ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ. Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ"

Transcript

1 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΤΣΖΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ Φψηηνο Γξαθνπαλαγησηάθεο Β Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ΑΣΣΗΚΟΝ ΠΓΝΑ

2 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΑ ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΡΔΤΜΑΣΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΗ ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΔ

3

4 θιεξφδεξκα Μείζον κριηήριο Σκλήρσνζη ηοσ δέρμαηος ηων τειρών Ελάζζονα κριηήρια Σκληροδακησλία (ενηοπιζμένη ζηα δάκησλα) Οσλές- απώλεια γεωγραθίας ραγών δακηύλων Ίνωζη αμθόηερων ηων πνεσμόνων διάτσηη δερμαηική ζκλήρσνζη (diffuse cutaneous Systemic Sclerosis- dcssc) : 35% ησλ αζζελψλ. θιήξπλζε εγγχηεξα ησλ δαθηχισλ ησλ ρεηξψλ (κεηαθάξπηα, θαξπνί θαη αγθψλεο) θαη πξνζβνιή θνξκνχ θαη πξνζψπνπ, ζπρλφηεξε πνεσμονική προζβολή (ίνωζη) θαη ρεηξφηεξε πξφγλσζε περιοριζμένη δερμαηική ζκλήρσνζη (limited cutaneous Systemic Sclerosis- lcssc): 55% ησλ αζζελψλ. Πξνζβάιινληαη ηα άπσ άθξα, πλεπκνληθή ίλσζε ζπαληφηεξα θαη νςηκφηεξα, ρεηίδεηαη κε πνεσμονική σπέρηαζη και ηο ζύνδρομο CREST (calcinosis, raynaud, esνphageal dysmotility, sclerodactyly, telangiectasia) θαη έρεη 5-εηή επηβίσζε >80% ζσζηημαηική ζκλήρσνζη τωρίς ζκληρόδερμα (Systemic Sclerosis sine scleroderma-sscss): 10% ησλ αζζελψλ. Γελ ζπλνδεχεηαη απφ δεξκαηηθέο αιινηψζεηο Πξνζβνιή έζσ νξγάλσλ (πλεχκνλεο. θαξδηά, ΓΔ, λεθξνί). ζεηηθφο αλνζνινγηθφο έιεγρνο. Δπηβίσζε ηεο lcssc.

5 πζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία ΑΝΑ (+): % Anti-Scl 70 (έλαληη ηνπντζνκεξάζεο Η): ζεηηθά ζην 25-40% Δηδηθφηεηα : 99,5% Γηάρπην ζθιεξφδεξκα ρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε πνεσμονικής ίνωζης Chest Sep;116(3): Αληηθεληξνκεξηδηαθά αληηζψκαηα (ACA): (+) ζην 57% αζζελψλ κε πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα Δηδηθφηεηα: 95 % γηα ζθιεξνδεξκία ρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε πνεσμονικής σπέρηαζης (+) ζπάληα ζε ΔΛ θαη θαηλφκελν Raynaud Arthritis Rheum 2003 Jun 15;49(3):

6 πζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία Ζ απνπζία ACA ή anti-scl 70 δελ απνθιείεη ην ζθιεξφδεξκα Λφγσ ηεο ζπζρέηηζεο κε δηαθνξεηηθή βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά, ε παξνπζία ACA ζπλνδεχεηαη απφ απνπζία anti-scl 70 θαη αληηζηξφθσο Anti-TH/TO: Πξσηετληθφ ζχκπιεγκα RNAάζεο (+) ζε 10-15% ζθιεξνδέξκαηνο ρεηίδνληαη κε πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα (>90%) ρεηίδνληαη κε πλεπκνληθή ίλσζε (48%) anti-rnα polymerase I,III: 20% ησλ αζζελψλ Δηδηθφηεηα > 95% Ζ ΗΗΗ ζρεηίδεηαη κε ζξνκβσηηθή κηθξναγγεηνπάζεηα («λεθξηθή θξίζε» ). anti-u3rnp: < 5% ησλ αζζελψλ, δηάρπην ζθιεξφδεξκα, θαθή πξφγλσζε.

7

8 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ Γχζπλνηα 55% Ξεξφο, κε παξαγσγηθφο βήραο Αηκφπηπζε πνιχ ζπάληα (ΠΡΟΟΥΖ-Ca) Λεπηνί ηξίδνληεο Velcro ρεδφλ πνηέ πιεθηξνδαθηπιία 2παζήο πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη πλεπκνληθή θαξδία ζε ηειηθφ ζηάδην Πλεπκνληθή πξνζβνιή κπνξεί λα είλαη ε πξψηε εθδήισζε ζθιεξνδέξκαηνο ε λεθξνηνκηθφ πιηθφ, πλεπκνληθή πξνζβνιή ζην 80%, πξνζβνιή πλεπκνληθψλ αγγείσλ ζην 30% Δλίνηε, εηθφλα DAD

9 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ Παζνινγηθή α/α ζε 25-67% αζζελψλ ΤΣ: Πεξηθεξηθή, ππνυπεδσθνηηθή πξνζβνιή, ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα, επεθηείλεηαη θεληξηθφηεξα θαη ζηα άλσ ηκήκαηα «Θακβή χαινο» ή ηλσηηθφ δηθηπσηφ πξφηππν «Μειηθεξχζξα» έσο ην 1/3 αζζελψλ, ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο Γηάηαζε νηζνθάγνπ Άξηζηε ζπζρέηηζε έθηαζεο λφζνπ ζε ΤΣ θαη DLCO «Μειηθεξχζξα» ζε ΤΣ- Απμεκέλα νπδεηεξφθηια ζην BAL

10

11 Figure 56-8 HRCT of the chest of a patient with systemic sclerosis showing extensive interstitial fibrosis with traction bronchiectasis and ectatic (dilated) esophagus.

12 NSIP: ην ζπρλφηεξν ηζηνινγηθφ πξφηππν ζηε δηάρπηε πλεπκνληθή λφζν ζην ζθιεξφδεξκα Κπηηαξηθή NSIP Ηλσηηθή NSIP

13 UIP ζην ζθιεξφδεξκα: Ληγφηεξν ζπρλή

14 ΠΡΟΓΝΧΖ Πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Μεκνλσκέλε κείσζε ηεο DLCO ε κφλε εθδήισζε Σαρχηεξε έθπησζε ηα 2 πξψηα ρξφληα ηεο λφζνπ Αχμεζε θπςειηδναξηεξηαθή ο δηαθνξάο νμπγφλνπ ζηελ άζθεζε Μεησκέλε FVC, DLCO, Δθηεηακέλε λφζνο ζηελ ΤΣ= Υεηξφηεξε πξφγλσζε Πλεπκνληθή λφζνο: ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ (21%) Απμεκέλνο θίλδπλνο Ca πλεχκνλα

15 ΘΔΡΑΠΔΗΑ Scleroderma Lung Study: Μείσζε ηεο έθπησζεο FVC, βειηίσζε δεξκαηηθψλ βιαβψλ, πνηφηεηαο δσήο, δχζπλνηαο κε θπθινθσζθακίδε per os 2mg/kg/day κε πξεδληδφλε 10 mg/day Ίζσο απνηειεζκαηηθφηεξε ε i.v. Κπθινθσζθακίδε mg/m2 θάζε 2-4 εβδνκάδεο γηα 6-12 κήλεο Πξνζνρή γεληθή αίκαηνο, γεληθή νχξσλ (αηκνξξαγηθή θπζηίηηδα), επαηηθφο έιεγρνο Κνξηηθνεηδή ζρεηίδνληαη κε «λεθξηθέο θξίζεηο» θαη ζε ρακειέο δφζεηο (επεηδή ρνξεγνχληαη ζε βαξχηεξα πάζρνληεο;) Πξνθχιαμε γηα Pneumocystis jirovecii Μεηακφζρεπζε πλεχκνλα

16 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ πγθεληξηθή ίλσζε ησλ κηθξψλ αξηεξηνιίσλ, ρσξίο ηηο «plexiform» αιινηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηδηνπαζή ΠΤ ην πεξηνξηζκέλν ζθιεξφδεξκα- Θεηηθά αληηθεληξνκεξηδηαθά αληηζψκαηα Φπζηνινγηθή α/α ζψξαθνο, ΤΣ ζψξαθνο, BAL Μεκνλσκέλε πηψζε ηεο DLCO (πηψζε>50%= πηζαλφηεηα Π.Τ.) U/S θαξδηάο: Δπαηζζεζία 47-88% Stress echo: Πην επαίζζεην ζε νξηαθέο πεξηπηψζεηο NT-pro BNP: Πξνβιέπεη ηελ εκθάληζε Π.Τ., αληίζηξνθε ζρέζε κε ηε DLCO Γεμηφο θαξδηαθφο θαζεηεξηαζκφο: Gold standard

17

18 Κξηηήξηα δηάγλσζεο Ρ.Α. Αξζξίηηδα άθξσλ ρεηξψλ (κεηαθαξπηνθαιαγγηθψλ MP ή εγγχο θαιαγγνθαιαγγηθψλ PP) Πνιπαξζξίηηδα 3 ηνπιάρηζηνλ πεξηνρψλ πκκεηξηθή πξνζβνιή αξζξψζεσλ (θαηά πεξηνρέο, απφιπηε ζπκκεηξία κε απαξαίηεηε) Πξστλή δπζθακςία γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα Ρεπκαηνεηδήο παξάγσλ νξνχ Τπνδφξηνη ξεπκαηηθνί φδνη Αθηηλνινγηθέο αιινηψζεηο ρεηξψλ Δπηπνιαζκφο: 0,5-2% ηνπ πιεζπζκνχ, Άλδξεο/γπλαίθεο= ¼ Θλεηφηεηα 2πιάζηα ζε αζζελείο κε Ρ.Α. HLA-DRB1 αιιήιην

19 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Ρ.Α

20 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΗΝΧΖ πρλφηεξε ζε άλδξεο 3/1 ρεηίδεηαη κε: πςειά επίπεδα RF, ξεπκαηηθά νδίδηα, θάπληζκα, ελεξγφ λφζν απφ ηηο αξζξψζεηο Κιηληθή εηθφλα παξφκνηα κε ΗΠΗ (+πιεθηξνδαθηπιία) Ήπηα πξνζβνιή (έσο θαη 60% ζε αλνηθηή βηνςία) 40% αζζελψλ κε Ρ.Α. έρνπλ κεησκέλε DLCO DLCO<55% ηζρπξή πηζαλφηεηα επηδείλσζεο 1-5% ζηελ α/α ζψξαθνο, 19% ζε ΤΣ Έθηαζε λφζνπ ζηελ ΤΣ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή Πεξηνξηζηηθφ πξφηππν ζην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν Πξψηκε ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε θαη παξνπζία πεξηβξνγρηνιηθψλ ζπιαθίσλ Ίλσζε κε κειηθεξχζξα ζε ηειηθά ζηάδηα Άγλσζηε ε αθξηβήο παζνινγναλαηνκηθή εηθφλα: NSIP εμίζνπ κε UIP UIP: Πξφγλσζε ιίγν θαιχηεξε ή ίδηα κε ΗΠΗ, NSIP θαιχηεξε πξφγλσζε

21

22 ΟΡΓΑΝΟΤΜΔΝΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ πρλφηεξε ζηε Ρ.Α (θαη ζηελ πνιπκπνζίηηδα) Πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Πνιπεζηηαθέο ππθλψζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή Κιηληθή θαη αθηηλνινγηθή εηθφλα παξφκνηα κε COP

23 ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΒΡΟΓΥΗΟΛΗΣΗΓΑ Καηαζηξνθή ησλ βξνγρηνιίσλ θαη απφθξαμε ηνπ απινχ απφ θνθθηψδε ηζηφ HLA B40, HLA DR1 Άιινηε βξαδέσο εμειηζζφκελε, άιινηε νμεία επηδείλσζε πζρέηηζε κε 2παζέο ζχλδξνκν Sjogren ζηα πιαίζηα Ρ.Α πζρέηηζε κε ηε ρνξήγεζε πεληθηιιακίλεο (ίζσο απνθαιχπηεη ηελ πξνδηάζεζε γηα απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα Απνθξαθηηθφ ζχλδξνκν ζην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ΤΣ ζε εηζπλνή-εθπλνή

24 ΘΤΛΑΚΗΧΓΖ ΒΡΟΓΥΗΟΛΗΣΗΓΑ Δμσηεξηθή πίεζε θαη απφθξαμε ησλ βξνγρηνιίσλ απφ ππεξπιαζηηθά ιεκθηθά ζπιάθηα πλήζσο ηπραίν εχξεκα ζε βηνςία Αθηηλνινγηθή εηθφλα δηάρπηεο πλεπκνληθήο λφζνπ Απνθξαθηηθφ ή πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν ΤΣ: Κεληξνινβηδηαθά ή πεξηβξνγρηθά νδίδηα κε «ζακβή χαιν» ζε βξνγρνθεληξηθή θαηαλνκή Αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή (αληίζεηα κε ηελ απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα)

25 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΟΕΗΓΗΑ Μνλήξε ή πνιιαπιά 1% α/α ζψξαθνο ζε Ρ.Α. Ρεπκαηηθά νδίδηα ζην ζψκα Αζπκπησκαηηθά Μνλήξε κηκνχληαη Ca Δλίνηε θνηινπνίεζε κε αηκφπηπζε χλδξνκν Caplan: Οδίδηα + πλεπκνλνθνλίσζε (αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο;)

26 Πξνζβνιή θξηθναξπηαηλνεηδψλ ρφλδξσλ 50-75% κε ΤΣ θαη ιαξπγγνζθφπεζε Αιιαγή ρξνηάο θσλήο, βξάγρνο θσλήο, εηζξφθεζε, αίζζεζε μέλνπ ζψκαηνο Ομεία εηθφλα κε stridor Γχζθνιε δηαζσιήλσζε (κηθξφηεξνη ηξαρεηνζσιήλεο, δηαζσιήλσζε κε βξνγρνζθφπην) Αζηάζεηα ΑΜ (άηιαοάμνλαο)

27 Τπεδσθνηηθή ζπιινγή Ζ ζπρλφηεξε πξνζβνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, έπεηαη ησλ εθδειψζεσλ απφ ηηο αξζξψζεηο ζπρλφηεξα ζε άλδξεο πκπησκαηηθή κφλν ζην 5% (ζσξαθαιγία 20%, δχζπλνηα, ππξεηφο), αζπκπησκαηηθή ζην 35% Λεκθνθπηηαξηθφ εμίδξσκα κε ρακειή Glu θαη ph RF πγξνχ δελ βνεζά Γηάγλσζε κε αλεχξεζε «θπηηάξσλ Ρ.Α.» (κπνξεί θαη ζε ΣΒC, Ca) Έσο 50% εκκέλνπζα ζπιινγή Βηνςία (+πιεπξνζθφπεζε) επί ππνςίαο ΣΒC, Ca ΜΑΦ- Δπί αλζεθηηθψλ θνξηηθνεηδή Δκπχεκα Πλεπκνζψξαθαο

28

29 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΖ Ρ.Α. Άιαηα ρξπζνχ: Πλεπκνλίηηδα κε νμεία έλαξμε βήρα, ππξεηνχ, δχζπλνηαο, εληφο 6κήλνπ απφ έλαξμε ζεξαπείαο. NSIP, OP, εσζηλνθηιηθή πλεπκνλία. Γηαθνπή αγσγήο, θνξηηθνεηδή D-πεληθηιιακίλε: Απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα, θπςειηδηθή αηκνξξαγία, πλεπκνληθή ίλσζε Μεζνηξεμάηε: πρλφηεηα 3-18% Γπλεηηθά ζαλαηεθφξα πλεπκνλίηηδα (15-25%) Βήραο, δχζπλνηα, ππξεηφο, ηξίδνληεο, θπςειηδηθά δηεζήκαηα Τπνμεία πνξεία- 50% εληφο 4κήλνπ απφ έλαξμε κεζνηξεμάηεο Λεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε Με εηδηθή εηθφλα- Να ηελ ππνςηαδφκαζηε πάληα Άκεζε δηαθνπή-κνξηηθνεηδή ΜΑΦ: Ζσζηλνθηιηθά δηεζήκαηα, δχζπλνηα, ππξεηφο, βήραο νπιθαζαιαδίλε Οξγαλνχκελε πλεπκνλία ΠΡΟΟΥΖ ΣΗ ΛΟΗΜΧΞΔΗ (ΔΤΚΑΗΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΔ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ)

30

31 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΖ Ρ.Α.- ΑΝΑΣΟΛΔΗ TNF-a Πεξηζηαζηαθέο αλαθνξέο γηα εκθάληζε ή επηδείλσζε ΓΓΠ κε ηε ρξήζε ηνπο Λνηκψμεηο: Πλεπκνλία Υ2 Απμεκέλνο θίλδπλνο ινηκψμεσλ γηα ιηζηέξηα, αζπέξγηιιν, λνθάξδηα ΦΤΜΑΣΗΧΖ: Ο TNF-a απαξαίηεηνο γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θνθθηψκαηνο Ηζνληαδίδε γηα 9 κήλεο ζε ιαλζάλνπζα ΣΒ (Mantoux > 5 mm) ηελή παξαθνινχζεζε

32

33 πζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο Δπηπνιαζκφο: / Άλδξεο/γπλαίθεο=1/8 5εηήο επηβίσζε>90% Θλεηφηεηα Υ3 HLA DR2,DR3, C4A

34 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ- ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΗΝΧΖ πρλφηεηα 4-70% ζε λεθξνηνκηθφ πιηθφ Κιηληθά εθδειψλεηαη ζην 5% Παξάγνληεο θηλδχλνπ: Ζιηθία, anti-rnp αληηζψκαηα, καθξνρξφληα λφζνο Γχζπλνηα, βήραο, πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν Θακβή χαινο ή ίλσζε ζε ΤΣ Βηνςία γηα δ/δ απφ ινίκσμε: UIP, NSIP, ελίνηε LIP πεξηβξνγρηνιηθά ιεκθνεηδή ζπιάθηα Κνξηηθνεηδή: κεξηθή χθεζε

35 ΟΞΔΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΗΣΗΓΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ <2% αζζελψλ κε ΔΛ Θλεηφηεηα 50% Ακθνηεξφπιεπξα θπςειηδηθά δηεζήκαηα Μπνξεί λα ππνηξνπηάζεη θαη λα νδεγήζεη ζε ίλσζε BAL: απνθιεηζκφο ινίκσμεο, θπςειηδηθήο αηκνξξαγίαο, ρεηξφηεξε πξφγλσζε αλ εσζηλνθηιηθφ ή πνιπκνξθνππξεληθφ Γηάρπηε θπςειηδηθή θαηαζηξνθή (DAD) Κνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά, πιαζκαθαίξεζε ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ

36 ΓΗΑΥΤΣΖ ΚΤΦΔΛΗΓΗΚΖ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ πάληα, ζλεηφηεηα 50% Ομεία δχζπλνηα, θπςειηδηθά δηεζήκαηα, πηψζε αηκαηνθξίηε, αηκφπηπζε (απνπζηάδεη ζην 40%) BAL: δ/δ απφ ινίκσμε Κνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά, πιαζκαθαίξεζε, αληηβηνηηθά εκπεηξηθά

37 ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ- ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟ Π.Τ. 2εηήο επηβίσζε 50% 4% θιηληθά ζεκαληηθή, 10% ππνθιηληθά επξήκαηα ζε U/S θαξδηάο Απμεκέλε ζπρλφηεηα θαηλνκέλνπ Raynaud Αγγεηφζπαζκνο, αγγεητηηδα (plexiform lesions) ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟ Πλεπκνληθή εκβνιή, ρξνλία ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο 30% ζε αζζελείο κε αληηθσζθνιηπηδηθά αληηζψκαηα, 10% ζε ινηπνχο αζζελείο κε ΔΛ Αγγεηνδηαζηαιηηθά, αληηπεθηηθά, θνξηηθνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά

38 ΤΠΔΕΧΚΟΣΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ πρλφηεξε επηπινθή απφ ην αλαπλεπζηηθφ (20% ζηελ έλαξμε, 50% ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ) πάληα 1 ε εθδήισζε ηεο λφζνπ (5%) πλήζσο αζπκπησκαηηθή- Μπνξεί ππνηξνπηάδνπζα ή εκκέλνπζα ζσξαθαιγία Ακθνηεξφπιεπξεο, κηθξέο Οξναηκαηεξφ πγξφ Πνιπκνξθνππξεληθφ εμίδξσκα Λεκθνθπηηαξηθφ εμίδξσκα ζε ρξφληα ζπιινγή ΑΝΑ ζην πγξφ ρξήζηκα δηαγλσζηηθά (>1/160) «Κχηηαξα ιχθνπ»: Μεησκέλε επαηζζεζία πρλά πεξηθαξδίηηδα Λνίκσμε, Κ.Α., Ν.Α., Π.Δ.: άιιεο πηζαλέο αηηίεο

39 χλδξνκν ζπξξηθλσκέλνπ πλεχκνλνο Γχζπλνηα ζηελ θφπσζε, πεξηνξηζηηθφ ζχλδξνκν, ζεκαληηθή πηψζε DLCO 1% αζζελψλ κε ΔΛ Δπεηζφδηα ζσξαθαιγίαο ζπρλά (65%) Αδπλακία δηαθξάγκαηνο; Απηνπεξηνξηδφκελε, ελίνηε ζνβαξή Κνξηηθνζηεξνεηδή, ζενθπιιίλε, ειεθηξηθή βεκαηνδφηεζε δηαθξάγκαηνο

40 ΠΟΛΤΟΜΤΟΗΣΗΓΑ- ΓΔΡΜΑΣΟΜΤΟΗΣΗΓΑ Δπηπνιαζκφο:2-10/ Άλδξεο/γπλαίθεο=1/2,5 Peak: Παηδηθή ειηθία, 4 ε -5 ε δεθαεηία πκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ έσο θαη 64% 1 ε εθδήισζε απφ ην αλαπλεπζηηθφ: 25% Πξνζβνιή αλαπλεπζηηθνχ κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηε ρξφληα θφπσζε

41 ΓΗΑΥΤΣΖ ΓΗΑΜΔΖ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΑ ρεηίδεηαη κε HLA DRB1*1302DQA1, HLADRB1*0405DQA1 Πξνζβάιιεη έσο θαη ην 32% αζζελψλ Υ3-Υ5 ζε γπλαίθεο Μηκείηαη ηελ ΗΠΗ Γχζπλνηα, μεξφο βήραο, νξζφπλνηα Με ζπζρέηηζε κε ηε βαξχηεηα κπτθήο πξνζβνιήο Δλίνηε ηαρέσο εμειηζζφκελε Υακειά επίπεδα CK= Πην επηζεηηθή λφζνο Anti-Jo1 αληηζψκαηα (έλαληη trna ζπλζεηάζεο) : Ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ΓΓΠ, 30% αζζελψλ πρλφηεξα NSIP αιιά θαη DAD,OP Απμεκέλε ζλεηφηεηα Κνξηηθνζηεξνεηδή, κπθνθαηλνιηθφ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ Ca

42

43 ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJÖGREN (SS) Ξεξφ ζχλδξνκν (Sicca syndrome) πνπ πξνζβάιιεη ηνπο δαθξπτθνχο θαη ζηεινγφλνπο αδέλεο (keratoconjunctivitis sicca) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε. 1παζέο:γπλαίθεο>40 έηε 2παζέο: επί Ρ.Α., ζθιεξνδέξκαηνο, ΔΛ Anti-Ro, anti-la αληηζψκαηα Δπηπνιαζκφο: 0,5-3% Πλεπκνληθή πξνζβνιή ζπρλή: 25% ζην 1παζέο Λεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε ηνπ πλεχκνλα (φπσο θαη ησλ εθθξηηηθψλ αδέλσλ)

44 Νφζνο ησλ αεξαγσγψλ Μείσζε ησλ εθθξίζεσλ ηνπ βξνγρηθνχ δέλδξνπ κε μεξφ βήρα (μεξνηξαρεία): 25% αζζελψλ κε 1παζέο Sjogren Λφγσ αηξνθίαο ησλ βιελλνγφλσλ αδέλσλ θαη ιεκθνθπηηαξηθήο δηήζεζεο Βξνγρίηηδα 40-60% ζεηηθή δνθηκαζία ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο Γεπηεξνπαζείο ινηκψμεηο θαη πλεπκνλία λφζνο κηθξψλ αεξαγσγψλ (βξνγρηνιίηηδα): ζπλήζσο ππνθιηληθή

45 ΓΗΑΥΤΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΝΟΟ πρλά αζπκπησκαηηθή Α)Πλεπκνληθή ίλσζε: Έσο 10% αζζελψλ, ζπλήζσο fibrotic NSIP Β) Λεκθνθπηηαξηθή δηάκεζε πλεπκνλία Γ) Φεπδνιέκθσκα: Μπνξεί λα ππνρσξήζεη απηφκαηα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα θνξηηθνεηδή Γ) Πλεπκνληθφ ιέκθσκα: Υ40 ζε αζζελείο κε Sjogren Πξνζνρή ζε ιεκθαδελνπάζεηα κεζνζσξαθίνπ θαη πιεπξηηηθή ζπιινγή E) Οξγαλνχκελε πλεπκνλία

46 ΑΓΚΤΛΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΠΟΝΓΤΛΗΣΗΓΑ HLA-B27 Άλδξεο/γπλαίθεο=10/1 Ίλσζε ησλ θνξπθψλ: 2% Κνηινπνίεζε, απνηθηζκφο κε Aspergillus (60%), αηκφπηπζε Απμεκέλνο θίλδπλνο κεηεγρεηξεηηθνχ βξνγρνπιεπξηθνχ ζπξηγγίνπ θαη εκππήκαηνο επί εθηνκήο Νφζνο ησλ κηθξψλ αεξαγσγψλ Paraseptal εκθχζεκα Πλεπκνζψξαθαο

47 ΑΓΓΔΗΗΣΗΓΔ Κπηηαξηθή θιεγκνλή ησλ αγγείσλ πνπ θαηαιήγεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο θαη ζε ηζηηθή λέθξσζε Σα ζπκπηψκαηα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αγγείσλ πνπ πξνζβάιινληαη Σαμηλφκεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο πξνζβαιιφκελσλ αγγείσλ: κεγάινπ, κεζαίνπ, κηθξνχ ζεηηθφηεηα ή κε γηα αληη-νπδεηεξνθηιηθά θπηηαξνπιαζκαηηθά αληηζψκαηα (ANCA) πάληεο παζήζεηο: /εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο Wegener: /εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο Churg-Strauss: 7-38/εθαηνκκχξην Δπηπνιαζκφο κηθξνζθνπηθήο πνιπαγγεητηηδαο: 0-66/ εθαηνκκχξην

48

49 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Ήπηα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζηνηρεία αγγετηηδαο Γηαηαξαρέο αλσηέξσλ αεξαγσγψλ: Αθνχ απνθιεηζζνχλ νη ινηκψμεηο θαη νη αιιεξγίεο, ε ρξφληα απνθξαθηηθή παξαξξηλνθνιπίηηδα, ε θαηαζηξνθή καιαθψλ ηζηψλ ή νζηψλ κπνξεί λα είλαη εθδήισζε αγγεητηηδαο ππνςία αγγεητηηδαο

50 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Απεηθνληζηηθά επξήκαηα νδηδίσλ ή θνηινπνίεζεο ζηνλ πλεχκνλα Απνθιεηζκφο πξσηίζησο ηεο ινίκσμεο θαη ηεο θαθνήζεηαο, αιιά κελ μερλάκε ηηο ANCA (+) αγγεητηηδεο Οδίδηα: 55-70% κε θνθθησκάησζε Wegener Κνηινπνίεζε: 35-50% κε θνθθησκάησζε Wegener ππνςία αγγεητηηδαο

51 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ Γηάρπηε θπςειηδηθή αηκνξξαγία Γηάρπηα θπςειηδηθά δηεζήκαηα, πηψζε ηνπ αηκαηνθξίηε, αηκφπηπζε (απνχζα ζην 1/3) BAL: δηαγλσζηηθφ Βηνςία (ζπλήζσο δελ απαηηείηαη): Αηκνξξαγία απφ ηα θπςειηδηθά ηξηρνεηδή Σξηρνεηδίηηδα, απιή αηκνξξαγία ή δηάρπηε θπςειηδηθή θαηαζηξνθή ππνςία αγγεητηηδαο

52

53

54 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ ππνςία αγγεητηηδαο Ομεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα: Δλεξγφ ίδεκα νχξσλ (αηκαηνπξία, θχιηλδξνη εξπζξψλ, πξσηετλνπξία), αχμεζε νπξίαο, θξεαηηλίλεο Πλεπκνλνλεθξηθφ ζχλδξνκν Γηάρπηε θπςειηδηθή αηκνξξαγία + ηαρέσο εμειηζζφκελε ζπεηξακαηνλεθξίηηδα

55 Κιηληθά ζελάξηα πνπ ζέηνπλ ηελ ππνςία αγγεητηηδαο Φειαθεηή πνξθχξα Γ/δ: Αιιεξγηθή αληίδξαζε (θαξκαθεπηηθή), ANCA αγγετηηδεο, θξπνζθαηξηλαηκία, απηνάλνζα ξεπκαηηθά, ινηκψμεηο Πνιιαπιή κνλνλεπξίηηδα Πνιπζπζηεκαηηθή πξνζβνιή

56 ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) Αληηζψκαηα έλαληη αληηγφλσλ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ησλ νπδεηεξνθίισλ. Aλίρλεπζε κε έμμεζο ανοζοθθοριζμό (IFA): -θπηηαξνπιαζκαηηθφο θζνξηζκφο (C-ANCA) -πεξηππξεληθφο θζνξηζκφο (P-ANCA). Eπαίζζεηε κέζνδνο, ππνθεηκεληθή. ELISA πεξηζζφηεξν εηδηθή: -Αληηζψκαηα έλαληη ηεο πξσηετλάζεο 3 (anti-pr3). Αληηζηνηρνχλ θαηά θαλφλα ζηα C-ANCA -Αληηζψκαηα έλαληη ηεο κυεινπεξνμεηδάζεο (anti- MPO). Αληηζηνηρνχλ ζηα P-ANCA.

57

58 ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) Γηαθνξνδηάγλσζε ησλ αγγεητηίδσλ ησλ κηθξψλ αγγείσλ.

59 Κνθθησκάησζε Wegener Θεηηθά (C-ANCA/PR3) 80-95%, ζην 5-20% ( P- ANCA/ΜΡΟ). Ζ εηδηθφηεηα ησλ ANCA εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε, ηε βαξχηεηα,& ελεξγφηεηα ηεο λφζνπ. Υσξίο λεθξηθή ζπκκεηνρή εηδηθφηεηα 75% Πξνζβνιή κφλνλ ησλ παξαξξηλίσλ θφιπσλ εηδηθφηεηα 7-16% Πιήξε χθεζε εηδηθφηεηα 30% Δπηηπρήο αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή αξλεηηθνπνηεί ηα ANCA. Αλαδήηεζε ησλ ANCA κφλν επί ζαθνχο θιηληθήο ππνςίαο.

60 Μηθξνζθνπηθή πνιπαγγετηηδα 50-80% ζεηηθά P-ANCA/ΜΡΟ Οη ππφινηπνη πηζαλφλ C-ANCA/PR3 ζεηηθά χλδξνκν Churg Strauss 40-60% ζεηηθά ANCA Κπξίσο Ρ-ANCA. Τςειή ΗgE Καηαζηάζεηο κε (+) ANCA Δλδνθαξδίηηδα, Λνηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ (πλεπκνλία, θπκαηίσζε), ήςε Ακνηβάδσζε, Δινλνζία, HIV ινίκσμε Φάξκαθα (πδξαιαδίλε αληηζπξενεηδηθά, πεληθηιιακίλε, κηλνθπθιίλε, αιινπνπξηλφιε θ α). ΑΝΣΗ-GBM ζε ζχλδξνκν Goodpasture: Έλαληη α3 αιχζνπ θνιιαγφλνπ ηχπνπ IV ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο Δπαηζζεζία % (εμαξηάηαη απφ κέζνδν) Δηδηθφηεηα %

61 Α/α θαη ΤΣ ζπρλά παζνινγηθέο θαη ζε απνπζία ζπκπησκάησλ: Ππθλψζεηο, ζακβή χαινο, φδνη, θνηιφηεηεο, ζηέλσζε αεξαγσγψλ Βξνγρνζθφπεζε: Απνθιεηζκφο ινίκσμεο, θαθνήζεηαο, επηβεβαίσζε εσζηλνθηιίαο, αηκνξξαγίαο, αλάδεημε ζηελψζεσλ αεξαγσγψλ, δελ βνεζά ε βξνγρηθή ή δηαβξνγρηθή βηνςία Αλνηθηή βηνςία πλεχκνλα: Πάληα δηαγλσζηηθή, ζπλήζσο φρη απαξαίηεηε Βηνςία αλσηέξσλ αεξαγσγψλ ζε wegener: Υξήζηκε Βηνςία λεθξνχ ελδεηθηηθή αγγεητηηδαο: Δζηηαθή ηκεκαηηθή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα ρσξίο αλνζνζπκπιέγκαηα Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο

62

63 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ Μεζνηξεμάηε ή αδαζεηνπξίλε κεηά απφ πιήξε χθεζε κε ηελ αξρηθή ζεξαπεία 3-6 κήλεο (ή κεηά απφ 12 κήλεο) Γηάξθεηα ζεξαπείαο πεξίπνπ 2 έηε Πξνθχιαμε γηα πλεπκνθχζηε Παξαθνινχζεζε γηα επηπινθέο: Λνίκσμε, θαξκαθεπηηθή αληίδξαζε Τπνηξνπέο: Wegener 40-65%, Churg-Strauss 15-25%

64 ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο

Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο Πχιεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ Η Φςζιολογική αναηομία θώπακορ Αεξαγσγνί Σξαρεία θαη θχξηνη βξφγρνη Λνβαίνη θαη ηκεκαηηθνί βξφγρνη Πλεπκνληθά αγγεία Κχξηα Πλεπκνληθή Αξηεξία θαη Σκεκαηηθνί Κιάδνη Πλεπκνληθέο Φιέβεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα

Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Επαγγελματικά νοσήματα πνεύμονα Αναστασία Οικονόμου Λέκτοπαρ Ακτινολογίαρ Επγαστήπιο Ακτινολογίαρ Ιατπικήρ Απεικόνισηρ Δημοκπίτειο Πανεπιστήμιο Θπάκηρ Εισαγωγή επαγγεικαηηθά λνζήκαηα πλεχκνλα 2 ε αηηία

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Θξφκβσζε Ππιαίαο Φιέβαο (ΠΦ) δεκηνπξγία ζξφκβνπ ζηελ πςλαία θιέβα (Γ ή Α θιάδν) +/- μεσεντέπια θιέβα +/- σπληνική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Evidence Based Medicine GA vs RA Κεληξηθφο Νεπξαμνληθφο Απνθιεηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ Επάγγεινο Υαξηακπίιαο Αθηηλνιφγνο ΥΑΡΣΑΜΠΙΛΑ Ε. Αματομία Υυσιολογία 1. Ππξακνεηδνχο ζρήκαηνο φξγαλα ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν θεθαιηθά (δεμηά) θαη θεθαιηθά-πξνζζίσο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο. Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ

Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο. Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Η ληθνηίλε θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηνλ χπλν θαη ηε δηάζεζε δξψληαο ζε πνηθίια ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ

Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη σεδιαζμόρ Δίναι άζθμα; Έρεηε εκθαλίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα επεηζόδηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux. Καηεπίνα Δημάκος

Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux. Καηεπίνα Δημάκος Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux Καηεπίνα Δημάκος Φςμαηίυζη Το ⅓ ηος πληθςζμού έσει μολςνθεί από ηο μςκοβακηηπίδιο ηηρ θςμαηίυζηρ 2 εκαηομμύπια άνθπυποι πεθαίνοςν κάθε σπόνο από TBC Το 10% θα εμθανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα