Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ"

Transcript

1 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο ηίηινο: Νηθνηηληθό νμύ/λαξνπηπξάληε θαη δπζιηπηδαηκία Υπεύζπλνο γηα ηελ αιιεινγξαθία: Διηζάθ Μσπζήο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Ισάλληλα Σει: FAX:

2 2 Πεξίιεςε Σν ληθνηηληθό νμύ είλαη ην παιαηόηεξν ππνιηπηδαηκηθό θάξκαθν πνπ αλαπηύρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ην Μέρξη ζήκεξα είλαη ην κόλν δηαζέζηκν ππνιηπηδαηκηθό θάξκαθν πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο θαη παξάιιεια κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο ιηπνπξσηεΐλεο(α). Δπηπξόζζεηα, ην ληθνηηληθό νμύ κεηώλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο θαη ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Ωζηόζν, ε ρξήζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ θαη θπξίσο ιόγσ ησλ εμάςεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ. Η ιαξνπηπξάληε είλαη έλαο εθιεθηηθόο αλαζηνιέαο ηνπ ππνδνρέα-1 ηεο πξνζηαγιαλδίλεο D2 πνπ κεηώλεη ζεκαληηθά ηε ζπρλόηεηα θαη ηε βαξύηεηα ησλ εμάςεσλ πνπ πξνθαιεί ην ληθνηηληθό νμύ. Πξόζθαηα, θπθινθόξεζε έλαο ζηαζεξόο ζπλδπαζκόο ληθνηηληθνύ νμένο/ιαξνπηπξάληεο ζε έλα θαξκαθεπηηθό ζθεύαζκα πνπ αλακέλεηαη λα βειηηώζεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ. Λέμεηο θιεηδηά: δπζιηπηδαηκία, έμαςε, ιαξνπηπξάληε, ληαζίλε, ληθνηηληθό νμύ

3 3 Nicotinic acid/laropiprant. An overview of its clinical use. Kei A, Liberopoulos E, Elisaf M Department of Internal Medicine, University of Ioannina Medical School, Ioannina, Greece Running title: Nicotinic acid/laropiprant for dyslipidemia Address for correspondence: Moses S Elisaf, MD, FACA, FRSH Department of Internal Medicine University of Ioannina Ioannina Greece Tel.: Fax:

4 4 Abstract Nicotinic acid is the oldest hypolipidemic agent in use, since It possesses broadspectrum lipid-modifying properties including reduction of total cholesterol, low density lipoprotein (LDL) cholesterol and triglycerides. In addition, nicotinic acid is the most potent available hypolipidemic agent for increasing high density lipoprotein (HDL) cholesterol and decreasing lipoprotein (a) levels. Clinical trials have demonstrated that nicotinic acid can decrease cardiovascular disease and total mortality. However, nicotinic acid is underused in the clinical setting due to its high rate of flushing. Recently, European Medicines Agency approved a fixed combination of nicotinic acid with laropiprant that reduces flushing frequency and severity, thereby improving compliance. Key words: dyslipidemia, flushing, laropiprant, niacin, nicotinic acid

5 5 1. Εηζαγσγή Μειέηεο έδεημαλ όηη ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ζηαηηλώλ κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ θαη ζαλάηνπ ζε αζζελείο κε δπζιηπηδαηκία. Ωζηόζν, ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο δελ εμαιείθεη πιήξσο απηόλ ηνλ θίλδπλν. πγθεθξηκέλα νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο έδεημαλ κία κείσζε ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ θαηά 25-35%, έλα εύξεκα πνπ ππνζεκαίλεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκβακάησλ δελ απνηξέπεηαη κε ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο.[1,2] Πνιιά πξόζθαηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη ηα απμεκέλα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ, ηα κεησκέλε επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο, θαζώο θαη ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο ιηπνπξσηεΐλεο(α) απνηεινύλ, όρη κόλν ζεκαληηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αζεξνζθιεξσηηθήο λόζνπ, αιιά θαη πηζαλνύο ζεξαπεπηηθνύο ζηόρνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξόιεςε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ.[3-5] Σν ληθνηηληθό νμύ (ληαζίλε/βηηακίλε Β3) είλαη ην πξώην ππνιηπηδαηκηθό θάξκαθν πνπ αλαπηύρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ην 1955.[6] Απνηειεί ην κόλν δηαζέζηκν ππνιηπηδαηκηθό θάξκαθν πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο θαη παξάιιεια κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο ιηπνπξσηεΐλεο(α). Δπηπξόζζεηα, ην ληθνηηληθό νμύ κεηώλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο θαη ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ.[7] Παξά ηελ απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζηε ζεξαπεία ηεο δπζιηπηδαηκίαο, ε ρξήζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηνπ. Η πην ζπρλή θαη ζεκαληηθή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο είλαη ε έμαςε πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε απειεπζέξσζε πξνζηαγιαλδίλεο D2 (PGD2) ζην δέξκα.[8] Η ιαξνπηπξάληε είλαη έλαο εθιεθηηθόο αλαζηνιέαο ηνπ ππνδνρέα-1 ηεο PGD2

6 6 πνπ κεηώλεη ζεκαληηθά ηε ζπρλόηεηα θαη ηε βαξύηεηα ησλ εμάςεσλ πνπ πξνθαιεί ην ληθνηηληθό νμύ. Μειέηεο έδεημαλ όηη ε ζπγρνξήγεζε ιαξνπηπξάληεο κε ληθνηηληθό νμύ βειηηώλεη ζεκαληηθά ηε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ ζηε ζεξαπεία. Πξόζθαηα, θπθινθόξεζε έλαο ζηαζεξόο ζπλδπαζκόο ληθνηηληθνύ νμένο/ιαξνπηπξάληεο ζε έλα θαξκαθεπηηθό ζθεύαζκα (TREDAPTIVE, Merck).[9] 2. Η επίδξαζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζηα ιηπίδηα ηνπ πιάζκαηνο θαη ε θιηληθή ηεο ζεκαζία. Η επίδξαζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζηα ιηπίδηα ηνπ πιάζκαηνο εμαξηάηαη από ηε δόζε ηνπ θαξκάθνπ, θαζώο θαη από ηελ ππνθείκελε δπζιηπηδαηκία. Κιηληθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ παξαηεξνύληαη κε ηε ρνξήγεζε ελόο δηζθίνπ ηνπ 1 g/ εκέξα, ελώ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο επίδξαζεο ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζην ιηπηδαηκηθό πξνθίι ηνπ αζζελνύο είλαη απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε ηνπιάρηζηνλ δύν δηζθίσλ ηνπ 1 g/ εκέξα. Σν ληθνηηληθό νμύ έρεη πνιιαπιέο δξάζεηο ζηα ιηπίδηα ηνπ πιάζκαηνο. Αλαιπηηθόηεξα, κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο θαηά 5-25%, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαηά 20-50% θαη ηεο ιηπνπξσηεΐλεο(α) θαηά 28-40%, ελώ απμάλεη ηα επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο θαηά 15-35%. [7,8] Η δξάζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζηα ιηπίδηα ηνπ πιάζκαηνο δελ επεξεάδεηαη από ηε ζπγρνξήγεζή ηνπ κε ζηαηίλεο. (Πίλαθαο 1)[10-13] ηε κειέηε HATS[14] (HDL-Atherosclerosis Treatment Study) 160 αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν, ρακειά επίπεδα HDL ( 35 mg/dl γηα ηνπο άλδξεο θαη 40 mg/dl γηα ηηο γπλαίθεο) θαη επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο 145 mg/dl ηπραηνπνηήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε α) ζπλδπαζκό ζηκβαζηαηίλεο (10-20 mg/εκέξα) κε ληθνηηληθό νμύ (2-4 g/εκέξα), β)

7 7 αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο, γ) ζπλδπαζκό ζηκβαζηαηίλεο κε ληθνηηληθό νμύ θαη αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο ή δ) εηθνληθό θάξκαθν, γηα 3 ρξόληα. Σν πξσηνγελέο θαηαιεθηηθό ζεκείν ήηαλ ε κεηαβνιή ηεο ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ κε ηε ρξήζε αξηεξηνγξαθίαο θαη ε εκθάληζε θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ (ζάλαηνο, νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην ή επαλαγγείσζε). ηελ νκάδα ησλ αζζελώλ πνπ έιαβε εηθνληθό θάξκαθν ε ζηέλσζε ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ επηδεηλώζεθε θαηά 3,9%, ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ κόλν αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο επηδεηλώζεθε θαηά 1,8% (p=0,16 ζε ζύγθξηζε κε ην εηθνληθό θάξκαθν), ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ηνλ ηξηπιό ζπλδπαζκό ζηκβαζηαηίλεο, ληθνηηληθνύ νμένο θαη αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ επηδεηλώζεθε κόλν θαηά 0,7% (p=0,004 ζε ζύγθξηζε κε ην εηθνληθό θάξκαθν), ελώ αληίζεηα ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ην ζπλδπαζκό ληθνηηληθνύ νμένο-ζηκβαζηαηίλεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ θαηά 0,4% (p=0,004). Καξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα παξαηεξήζεθαλ ζην 24% ησλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν, ζην 3% ησλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ ζηκβαζηαηίλε-ληθνηηληθό νμύ, ζην 21% ησλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο θαη ζην 14% ησλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ ηνλ ηξηπιό ζπλδπαζκό ζηκβαζηαηίλεο, ληθνηηληθνύ νμένο θαη αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ (p=0,04 γηα όιεο ηηο νκάδεο ησλ αζζελώλ ζε ζύγθξηζε κε ην εηθνληθό θάξκαθν). Δπνκέλσο, παξαηεξήζεθε κείσζε θαηά 90% ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ ζηνπο αζζελείο πνπ αληηκεησπίζζεθαλ κε ην ζπλδπαζκό ζηκβαζηαηίλεο-ληθνηηληθνύ νμένο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ αληηκεησπίζζεθαλ κε εηθνληθό θάξκαθν (p=0,03). πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε HATS έδεημε όηη ν ζπλδπαζκόο ζηκβαζηαηίλεο-ληθνηηληθνύ νμένο βειηηώλεη ζεκαληηθά ηόζν ηελ εμέιημε ηεο αζεξσκαηηθήο λόζνπ ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ, όζν θαη

8 8 ηελ θιηληθή εηθόλα ησλ αζζελώλ κε ζηεθαληαία λόζν θαη ρακειά επίπεδα HDL ρνιεζηεξόιεο, ελώ ε πξνζζήθε αληηνμεηδσηηθώλ βηηακηλώλ θαίλεηαη όηη κεηώλεη ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο. ηε κειέηε ARBITER 2 [15](Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol 2) 167 αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθή λόζν θαη ρακειά επίπεδα HDL ρνιεζηεξόιεο ( 45 mg/dl) πνπ βξίζθνληαλ ζε αγσγή κε ζηαηίλε ηπραηνπνηήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε ληθνηηληθό νμύ (1g/εκέξα) ή εηθνληθό θάξκαθν γηα 1 ρξόλν. Σν πξσηνγελέο θαηαιεθηηθό ζεκείν ήηαλ ε κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηώλα ηεο θνηλήο θαξσηίδαο 1 ρξόλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Παξαηεξήζεθε όηη ην πάρνο ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηώλα ησλ θαξσηίδσλ απμήζεθε ζεκαληηθά ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν θαηά 0,044±0,100 mm (p<0.01), ελώ παξέκεηλε ζηαζεξό ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ληθνηηληθό νμύ (αύμεζε θαηά 0,014±0,104 mm, p=0,23). ηελ κειέηε Oxford Niaspan[16] 71 αζζελείο ππό αγσγή κε ζηαηίλε πνπ είραλ επίπεδα HDL ρνιεζηεξόιεο <40 mg/dl θαη α) αζεξνζθιεξσηηθή λόζν ησλ θαξσηίδσλ ή β) αζεξνζθιεξσηηθή λόζν ησλ πεξηθεξηθώλ αγγείσλ ή γ) ζαθραξώδε δηαβήηε θαη ζηεθαληαία λόζν ηπραηνπνηήζεθαλ ζε ληθνηηληθό νμύ (2 g/εκέξα) ή εηθνληθό θάξκαθν. Σν πξσηνγελέο θαηαιεθηηθό ζεκείν ηεο κειέηεο ήηαλ ε κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θαξσηίδαο 12 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Με ηε ρξήζε καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (MRI) δηαπηζηώζεθε κεγαιύηεξε ππνζηξνθή ησλ αζεξσκαηηθώλ βιαβώλ ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θαξσηίδαο ζηελ νκάδα ησλ αζζελώλ πνπ έιαβε ληθνηηληθό νμύ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν (-1,64 mm² [95% ΓΔ: -3,12 έσο -0,16, p=0,03]). πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θαξσηίδαο θαηά 1,1±2,6 mm² ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ληθνηηληθό νμύ, ελώ ζηνπο

9 9 αζζελείο πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν παξαηεξήζεθε αύμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θαξσηίδαο θαηά 1,2±3,0 mm². Δπηπιένλ, ην ληθνηηληθό νμύ αύμεζε ηα επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο θαηά 23% θαη κείσζε ηα επίπεδα ηεο LDL ρνιεζηεξόιεο θαηά 19%. εκαληηθή κείσζε παξαηεξήζεθε θαη ζηα επίπεδα ηεο C αληηδξώζαο πξσηεΐλεο (CRP) κεηά από 6 κήλεο ζεξαπείαο κε ληθνηηληθό νμύ, ελώ ην ληθνηηληθό νμύ αύμεζε ηα επίπεδα ηεο αδηπνλεθηίλεο (p=0,03 θαη p<0,01, αληίζηνηρα, ζπγθξηηηθά κε ην εηθνληθό θάξκαθν). Μειέηεο έδεημαλ όηη ηόζν ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο CRP, όζν θαη ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο αδηπνλεθηίλεο βειηηώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ.[17,18] Πξόζθαηα, ζηε κειέηε ARBITER 6-HALTS[19] (Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol 6-HDL and LDL Treatment Strategies in Atherosclerosis) 315 αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν ή ηζνδύλακν ζηεθαληαίαο λόζνπ κε επίπεδα LDL<100 mg/dl θαη HDL<50 mg/dl γηα ηνπο άλδξεο θαη <55 mg/dl γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ιάκβαλαλ ζηαηίλε ηπραηνπνηήζεθαλ ζε εδεηηκίκπε (10 mg/εκέξα) ή ζε ληθνηηληθό νμύ (2000 mg/εκέξα) γηα 14 κήλεο. Σν ληθνηηληθό νμύ ζπζρεηίζζεθε κε κείσζε ηόζν ηνπ κέζεο ηηκήο ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θαξσηίδαο ( ± mm, p<0.001), όζν θαη ηνπ κέγηζηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θαξσηίδαο ( ± mm, p=0.001). Αληίζεηα, δελ παξαηεξήζεθε κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θαξσηίδαο ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ εδεηηκίκπε.[19] πλνιηθά, θαίλεηαη όηη ε ρνξήγεζε ληθνηηληθνύ νμένο ζε ζπλδπαζκό κε κία ζηαηίλε κεηώλεη ηόζν ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ, όζν θαη ηελ εμέιημε ηεο αζεξνζθιήξσζεο. Η κειέηε AIM-HIGH (Atherothrombosis Intervention in Metabolic syndrome with Low HDL-C/High Triglycerides and Impact on Global Health Outcomes) πνπ βξίζθεηαη ζε

10 10 εμέιημε ζα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείαο κε ληθνηηληθό νμύ θαη ζηκβαζηαηίλε γηα ηελ πξόιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ ζε αζζελείο κε επηβεβαησκέλε θαξδηαγγεηαθή λόζν θαη δπζιηπηδαηκία, ζε ζύγθξηζε κε ηε κνλνζεξαπεία κε ζηκβαζηαηίλε.[20] Παξάιιεια, ε κειέηε HPS2-THRIVE έρεη ζηξαηνινγήζεη αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθή λόζν ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ζηκβαζηαηίλε (40 mg) κε ή ρσξίο εδεηηκίκπε (10 mg) γηα ηελ επίηεπμε επηπέδσλ LDL ρνιεζηεξόιεο <100 mg/dl. Δπηπξόζζεηα, νη αζζελείο ζα ηπραηνπνηεζνύλ ζε ληθνηηληθό νμύ/ιαξνπηπξάληε ή εηθνληθό θάξκαθν. θνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα αμηνινγήζεη ην όθεινο από ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο ζε αζζελείο κε ρακειά επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο, όζνλ αθνξά ηελ πξόιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ.[21] 3. Ο κεραληζκόο δξάζεο ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο Σν ληθνηηληθό νμύ επεξεάδεη ην κεηαβνιηζκό ησλ ιηπνπξσηετλώλ δηακέζνπ ηεο αλαζηνιήο ηεο ζύλζεζεο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Σν ληθνηηληθό νμύ πξνζδέλεηαη ζηνλ ππνδνρέα GPR109A, ν νπνίνο εθθξάδεηαη ζηα θύηηαξα ηόζν ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ, όζν θαη ηεο επηδεξκίδαο.[22] Η πξόζδεζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζηνλ ππνδνρέα GPR109A αλαζηέιιεη ηε ιηπόιπζε ζην ιηπώδε ηζηό, πξνθαιώληαο κία δνζνεμαξηώκελε κείσζε ησλ ειεύζεξσλ ιηπαξώλ νμέσλ ζην πιάζκα. Σν ήπαξ πξνζιακβάλεη ηα ειεύζεξα ιηπαξά νμέα θαη ηα ρξεζηκνπνηεί σο ππόζηξσκα γηα ηε ζύλζεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Δπνκέλσο, ε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ ειεύζεξσλ ιηπαξώλ νμέσλ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο επαηηθήο παξαγσγήο ηξηγιπθεξηδίσλ. Δπηπιένλ, ην ληθνηηληθό νμύ αλαζηέιιεη ην έλδπκν αθπινηξαλζθεξάζε ηεο δηαθπινγιπθεξόιεο 2 (DGAT2), πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε

11 11 ζύλζεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζην ήπαξ.[23] Σα επαηηθά ηξηγιπθεξίδηα απνηεινύλ ππόζηξσκα γηα ηε ζύλζεζε ησλ VLDL ζσκαηηδίσλ θαη έηζη ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπο, κεηώλεηαη θαη ε επαηηθή παξαγσγή VLDL. Η κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ VLDL ζσκαηηδίσλ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ LDL ζσκαηηδίσλ, αθνύ ηα ηειεπηαία ζσκαηίδηα απνηεινύλ πξντόλ κεηαβνιηζκνύ ησλ VLDL.[24] Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ην ληθνηηληθό νμύ κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ κηθξώλ ππθλώλ LDL ζσκαηηδίσλ (small-dense LDL)[25] πνπ είλαη ηα πην αζεξνγόλα ζσκαηίδηα[26] θαη απνηεινύλ ζεκαληηθό παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε πξώηκεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ.[27] (Πίλαθαο 1) (ρέδην 1) Ο αθξηβήο κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ην ληθνηηληθό νμύ απμάλεη ηα επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο δελ είλαη γλσζηόο. Ωζηόζν, κειέηεο έδεημαλ όηη ην ληθνηηληθό νμύ δελ απμάλεη ηελ επαηηθή ζύλζεζε ηεο HDL ή ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Α1, ε νπνία είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό ησλ HDL ζσκαηηδίσλ. Αληίζεηα, ην ληθνηηληθό νμύ θαίλεηαη όηη αλαζηέιιεη ηνλ θαηαβνιηζκό ηεο HDL κε πνιιαπινύο κεραληζκνύο. Μειέηεο έδεημαλ όηη ηα επίπεδα ηεο HDL ρνιεζηεξόιεο θαζνξίδνληαη από ην ξπζκό ηνπ θαηαβνιηζκνύ ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Α1 [28] θαη όηη ην ληθνηηληθό νμύ κεηώλεη ην ξπζκό θαηαβνιηζκνύ ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Α1, κεηώλνληαο ηε κεηαθνξά ηεο ζην ήπαξ.[29] Δπηπιένλ, ην ληθνηηληθό νμύ απμάλεη ηελ έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο κεηαθνξέα ABCA1, ε νπνία εθθξάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ θαη δηακέζνπ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε απαξαίηεηε γηα ηε ζύζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ HDL ζσκαηηδίσλ κεηαθνξά ηεο ρνιεζηεξόιεο.[30] (ρέδην 1) Σέινο, άγλσζηνο παξακέλεη ν κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ην ληθνηηληθό νμύ κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο ιηπνπξσηεΐλεο(α).

12 12 4. Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο 4.1.Εξάτειρ Η ζπρλόηεξε αλεπηζύκεηε ελέξγεηα ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο είλαη ε έμαςε. Η έμαςε μεθηλά πάληα από ην πξόζσπν, ζπλνδεύεηαη από έληνλε εξπζξόηεηα, αίζζεκα θλεζκνύ θαη ζεξκόηεηαο θαη κπνξεί λα επεθηαζεί ζηα ρέξηα, ζην ζηήζνο ή αθόκα θαη ζηα θάησ άθξα. Γηαξθεί πεξίπνπ 1 ώξα θαη πνιύ ζπάληα κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από κεγάιε πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. πλήζσο νη εμάςεηο ππνρσξνύλ κεηά από δηάζηεκα 1 εβδνκάδαο (ηαρπθπιαμία), αιιά κπνξεί λα επαλεκθαληζζνύλ ζε αζζελείο πνπ δηέθνςαλ ηελ αγσγή ηνπο γηα δηάζηεκα πεξίπνπ 48 σξώλ.[31] Η έμαςε νθείιεηαη ζηελ αγγεηνδηαζηνιή ηνπ δέξκαηνο, ε νπνία πξνθαιείηαη από ηελ απειεπζέξσζε ηεο πξνζηαγιαλδίλεο D2 (PGD2).[32] Όπσο ζην ιηπώδε ηζηό, έηζη θαη ζην δέξκα ην ληθνηηληθό νμύ πξνζδέλεηαη ζηνλ ππνδνρέα GPR109A. Δλώ όκσο ζην ιηπώδε ηζηό ε ελεξγνπνίεζε ηνπ GPR109A ππνδνρέα πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο ιηπόιπζεο, ζηα θύηηαξα ηνπ Langerhans ζηελ επηδεξκίδα επάγεη ηε ζύλζεζε PGD2. Η PGD2 ζηε ζπλέρεηα πξνζδέλεηαη ζηνλ PGD2-ππνδνρέα-1 πνπ βξίζθεηαη ζηα αγγεία ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ, ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ πλεύκνλα. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ PGD2-ππνδνρέα-1 πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή ηνπ δέξκαηνο θαη έμαςε.[33] (ρέδην 1) Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί όηη ν ίδηνο ππνδνρέαο (GPR109A) πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζην ιηπηδαηκηθό πξνθίι, είλαη ππεύζπλνο θαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ εμάςεσλ. Έρεη παξαηεξεζεί όηη ε ρνξήγεζε αζπηξίλεο θαη άιισλ κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ θαξκάθσλ κεηώλεη ηε ζπρλόηεηα θαη ηε βαξύηεηα ησλ εμάςεσλ πνπ πξνθαιεί ην ληθνηηληθό νμύ, δηακέζνπ ηεο αλαζηνιήο ηεο

13 13 ζύλζεζεο πξνζηαγιαλδηλώλ.[34] Η ιαξνπηπξάληε είλαη έλαο εθιεθηηθόο αλαζηνιέαο ηνπ PGD2-ππνδνρέα-1 πνπ βνεζά ζηελ πξόιεςε ησλ εμάςεσλ. Η αλαζηνιή ηνπ PGD2- ππνδνρέα-1 παξεκπνδίδεη ηελ αγγεηνδηαζηνιή ηνπ δέξκαηνο, ρσξίο λα παξεκβαίλεη ζηε ζύλζεζε ησλ πξνζηαγιαλδηλώλ ή ζηελ αλαζηνιή ηεο ιηπόιπζεο.[35] Παξά ην γεγνλόο όηη ε ιαξνπηπξάληε είλαη έλαο ηζρπξόο αλαζηνιέαο ηνπ PGD2-ππνδνρέα -1 δελ απνηξέπεη ηηο εμάςεηο ζε όινπο ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ληθνηηληθό νμύ. Μειέηεο έδεημαλ όηη ε επίπησζε κεηξίσλ/έληνλσλ εμάςεσλ κπνξεί λα κεησζεί από 50% ζε 24% κε ηελ πξνζζήθε ιαξνπηπξάληεο ζην ληθνηηληθό νμύ. Δπηπξόζζεηα, παξαηεξήζεθε όηη εθηόο από ηε ζπρλόηεηα, ε ιαξνπηπξάληε κεηώλεη θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ εμάςεσλ.[36] πλνιηθά, ην πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ δηέθνςε ηελ αγσγή κε ληθνηηληθό νμύ κεηώζεθε από 16,6% ζε 7,2% κε ηελ πξνζζήθε ιαξνπηπξάληεο.[37] ε κία κειέηε παξαηεξήζεθε όηη νη αζζελείο πνπ έπαηξλαλ ιαξνπηπξάληε καδί κε ληθνηηληθό νμύ γηα δηάζηεκα ηξηώλ κελώλ είραλ παξόκνηα ζπρλόηεηα εκθάληζεο εμάςεσλ κε ηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ εηθνληθό θάξκαθν, ελώ νη εμάςεηο ζπλερίδνληαλ ζηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ κόλν ληθνηηληθό νμύ.[38] Η ιαξνπηπξάληε δελ επεξεάδεη ηελ επίδξαζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζηα ιηπίδηα. ε κία κειέηε κε αζζελείο κε κηθηή δπζιηπηδαηκία, ην ληθνηηληθό νμύ κε ή ρσξίο ιαξνπηπξάληε πξνθάιεζε κείσζε ηεο LDL θαηά 18,4%, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαηά 25,8% θαη αύμεζε ηεο HDL θαηά 20%. Γηα θακία από ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο δελ παξαηεξήζεθε κεηαβνιή κε ηελ πξνζζήθε ηεο ιαξνπηπξάληεο.[38] Δπηπξόζζεηα, παξαηεξήζεθε όηη ε αύμεζε ηεο δόζεο ηεο ιαξνπηπξάληεο ή ε ζύγρξνλε ρνξήγεζε κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ ή αζπηξίλεο κε ηε ιαξνπηπξάληε δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο εμάςεηο ζηνπο αζζελείο πνπ ζπλερίδνπλ λα ηηο εθδειώλνπλ παξά ηε

14 14 ρνξήγεζε ιαξνπηπξάληεο.[39,40] Πηζαλά, γηα ηηο εμάςεηο απηώλ ησλ αζζελώλ λα επζύλνληαη άιιεο νπζίεο, όπσο ε ζεξνηνλίλε θαη ε πξνζηαγιαλδίλε Δ2.[22,41] 4.2. Υπεποςπισαιμία Μία αθόκα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο είλαη ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνύ νμένο ζην πιάζκα. Οθείιεηαη πηζαλά ζην γεγνλόο όηη ην ληθνηηληθό νμύ αληαγσλίδεηαη ην νπξηθό νμύ όζνλ αθνξά ηε λεθξηθή ζσιελαξηαθή απέθθξηζε ηνπ θαη έηζη απμάλεη ηα επίπεδα ηνπ ζην πιάζκα θαηά 5-15%.[42] Η αύμεζε απηή απνθηά θιηληθή ζεκαζία ζε αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα θαη γηα απηό ην ιόγν ε ρνξήγεζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο πξέπεη λα απνθεύγεηαη ζε απηνύο ηνπο αζζελείο, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνύ νμένο. Η ππεξνπξηραηκία αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηε ρνξήγεζε αιινπνπξηλόιεο ( mg/ εκέξα).[24] 4.3. Διαταπασέρ τηρ ομοιοστασίαρ τηρ γλςκόζηρ Μία ζεκαληηθή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο είλαη ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο ηνπ πιάζκαηνο. Ο κεραληζκόο δελ είλαη γλσζηόο. Η αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο απνθηά θιηληθή ζεκαζία ζε αζζελείο κε κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, κε επίπεδα γιπθόδεο λεζηείαο mg/dl ή κε δηαηαξαρή αλνρήο ζηε γιπθόδε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο δηαβήηε ζε κε δηαβεηηθνύο αζζελείο πνπ παίξλνπλ ληθνηηληθό νμύ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηνλ απμεκέλν δείθηε κάδαο ζώκαηνο.[43] Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο έδεημαλ όηη ε ρνξήγεζε ληθνηηληθνύ νμένο πξνθαιεί πνιύ κηθξή αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο λεζηείαο θαηά 4-5% θαη ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c) ( 0,3%), αλ θαη απαηηήζεθε αλαπξνζαξκνγή ηεο δόζεο ησλ αληηδηαβεηηθώλ θαξκάθσλ ή ηεο

15 15 ηλζνπιίλεο.[16,44,45] ην Coronary Drug Project 1119 άληξεο κε ηζηνξηθό νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ έιαβαλ ληθνηηληθό νμύ θαη 2789 εηθνληθό θάξκαθν γηα 6 ρξόληα.[46] Σν ληθνηηληθό νμύ αύμεζε ηα επίπεδα ηεο γιπθόδεο λεζηείαο αιιά παξάιιεια κείσζε ηόζν ηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα θαη ηελ ζλεηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσγήο όζν θαη ηε ζπλνιηθή ζλεηόηεηα γηα ηα επόκελα 9 ρξόληα παξαθνινύζεζεο ζε ζύγθξηζε κε ην εηθνληθό θάξκαθν. Έηζη, θάλεθε πσο ην ληθνηηληθό νμύ πξνζέθεξε θιηληθό όθεινο παξά ηελ δηαηαξαρή ζηελ νκνηνζηαζία ηεο γιπθόδεο.[47] Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξόζθαηα παξαηεξήζεθε όηη ε ρνξήγεζε ληθνηηληθνύ νμένο ζε αζζελείο κε δηαηαξαρή αλνρήο ζηε γιπθόδε απμάλεη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, κεηώλεη ην κέγεζνο ησλ ιηπνθπηηάξσλ θαη απμάλεη ηα επίπεδα ηεο αδηπνλεθηίλεο, ελώ παξάιιεια βειηηώλεη ην ζπλνιηθό ιηπηδαηκηθό πξνθίι απηώλ ησλ αζζελώλ.[48] πλνιηθά, ην ληθνηηληθό νμύ ζπζρεηίδεηαη κε κία κηθξή άλνδν ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο θαη ηεο HbA1c πνπ ππνρσξεί κε ηελ αύμεζε ηεο δόζεο ησλ αληηδηαβεηηθώλ θαξκάθσλ θαη δε θαίλεηαη λα απμάλεη ηνλ θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ν Ακεξηθάληθνο Γηαβεηνινγηθόο ύλδεζκνο (ADA, American Diabetes Association) ζπληζηά ηε ρνξήγεζε ληθνηηληθνύ νμένο ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο ή άηνκα κε δηαηαξαρή αλνρήο ζηε γιπθόδε πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο παξά ηε ιήςε ζηαηίλεο.[49] 5. Γαζηξεληεξηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Σν 10-20% ησλ αζζελώλ πνπ ιακβάλεη ληθνηηληθό νμύ κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα γαζηξίηηδαο, θαζώο ην ληθνηηληθό νμύ απμάλεη ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ νμένο.[50] πάληα, πςειέο δόζεηο ληθνηηληθνύ νμένο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ λαπηία ή έκεην.[51] 6. Επίδξαζε ζηα κπτθά θαη επαηηθά έλδπκα

16 16 Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζε αληίζεζε κε ηηο ζηαηίλεο θαη ηηο θηβξάηεο, ε ζεξαπεία κε ληθνηηληθό νμύ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε κπνπάζεηαο, ξαβδνκπόιπζεο ή αύμεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο θηλάζεο ηεο θξεαηηλίλεο (CK). Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκόο ληθνηηληθνύ νμένο κε ζηαηίλεο δελ απμάλεη πεξηζζόηεξν ηνλ θίλδπλν γηα κπνπάζεηα ζε ζύγθξηζε κε ηε κνλνζεξαπεία κε ζηαηίλεο. Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε απηή ην ληθνηηληθό νμύ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επαηηθή ιεηηνπξγία θαη θαηά ζπλέπεηα ην κεηαβνιηζκό ησλ ζηαηηλώλ, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ζηαηηλώλ ζην πιάζκα θαη απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο κπνπάζεηαο.[51] 5. Σπκπεξάζκαηα Ο ζπλδπαζκόο ληθνηηληθνύ νμένο κε ιαξνπηπξάληε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο αζζελείο πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ζεξαπεία κε ληθνηηληθό νμύ. Η πξνζζήθε ηεο ιαξνπηπξάληεο δε κεηαβάιιεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο ζηα ιηπίδηα ηνπ πιάζκαηνο, ελώ επηηπγράλεη θαιύηεξε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ θαη επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε κεγαιύηεξεο δόζεο ληθνηηληθνύ νμένο. Τπνςήθηνη γηα ζεξαπεία κε ληθνηηληθό νμύ είλαη όζνη αζζελείο κε κηθηή ή πξσηνπαζή δπζιηπηδαηκία δελ επηηπγράλνπλ ηα επηζπκεηά επίπεδα-ζηόρν ηεο LDL ή ηεο non-hdl (νιηθή ρνιεζηεξόιε -HDL) ρνιεζηεξόιεο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηε NCEP-ATP III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III: δηεζλήο επηηξνπή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ρνιεζηεξόιεο ζε ελήιηθεο). Έηζη, ν ζπλδπαζκόο ληθνηηληθνύ νμένο-ιαξνπηπξάληεο απνηειεί κία ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηνπο αζζελείο πνπ ελώ ιακβάλνπλ ζηαηίλε, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ πςειά ή θαη θπζηνινγηθά επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο ζε ζπλδπαζκό κε απμεκέλα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ ή θαη κεησκέλα

17 17 επίπεδα HDL ρνιεζηεξόιεο. Δπηπξόζζεηα, ε ρνξήγεζε ληθνηηληθνύ νμένο απνηειεί θαιή ζεξαπεπηηθή εθινγή ηόζν γηα ηνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο, όζν θαη γηα ηνπο αζζελείο κε κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, θαζώο θαη νη δύν απηέο θαηεγνξίεο αζζελώλ ραξαθηεξίδνληαη από πςειά επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ρακειά επίπεδα HDL ρνιεζηεξόιεο.[52,53] Σέινο, σο κνλνζεξαπεία ην ληθνηηληθό νμύ ζπληζηάηαη κόλν ζηνπο αζζελείο κε δπζιηπηδαηκία ζηνπο νπνίνπο αληελδείθλπηαη ή δελ είλαη αλεθηή ε ρνξήγεζε ζηαηηλώλ.[9] Δπίζεο, κέλεη λα δηεπθξηληζζεί εάλ νη αζζελείο κε απμεκέλα επίπεδα ιηπνπξσηεΐλεο(α) ζα πξέπεη λα νπσζδήπνηε λα ζεξαπεύνληαη κε ληθνηηληθό νμύ. Ωζηόζν, ζε αζζελείο κε απμεκέλα επίπεδα ιηπνπξσηεΐλεο(α) νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ππνηξνπηάδνληα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα παξά ηελ άξηζηε ξύζκηζε ησλ ππνινίπσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ε ρνξήγεζε ληθνηηληθνύ νμένο απνηειεί κία πηζαλή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. πλνςίδνληαο, ην ληθνηηληθό νμύ απνηειεί έλα ππνιηπηδαηκηθό θάξκαθν κε κνλαδηθέο επεξγεηηθέο δξάζεηο ζε πνιιαπιέο ιηπηδαηκηθέο παξακέηξνπο (Πίλαθαο 2), αλ θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ησλ ζπρλώλ εμάςεσλ πνπ πξνθαιεί. Η πξόζθαηε θπθινθνξία ελόο θαξκαθεπηηθνύ ζθεπάζκαηνο πνπ πεξηέρεη ην ζπλδπαζκό ληθνηηληθνύ νμένο κε ιαξνπηπξάληε αλακέλεηαη λα βειηηώζεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ ζηε ζεξαπεία θαη λα δηεπξύλεη ηε ρνξήγεζε ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο.

18 18 Βηβιηνγξαθία 1. Baigent C, Keech A, Kearney PM, et al. Efficacy and safety of cholesterollowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366: Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a metaanalysis. Lancet 2008;371: Robins SJ, Collins D, Nelson JJ, et al. Cardiovascular events with increased lipoprotein-associated phospholipase A(2) and low high-density lipoproteincholesterol: the Veterans Affairs HDL Intervention Trial. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28: Brown BG, Stukovsky KH, Zhao XQ.Simultaneous low-density lipoprotein-c lowering and high-density lipoprotein-c elevation for optimum cardiovascular disease prevention with various drug classes, and their combinations: a metaanalysis of 23 randomized lipid trials. Curr Opin Lipidol 2006, 6; Miller M, Cannon CP, Murphy SA, et al. Impact of triglyceride levels beyond low-density lipoprotein cholesterol after acute coronary syndrome in the PROVE IT-TIMI 22 trial. J Am Coll Cardiol. 2008;51: Altschul R, Hoffer A, Stephen JD. Influence of nicotinic acid on serum cholesterol in man. Arch Biochem 1955;54: Capuzzi DM, Guyton JR, Morgan JM, et al. Efficacy and safety of an extendedrelease niacin (Niaspan): a long-term study. Am J Cardiol 1998;82:74-81.

19 19 8. Vogt A, Kassner U, Hostalek U, et al. Evaluation of the safety and tolerability of prolonged-release nicotinic acid in a usual care setting: the NAUTILUS study. Curr Med Res Opin 2006;22: Tredaptive: European Medicine Agency. Available at: Last assessed September 20, McKenney JM, Jones PH, Bays HE, et al. Comparative effects on lipid levels of combination therapy with a statin and extended-release niacin or ezetimibe versus a statin alone (the COMPELL study). Atherosclerosis 2007;192: Hunninghake DB, McGovern ME, Koren M, et al. A dose-ranging study of a new, once-daily, dual-component drug product containing niacin extended-release and lovastatin. Clin Cardiol 2003;26: Ballantyne CM, Davidson MH, McKenney J, et al. Comparison of the safety and efficacy of a combination tablet of niacin extended release and simvastatin vs simvastatin monotherapy in patients with increased non-hdl cholesterol (from the SEACOAST I study). Am J Cardiol 2008;101: Karas RH, Kashyap ML, Knopp RH, et al. Long-term safety and efficacy of a combination of niacin extended release and simvastatin in patients with dyslipidemia: the OCEANS study. Am J Cardiovasc Drugs 2008;8: Brown BG, Zhao XQ, Chait A, et al. Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the prevention of coronary disease. N Engl J Med 2001;345:

20 Taylor AJ, Sullenberger LE, Lee HJ, et al. Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol (ARBITER) 2: a double-blind, placebo-controlled study of extended-release niacin on atherosclerosis progression in secondary prevention patients treated with statins. Circulation 2004;110: Lee JM, Robson MD, Yu LM, et al. Effects of high-dose modified-release nicotinic acid on atherosclerosis and vascular function: a randomized, placebocontrolled, magnetic resonance imaging study. J Am Coll Cardiol 2009;54: Hamer M, Chida Y, Stamatakis E. Association of very highly elevated C-reactive protein concentration with cardiovascular events and all-cause mortality. Clin Chem 2010;56: Cao Y, Tao L, Yuan Y, et al. Endothelial dysfunction in adiponectin deficiency and its mechanisms involved. J Mol Cell Cardiol 2009;46: Villines TC, Stanek EJ, Devine PJ, et al. The ARBITER 6-HALTS Trial (Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol 6- HDL and LDL Treatment Strategies in Atherosclerosis): final results and the impact of medication adherence, dose, and treatment duration. J Am Coll Cardiol 2010;55: Niacin Plus Statin to Prevent Vascular Events. Available at: &rank=2 Last assessed September 20, 2010.

21 Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events HPS2-THRIVE. Available at: k=1 Last assessed September 20, Benyo Z, Gille A, Kero J, et al. GPR109A (PUMA-G/HM74A) mediates nicotinic acid-induced flushing. J Clin Invest 2005;115: Ganji SH, Tavintharan S, Zhu D, et al. Niacin noncompetitively inhibits DGAT2 but not DGAT1 activity in HepG2 cells. J Lipid Res 2004;45: Carlson LA. Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review. J Intern Med 2005;258: Van JT, Pan J, Wasty T, et al. Comparison of extended-release niacin and atorvastatin monotherapies and combination treatment of the atherogenic lipid profile in diabetes mellitus. Am J Cardiol 2002;89: Dejager S, Bruckert E, Chapman MJ. Dense low density lipoprotein subspecies with diminished oxidative resistance predominate in combined hyperlipidemia. J Lipid Res 1993;34: Lamarche B, Tchernof A, Moorjani S, et al. Small, dense low-density lipoprotein particles as a predictor of the risk of ischemic heart disease in men. Prospective results from the Quebec Cardiovascular Study. Circulation 1997;95: Brinton EA, Eisenberg S, Breslow JL. Human HDL cholesterol levels are determined by apoa-i fractional catabolic rate, which correlates inversely with estimates of HDL particle size. Effects of gender, hepatic and lipoprotein lipases,

22 22 triglyceride and insulin levels, and body fat distribution. Arterioscler Thromb 1994;14: Jin FY, Kamanna VS, Kashyap ML. Niacin decreases removal of high-density lipoprotein apolipoprotein A-I but not cholesterol ester by Hep G2 cells. Implication for reverse cholesterol transport. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17: Rubic T, Trottmann M, Lorenz RL. Stimulation of CD36 and the key effector of reverse cholesterol transport ATP-binding cassette A1 in monocytoid cells by niacin. Biochem Pharmacol 2004;67: Stern RH, Spence JD, Freeman DJ, et al. Tolerance to nicotinic acid flushing. Clin Pharmacol Ther 1991;50: Morrow JD, Awad JA, Oates JA, et al. Identification of skin as a major site of prostaglandin D2 release following oral administration of niacin in humans. J Invest Dermatol 1992;98: Ishida H, Masuhiro Y, Fukushima A, et al. Identification and characterization of novel isoforms of human DP-1: DP-1{alpha} regulates the transcriptional activity of E2F1 as well as cell cycle progression in a dominant-negative manner. J Biol Chem 2005;280: Dunn RT, Ford MA, Rindone JP, et al. Low-Dose Aspirin and Ibuprofen Reduce the Cutaneous Reactions Following Niacin Administration. Am J Ther 1995;2: Sturino CF, O'Neill G, Lachance N, et al. Discovery of a potent and selective prostaglandin D2 receptor antagonist, [(3R)-4-(4-chloro-benzyl)-7-fluoro-5-

23 23 (methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocy clopenta[b]indol-3-yl]-acetic acid (MK- 0524). J Med Chem 2007;50: Kush D, Hu DY, Ye P, et al. Flushing profile of extended-release niacin/laropiprant at initiation of therapy in asian lipid clinic patients. Cardiology 2009;114: McKenney J, Bays H, Koren M, et al. Safety profile of extended release niacin/laropiprant in patients with dyslipidemia. Abstracts 77 th Congress of the European Atherosclerosis Society. Atherosclerosis Suppl. 2008;9: Maccubbin D, Bays HE, Olsson AG, et al. Lipid-modifying efficacy and tolerability of extended-release niacin/laropiprant in patients with primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia. Int J Clin Pract 2008;62: Dishy V, Liu F, Ebel DL, et al. Effects of aspirin when added to the prostaglandin D2 receptor antagonist laropiprant on niacin-induced flushing symptoms. J Clin Pharmacol 2009;49: Lai E, Wenning LA, Crumley TM, et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of a prostaglandin D2 receptor antagonist. Clin Pharmacol Ther 2008;83: Papaliodis D, Boucher W, Kempuraj D, et al. Niacin-induced "flush" involves release of prostaglandin D2 from mast cells and serotonin from platelets: evidence from human cells in vitro and an animal model. J Pharmacol Exp Ther 2008;327:

24 Gershon SL and Fox IH. Pharmacologic effects of nicotinic acid on human purine metabolism. J Lab Clin Med 1974;84: Libby A, Meier J, Lopez J, et al. The effect of body mass index on fasting blood glucose and development of diabetes mellitus after initiation of extended-release niacin. Metab Syndr Relat Disord 2010;8: Grundy SM, Vega GL, McGovern ME, et al. Efficacy, safety, and tolerability of once-daily niacin for the treatment of dyslipidemia associated with type 2 diabetes: results of the assessment of diabetes control and evaluation of the efficacy of niaspan trial. Arch Intern Med 2002;162: Goldberg RB and Jacobson TA. Effects of niacin on glucose control in patients with dyslipidemia. Mayo Clin Proc 2008;83: Stamler J. The coronary drug project--findings with regard to estrogen, dextrothyroxine, clofibrate and niacin. Adv Exp Med Biol 1977;82: Canner PL, Berge KG, Wenger NK, et al. Fifteen year mortality in Coronary Drug Project patients: long-term benefit with niacin. J Am Coll Cardiol 1986;8: Linke A, Sonnabend M, Fasshauer M, et al. Effects of extended-release niacin on lipid profile and adipocyte biology in patients with impaired glucose tolerance. Atherosclerosis 2009;205: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes Diabetes Care 2010; 33:S11-61.

25 Andersson S, Carlson LA, Oro L, et al. Effect of nicotinic acid on gastric secretion of acid in human subjects and in dogs. Scand J Gastroenterol 1971;6: Guyton JR and Bays HE. Safety considerations with niacin therapy. Am J Cardiol 2007;99:22C-31C. 52. Deedwania PC and Gupta R. Management issues in the metabolic syndrome. J Assoc Physicians India 2006;54: U.K. Prospective Diabetes Study Group. Prospective Diabetes Study 27. Plasma lipids and lipoproteins at diagnosis of NIDDM by age and sex. Diabetes Care 1997; 20:

26 26 Πίλαθαο 1. Δπίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ζπλδπαζκνύ ληθνηηληθνύ νμένο κε ζηαηίλεο ζην ιηπηδαηκηθό πξνθίι. Μειέηε LDL-C HDL-C TRG Lp(a) Hunninghake Et al. [11] COMPELL [10] ληθνηηληθό νμύ (2g)+ινβαζηαηίλε (40 mg) ληθνηηληθό νμύ (1g)+ινβαζηαηίλε (20 mg) ληθνηηληθό νμύ (2 g)+αηνξβαζηαηίλε(40 mg) ληθνηηληθό νμύ (1 g)+ξνζνπβαζηαηίλε(20 mg) ηκβαζηαηίλε (40 mg)+εδεηηκίκπε -42% 30% -43% -28% 21% -26% -56% 22% -47% -51% 24% -40% -57% 10% -33% Ρνζνπβαζηαηίλε (40 mg) -53% 7% -25% OCEANS [13] ληθνηηληθό νμύ (2 g)+ζηκβαζηαηίλε (40 mg) -56% 25% -50% SEACOAST ηκβαζηαηίλε (80 mg) -10,7% -1% 0,3% 0% II [12] ληθνηηληθό νμύ (2g)+ζηκβαζηαηίλε(40 mg) ληθνηηληθό νμύ (1g)+ζηκβαζηαηίλε(40 mg) -11,6% 21,9% -31,8% -21% -8,6% 14,8% -22,8% -16,7% LDL-C: LDL ρνιεζηεξόιε, HDL-C: HDL ρνιεζηεξόιε, TRG: ηξηγιπθεξίδηα, Lp(a): ιηπνπξσηεΐλε(α)

27 27 Πίλαθαο 2. Οη πιεηνηξνπηθέο δξάζεηο ηνπ ληθνηηληθνύ νμένο. Υπινκηθξά Σξηγιπθεξίδηα 20-50% VLDL LDL 5-25% IDL sdldl HDL 20-25% Lp(a) 28-40% αδηπνλεθηίλε 35% CRP Αξηεξηαθή πίεζε Δπαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε Μέγεζνο ιηπνθπηηάξσλ VLDL: πνιύ ρακειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε, LDL: ρακειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε, IDL: ελδηάκεζεο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε, sdldl: κηθξά ππθλά LDL ζσκαηίδηα, HDL: πςειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε, Lp(a): ιηπνπξσηεΐλε(α), CRP: C αληηδξώζα πξσηεΐλε

28 28

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ Ζ ππέξηαζε απνηειεί έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ Οη αζζελείο κε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακή δσζλειηοσργία ζηo Μεηαβολικό Σύνδρομο και ο ρόλος ηης apoai. Παπαπαναγιώτοσ Αγγελική Επικ. Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας Βιοπαθολόγος

Αγγειακή δσζλειηοσργία ζηo Μεηαβολικό Σύνδρομο και ο ρόλος ηης apoai. Παπαπαναγιώτοσ Αγγελική Επικ. Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας Βιοπαθολόγος Αγγειακή δσζλειηοσργία ζηo Μεηαβολικό Σύνδρομο και ο ρόλος ηης apoai Παπαπαναγιώτοσ Αγγελική Επικ. Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας Βιοπαθολόγος Βαζηθή κεηαβνιηθή δηαηαξαρή απειεπζέξσζε ιηπαξώλ νμέσλ από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ?

Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ? Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ? Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Τκήκα Ιαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Α Πξνπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 Υπό την αιγίδα Ιατρικού Σσλλόγοσ Φωκίδας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Βαζίιεηνο Γεκαξάθεο, Δλδνθξηλνιόγνο, ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT

Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT Γεώργιος Γκοσμάς, MD, PhD, FESC Αν. Γιεσθσντής Β Καρδιολογικής Κλινικής, Δσρωκλινική Αθηνών Αντιπρόεδρος ΟΔ Προληπτικής Καρδιολογίας Δλληνικού Κολλεγίοσ Καρδιολογίας ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΡΟΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

HDL-χοληστερόλη παραμένει ακόμα θεραπευτικός στόχος; Δημήτριος Β. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων

HDL-χοληστερόλη παραμένει ακόμα θεραπευτικός στόχος; Δημήτριος Β. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων HDL-χοληστερόλη παραμένει ακόμα θεραπευτικός στόχος; Δημήτριος Β. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων High Density Lipoprotein (HDL) Λιποπρωτεΐνη Χυλομικρά > VLDL > IDL

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων ΔΕΒΕ 13 Νοεμβρίου 29 Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ,, MD, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπ. Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014

Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014 15:00 15:45 Πξνζέιεπζε Δγγξαθέο 15:45 16:00 Καισζόξηζκα από ηνπο Σπληνληζηέο ηνπ Θεξηλνύ Σρνιείνπ Δ. Λπκπεξόπνπινο, Κ. Σδηόκαινο Χαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΗΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 20-40% of ischemic strokes due to carotid artery disease! European Cardiovascular Disease Statistics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Volume 2 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Νικοτινικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Πώς υπολογίζεται, πώς αντιμετωπίζεται

Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Πώς υπολογίζεται, πώς αντιμετωπίζεται Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Πώς υπολογίζεται, πώς αντιμετωπίζεται Μαρίνα Νούτσου Επιμελήτρια Α Διαβητολογικό Κέντρο Β Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ Ιπποκράτειο Θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Μπιλιανού Ελένη Καρδιολόγος Τζάνειο Ν.Πειραιά

Νεότερα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Μπιλιανού Ελένη Καρδιολόγος Τζάνειο Ν.Πειραιά Νεότερα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Μπιλιανού Ελένη Καρδιολόγος Τζάνειο Ν.Πειραιά Νέα φάρμακα πρόσφατα σε παρασκευή μελλοντικοί στόχοι πρόσφατα κολεσεβελάμη νιασίνη ER + laropiprant

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CHD Risk Ratio Coronary Heart Disease Risk According

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ Θέµατα προς συζήτηση Επιδηµιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. Αυξημένα τριγλυκερίδια: Αποτελούν θεραπευτικό στόχο; ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ενότητα: Λιπίδια. Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη;

1 η Ενότητα: Λιπίδια. Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη; 1 η Ενότητα: Λιπίδια Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη; Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Επίδραση των διάφορων υπολιπιδαιμικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΝΕΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Ι. Γ. Στυλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΝΕΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Ι. Γ. Στυλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΝΕΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι. Γ. Στυλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2012 1/3 από το σύνολο των θανάτων CVD 17.000.000 2002 1/3 από το σύνολο των θανάτων CVD

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Η Π Η Γ Η Α. Οπζίεο αδηάιπηεο ζην λεξό. Με ραξαθηεξηζηηθή (ειαηώδε ή ιηπαξή) ζύζηαζε

Λ Η Π Η Γ Η Α. Οπζίεο αδηάιπηεο ζην λεξό. Με ραξαθηεξηζηηθή (ειαηώδε ή ιηπαξή) ζύζηαζε A.Γ. Γηαινύξεο Λ Η Π Η Γ Η Α Οπζίεο αδηάιπηεο ζην λεξό Με ραξαθηεξηζηηθή (ειαηώδε ή ιηπαξή) ζύζηαζε Παξαιακβάλνληαη από ηνπο ηζηνύο κε κε πνιηθνύο νξγαληθνύο δηαιύηεο Λ Η Π Η Γ Η Α Εζηέξεο αιθνόιε + ιηπαξά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Volume 2 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Νικοτινικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής;

Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής; Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής; Άννα Ταυρίδου,, PhD Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Υπάρχει ανάγκη για καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

!!Διατροφή!και!αθηροσκλήρωση!!ίσως!το! καλύτερο!φάρμακο

!!Διατροφή!και!αθηροσκλήρωση!!ίσως!το! καλύτερο!φάρμακο !!Διατροφή!και!αθηροσκλήρωση!!ίσως!το! καλύτερο!φάρμακο Dietary!Fats!and!LDLCCholesterol! 0,18 0,14 0,10 β=0.032*& SFA! Change!in! LDLCC! (mmol/l)! 0,06 0,02-0,02-0,06-0,10 β=c0.009*& β=c0.019*& 0 1%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση στην μικτή υπερλιπιδαιμία

Συνδυασμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση στην μικτή υπερλιπιδαιμία Συνδυασμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση στην μικτή υπερλιπιδαιμία (Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος) Β. ΑΘΥΡΟΣ, MD, FESC, FRSPH, FASA, FACS, FASB Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ»

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηεξεύλεζεο Δλδνγελώλ Μεηαβνιηθώλ Ννζεκάησλ ζε ζπκπησκαηηθά λενγλά, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της στον στατίνες φιμπράτες συνδυασμός

Θεραπευτική αντιμετώπιση της στον στατίνες φιμπράτες συνδυασμός Θεραπευτική αντιμετώπιση της στον στατίνες φιμπράτες συνδυασμός Καρδιολόγος Επιμελήτρια Α Νοσοκομείο Έδεσσας ΚΑΜΜΙΑ Lancet. 2008 Jan 12;371(9607):117-25. 27% Lancet. 2008 Jan 12;371(9607):117-25.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ Αποκλείει τους L-type διαύλους Ca 2+, αλλά επίσης και τους T-type

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης: Highlights 2015

Σακχαρώδης Διαβήτης: Highlights 2015 Σακχαρώδης Διαβήτης: Highlights 2015 Δρ. Αλέξανδρος Καμαράτος, Παθολόγος-Διαβητολόγος Διευθυντής, Α Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο Ιατρείο Διαβητικού ποδιού «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Διατροφή

Υπέρταση και Διατροφή Υπέρταση και Διατροφή Αντώνης Ζαμπέλας Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συχνότητα εμφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο & δυσλιπιδαιμία. Σαββόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Ασθενής με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο & δυσλιπιδαιμία. Σαββόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Ασθενής με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο & δυσλιπιδαιμία Σαββόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ 68χρονος ασθενής με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής & ΑΥ εισάγεται με ΑΡ ημιπληγία από 2ώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες

Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΠΜΣ Ιατρική Χημεία Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας Κλινικής Χημείας Generation of superoxide ( O 2 ) and H 2 O 2 from O 2 in vascular

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

HDL και αθηρωµατική νόσος: Από την Επιδηµιολογία στη Βιολογία και στην κλινική πράξη Δηµήτρης Καρδάσης, PhD

HDL και αθηρωµατική νόσος: Από την Επιδηµιολογία στη Βιολογία και στην κλινική πράξη Δηµήτρης Καρδάσης, PhD HDL και αθηρωµατική νόσος: Από την Επιδηµιολογία στη Βιολογία και στην κλινική πράξη Δηµήτρης Καρδάσης, PhD Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης & Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

19 Ενδοκρινολόγος. Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

19 Ενδοκρινολόγος. Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 19 Ενδοκρινολόγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σουλφονυλουρίες είναι η πρώτη κατηγορία υπογλυκαιμικών φαρμάκων που χορηγήθηκαν για την αντιμετώπιση του διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα