Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα"

Transcript

1 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Αναστασία Οικονόμου Λέκτοπαρ Ακτινολογίαρ Επγαστήπιο Ακτινολογίαρ Ιατπικήρ Απεικόνισηρ Δημοκπίτειο Πανεπιστήμιο Θπάκηρ

2 Εισαγωγή επαγγεικαηηθά λνζήκαηα πλεχκνλα 2 ε αηηία επαγγ. ζπκβακάησλ κεηά ην ηξαχκα εηζπλνή / κεγάιεο πφιεηο = 2 mg ζθφλεο / κέξα versus εηζπλνή / επαγγ. ρψξνπο = 2 Υ 100 mg αλάπηπμε επαγ. λνζήκαηνο ηνμηθή δξάζε εηζπλεφκελεο νπζίαο έληαζε & δηάξθεηα έθζεζεο ηδηνζπγθξαζία θάζε αηφκνπ Κim KI et al. Radiographics 2001

3 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Πλεπκνλνθνληψζεηο Ννζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ακίαλην Υεκηθή πλεπκνλίηηδα Δπαγγεικαηηθέο ινηκψμεηο Πλεπκνλίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία Οξγαληθφ ηνμηθφ ζχλδξνκν ζθφλεο

4 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Πλεπκνλνθνληψζεηο Ννζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ακίαλην Υεκηθή πλεπκνλίηηδα Δπαγγεικαηηθέο ινηκψμεηο Πλεπκνλίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία Οξγαληθφ ηνμηθφ ζχλδξνκν ζθφλεο

5 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Πλεπκνλνθνληψζεηο Ννζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ακίαλην Υεκηθή πλεπκνλίηηδα Δπαγγεικαηηθέο ινηκψμεηο Πλεπκνλίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία Οξγαληθφ ηνμηθφ ζχλδξνκν ζθφλεο

6 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Πλεπκνλνθνληψζεηο Ννζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ακίαλην Υεκηθή πλεπκνλίηηδα Δπαγγεικαηηθέο ινηκψμεηο Πλεπκνλίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία Οξγαληθφ ηνμηθφ ζχλδξνκν ζθφλεο

7 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Πλεπκνλνθνληψζεηο Ννζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ακίαλην Υεκηθή πλεπκνλίηηδα Δπαγγεικαηηθέο ινηκψμεηο Πλεπκνλίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία Οξγαληθφ ηνμηθφ ζχλδξνκν ζθφλεο

8 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Πλεπκνλνθνληψζεηο Ννζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ακίαλην Υεκηθή πλεπκνλίηηδα Δπαγγεικαηηθέο ινηκψμεηο Πλεπκνλίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία Οξγαληθφ ηνμηθφ ζχλδξνκν ζθφλεο

9 Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Πλεπκνλνθνληψζεηο Ννζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ακίαλην Υεκηθή πλεπκνλίηηδα Δπαγγεικαηηθέο ινηκψμεηο Πλεπκνλίηηδα απφ ππεξεπαηζζεζία Οξγαληθφ ηνμηθφ ζχλδξνκν ζθφλεο

10 Πνευμονοκονιώσεις Ηζηηθή αληίδξαζε ηνπ πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο ζηε ζπζψξεπζε «ζθφλεο» INΩΔΕΙΣ (πξφθιεζε ίλσζεο) Ππξηηίαζε Πλεπκνλνθνλίσζε ησλ αλζξαθσξχρσλ Ακηάλησζε Πεπκνλνθνλίσζε απφ βαξέα κέηαια Βπξηιιίσζε Σάιθσζε ΜΗ ΙΝΩΔΕΙΣ (ζπζζψξεπζε καθξνθάγσλ ρσξίο ίλσζε) ηδήξσζε Καζηηέξσζε Βαξίησζε Chong S et al. Radiographics 2006

11 Πυριτίαση κπςζηαλλικό διοξείδιο ηος πςπιηίος (silica) νξπρεία, εμνξχμεηο, ζήξαγγεο, θαηαζθεπή πάινπ, ακνβνιήο, πνξζειάλεο, ρπηήξηα Απλή ππξηηίαζε Επιπλεγμένη ππξηηίαζε (καδηθή ίλσζε) Οξεία ππξηηίαζε (ζηιηθνπξσηείλσζε) επηπινθέο Φπκαηίσζε Καξθίλνο αλεμάξηεηνη παξάγνληεο ζλεηφηεηαο

12 Πυριτίαση - απλή CXR πνιιαπινί κηθξνί φδνη - άλσ >> θάησ ινβνί

13 Πυριτίαση - απλή ΗRCT κηθξννδίδηα θαιά αθνξηδφκελα άλσ >> θάησ ινβνί ςεπδνπιάθεο (ηάζε πξνο ζπξξνή)

14 Πυριτίαση - απλή CT δηφγθσζε κεζνζσξαθηθψλ θαη ππιαίσλ ιεκθαδέλσλ κε επαζβέζησζε ζαλ «θέιπθνο απγνχ»

15 Πυριτίαση - επιπλοκή με φυματίωση 25% πεξηπηψζεσλ απιήο ή επηπιεγκέλεο κνξθήο HRCT αζχκκεηξνη φδνη, πχθλσζε, ζπειαηνπνίεζε γξήγνξε εμέιημε

16 Πυριτίαση - οξεία νμεία έθζεζε δηήζεζε θπςειίδσλ κε πξσηετληθφ πιηθφ πξννδεπηηθή, ζάλαηνο απφ πλεπκνληθή θαξδία CXR πεξηππιαίεο ππθλψζεηο / ζνιήο πάινπ

17 Πυριτίαση - οξεία ΗRCT θεληξνινβηδηαθέο + παλινβηδηαθέο πεξηνρέο ζνιήο πάινπ, εκβαινκαηνεηδείο ππθλψζεηο, «crazy paving» κηκείηαη ηελ «θπςειηδηθή πξσηείλσζε»

18 Πυριτίαση - επιπλεγμένη δηφγθσζε θαη ζπξξνή κηθξννδηδίσλ κάδεο > 1 εθ. αλψκαια φξηα άλσ ινβνί, κέζα πλεπκνληθά πεδία, νδεχνπλ πξνο ηηο πχιεο

19 Πυριτίαση - επιπλεγμένη CT κάδεο καιαθψλ κνξίσλ, αζαθή φξηα παξάιιειε ε έμσ επηθάλεηα κε ην ζσξαθηθφ ηνίρσκα

20 Πυριτίαση - επιπλεγμένη ΗRCT κάδεο καιαθψλ κνξίσλ, αζαθή φξηα ζπλχπαξμε κε δηάζπαξηα κηθξννδίδηα δηαηαξαρή αξρηηεθηνληθήο ςεπδνπιάθεο Oikonomou A, Muller NL. Imaging 2003

21 Πυριτίαση - επιπλεγμένη CT κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο πχιεο κε ζπλνδφ έιμε παξανπιψδεο εκθχζεκα κεηαμχ καδψλ θαη ηνηρψκαηνο αδξέο επαζβεζηψζεηο καδψλ

22 Πυριτίαση - επιπλεγμένη ΗRCT νη κάδεο εκθαλίδνπλ ζπρλά θεληξηθή λέθξσζε (θνθθησκαηψδεο θιεγκνλή)

23 Πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων απλή άλζξαθαο, αλζξαθσξπρεία απιή θαη επηπιεγκέλε κνξθή ΗRCT κηθξννδίδηα πην αζαθψλ νξίσλ άλσ ινβνί ιεκθαδελνπάζεηα (φρη ζαλ θέιπθνο απγνχ)

24 Πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων - επιπλεγμένη Courtesy by Dr Martine Remy-Jardin

25 Πνευμονοκονίωση από βαρέα μέταλλα βαξέα κέηαια βνιθξάκην, άλζξαθαο, θνβάιηην, ηηηάλην, ληθέιην, ρξψκην αλζεθηηθφ ζηε ζεξκφηεηα, ηξππαληζκφ HRCT γηγαληνθπηηαξηθή δηάκεζε πλεπκνλία (πλεπκνληθή ίλσζε) ζνιή χαινο, βξνγρηνιεθηαζίεο απφ έιμε, θχζηεηο, δθηπσηφ πξ. Κim KI et al. Radiographics 2001

26 Bυριλλίωση θεξακηθά, αηνκηθά φπια, δηαζηεκηθή βηνκεραλία HRCT κηθξννδίδηα, ζπξξένπζεο κάδεο, ζνιή χαινο, πλεπκνληθή ίλσζε ιεκθαδελνπάζεηα κηκείηαη ηε ζαξθνείδσζε Newman LS et al. Radiology 1994

27 Σιδήρωση νμείδην ηνπ ζηδήξνπ, νμπγνλνθνιιεηέο δελ πξνθαιεί ίλσζε, νχηε θαη δχζπλνηα ζαθή βειηίσζε κε ηελ απνκάθξπλζε HRCT θεληξνινβηδηαθά νδίδηα αζαθψλ νξίσλ ζνιή χαινο Κim KI et al. Radiographics 2001

28 Πνευμονικά νοσήματα & αμίαντος Ακίαληνο άιαηα ππξηηίνπ (καγλήζην, αζβέζηην, λάηξην, ζίδεξν), ίλα ακηάληνπ = 100 κm αληνρή ζηε ζεξκφηεηα θαη ζηελ νμείδσζε πιηθφ νηθνδνκψλ, ζηδεξνδξφκσλ, λαππεγεία, πθάζκαηα, πιαζηηθά, νδνληηαηξηθή, θνζκήκαηα ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΤΠΔΕΩΚΟΣΑ πιάθεο ακηάληνπ δηάρπηε θαινήζεο πάρπλζε θαινήζεο πιεπξηηηθή ζπιινγή θαθφεζεο κεζνζειίσκα ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΟΤ ΠΑΡΔΓΥΤΜΑΣΟ ζηξφγγπιε αηειεθηαζία ( + παξεγρπκαηηθέο γξακκέο) ακηάλησζε θαξθίλνο πλεπκφλσλ Roach HD et al. Radiographics 2002

29 Kαλοήθη νοσήματα & αμίαντος Πιάθεο ακηάληνπ Γηάρπηε θαινήζεο πάρπλζε Καινήζεο πιεπξηηηθή ζπιινγή ηξφγγπιε αηειεθηαζία Παξεγρπκαηηθέο γξακκέο Ακηάλησζε

30 Πλάκες αμιάντου ηνηρσκαηηθφο ππεδσθφηαο νπηζζνπιάγηνο + δηαθξαγκαηηθφο (ζρηζκέο!) φρη θνξπθέο θαη φρη πιεπξνδηαθξαγκαηηθέο γσλίεο ζπρλφηεξε εθδήισζε, κεηά 20 ρξφληα έθζεζεο, αζπκπησκαηηθή επαζβέζησζε 5 50% (ζπρλφηεξα ζηε CT)

31 Πλάκες αμιάντου «ζαλ πέπιν» ή «ακπειφθπιιν» πίζσ απφ ηηο πιεπξέο

32 Πλάκες αμιάντου ΗRCT θαιά πεξηγεγξακκέλεο πεξηνρέο εζηηαθήο πάρπλζεο ηνπ ππεδσθφηα θάησ απφ πιεπξέο κε ελδηάκεζε ιεπηή ισξίδα ιίπνπο ΖRCT > CT > CXR

33 Πλάκες αμιάντου

34 Διάχυτη καλοήθης πάχυνση δηάρπηε θαη ζπλερφκελε πάρπλζε (θνξπθέο + πιεπξνδηαθξαγκ. γσλίεο) ηνπιάρηζηνλ ¼ ζψξαθα πάρπλζε+ίλσζε ζπιαρληθνχ θαη ζχκθπζε κε ηνηρσκαηηθφ

35 Διάχυτη καλοήθης πάχυνση HRCT πιάθεο VS δηάρπηε πάρπλζε πλεπκνληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο

36 Καλοήθης πλευριτική συλλογή ζπάληα, αιιά ζηα 10 πξψηα ρξφληα έθζεζεο κηθξέο, εηεξφπιεπξεο, ππνηξνπηάδνπζεο

37 Στρόγγυλη ατελεκτασία αηειεθηαηηθφο πλεχκνλαο εγθισβηζκέλνο κέζα ζε παρπζκέλν πεδσθφηα (ειάηησζε φγθνπ) ζε επαθή κε πάρπλζε ππεδσθφηα ζηξνβηιψδεο ξνή βξνγρναγγεηαθψλ δεκαηίσλ (νπξά θνκήηε) εκπινπηίδεηαη + CM

38 Στρόγγυλη ατελεκτασία

39 Παρεγχυματικές γραμμές HRCT δσλνεηδείο πξνζεθβνιέο απφ ηνλ ππεδσθφηα (2-5 εθ.) ίλσζε θαηά κήθνο ησλ βξνγρναγγεηαθψλ δεκαηίσλ & κεζνινβηδίσλ δηαθξαγκαηίσλ

40 Παρεγχυματικές γραμμές HRCT θακπχιε γξακκή παξάιιειε κε ην ηνίρσκα (1 εθ. απφζηαζε) ίλσζε γχξσ απφ ην ηνίρσκα ησλ βξνγρηνιίσλ πξψηκν ζεκείν πλεπκνληθήο ίλσζεο

41 Αμιάντωση Αμιάντωση πλεπκνληθή ίλσζε πνπ νθείιεηαη ζε εηζπλνή ηλψλ ακηάληνπ κε ή ρσξίο ζπλνδφ ίλσζε ππεδσθφηα δνζνεμαξηψκελε, > 20 ρξφληα CXR αζαθνπνίεζε θαξδηάο, εκηδηαθξαγκάησλ, δηθηπνδψδεο απεηθφληζε θπζηνινγηθή 10-20%

42 Αμιάντωση HRCT ππνυπεδσθνηηθά κηθξννδίδηα ή δηαθιαδηδφκελεο ζθηάζεηο κεζνινβίδηα δηαθξαγκάηηα αλψκαιε πάρπλζε ελδνινβηδηαθφ δηάκεζν δίθηπν πάρπλζε ππνυπεδσθνηηθέο θακπχιεο γξακκέο

43 Αμιάντωση ηελικό ζηάδιο κειηθπξήζξα, κηκείηαη UIP

44 Kακοήθη νοσήματα & αμίαντος Μεζνζειίσκα Καξθίλνο πλεπκφλσλ

45 Μεσοθηλίωμα ν ζπρλφηεξνο φγθνο ηνπ ππεδσθφηα 80% επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ακίαλην 10% πηζαλφηεηα ζε εξγαδφκελνπο κε ακίαλην ρξφληα κεηά φρη πηα ζπάλην pts/yr HΠΑ απαγνξεχηεθε 70s-90s ζε ΖΠΑ + Γ. Δπξψπε αλακελφκελν peak ην 2020 λαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο μέλλον MPM επιθηλιοειδήρ % ζαπκωμαηώδηρ % διθαζικόρ % Wang ZJ et al. Radiographics 2004

46 Μεσοθηλίωμα CXR εηεξφπιεπξε πιεπξηηηθή ζπιινγή ειάηησζε φγθνπ εκηζσξαθίνπ αλψκαιε πάρπλζε ππεδσθφηα

47 Μεσοθηλίωμα CΤ θπθινηεξήο πάρπλζε ππεδσθφηα (+ κεζνζσξαθηθνχ) ειάηησζε φγθνπ εκηζσξαθίνπ δηήζεζε ζρηζκψλ

48 Μεσοθηλίωμα

49 Μεσοθηλίωμα CΤ δηάρπηε θπθινηεξήο νκαιή πάρπλζε ππεδσθφηα CΤ εζηηαθή πάρπλζε ππεδσθφηα CΤ πιεπξηηηθή ζπιινγή + ππεδσθνηηθνί φδνη

50 Μεσοθηλίωμα CΤ ρσξίο CM CΤ κε CM

51 Καρκίνος πνευμόνων εξγαδφκελνη κε ακίαλην πηζαλφηεηα αλάπηπμεο βξνγρνγελνχο θαξθίλνπ Οikonomou A, Muller NL. Imaging 2003

52 Χημική πνευμονίτιδα ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ oξγαλνθνζθσξηθά paraquat polyvinyl chloride Καπλφο ΑΝΟΡΓΑΝΑ ακκσλία πδξφζεην νμείδην ηνπ αδψηνπ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ cadmium mercury nickel vanadium Κim KI et al. Radiographics 2001

53 Paraquat HRCΤ ππνυπεδσθνηηθέο πεξηνρέο ζνιήο πάινπ F/U πλεπκνληθή ίλσζε Κim KI et al. Radiographics 2001

54 Aμμωνία HRCΤ βξνγρεθηαζίεο + απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα HRCΤ ζαθθνεηδείο βξνγρεθηαζίεο Κim JS et al. J Thorac Imaging 2002

55 Υδράργυρος νμεία εηζπλνή ζαλαηεθφξνο πιήξεο ππνρψξεζε ή πλεπκνληθή ίλσζε HRCΤ ζνιή χαινο, πάρπλζε ηνηρψκαηνο βξφγρσλ Κim KI et al. Radiographics 2001

56 Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία νξγαληθέο νπζίεο θπηψλ θαη δψσλ 1-5κκ ηζνθπαλίδηα (πνιπκεξή πνιπνζξεζάλεο) επαγ. άζζκα HRCΤ ππθλψζεηο (νμεία) ζνιή χαινο (ππνμεία) πλεπκνληθή ίλσζε (ρξφληα)

57 Οργανικό τοξικό σύνδρομο σκόνης εκπχξεηε λφζνο κεηά απφ έθζεζε ζε νξγαληθέο νπζίεο ρσξίο έλδεημε πλεπκνλίηηδαο απφ ππεξαηζζεζία ππξεηφο 4-8 ψξεο κεηά, μεξφο βήραο, ήπηα δχζπλνηα, wheezing Υ 50 ζπρλφηεξν απφ πλεπκνλίηηδα απφ ππεξαηζζεζία δελ πξνθαιεί κφληκε βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ππνρσξεί πιήξσο ρσξίο ζεξαπεία Κim KI et al. Radiographics 2001

58 Βυσίνωση - βαμβάκωση HRCΣ θεληξνινβηδηαθά νδίδηα ζνιήο πάινπ HRCΣ ππνυπεδσθνηηθέο ππθλψζεηο κηκείηαη νξγαλνχκελε πλεπκνλία (COP) Κim JS et al. J Thorac Imaging 2002

59 Συμπεράσματα πνηθηιία επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ πλεχκνλα κεγάιν εχξνο απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ ραξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε HRCT εύκολη διάγνωζη κε εηδηθά επξήκαηα HRCT κλινική εικόνα + επαγγελμαηικό ιζηοπικό

60 Συμπεράσματα πνηθηιία επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ πλεχκνλα κεγάιν εχξνο απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ ραξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε HRCT εύκολη διάγνωζη κε εηδηθά επξήκαηα HRCT κλινική εικόνα + επαγγελμαηικό ιζηοπικό

61 Συμπεράσματα πνηθηιία επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ πλεχκνλα κεγάιν εχξνο απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ ραξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε HRCT εύκολη διάγνωζη κε εηδηθά επξήκαηα HRCT κλινική εικόνα + επαγγελμαηικό ιζηοπικό

62 Συμπεράσματα πνηθηιία επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ πλεχκνλα κεγάιν εχξνο απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ ραξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε HRCT εύκολη διάγνωζη κε εηδηθά επξήκαηα HRCT κλινική εικόνα + επαγγελμαηικό ιζηοπικό

63 Συμπεράσματα πνηθηιία επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ πλεχκνλα κεγάιν εχξνο απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ ραξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε HRCT εύκολη διάγνωζη κε εηδηθά επξήκαηα HRCT κλινική εικόνα + επαγγελμαηικό ιζηοπικό

64 Συμπεράσματα Αθηηλνινγία έγθαηξε δηάγλσζε πξφιεςε & αλαραίηηζε επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ πλεχκνλα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί καταγμάτων

Γενικά περί καταγμάτων Γενικά περί καταγμάτων Μπνπληνχξεο Ισάλλεο, εηδ/λνο Οξζ. Κιηληθήο ΓΠΝ ΣΡΙΠΟΛΗ e-mail: Ioannishellas@yahoo.ca Μπνπληνχξεο Παλαγηψηεο, εηδ/λνο Β Οξζ. Κιηληθήο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ Μπνπληνχξεο Θενδφζηνο, πληνληζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΓΗΛΧΗ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΔΟΦ δειώλσ όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα