Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE"

Transcript

1 BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21

2 6 INTELLIGENT LIFE EDITORIAL 9 CONTRIBUTORS 11 LETTERS AGENDA Επισκόπηση στην τέχνη και τη ζωή, τα γεγονότα και τις εξελίξεις 28 INTELLIGENCE Δημήτρης Οικονόμου, επιχειρηματική ανάπτυξη 28 Γιώργος Χατζημαρκάκης, σχέδιο Ιόλαος 32 Ernst-Jan Stigter, τεχνολογία και ανάκαμψη 38 Ian Leslie, τα πλήθη είμαστε εμείς 40 Τάσος Αλεξίου, η τελευταία πτήση 44 Στήλη Paul Markillie 52 Christopher Hirst, η πεντάμορφη (κοιλιά) & το τέρας 56 Στήλη Tim Atkin 58 Todd Pitock, είναι μακρύς ο δρόμος STYLE Luke Leitch, τα πάντα για τη γυναικεία γκαρνταρόμπα 64 Οι θήκες των ipad 68 Matthew Sweet, μούσες 70 Fashion Pastry Project CULTURE Rory Stewart, μουσείο της Kabul 124 Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 130 Γιώργος Κεδίκογλου, μινιμαλισμός-συμβολισμός και εννοιολογική τέχνη 138 Υρώ Ανδρέου, με το παράξενο όνομα Gravitysays_I 142 VISUAL CV Jasper Rees, για Kate Winslet PLACES John Hooper, cucina rustica Από τον Reinhold Messner 152 Helen Joyce, για Σάο Πάολο 154 NEW HOTEL Αθηναϊκή παράδοση και σύγχρονο design 158 THE MISSION, FEATURES 76 COVER STORY Δημήτρης Νανόπουλος, ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων 84 Γυναίκες που αξίζει να μιμηθούμε, πηγή έμπνευσης εξίσου σημαντικών γυναικών 102 Ο έλληνας φιλόσοφος του 21 ου αιώνα 110 TO TO IPHONE Ο Steve Double φωτογραφίζει από το κινητό του το Κάιρο, πριν και μετά την πτώση του Mubarak 118 ; Πέντε ανταποκριτές του Economist απαντούν στο ερώτημα, σύμφωνα με τις εμπειρίες τους 110 Στείλτε μας στο με τη γνώμη σας για το περιοδικό μας : N 76 7 INTELLIGENT LIFE

3 130 Ένας φάρος αριστείας σε μια δύσκολη περίοδο,,, -,,,.,, -,,. 87 -,.,,., -, E E,., -, -,,. Κύ ριε Σα μα ρά, σας ευ χα ρι στώ θερ μά για τον χρό νο που α φιερώ νε τε στο πε ριο δι κό μας γι αυ τή τη συ νέ ντευ ξη. Ας ξε κι νήσου με με μί α γε νι κή ε ρώ τη ση, που θα βο η θή σει ε μάς και τους α να γνώ στες μας να κα τα νο ή σου με κα λύ τε ρα τη φι λο σο φί α του Κολ λε γί ου. Το Κολλέ γιο, στα 87 χρό νια λει τουρ γί ας του, έ χει κα τα ξιω θεί στην Ελ λά δα και στο ε ξω τε ρι κό ως Κέ ντρο Εκ παιδευ τι κής Α ρι στεί ας. Ποιοί είναι οι βα σι κοί πα ρά γο ντες, τα κύρια στοι χεί α της ε πι τυ χί ας αυ τής; Το Κολ λέγιο έ θε σε εξ αρ χής ως α πο στο λή του να προ σφέ ρει ό χι α πλώς υ ψηλού ε πι πέ δου εκ παί δευ ση, αλ λά ο λο κλη ρω μέ νη > Content created by E-Enterprises μόρ φω ση, με έμ φα ση στη δη μιουρ γι κή σκέ ψη, στην α νά πτυ ξη κρι τι κής ι κα νό τη τας, στον αρ μο νι κό συν δυα σμό της αν θρω πι στι κής παι δεί ας με τη σύγ χρο νη τε χνο λο γί α, στην ταυ τό χρο νη προ α γω γή της α το μι κής πρωτο βου λί ας και της συλ λο γι κής προ σπά θειας. Να βελτιώ σει την ποιό τητα και τον τρό πο δι δα σκα λί ας. Να ει σα γά γει δι δα κτι κές-παι δα γω γι κές και νοτο μί ες (ό πως τα μα θή μα τα επι λο γών), νέ ες ι δέ ες, νέ ους θε σμούς (όπως τα Μα θη τι κά Συμ βού λια) που χρειά σθη κε να πε ρά σουν δε κα ε τί ες για να υ ιο θε τη θούν, εν μέ ρει, α πό άλ λα σχο λεί α και να ε ντα χθούν, εν μέ ρει, α πό την πο λιτεί α στα σχο λι κά προ γράμ μα τά της. Την πα ράδο ση και νο το μί ας και πρω το πο ρί ας συ νε χί ζει το Κολ λέ γιο, προ σαρ μό ζο ντάς την στις προ κλή σεις και ευ και ρί ες του διαρ κώς με τα βαλ λό με νου ελ λη νικού και διε θνούς πε ρι βάλ λοντος. Θε με λιώ δες στοι χεί ο της φι λο σο φί ας του Κολ λε γί ου εί ναι η προ α γω γή ε νερ γού κοι νω νι κής α ντί λη ψης. Αυ τή εκ φρά ζε ται με το Πρό γραμ μα Υ πο τρο φιών του και με τη συ στη ματι κή καλ λιέρ γεια, στη μα θη τι κή κοι νό τη τα, πνεύ μα τος αλ λη λεγ γύ ης, έ μπρακτου εν δια φέ ρο ντος για τα κοι νά, οι κο λο γικής συ νεί δη σης κ.ά. Η ί δρυ ση του Κολ λε γί ου, η ε ξέ λι ξη και κα τα ξί ω σή του ο φεί λο νται πρω τί στως στον πα ρά γο ντα άν θρω πος : σε ό λους ε κεί νους, που έ χουν συμ βά λει στη δη μιουρ γί α και στη μα κρό χρο νη πο ρεί α του Σχο λεί ου μας. Χρή σι μο για τη συνέ χεια της συ νέ ντευ ξης εί ναι να υ πεν θυ μί σω ό τι το Κολλέ γιο (Κολ λέ γιο Α θη νών-κολ λέ γιο Ψυ χι κού) α νή κει στο μη κερδο σκο πι κό σω ματεί ο Ελ λη νο α με ρι κα νι κό Εκ παι δευ τι κό Ί δρυ μα (Ε ΕΙ). Θα μπο ρού σα τε να μας δώ σε τε κά ποια χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα δείγμα τα και νο το μι κών δρά σε ων-ε πι τεύ ξε ων του Κολ λε γί ου; Εν δει κτι κά και μό νο θα α να φερ θώ σε ο ρι σμέ νες και νο το μί ες, που συν δέ ο- νται με την α ξιο ποί η ση της πιο προ ηγ μέ νης εκ παι δευτι κής τε χνο λο γί ας. Στο πλαί σιο του συ νε χούς εκ συγ χρο νι σμού της υ πο δο μής, του ε ξο πλι σμού και των με θό δων δι δα σκα λί ας, το Κολ λέ γιο ε φαρ μό ζει τα τε λευ ταί α χρό νια το και νο τό μο Σύ στη μα Δια χεί ρι σης Μα θη μά των (Course Management System), που α νοί γει νέ ες προ ο πτι κές στη μαθη σια κή δια δι κα σί α με δια δρα στι κή συ νέρ γεια δι δα σκό ντων και μαθη τών. Το εκ παιδευ τι κό αυ τό πρό τυ πο δεν α γνο εί, ού τε α πα ξιώ νει τα ε πι τεύγ μα τα του πα ρα δο σια κού σχο λεί ου. Τα ορ γα νώ νει κα λύ τε ρα και τα α να βαθ μίζει για την α πο τε λε σμα τι κό τε ρη λει τουρ γί α τους. Έκ φαν σή του εί ναι έ να σπου δαί ο εγ χεί ρημα του Κολ λε γί ου: η ψη φια κή α να δό μηση, ό χι α πλή ψη φιο ποίη ση, 100 και πλέ ον σχο λι κών βι βλί ων με συλλο γι κή δου λειά των εκ παι δευ τι κών του. Το έρ γο αυ τό έ χει προ σφερ θεί α πό το Ε ΕΙ στο Υ πουρ γεί ο Παι δεί ας και σε ο λό κλη ρη την εκ παι δευ τι κή κοι νό τη τα, σε ό λα τα σχο λεί α της Ελ λά δος. Θα υ πο γραμ μί σω και δύ ο με γά λες δια κρίσεις του Κολ λε γί ου: Την α νάδει ξή του, στο πλαί σιο του Microsoft Partners in Learning Innovative Schools Program, με τα ξύ των 30 κο ρυ φαί ων και νο τόμων σχο λεί ων στον κό σμο και την πρό σφα τη ε πι λο γή του ως ε νός α πό τα ε πτά Microsoft Mentor Schools. Ε πίσης, πριν α πό λί γους μή νες, στο 7 ο Global Forum Microsoft Partners in Learning, που πραγ μα το ποι ή θη κε στην Washington, α πό τις 7 έ ως τις 10 Νο εμ βρί ου 2011, η Α θήνα, χά ρη στις ξε χω ρι στές ε πι δό σεις του Ε ΕΙ, ε πε λέ γη ως έ δρα του 8 ου Global Forum τον Νο έμ βριο του 2012, ό που θα συνα ντη θούν > 131

4 INTELLIGENT CULTURE / CULTURE Έ χου με υ πο χρέ ωση να α ντι στα θού με στην άλ λη κρί ση της ε πο χής μας, την η θι κή και κοι νω νι κή, να πε ρι φρου ρή σουμε αρ χές και α ξί ες που κλονί ζο νται. Για έ να σχο λεί ο, το χρέ ος αυ τό πρέ πει να εί ναι κυ ρί αρ χο 132 -, -, 2011 LIFE πε ρί που 800 σύ νε δροι για μια ε βδο μά δα δια βουλεύ σε ων και workshops υ ψη λο τά του ε πι πέ δου. Μί α ση μα ντι κή πρω το βουλί α του Κολ λε γί ου εί ναι ο θεσμός των υ πο τρο φιών, που προ σφέ ρει τη δυ να τό τη τα σπουδών σε μα θη τές με οι κο νο μι κά προ βλή μα τα. Μιλή στε μας λί γο γι αυ τόν τον σημα ντι κό θε σμό. Το Πρό γραμ μα Υ πο τρο φιών είναι μο να δι κό κα τά τον χαρα κτή ρα και την έ κτα σή του. Α πό το ξε κί νη μα του Κολλε γίου α πο τε λεί τον α κρο γω νιαί ο λί θο της κοι νω νι κής φι λο σο φί ας του, την αιχμή του δό ρα τος της παι δα γωγικής πο λι τικής του και κε ντρι κό στοι χεί ο της ξε χω ρι στής φυ σιο γνω μί ας του. Δη μιουρ γοί και πρώ τοι χρημα το δότες του Προ γράμ μα τος ή ταν ο πα τέ ρας του Κολ λε γί ου Στέ φα νος Δέλ τα και η σύ ζυ γός του Πη νε λό πη Δέλτα. Χά ρη στο Πρό γραμ μα Υ πο τρο φιών, μα θη τές, των ο ποί ων οι οι κο γέ νειες α ντι με τω πί ζουν οι κο νομι κά προ βλή μα τα, σπου δά ζουν στο Κολ λέ γιο, ώ στε -όπως εί χε το νί σει ο Στέφα νος Δέλ τα- να μην κα τα ντά η εκπαί δευ ση και η μόρ φω ση που δί νει το Σχο λεί ο μας, έ να εί δος προ νομί ου της ευ πο ρού σης τά ξε ως. Ε κα το ντά δες μα θη τές του Κολ λε γί ου βο η θού νται κά θε χρό νο α πό το Πρό γραμ μα αυ τό με κρι τή ριο την οι κο νο μι κή κα τά στα ση των οι κο γε νειών τους, ό χι την α κα δη μα ϊ κή τους ε πί δο ση. Σας ανα φέ ρω εν δει κτι κά ό τι τη σχο λι κή χρο νιά ο α ριθ μός των μα θη τών, που εί χαν τη βο ή θεια του Τα μείου Υ πο τρο φιών, ή ταν 442 και το χο ρη γη θέν πο σό α νήλθε συ νο λι κά σε Στους α ριθ μούς αυ τούς δεν πε ρι λαμ βά νονται τα παι διά του προ σω πι κού του Σχο λεί ου μας. Για τη φε τι νή σχο λι κή χρο νιά το Ε ΕΙ, α να γνω ρί ζο ντας τα οι κο νο μι κά προ βλή μα τα που α ντι με τω πί ζουν πολ λές οικογέ νειες μα θη τών του Κολ λε γί ου, έ χει αυ ξή σει το πο σό των υ πο τρο φιών σε Το ΕΕΙ α πο φά σι σε να ι δρύ σει το 1980 έ να α δελ φό σχο λεί ο, το Κολ λέ γιο Ψυ χι κού. 32 χρό νια με τά θα λέ γα τε ό τι ή ταν σω στή αυ τή η α πό φα ση; Ποιες είναι οι ο μοιό τη τες και ποιες οι δια φο ρές με τα ξύ των δύ ο Κολ λε γί ων; Η α πό φα ση για την ί δρυ ση του Κολ λε γί ου Ψυ χι κού έ χει δι καιωθεί α πό λυ τα στα 32 χρόνια λει τουρ γί ας του. Έχει α ποδει χθεί πο λύ πλευ ρα εύ στο χη. Χω ρίς αμ φι βο λί α, τα πρώ τα βήμα τά του ή ταν δύ σκο λα. Σή με ρα ό μως το Κολ λέ γιο Ψυ χι κού έ χει κερ δί σει τη γε νι κή α να γνώ ριση και κα τα ξί ω ση. Έ χει συ νεισφέ ρει στον ε μπλου τι σμό της Κολλε για κής παι δεί ας. Ε πι τε λεί το έρ γο του σε γό νι μη συ νέργεια με το Κολ λέ γιο Αθη νών, συμ βάλ λο ντας στην πιο α ποκε ντρω μέ νη, πιο α πο τε λε σματι κή λει τουρ γί α του Ι δρύ μα τος στο σύ νο λό του. Τα δύ ο σχο λεί α έ χουν κοινές ρί ζες, την ί δια φι λο σο φί α, τις ί διες αρ χές, αλ λά και το κα θέ να τη δι κή του προ σω πι κό τη τα. Το Κολ λέ γιο Ψυ χι κού εί ναι έ να πλή ρες, άρ τια ορ γα νω μένο σχο λεί ο. Με Δη μο τι κό, Γυ μνά σιο, Γε νι κό Λύ κειο και Πρό γραμ μα International Baccalaureate. Με μα θη τές και μα θή τριες που έ χουν στο ε νερ γη τι κό τους με γά λες ε θνικές και διε θνείς α κα δη μα ϊ κές, καλ λι τε χνικές και α θλη τικές ε πι τυ χί ες, ε νερ γό συμ με το χή σε κοι νω νι κές δρά σεις και σε ό λους τους Κολλε γιακούς θε σμούς. Με α πο φοίτους που δια πρέ πουν στις πα νε πι στη μια κές σπου δές τους και στον ε παγ γελμα τι κό στί βο. Α πό κά ποιους, το Κολ λέ γιο θε ω ρεί ται ε λι τί στι κο. Συμ φω νεί τε με τον χα ρα κτη ρι σμό; Αν με τη λέ ξη ε λι τί στι κο ανα φέ ρε στε στην ξε χω ρι στή ποιότη τα των εκ παι δευ τι κών μας, των μα θη τών μας, των α πο φοί των μας, στην ε ξαι ρε τι κά υ ψη λή στάθ μη της υ λι κο τε χνι κής υ πο δο μής, στη συνο λι κή Αρι στεί α του Κολ λε γί ου, στην επι θυ μί α μας να δια τη ρή σου με τον η γετι κό ρό λο του στον χώ ρο της παι δεί ας, τό τε, ναι, συμ φωνώ. Η Α ρι στεί α αυ τή ε πι βε βαιώ νε ται και α πό το γε γο νός ό τι το Κολ λέ γιο συ γκα τα λέ γε ται με τα ξύ των κο ρυ φαί ων και νο τό μων σχο λεί ων πα γκο σμί ως και έ χει πι στο ποι η θεί α πό το European Foundation for Quality Management (EFQM) ως Οργα νι σμός Committed to Excellence. Πά ντως, η ε ρώ τη σή σας μου δί νει την ευ και ρί α να υ πο γραμ μί σω κά τι ι διαί τερα ση μα ντι κό για το Σχο λεί ο μας. Οι γο νείς των μα θη τών μας προ έρ χο νται α πό διά φο ρες ε παγ γελ μα τι κές τά ξεις. Χά ρη δε στο με γά λης κλί μα κας Πρό γραμ μα Υ πο τρο φιών-οι κονο μι κής Βο ή- θειας, ο μα θη τι κός μας πλη θυ σμός έ χει ι σχυ ρά στοιχεί α οι κο νο μι κο κοι νω νι κού πλουρα λι σμού. Το Κολλέ γιο εί ναι έ να ξε χωρι στό σχο λεί ο. Λει τουρ γεί, ό μως, μέ σα στην κοι νω νία μας και χά ριν αυ τής. Υ πάρ χει τον τε λευ ταί ο και ρό μεί ω ση του α ριθ μού των μα θη τών που φοι τούν στο Κολ λέ γιο; Πι στεύ ε τε ό τι θα υ πάρ ξει στο μέλ λον και αν ναι, τι σχε διά ζε τε για να την απο τρέ ψε τε; Σε α ντί θε ση με ό,τι συμ βαί νει γε νι κό τε ρα στον το μέ α της ι διω τι κής εκ παί δευ σης λό γω της οι κο νο μι κής κρίσης, το Κολ λέ γιο δεν α ντι με τω πί ζει τα τε λευ ταί α χρό νια πρό βλη μα μεί ω σης του α ριθ μού των μα θη τών του. Αυτό ο φεί λε ται, κυ ρί ως, πέ ραν της υ ψη λής ποιό τη τας της πα ρε χό με νης παι δεί ας, και στην ύ παρ ξη του ι σχυ ρού Προ γράμ μα τος Υπο τρο φιών, το ο ποί ο στη ρί ζει ου σιαστι κά οι κο γένειες με οι κο νο μι κά προ βλή μα τα. Φυ σικά, κά θε χρό νο εί χα με και έ χου με α πο χώ ρη ση μι κρού α ριθ μού μα θη τών για διά φορους, ό χι οι κο νο μι κούς πάντως, λό γους. Εί ναι, ό μως, τόσο με γά λος ο α ριθ μός των παι διών που διεκ δι κούν ει σα γω γή στο Κολ λέ γιο, ώ στε το δι κό μας κύ ριο πρό βλη μα εί ναι πώς δεν θα α φή σουμε τον μα θη τι κό μας πλη θυ σμό να αυ ξη θεί υ πέρ με τρα! > 133

5 CULTURE / τε λε τή ε γκαι νί ων του κε ντρι κού κτι ρί ου του Κολ λε γί ου, του Μπε να κεί ου Δι δα κτη ρί ου, το 1929: Εις τα ι διω τι κά εκ παι δευτή ρια γί νε ται δυ να τόν ό πως πραγ μα το ποιώ νται αι με γα λύ τε ραι και ε πι τυ χέ στε ραι και νο το μί αι. Διό τι τα ι διω τι κά εκ παι δευ τή ρια, τε λού ντα α πλώς υ πό την ε ποπτεί αν του Κρά τους και συμ μορ φού με να μό νον προς τας γε νι κάς κατευ θύν σεις του, έ χουν την ε λευ θε ρί αν, της ο ποί ας στε ρού νται τα δη μό σια. Και διά τούτο δύ νανται να ε πι τε λέ σουν με γα λυτέ ρας προ ό δους. Τας προ ό- δους αυ τάς πε ρι μέ νο μεν να πραγ μα το ποι ή ση το Κολ λέγιον Α θη νών. Έ χουν πε ρά σει 83 χρό νια α πό τό τε και τα λό για ε κεί να πα ρα μέ νουν ε πί και ρα: Το Κολ λέ γιο έ χει πραγ μα το ποι ή σει και συ νε χίζει να πραγ μα το ποιεί τας προ ό δους αυ τάς, δικαιώ νο ντας τον Ε λευ θέ ριο Βε νι ζέ λο. Το κρά τος, ό μως, δια ψεύ δο ντάς τον, την ε λευ θερί α αυτή των ι διω τι κών σχο λεί ων -και του μη κερδο σκο πι κού Κολλε γί ου ει δι κό τε ρα- προ σπα θεί δια χρο νι κά να την περιο ρί σει, α κό μη και να την α κυ ρώ σει. Α ντι λαμ βά νε σθε πό σο χει ρό τε ρα, και α πό αυ τή την ά πο ψη, εί ναι τα πράγμα τα για τη δη μό σια εκ παί δευ ση. Δη λα δή, ποια εί ναι η γνώ μη σας για τη δη μόσια εκ παί δευ ση, και πώς πι στεύ ε τε ό τι θα μπο ρού σε να βελ τιω θεί; Φοβού μαι ό τι η δη μό σια εκπαί δευ ση, σε ό λες τις βαθμί δες της, χω λαί νει σήμε ρα σο βα ρά. Η ευ θύ νη βα ρύ νει κυ ρί ως την πο λιτεί α, το κρά τος, που, ε πί μακρό τα τη σει ρά ε τών, μό νο ρη το ρι κά έ κα νε την παι δεί α πρώ τι στο, δή θεν, μέ λη μά του (θε σμι κά, νο μο θε τικά, λει τουρ γι κά, οι κο νο μι κά κλπ). Βα ρύ νει, ό μως, και κοινω νι κούς φο ρείς και ι διαί τε ρα τις διά φο ρες συ ντε χνίες του χώ ρου αυ τού (ει δι κότε ρα στην τρι το βάθ μια εκπαί δευ ση), αλ λά και τους ί διους τους φοι τη τές ή, για την α κρί βεια, τις κα τά και ρούς η γε σί ες τους. Αν οι νέ οι δεν μπο ρέ σουν να κά νουν αυ τό που α γα πούν, ας προ σπα θή σουν να α γα πή σουν αυ τό που κά νουν 134 Η οι κο νο μι κή και κοινω νι κή κρί ση που περ νά με αυτή την ε πο χή πι στεύ ε τε ό τι θα ε πη ρε ά σει τη δυ ναμική του Κολ λε γί ου; Η οι κο νο μι κή κρί ση που περ νά η χώ ρα μας έ χει α σφαλώς δυ σμενή ε πί δρα ση στην οι κο νο μι κή κα τά στα ση και του δι κού μας Σχο λεί ου. Σας δια βε βαιώ νω, όμως, ό τι δεν έ χει ε πη ρε ά σει και δεν πρό κει ται να ε πη ρε ά σει τη δυ να μική του, ό πως λέ τε. Αυ τό το δια σφα λί ζουν η υ πο δο μή του, το αν θρώ πι νο δυ να μι κό του, η συ νοχή και το έ μπρα κτο εν δια φέ ρον της με γά λης Κολλε γιακής οι κο γέ νειας, η πί στη και η α φο σί ω ση ό λων ό σοι διοι κούν, διευ θύ νουν και στη ρί ζουν το Κολ λέ γιο. Πιστεύ ω, μά λι στα, ότι η τω ρι νή κρί ση θα δώ σει ώ θη ση και μια νέ α διά στα ση στη δυ να μι κή αυ τή. Αξί ζει δε να θυ μη θού με τα λό για του Winston Churchill: Έ νας αι σιό δο ξος βλέ πει μια ευ και ρί α σε κά θε κα τα στρο φή. Έ νας α παι σιό δοξος βλέ πει μια κα ταστρο φή σε κά θε ευ και ρί α. Ό πως συ χνά το νί ζω, εί ναι χρέ ος ό λων να α ντι με τω πί σου με την οι κο νο μι κή κρί ση α πο τε λε σμα τι κά, με θάρ ρος και σύ νε ση. Έ χου με α κό μη με γα λύτε ρη υ πο χρέ ω ση να α ντι στα θού με στην άλλη κρί ση της ε πο χής μας, την η θι κή και κοι νω νι κή, να πε ρι φρου ρή σου με αρ χές και α ξί ες που κλο νί ζονται. Για έ να σχο λείο το χρέ ος αυ τό πρέ πει να εί ναι κυ ρίαρχο. Για το Κολ λέ γιο ει δ ι κό τε ρα το χρέ ος αυ τό γι γα ντώνε ται από την ι στο ρί α, την πα ρά δο ση, την η γε τι κή θέ ση του στην ελ λη νι κή παι δεί α, στην ελλη νι κή κοι νω νί α. Το ΕΕΙ ξε κί νη σε το 1984 το Πρό γραμ μα Επι μόρφωσης Ε νη λί κων (ΠEE). Σε ποιους α πευ θύ νε ται το Πρό γραμ μα και ποια η α πή χη σή του; Το Πρό γραμ μα Ε πι μόρ φω σης Ε νη λί κων λει τουργεί στο πλαί σιο των αρ χών της δια βί ου μά θη σης με στό χο: Να διευ ρύ νει τον μορ φω τι κό ο ρί ζο ντα του σύγ χρο νου αν θρώ που και να του δί νει ε ναύ σμα τα και κα θο δή γη ση για ε να σχο λή σεις που βελ τιώ νουν την ποιό τη τα της ζω ής. Να προ σφέ ρει σε στε λέ χη ε πι χει ρή σε ων-ορ γα νι σμών και σε ε λεύ θε ρους ε παγ γελ μα τί ες τη δυ να τό τη τα να ε μπλουτί σουν τις γνώ σεις τους, αλ λά και να ει δι κευθούν σε θέμα τα χρή σι μα για την ε παγ γελ μα τι κή ε ξέ λι ξή τους. Την ε πι τυ χί α του ΠΕ Ε δια σφα λί ζουν η άρ τια υ λι κο τεχνι κή υ πο δο μή του, η υ ψη λή στάθ μη της δι δα σκα λί ας, η ποιό τη τα και ποι κι λί α των προ γραμ μά των σπου δών, που συ νεχώς α να προ σαρ μό ζο νται, ώ στε να α νταπο κρί νο νται στις α παι τή σεις μιας πο λύ α ντα γω νι στι κής α γο ράς. Στο ΠΕ Ε εί ναι ε νταγ μέ νοι δύ ο Κύ κλοι Σπου δών: Διοί κη ση Ε πι χει ρή σε ων & Οι κο νο μι κά - Η λε κτρο νι κοί Υ πο λο γι στές. Κοι νω νι κές & Αν θρω πι στι κές Ε πι στή μες - Ξέ νες Γλώσ σες - Τέ χνες. Στο πλαί σιο του ΠΕ Ε λει τουρ γεί και το πρό γραμ μα Ά σκη ση-ά θλη ση που πε ρι λαμ βά νει ποι κί λες α το μι κές και ο μα δι κές α θλη τι κές δρα στη ριό τητες. Η α πή χη ση του ΠΕ Ε εί ναι τό σο ση μα ντι κή και τό σο ευ ρεί α, που οι α το μι κές εγ γρα φές σπου δα στών στα 170 μαθή μα τά του υ πε ρέ βη σαν πέ ρυ σι τις Χρή ση του ΠΕ Ε κά νουν, ε κτός α πό ά το μα, και ε πιχει ρή σεις-ορ γα νισμοί, τρά πε ζες, κρα τι κοί φο ρείς, εκπαι δευ τι κά ι δρύ μα τα, ΜΜΕ, με εγ γρα φές στε λε χών τους κ.ά. Ποια πι στεύ ε τε ό τι εί ναι τα συ γκρι τι κά πλε ο νε κτήμα τα των ι διω τι κών εκ παι δευ τη ρί ων έ να ντι των δημό σιων σχο λεί ων; Α ντί να σας μι λή σω ε γώ για το θέ μα αυτό, θα θυ μί σω τα λό για του εθνάρ χη Ε λευ θε ρί ου Βε νι ζέ λου κα τά την - Σή με ρα, ο λο έ να και πε ρισ σό τε ροι νέ οι άν θρω ποι φεύγουν για σπουδές σε πα νε πι στή μια του ε ξωτε ρι κού και πολ λοί α πό αυ τούς -πολ λές φο ρές οι κα λύ τε ροι- μέ νουν πλέ ον μό νι μα ε κεί που σπούδα σαν. Ποια εί ναι η ά πο ψή σας για αυ τό το φαινό με νο; Θε ω ρεί τε ότι θα ε ντα θεί με τις πρό σφα τες ε ξε λί ξεις που συμ βαί νουν στη χώ ρα μας; Οι προ ο πτι κές στο θέ μα αυ τό, δυ στυ χώς, δεν εί ναι ευνο ϊ κές. Φο βού μαι ό τι, πα ρά την ελ λη νι κή και διε θνή οικο νο μι κή κρί ση που κα θι στά δυ σχε ρέ στε ρη την κά λυ ψη των δα πα νών φοί τησης στο ε ξω τε ρι κό, με πα ράλλη λο στέ νε μα των ευ καιριών για υ πο τρο φί ες σε με γά λα ξένα πανε πι στήμια, η τά ση φυ γής νέ ων αν θρώ πων για σπου δές στο ε ξω τε ρι κό θα δια τη ρη θεί έ ντο νη. Για να στα μα τή σει η αιμορ ρα γί α αυ τή πρέ πει οι νέ οι να έ χουν τη δυ να τό τη τα ε ναλ λα κτι κών ε πι λο γών στον τό πο τους. Πρέ πει να υ λο ποι η θεί μια γεν ναί α, ρι ζι κή με ταρρύθ μι ση της τριτο βάθ μιας εκ παί δευ σης στην Ελ λά δα. Πρέ πει να α να βαθ μι σθούν δρα στι κά οι πα νε πι στημια κές μας σπου δές και να συν δε θούν στε νό τε ρα, και σω στά, με τις α παι τή σεις και προ ο πτι κές της πραγ ματι κής οι κο νο μί ας, της α γο ράς εργα σί ας. Εί ναι αυ τονό η το ό τι σε μια τέ τοια θε τι κή ε ξέ λι ξη θα συ ντε λέ σει > 135

6 CULTURE / - -, Πρέ πει να υ λο ποιη θεί μια γεν ναί α, ρι ζι κή μεταρ ρύθ μιση της τρι το βάθ μιας εκ παί δευ σης στην Ελ λά δα. Πρέ πει να α να βαθ μι σθούν δραστι κά οι πα νε πι στημια κές μας σπου δές και να συνδε θούν στε νό τε ρα, και σω στά, με τις α παιτήσεις και προ ο πτικές της πραγ μα τι κής οι κο νο μί ας, της α γο ράς ερ γα σί ας 136 κα θο ρι στι κά μια α να πτυ ξια κή α νά τα ση της οι κο νο μί ας μας, η α πε λευ θέ ρω ση των δη μιουργι κών δυ νά με ων της χώ ρας μας α πό τα δε σμά του κρα τι σμού, η σω στή α ξιο ποίη ση των πλου το πα ρα γω γι κών πη γών της και, κυ ρί ως, του αν θρώ πι νου κε φα λαί ου της, κα θώς επί σης και των πολλών συ γκρι τι κών πλε ο νε κτημά των της (π.χ. στον χώ ρο του πο λι τι σμού), που πα ραμέ νουν α νεκ με τάλ λευ τα. Με βά ση την ελ λη νι κή και διε θνή πο λυε τή ε μπειρί α σας, τι θα συμ βου λεύ α τε τους νέ ους στο σταυρο δρό μι σπου δών-στα διο δρομί ας; Θα τους συμ βού λευα να συ νει δη το ποι ή σουν ό τι, στις α νώ τε ρες σπου δές τους, στη στα διο δρο μί α τους, αλ λά και σε ο λόκλη ρη τη ζω ή τους, ό σο πο λύ τι μα ό πλα εί ναι οι γνώ σεις, οι δε ξιό τη τες, οι ε παγ γελ μα τι κές ι κα νό τη τες, άλλο τό σο, ή μάλ λον πε ρισ σό τε ρο, πολύ τι μα ε φό δια εί ναι η προ σή λω ση σε αρ χές και α ξί ες, η υ πο δομή παι δεί ας που α πο κτά ται στο σχο λεί ο, κα θώς και η συ νε χής προ σπά θεια. Ε πί σης θα τους συμ βού λευα να ε πι διώ ξουν να α σχο ληθούν ε παγ γελ μα τι κά με ό,τι τους γε μί ζει, ό,τι α γα πούν. Αν, ό μως δεν μπο ρέσουν να κά νουν αυ τό που α γα πούν, ας προ σπα θή σουν να α γα πή σουν αυ τό που κά νουν. Έ τσι και η δου λειά τους θα γί νε ται σωστά και οι ί διοι θα αισθά νο νται ι κα νο ποί ηση. Και τέ λος θα τους συμ βού λευα να έ χουν ε μπι στο σύ νη στις δυ νά μεις τους, χω ρίς να τις υ περ τι μούν. Και αν σε κά ποιες πε ρι στά σεις τα πράγ μα τα δεν ε ξε λι χθούν κα λά, αν συ να ντή σουν δυ σκο λί ες, α να ποδιές, να μην α πο γο η τεύ ο νται, να μην α πο θαρ ρύ νο νται, να μην τα πα ρα τά νε. Ό πως έ χει πει ο Ο δυσ σέ ας Ε λύ της, να α γω νί ζο νται με πεί σμα για να μη λυ γί σουν. Η ε παγ γελμα τι κή σας δρα στη ριό τη τα ως αρ χι τέ κτονα εί ναι πλού σια σε δη μιουρ γι κές ε πι δό σεις τό σο στην Ελ λάδα ό σο και στο ε ξω τε ρι κό, σε ση μα ντι κά έρ γα και ση μα ντι κές δια κρί σεις, αλ λά και σε ε μπειρί ες σχε τι κές με τις δυ σκο λί ες και τις α παι τή σεις της δου λειάς σας, του κλά δου σας. Πώς βλέ πε τε τις προ ο πτι κές της αρ χι τε κτο νι κής στην Ελ λά δα; Ας πα ρα βλέ ψου με τις τωρι νές ε ξαι ρε τι κά δυ σμε νείς συ γκυρια κές συν θή κες και ας κοι τά ξου με λί γο μα κρύ τε ρα. Πιστεύ ω ό τι μέ σα σε έ να δυ να μι κό α να πτυ ξια κά και πο λι τι στικά πε ρι βάλ λον η αρ χι τε κτονι κή θα αν θή σει πά λι στη χώ ρα μας. Έ χου με μια λα μπρή πα ρά δο ση και πολ λούς αρ χι τέ κτονες, πα λαιούς και νέ ους που μπο ρούν να στα θούν ι σά ξια δί πλα στους κα λύ τε ρους ξέ νους συ να δέλ φους τους. Εί ναι, ό μως, α πα ραί τη το να εκ συγ χρο νι σθεί και να α να βαθ μι σθεί το θε σμι κό πλαί σιο, μέ σα στο ο ποί ο λει τουρ γού με. Η α να φο ρά στην αρ χι τε κτο νι κή ο δη γεί και σε μια ε ρώτη ση σχε τι κά με έ να έρ γο, το ο ποί ο πρό σφα τα βρέ θηκε στο προ σκή νιο της ε πι και ρό τη τας: Τη Γέ φυ ρα Πεζών-Γέ φυ ρα Παι διών στη λε ωφό ρο Κη φι σί ας. Για το έρ γο αυ τό, που δημιουρ γή θη κε με πρω το βου λί α του Ε ΕΙ και α πο τε λεί σπου δαί α κοι νω νι κή προ σφο ρά του, θα μπο ρού σα τε να μας πεί τε λί γα λό για; Ό πως γνω ρί ζε τε, τον Δε κέμ βριο 2009, η οι κο γέ νεια του Σχο λεί ου μας συ ντα ρά χθηκε α πό τον θά να το, σε τρο χαί ο δυ στύ χη μα στη λε ω φό ρο Κη φι σί ας, του μαθητή μας Σό λω να Κα ρυ δά κη. Το τραγι κό αυ τό γε γονός, που ή ταν έ να α πό τα πολλά πα ρό μοια στο ση μεί ο ε κεί νο, προ κά λε σε έ ντο νη την α γα νά κτη ση της εκ παιδευ τι κής κοι νό τη τας και των κα τοί κων της πε ριο χής. Το Διοι κη τι κό Συμ βού λιο του Ε ΕΙ πή ρε α μέ σως την α πόφα ση να α να λά βει την πρω το βου λί α για κα τα σκευ ή μιας πε ζο γέ φυ ρας. Ε πι κοι νω νή σα με με μέ λη της Κολλεγια κής οικο γέ νειας, τα ο ποί α πρό θυ μα α ντα πο κρί θη καν στην πρό τα σή μας να συμ βάλουν στο εγ χεί ρη μα, με πρώτο τον συν-α πό φοι το Γιώρ γο Προ κο πί ου, που προ σφέρθη κε να χρη μα το δο τή σει, ως δω ρη τής, το έργο. Σχη ματί σθη κε έ τσι μια ο μά δα που α νέ λα βε να υ λο ποι ή σει την τολ μη ρή πρω το βου λί α του Κολ λε γί ου. Σε ε λά χι στο χρό νο η ο μά δα μας κι νή θη κε συ στη μα τι κά και πραγ μα το ποί η σε το σπου δαί ο αυ τό έρ γο, το ο ποί ο πα ρα δό θη κε προς χρήση τον Νο έμ βριο του 2011, για να ε ξυ πη ρε τεί με ασφάλεια τα παι διά των 15 σχο λεί ων της πε ριοχής, τους ερ γαζο μέ νους, αλ λά και ό λους τους κα τοί κους της. Α ντι με τω πί σα με πολ λές δυ σκο λί ες, ξε πε ρά σα με α μέτρη τα ε μπό δια, δώ σα με άμε σες λύ σεις σε πολ λά πο λύ πλοκα προ βλήμα τα. Στις προ σπά θειές μας εί χα με τη βο ή θεια κά ποιων α νοι χτό μυα λων αν θρώ πων σε κρα τι κές υ πηρεσί ες και δη μό σιους ορ γα νι σμούς, της το πι κής αυ το διοίκη σης, των ΜΜΕ. Η ε πι τυ χί α, ό μως, ο φεί λε ται κυ ρί ως στις μέ χρι αυ τα πάρ νη σης προσπά θειες των αν θρώ πων της ο μά δας. Α ποτε λούν υ πό δειγ μα ε θε λο ντι σμού, συλλο γι κής δου λειάς, α φο σί ω σης και ε παγ γελ μα τι κής α ξιοσύ νης. Το πρω το πορια κό αυ τό έρ γο χα ρα κτη ρί ζε ται α πό πλη ρό τη τα και υ ψη λή ποιό τη τα σχε δια σμού κα τα σκευ ής και πα ρο χών, κα θώς και α πό πολ λά και νοτό μα στοι χεί α. Θα θέ λα τε να α να φέ ρε τε ο ρι σμέ να από τα και νο τόμα αυ τά στοι χεί α; Είναι πολ λά και, αν αρ χί σω να τα α πα ριθμώ, θα ξε πε ρά σω κα τά πο λύ τα όρια αυ τής της συ νέ ντευ ξης. Γι αυ τό δεν θα α να φερ θώ στις εν σω μα τω μέ νες στη Γέ φυ ρα αρ χιτε κτο νι κές και τε χνο λο γι κές-τε χνι κές-κα τα σκευα στι κές και νοτο μί ες. Θα ε πι ση μά νω ο ρι σμέ νες γε νι κό τε ρου ενδια φέ ρο ντος: Κύ ριο συ στα τι κό και νο το μί ας της Γέ φυ ρας Πε ζών-γέ φυ ρας Παι διών εί ναι ό τι α ποτε λεί πρό τυ πο συ νερ γα σί ας της ι διω τι κής πρω τοβουλί ας με το κρά τος. Έ χει, ε πί πλέ ον, και έ να στοι- χεί ο μο να δι κό τητας. To γε γο νός ό τι ο φο ρέ ας πλή ρους δη μιουργί ας αυ τού του δη μό σιας ω φέ λειας έρ γου εί ναι ι διω τι κός: Το μη κερ δο σκο πι κό σω μα τεί ο EEI, το Κολ λέ γιο, χω ρίς κα μιά οι κο νο μι κή ή άλ λη ε πι βά ρυν ση του κρά τους ή της το πι κής αυ το διοί κη σης. Αυ τό το σύν θε το, πρό τυ πο αρ χι τε κτο νι κά και τε χνι κά έρ γο σχε διά σθη κε, με λε τή θη κε, χρη μα το δο τή θη κε, υ λο ποι ή θη κε με προ σφο ρά με λών της Κολλε για κής οι κο γέ νειας και φί λων του Σχο λεί ου μας. Έ να α πό τα στοι χεί α αι σθη τι κής και νο το μί ας της Γέ φυ ρας εί ναι ό τι την κο σμούν δύ ο ει κα στι κά έρ γα και στί χοι α πό δύ ο ποι ή ματα του Ο δυσ σέ α Ε λύ τη ως α φιέ ρω μα στα παι διά, έ να δια χρο νι κό ό νει ρο των ο ποί ων πραγ μα τώ νει το έρ γο. Ανε κτί μη τη προ στι θέ με νη α ξί α στο έρ γο δί νει έ να ξε χω ρι στό γνώ ρισμά του. Η Γέ φυ ρα Πε ζών-γέ φυ ρα Παι διών εί ναι δη μιούρ γη μα ψυχής, δη μιούρ γη μα α γά πης. Κλεί νει μέ σα της τη μνή μη και τη θλί ψη για τους αν θρώ πους που χά θη καν, α κρι βώς ε πει δή δεν υ πήρ χε η γέ φυρα αυ τή. Κλεί νει, ε πί σης, μέ σα της την ευαι σθη σί α, το πνεύ μα ε νερ γού ε θε λοντι σμού πολλών συ μπο λι τών μας. Αν θρώ πων που, ο κα θένας με τις δυ νάμεις του, αλ λά και με συ νέργεια, μετα σχη μα τί ζουν τους προ βλημα τι σμούς τους για τα κα κώς κεί με να σε γό νι μη δρά ση, την κοι νω νι κή υ πευ θυ νό τη τά τους σε χει ρο πια στό κοινω φε λές έρ γο. Πρέ πει να ο μο λο γή σω, και ως Πρό ε δρος του Δ.Σ. του Ε ΕΙ, που εί χε την πρω το βουλί α και την ευ θύ νη δη μιουρ γί ας της Γέ φυ ρας, και ως αρ χι τέ κτων, που συ νέ βα λε πρω τί στως στη σχε δί α σή της, και ως ε πί κε φα λής του Γραφεί ου Α λέ ξαν δρος Κ. Σα μα ράς & Συ νερ γάτες, που εκ πό νη σε την αρ χι τεκτο νι κή με λέ τη και εί χε τη γε νι κή ε πο πτεί α και τον συ ντο νι σμό του έρ γου, ό τι έ χω ταυ τι σθεί με αυ τό. Ό πως, άλ λω στε, τέ τοια ταύ τι ση δί καια έ χουν και όλοι οι άλ λοι συ ντε λε στές της με γά λης αυ τής προ σπά θειας. Εν κα τα κλεί δι: Ό ταν ι δρύ θη κε το Ε ΕΙ, το Κολ λέ γιο το 1925, οι ι δρυ τές του εί χαν ως ό ρα μα την αρ μο νι κή α νά πτυ ξη των πνευ μα τι κών, η θι κών και σω μα τι κών δυ νά με ων και του χα ρα κτή ρα των μα θη τών μέ σω του ε μπλου τι σμού του ι σχύ ο ντος εκ παι δευ τι κού συ στή μα τος με σύγ χρο νες με θό δους μορ φώ σε ως, προ σαρ μο σμέ νες στην ι στο ρί α, στην πα ρά δοση, και στις ε θνι κές α νά γκες της χώ ρας. Α πό τό τε, ποια εί ναι η πο ρεί α του Κολ λε γί ου και σε ποιο βαθ μό πι στεύε τε ό τι έ χουν ε πι τευ χθεί οι παρα πά νω στό χοι-ό ρα μα; Και ποιοι εί ναι οι στόχοι σας για το μέλ λον; Η πο ρεί α και η ε ξέ λι ξη του Κολ λε γί ου α πό το ξε κί νη μά του μέ χρι σή με ρα πι στεύ ω ό τι δι καιώ νει α πό λυ τα το ό ρα μα, τις προσ δο κί ες των ι δρυ τών του στο ε πί πε δο της εκ παί δευ σης-μόρ φω σης που πα ρέ χει και στην ευρύ τε ρη πο λύπλευ ρη προ σφο ρά του στην παι δεί α, στην κοι νω νί α, στην πα τρί δα μας γε νι κότε ρα. Το Κολ λέ γιο απο τε λεί, όχι α πλώς Κέντρο Α ριστεί ας, αλ λά δια χρο νι κά, μέσω της δι κής του δραστη ριό τη τας και της ξεχω ρι στής συμ βολής των χι λιά δων απο φοί των του σε διά φο ρους το μείς, και Φά ρο Α ρι στεί ας. Αυ τό βε βαιώ νε ται και με τη βρά βευ ση του EEI α πό την Α κα δη μί α Α θη νών, για την 85χρο νη προ σφο ρά του Κολ λε γί ου στην παι δεί α, στην κοινωνί α και στον πο λι τι σμό. Οι στό χοι μας για το μέλ λον α ντι κα το πτρί ζουν το ό ρα μα των ι δρυτών του Κολ λε γί ου, ό πως τους α να φέ ρα τε. Για την ε πί τευ ξή τους πορευό μαστε και θα πο ρευ τού με με πυξί δα πά ντα τις δι κές τους αρ χές και α ξίες, με γνώ μο να το τρί πτυχο πα ρά δο ση-συ νέ χεια-και νο το μί α. 137

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα