ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ"

Transcript

1 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ

2 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΑ ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΡΔΤΜΑΣΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΗ ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΔ

3

4 θιεξφδεξκα Μείζον κριηήριο Σκλήρσνζη ηοσ δέρμαηος ηων τειρών Ελάζζονα κριηήρια Σκληροδακησλία (ενηοπιζμένη ζηα δάκησλα) Οσλές- απώλεια γεωγραθίας ραγών δακηύλων Ίνωζη αμθόηερων ηων πνεσμόνων διάτσηη δερμαηική ζκλήρσνζη (diffuse cutaneous Systemic Sclerosis- dcssc) : 35% ησλ αζζελψλ. θιήξπλζε εγγχηεξα ησλ δαθηχισλ ησλ ρεηξψλ (κεηαθάξπηα, θαξπνί θαη αγθψλεο) θαη πξνζβνιή θνξκνχ θαη πξνζψπνπ, ζπρλφηεξε πνεσμονική προζβολή (ίνωζη) θαη ρεηξφηεξε πξφγλσζε περιοριζμένη δερμαηική ζκλήρσνζη (limited cutaneous Systemic Sclerosis- lcssc): 55% ησλ αζζελψλ. Πξνζβάιινληαη ηα άπσ άθξα, πλεπκνληθή ίλσζε ζπαληφηεξα θαη νςηκφηεξα, ρεηίδεηαη κε πνεσμονική σπέρηαζη και ηο ζύνδρομο CREST (calcinosis, raynaud, esνphageal dysmotility, sclerodactyly, telangiectasia) θαη έρεη 5-εηή επηβίσζε >80% ζσζηημαηική ζκλήρσνζη τωρίς ζκληρόδερμα (Systemic Sclerosis sine scleroderma-sscss): 10% ησλ αζζελψλ. Γελ ζπλνδεχεηαη απφ δεξκαηηθέο αιινηψζεηο Πξνζβνιή έζσ νξγάλσλ (πλεχκνλεο. θαξδηά, ΓΔ, λεθξνί). ζεηηθφο αλνζνινγηθφο έιεγρνο. Δπηβίσζε ηεο lcssc.

5 πζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία ΑΝΑ (+): % Anti-Scl 70 (έλαληη ηνπντζνκεξάζεο Η): ζεηηθά ζην 25-40% Δηδηθφηεηα : 99,5% Γηάρπην ζθιεξφδεξκα ρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε πνεσμονικής ίνωζης Chest Sep;116(3): Αληηθεληξνκεξηδηαθά αληηζψκαηα (ACA): (+) ζην 57% αζζελψλ κε πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα Δηδηθφηεηα: 95 % γηα ζθιεξνδεξκία ρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε πνεσμονικής σπέρηαζης (+) ζπάληα ζε ΔΛ θαη θαηλφκελν Raynaud Arthritis Rheum 2003 Jun 15;49(3):

6 πζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία Ζ απνπζία ACA ή anti-scl 70 δελ απνθιείεη ην ζθιεξφδεξκα Λφγσ ηεο ζπζρέηηζεο κε δηαθνξεηηθή βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά, ε παξνπζία ACA ζπλνδεχεηαη απφ απνπζία anti-scl 70 θαη αληηζηξφθσο Anti-TH/TO: Πξσηετληθφ ζχκπιεγκα RNAάζεο (+) ζε 10-15% ζθιεξνδέξκαηνο ρεηίδνληαη κε πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα (>90%) ρεηίδνληαη κε πλεπκνληθή ίλσζε (48%) anti-rnα polymerase I,III: 20% ησλ αζζελψλ Δηδηθφηεηα > 95% Ζ ΗΗΗ ζρεηίδεηαη κε ζξνκβσηηθή κηθξναγγεηνπάζεηα («λεθξηθή θξίζε» ). anti-u3rnp: < 5% ησλ αζζελψλ, δηάρπην ζθιεξφδεξκα, θαθή πξφγλσζε.

7

8 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ Γχζπλνηα 55% Ξεξφο, κε παξαγσγηθφο βήραο Αηκφπηπζε πνιχ ζπάληα (ΠΡΟΟΥΖ-Ca) Λεπηνί ηξίδνληεο Velcro ρεδφλ πνηέ πιεθηξνδαθηπιία 2παζήο πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη πλεπκνληθή θαξδία ζε ηειηθφ ζηάδην Πλεπκνληθή πξνζβνιή κπνξεί λα είλαη ε πξψηε εθδήισζε ζθιεξνδέξκαηνο ε λεθξνηνκηθφ πιηθφ, πλεπκνληθή πξνζβνιή ζην 80%, πξνζβνιή πλεπκνληθψλ αγγείσλ ζην 30% Δλίνηε, εηθφλα DAD

9 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ Παζνινγηθή α/α ζε 25-67% αζζελψλ ΤΣ: Πεξηθεξηθή, ππνυπεδσθνηηθή πξνζβνιή, ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα, επεθηείλεηαη θεληξηθφηεξα θαη ζηα άλσ ηκήκαηα «Θακβή χαινο» ή ηλσηηθφ δηθηπσηφ πξφηππν «Μειηθεξχζξα» έσο ην 1/3 αζζελψλ, ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο Γηάηαζε νηζνθάγνπ Άξηζηε ζπζρέηηζε έθηαζεο λφζνπ ζε ΤΣ θαη DLCO «Μειηθεξχζξα» ζε ΤΣ- Απμεκέλα νπδεηεξφθηια ζην BAL

10

11 Figure 56-8 HRCT of the chest of a patient with systemic sclerosis showing extensive interstitial fibrosis with traction bronchiectasis and ectatic (dilated) esophagus.

12 NSIP: ην ζπρλφηεξν ηζηνινγηθφ πξφηππν ζηε δηάρπηε πλεπκνληθή λφζν ζην ζθιεξφδεξκα Κπηηαξηθή NSIP Ηλσηηθή NSIP

13 UIP ζην ζθιεξφδεξκα: Ληγφηεξν ζπρλή

14 ΠΡΟΓΝΧΖ Πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Μεκνλσκέλε κείσζε ηεο DLCO ε κφλε εθδήισζε Σαρχηεξε έθπησζε ηα 2 πξψηα ρξφληα ηεο λφζνπ Αχμεζε θπςειηδναξηεξηαθή ο δηαθνξάο νμπγφλνπ ζηελ άζθεζε Μεησκέλε FVC, DLCO, Δθηεηακέλε λφζνο ζηελ ΤΣ= Υεηξφηεξε πξφγλσζε Πλεπκνληθή λφζνο: ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ (21%) Απμεκέλνο θίλδπλνο Ca πλεχκνλα

15 ΘΔΡΑΠΔΗΑ Scleroderma Lung Study: Μείσζε ηεο έθπησζεο FVC, βειηίσζε δεξκαηηθψλ βιαβψλ, πνηφηεηαο δσήο, δχζπλνηαο κε θπθινθσζθακίδε per os 2mg/kg/day κε πξεδληδφλε 10 mg/day Ίζσο απνηειεζκαηηθφηεξε ε i.v. Κπθινθσζθακίδε mg/m2 θάζε 2-4 εβδνκάδεο γηα 6-12 κήλεο Πξνζνρή γεληθή αίκαηνο, γεληθή νχξσλ (αηκνξξαγηθή θπζηίηηδα), επαηηθφο έιεγρνο Κνξηηθνεηδή ζρεηίδνληαη κε «λεθξηθέο θξίζεηο» θαη ζε ρακειέο δφζεηο (επεηδή ρνξεγνχληαη ζε βαξχηεξα πάζρνληεο;) Πξνθχιαμε γηα Pneumocystis jirovecii Μεηακφζρεπζε πλεχκνλα

16 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ πγθεληξηθή ίλσζε ησλ κηθξψλ αξηεξηνιίσλ, ρσξίο ηηο «plexiform» αιινηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηδηνπαζή ΠΤ ην πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα- Θεηηθά αληηθεληξνκεξηδηαθά αληηζψκαηα Φπζηνινγηθή α/α ζψξαθνο, ΤΣ ζψξαθνο, BAL Μεκνλσκέλε πηψζε ηεο DLCO (πηψζε>50%= πηζαλφηεηα Π.Τ.) U/S θαξδηάο: Δπαηζζεζία 47-88% Stress echo: Πην επαίζζεην ζε νξηαθέο πεξηπηψζεηο NT-pro BNP: Πξνβιέπεη ηελ εκθάληζε Π.Τ., αληίζηξνθε ζρέζε κε ηε DLCO Γεμηφο θαξδηαθφο θαζεηεξηαζκφο: Gold standard

17

18 Κξηηήξηα δηάγλσζεο Ρ.Α. Αξζξίηηδα άθξσλ ρεηξψλ (κεηαθαξπηνθαιαγγηθψλ MP ή εγγχο θαιαγγνθαιαγγηθψλ PP) Πνιπαξζξίηηδα 3 ηνπιάρηζηνλ πεξηνρψλ πκκεηξηθή πξνζβνιή αξζξψζεσλ (θαηά πεξηνρέο, απφιπηε ζπκκεηξία κε απαξαίηεηε) Πξστλή δπζθακςία γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα Ρεπκαηνεηδήο παξάγσλ νξνχ Τπνδφξηνη ξεπκαηηθνί φδνη Αθηηλνινγηθέο αιινηψζεηο ρεηξψλ Δπηπνιαζκφο: 0,5-2% ηνπ πιεζπζκνχ, Άλδξεο/γπλαίθεο= ¼ Θλεηφηεηα 2πιάζηα ζε αζζελείο κε Ρ.Α. HLA-DRB1 αιιήιην

19 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Ρ.Α

20 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΗΝΧΖ πρλφηεξε ζε άλδξεο 3/1 ρεηίδεηαη κε: πςειά επίπεδα RF, ξεπκαηηθά νδίδηα, θάπληζκα, ελεξγφ λφζν απφ ηηο αξζξψζεηο Κιηληθή εηθφλα παξφκνηα κε ΗΠΗ (+πιεθηξνδαθηπιία) Ήπηα πξνζβνιή (έσο θαη 60% ζε αλνηθηή βηνςία) 40% αζζελψλ κε Ρ.Α. έρνπλ κεησκέλε DLCO DLCO<55% ηζρπξή πηζαλφηεηα επηδείλσζεο 1-5% ζηελ α/α ζψξαθνο, 19% ζε ΤΣ Έθηαζε λφζνπ ζηελ ΤΣ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή Πεξηνξηζηηθφ πξφηππν ζην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν Πξψηκε ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε θαη παξνπζία πεξηβξνγρηνιηθψλ ζπιαθίσλ Ίλσζε κε κειηθεξχζξα ζε ηειηθά ζηάδηα Άγλσζηε ε αθξηβήο παζνινγναλαηνκηθή εηθφλα: NSIP εμίζνπ κε UIP UIP: Πξφγλσζε ιίγν θαιχηεξε ή ίδηα κε ΗΠΗ, NSIP θαιχηεξε πξφγλσζε

21

22 ΟΡΓΑΝΟΤΜΔΝΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ πρλφηεξε ζηε Ρ.Α (θαη ζηελ πνιπκπνζίηηδα) Πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Πνιπεζηηαθέο ππθλψζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή Κιηληθή θαη αθηηλνινγηθή εηθφλα παξφκνηα κε COP

23 ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΒΡΟΓΥΗΟΛΗΣΗΓΑ Καηαζηξνθή ησλ βξνγρηνιίσλ θαη απφθξαμε ηνπ απινχ απφ θνθθηψδε ηζηφ HLA B40, HLA DR1 Άιινηε βξαδέσο εμειηζζφκελε, άιινηε νμεία επηδείλσζε πζρέηηζε κε 2παζέο ζχλδξνκν Sjogren ζηα πιαίζηα Ρ.Α πζρέηηζε κε ηε ρνξήγεζε πεληθηιιακίλεο (ίζσο απνθαιχπηεη ηελ πξνδηάζεζε γηα απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα Απνθξαθηηθφ ζχλδξνκν ζην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ΤΣ ζε εηζπλνή-εθπλνή

24 ΘΤΛΑΚΗΧΓΖ ΒΡΟΓΥΗΟΛΗΣΗΓΑ Δμσηεξηθή πίεζε θαη απφθξαμε ησλ βξνγρηνιίσλ απφ ππεξπιαζηηθά ιεκθηθά ζπιάθηα πλήζσο ηπραίν εχξεκα ζε βηνςία Αθηηλνινγηθή εηθφλα δηάρπηεο πλεπκνληθήο λφζνπ Απνθξαθηηθφ ή πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν ΤΣ: Κεληξνινβηδηαθά ή πεξηβξνγρηθά νδίδηα κε «ζακβή χαιν» ζε βξνγρνθεληξηθή θαηαλνκή Αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή (αληίζεηα κε ηελ απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα)

25 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΟΕΗΓΗΑ Μνλήξε ή πνιιαπιά 1% α/α ζψξαθνο ζε Ρ.Α. Ρεπκαηηθά νδίδηα ζην ζψκα Αζπκπησκαηηθά Μνλήξε κηκνχληαη Ca Δλίνηε θνηινπνίεζε κε αηκφπηπζε χλδξνκν Caplan: Οδίδηα + πλεπκνλνθνλίσζε (αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο;)

26 Πξνζβνιή θξηθναξπηαηλνεηδψλ ρφλδξσλ 50-75% κε ΤΣ θαη ιαξπγγνζθφπεζε Αιιαγή ρξνηάο θσλήο, βξάγρνο θσλήο, εηζξφθεζε, αίζζεζε μέλνπ ζψκαηνο Ομεία εηθφλα κε stridor Γχζθνιε δηαζσιήλσζε (κηθξφηεξνη ηξαρεηνζσιήλεο, δηαζσιήλσζε κε βξνγρνζθφπην) Αζηάζεηα ΑΜ (άηιαοάμνλαο)

27 Τπεδσθνηηθή ζπιινγή Ζ ζπρλφηεξε πξνζβνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, έπεηαη ησλ εθδειψζεσλ απφ ηηο αξζξψζεηο ζπρλφηεξα ζε άλδξεο πκπησκαηηθή κφλν ζην 5% (ζσξαθαιγία 20%, δχζπλνηα, ππξεηφο), αζπκπησκαηηθή ζην 35% Λεκθνθπηηαξηθφ εμίδξσκα κε ρακειή Glu θαη ph RF πγξνχ δελ βνεζά Γηάγλσζε κε αλεχξεζε «θπηηάξσλ Ρ.Α.» (κπνξεί θαη ζε ΣΒC, Ca) Έσο 50% εκκέλνπζα ζπιινγή Βηνςία (+πιεπξνζθφπεζε) επί ππνςίαο ΣΒC, Ca ΜΑΦ- Δπί αλζεθηηθψλ θνξηηθνεηδή Δκπχεκα Πλεπκνζψξαθαο

28

29 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΖ Ρ.Α. Άιαηα ρξπζνχ: Πλεπκνλίηηδα κε νμεία έλαξμε βήρα, ππξεηνχ, δχζπλνηαο, εληφο 6κήλνπ απφ έλαξμε ζεξαπείαο. NSIP, OP, εσζηλνθηιηθή πλεπκνλία. Γηαθνπή αγσγήο, θνξηηθνεηδή D-πεληθηιιακίλε: Απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα, θπςειηδηθή αηκνξξαγία, πλεπκνληθή ίλσζε Μεζνηξεμάηε: πρλφηεηα 3-18% Γπλεηηθά ζαλαηεθφξα πλεπκνλίηηδα (15-25%) Βήραο, δχζπλνηα, ππξεηφο, ηξίδνληεο, θπςειηδηθά δηεζήκαηα Τπνμεία πνξεία- 50% εληφο 4κήλνπ απφ έλαξμε κεζνηξεμάηεο Λεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε Με εηδηθή εηθφλα- Να ηελ ππνςηαδφκαζηε πάληα Άκεζε δηαθνπή-κνξηηθνεηδή ΜΑΦ: Ζσζηλνθηιηθά δηεζήκαηα, δχζπλνηα, ππξεηφο, βήραο νπιθαζαιαδίλε Οξγαλνχκελε πλεπκνλία ΠΡΟΟΥΖ ΣΗ ΛΟΗΜΧΞΔΗ (ΔΤΚΑΗΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ)

30

31 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΖ Ρ.Α.- ΑΝΑΣΟΛΔΗ TNF-a Πεξηζηαζηαθέο αλαθνξέο γηα εκθάληζε ή επηδείλσζε ΓΓΠ κε ηε ρξήζε ηνπο Λνηκψμεηο: Πλεπκνλία Υ2 Απμεκέλνο θίλδπλνο ινηκψμεσλ γηα ιηζηέξηα, αζπέξγηιιν, λνθάξδηα ΦΤΜΑΣΗΧΖ: Ο TNF-a απαξαίηεηνο γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θνθθηψκαηνο Ηζνληαδίδε γηα 9 κήλεο ζε ιαλζάλνπζα ΣΒ (Mantoux > 5 mm) ηελή παξαθνινχζεζε

32

33 πζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο Δπηπνιαζκφο: / Άλδξεο/γπλαίθεο=1/8 5εηήο επηβίσζε>90% Θλεηφηεηα Υ3 HLA DR2,DR3, C4A

34 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΗΝΧΖ πρλφηεηα 4-70% ζε λεθξνηνκηθφ πιηθφ Κιηληθά εθδειψλεηαη ζην 5% Παξάγνληεο θηλδχλνπ: Ζιηθία, anti-rnp αληηζψκαηα, καθξνρξφληα λφζνο Γχζπλνηα, βήραο, πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Θακβή χαινο ή ίλσζε ζε ΤΣ Βηνςία γηα δ/δ απφ ινίκσμε: UIP, NSIP, ελίνηε LIP πεξηβξνγρηνιηθά ιεκθνεηδή ζπιάθηα Κνξηηθνεηδή: κεξηθή χθεζε

35 ΟΞΔΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΣΗΓΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ <2% αζζελψλ κε ΔΛ Θλεηφηεηα 50% Ακθνηεξφπιεπξα θπςειηδηθά δηεζήκαηα Μπνξεί λα ππνηξνπηάζεη θαη λα νδεγήζεη ζε ίλσζε BAL: απνθιεηζκφο ινίκσμεο, θπςειηδηθήο αηκνξξαγίαο, ρεηξφηεξε πξφγλσζε αλ εσζηλνθηιηθφ ή πνιπκνξθνππξεληθφ Γηάρπηε θπςειηδηθή θαηαζηξνθή (DAD) Κνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά, πιαζκαθαίξεζε ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

36 ΓΗΑΥΤΣΖ ΚΤΦΔΛΗΓΗΚΖ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ πάληα, ζλεηφηεηα 50% Ομεία δχζπλνηα, θπςειηδηθά δηεζήκαηα, πηψζε αηκαηνθξίηε, αηκφπηπζε (απνπζηάδεη ζην 40%) BAL: δ/δ απφ ινίκσμε Κνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά, πιαζκαθαίξεζε, αληηβηνηηθά εκπεηξηθά

37 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ- ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟ Π.Τ. 2εηήο επηβίσζε 50% 4% θιηληθά ζεκαληηθή, 10% ππνθιηληθά επξήκαηα ζε U/S θαξδηάο Απμεκέλε ζπρλφηεηα θαηλνκέλνπ Raynaud Αγγεηφζπαζκνο, αγγεητηηδα (plexiform lesions) ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟ Πλεπκνληθή εκβνιή, ρξνλία ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο 30% ζε αζζελείο κε αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζψκαηα, 10% ζε ινηπνχο αζζελείο κε ΔΛ Αγγεηνδηαζηαιηηθά, αληηπεθηηθά, θνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά

38 ΤΠΔΕΧΚΟΣΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ πρλφηεξε επηπινθή απφ ην αλαπλεπζηηθφ (20% ζηελ έλαξμε, 50% ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ) πάληα 1 ε εθδήισζε ηεο λφζνπ (5%) πλήζσο αζπκπησκαηηθή- Μπνξεί ππνηξνπηάδνπζα ή εκκέλνπζα ζσξαθαιγία Ακθνηεξφπιεπξεο, κηθξέο Οξναηκαηεξφ πγξφ Πνιπκνξθνππξεληθφ εμίδξσκα Λεκθνθπηηαξηθφ εμίδξσκα ζε ρξφληα ζπιινγή ΑΝΑ ζην πγξφ ρξήζηκα δηαγλσζηηθά (>1/160) «Κχηηαξα ιχθνπ»: Μεησκέλε επαηζζεζία πρλά πεξηθαξδίηηδα Λνίκσμε, Κ.Α., Ν.Α., Π.Δ.: άιιεο πηζαλέο αηηίεο

39 χλδξνκν ζπξξηθλσκέλνπ πλεχκνλνο Γχζπλνηα ζηελ θφπσζε, πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν, ζεκαληηθή πηψζε DLCO 1% αζζελψλ κε ΔΛ Δπεηζφδηα ζσξαθαιγίαο ζπρλά (65%) Αδπλακία δηαθξάγκαηνο; Απηνπεξηνξηδφκελε, ελίνηε ζνβαξή Κνξηηθνζηεξνεηδή, ζενθπιιίλε, ειεθηξηθή βεκαηνδφηεζε δηαθξάγκαηνο

40 ΠΟΛΤΟΜΤΟΗΣΗΓΑ- ΓΔΡΜΑΣΟΜΤΟΗΣΗΓΑ Δπηπνιαζκφο:2-10/ Άλδξεο/γπλαίθεο=1/2,5 Peak: Παηδηθή ειηθία, 4 ε -5 ε δεθαεηία πκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ έσο θαη 64% 1 ε εθδήισζε απφ ην αλαπλεπζηηθφ: 25% Πξνζβνιή αλαπλεπζηηθνχ κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηε ρξφληα θφπσζε

41 ΓΗΑΥΤΣΖ ΓΗΑΜΔΖ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΑ ρεηίδεηαη κε HLA DRB1*1302DQA1, HLADRB1*0405DQA1 Πξνζβάιιεη έσο θαη ην 32% αζζελψλ Υ3-Υ5 ζε γπλαίθεο Μηκείηαη ηελ ΗΠΗ Γχζπλνηα, μεξφο βήραο, νξζφπλνηα Με ζπζρέηηζε κε ηε βαξχηεηα κπτθήο πξνζβνιήο Δλίνηε ηαρέσο εμειηζζφκελε Υακειά επίπεδα CK= Πην επηζεηηθή λφζνο Anti-Jo1 αληηζψκαηα (έλαληη trna ζπλζεηάζεο) : Ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ΓΓΠ, 30% αζζελψλ πρλφηεξα NSIP αιιά θαη DAD,OP Απμεκέλε ζλεηφηεηα Κνξηηθνζηεξνεηδή, κπθνθαηλνιηθφ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ Ca

42

43 ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJÖGREN (SS) Ξεξφ ζχλδξνκν (Sicca syndrome) πνπ πξνζβάιιεη ηνπο δαθξπτθνχο θαη ζηεινγφλνπο αδέλεο (keratoconjunctivitis sicca) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε. 1παζέο:γπλαίθεο>40 έηε 2παζέο: επί Ρ.Α., ζθιεξνδέξκαηνο, ΔΛ Anti-Ro, anti-la αληηζψκαηα Δπηπνιαζκφο: 0,5-3% Πλεπκνληθή πξνζβνιή ζπρλή: 25% ζην 1παζέο Λεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε ηνπ πλεχκνλα (φπσο θαη ησλ εθθξηηηθψλ αδέλσλ)

44 Νφζνο ησλ αεξαγσγψλ Μείσζε ησλ εθθξίζεσλ ηνπ βξνγρηθνχ δέλδξνπ κε μεξφ βήρα (μεξνηξαρεία): 25% αζζελψλ κε 1παζέο Sjogren Λφγσ αηξνθίαο ησλ βιελλνγφλσλ αδέλσλ θαη ιεκθνθπηηαξηθήο δηήζεζεο Βξνγρίηηδα 40-60% ζεηηθή δνθηκαζία ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο Γεπηεξνπαζείο ινηκψμεηο θαη πλεπκνλία λφζνο κηθξψλ αεξαγσγψλ (βξνγρηνιίηηδα): ζπλήζσο ππνθιηληθή

45 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ πρλά αζπκπησκαηηθή Α)Πλεπκνληθή ίλσζε: Έσο 10% αζζελψλ, ζπλήζσο fibrotic NSIP Β) Λεκθνθπηηαξηθή δηάκεζε πλεπκνλία Γ) Φεπδνιέκθσκα: Μπνξεί λα ππνρσξήζεη απηφκαηα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή Γ) Πλεπκνληθφ ιέκθσκα: Υ40 ζε αζζελείο κε Sjogren Πξνζνρή ζε ιεκθαδελνπάζεηα κεζνζσξαθίνπ θαη πιεπξηηηθή ζπιινγή E) Οξγαλνχκελε πλεπκνλία

46 ΑΓΚΤΛΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΠΟΝΓΤΛΗΣΗΓΑ HLA-B27 Άλδξεο/γπλαίθεο=10/1 Ίλσζε ησλ θνξπθψλ: 2% Κνηινπνίεζε, απνηθηζκφο κε Aspergillus (60%), αηκφπηπζε Απμεκέλνο θίλδπλνο κεηεγρεηξεηηθνχ βξνγρνπιεπξηθνχ ζπξηγγίνπ θαη εκππήκαηνο επί εθηνκήο Νφζνο ησλ κηθξψλ αεξαγσγψλ Paraseptal εκθχζεκα Πλεπκνζψξαθαο

47 ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΔ Κπηηαξηθή θιεγκνλή ησλ αγγείσλ πνπ θαηαιήγεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο θαη ζε ηζηηθή λέθξσζε Σα ζπκπηψκαηα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αγγείσλ πνπ πξνζβάιινληαη Σαμηλφκεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο πξνζβαιιφκελσλ αγγείσλ: κεγάινπ, κεζαίνπ, κηθξνχ ζεηηθφηεηα ή κε γηα αληη-νπδεηεξνθηιηθά θπηηαξνπιαζκαηηθά αληηζψκαηα (ANCA) πάληεο παζήζεηο: /εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο Wegener: /εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο Churg-Strauss: 7-38/εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο κηθξνζθνπηθήο πνιπαγγεητηηδαο: 0-66/ εθαηνκκχξην

48

49 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Ήπηα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζηνηρεία αγγετηηδαο Γηαηαξαρέο αλσηέξσλ αεξαγσγψλ: Αθνχ απνθιεηζζνχλ νη ινηκψμεηο θαη νη αιιεξγίεο, ε ρξφληα απνθξαθηηθή παξαξξηλνθνιπίηηδα, ε θαηαζηξνθή καιαθψλ ηζηψλ ή νζηψλ κπνξεί λα είλαη εθδήισζε αγγεητηηδαο ππνςία αγγεητηηδαο

50 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Απεηθνληζηηθά επξήκαηα νδηδίσλ ή θνηινπνίεζεο ζηνλ πλεχκνλα Απνθιεηζκφο πξσηίζησο ηεο ινίκσμεο θαη ηεο θαθνήζεηαο, αιιά κελ μερλάκε ηηο ANCA (+) αγγεητηηδεο Οδίδηα: 55-70% κε θνθθησκάησζε Wegener Κνηινπνίεζε: 35-50% κε θνθθησκάησζε Wegener ππνςία αγγεητηηδαο

51 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Γηάρπηε θπςειηδηθή αηκνξξαγία Γηάρπηα θπςειηδηθά δηεζήκαηα, πηψζε ηνπ αηκαηνθξίηε, αηκφπηπζε (απνχζα ζην 1/3) BAL: δηαγλσζηηθφ Βηνςία (ζπλήζσο δελ απαηηείηαη): Αηκνξξαγία απφ ηα θπςειηδηθά ηξηρνεηδή Σξηρνεηδίηηδα, απιή αηκνξξαγία ή δηάρπηε θπςειηδηθή θαηαζηξνθή ππνςία αγγεητηηδαο

52

53

54 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ ππνςία αγγεητηηδαο Ομεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα: Δλεξγφ ίδεκα νχξσλ (αηκαηνπξία, θχιηλδξνη εξπζξψλ, πξσηετλνπξία), αχμεζε νπξίαο, θξεαηηλίλεο Πλεπκνλνλεθξηθφ ζχλδξνκν Γηάρπηε θπςειηδηθή αηκνξξαγία + ηαρέσο εμειηζζφκελε ζπεηξακαηνλεθξίηηδα

55 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ ππνςία αγγεητηηδαο Φειαθεηή πνξθχξα Γ/δ: Αιιεξγηθή αληίδξαζε (θαξκαθεπηηθή), ANCA αγγετηηδεο, θξπνζθαηξηλαηκία, απηνάλνζα ξεπκαηηθά, ινηκψμεηο Πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα Πνιπζπζηεκαηηθή πξνζβνιή

56 ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) Αληηζψκαηα έλαληη αληηγφλσλ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ησλ νπδεηεξνθίισλ. Aλίρλεπζε κε έμμεζο ανοζοθθοριζμό (IFA): -θπηηαξνπιαζκαηηθφο θζνξηζκφο (C-ANCA) -πεξηππξεληθφο θζνξηζκφο (P-ANCA). Eπαίζζεηε κέζνδνο, ππνθεηκεληθή. ELISA πεξηζζφηεξν εηδηθή: -Αληηζψκαηα έλαληη ηεο πξσηετλάζεο 3 (anti-pr3). Αληηζηνηρνχλ θαηά θαλφλα ζηα C-ANCA -Αληηζψκαηα έλαληη ηεο κυεινπεξνμεηδάζεο (anti- MPO). Αληηζηνηρνχλ ζηα P-ANCA.

57

58 ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) Γηαθνξνδηάγλσζε ησλ αγγεητηίδσλ ησλ κηθξψλ αγγείσλ.

59 Κνθθησκάησζε Wegener Θεηηθά (C-ANCA/PR3) 80-95%, ζην 5-20% ( P- ANCA/ΜΡΟ). Ζ εηδηθφηεηα ησλ ANCA εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε, ηε βαξχηεηα,& ελεξγφηεηα ηεο λφζνπ. Υσξίο λεθξηθή ζπκκεηνρή εηδηθφηεηα 75% Πξνζβνιή κφλνλ ησλ παξαξξηλίσλ θφιπσλ εηδηθφηεηα 7-16% Πιήξε χθεζε εηδηθφηεηα 30% Δπηηπρήο αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή αξλεηηθνπνηεί ηα ANCA. Αλαδήηεζε ησλ ANCA κφλν επί ζαθνχο θιηληθήο ππνςίαο.

60 Μηθξνζθνπηθή πνιπαγγετηηδα 50-80% ζεηηθά P-ANCA/ΜΡΟ Οη ππφινηπνη πηζαλφλ C-ANCA/PR3 ζεηηθά χλδξνκν Churg Strauss 40-60% ζεηηθά ANCA Κπξίσο Ρ-ANCA. Τςειή ΗgE Καηαζηάζεηο κε (+) ANCA Δλδνθαξδίηηδα, Λνηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ (πλεπκνλία, θπκαηίσζε), ήςε Ακνηβάδσζε, Δινλνζία, HIV ινίκσμε Φάξκαθα (πδξαιαδίλε αληηζπξενεηδηθά, πεληθηιιακίλε, κηλνθπθιίλε, αιινπνπξηλφιε θ α). ΑΝΣΗ-GBM ζε ζχλδξνκν Goodpasture: Έλαληη α3 αιχζνπ θνιιαγφλνπ ηχπνπ IV ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο Δπαηζζεζία % (εμαξηάηαη απφ κέζνδν) Δηδηθφηεηα %

61 Α/α θαη ΤΣ ζπρλά παζνινγηθέο θαη ζε απνπζία ζπκπησκάησλ: Ππθλψζεηο, ζακβή χαινο, φδνη, θνηιφηεηεο, ζηέλσζε αεξαγσγψλ Βξνγρνζθφπεζε: Απνθιεηζκφο ινίκσμεο, θαθνήζεηαο, επηβεβαίσζε εσζηλνθηιίαο, αηκνξξαγίαο, αλάδεημε ζηελψζεσλ αεξαγσγψλ, δελ βνεζά ε βξνγρηθή ή δηαβξνγρηθή βηνςία Αλνηθηή βηνςία πλεχκνλα: Πάληα δηαγλσζηηθή, ζπλήζσο φρη απαξαίηεηε Βηνςία αλσηέξσλ αεξαγσγψλ ζε wegener: Υξήζηκε Βηνςία λεθξνχ ελδεηθηηθή αγγεητηηδαο: Δζηηαθή ηκεκαηηθή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα ρσξίο αλνζνζπκπιέγκαηα Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο

62

63 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ Μεζνηξεμάηε ή αδαζεηνπξίλε κεηά απφ πιήξε χθεζε κε ηελ αξρηθή ζεξαπεία 3-6 κήλεο (ή κεηά απφ 12 κήλεο) Γηάξθεηα ζεξαπείαο πεξίπνπ 2 έηε Πξνθχιαμε γηα πλεπκνθχζηε Παξαθνινχζεζε γηα επηπινθέο: Λνίκσμε, θαξκαθεπηηθή αληίδξαζε Τπνηξνπέο: Wegener 40-65%, Churg-Strauss 15-25%

64 ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ Επάγγεινο Υαξηακπίιαο Αθηηλνιφγνο ΥΑΡΣΑΜΠΙΛΑ Ε. Αματομία Υυσιολογία 1. Ππξακνεηδνχο ζρήκαηνο φξγαλα ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν θεθαιηθά (δεμηά) θαη θεθαιηθά-πξνζζίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ»

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιηπηδίσλ ησλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα