Ν ζσλοιηθός προηεηλόκελος προϋποιογηζκός ηες πρόηαζες ΞΔΟΒΑΗΛΔΗ ηο όρηο ποσ θαζορϋδεηαη ζηο ΞΑΑ γηα ηε δρψζε ζηελ οποϋα εληψζζεηαη. παξαηήξεζε 6 - ΔΛΏ Ν ζσλοιηθός προηεηλόκελος προϋποιογηζκός ηες πρόηαζες ΞΔΟΒΑΗΛΔΗ ηο όρηο ποσ θαζορϋδεηαη ζηο ΞΑΑ γηα ηε δρψζε ζηελ οποϋα εληψζζεηαη ( ,26 ), ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΝΛ ΝΗ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ( ) ΡΖΛ ΞΔΟΒΑΠΖ. 7

8 L313-4 ΞΟΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΥΛ ΠΓΘΟΗΡΗΘΥΛ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΥΛ ΡΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ L313-5 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ, ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΚΗΘΟΖΠ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΝΓΝΚΥΛ ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΖΠ ΑΟΣΗΞΔΙΑΓΝΠ ΗΔΟΑ ΚΝΛΖ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΘΟΖΚΛΥΛ ΠΞΟΝΠ ΑΛΡΥΛΑΡΝΠ ΘΑΗ ΗΝΗ Ν.Δ. ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ ΚΙΥΛΝΞΝΙΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. (ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ) ΟΔΘΡΠΗΛΖ ΚΑΟΗΑ ΘΑΗ ΠΗΑ ΝΔ «Η. ΘΝΙΝΘΝΡΠΑΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ.» ΑΓΔΙΦΝΗ ΚΞΑΠΡΑ Α.Δ. «ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΠΔ ΘΑΗ ΕΑΘΛΘΝ - ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΠΓΘΟΗΡΗΘΥΛ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΥΛ» «ΑΛΔΓΔΟΠΖ ΡΔΠΠΑΟΥΛ (4) ΓΗΝΟΝΦΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ & ΡΔΠΠΑΟΥΛ (4) ΘΝΙΚΒΖΡΗΘΥΛ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΠΗΑ ΑΘΟΥΡΖΟΗ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΝΠ ΚΞΝΣΑΙΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΘΛΘΗΥΛ ΡΝ ΛΝΚΝ ΕΑΘΛΘΝ» ΑΛΔΓΔΟΠΖ 3 ΛΔΥΛ ΝΚΝΗΥΛ ΡΝΟ. ΔΞΗΞΙ. ΘΑΡ. ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ ΘΑΗ ΞΗΠΗΛΑ «ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΙΗΘΗΛΔΠ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ» «Ίδξπζε ηεζζάξσλ (4) ελεξγεηαθώλ επηπισκέλσλ ηνπξηζηηθώλ θαηνηθηώλ» «ΗΓΟΠΖ ΓΝ (2) ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΙΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΡΝΗΣΝΞΝΗΗΑ ΑΞΝ ΙΗΘΝΓΝΚΖ» «Αλέγεξζε Μελνδνρείνπ Ρύπνπ Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ ζηε πεξηνρή Θακίληα Ιηζαθηάο - Εαθύλζνπ» 70/ΔΞ19/ /ΔΞ01/ /ΔΞ05/ /ΔΞ20/ /ΔΞ38/ /ΔΞ41/ /ΔΞ59/ ΚΞΝΣΑΙΖ ΙΖΜΝΟΗ ΑΛΥ ΓΔΟΑΘΑΟΗ ΡΟΑΓΑΘΗ ΒΑΠΗΙΗΘΝ ΙΗΘΑΘΗΑ , ,00 / , , , , , , Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη. 3.4 Πηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθώλ Θαλνληζκώλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 2. Ζ πξόηαζε, εθόζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: α) πιεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ΘΑ 2974/710/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, β) ε πξνβιεπόκελε δπλακηθόηεηα (θιίλεο) είλαη ζύκθσλε κε ηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. παξαηήξεζε 6 - Α) ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΑΞΝΦ. ΦΝΟΔΑ ΓΗΑ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣ. ΘΔΦΑΙΑΗΝ, Β) ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ (.775 ΑΞ ) ΞΥΠ ΔΣΔΗ ΑΛΑΦΔΟΘΔΗ ΠΡΝΛ ΦΑΘ. ΞΝΤ. ΙΝΓΥ ΙΑΘΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ, Ν ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ ΑΗΡΔΗΡΑΗ ΔΊΛΑΗ > ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ 20ΔΡΔΠ ΠΚΒΝΙΑΗΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΚΔ ΑΟ / ΓΗΑ 4.104,33ΡΚ ΣΥΟΗΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΔΛΏ Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΙΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΠΔ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΔΘΡΑΠΔΥΠ 2.843,05ΡΚ. ΓΔΛ ΡΑΡΗΕΝΛΡΑΗ ΑΦΝ ΓΔΛ ΠΚΞΗΞΡΝΛ ΝΡΔ ΡΑ ΝΟΗΑ ΚΔ ΡΝ 15795/2003 ΠΚΒΝΙΑΗΝ, ΓΗΛΔΡΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΘΑΗ ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΘΑΡΆ ΤΗΙΖ ΚΝΛΝ ΘΟΗΝΡΖΡΑ. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ.Γ. ΡΝ ΔΞΗΘΑΟΞΥΡΖ Ή ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΘΑΛΑΡΝ ΡΝ ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ Γ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΔΡΑΗΟΝ ΡΖΠ ΞΝ ΠΠΡΑΠΖ ΔΔ ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ ΓΗΛΔΡΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΚΗΠΘΥΠΖ ΓΗΑ ΚΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΔ ΗΓ. ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΓΗΑ 21 ΔΡΖ. ΘΑ ΔΞΟΔΞΔ ΛΑ ΔΣΔΗ ΠΛΡΑΣΘΔΗ ΠΚΒΝΙΑΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΑΗ ΛΑ ΔΣΔΗ ΚΔΡΑΓΟΑΦΔΗ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ. ΞΑΟΣΔΗ ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΜΖΠΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ, ΑΙΙΑ ΝΗ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΓΔΛ ΔΞΑΟΘΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΖΠ ΗΓ. ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ. Ζ 25ΔΡΖΠ ΚΗΠΘΥΠΖ ΔΓΗΛΔ ΚΔ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΘΑΗ ΝΣΗ ΚΔ ΠΚΒ. ΔΓΓΟΑΦΝ ΚΔΡΑΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ ΔΣΔΗ ΠΛΝΙΗΘΑ 19 ΘΙΗΛΔΠ, ΔΛΏ ΑΞ ΘΑ MIN 20 ΘΙΗΛΔΠ 8

9 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ. ΚΝΛΝ ΑΗΡΖΚΑ ΑΞΝ ΘΔΞ 14 ΒΑΠΥ ΒΗΡΥΟΑΡΝ - ΘΙΔΗΥ ΒΗΡΥΟΑΡΝ Ν.Δ. ΚΔΕΕΑ0+ (ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΥΛ ΡΝΟ. ΔΞΗΞΙ. ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΚΔ ΞΝΓΔΗΝ ΘΑΗ ΞΗΠΗΛΔΠ) 8/ΔΞ67/ ΠΝΙΙΑΟΝΗ ,61 ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΡΗΡΙΝΠ ΘΑΡΝΣΖΠ Ζ ΣΟΖΠΖΠ. (ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΡΗΡΙΝΠ ΘΑΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΝΛΝΚΑ ΡΝ ΠΕΓΝ ΡΖΠ ΚΗΑΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ) 15 Π. ΒΑΠΠΑΙΑ & Γ.ΠΝΙΗΓΑΘΖΠ Ν.Δ. «ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΣΥΟΝ ΔΠΡΗΑΠΖΠ, ΠΡΝ ΙΖΜΝΟΗ ΞΑΙΙΗΘΖΠ, ΑΞΝ ΡΖΛ «Π. ΒΑΠΠΑΙΑ & Γ.ΠΝΙΗΓΑΘΖΠ Ν.Δ.» 68/ΔΞ17/ ΙΖΜΝΟΗ , Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΔΡΑΗ ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΑληΫγραθο ποηληθού κεηρώοσ γεληθϊς τρϊζες. ΞΑΟΣΔΗ ΚΝΛΝ ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΑΞΝ ΘΔΞ. παξαηήξεζε 6 - Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΣΔΗ ΠΠΡΑΘΔΗ ΘΑΗ ΡΝ ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΊΛΑΗ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΖΠ ΗΓ. ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ,41!!! ΡΗΠ ΒΑΠΗΘΔΠ - ΚΔΓΑΙΡΔΟΔΠ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΡΗΠ ΔΣΔΗ Ν 1 ΑΞ ΡΝΠ 2 ΔΡΑΗΟΝΠ ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ /Γ ΓΗΑ ΞΟΝΘΔΠΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑ ΑΜΖΠΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. Ζ ΑΗΡΖΠΖ ΡΝ ΔΞΔΛΓΡΖ ΠΡΝΛ ΦΑΘ. ΞΝΤ. ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΞΝΓΟΑΦΖ. 3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο. ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΑΓΔΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 16 L313-6 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ, ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΣΥΟΥΛ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΤΤΖΠ ΠΞΟΝΠ ΘΑΗ ΒΗΘΖ ΒΗΡΠΝ ΡΝΟ. ΔΞΗΣΔΗΟ. ΑΔ ΗΓΟΠΖ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ - ΚΔΕΔΓΝΞΥΙΔΗΝ ΘΑΗ ΜΙΗΛΝ ΠΛΑΘ ΚΞΑΟ ΠΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΝ 101/ΔΞ50/ ΒΑΠΗΙΗΘΝ , Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνύλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ όζνλ αθνξά θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ (Δ.Δ. C 244/ ) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Θαλ(ΔΘ) 800/ Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 3.4 Πηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθώλ Θαλνληζκώλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 3.5 Ν ππνςήθηνο δελ είλαη ελ ελεξγεία Γεκόζηνο πάιιεινο ή ππάιιεινο ΛΞΓΓ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3528/2007, νύηε ζηξαηησηηθόο. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν, ην Γ/ληα Πύκβνπιν θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. Ρν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Ππλεηαηξηζκώλ. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ.Γ. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΑΞΝΦΑΠΖ ΓΠ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην ΞΑΟΣΔΗ ΔΓΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΒΗΑΠΖΠ ΑΓΝΟΑΛΝΚΗΘΝ ΘΥΓΗΘΑ 9

10 Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν L313-8 ΗΓΟΠΔΗΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ, ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΑΗΘΟΝ (ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ, ΔΗΓΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ, ΣΥΟΝΗ ΑΘΙΝΞΑΗΓΗΥΛ, ΣΥΟΝΗ ΓΔΠΗΓΛΥΠΗΑΠ) L321-2 ΣΥΟΝΗ ΑΠΘΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ, ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ, ΣΑΟΗΡΑΡΝΠ ΣΑΟΗΡΥΛ ΞΝΡΑΚΗΑΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΙΔΠΠΑ ΞΝΡΑΚΗΡΖ ΝΔ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΝΚΝΛΓΝΟΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΔΜΥΟΑΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΚΑΛΡΕΑΒΗΛΑΡΥΛ- ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝ ΝΗΛΝΞΝΗΔΗΝ ΘΑΗ ΑΚΞΔΙΥΛΑΠ «ΘΡΖΚΑ ΣΑΟΗΡΑΡΝ» «Δθζπγρξνληζκόο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ» ΞΝΡΑΚΗΑΛΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΛΖΠΗΥΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΖΓΖΠΔΗΠ ΚΔ ΡΟΔΛΝ "ΝΗ ΘΖΞΝΗ ΡΝ ΝΓΠΠΔΑ" (ΣΥΟΝΠ ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΠΔΚΗΛΑΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ) ΚΝΠΔΗΝ ΝΗΛΝ ΓΗΥΟΝΦΝ ΘΡΗΟΗΝ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ 4/ΔΞ63/ /ΔΞ12/ /ΔΞ46/ /ΔΞ70/ /ΔΞ66/ ΚΝΛΝΞΝΙΑΡ Α ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ ΚΞΝΣΑΙΖ ΘΝΒΑΙΑΡΑ ΞΑΙΙΗΘΖ , , , , , Γηα λνκηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο, εθθαζάξηζεο ή πηώρεπζεο. 3. Ν ππνςήθηνο δελ απνηειεί δηθαηνύρν ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δελ έρεη ππνβάιεη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη θπζηθό πξόζσπν, δελ κπνξεί λα απνηειεί εηαίξν/κέηνρν λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ είλαη δηθαηνύρνο ζε ηνπηθό πξόγξακκα ή έρεη ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη εηαηξεία, δελ κπνξνύλ νη εηαίξνη/κέηνρνί ηεο λα είλαη είλαη δηθαηνύρνη ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ή λα έρνπλ ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκόο, ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κόλν ζε επίπεδν θνξέα Ν ππνςήθηνο δελ είλαη (ή θαη δελ ήηαλ θαηά ηελ 1ε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο) κέινο ηνπ Γ.Π., ηνπ Δπηπέδνπ Ιήςεο Απνθάζεσλ θαη ηεο πεξεζηαθήο Γνκήο ηεο ΝΡΓ ή/θαη δελ είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο α' βαζκνύ απηώλ ή/θαη δελ απνηειεί παξέλζεην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν απηώλ. 2.6 Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο. 2.7 Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο. 3.8 Ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Πηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Πηελ πεξίπησζε ινηπώλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Ξξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Πύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. 2.6 Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο. 3.3 Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΠΡΖΛ Γ ΡΗ ΡΝ ΛΝΚΝΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΙΘΔΗ ΘΑΗ ΓΔΛ ΡΔΙΔΗ ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ Ζ Γ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΦΝΟΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΟΗΥΠ (80%) ΝΗΛΝΞΝΗΔΗΝ ΘΑΗ ΝΣΗ ΣΥΟΝ ΓΔΠΗΓΛΥΠΗΑΠ. ΔΞΝΚΔΛΥΠ ΘΑ ΔΞΟΔΞΔ ΛΑ ΞΝΒΙΖΘΔΗ ΠΡΖ ΓΟΑΠΖ 123Α "ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ" ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝ ΔΟΓΝ ΑΛΑΦΔΟΔΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝ, ΑΙΙΑ ΔΗΛΑΗ ΗΓΟΠΖ παξαηήξεζε 1 - ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΘΑΛΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ - ΣΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΔΓΟΑΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, απνδεηθηηθά θαηνρήο - ρξήζεο (όπσο νξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε 1) - Ζ ΔΓΟΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΔΚΦΑΛΗΕΔΡΑΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΞΝΙΔΥΠ ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ ΓΔΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΔΡΑΗ, ΓΗΝΡΗ ΓΔΛ ΔΣΔΗ Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο. * Ζ ΑΗΡΖΠΖ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΖ ΑΞ ΡΝΠ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ *ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΞΙΖΟΖΠ Ζ.Γ. ΡΥΛ ΚΚΔ παξαηήξεζε 1-12ΔΡΔΠ ΗΓ. ΠΚΦΥΛ. ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΓΗΛΔΗ ΚΔ ΠΚΒΝΙ. ΞΟΑΜΖ ΞΝ ΛΑ ΔΣΔΗ ΚΔΡΑΓΟΑΦΔΗ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΦΝΟΑ ΑΓΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΝΠ- ΡΟΔΛΝ, ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝ ΑΦΝ ΠΡΗΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΊΛΑΗ ΑΞΝΓΔΘΡΖ Ζ ΑΓΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΔΗΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΝΠΝΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΛΔΡΑΗ ΞΙΖΟΥΠ Ζ ΑΛΑΓΘΑΗΝΡΖΡΑ ΡΝΠ... ΞΑΟΣΔΗ ΠΚΒΝΙΑΗΝ ΑΓΝΟΑΠ ΑΙΙΑ ΠΡΝ ΝΛΝΚΑ ΘΝΚΝΛΓΝΟΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΘΑΗ ΑΚΞΑΡΕΖ ΔΓΝΜΗΑ ΞΝ ΓΔΛ ΜΔΟΝΚΔ ΡΗ ΠΣΔΠΖ ΔΣΝΛ ΚΔ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛ ΓΛΥΟΗΕΝΚΔ, ΑΦΝ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΝΡΔ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΑΙΙΑ ΝΡΔ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο - ΔΊΛΑΗ 2 ΓΟΑΠΔΗΠ, ΔΛΡΑΠΠΔΡΑΗ ΚΥΠ ΠΔ ΑΡΖΛ ΚΔ ΡΝΛ ΚΑΣ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΚΝ, ΓΖΙ. ΠΡΖΛ L321-2 ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΑΟΘΟΝ 8$3 ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ. Ν ΠΛΝΙ. ΞΟΝΞΝΙ. ΚΥΠ ,94> ΞΝ ΔΊΛΑΗ Ν ΚΑΣ ΞΟΝΞΝΙ. ΡΝ L

11 21 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ, ΝΞΥΠ ΘΔΛΡΟΑ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΖΙΗΘΗΑΠ, ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΔΠ, ΥΓΔΗΑ Θ.Ι.Ξ. ΒΝΛΗΝ Ζ ΘΝΛΝΞΔΡΟΑ ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ ΘΙΔΗΠΡΝ ΞΟΝΞΝΛΖΡΖΟΗΝ 87/ΔΞ36/ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞ ΝΗ , Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 2.8 Ν ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΞΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν. θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αδεηνδνηήζεηο - Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΠΔ ΓΑΞΑΛΔΠ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΟΓΥΛ (ΣΥΟΗΠ ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΔΗΠ) ΘΑΗ ΘΑΘΝΙΝ ΠΔ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ, ΣΥΟΗΠ ΘΑΗ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΡΗ ΑΡΝΠ ΞΟΝΧΞΑΟΣΔΗ παξαηήξεζε 6 - ΓΔΛ ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ Ζ ΗΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 25% ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ, ΝΞΝ ΠΡΝΛ ΦΑΘ. ΓΖΙΥΛΔΗ ΡΗ ΘΑΙΞΡΔΡΑΗ ΑΞ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ. Ν ΠΛΝΙ. ΞΟΝΞΝΙ ,25> ΞΝ ΔΊΛΑΗ Ν ΚΑΣ ΞΟΝΞΝΙ. ΡΝ L Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ ΡΖΛ ΡΔΙΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ΡΝ ΓΑΞΔΓΝ, ΑΙΙΑ ΝΡΔ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΘΙΔΗΠΗΚΑΡΝΠ ΡΥΛ ΞΙΑΦΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΑΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΡΑΗ ΥΠ ΘΙΔΗΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ 2.2 Ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΡΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ - CD 22 L323-2β ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΞΝΙΗΡΗΠΡ. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ ΡΑ ΝΞΝΗΑ ΔΗΣΑΛ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ. ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΓΗΙΗΛΑΡΥΛ, ΓΑΓΑΡΥΛ, ΦΑΘΙΑΟΑΡΥΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΗΙΗΛΑΡΥΛ 64/ΔΞ13/ ΓΗΙΗΛΑΡΑ , Ζ πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν Ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. παξαηήξεζε 1 - ΓΔΛ ΞΑΟΣΝΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΘΑΡΝΣΖΠ Ή ΣΟΖΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΝ ΑΦΝ ΡΝ ΔΛΝΗΘΗΑΠΡΖΟΗΝ ΓΔΛ ΔΊΛΑΗ ΚΔΡΑΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝ ΠΡΝ ΞΝΘΖΘΝΦΙΑΘΔΗΝ θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά - ΠΡΖΛ ΘΑ 401/10 ΑΟΘΟΝ 10 ΠΖΚΔΗΝ γ), ΑΛΑΦΈΟΔΡΑΗ ΠΡΝΛ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ " ΡΑ ΔΟΓΑ ΞΝ ΔΛΗΠΣΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ L323-2α ΘΑΗ L323-2β ΛΑ ΚΖΛ ΑΦΝΟΝΛ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΞ ΗΣΛΖ Ή ΑΞΝ ΔΟΔΗΞΗΑ ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ" θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αδεηνδνηήζεηο - ΣΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ, ΑΦΝ Ζ ΔΞΔΓΠΖ ΓΗΛΔΡΑΗ ΠΔ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ παξαηήξεζε 6 - Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΚΔ.Γ. (τωρης γλεζηο σπογραθες) ΘΑ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗ ΠΡΝΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ ΡΑ ΣΟΖΚΑΡΑ ΞΝ ΘΑ ΞΑΟΔΗ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ / ΞΟΝΠΚΦΥΛΝ ΞΥΙΖΠΖΠ ΞΝ ΔΘΑΛΔ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΠΡΖΛ ΑΓΔΙΦΖ ΡΝ. ΠΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΘΑ ΞΝΙΖΘΔΗ, ΡΖΛ ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΡΖΛ ΔΣΔΗ Ν θ.θαιαφαρζπ (προεδρος) ΘΑΗ ΝΣΗ Ν ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ L ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΠΔ ΦΗΠΡΑΚΔΛΑ ΘΡΗΟΗΑ ΓΗΑ ΡΖ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΡΝΠ ΠΔ ΚΝΠΔΗΑ - ΠΙΙΝΓΔΠ - ΔΘΘΔΡΖΟΗΑ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖ ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΖ / ΑΓΟΝΡΗΘΖ / ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑ ΔΘΘΙ. ΠΚΒ. Η.Λ. ΞΔΟΑΓΗΑΠ ΘΔΝΡΝΘΝ ΓΔΚΝΡΠΑΛΑΡΥΛ ΑΚΘΔ ΘΡΖΚΑ ΠΑΚΝΙΗ ΝΓΠΔΗΑΘΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΞΑΙΑΗΝ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ ΠΔ ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝ ΚΝΠΔΗΑΘΝ ΣΥΟΝ «ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΡΝ ΑΟΣΝΛΡΗΘΝ ΣΥΟΑΦΑ ζην ΠΑΚΝΙΗ ΠΔ ΔΘΘΔΡΖΟΗΝ - ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΝ ΣΥΟΝ ΡΝ ΡΝΞΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ» «ΝΓΠΠΔΗΑΘΝΠ ΘΝΠΚΝΠ» ΚΝΛΗΚΖ ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΖ ΑΗΘΝΠΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 76/ΔΞ25/ /ΔΞ08/ /ΔΞ15/ ΡΟΥΗΑΛΑΡΑ ΙΖΜΝΟΗ ΙΖΜΝΟΗ , , , Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 401/ , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν Ζ πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν. EINAI ΛΞΓΓ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞ 8-3-ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΔΛΑΟΜΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ - παραηϊρεζε 3 - ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ : ΝΡΑ, ηα λοκηθψ ηοσς πρόζωπα θαη Ψιιοη θορεϋς ηοπηθϊς ασηοδηοϋθεζες, θαζώς θαη ηδηωηηθοϋ θορεϋς κε θερδοζθοπηθού ταραθηϊρα, κε ζθοπό ηελ σιοποϋεζε αληϋζηοητωλ Ωργωλ δεκόζηοσ ταραθηϊρα. ΓΔΛ ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΑΦΝ ΠΡΖΛ ΞΟΝΡΑΠΖ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΗΓΗΥΡ. ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ ΚΗΠΘΥΠΖΠ 8ΔΡΔΠ ΑΞ 20-2/ ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΓΔΛ ΞΝΓΟΑΦΔΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝΛ ΛΝΚΗΚΝ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝ ΓΔΛ ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ Ζ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΑΦΝ ΠΡΖΛ ΞΟΝΡΑΠΖ ΓΔΛ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΡΑΗ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΠΛΝΙΝ ,82.

12 Επηπιένλ, θάλνπκε γλσζηό όηη νη ππνςήθηνη επελδπηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο. Τπρόλ ελζηάζεηο ησλ επελδπηώλ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνύλ εγγξάθσο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Ο.Τ.Δ.: πξώελ Κνηλνηηθό θαηάζηεκα Μνπδαθίνπ, ζέζε «Μπνλαθέ», Τ.Κ Ζάθπλζνο, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά. Ο Ππόεδπορ ηηρ Ε.Δ.Π. LEADER Κωνζηανηίνορ Καποδίζηπιαρ 12

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Τπομζτρο L123 "Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων" ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ

Τπομζτρο L123 Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ Αναπτυξιακι Καςτοριάσ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Γράμμου 62, T.K. 52100, Καςτοριά Τθλ: 2467083441-2 Fax: 2467021349 e-mail: ankas@ankas.gr, ankas@otenet.gr ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.1: Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑΠ KNOWLEDGE TRANSFER ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟ 06 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟ 06 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟ 06 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER ηνλ Αγην Νηθόιαν ζήκεξα Σξίηε 5 Ννεκβξίνπ 0 θαη ώξα.00 ζηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ (Αξγπξνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο. Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. Παλεπηζηεκίνπ 44

Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο. Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. Παλεπηζηεκίνπ 44 Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Παλεπηζηεκίνπ 44 ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΤ ΝΕΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩ 29 ΕΣΩΝ. 25 ε Απξηιίνπ 2013 ΚΟΠΟ είςοδοσ ςτην Περιφζρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - -

ΣΑΟΡΔΚΞΝΟΗΘΖ ΟΔΘΚΛΝ -ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ 2015 - - 1 - - - - 1 - - ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΗΜΖ ΠΑΚΔΣΟΤ ΠΑΚΔΣΑ / ΚΗΒΩΣΗΟ ΣΗΜΖ ΚΗΒΩΣΗΟΤ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 713 818 1582 1061 13008 932 805 930 957 1583 933 934 938/CELESTE 938/ROSA 938/PESCA 938/GIALLO 938/VERDE 504

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ

NEW PANDA NEW PANDA NEW PANDA. 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ PANDA - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΘΩΓΗΘΝΠ 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1.2 8v 69hp 1242 1242 1242 POP 4X2 LOUNGE 4X2 LOUNGE 4X2 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ / ΓΟΑΔΟΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 2 η ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.

PUNTO PUNTO PUNTO. 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP EASY 3ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝΠ ΡΗΚΝΘΑΡΑΙΝΓΝΠ - ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 1.2 69hp 1.2 69hp 1.2 69hp 1.242 1.242 1.242 POP POP 3ΘΟΝ BENZINH BENZINH BENZINH 11.500 11.900 12.600 199.13Q.6 199.15Q.6 199.25Q.6 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΑΛΔΥΚΔΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΡΠΝΡΠΝΠ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ-ΦΚΑΡΗΝΙΝΓΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ «Ν ΘΑΘΔΛΑΠ ΔΣΔΗ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΛΑ ΔΞΗΕΖΡΔΗ ΘΑΗ ΛΑ ΑΞΝΙΑΚΒΑΛΔΗ ΑΠΙΝ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΥΟΔΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα