ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο α β (Μονάδες 8 β Αν τα διανύσματα και είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ.(μονάδες 10 γ Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος. (Μονάδες 7 ^ 1 α Ισχύει:, 4. β Αν τα διανύσματα και είναι κάθετα τότε το εσωτερικό τους γινόμενο είναι ίσο με μηδέν, δηλαδή: αντικαθιστώντας τις τιμές από την υπόθεση και το ερώτημα (α προκύπτει ισοδύναμα: γ Άρα 4 6. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18558 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι: ΑΒ =(-4,-6 και ΑΓ =(,-8. α Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος ΑΜ, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος του τριγώνου ΑΒΓ. (Μονάδες 7 β Να αποδείξετε ότι η γωνία ˆ είναι οξεία. (Μονάδες 10 γ Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(,1, να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. (Μονάδες 8 1

2 α ΑΜ διάμεσος επομένως, 1 (-4+,-6-8=(-1,-7. β συν ˆ = >0, άρα η ˆ <90 ο x - = -4 x = -1 γ =(-4,-6 (x B -,y B -1=(-4,-6 B B, άρα Β(-1,-5 yb-1= -6 y B = -5 x - = x = 5 =(,-8 ( x Γ -,y Γ -1=(,-8 Γ Γ, άρα Γ(5,-7 yγ -1= -8 y Γ = -7. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18581 Έστω τα διανύσματα α και β για τα οποία : α β και α,β 60. α Να αποδείξετε ότι α β (Μονάδες 10 β Να υπολογίσετε τα μέτρα των διανυσμάτων α β και α β (Μονάδες 15 α Έχουμε: α α β β Επομένως α β α β συν60 1 β Είναι 4 14 α α β α β α α β β α β Επομένως α β α α β α β α α β β α β Επομένως α β 6

3 4. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18598 Δίνονται τα διανύσματα 6 9, και 1,6, όπου α Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο (Μονάδες 8 β Να βρείτε τις τιμές του κ, ώστε τα διανύσματα και να είναι κάθετα. (Μονάδες 9 γ Για κ=1 να βρείτε το διάνυσμα. α 6 9 6( β γ Για κ=1 έχουμε 6 9,1 άρα ( 1,6 (4, (,8 1 4, και 1,6 5. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_1860 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό συνδυασμό των και. (Μονάδες 1 β Να δείξετε ότι τα διανύσματα και είναι παράλληλα. (Μονάδες 1 α Θεωρώντας ως σημείο αναφοράς το Α, έχουμε για το διάνυσμα : 5 ( β Για να δείξουμε ότι τα διανύσματα και είναι παράλληλα, αρκεί να βρούμε έναν αριθμό τέτοιο, ώστε. Από το προηγούμενο ερώτημα, έχουμε: ( Άρα //.

4 6. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18604 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Ε, Ζ σημεία τέτοια ώστε:,. 5 7 α Να γράψετε τα διανύσματα και ως γραμμικό συνδυασμό των και. (Μονάδες 1 β Να δείξετε ότι τα σημεία Β, Ζ, και Ε είναι συνευθειακά. (Μονάδες 1 α Ε Ζ Δ Γ Είναι: (Ισχύει ότι λόγω του κανόνα του παραλληλογράμμου Είναι: 5 = 1- ΑΒ- ΑΔ = ΑΒ- ΑΔ β Αρκεί να δείξω μια σχέση της μορφής ΖΒ = λεζ, λ R Είναι: 5 και Άρα //, συνεπώς τα σημεία Β, Ζ και Ε είναι συνευθειακά. 4

5 7. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18605 Δίνονται τα διανύσματα: = +4, = +, =5-5,όπου και είναι τα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων xx και yy αντίστοιχα. ΑΝα βρείτε τις συντεταγμένες των και (Μονάδες:1 ΒΝα εξετάσετε αν τα Α,Β,Γ μπορούν να είναι κορυφές τριγώνου (Μονάδες:1 αεπειδή γνωρίζουμε τα,,,συναρτήσει των και από τον ορισμό συντεταγμένων διανύσματος θα πάρουμε: =(,4, =(,1, =(5,-5. Θεωρώντας Ο ως σημείο αναφοράς παίρνουμε: = - =(,1-(,4=(-,1-4=(1,- = - =(5,-5-(,1=(5-,-5-1=(,-6 βπαίρνοντας ορίζουσα για τα και έχουμε: det(, = =-6+6=0,επομένως και επειδή υπάρχει κοινό σημείο το Β, τα σημεία Α,Β,Γ θα είναι συνευθειακά άρα δεν αποτελούν κορυφές τριγώνου. 8. ΘΕΜΑ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ_18609 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι λ λ, ΑΓ λ λ, όπου λ και λ, και Μ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ α Να αποδείξετε ότι λ λ (Μονάδες 7 β Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία το διάνυσμα ΑΜ είναι κάθετο στο διάνυσμα α λ λ (Μονάδες 8 γ Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10 α Από τον τύπο της διανυσματικής ακτίνας μέσου τμήματος, αν θεωρήσουμε το Α ως σημείο αναφοράς, έχουμε ΑΜ ΑΒ ΑΓ λ λ λ λ. β Ο συντελεστής διεύθυνσης του α είναι λ α λ λ και του ΑΜ είναι λ 5

6 λ ΑΜ λλ, έχουμε ΑΜ α. Άρα λ α λ ΑΜ λ λ λ ή λ Από την υπόθεση όμως λ, συνεπώς λ. γ Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ δίνεται από τον τύπο: ΑΒΓ ΑΓ Για λ προκύπτει: ΑΒ και ΑΓ, τότε ΑΓ Άρα ΑΒΓ ΑΓ τ.μ 6

7 9. Δίνονται τα διανύσματα ( 4, και (1,, όπου Ο είναι η αρχή των αξόνων. α Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα και είναι κάθετα. (Μονάδες 4 β Αν Γ(α,β είναι σημείο της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α και Β, τότε : i. Να αποδείξετε ότι (,4 και ( 4, (Μονάδες 5 ii. Να αποδείξετε ότι 4 10 (Μονάδες 6 iii. Αν επιπλέον τα διανύσματα και είναι κάθετα, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Γ. (Μονάδες 10 α ( 4, (1, 41 ( β άρα. i. ( 1, (4, (,4 ii. iii. και (, (4, ( 4, Το Γ είναι σημείο της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α και Β δηλ. με άπλα λόγια τα σημεία Α, Β και Γ είναι συνευθειακα άρα : 4 // det, 0 0 ( 4( (1 0 (, (, ( Τις σχέσεις (1 και ( τις κάνω σύστημα : προσθέτω κατά μέλη και έχω : και Άρα,

8 10. ΘΕΜΑ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ :18616 Δίνονται τα διανύσματα,, και, R. α Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο β Αν ισχύει τότε : i Να αποδείξετε ότι κ=- a για τα οποία ισχύουν, 1,, 60 ii Να υπολογίσετε το μέτρο του iii Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα είναι κάθετα α Eίναι a b a b a b a b β i Έχουμε.., iiγια κ=- έχουμε iii Έχουμε ( ( 7 14 Οπότε τα διανύσματα είναι κάθετα. 8

9 9 11. ΘΕΜΑ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ_18618 α Να εξετάσετε πότε ισχύει καθεμία από τις ισότητες : και (Μονάδες 10 β Δίνονται τα διανύσματα,, για τα οποία ισχύουν : 0 και 7 4. i. Να αποδείξετε ότι : και (Μονάδες 8 ii. Να αποδείξετε ότι : 0 7 (Μονάδες 7 α ( ( (. Ομοίως : ( (. β i. Έστω : 7 4, άρα, 4 και 7. 0 ( ( , ( 1, ( 4 1, ( Άρα 0, ( δηλ. 0 ( ( , ( 8, ( 7 4 1, ( Άρα 180, ( δηλ.. ii. Αφού με 0 Άρα : (αφού 0

10 4 Άρα, οπότε από τη σχέση : 0 με αντικατάσταση του 4 έχω : ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_0054 Θεωρούμε τα σημεία Ρ,Λ, Κ και Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση 5 α Να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ,Λ και Μ είναι συνευθειακά. β Για τα παραπάνω σημεία Κ, Λ και Μ να δείξετε ότι ισχύει Όπου Α και Β είναι σημεία του επιπέδου. α 5 Άρα τα Λ,Κ,Μ συνευθειακά. β (Μονάδες 10 (Μονάδες 15 που ισχύει από το προηγούμενο ερώτημα. 10

11 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ :0055 Θεωρούμε τα σημεία Α α 1,, Βα,4 και Γ 4,5α 4, α R. α Να βρείτε τα διανύσματα ΑΒ, ΒΓ. β Να βρείτε για ποια τιμή του α, τα Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. (Μονάδες 8 (Μονάδες 10 γ Ανα 1, να βρείτε αριθμό λ ώστε ΑΓ λαβ. (Μονάδες 7 α Το διάνυσμα ΑΒ έχει συντεταγμένες: Β Α Β Α ΑΒ χ χ, ψ ψ α α 1, 4 1,1 Το διάνυσμα ΒΓ έχει συντεταγμένες : ΒΓ χ χ, ψ ψ 4 α, 5α α, 5α. Γ Β Γ Β β Τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά αν και μόνο αν τα διανύσματα ΑΒ, ΒΓ είναι παράλληλα, δηλαδή, αν και μόνο αν det AB, ΒΓ det AB, ΒΓ α 1 ( 4 α 0 4 α 5α Έχουμε : 5α 4 α 0 4α 4 α 1 γ Αν α 1 τότε τα σημεία είναι : Α,, Β1,4 και Γ 4,9. Οι συντεταγμένες του ΑΓ είναι : ΑΓ χ χ, ψ ψ 4, 9 6, 6 Είναι :. Γ Α Γ Α α 6 λ 1 ΑΓ λαβ 6, 6 λ 1,1 λ 6 6 λ Θέμα ΚΩΔΙΚΟΣ :0061 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με τρεις κορυφές τα σημεί 1,1, 4,, α Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών του. (Μονάδες 9 β Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Κ των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ, καθώς και τις συντεταγμένες της κορυφής Β. (Μονάδες 16,. 11

12 α β Το σημείο Κ είναι μέσο του ΑΓ, άρα,, ή,. Το σημείο Κ είναι μέσο του ΒΔ, άρα: Έστω x,y. 5 x 5 x x, ό ί,1. y 4 y y ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_0071 Θεωρούμε τα σημεία 1, 4 και 5 1,,. α Να γράψετε το AB συναρτήσει του α και να βρείτε το α ώστε AB 10. (Μονάδες 1 β Έστω. Να βρείτε σημείο Μ του άξονα xx ώστε το τρίγωνο να είναι ισοσκελές με βάση την. (Μονάδες 1 α Έχουμε: AB 5 1 1, , 4, 5, οπότε είναι: AB : 1. 1 AB : E. Η ρίζες της είναι: έχει διακρίνουσα: Έχουμε : ή, x,0 σημείο του άξονα x x. β Έστω Για, είναι: , οπότε οι επομένως:. A 5,6 5 x 6 0 x 10x 5 6 x 10x 61, Ακόμη είναι 1

13 11, B 11 x 0 x x 11 4 x x 15. Για να είναι το είναι ισοσκελές τρίγωνο με βάση την, πρέπει και αρκεί να τα σημεία Μ,Α,Β να μην είναι συνευθειακά και να ισχύει: x 10x 61 x x 15 x 10x 61 x x 15 10x x x 64 x, ά, 0. 16, 0, έ ,6 0,6, 11, 0,, det, 0, ό ύ, ί 17 ά, έ ί,, ί ά ά ί έ ώ. 16 ά ύ ό ύ ίί, ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_ 007 Δίνονται τα σημεία,, 1,5 και, 4 α Να αποδείξετε ότι σχηματίζουν τρίγωνο.. β Να βρείτε το συμμετρικό του ως προς το μέσο της. γ Τι σχήμα είναι το ΑΒΓΔ; Να αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας. ΛΥΣΗ: α Βρίσκουμε τα διανύσματα AB και A. AB ( x x, y y ( 1,5 (, A ( x x, y y (, 4 ( 4, 7 (Μονάδες 8 (Μονάδες 10 ( Μονάδες 7 1

14 Παρατηρούμε ότι det( AB, A Άρα τα AB και A είναι μη συγγραμμικά και επομένως τα,, σχηματίζουν τρίγωνο. β Το σημείο Μ είναι μέσο της ΑΓ άρα x x x x 0 x 1 y y 4 y y y Επομένως 1 0,. Έστω ( x, y το συμμετρικό του Β ως προς το Μ. Το σημείο Μ είναι μέσο και της ΔΒ, οπότε: Άρα Δ(1,-6. γ 1 ος τρόπος: x x y y x y x x x y y y x x x y y y x x y 5 1 y 6 Παρατηρώ ότι στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ οι διαγώνιες διχοτομούνται, εφόσον το Μ είναι μέσο της ΑΓ και ΒΔ, άρα παραλληλόγραμμο. ος τρόπος: Βρίσκουμε το διάνυσμα ( x x, y y ( 1, 4 6 (, Παρατηρώ ότι ( ( ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο. // 14

15 17. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_ 0148 Δίνονται τα διανύσματα i j, i 5j και 7,. α Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα,, είναι μη συγγραμμικά ανά δύο. (Μονάδες 10 β Να γραφεί το διάνυσμα ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων και. (Μονάδες 15 α Είναι : i j 1,, i 5 j, 5 και 7, με αντίστοιχους συντελεστές διεύθυνσης :, και. 7 Οι συντελεστές διεύθυνσης είναι ανά δύο διαφορετικοί οπότε τα διανύσματα,, είναι μη συγγραμμικά ανά δύο. β Αρκεί να προσδιορίσουμε πραγματικούς αριθμούς, ώστε να είναι:. Είναι 7, 1,, 5 7,,, 5 7,, Επομένως

16 18. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_005 Δίνονται τα διανύσματα α, β με β α 4 και α β 8 α Να υπολογίσετε τη γωνία (α, β β Να αποδείξετε ότι β α 0. (Μονάδες 10 (Μονάδες 15 α Έστω (α, β φ και Έχουμε ότι : 0 (α, β 180. β 4. β α 4 α 4 α. αβ 8 β 4, α α β α β συνφ 8 4συνφ συνφ 1 β Αφού τα διανύσματα α, β είναι αντίρροπα, θα υπάρχει λ 0 τέτοιος ώστε β α α0 λ0 β λ α β λ α α λ α λ λ λ Άρα β α β α ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_0056, Έστω και δύο διανύσματα με, ανα υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα και βνα βρείτε το μέτρο του διανύσματος. α Είναι:. 5 και. 6 (Μονάδες 16 (Μονάδες 9 16

17 5, β Είναι Απ όπου έπεται ότι: , 0. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_0070 Έστω, δύο διανύσματα του επιπέδου για τα οποία ισχύουν 9, 1 και (, ανα βρείτε τα μέτρα των διανυσμάτων, και το εσωτερικό γινόμενο. (Μονάδες 1 βνα υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος. (Μονάδες 1 ΛΥΣΗ: α Για τον υπολογισμό των μέτρων των διανυσμάτων,, επιλύουμε το σύστημα 9 : 1. Είναι 17

18 Επομένως το εσωτερικό γινόμενο είναι ίσο με : 1 (, β Για το μέτρο του διανύσματος έχουμε: ( Απ όπου έπεται ότι 61.. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0057 π Δίνονται τα διανύσματα α,β,με α 1, β και α,β. Να υπολογίσετε τα εξής: α το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων α, β και κατόπιν την τιμή της παράστασης α α (β β το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων α β και β α. (Μονάδες 10 ΛΥΣH : π α Είναι: α 1, β,και α,β,οπότε έχουμε (Μονάδες 15 1 αβ α. β.συνα,β και α α (β α αβ

19 β Έχουμε α β α β α 4αβ 4β α β α β 1 β α β α β 4αβ 4α β α β α α β β α αβ α β 4αβ α αβ β ,οπότε είναι α β β α συνα β,β α α β. β α ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_0058 Δίνονται τα διανύσματα α ( 1, και β (,.Να υπολογίσετε: ατη γωνία (α,β (ΜΟΝΑΔΕΣ 10 βτο διάνυσμα α β (α β α (ΜΟΝΑΔΕΣ 15 α Είναι α ( 1 1 4, β 9 1 και α β 1. Επομένως α β 1 συν(α,β α β απ όπου έπεται ότι 0 (α,β 60. β Είναι α β (α β α α β (α β α = β ( α 4β 1α 4(, 1( 1, (4,1 (1, 1 (4 1,

20 4. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ _0059 Δίνονται τα διανύσματα α ( 1, και 1 β,. α Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος α β (μονάδες 10 β Να βρείτε τον θετικό αριθμό x για τον οποίο τα διανύσματα και x, x 1 κάθετα.(μοναδες 15 1 α α β 1,, 1, 4, 1, 4 β Θέλουμε 0 x 4x 1 0 x 4x 4 0. είναι Η διακρίνουσα Δ και οι ρίζες x , 6 6 x Συνεπώς ο θετικός αριθμός x που ζητάμε είναι ο x. 5. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_ 0050 Δίνονται τα διανύσματα (1, 7 και (,4. α Να βρεθεί η προβολή του πάνω στο. (Μονάδες 10 β Να αναλύσετε το σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες, από τις οποίες, η μία να είναι παράλληλη στο. (Μονάδες 15 ΛΥΣΗ: α Η προβολή του πάνω στο είναι ένα διάνυσμα παράλληλο με το. 0

21 Έτσι, έχουμε: // (1 (1 ( Όμως, (1,7 (, και Οπότε, η σχέση ( γίνεται: 0 0 Άρα, από τη σχέση (1 έχουμε: (,4 (,6 β Έστω 1 και οι ζητούμενες συνιστώσες του. Έχουμε: 1. (1 Αν το 1 έχει τη διεύθυνση του, τότε: 1 (, 6 λόγω του α ερωτήματος. Οπότε, από τη σχέση (1, έχουμε: 1 (1,7 (,6 (,1 6. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_005 Δίνονται τα διανύσματα, α Να υπολογίσετε τα 1, 7 και 1 με και (Μονάδες 6 β Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος (Μονάδες 9 γ Να βρείτε την προβολή του στο διάνυσμα (Μονάδες 5 ΛΥΣΗ: 1

22 α β a ==== ( Άρα 1 1 γεπειδή Τότε προβ // και 0 υπάρχει R ώστε προβ. 7 προβ Επομένως προβ 4 7. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_0069 Δίνονται τα διανύσματα α = (, - και 1 β = (1, α Να βρείτε την προβολή του α πάνω στο β. (Μονάδες 10 β Να αναλύσετε το α σε δύο κάθετες συνιστώσες από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη με το β. (Μονάδες 15 α Ισχύει ότι α β = β προβ α (1 β Έστω προβ α β α. 1 Το διάνυσμα α είναι συγγραμμικό του β,άρα υπάρχει λ τέτοιο ώστε 1 1 λ α λβ = λ(1, (λ, ( άρα η σχέση (1 με αναλυτική έκφραση εσωτερικού 1 γινομένου γίνεται: 1 1 λ λ (1 1 + (- = 1 λ + λ = 4λ + λ 5λ = λ= 4 5

23 Επομένως από σχέση ( έχουμε : α = προβ α = ( 1 1 β 5, 5. β Εφόσον το α αναλύεται σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες, που η μία είναι παράλληλη στοβ έπεται ότι : α = α α 1 + α 1 α α / /β α προβ α 1 1 β άρα από το α υποερώτημα έχουμε ότι α = α + α α = προβ α + α α α προβ α 1 β β α (, (, α (, - - α = (, Άρα οι ζητούμενες συνιστώσες είναι : α = προβ α = ( 1 1 β 5, 5 και 8 16 α = (,

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 008 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα Γενική επιμέλεια : Στράτης Αντωνέας Copyright : Στράτης Αντωνέας e-mail: stranton@otenet.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα