ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ"

Transcript

1 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ

2 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΑ ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΡΔΤΜΑΣΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΗ ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΔ

3

4 θιεξφδεξκα Μείζον κριηήριο Σκλήρσνζη ηοσ δέρμαηος ηων τειρών Ελάζζονα κριηήρια Σκληροδακησλία (ενηοπιζμένη ζηα δάκησλα) Οσλές- απώλεια γεωγραθίας ραγών δακηύλων Ίνωζη αμθόηερων ηων πνεσμόνων διάτσηη δερμαηική ζκλήρσνζη (diffuse cutaneous Systemic Sclerosis- dcssc) : 35% ησλ αζζελψλ. θιήξπλζε εγγχηεξα ησλ δαθηχισλ ησλ ρεηξψλ (κεηαθάξπηα, θαξπνί θαη αγθψλεο) θαη πξνζβνιή θνξκνχ θαη πξνζψπνπ, ζπρλφηεξε πνεσμονική προζβολή (ίνωζη) θαη ρεηξφηεξε πξφγλσζε περιοριζμένη δερμαηική ζκλήρσνζη (limited cutaneous Systemic Sclerosis- lcssc): 55% ησλ αζζελψλ. Πξνζβάιινληαη ηα άπσ άθξα, πλεπκνληθή ίλσζε ζπαληφηεξα θαη νςηκφηεξα, ρεηίδεηαη κε πνεσμονική σπέρηαζη και ηο ζύνδρομο CREST (calcinosis, raynaud, esνphageal dysmotility, sclerodactyly, telangiectasia) θαη έρεη 5-εηή επηβίσζε >80% ζσζηημαηική ζκλήρσνζη τωρίς ζκληρόδερμα (Systemic Sclerosis sine scleroderma-sscss): 10% ησλ αζζελψλ. Γελ ζπλνδεχεηαη απφ δεξκαηηθέο αιινηψζεηο Πξνζβνιή έζσ νξγάλσλ (πλεχκνλεο. θαξδηά, ΓΔ, λεθξνί). ζεηηθφο αλνζνινγηθφο έιεγρνο. Δπηβίσζε ηεο lcssc.

5 πζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία ΑΝΑ (+): % Anti-Scl 70 (έλαληη ηνπντζνκεξάζεο Η): ζεηηθά ζην 25-40% Δηδηθφηεηα : 99,5% Γηάρπην ζθιεξφδεξκα ρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε πνεσμονικής ίνωζης Chest Sep;116(3): Αληηθεληξνκεξηδηαθά αληηζψκαηα (ACA): (+) ζην 57% αζζελψλ κε πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα Δηδηθφηεηα: 95 % γηα ζθιεξνδεξκία ρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε πνεσμονικής σπέρηαζης (+) ζπάληα ζε ΔΛ θαη θαηλφκελν Raynaud Arthritis Rheum 2003 Jun 15;49(3):

6 πζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία Ζ απνπζία ACA ή anti-scl 70 δελ απνθιείεη ην ζθιεξφδεξκα Λφγσ ηεο ζπζρέηηζεο κε δηαθνξεηηθή βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά, ε παξνπζία ACA ζπλνδεχεηαη απφ απνπζία anti-scl 70 θαη αληηζηξφθσο Anti-TH/TO: Πξσηετληθφ ζχκπιεγκα RNAάζεο (+) ζε 10-15% ζθιεξνδέξκαηνο ρεηίδνληαη κε πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα (>90%) ρεηίδνληαη κε πλεπκνληθή ίλσζε (48%) anti-rnα polymerase I,III: 20% ησλ αζζελψλ Δηδηθφηεηα > 95% Ζ ΗΗΗ ζρεηίδεηαη κε ζξνκβσηηθή κηθξναγγεηνπάζεηα («λεθξηθή θξίζε» ). anti-u3rnp: < 5% ησλ αζζελψλ, δηάρπην ζθιεξφδεξκα, θαθή πξφγλσζε.

7

8 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ Γχζπλνηα 55% Ξεξφο, κε παξαγσγηθφο βήραο Αηκφπηπζε πνιχ ζπάληα (ΠΡΟΟΥΖ-Ca) Λεπηνί ηξίδνληεο Velcro ρεδφλ πνηέ πιεθηξνδαθηπιία 2παζήο πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη πλεπκνληθή θαξδία ζε ηειηθφ ζηάδην Πλεπκνληθή πξνζβνιή κπνξεί λα είλαη ε πξψηε εθδήισζε ζθιεξνδέξκαηνο ε λεθξνηνκηθφ πιηθφ, πλεπκνληθή πξνζβνιή ζην 80%, πξνζβνιή πλεπκνληθψλ αγγείσλ ζην 30% Δλίνηε, εηθφλα DAD

9 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ Παζνινγηθή α/α ζε 25-67% αζζελψλ ΤΣ: Πεξηθεξηθή, ππνυπεδσθνηηθή πξνζβνιή, ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα, επεθηείλεηαη θεληξηθφηεξα θαη ζηα άλσ ηκήκαηα «Θακβή χαινο» ή ηλσηηθφ δηθηπσηφ πξφηππν «Μειηθεξχζξα» έσο ην 1/3 αζζελψλ, ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο Γηάηαζε νηζνθάγνπ Άξηζηε ζπζρέηηζε έθηαζεο λφζνπ ζε ΤΣ θαη DLCO «Μειηθεξχζξα» ζε ΤΣ- Απμεκέλα νπδεηεξφθηια ζην BAL

10

11 Figure 56-8 HRCT of the chest of a patient with systemic sclerosis showing extensive interstitial fibrosis with traction bronchiectasis and ectatic (dilated) esophagus.

12 NSIP: ην ζπρλφηεξν ηζηνινγηθφ πξφηππν ζηε δηάρπηε πλεπκνληθή λφζν ζην ζθιεξφδεξκα Κπηηαξηθή NSIP Ηλσηηθή NSIP

13 UIP ζην ζθιεξφδεξκα: Ληγφηεξν ζπρλή

14 ΠΡΟΓΝΧΖ Πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Μεκνλσκέλε κείσζε ηεο DLCO ε κφλε εθδήισζε Σαρχηεξε έθπησζε ηα 2 πξψηα ρξφληα ηεο λφζνπ Αχμεζε θπςειηδναξηεξηαθή ο δηαθνξάο νμπγφλνπ ζηελ άζθεζε Μεησκέλε FVC, DLCO, Δθηεηακέλε λφζνο ζηελ ΤΣ= Υεηξφηεξε πξφγλσζε Πλεπκνληθή λφζνο: ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ (21%) Απμεκέλνο θίλδπλνο Ca πλεχκνλα

15 ΘΔΡΑΠΔΗΑ Scleroderma Lung Study: Μείσζε ηεο έθπησζεο FVC, βειηίσζε δεξκαηηθψλ βιαβψλ, πνηφηεηαο δσήο, δχζπλνηαο κε θπθινθσζθακίδε per os 2mg/kg/day κε πξεδληδφλε 10 mg/day Ίζσο απνηειεζκαηηθφηεξε ε i.v. Κπθινθσζθακίδε mg/m2 θάζε 2-4 εβδνκάδεο γηα 6-12 κήλεο Πξνζνρή γεληθή αίκαηνο, γεληθή νχξσλ (αηκνξξαγηθή θπζηίηηδα), επαηηθφο έιεγρνο Κνξηηθνεηδή ζρεηίδνληαη κε «λεθξηθέο θξίζεηο» θαη ζε ρακειέο δφζεηο (επεηδή ρνξεγνχληαη ζε βαξχηεξα πάζρνληεο;) Πξνθχιαμε γηα Pneumocystis jirovecii Μεηακφζρεπζε πλεχκνλα

16 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ πγθεληξηθή ίλσζε ησλ κηθξψλ αξηεξηνιίσλ, ρσξίο ηηο «plexiform» αιινηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηδηνπαζή ΠΤ ην πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα- Θεηηθά αληηθεληξνκεξηδηαθά αληηζψκαηα Φπζηνινγηθή α/α ζψξαθνο, ΤΣ ζψξαθνο, BAL Μεκνλσκέλε πηψζε ηεο DLCO (πηψζε>50%= πηζαλφηεηα Π.Τ.) U/S θαξδηάο: Δπαηζζεζία 47-88% Stress echo: Πην επαίζζεην ζε νξηαθέο πεξηπηψζεηο NT-pro BNP: Πξνβιέπεη ηελ εκθάληζε Π.Τ., αληίζηξνθε ζρέζε κε ηε DLCO Γεμηφο θαξδηαθφο θαζεηεξηαζκφο: Gold standard

17

18 Κξηηήξηα δηάγλσζεο Ρ.Α. Αξζξίηηδα άθξσλ ρεηξψλ (κεηαθαξπηνθαιαγγηθψλ MP ή εγγχο θαιαγγνθαιαγγηθψλ PP) Πνιπαξζξίηηδα 3 ηνπιάρηζηνλ πεξηνρψλ πκκεηξηθή πξνζβνιή αξζξψζεσλ (θαηά πεξηνρέο, απφιπηε ζπκκεηξία κε απαξαίηεηε) Πξστλή δπζθακςία γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα Ρεπκαηνεηδήο παξάγσλ νξνχ Τπνδφξηνη ξεπκαηηθνί φδνη Αθηηλνινγηθέο αιινηψζεηο ρεηξψλ Δπηπνιαζκφο: 0,5-2% ηνπ πιεζπζκνχ, Άλδξεο/γπλαίθεο= ¼ Θλεηφηεηα 2πιάζηα ζε αζζελείο κε Ρ.Α. HLA-DRB1 αιιήιην

19 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Ρ.Α

20 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΗΝΧΖ πρλφηεξε ζε άλδξεο 3/1 ρεηίδεηαη κε: πςειά επίπεδα RF, ξεπκαηηθά νδίδηα, θάπληζκα, ελεξγφ λφζν απφ ηηο αξζξψζεηο Κιηληθή εηθφλα παξφκνηα κε ΗΠΗ (+πιεθηξνδαθηπιία) Ήπηα πξνζβνιή (έσο θαη 60% ζε αλνηθηή βηνςία) 40% αζζελψλ κε Ρ.Α. έρνπλ κεησκέλε DLCO DLCO<55% ηζρπξή πηζαλφηεηα επηδείλσζεο 1-5% ζηελ α/α ζψξαθνο, 19% ζε ΤΣ Έθηαζε λφζνπ ζηελ ΤΣ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή Πεξηνξηζηηθφ πξφηππν ζην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν Πξψηκε ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε θαη παξνπζία πεξηβξνγρηνιηθψλ ζπιαθίσλ Ίλσζε κε κειηθεξχζξα ζε ηειηθά ζηάδηα Άγλσζηε ε αθξηβήο παζνινγναλαηνκηθή εηθφλα: NSIP εμίζνπ κε UIP UIP: Πξφγλσζε ιίγν θαιχηεξε ή ίδηα κε ΗΠΗ, NSIP θαιχηεξε πξφγλσζε

21

22 ΟΡΓΑΝΟΤΜΔΝΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ πρλφηεξε ζηε Ρ.Α (θαη ζηελ πνιπκπνζίηηδα) Πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Πνιπεζηηαθέο ππθλψζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή Κιηληθή θαη αθηηλνινγηθή εηθφλα παξφκνηα κε COP

23 ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΒΡΟΓΥΗΟΛΗΣΗΓΑ Καηαζηξνθή ησλ βξνγρηνιίσλ θαη απφθξαμε ηνπ απινχ απφ θνθθηψδε ηζηφ HLA B40, HLA DR1 Άιινηε βξαδέσο εμειηζζφκελε, άιινηε νμεία επηδείλσζε πζρέηηζε κε 2παζέο ζχλδξνκν Sjogren ζηα πιαίζηα Ρ.Α πζρέηηζε κε ηε ρνξήγεζε πεληθηιιακίλεο (ίζσο απνθαιχπηεη ηελ πξνδηάζεζε γηα απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα Απνθξαθηηθφ ζχλδξνκν ζην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ΤΣ ζε εηζπλνή-εθπλνή

24 ΘΤΛΑΚΗΧΓΖ ΒΡΟΓΥΗΟΛΗΣΗΓΑ Δμσηεξηθή πίεζε θαη απφθξαμε ησλ βξνγρηνιίσλ απφ ππεξπιαζηηθά ιεκθηθά ζπιάθηα πλήζσο ηπραίν εχξεκα ζε βηνςία Αθηηλνινγηθή εηθφλα δηάρπηεο πλεπκνληθήο λφζνπ Απνθξαθηηθφ ή πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν ΤΣ: Κεληξνινβηδηαθά ή πεξηβξνγρηθά νδίδηα κε «ζακβή χαιν» ζε βξνγρνθεληξηθή θαηαλνκή Αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή (αληίζεηα κε ηελ απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα)

25 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΟΕΗΓΗΑ Μνλήξε ή πνιιαπιά 1% α/α ζψξαθνο ζε Ρ.Α. Ρεπκαηηθά νδίδηα ζην ζψκα Αζπκπησκαηηθά Μνλήξε κηκνχληαη Ca Δλίνηε θνηινπνίεζε κε αηκφπηπζε χλδξνκν Caplan: Οδίδηα + πλεπκνλνθνλίσζε (αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο;)

26 Πξνζβνιή θξηθναξπηαηλνεηδψλ ρφλδξσλ 50-75% κε ΤΣ θαη ιαξπγγνζθφπεζε Αιιαγή ρξνηάο θσλήο, βξάγρνο θσλήο, εηζξφθεζε, αίζζεζε μέλνπ ζψκαηνο Ομεία εηθφλα κε stridor Γχζθνιε δηαζσιήλσζε (κηθξφηεξνη ηξαρεηνζσιήλεο, δηαζσιήλσζε κε βξνγρνζθφπην) Αζηάζεηα ΑΜ (άηιαοάμνλαο)

27 Τπεδσθνηηθή ζπιινγή Ζ ζπρλφηεξε πξνζβνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, έπεηαη ησλ εθδειψζεσλ απφ ηηο αξζξψζεηο ζπρλφηεξα ζε άλδξεο πκπησκαηηθή κφλν ζην 5% (ζσξαθαιγία 20%, δχζπλνηα, ππξεηφο), αζπκπησκαηηθή ζην 35% Λεκθνθπηηαξηθφ εμίδξσκα κε ρακειή Glu θαη ph RF πγξνχ δελ βνεζά Γηάγλσζε κε αλεχξεζε «θπηηάξσλ Ρ.Α.» (κπνξεί θαη ζε ΣΒC, Ca) Έσο 50% εκκέλνπζα ζπιινγή Βηνςία (+πιεπξνζθφπεζε) επί ππνςίαο ΣΒC, Ca ΜΑΦ- Δπί αλζεθηηθψλ θνξηηθνεηδή Δκπχεκα Πλεπκνζψξαθαο

28

29 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΖ Ρ.Α. Άιαηα ρξπζνχ: Πλεπκνλίηηδα κε νμεία έλαξμε βήρα, ππξεηνχ, δχζπλνηαο, εληφο 6κήλνπ απφ έλαξμε ζεξαπείαο. NSIP, OP, εσζηλνθηιηθή πλεπκνλία. Γηαθνπή αγσγήο, θνξηηθνεηδή D-πεληθηιιακίλε: Απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα, θπςειηδηθή αηκνξξαγία, πλεπκνληθή ίλσζε Μεζνηξεμάηε: πρλφηεηα 3-18% Γπλεηηθά ζαλαηεθφξα πλεπκνλίηηδα (15-25%) Βήραο, δχζπλνηα, ππξεηφο, ηξίδνληεο, θπςειηδηθά δηεζήκαηα Τπνμεία πνξεία- 50% εληφο 4κήλνπ απφ έλαξμε κεζνηξεμάηεο Λεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε Με εηδηθή εηθφλα- Να ηελ ππνςηαδφκαζηε πάληα Άκεζε δηαθνπή-κνξηηθνεηδή ΜΑΦ: Ζσζηλνθηιηθά δηεζήκαηα, δχζπλνηα, ππξεηφο, βήραο νπιθαζαιαδίλε Οξγαλνχκελε πλεπκνλία ΠΡΟΟΥΖ ΣΗ ΛΟΗΜΧΞΔΗ (ΔΤΚΑΗΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ)

30

31 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΖ Ρ.Α.- ΑΝΑΣΟΛΔΗ TNF-a Πεξηζηαζηαθέο αλαθνξέο γηα εκθάληζε ή επηδείλσζε ΓΓΠ κε ηε ρξήζε ηνπο Λνηκψμεηο: Πλεπκνλία Υ2 Απμεκέλνο θίλδπλνο ινηκψμεσλ γηα ιηζηέξηα, αζπέξγηιιν, λνθάξδηα ΦΤΜΑΣΗΧΖ: Ο TNF-a απαξαίηεηνο γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θνθθηψκαηνο Ηζνληαδίδε γηα 9 κήλεο ζε ιαλζάλνπζα ΣΒ (Mantoux > 5 mm) ηελή παξαθνινχζεζε

32

33 πζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο Δπηπνιαζκφο: / Άλδξεο/γπλαίθεο=1/8 5εηήο επηβίσζε>90% Θλεηφηεηα Υ3 HLA DR2,DR3, C4A

34 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΗΝΧΖ πρλφηεηα 4-70% ζε λεθξνηνκηθφ πιηθφ Κιηληθά εθδειψλεηαη ζην 5% Παξάγνληεο θηλδχλνπ: Ζιηθία, anti-rnp αληηζψκαηα, καθξνρξφληα λφζνο Γχζπλνηα, βήραο, πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Θακβή χαινο ή ίλσζε ζε ΤΣ Βηνςία γηα δ/δ απφ ινίκσμε: UIP, NSIP, ελίνηε LIP πεξηβξνγρηνιηθά ιεκθνεηδή ζπιάθηα Κνξηηθνεηδή: κεξηθή χθεζε

35 ΟΞΔΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΣΗΓΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ <2% αζζελψλ κε ΔΛ Θλεηφηεηα 50% Ακθνηεξφπιεπξα θπςειηδηθά δηεζήκαηα Μπνξεί λα ππνηξνπηάζεη θαη λα νδεγήζεη ζε ίλσζε BAL: απνθιεηζκφο ινίκσμεο, θπςειηδηθήο αηκνξξαγίαο, ρεηξφηεξε πξφγλσζε αλ εσζηλνθηιηθφ ή πνιπκνξθνππξεληθφ Γηάρπηε θπςειηδηθή θαηαζηξνθή (DAD) Κνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά, πιαζκαθαίξεζε ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

36 ΓΗΑΥΤΣΖ ΚΤΦΔΛΗΓΗΚΖ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ πάληα, ζλεηφηεηα 50% Ομεία δχζπλνηα, θπςειηδηθά δηεζήκαηα, πηψζε αηκαηνθξίηε, αηκφπηπζε (απνπζηάδεη ζην 40%) BAL: δ/δ απφ ινίκσμε Κνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά, πιαζκαθαίξεζε, αληηβηνηηθά εκπεηξηθά

37 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ- ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟ Π.Τ. 2εηήο επηβίσζε 50% 4% θιηληθά ζεκαληηθή, 10% ππνθιηληθά επξήκαηα ζε U/S θαξδηάο Απμεκέλε ζπρλφηεηα θαηλνκέλνπ Raynaud Αγγεηφζπαζκνο, αγγεητηηδα (plexiform lesions) ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟ Πλεπκνληθή εκβνιή, ρξνλία ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο 30% ζε αζζελείο κε αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζψκαηα, 10% ζε ινηπνχο αζζελείο κε ΔΛ Αγγεηνδηαζηαιηηθά, αληηπεθηηθά, θνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά

38 ΤΠΔΕΧΚΟΣΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ πρλφηεξε επηπινθή απφ ην αλαπλεπζηηθφ (20% ζηελ έλαξμε, 50% ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ) πάληα 1 ε εθδήισζε ηεο λφζνπ (5%) πλήζσο αζπκπησκαηηθή- Μπνξεί ππνηξνπηάδνπζα ή εκκέλνπζα ζσξαθαιγία Ακθνηεξφπιεπξεο, κηθξέο Οξναηκαηεξφ πγξφ Πνιπκνξθνππξεληθφ εμίδξσκα Λεκθνθπηηαξηθφ εμίδξσκα ζε ρξφληα ζπιινγή ΑΝΑ ζην πγξφ ρξήζηκα δηαγλσζηηθά (>1/160) «Κχηηαξα ιχθνπ»: Μεησκέλε επαηζζεζία πρλά πεξηθαξδίηηδα Λνίκσμε, Κ.Α., Ν.Α., Π.Δ.: άιιεο πηζαλέο αηηίεο

39 χλδξνκν ζπξξηθλσκέλνπ πλεχκνλνο Γχζπλνηα ζηελ θφπσζε, πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν, ζεκαληηθή πηψζε DLCO 1% αζζελψλ κε ΔΛ Δπεηζφδηα ζσξαθαιγίαο ζπρλά (65%) Αδπλακία δηαθξάγκαηνο; Απηνπεξηνξηδφκελε, ελίνηε ζνβαξή Κνξηηθνζηεξνεηδή, ζενθπιιίλε, ειεθηξηθή βεκαηνδφηεζε δηαθξάγκαηνο

40 ΠΟΛΤΟΜΤΟΗΣΗΓΑ- ΓΔΡΜΑΣΟΜΤΟΗΣΗΓΑ Δπηπνιαζκφο:2-10/ Άλδξεο/γπλαίθεο=1/2,5 Peak: Παηδηθή ειηθία, 4 ε -5 ε δεθαεηία πκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ έσο θαη 64% 1 ε εθδήισζε απφ ην αλαπλεπζηηθφ: 25% Πξνζβνιή αλαπλεπζηηθνχ κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηε ρξφληα θφπσζε

41 ΓΗΑΥΤΣΖ ΓΗΑΜΔΖ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΑ ρεηίδεηαη κε HLA DRB1*1302DQA1, HLADRB1*0405DQA1 Πξνζβάιιεη έσο θαη ην 32% αζζελψλ Υ3-Υ5 ζε γπλαίθεο Μηκείηαη ηελ ΗΠΗ Γχζπλνηα, μεξφο βήραο, νξζφπλνηα Με ζπζρέηηζε κε ηε βαξχηεηα κπτθήο πξνζβνιήο Δλίνηε ηαρέσο εμειηζζφκελε Υακειά επίπεδα CK= Πην επηζεηηθή λφζνο Anti-Jo1 αληηζψκαηα (έλαληη trna ζπλζεηάζεο) : Ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ΓΓΠ, 30% αζζελψλ πρλφηεξα NSIP αιιά θαη DAD,OP Απμεκέλε ζλεηφηεηα Κνξηηθνζηεξνεηδή, κπθνθαηλνιηθφ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ Ca

42

43 ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJÖGREN (SS) Ξεξφ ζχλδξνκν (Sicca syndrome) πνπ πξνζβάιιεη ηνπο δαθξπτθνχο θαη ζηεινγφλνπο αδέλεο (keratoconjunctivitis sicca) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε. 1παζέο:γπλαίθεο>40 έηε 2παζέο: επί Ρ.Α., ζθιεξνδέξκαηνο, ΔΛ Anti-Ro, anti-la αληηζψκαηα Δπηπνιαζκφο: 0,5-3% Πλεπκνληθή πξνζβνιή ζπρλή: 25% ζην 1παζέο Λεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε ηνπ πλεχκνλα (φπσο θαη ησλ εθθξηηηθψλ αδέλσλ)

44 Νφζνο ησλ αεξαγσγψλ Μείσζε ησλ εθθξίζεσλ ηνπ βξνγρηθνχ δέλδξνπ κε μεξφ βήρα (μεξνηξαρεία): 25% αζζελψλ κε 1παζέο Sjogren Λφγσ αηξνθίαο ησλ βιελλνγφλσλ αδέλσλ θαη ιεκθνθπηηαξηθήο δηήζεζεο Βξνγρίηηδα 40-60% ζεηηθή δνθηκαζία ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο Γεπηεξνπαζείο ινηκψμεηο θαη πλεπκνλία λφζνο κηθξψλ αεξαγσγψλ (βξνγρηνιίηηδα): ζπλήζσο ππνθιηληθή

45 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ πρλά αζπκπησκαηηθή Α)Πλεπκνληθή ίλσζε: Έσο 10% αζζελψλ, ζπλήζσο fibrotic NSIP Β) Λεκθνθπηηαξηθή δηάκεζε πλεπκνλία Γ) Φεπδνιέκθσκα: Μπνξεί λα ππνρσξήζεη απηφκαηα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή Γ) Πλεπκνληθφ ιέκθσκα: Υ40 ζε αζζελείο κε Sjogren Πξνζνρή ζε ιεκθαδελνπάζεηα κεζνζσξαθίνπ θαη πιεπξηηηθή ζπιινγή E) Οξγαλνχκελε πλεπκνλία

46 ΑΓΚΤΛΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΠΟΝΓΤΛΗΣΗΓΑ HLA-B27 Άλδξεο/γπλαίθεο=10/1 Ίλσζε ησλ θνξπθψλ: 2% Κνηινπνίεζε, απνηθηζκφο κε Aspergillus (60%), αηκφπηπζε Απμεκέλνο θίλδπλνο κεηεγρεηξεηηθνχ βξνγρνπιεπξηθνχ ζπξηγγίνπ θαη εκππήκαηνο επί εθηνκήο Νφζνο ησλ κηθξψλ αεξαγσγψλ Paraseptal εκθχζεκα Πλεπκνζψξαθαο

47 ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΔ Κπηηαξηθή θιεγκνλή ησλ αγγείσλ πνπ θαηαιήγεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο θαη ζε ηζηηθή λέθξσζε Σα ζπκπηψκαηα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αγγείσλ πνπ πξνζβάιινληαη Σαμηλφκεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο πξνζβαιιφκελσλ αγγείσλ: κεγάινπ, κεζαίνπ, κηθξνχ ζεηηθφηεηα ή κε γηα αληη-νπδεηεξνθηιηθά θπηηαξνπιαζκαηηθά αληηζψκαηα (ANCA) πάληεο παζήζεηο: /εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο Wegener: /εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο Churg-Strauss: 7-38/εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο κηθξνζθνπηθήο πνιπαγγεητηηδαο: 0-66/ εθαηνκκχξην

48

49 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Ήπηα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζηνηρεία αγγετηηδαο Γηαηαξαρέο αλσηέξσλ αεξαγσγψλ: Αθνχ απνθιεηζζνχλ νη ινηκψμεηο θαη νη αιιεξγίεο, ε ρξφληα απνθξαθηηθή παξαξξηλνθνιπίηηδα, ε θαηαζηξνθή καιαθψλ ηζηψλ ή νζηψλ κπνξεί λα είλαη εθδήισζε αγγεητηηδαο ππνςία αγγεητηηδαο

50 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Απεηθνληζηηθά επξήκαηα νδηδίσλ ή θνηινπνίεζεο ζηνλ πλεχκνλα Απνθιεηζκφο πξσηίζησο ηεο ινίκσμεο θαη ηεο θαθνήζεηαο, αιιά κελ μερλάκε ηηο ANCA (+) αγγεητηηδεο Οδίδηα: 55-70% κε θνθθησκάησζε Wegener Κνηινπνίεζε: 35-50% κε θνθθησκάησζε Wegener ππνςία αγγεητηηδαο

51 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Γηάρπηε θπςειηδηθή αηκνξξαγία Γηάρπηα θπςειηδηθά δηεζήκαηα, πηψζε ηνπ αηκαηνθξίηε, αηκφπηπζε (απνχζα ζην 1/3) BAL: δηαγλσζηηθφ Βηνςία (ζπλήζσο δελ απαηηείηαη): Αηκνξξαγία απφ ηα θπςειηδηθά ηξηρνεηδή Σξηρνεηδίηηδα, απιή αηκνξξαγία ή δηάρπηε θπςειηδηθή θαηαζηξνθή ππνςία αγγεητηηδαο

52

53

54 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ ππνςία αγγεητηηδαο Ομεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα: Δλεξγφ ίδεκα νχξσλ (αηκαηνπξία, θχιηλδξνη εξπζξψλ, πξσηετλνπξία), αχμεζε νπξίαο, θξεαηηλίλεο Πλεπκνλνλεθξηθφ ζχλδξνκν Γηάρπηε θπςειηδηθή αηκνξξαγία + ηαρέσο εμειηζζφκελε ζπεηξακαηνλεθξίηηδα

55 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ ππνςία αγγεητηηδαο Φειαθεηή πνξθχξα Γ/δ: Αιιεξγηθή αληίδξαζε (θαξκαθεπηηθή), ANCA αγγετηηδεο, θξπνζθαηξηλαηκία, απηνάλνζα ξεπκαηηθά, ινηκψμεηο Πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα Πνιπζπζηεκαηηθή πξνζβνιή

56 ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) Αληηζψκαηα έλαληη αληηγφλσλ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ησλ νπδεηεξνθίισλ. Aλίρλεπζε κε έμμεζο ανοζοθθοριζμό (IFA): -θπηηαξνπιαζκαηηθφο θζνξηζκφο (C-ANCA) -πεξηππξεληθφο θζνξηζκφο (P-ANCA). Eπαίζζεηε κέζνδνο, ππνθεηκεληθή. ELISA πεξηζζφηεξν εηδηθή: -Αληηζψκαηα έλαληη ηεο πξσηετλάζεο 3 (anti-pr3). Αληηζηνηρνχλ θαηά θαλφλα ζηα C-ANCA -Αληηζψκαηα έλαληη ηεο κυεινπεξνμεηδάζεο (anti- MPO). Αληηζηνηρνχλ ζηα P-ANCA.

57

58 ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) Γηαθνξνδηάγλσζε ησλ αγγεητηίδσλ ησλ κηθξψλ αγγείσλ.

59 Κνθθησκάησζε Wegener Θεηηθά (C-ANCA/PR3) 80-95%, ζην 5-20% ( P- ANCA/ΜΡΟ). Ζ εηδηθφηεηα ησλ ANCA εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε, ηε βαξχηεηα,& ελεξγφηεηα ηεο λφζνπ. Υσξίο λεθξηθή ζπκκεηνρή εηδηθφηεηα 75% Πξνζβνιή κφλνλ ησλ παξαξξηλίσλ θφιπσλ εηδηθφηεηα 7-16% Πιήξε χθεζε εηδηθφηεηα 30% Δπηηπρήο αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή αξλεηηθνπνηεί ηα ANCA. Αλαδήηεζε ησλ ANCA κφλν επί ζαθνχο θιηληθήο ππνςίαο.

60 Μηθξνζθνπηθή πνιπαγγετηηδα 50-80% ζεηηθά P-ANCA/ΜΡΟ Οη ππφινηπνη πηζαλφλ C-ANCA/PR3 ζεηηθά χλδξνκν Churg Strauss 40-60% ζεηηθά ANCA Κπξίσο Ρ-ANCA. Τςειή ΗgE Καηαζηάζεηο κε (+) ANCA Δλδνθαξδίηηδα, Λνηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ (πλεπκνλία, θπκαηίσζε), ήςε Ακνηβάδσζε, Δινλνζία, HIV ινίκσμε Φάξκαθα (πδξαιαδίλε αληηζπξενεηδηθά, πεληθηιιακίλε, κηλνθπθιίλε, αιινπνπξηλφιε θ α). ΑΝΣΗ-GBM ζε ζχλδξνκν Goodpasture: Έλαληη α3 αιχζνπ θνιιαγφλνπ ηχπνπ IV ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο Δπαηζζεζία % (εμαξηάηαη απφ κέζνδν) Δηδηθφηεηα %

61 Α/α θαη ΤΣ ζπρλά παζνινγηθέο θαη ζε απνπζία ζπκπησκάησλ: Ππθλψζεηο, ζακβή χαινο, φδνη, θνηιφηεηεο, ζηέλσζε αεξαγσγψλ Βξνγρνζθφπεζε: Απνθιεηζκφο ινίκσμεο, θαθνήζεηαο, επηβεβαίσζε εσζηλνθηιίαο, αηκνξξαγίαο, αλάδεημε ζηελψζεσλ αεξαγσγψλ, δελ βνεζά ε βξνγρηθή ή δηαβξνγρηθή βηνςία Αλνηθηή βηνςία πλεχκνλα: Πάληα δηαγλσζηηθή, ζπλήζσο φρη απαξαίηεηε Βηνςία αλσηέξσλ αεξαγσγψλ ζε wegener: Υξήζηκε Βηνςία λεθξνχ ελδεηθηηθή αγγεητηηδαο: Δζηηαθή ηκεκαηηθή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα ρσξίο αλνζνζπκπιέγκαηα Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο

62

63 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ Μεζνηξεμάηε ή αδαζεηνπξίλε κεηά απφ πιήξε χθεζε κε ηελ αξρηθή ζεξαπεία 3-6 κήλεο (ή κεηά απφ 12 κήλεο) Γηάξθεηα ζεξαπείαο πεξίπνπ 2 έηε Πξνθχιαμε γηα πλεπκνθχζηε Παξαθνινχζεζε γηα επηπινθέο: Λνίκσμε, θαξκαθεπηηθή αληίδξαζε Τπνηξνπέο: Wegener 40-65%, Churg-Strauss 15-25%

64 ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ Γηάρπηε ηνμηθή βξνγρνθήιε (νόζορ Graves) Πνιπνδψδεο ηνμηθή βξνγρνθήιε Σνμηθφ αδέλσκα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα Θπξενηνμίθσζε απφ ζπξενεηδίηηδα ππνμεία ινρείαο ζησπειή-αλψδπλε ΑΛΛΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο

Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ Η Φςζιολογική αναηομία θώπακορ Αεξαγσγνί Σξαρεία θαη θχξηνη βξφγρνη Λνβαίνη θαη ηκεκαηηθνί βξφγρνη Πλεπκνληθά αγγεία Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα

Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Αναστασία Οικονόμου Λέκτοπαρ Ακτινολογίαρ Επγαστήπιο Ακτινολογίαρ Ιατπικήρ Απεικόνισηρ Δημοκπίτειο Πανεπιστήμιο Θπάκηρ Εισαγωγή επαγγεικαηηθά λνζήκαηα πλεχκνλα 2 ε αηηία

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Θξφκβσζε Ππιαίαο Φιέβαο (ΠΦ) δεκηνπξγία ζξφκβνπ ζηελ πςλαία θιέβα (Γ ή Α θιάδν) +/- μεσεντέπια θιέβα +/- σπληνική

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΤΗ-ΚΧΜΑ. πχξνο Π. Nηνπξάθεο Kαζεγεηήο Παζνινγίαο

ΤΓΥΤΗ-ΚΧΜΑ. πχξνο Π. Nηνπξάθεο Kαζεγεηήο Παζνινγίαο ΤΓΥΤΗ-ΚΧΜΑ πχξνο Π. Nηνπξάθεο Kαζεγεηήο Παζνινγίαο ΟΡΗΜΟ ΚΩΜΑΣΟ Γηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. ε πιήξε έθθξαζε, ν αζζελήο θνηκηζκέλνο, δελ μππλά. Γηαηαξαρέο ζην δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ ή/θαη ζηηο ζπλδέζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΠΟ ΑΣΤΠΑ ΜΗ ΦΤΜΑΣΙΚΑ (ΝΣΜ) ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ. Παπαβαζηιείνπ Απ. Αληηθπκαηηθφ ηκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΝΝΘΑ «Η σηεξία»

ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΠΟ ΑΣΤΠΑ ΜΗ ΦΤΜΑΣΙΚΑ (ΝΣΜ) ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ. Παπαβαζηιείνπ Απ. Αληηθπκαηηθφ ηκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΝΝΘΑ «Η σηεξία» ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΠΟ ΑΣΤΠΑ ΜΗ ΦΤΜΑΣΙΚΑ (ΝΣΜ) ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ Παπαβαζηιείνπ Απ. Αληηθπκαηηθφ ηκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΝΝΘΑ «Η σηεξία» ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ Μ. θπκαηηψζεσο complex : m. tuberculosis, m. bovis,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΛΧΣΙΚΔ ΑΛΧΠΔΚΙΔ - ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΙΚΔ ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΜΠΔΦΟΝ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ

ΟΤΛΧΣΙΚΔ ΑΛΧΠΔΚΙΔ - ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΙΚΔ ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΜΠΔΦΟΝ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ ΟΤΛΧΣΙΚΔ ΑΛΧΠΔΚΙΔ - ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΙΚΔ ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΜΠΔΦΟΝ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ Οtberg N., Dermatol Clin 31 (2013) 155-166 Ohyama M, Journal of Dermatology 2012;39: 18-26 Ohyama M, Journal

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγλσζηηθή θαη δηαγλσζηηθή αμία ησλ πξσηετληθψλ βηνζεκαληψλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο- κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε

Πξνγλσζηηθή θαη δηαγλσζηηθή αμία ησλ πξσηετληθψλ βηνζεκαληψλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο- κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε Πξνγλσζηηθή θαη δηαγλσζηηθή αμία ησλ πξσηετληθψλ βηνζεκαληψλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο- κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε Μηα εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «ηνηρεία Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Δθαξκνγέο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Σημείο-κλειδί Βλάβη οργάνου στόχου Εγκζφαλος-Καρδιά-Νεφροί Μεγάλες αρτηρίες ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΧΜΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ Οη «αηρκέο»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο

ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο Eίδε κπθνβαθηεξηδίσλ ΣUBERCULOSIS COMPLEX M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα 21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα Κομμαρή Κωμσταμτίμα, Κομτζιάλης Θεόδωρος, Καρλής Γεώργιος, Μάγκας Νικόλαος, ερέτη Καλλιόπη, παμάκη Φωτειμή, Αλμυρούδη Μαρία-Παμαγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα