Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ Η Φςζιολογική αναηομία θώπακορ Αεξαγσγνί Σξαρεία θαη θχξηνη βξφγρνη Λνβαίνη θαη ηκεκαηηθνί βξφγρνη Πλεπκνληθά αγγεία Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο Παξέγρπκα Αλαπλεπζηηθφ Λνβίδην Γεπηεξνπαζέο Αλαπλεπζηηθφ Λνβίδην Τπεδσθφηαο πλήζεο ρηζκέο Δπηθνπξηθέο ζρηζκέο Πλεπκνληθφο χλδεζκνο Μεζνζσξάθην Μεζνζσξαθηθά εκεία Λεκθαδέλεο Γηάθξαγκα Θσξαθηθφ ηνίρσκα ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ Γιαμαπηίερ διάπλαζηρ ΣΡΑΥΔΗΟΒΡΟΓΥΗΚΔ ΑΝΩΜΑΛΗΔ Πεξίπησζε 1 Πεξίπησζε 2 Σξαρεηαθφο βξφγρνο Βξνγρηθή αηξεζία

2 Πεξίπησζε 3 Δλδνιφβηνο δηαρσξηζκφο ΑΝΩΜΑΛΗΔ ΣΖ ΑΟΡΣΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΚΤΡΗΩΝ ΑΓΓΔΗΩΝ Πεξίπησζε 4 Πεξίπησζε 5 Πεξίπησζε 6 Πεξίπησζε 7 Πεξίπησζε 8 Γεμηφ ανξηηθφ ηφμν ηέλσζε ηεο ανξηήο χλδξνκν Marfan Έθηνπή δεμηά ππνθιείδηνο αξηεξία Τπνιεηκκαηηθή αξηζηεξή άλσ θνίιε θιέβα ΑΝΩΜΑΛΗΔ ΣΩΝ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΩΝ ΑΡΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΦΛΔΒΩΝ Πεξίπησζε 9 Πεξίπησζε 10 Πεξίπησζε 11 Πεξίπησζε 12 Αξηεξηνθιεβψδεο δπζπιαζία Μεξηθή αλψκαιε εθβνιή ηεο πλεπκνληθήο θιέβαο χλδξνκν ηνπ ζπαζηνχ - ζπγγελέο πλεπκνληθφ θιέβν-ινβψδεο ζχλδξνκν (scimitar syndrome) Κηξζφο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΑΝΩΜΑΛΗΔ Πεξίπησζε 13 Πεξίπησζε 14 Πεξίπησζε 15 χλδξνκν εηεξνηνπίαο Έιιεηκκα κεζνθνιπηθνχ δηαθξάγκαηνο Πλεπκνληθή ζηέλσζε ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗΗ Παθήζειρ ηων αεπαγωγών Πεξίπησζε 16 Πεξίπησζε 17 Πεξίπησζε 18 Πεξίπησζε 19 Πεξίπησζε 20 Πεξίπησζε 21 Πεξίπησζε 22 ηέλσζε ηεο ηξαρείαο Σξαρεία δίθελ ζήθεο ζπαζηνχ Σξαρεηνβξνγρνκεγαιία- χλδξνκν Mounier- Kuhn Σξαρεηννηζνθαγηθφ ζπξίγγην Ακπινείδσζε Σξαρεηνβξνγρηθή ζεισκάησζε Αδελνθπζηηθφ θαξθίλσκα

3 Πεξίπησζε 23 Πεξίπησζε 24 Πεξίπησζε 25 Πεξίπησζε 26 Πεξίπησζε 27 Πεξίπησζε 28 Πεξίπησζε 29 Βξνγρεθηαζία Κπζηηθή ίλσζε Αιιεξγηθή Βξνγρνπλεπκνληθή Αζπεξγίιισζε Δκθχζεκα ησλ θεληξηθψλ θπςειίδσλ (θεληξνινβηψδεο) Παλ-θπςεινεηδέο εκθχζεκα Φπζαιηδψδεο πλεχκνλαο θαη πεξηθεξηθφ θπςειηδηθφ εκθχζεκα Απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα ΔΝΟΣΖΣΑ ΗV Αηελεκηαζία ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ Πεξίπησζε 30 Πεξίπησζε 31 Πεξίπησζε 32 Πεξίπησζε 33 Αηειεθηαζία απφ απνξξφθεζε Παζεηηθή αηειεθηαζία Οπιψδεο αηειεθηαζία πκθπηηθή αηειεθηαζία ΆΜΔΑ ΖΜΔΗΑ ΑΣΔΛΔΚΣΑΗΑ Πεξίπησζε 34 Αηειεθηαζία ζηνλ δεμηφ θάησ ινβφ: απνθξαθηηθφο κηθξνθπηηαξηθφο θαξθίλνο ΈΜΜΔΑ ΖΜΔΗΑ ΑΣΔΛΔΚΣΑΗΑ Πεξίπησζε 35 Πεξίπησζε 36 Πεξίπησζε 37 Πεξίπησζε 38 Πεξίπησζε 39 Πεξίπησζε 40 Αηειεθηαζία δεμηνχ άλσ ινβνχ: ελζθήλσζε βιέλλεο Αηειεθηαζία αξηζηεξνχ θάησ ινβνχ: απνθξαθηηθφ λεφπιαζκα Υξφληα αηειεθηαζία ηνπ αξηζηεξνχ θάησ ινβνχ κε ππνηξνπηάδνπζα πλεπκνλία Αηειεθηαζία αξηζηεξνχ θάησ ινβνχ εμαηηίαο ηξαπκαηηζκνχ ηνπ βξφγρνπ Αηειεθηαζία αξηζηεξνχ άλσ ινβνχ: θεληξηθφ ππιαίν λεφπιαζκα Αηειεθηαζία δεμηνχ κέζνπ ινβνχ: θεληξηθφ λεφπιαζκα

4 ΜΟΡΦΔ ΛΟΒΩΓΟΤ ΤΜΠΣΩΖ Πεξίπησζε 41 Πεξίπησζε 42 Πεξίπησζε 43 Πεξίπησζε 44 Πεξίπησζε 45 Πεξίπησζε 46 Πεξίπησζε 47 Πεξίπησζε 48 Αηειεθηαζία δεμηνχ άλσ ινβνχ: εηζξφθεζε νδνληηθνχ ζξαχζκαηνο Αηειεθηαζία ηνπ δεμηνχ άλσ ινβνχ κε αληεζηξακκέλν-s ζεκείν ηνπ Goldman Αηειεθηαζία ηνπ δεμηνχ κέζνπ ινβνχ: θεληξηθφ λεφπιαζκα Αηειεθηαζία πνιιαπιψλ ινβψλ: αιιεξγηθή βξνγρνπλεπκνληθή αζπεξγίισζε Αηειεθηαζία αξηζηεξνχ άλσ ινβνχ: απνθξαθηηθφ θεληξηθφ κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα Αηειεθηαζία δεμηνχ θάησ ινβνχ: κηθξνθπηηαξηθφο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα πλδπαζκέλε αηειεθηαζία ηνπ δεμηνχ κέζνπ θαη θάησ ινβνχ Οιηθή αηειεθηαζία ηνπ αξηζηεξνχ πλεχκνλα απφ θαθή ηνπνζέηεζε ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΟΡΦΔ ΑΣΔΛΔΚΣΑΗΑ Πεξίπησζε 49 Πεξίπησζε 50 Κπθιηθή αηειεθηαζία χλδξνκν δεμηνχ κέζνπ ινβνχ ΔΝΟΣΖΣΑ V Πνεςμονικέρ λοιμώξειρ και πνεςμονία από ειζπόθηζη ΚΟΗΝΔ ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΔ ΠΝΔΤΜΟΝΗΔ Πεξίπησζε 51 Πεξίπησζε 52 Πεξίπησζε 53 Πεξίπησζε 54 Πεξίπησζε 55 Πεξίπησζε 56 Πεξίπησζε 57 Πεξίπησζε 58 Πλεπκνλία απφ Streptococcus pneumoniae ηαθπινθνθθηθή Πλεπκνλία Πλεπκνλία απφ αηκφθηιν Πλεπκνλία απφ Klebsiella Πλεπκνλία απφ Φεπδνκνλάδα Πλεπκνλία απφ Legionella Πλεπκνληθή Ννθαξδίσζε Πλεπκνληθή Αθηηλνκχθσζε

5 ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΚΟΗΝΔ ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΔ ΠΝΔΤΜΟΝΗΔ Πεξίπησζε 59 Πεξίπησζε 60 Πεξίπησζε 61 Πλεπκνλία απφ Ρνδφθνθθν Πλεπκνληθή ινίκσμε απφ Mycobacterium tuberculosis- Φπκαηίσζε Πλεπκνληθή ινίκσμε απφ άηππα κπθνβαθηεξίδηα ΜΤΚΖΣΗΑΚΔ ΠΝΔΤΜΟΝΗΔ Πεξίπησζε 62 Πεξίπησζε 63 Πεξίπησζε 64 Πεξίπησζε 65 Πεξίπησζε 66 Ιζηνπιάζκσζε Κνθθηδηντδνκχθσζε Πλεπκνληθή Βιαζηνκχθσζε Πλεπκνληθή Αζπεξγίιισζε Πλεπκνλία απφ Pneumocystis ΗΟΓΔΝΔΗ ΠΝΔΤΜΟΝΗΔ Πεξίπησζε 67 Πεξίπησζε 68 Πεξίπησζε 69 Πλεπκνλία απφ Κπηηαξνκεγαιντφ Πλεπκνλία απφ ηνλ ηφ ηεο αλεκνβινγηάο Πλεπκνλία απφ ηνλ ηφ ηεο γξίππεο ΑΣΤΠΔ ΠΝΔΤΜΟΝΗΔ Πεξίπησζε 70 Πλεπκνλία απφ Μπθφπιαζκα ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΑΠΟ ΔΗΡΟΦΖΖ Πεξίπησζε 71 Πλεπκνλία απφ εηζξφθεζε- ζχλδξνκν Mendelson ΔΝΟΣΖΣΑ VI Νεοπλαζμαηικέρ παθήζειρ Πεξίπησζε 72 Πεξίπησζε 73 Πεξίπησζε 74 Πεξίπησζε 75 Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: Αδελνθαξθίλσκα Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: βξνγρηνθπςειηδηθφ θαξθίλσκα Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: θαξθίλσκα εθ πιαθσδψλ θπηηάξσλ Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα

6 Πεξίπησζε 76 Πεξίπησζε 77 Πεξίπησζε 78 Πεξίπησζε 79 Πεξίπησζε 80 Πεξίπησζε 81 Πεξίπησζε 82 Πεξίπησζε 83 Πεξίπησζε 84 Πεξίπησζε 85 Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: Μαθξνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: ηάδην Ι Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: ηάδην ΙΙ Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, ηάδην ΙΙΙΑ Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: ηάδην ΙΙΙΒ Καξθίλνο ηνπ πλεχκνλα: ηάδην ΙV Πλεπκνληθέο κεηαζηάζεηο Καξθηλνεηδέο ησλ βξφγρσλ Πλεπκνληθφ ιέκθσκα Ακάξησκα ΔΝΟΣΖΣΑ VII Tπαύμα ΚΑΚΩΔΗ ΣΖ ΘΩΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΚΤΡΗΩΝ ΑΓΓΔΗΩΝ Πεξίπησζε 86 Πεξίπησζε 87 Πεξίπησζε 88 Πεξίπησζε 89 Αηκνκεζνζσξάθην: Ομεία Σξαπκαηηθή Ανξηηθή Κάθσζε Ομεία Σξαπκαηηθή Ανξηηθή Κάθσζε: ΤΣ Ομεία Σξαπκαηηθή Γηαηνκή ηεο Βξαρηνλνθεθαιηθήο Αξηεξίαο Σξαπκαηηζκφο ηεο Κνίιεο Φιέβαο ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΚΑΚΩΔΗ Πεξίπησζε 90 Θιάζε Πλεχκνλα Πεξίπησζε 91 Πλεπκνληθή Θιάζε θαη Ρήμε ΤΠΔΕΩΚΟΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ Πεξίπησζε 92 Πεξίπησζε 93 Μεηά ηξαπκαηηθφο Πλεπκνζψξαθαο: εκείν Βαζεηάο Αχιαθαο Αηκνζψξαθαο ΚΑΚΩΔΗ ΣΩΝ ΑΔΡΑΓΩΓΩΝ Πεξίπησζε 94 Σξαρεηνβξνγρηθέο Καθψζεηο

7 ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΚΑΚΩΔΗ Πεξίπησζε 95 Σξαπκαηηθή Ρήμε ηνπ Αξηζηεξνχ Ηκηδηαθξάγκαηνο ΚΑΚΩΔΗ ΣΟΤ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΚΔΛΔΣΟΤ Πεξίπησζε 96 Πεξίπησζε 97 Πεξίπησζε 98 Πεξίπησζε 99 Μεκνλσκέλν Κάηαγκα ηέξλνπ Οπίζζηα Δμάξζξσζε ηεο Κιείδαο Ακθνηεξφπιεπξνο Υαιαξφο Θψξαθαο πκπηεζηηθφ Κάηαγκα πνλδχινπ ΒΑΡΟΣΡΑΤΜΑ Πεξίπησζε 100 ARPS: Βαξφηξαπκα πνπ Δπάγεηαη απφ ηε πζθεπή Αεξηζκνχ ΔΝΟΣΖΣΑ VIIΗ ωλήνερ, γπαμμέρ και ζςζκεςέρ παπακολούθηζηρ για ηη διαηήπηζη ηηρ ζωήρ ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ ΩΛΖΝΔ: ΤΚΔΤΔ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ Πεξίπησζε 101 Πεξίπησζε 102 Πεξίπησζε 103 Πεξίπησζε 104 Γηαζσιήλσζε ηνπ νηζνθάγνπ Γηαζσιήλσζε ηνπ δεμηνχ θπξίνπ βξφγρνπ Λαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα θαη ππεξδηάηαζε ηνπ αεξνζαιάκνπ ηνπ Δπηπινθέο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλα ηξαρεηνζηνκίαο ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΦΛΔΒΩΝ Πεξίπησζε 105 Πεξίπησζε 106 Πεξίπησζε 107 Πεξίπησζε 108 Πεξίπησζε 109 Καζεηεξηαζκφο ηεο δεμηάο ππνθιεηδίνπ θιέβαο: Τπνιεηκκαηηθή αξηζηεξή άλσ θνίιε θιέβα (ΑΚΦ) Καζεηεξηαζκφο ηνπ ηφμνπ ηεο αδχγνπ θιέβαο Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε θεληξηθνχ θιεβηθνχ θαζεηήξα Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε θεληξηθνχ θιεβηθνχ θαζεηήξα ζηελ αξηζηεξή ππνθιείδην αξηεξία Θξαχζε ηνπ θιεβηθνχ θαζεηήξα θη εκβνιή

8 Πεξίπησζε 110 Πεξίπησζε 111 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο (Swan- Ganz) Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε θεληξηθνχ θιεβηθνχ θαζεηήξα κε νμχ πδξνζψξαθα ΩΛΖΝΔ ΘΩΡΑΚΟΣΟΜΗΑ Πεξίπησζε 112 Πεξίπησζε 113 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα ελδνπαξεγρπκαηηθά Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα εληφο πλεπκνληθήο ζρηζκήο ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ Πεξίπησζε 114 Πεξίπησζε 115 Πεξίπησζε 116 χλδξνκν «απφ πεξηζηξνθή ηνπ βεκαηνδφηε» (Twiddler Syndrome) Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ελδανξηηθήο αληιίαο (balloon pump) πζθεπή ππνβνήζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ΔΝΟΣΖΣΑ IΥ Γιάσςηη παπεγσςμική πνεςμονοπάθεια Πεξίπησζε 117 Πεξίπησζε 118 Πεξίπησζε 119 Πεξίπησζε 120 Πεξίπησζε 121 Πεξίπησζε 122 Πεξίπησζε 123 Πεξίπησζε 124 Πεξίπησζε 125 Πεξίπησζε 126 Πεξίπησζε 127 Πεξίπησζε 128 Πεξίπησζε 129 Ομεία Γηάκεζε Πλεπκνλία (AIP) Με Eηδηθή Γηάκεζε Πλεπκνλία (NSIP) Πλεπκνληθή θπςειηδηθή πξσηεΐλσζε Ησζηλνθηιηθή πλεπκνλία Απνθνιηδσηηθή Γηάκεζε Πλεπκνλία (DIP) Λεκθνθπηηαξηθή Γηάκεζε Πλεπκνλία (LIP) Κξππηνγελήο Οξγαλνχκελε Πλεπκνλία (COP) Γηάρπηε Κπςειηδηθή Αηκνξξαγία Κπςειηδηθή κηθξνιηζίαζε Δμσγελήο Ληπνεηδήο Πλεπκνλία αξθνείδσζε Πλεπκνλίηηδα εμ ππεξεπαηζζεζίαο πλήζεο Γηάκεζε Πλεπκνλία (UIP)

9 Πεξίπησζε 130 Πεξίπησζε 131 Πεξίπησζε 132 Πεξίπησζε 133 Πεξίπησζε 134 Βξνγρηνιίηηδα- Γηάκεζε Πλεπκνλνπάζεηα (RB- ILD) άξθσκα Kaposi Λεκθαγγεηαθή Καξθηλσκάησζε Πλεπκνληθή Ιζηηνθπηηάξσζε ησλ θπηηάξσλ Langerhans Λεκθαγγεηνιεηνκπνκάησζε ΔΝΟΣΖΣΑ Υ Πνεςμονοπάθειερ επαγγελμαηικήρ αιηιολογίαρ Πεξίπησζε 135 Πεξίπησζε 136 Πεξίπησζε 137 Πεξίπησζε 138 Ππξηηίαζε (ηιίθσζε) Ακηάλησζε Πλεχκνλαο ησλ Αγξνηψλ Πλεπκνλνθνλίσζε ησλ Βαξέσλ Μεηάιισλ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗ Καπδιαγγειακέρ παθήζειρ ηων ενηλίκων ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΠΑΘΔΗΑ Πεξίπησζε 139 Πεξίπησζε 140 Πεξίπησζε 141 Πεξίπησζε 142 Πλεπκνληθή ζξνκβνεκβνιή κε έκθξαθην Πλεπκνληθή ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο: Αμνληθή ηνκνγξαθία (CT) Υξφληα Πλεπκνληθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο Πλεπκνληθή Αξηεξηαθή Τπέξηαζε ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΟ ΟΗΓΖΜΑ Πεξίπησζε 143 Πεξίπησζε 144 Πεξίπησζε 145 Πεξίπησζε 146 Πεξίπησζε 147 Καξδηνγελέο Πλεπκνληθφ Οίδεκα: Αξηζηεξή Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Με Καξδηνγελέο Πλεπκνληθφ Οίδεκα Οίδεκα ιφγσ Απμεκέλεο Γηαπεξαηφηεηαο Πλεπκνληθφ Οίδεκα απφ Δπαλέθπηπμε Πλεπκνληθφ Οίδεκα ιφγσ Αξλεηηθήο Πίεζεο

10 ΠΑΘΖΔΗ ΣΖ ΘΩΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ Πεξίπησζε 148 Πεξίπησζε 149 Πεξίπησζε 150 Πεξίπησζε 151 Πεξίπησζε 152 Αξηζηεξφ Ανξηηθφ Έπαξκα (nipple) Αλεχξπζκα ηεο Θσξαθηθήο Ανξηήο Μπθσηηθφ Αλεχξπζκα ηεο Θσξαθηθήο Ανξηήο Ομχ Γηαρσξηζηηθφ Αλεχξπζκα ηεο Ανξηήο Δλδνηνηρσκαηηθφ Αηκάησκα ηχπνπ Β ΒΑΛΒΗΓΟΠΑΘΔΗΔ Πεξίπησζε 153 Πεξίπησζε 154 ηέλσζε ηεο κηηξνεηδνχο ηέλσζε ηεο Ανξηηθήο Βαιβίδαο ΜΤΟΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΠΟΣΗΣΑΝΩΖ Πεξίπησζε 155 Απνηηηαλσκέλν Αλεχξπζκα ηεο Αξηζηεξήο Κνηιίαο ΝΟΟΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΟΤ Πεξίπησζε 156 Πεξίπησζε 157 Πεξίπησζε 158 Απνηηηάλσζε ηνπ Πεξηθαξδίνπ: Παιαηά Φπκαηίσζε Πεξηθαξδηαθή πιινγή χλδξνκν Μεηά απφ Πεξηθαξδηνηνκή ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΟΚΔ Πεξίπησζε 159 Γηάζπαζε ηνπ ηέξλνπ ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΑ Πεξίπησζε 160 Πεξίπησζε 161 Κνθθησκάησζε Wegener Ομχ Θσξαθηθφ χλδξνκν ηεο Γξεπαλνθπηηαξηθήο Αλαηκίαο ΓΗΑΦΟΡΑ Πεξίπησζε 162 Ηπαηνπλεπκνληθφ χλδξνκν

11 ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗΗ Ανωμαλίερ και παθήζειρ ηος μεζοθωπακίος Πεξίπησζε 163 Πεξίπησζε 164 Πεξίπησζε 165 Πεξίπησζε 166 Πεξίπησζε 167 Πεξίπησζε 168 Πεξίπησζε 169 Πεξίπησζε 170 Πεξίπησζε 171 Πεξίπησζε 172 Πεξίπησζε 173 Πεξίπησζε 174 Πεξίπησζε 175 Πεξίπησζε 176 Πεξίπησζε 177 Πεξίπησζε 178 Πεξίπησζε 179 Πεξίπησζε 180 Σα Γηακεξίζκαηα ηνπ Μεζνζσξαθίνπ Θχκσκα Καθνήζεηα ηνπ Θχκνπ: Καξθηλνεηδέο Λίπσκα ηνπ Θχκνπ Τπεξπιαζία ηνπ ζχκνπ Καινήζε Νενπιάζκαηα εθ Γελλεηηθψλ θπηηάξσλ: Ώξηκν Σεξάησκα Καθνήζε λενπιάζκαηα εθ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ Νενπιαζκαηηθή Λεκθαδελνπάζεηα: Λέκθσκα Με Νενπιαζκαηηθή Λεκθαδελνπάζεηα: Ίλσζε ηνπ Μεζνζσξαθίνπ πγγελείο Κχζηεηο: Βξνγρνγελήο Κχζηε Νεπξνγελή Νενπιάζκαηα Καηαδπφκελε Βξνγρνθήιε (ηνπ Μεζνζσξαθίνπ) Λεκθαγγείσκα Κηξζνί ηνπ Οηζνθάγνπ Γηαθξαγκαηνθήιε δηα ηνπ Οηζνθαγηθνχ Σξήκαηνο Αραιαζία ηνπ Οηζνθάγνπ Δμσκπειηθή Αηκνπνίεζε Ομεία Μεζνζσξαθίηηδα ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗΗΗ Τπεζωκόηαρ, θωπακικό ηοίσωμα και διάθπαγμα Πεξίπησζε 181 Πεξίπησζε 182 Πεξίπησζε 183 Πεξίπησζε 184 Τπεδσθνηηθή πιινγή: Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Δκπχεκα: Βξνγρνυπεδσθνηηθφ πξίγγην Ννζήκαηα ηνπ Τπεδσθφηα νθεηιφκελα ζηνλ Ακίαλην Πλεπκνζψξαθαο Πεξίπησζε 185 Καθφεζεο Μεζνζειίσκα Τπεδσθφηα Πεξίπησζε 186 Τπεδσθνηηθέο Μεηαζηάζεηο

12 Πεξίπησζε 187 Πεξίπησζε 188 Πεξίπησζε 189 Πεξίπησζε 190 Πεξίπησζε 191 Πεξίπησζε 192 Δληνπηζκέλνο Ιλψδεο Όγθνο Λνίκσμε ηνπ Θσξαθηθνχ Σνηρψκαηνο Λίπσκα ηνπ Θσξαθηθνχ Σνηρψκαηνο Υνλδξνζάξθσκα Σξνπηδνεηδήο Θψξαθαο Γηαθξαγκαηνθήιε Bochdalek Δπξεηήξην

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΓΗΛΧΗ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΔΟΦ δειώλσ όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη 1 Επιζηημονική Αναζκόπηζη Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη οζηεοαπθπίηιδα ιζσίος Κορακάκης Γημήηριος 1 πσριδόποσλος Ιωακείμ 2 Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 3 1 Φςζικοθεπαπεςηήρ, Dip OMT, Επγαζηηπιακόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα