( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:"

Transcript

1 Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι ανεξάρτητο της θέσης του σημείου Μ όταν ο συντελεστής του διανύσματος ΜΑ γίνει μηδέν. Έτσι έχουμε: x 4x+ = 0 x= 1, x= Για x = 1 είναι f ( Μ ) = ΑΒ ΑΓ=ΒΑ+ΓΑ Για είναι = 7ΑΒ + 7ΑΓ = 7 ΑΓ ΑΒ = 7ΒΓ Το διάνυσμα x = f Μ 6 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις που μας ζητούν να αποδείξουμε ότι ο φορέας ενός διανύσματος διέρχεται από σταθερό σημείο.. 1. Έστω τετράπλευρο ΑΒΓΔ και τυχαίο σημείο Μ. Θεωρούμε το μεταβλητό διάνυσμα ν = ΜΑ + ΜΒ ΜΓ ΜΔ. Να αποδειχτεί ότι ο φορέας του ν περνά από σταθερό σημείο. ν = ΜΑ ΜΓ + ΜΒ ΜΔ = ΜΚ + ΜΛ όπου Κ, Λ τα Είναι σταθερά σημεία που κατασκευάζονται από τις παρακάτω σχέσεις: ΚΑ ΚΓ = 0, δηλ. το Κ πάνω στην ΑΓ με ΚΑ=ΚΓ ΛΒ ΛΔ = 0, δηλ. το Λ πάνω στη ΒΔ με ΛΒ= ΛΔ. Έτσι από ν = ΜΚ + ΜΛ ν = ΜΝ, όπου Ν είναι το μέσο του ΚΛ άρα ο φορέας του ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Αντιμετώπιση: Αν Α, Β σταθερά σημεία και Μ μεταβλητό, τότε το τυχαίο διάνυσμα ν = αμα+ βμβ ισούται με ( α+ β) ΜΚ, όπου Κ το σταθερό σημείο του ΑΒ, το οποίο κατασκευάζεται εύκολα από την ακα + βκβ = 0. Πράγματι από ακα + βκβ = 0 α( ΚΜ + ΜΑ ) + β( ΚΜ + ΜΒ ) = 0 ακμ+ αμα+ βκμ+ βμβ= 0 αμα + βμβ = α + β ΜΚ Είναι α + β 0 γιατί αλλιώς το διάνυσμα ν = αμα+ βμβ ισούται με αβα, το οποίο δεν είναι μεταβλητό. 9

2 7 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις που μας ζητούν να προσδιορίσουμε ένα σημείο.. 1. Δίνεται τ ρίγ ωνο ΑΒΓ. Να προσδιοριστεί σημείο Μ τέτοιο ώστε να ισχύει: ΑΜ + ΒΜ = ΓΜ. Αντιμετώπιση: Από ΑΜ+ ΒΜ=ΜΓ ΒΜ=ΜΑ ΜΓ ΒΜ =ΓΑ Άρα το Μ βρίσκεται σε ευθεία παράλληλη στην ΑΓ που φέρουμε από το σταθερό σημείο Β και απέχει από το Β απόσταση ίση με το 1 της ΑΓ.. Δίνεται τετράπλευρ ο ΑΒΓΔ. Να προσδιοριστ εί το σημείο Μ τέτοιο ώστε να ισχύει ΜΑ + ΜΒ + ΜΓ + ΜΔ = 0., Από ( ΜΑ+ ΜΒ ) + ( ΜΓ + ΜΔ ) = 0 ΜΚ + ΜΛ = 0 ΜΚ = ΜΛ άρα το Μ είναι το σταθερό μέσο του σταθερού ευθύγραμμου τμήματος που συνδέει τα μέσα των ΑΒ και ΓΔ.. Δίνονται σημεία Α, Β. Να βρεθεί σημείο Ρ για το οποίο ισχύει ΑΡ = λρβ, όπου λ 1 γνωστός πραγματικός. Για να προσδιορίσουμε την θέση ενός σημείου τότε: Αρκεί να εκφράσουμε ένα διάνυσμα που έχει αρχή ένα σταθερό σημείο και πέρας το ζητούμενο σημείο ως συνάρτηση σταθερών (γνωστών) διανυσμάτων. Για να κατάφέρουμε την παραπάνω διαδικασία αναλύουμε κάθε διάνυσμα χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς ένα σταθερό σημείο της άσκησης (ή κάνουμε χρήση της ιδιότητας της διαμέσου.) ΑΡ = λ ΑΒ ΑΡ και λύνοντας ως προς ΑΡ παίρνουμε: ΑΡ = λαβ λαρ ή ΑΡ+ λαρ= λαβ ή λ ( 1+ λ) ΑΡ= λαβ ή ΑΡ= ΑΒ 1+ λ Από την ισότητα αυτή προσδιορίζεται μονοσήμαντα το σημείο Ρ. 0

3 8 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις έννοιες των συγγραμμικών και ομόρροπων-αντίρροπων διανυσμάτων. 1. Αν u = α+ β και ν=α β, να αποδείξετε ό τι το διάνυσμα w = u+ ν είναι συγγραμμικό (παράλληλο) με το α. Για να α ποδείξουμε ότι w// α, αρκεί να αποδείξουμε ότι w = λα για κάποιο λ. Έχουμε w = u+ ν = α + β + ( α β) = α + β + α β = 5α Ε πομένως w// α.. Αν ισχύε ι λβδ ΓΑ = λβγ ΔΒ, με Α Β ΓΔ. λ > 1, να αποδείξετε ότι Η δοθείσα σχέση διαδοχικά γράφεται: λβδ ΓΑ = λβγ ΔΒ λβδ λβγ = ΓΑ ΔΒ λ( ΒΔ ΒΓ ) =ΓΔ+ΔΑ ( ΔΑ+ΑΒ) λγδ=γδ ΑΒ λγδ ΓΔ = ΑΒ ( λ 1) ΓΔ = ΑΒ ΑΒ = ( 1 λ) ΓΔ κ αι είναι 1 λ < 0. Επομένως ΑΒ ΓΔ.. Δίνεται ένα τρί γωνο Α ΒΓ. Αν Δ και Ε δύο σημεία τέτοια, ώστε ΑΔ = καβ + λαγ και ΑΕ = λαβ + καγ με κ, λ, να αποδείξετε ότι ΔΕ ΒΓ. Αντιμετώπιση: Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι δύο διανύσματα α, β είναι παράλληλα (συγραμμικά) τότε: Αρ κεί να δείξουμε ότι α = λ β, λ Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι δύο διανύσματα α, β είναι ομόροπα ή αντίρροπα τότε: αν α = λβ, με λ 0, τότε α β, αν α = λβ, με λ 0, τότε α β. Θ α επιδιώξουμε να αποδείξουμε ότι ΔΕ = ρβγ, ρ. 1

4 ΔΕ = ΑΕ ΑΔ = λαβ + καγ καβ λαγ = = λ( ΑΒ ΑΓ ) + κ( ΑΓ ΑΒ ) = λγβ + κβγ = κβγ λβγ = = ( κ λ) ΒΓ, οπ ότε ΔΕ= ( κ λ) ΒΓ π ου σημαίνει ότι ΔΕ = ρβγ. Συνεπώς ΔΕ ΒΓ. 4. Αν τα διανύσματα α, β, γ δεν είναι παράλληλα ανά δύο να αποδειχτούν οι συνεπαγωγές: α ) {( β γ) // α και ( β α) // γ} ( α+ 4 γ) // β β) {( α β) // γ και ( α 6 γ) // β} α=β+ 6γ α) Λόγω παραλληλίας υπάρχουν αριθμοί λ και k ώστε να ισχύουν: β γ = λα β = γ + λα β = 4γ + λα β α = kγ β = α + kγ β = α + kγ Συνεπώς είναι και 4γ+ λα= α+ kγ ( 4 k) γ+ ( λ ) α= 0 (1) {4 k = 0 και λ = 0} { k = 4 και λ = /} Για k = 4 η β = α + kγ γίνεται α + 4γ = β δηλαδή το διάνυσμα α + 4γ είναι παράλληλο του β β) Λόγω παραλληλίας υπάρχουν αριθμοί λ και k ώστε να ισχύουν: α β = λγ α = λγ + β Συνεπώς είναι και α 6γ = kβ α = kβ + 6 γ β + λγ = kβ + 6γ 1 k β + λ 6 γ = 0 (1) Λόγω μή παραλληλίας των β και γ από την (1) προκύπτει: {1 k = 0 και λ 6= 0} { k = 1 και λ = } Για k = 1 η α = k β + 6γ γίνεται α = β + 6γ Πρόταση που χρησιμοποιούμε για το λύσιμο ασκήσεων. Έστω α και β δύο μη συγγραμμικά δια- νύσματα. Αν κα + λβ = 0, να αποδείξετε ότι κ=λ= 0 Αν κ 0, τότε λύνοντας ως προς α λ παίρνουμε α = β, κ οπότε α // β, άτοπο. Παρόμοια προκύπτει ότι λ = Να αποδειχτεί η συνεπαγ ωγή: { α // β, ν= kα+ β, u=α k β} ν// u

5 Απ αγωγή σε άτοπο: Έστω ότι είναι ν // u. Θα υπάρχει αριθμός λ ώστε να ισχύει η ισότητα ν = λu kα + β = λ α kβ k λ α + + λk β = 0 (1) Λόγω μή παραλληλίας τω ν α και β, από την (1) προκύπτει { k λ = 0 και + λk = 0} { k = λ και λ k = } Με αντικατάσταση το υ k = λ έχουμε λ = άτοπο γιατί κάθε τετράγωνο πραγματικού αριθμού είναι μη αρνητικός αριθμός. Συνεπώς το διάνυσμα ν δεν είναι παράλληλο του u. 6. Έστω Μ το μέσο της πλευράς ΓΔ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ και Ν το κοινό σημείο των ΑΜ και ΒΔ. Να αποδείξετε ότι 1 ΑΝ = ΑΜ και ΝΔ = ΒΔ. Θεωρούμε τα δύο μη συγγραμικά διανύσματα α = ΑΒ και β = ΑΔ. ν θέσουμε ΑΝ = Α λ ΑΜ και ΝΔ = μβδ, τότε αναζητούμε τους λ, μ. Από τη σχέση ΑΝ + ΝΔ = ΑΔ παίρνουμε: λαμ + μβδ = ΑΔ λ ΑΔ + ΔΜ + μ ΒΑ + ΑΔ = ΑΔ 1 λ β + α + μ α + β = β α // λ λ β μ = 0 μ α + ( λ + μ 1) β = 0 λ+ μ 1= 0 λ = μ λ = λ = μ 1 λ+ μ 1= 0 μ = 1 μ = 1 Ε πομένως ΑΝ = ΑΜ και ΝΔ = ΒΔ. η 9 Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις που μας ζητούν να αποδείξουμε ότι κάποια σημεία είναι συνευθειακά.

6 1. Αν για τα σημεία Μ, Α, Β και Γ ισχύει ότι ΜΑ + ΜΒ 4ΜΓ = 0, να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β και Γ είναι συνευθειακά. Θα επιδιώξουμε ξεκινώντας από τη δεδομένη σχέση να καταλήξουμε σε μια σχέ ση της μορφής ΑΒ= λβγ με λ. Είναι ΜΑ + ΜΒ 4ΜΓ = 0 ή ( ΜΒ + ΒΑ ) + ΜΒ 4( ΜΒ + ΒΓ) = 0 ή ΜΒ+ ΒΑ + ΜΒ 4ΜΒ 4ΒΓ = 0 ή ΒΑ= 4ΒΓ ή 4 ΒΑ = ΒΓ που σημαίνει ότι τα σημεία Α, Β και Γ είναι συνευθειακά.. Αν για τα σημεία Α, Β, Ρ, Σ και Τ του επιπέδου ισχύει ΑΡ ΑΤ = ΒΣ + ΒΑ ΒΡ να αποδείξετε ότι τα σημεία Ρ, Σ και Τ είναι συνευθειακά. Για να είναι τα Ρ, Σ και Τ συνευθειακά, θα πρέπει να ισχύει ΡΣ = λτρ ή ΡΤ = κ ΡΣ, κλ,. Από τα διανύσματα της δοσμένης σχέσης θα προσπαθήσουμε να εμφανίσουμε τα διανύσματα ΡΣ και ΤΡ. Έχουμε: ΑΡ ΑΤ = ΒΣ + ΒΑ ΒΡ ή ΑΡ ΑΤ = ΒΑ + ΑΣ + ΒΑ ( ΒΑ + ΑΡ) ή ΑΡ ΑΤ = ΒΑ + ΑΣ + ΒΑ ΒΑ ΑΡ ή ΑΡ ΑΤ = ΑΣ ΑΡ ή ΑΡ ΑΣ = ΑΤ ΑΡ ΣΡ = ΑΤ ΑΡ ή ΣΡ= ΡΤ ή που σημαίνει ότι πράγματι τα σημ εία Ρ, Σ και Τ είναι συνευθειακά.. Δίνονται τα διανύσματα α, β με α β και τα σημεία Α, Β, Γ, Ο. Αν ΟΑ = α + β, ΟΒ = 5α+β και ΟΓ = 11α β να αποδειχθεί ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά και ΒΓ = ΑΒ. Αντιμετώπιση: Για να δείξουμε ότι τρία σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά: α τρόπος Αρκεί να αποδείξουμε ότι α = λ β όπου α, β είναι διανύσματα κατασκευα- σμένα μόνο από τα σημεία Α, Β, Γ ( ΑΒ, ΑΓ ). Για να αποδείξουμε την παραπάνω σχέση αναλύουμε κάθε διάνυσμα χρησι- μοποιώντας ως σημείο αναφοράς ένα σταθερό σημείο της άσκησης 4

7 Τα ζητούμενα μας οδηγούν στην απόδειξη της σχέσης ΒΓ = ΑΒ. Είναι όμως: ΒΓ = ΟΓ ΟΒ = ( 11α β) ( 5α + β) = 6α 4β = ( α β) (1) ΑΒ = ΟΒ ΟΑ = ( 5α + β) ( α + β) = α β () Ο ι (1), () δίνουν ΒΓ = ΑΒ. Άρα ΒΓ ΑΒ, δηλαδή τα Α, Β, Γ είναι συνευθειακά και ΒΓ = ΑΒ. 4. Δίνονται οι αριθμ οί κ, λ, μ με κ + λ + μ 0 και κ + λ + μ = 0. Αν κοα + λοβ + μογ = 0, να αποδειχθεί ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Η σχέση κ + λ + μ 0 εξασφαλίζει ότι ένας τουλάχιστον από τους κ, λ, μ είναι διάφορος του μηδενός. Έστω ότι κ 0. Είναι κ + λ + μ = 0 μ = κ λ. Έτσι κοα + λοβ + μογ = 0 κοα + λοβ ( κ + λ) ΟΓ = 0 κ( ΟΑ ΟΓ ) + λ( ΟΒ ΟΓ ) = 0 κγα+ λγβ= 0 κ 0 λ κγα= λβγ ΓΑ= ΒΓ κ Η τελευταία σχέση δίνει ότι τα Α, Β, Γ είναι σημεία συνευθειακά. Εντελώς ανάλογα εργαζόμαστε αν λ 0 ή μ 0. Αντιμετώπιση: Για να δείξουμε ότι τρία σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά: β τρόπος Αν δίνονται στην άσκηση κάποιες σχέις που ισχύουν τότε σε για να αποδείξουμ ε ότι α = λ β πρέπει να εκφράσουμε τα α, β με την βοήθεια των δοσμένων σχέσεων. 5. Δίνε ται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημ εία Δ, Ε, Ζ τέτοια ώστε να 4 ισχύει ΑΔ = Α Β, Α Ζ = ΑΓ και ΓΕ =ΒΓ. Να ε κφ ράσετε τα 5 διανύσματα ΔΕ και ΔΖ συναρτήσει των ΑΒ και ΑΓ. Κατόπιν να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ, Ε, Ζ είναι συνευθειακά ΔΕ=ΔΒ+ ΒΕ= ΑΒ+ ΒΓ= ΑΒ+ ΒΑ+ΑΓ = 5ΑΒ+ ΑΓ 4. Επίσης ΔΖ=ΔΑ+ΑΖ= ΑΒ+ ΑΓ= ( 5ΑΒ+ 6ΑΓ) Άρα ισχύει ότι ΔΕ = ΔΖ, δηλ. Δ, Ε, Ζ συνευθειακά. ( 6 ) 5

8 6. Δίνεται τρίγω νο ΑΒΓ και οι διάμεσοί του ΒΜ και ΓΝ. Αν ΜΔ = ΒΜ και ΝΕ = ΓΝ, να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Δ και Ε είναι συνευθειακά. Θα αποδείξουμε ότι ΑΕ = λαδ, λ. Είναι 1 1 ΓΑ+ΓΒ ΑΕ = ΑΝ + ΝΕ = ΑΒ + ΓΝ = ΑΒ + = ΑΒ+ΓΑ+ΓΒ ΓΒ+ΓΒ = = =ΓΒ (1) και 1 ΑΔ = ΑΜ + ΜΔ = ΑΓ + ΒΜ = 1 ΒΑ + ΒΓ ΑΓ + ΒΑ + ΒΓ = ΑΓ+ = =ΒΓ () Από τις σχέσ εις (1) και () προκύπτει τελικά ότι ΑΕ= ΑΔ δηλαδή ότι ΑΕ = λ ΑΔ με λ = 1. Άρα τα σημεία Α, Δ και Ε είναι συνευθειακά. 7. Δίνεται ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ε και Ζ τέτοια, ώστε ΑΕ = ΑΔ και ΑΖ = ΑΒ. Να αποδείξετε ότι τα σημεία Ε, Γ και Ζ είναι συνευθειακά. Θα αποδείξ ουμε ότι υπάρχει λ τέτοιο, ώστε ΕΖ = λεγ ή ΕΑ + ΑΖ = λ ( ΕΑ + ΑΒ + ΒΓ) ή ΑΔ + ΑΒ = λεα + λαβ + λβγ ή ΑΔ+ ΑΒ= λ ΑΔ+ λ ΑΒ+ λ ΑΔ ή λ λ + ΑΔ= λ ΑΒ ή λ ΑΔ= ( λ ) ΑΒ Όμως, για να ισχύει η ισότητα αυτή, θα πρέπει λ = 0 και λ = 0) ( λ = και λ = ) λ = 6

9 Επομένως είναι ΕΖ = ΕΓ και κατά συνέπεια τα σημεία Ε, Γ και Ζ είναι συνευθειακά.. 10 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στην τριγωνική ανισότητα και στο μέτρο διανύσματος 1. Να αποδείξετε ότι: i) α+β+γ α + β + γ ii) α β α β i) Έχουμε: α + β + γ = α + β + γ α + β + γ α + β + γ α = α β + β, άρα α = α β + β α β + β ii) Ισχύει ότι ή α β α β. i) Είναι γνωστό από τη θε ωρία ότι ισχύει α +β α + β. Να αποδείξετε ότι επίσης ισχύει α β α + β. ii) Να αποδείξετε ότι α +β α+β+α β. Παρατηρήσεις: Αν ένα από τα διανύσματα α και β είναι μηδενικό ισχύει α β = α± β = α+ β Προσοχή: α = β α = β το αντίστροφο δεν ισχύει α = 0 α = 0 i) Αν εφαρμόσουμε τη σχέση και β α β α + β. α + β α + β για τα διανύσματα α α + β α + β, οπότε αντί των α και β, παίρνουμε λα = λ α, λα = λ α ii) Αν εφαρμόσουμε τη σχέση α + β α + β για τα διανύσματα α + β 7

10 και α β αντί των α και β, παίρνουμε α + β + α β α+ β + α β, δηλαδή α α+ β + α β (1) Αν εφαρμόσουμε τη σχέσ η α β α + β για τα διανύσματα α + β και α β αντί των α και β, παίρνουμε α + β α β α+ β + α β, δηλαδή β α+ β + α β () Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1), () και παίρνουμε: α + β α+ β + α β, οπότε α + β α + β + α β. Για τα διανύσματα α, βγ, να αποδειχτεί η ανισότητα: αβ γ+β γ α ( α+β)( α+β+γ) Είναι β γ β + γ α β γ α β + α γ γ α γ + α β γ α β γ + α β Με πρόσθεση κατά μέλη έχουμε: α β γ + β γ α α β + α γ + β γ = α β + γ α + β α β + α + β + γ ( α + β ) ( α β ) γ = + + ( α + β ) = α + β α + β + γ 4. Αν ισχύουν α+β+ 5γ 0. α=60, β= και γ= 10, να αποδείξετε ότι Παρατηρήσεις: α β = β α ή διαφορετικά ΑΒ = ΒΑ α β = ( α u) + ( u β) α u + β u Έστω ότι α + β + 5γ = 0, οπότε α = ( β + 5γ), άρα α = ( β + 5γ) = β + 5γ β + 5γ = β + 5γ = = 56 άτοπο, αφού α = 60. 8

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα