ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε α = β. 3. Αν ΑΒ + ΒΓ + Γ = 0, τότε Α = Αν α = λβ, τότε α // β. 5. Αν ΑΒ = ΒΑ, τότε ΑΒ = Τα διανύσµατα ΑΒ και ΟΑ - ΟΒ είναι ίσα. 7. Αν u = (x, - y ) και ν = (- x, y ), τότε u = - v. 8. Το διάνυσµα α =(-, ) είναι παράλληλο µε το β = (3, - 3). 9. Τα αντίθετα διανύσµατα έχουν ίσα µέτρα. 0. ύο αντίθετα διανύσµατα έχουν αντίθετους συντελεστές διευθύνσεως.. Αν α = - β, τότε ( α, β ) + ( β, α ) = π.. Αν το α + β είναι συγγραµµικό του α, τότε το α + β είναι συγγραµµικό του β. 3. Αν α +β = α + β, τότε τα α και β είναι πάντα συγγραµµικά. 4. Αν α = κ β + λ γ και κ,λ > 0, τότε τα α, β, γ είναι συγγραµµικά. 5. Στο ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Οxy το διάνυσµα ΟΑ = λ i + λ j, λ R βρίσκεται στη διχοτόµο της γωνίας xoy. 49

2 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 6. Αν α. β > 0, τότε (α, β ) είναι οξεία. 7. Το ( α. β ). γ παριστάνει διάνυσµα. 8. Το (λ α ). β, λ R παριστάνει διάνυσµα. 9. Το ( αλ). β, λ R παριστάνει διάνυσµα. 0. Για οποιαδήποτε διανύσµατα α, β ισχύει: α + β. Για οποιαδήποτε διανύσµατα α, β ισχύει:. Για τα οµόρροπα διανύσµατα α, β ισχύει: α - β α - β = 3. Το διάνυσµα λα, λ R και λ < 0 είναι συγγραµµικό του α. 4. Αν λ α = 0, λ R τότε οπωσδήποτε α = Η ισότητα λα = λ α ισχύει για κάθε λ R. 6. Αν κα = λ α, τότε κ = λ για κάθε διάνυσµα α. 7. Ισχύει η ισοδυναµία: ΑΜ = ΜΒ Μ µέσο του ΑΒ. α + β. α + α + 8. Αν κα = λ β, κ, λ R και α, β µη συγγραµµικά, τότε λ = µ = Αν λ α + µ β = 0 και α, β µη συγγραµµικά, τότε λ = µ = 0. β. β. 30. Με πλευρές οποιαδήποτε διανύσµατα α, β, γ τέτοια ώστε α + β + γ = 0 ορίζεται τρίγωνο. 3. Αν ΑΜ διάµεσος τριγώνου ΑΒΓ τότε ΑΜ = AB + AΓ. 3. Κάθε διάνυσµα είναι ίσο µε τη διανυσµατική ακτίνα του τέλους του συν τη διανυσµατική ακτίνα της αρχής του. 50

3 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 33. Αν Μ Α = Μ Β όπου Α, Β σταθερά σηµεία, τότε ο γεωµετρικός τόπος του Μ είναι η µεσοκάθετη ευθεία του ΑΒ 34. Ισχύει η ισοδυναµία: G βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ GA + GB + GΓ = Μπορούµε να γράφουµε: α ( β. γ ) = ( α. β ) γ. 36. Αν α = (3, 5) και β = ( 3, - 5 ) τότε α β. 37. Αν α. β = 0 τότε είναι πάντα ( α, β ) = π. 38. Τα διανύσµατα α = i + j και β = - i + j είναι κάθετα. 39. υο διανύσµατα µε ίσους συντελεστές διευθύνσεως είναι οµόρροπα. 40. Αν α = (, - 3), β = (-, - 3) και γ = (, - 6) είναι α - β = γ. 4. Τα αντίθετα διανύσµατα έχουν ίσα εσωτερικά γινόµενα. 4. Αν είναι ( α, β ) > π, τότε α. β < Όταν οι συντελεστές δυο διανυσµάτων είναι αντίστροφοι αριθµοί τότε τα διανύσµατα είναι κάθετα. 44. Αν α. β = α. γ τότε είναι β = γ. 45. Υπάρχουν x R τέτοια ώστε τα διανύσµατα α = (x +, 3) και β = (x, ) να είναι κάθετα. 46. Υπάρχουν θ R τέτοια ώστε τα διανύσµατα α = ( β = (ηµθ, συνθ) να είναι κάθετα. συνθ, ηµθ ) και 47. Ισχύει α. δ = α. προβ δα. 5

4 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση.. Στο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ είναι: ΑΒ = α, Α = β. α) Το διάνυσµα ΑΓ ισούται µε: Α. α - β Β. β - α Γ.. α + β α - β Ε. β) Το διάνυσµα Β ισούται µε: Α. α + β α + β Β. β - α. Ε. β - α Γ. α + β α - β. Στο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ το Μ είναι µέσο της ΑΒ. Αν Α = α και Γ = β, τότε: α) Το διάνυσµα Μ ισούται µε: α + β β - α Α. Β.. α + β Ε. α + β Γ. - α + β β) Το διάνυσµα ΜΓ ισούται µε: Α. α - β Β.. α + β Ε. α + β Γ. α + β α - β 5

5 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ γ) Με α + β ισούται το διάνυσµα: Α. ΑΒ Β. Β Γ. Β. ΓΑ Ε. ΑΓ δ) Με α - β ισούται το διάνυσµα: Α. ΑΓ Β. ΓΑ Γ. ΒΑ. Β Ε. Β 3. Στο παρακάτω σχήµα το διάνυσµα x ισούται µε: Α. α - β - γ - δ Β. α + β + γ - δ Γ. α - β + γ - δ. α + β - γ - δ Ε. α - β - γ + δ 4. Για κάθε τετράδα σηµείων Α, Β, Γ, ισχύει: Α. Α + ΑΓ = ΒΓ + Β Β. Α + ΒΓ = ΑΓ + Β Γ. Α + Β = ΑΓ + ΒΓ. Α + ΒΓ = ΑΓ + Β Ε. Α - ΑΓ = ΒΓ + Β 5. Στο κανονικό εξάγωνο ΑΒΓ ΕΖ είναι: Α. ΑΓ = ΑΕ Β. ΑΓ = - ΕΑ Γ. ΑΓ = - α. ΑΓ = - 4 α Ε. ΑΓ = Ζ 6. Στο παρακάτω σχήµα το ΑΒΓ είναι κυρτό τετράπλευρο και τα Ε, Ζ, Η, Θ µέσα αντιστοίχως των πλευρών ΑΒ, Γ, ΑΓ και Β. Λανθασµένη είναι η σχέση: Α. ΗΘ = Α + Θ + ΗΑ Β. ΗΘ = ΒΘ + ΓΒ + ΗΓ Γ. ΗΘ = ΗΑ + ΑΒ + ΒΘ. ΗΘ = Γ + Θ + ΓΗ Ε. ΗΘ = ΑΒ + Γ 53

6 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 7. Αν α, β οµόρροπα διανύσµατα, κ, λ R* διάφοροι του ± και κ α + λ β = 0, τότε: Α. κ, λ θετικοί Β. κ, λ αρνητικοί Γ. κ, λ αντίστροφοι. κ, λ ετερόσηµοι Ε. κανένα από τα προηγούµενα 8. Αν ισχύει: κ α + λ β = 0, κ, λ πραγµατικοί αριθµοί διάφοροι του µηδενός, τότε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σε κάθε περίπτωση σωστή; Α. Τα α, β έχουν την ίδια φορά Β. Τα α, β είναι κάθετα Γ. Τα α, β είναι αντίρροπα. Τα α, β έχουν το ίδιο µέτρο Ε. Τα α, β έχουν την ίδια διεύθυνση 9. Το διάνυσµα α (λ - 3λ - 4, λ - ) είναι µηδενικό µε: Α. λ = Β. λ = Γ. λ = - 4. λ = 0 Ε. για κανένα πραγµατικό αριθµό λ 0. Το διάνυσµα α (ηµθ, συνθ) είναι το µηδενικό µε: Α. θ = κπ Β. θ = κπ + π 4 Γ. θ = κπ + π. θ = κπ + π Ε. καµία τιµή του θ. Είναι α (ηµθ, συνθ), θ R και κ Ζ. Το α είναι παράλληλο στον άξονα x x µε: Α. θ = κπ Β. θ = κπ + π 4 Γ. θ = κπ + π. θ = κπ + π Ε. θ = κπ π. Το διάνυσµα α = (ηµθ, συνθ), είναι παράλληλο στο β = (συνθ, ηµθ) µε: Α. θ = 0 Β. θ = π 4 Γ. θ = π. θ = π Ε. θ = π 3 3. Τα διανύσµατα α = (, λ), και β = (4, - λ) είναι παράλληλα µε: Α. λ = - Β. λ = 0 Γ. λ =. λ = 4 Ε. λ =

7 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4. Τα διανύσµατα α = (λ, λ ) και β = (-, 8 λ ) είναι κάθετα µε: Α. λ = - Β. λ = 0 Γ. λ =. λ = Ε. λ = 8 5. Με α (, - 3) και β (-, - 3) και γ (, - 6) ισχύει: Α. α + β = γ Β. α - β = γ Γ. β + γ = α. α + β + γ = 0 Ε. α - γ = β 6. ίνονται τα διανύσµατα α = (, - ), β = (, - ) και γ = (, - ). Σωστή είναι η σχέση: Α. α = β Β. α. γ = β Γ. α // β // γ. α γ Ε. α = β - γ 7. Στο τρίγωνο ΑΒΓ η ΒΕ είναι διάµεσος Το άθροισµα ΒΑ + ΒΓ ισούται µε: Α. ΒΕ Β. ΓΑ Γ. ΕΒ. ΒΕ Ε. ΑΓ 8. Τα διανύσµατα α = (λ, 4) και β = (λ - 4, ) είναι κάθετα. Ο πραγµατικός αριθµός λ ισούται µε: Α. 0 Β. - Γ.. 4 Ε Τα διανύσµατα α = (λ, λ) και β = (, - ) είναι παράλληλα. Ο λ ισούται µε: Α. - Β. - Γ.. Ε. 55

8 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 0. ίνονται τα διανύσµατα α = (-, 4) και β = (3, - ). Η σχέση α + κ β = 0 ισχύει µε: Α. κ = 3 Ε. κανένα κ R Β. κ = - 3 Γ. κ = -. κ =. ίνεται το διάνυσµα α = (, - ). Παράλληλο προς το διάνυσµα α είναι το: Α. x = (-, ) Β. y = (, ) Γ. z = (-, ). ω = (, - ) Ε. v = (, - ). Αν κ =, ν = 3, κ. ν = - 3 και 0 θ = ( κ, ν ) < π, τότε η γωνία θ ισούται µε: Α. 0 Β. 30 Γ Ε Είναι α. β = 0. Από τις παρακάτω σχέσεις δεν µπορεί να ισχύει: Α. α = 0 Β. β α Γ. α = β και ( α, β ) = π. ( α, β ) = π 4 Ε. α = β = και ( α, β ) = π 6 4. Σύµφωνα µε το σχήµα, το α. β ισούται µε: Α. α. β Β. - α. β Γ. 0. α. β Ε. - α. β 5. Σύµφωνα µε το σχήµα, το α. β ισούται µε: Α. 0 Β. α. β Γ.- α. β. 3 α. β Ε. - 3 α. β 56

9 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6. Σύµφωνα µε το σχήµα, το α. β ισούται µε: Α. α. β Β. α. β Γ. 3 α. β. - α. β Ε. - 3 α. β 7. Στο σχήµα το ΑΒΓ είναι τετράγωνο µε πλευρά 4 cm. Ποια από τις παρακάτω ισότητες είναι λανθασµένη; Α. ΑΒ.ΓΒ = 0 Β. ΑΟ.ΑΒ = 8 Γ. ΑΒ.ΑΓ = 6. ΑΒ.Γ = - 6 Ε. ΟΒ. ΒΑ = 8 8. Αν α είναι µη µηδενικό διάνυσµα και β ένα οποιοδήποτε άλλο διάνυσµα, τότε το γινόµενο α. β ισούται µε: Α. α.προβ β α Β. α.προβ α. α.προβ α β β Ε. β.προβ β α Γ. β.προβ α β 9. Τα διανύσµατα α και β είναι µη µηδενικά. Το συν ( α, β ) ισούται µε: α Α. β α β Β. α.β α.β α.β Γ. α β α.β α.β. Ε. α + β α + β 57

10 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 3. Στο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ είναι: ΑΒ = α, Α = β. Να αντιστοιχήσετε κάθε διάνυσµα της στήλης (Α) µε το ίσο του της στήλης (Β). Α. ΑΓ Β. ΓΒ Γ. Γ. Β. - α. α + β 3. β - α 4. α - β 5. - β 6. α - β 4. Στο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ είναι: Α = α, Γ = β και Μ µέσο της ΒΓ. Να αντιστοιχήσετε κάθε διάνυσµα της στήλης (Α) µε το ίσο του της στήλης (Β). Α. ΑΓ Β. Β Γ. Μ. β - α. α + β 3. α - β 58

11 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΑΜ 4. β - α 5. β + α 6. α - β 5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) µε αυτά της στήλης (Β) Σχήµα Τιµή του x Α.. α + β - γ. α + β + γ Β ( α + β + γ ) 4. α - β - γ 5. β + γ - α Γ. 6. β - γ - α. 59

12 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 6. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) µε αυτά της στήλης (Β) Μέτρο Α. - 8 i + j. Β. x i + ψ j Γ. (ηµθ) i - (συνθ) j. ηµθ + συνθ (x - ψ) i + xψ j 4. x + ψ 5. ηµθ - συνθ x + ψ 7. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) µε αυτά της στήλης (Β) Συντελεστής διεύθυνσης Α. i + j Β. i Γ. j. i - j δεν ορίζεται

13 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 8. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) µε αυτά της στήλης (Β) Γωνία Α. - 3 i + 3 Β. (, ) Γ. (, 3 ). (-, ) 3 j 3π.. 3 π π π 5π π 9. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) µε αυτά της στήλης (Β) Κάθετο διάνυσµα Α. α = (κ, ) Β. β = (κ, - ) Γ. γ = (κ +, κ). δ = (0, κ ). e = (0, κ). u = (/κ, ) 3. v = (,/κ) 4. w = (, - κ) 5. r = (κ, - κ -) 6. m = (κ, 0) 6

14 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 0. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) µε αυτά της στήλης (Β) Μέτρο Α. (, - ) Β. (ηµθ, συνθ) Γ. (, ). (, 3 ) Στο κανονικό εξάγωνο ΑΒΓ ΕΖ να αντιστοιχίσετε κάθε διάνυσµα της αριστερής στήλης (Α) µε το ίσο του της δεξιάς στήλης (Β). Α. ΑΒ. Ζ Β. ΑΓ. ΑΓ Γ. ΓΒ 3. Α. ΑΕ 4. Ε 5. ΕΖ 6. ΓΖ 6

15 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ίνεται ότι α = β = γ = και ( α, β ) = π 6, ( α, γ ) = π. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης (Α) µε αυτά της στήλης (Β) Εσωτερικό γινόµενο Τιµή Α. α. β Β. α. γ Γ. γ. β Στο διπλανό σχήµα το ΑΒΓ είναι ρόµβος µε γωνία Α = 60 και πλευρά 6 cm. Αν Ο το σηµείο τοµής των διαγωνίων του, να αντιστοιχήσετε τα εσωτερικά γινόµενα της στήλης (Α) µε τις αντίστοιχες τιµές της στήλης (Β). Εσωτερικό γινόµενο Τιµή Α. ΟΑ.ΟΒ Β. ΑΒ.Α

16 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. ΑΒ.Γ. Α.Γ Στο σχήµα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α και έχει γωνία Β = 60. Αν η υποτείνουσά του ΒΓ είναι 8 cm. Να αντιστοιχήσετε τα εσωτερικά γινόµενα της στήλης (Α) µε τις αντίστοιχες τιµές της στήλης (Β). Εσωτερικό γινόµενο Τιµή Α. ΑΒ.ΓΑ Β. ΒΑ.ΒΓ Γ. ΒΑ.ΓΒ Να γίνουν οι παρακάτω ερωτήσεις διάταξης:. Να γράψετε τα διανύσµατα α, β, γ, δ σε µια σειρά, ώστε καθένα να έχει µικρότερο µέτρο από το επόµενό του, αν α = (3, 0), β = (, - 3), γ = ( 3, ), δ = (ηµθ, συνθ). 64

17 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 3. ίνεται ότι α = β = γ = δ και ( α, β ) = π 6, ( α, γ ) = π 4, ( α, δ π ) =. Να γράψετε 3 σε µια σειρά από το µικρότερο προς το µεγαλύτερο τα εσωτερικά γινόµενα: α. β, α. δ, α. γ, β. δ, γ. δ ίνονται τα διανύσµατα: α = (, ), β = ( -, ), γ = ( -, - ), δ = (, ). Να τα γράψετε σε µια σειρά, ώστε ο συντελεστής διευθύνσεως καθενός να είναι µικρότερος από τον συντελεστή διευθύνσεως του εποµένου του. 4. Σε ένα κύκλο παίρνουµε χορδές ΑΒ, ΑΓ, Α, ΑΕ µε µήκος ίσο αντιστοίχως προς τις πλευρές του κανονικού εξαγώνου, ισοπλεύρου τριγώνου, τετραγώνου και κανονικού δεκαγώνου, που εγγράφονται σ αυτό. Να γράψετε σε µια σειρά από το µικρότερο προς το µεγαλύτερο τα: ΑΒ, AΓ, A, AE. 6. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: α = (-, ) β = (, - 3 ) µέτρο διανύσµατος γωνία ( O x, α ) γ = ( - 3, 3 3 ) δ = ( 3, ) u = (, ) 7. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, εάν τα διανύσµατα u και ν είναι κάθετα σε καθεµιά από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 65

18 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιανύσµατα τιµή του x u = (3, - 5) και ν = (0, x) u = (x, 4) και ν = (, - ) u = (3x, - 3) και ν = (x, 4) 8. Να συµπληρωθούν οι στήλες στον παρακάτω πίνακα: Σχετική θέση Σχετική θέση Σχετική θέση ιανύσµατα του α ως προς τους άξονες x x, ψψ, του β ως προς τους άξονες x x, ψψ, των α και β µεταξύ τους α β (γωνία που σχηµατίζει) (γωνία που σχηµατίζει) (κάθετα ή παράλληλα) (, 0) (0, - 3) (, ) (- 3, 3) (, ) (3, 3) (0, ) (-, 0) 66

19 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. ίνεται ότι το τετράπλευρο ΑΒΓ είναι ρόµβος. Καθεµία από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστή ή λάθος. Αν είναι σωστή, κυκλώστε το γράµµα Σ, αν είναι λάθος κυκλώστε το Λ. (i) (iii) ΑΒ= Γ Σ Λ (ii) ΑΒ= Β Σ Λ Γ ΑΒ= Σ Λ (iv) ΑΒ = Γ Σ Λ (v) Α ΑΒ= Σ Λ (vi) ΑΒ = ΒΓ Σ Λ. Αν Α, Β, Γ και είναι τέσσερα σηµεία, να συµπληρώσετε τις ισότητες: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ΑΒ +ΒΓ =... (vi) A Γ+ Γ Β =... ΑΒ B=... (vii) ΓΒ + Β Α =... + =... ΑΒ + ΒΓ Γ (viii) Α + Β+ ΒΑ=... Β Γ =... (ix) ΑΒ + Β Γ ΑΓ =... AB + =... Β Γ 3. Αν O είναι το σηµείο τοµής των διαγωνίων του παραλληλόγραµµου ΑΒΓ, να συµπληρώσετε τις ισότητες: (i) (ii) (iii) ΑΒ +Β =... (iv) ΑΓ ΒΓ ΑΒ=... ΑΓ + Β=... (v) =... ΑΓ + ΑΟ ΓΟ + + =... ΑΒ + Α ΒΓ Γ 4. Για τα διανύσµατα του διπλανού σχήµατος να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. i) AM+ MB > AN+ NB Μ ii) AM+ MB = AN+ NB iii) AM+ MB < AN+ NB Α Ν Β 67

20 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5. Σε ένα σύστηµα συντεταγµένων στο επίπεδο δίνεται το σηµείο Α ( 3, ). Να συµπληρώσετε τις ισότητες: (i) Συµµετρικό του Α ως προς τον x x : Α (...,...) (ii) Συµµετρικό του Α ως προς τον y y : Α (...,...) (iii) Συµµετρικό του Α ως προς την αρχή O: Α 3(...,...) (iv) Συµµετρικό του Α ως προς τη διχοτόµο της xoy : Α (...,...) 6. ίνονται τα σηµεία Α ( 3,), Β (6,5), Γ ( 4, ), (3, 3) καιε ( 3,5). Να συνδέσετε µε µια γραµµή κάθε διάνυσµα της πρώτης στήλης µε τις συντεταγµένες του στη δεύτερη στήλη ΑΒ ( 0, 4) ΑΓ ( 3,4) ΑΕ ( 7,3) Α ( 6,4) ΒΕ ( 9,0) Συντεταγµένες διανύσµατος 4 7. ίνονται τα σηµεία Α ( 3,), Β ( 4,5), Γ ( 3, ), (3, 4). Να συνδέσετε µε µια γραµµή κάθε τµήµα της πρώτης στήλης µε τις συντεταγµένες του µέσου του στη δεύτερη στήλη. Τµήµα ΑΒ ( 0,0) ΒΓ Συντεταγµένες µέσου 7, Γ 7 3, ΑΓ ( 0, 3) 8. Να βάλετε σε κύκλο τον αριθµό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (i) ίνεται το διάνυσµα α =( 3, ) και τα σηµεία ( 4, ) διανύσµατα είναι ίσο µε το α :. ΑΒ. Α, Β (,7), (0,3) ΑΓ 3. Β 4. Β 5. Γ και (,5 ). Ποιο από τα Γ 68

21 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ii) ίνεται το διάνυσµα α =( 3, ). Ποιο από τα διανύσµατα είναι παράλληλο µε το α :. β =(8,4). γ = ( 4, ) 3. δ =( 6,3). 9. ίνονται τετράγωνο ΑΒΓ µε κέντρο Ο και πλευρά α. Να βρείτε ως συνάρτηση του α τα εσωτερικά γινόµενα: Γ O B Α (i) (ii) (iii) ΑΒ Α (iv) ΟΑ ΟΓ ΑΒ ΑΓ (v) ΑΒ Γ ΟΑ ΟΒ (vi) ΑΒ Γ. 0. Τα διανύσµατα u και v έχουν µέτρα και 3 αντιστοίχως. Να βρείτε το γινόµενο γωνία των διανυσµάτων αυτών είναι: i) 0 0 ii) 0 30 iii) 0 60 iv) 0 90 v) 0 0 vi) 0 50 vii) u v, αν η. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: Αν u v= u w και 0 u, τότε Α. v = w Β. v // w Γ. u v w. u v+ w.. Να συνδέσετε µε µια γραµµή κάθε ζεύγος διανυσµάτων της πρώτης στήλης µε το είδος της γωνίας τους που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη. ιανύσµατα. u= ( 7,5), v= (,). u= ( 3,4), v= (, ) 3. u= ( 3,5), v= (6,0) 4. u= ( 0, ), v= ( 5,4) 5. u= (,3), v= (3,) 6. u= ( κ, λ), v= ( λ, κ) Γωνία ορθή οξεία αµβλεία 69

22 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 3. Για τα διανύσµατα του παρακάτω σχήµατος να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: (i) AB A > AB AΓ (ii) AB A < AB AΓ (iii) AB A = AB AΓ Α Γ Β 70

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ03 ΡΟΔΟΣ, ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα