ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ Δημήτριος Πιστόλας Νοσηλευτής ΣΕ, MSc υντονιστής Μεταμοσχεύσεων ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Θεζζαλονίκη 2011

2 ΟΞΤ ΣΕΥΑΝΙΑΙΟ ΤΝΔΡΟΜΟ Μ όνμξ Ονέα Σηεθαμιαία Σύμδοξμα (ΟΣΣ) πνεζημμπμηείηαη γηα ημ θάζμα ηςκ θιηκηθώκ δηαηαναπώκ πμο πνμθαιμύκηαη από ηεκ μλεία ηζπαημηθή θανδηαθή κόζμ θαη πενηιαμβάκεη: ηημ αζηαθή ζηηθάγςη, ηξ έμθοαγμα ηξρ μρξκαοδίξρ ςωοίπ αμάζπαζη ηξρ ST, ηξ έμθοαγμα ηξρ μρξκαοδίξρ με αμάζπαζη ηξρ ST και ξ αιθμίδιξπ θάμαηξπ.

3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΑΘΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΥΡΑΗ ΣΗ ΣΕΥΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ

4 ΓΖΑΠΖ ΚΜΟΕΘΓΡΠΕΟ ΜΛΓΩΚ ΟΠΓΦΑΚΖΑΖΩΚ ΟΡΚΔΞΜΙΩΚ (ACS NURSE)? Απμδεδεηγμέκε βειηίςζε ζηεκ πανεπόμεκε θνμκηίδα ογείαξ ηςκ θανδημιμγηθώκ αζζεκώκ νόκμξ! Ηόζημξ! Απμηειεζμαηηθόξ «πανάγςκ αιιαγήξ» Ιεζμιαβεηήξ ηεξ δηεπηζηεμμκηθήξ ζοκενγαζίαξ Ακάπηολε ημο ζοζηήμαημξ οπενεζηώκ ογείαξ/εθζογπνμκηζμόξ Βειηίςζε ηςκ δηαύιςκ επηθμηκςκίαξ με όιμοξ ημοξ εμπιεθόμεκμοξ θμνείξ/άημμα

5 ΓΖΑΠΖ ΚΜΟΕΘΓΡΠΕΟ ΜΛΓΩΚ ΟΠΓΦΑΚΖΑΖΩΚ ΟΡΚΔΞΜΙΩΚ (ACS NURSE)? Απμδεδεηγμέκε βειηίςζε ζηεκ πανεπόμεκε θνμκηίδα ογείαξ ηςκ θανδημιμγηθώκ αζζεκώκ νόκμξ! Ηόζημξ! Απμηειεζμαηηθόξ «πανάγςκ αιιαγήξ» Ιεζμιαβεηήξ ηεξ δηεπηζηεμμκηθήξ ζοκενγαζίαξ Ακάπηολε ημο ζοζηήμαημξ οπενεζηώκ ογείαξ/εθζογπνμκηζμόξ Βειηίςζε ηςκ δηαύιςκ επηθμηκςκίαξ με όιμοξ ημοξ εμπιεθόμεκμοξ θμνείξ/άημμα

6 Γκανλε ζομπηςμάηςκ Ανιξλόγηζη ζηξ αοςικό ζημείξ διαλξγήπ Γηζαγςγή Οοιιμγή δεδμμέκςκ Θήρε απόθαζεξ νόκμξ I: Γηζαγςγή εώξ ημ ΕΗΓ 10 (10) ιεπηά νόκμξ II: ΕΗΓ εώξ ηε ιήρε απόθαζεξ 10 (6) ιεπηά νόκμξ III: Απόθαζε γηα ηεκ ζεναπεία Θεπαπεία 10 (4) ιεπηά Adapted from National Heart Attack Alert Programme

7 Call to Needle target 8 MINUTES (NSF) 30 MINUTES (NSF) 60 MINUTES (Priorities & planning framework)

8 ΚΛΙΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΟΕΜ Θωρακικό ή προκάρδιο άλγος Ταχυκαρδία, ταχύπνοια Δύσπνοια Ναυτία και έμετος Άγχος, αίσθηση επικείμενου θανάτου Εφίδρωση Ψυχρό, κηλιδωτό δέρμα, μειωμένες περιφερικές σφύξεις Υπόταση ή υπερταση Αίσθημα παλμών, αρρυθμίες Σημεία ανεπάρκειας της αριστερής κοιλίας Μειωμένο επίπεδο συνείδησης Moser&Riegel, 2008

9 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ιστορικό υγείας Φυσική εξέταση Γενική εμφάνιση Σημεία δυσφορίας Ζωτικά σημεία Περιφερικές σφύξεις Χρώμα δέρματος Θερμοκρασία Εφύγρανση; Επίπεδο συνείδησης Καρδιακοί τόνοι και αναπνευστικό ψιθύρισμα Καρδιακός ρυθμός ΗΚΓ, monitoring Εντερικοί ήχοι, ευαισθησία κοιλίας Moser&Riegel, 2008

10 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗςΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑςΘΕΝΟΤ ΗΚΓ 12 απαγωγών (δεξιές προκάρδιες απαγωγές και τροποποιημένες V7-V8) Έλεγχος Τροπονίνης Έλεγχος Καρδιακών Ενζύμων, ΒΝΡ Επιβεβαίωζη Οξέορ Σηεθανιαίος Σςνδπόμος Πποζδιοπιζμόρ ηος βαθμού κινδύνος ηος αζθενή Moser&Riegel, 2008

11

12 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ Μεηαβνιέο ζηε δηάξθεηα ΟΔΜ Γείθηεο Φπζηνινγηθέο ηηκέο Κύξηνο ηζηόο πνπ εληνπίδεηαη Σεκαζία ηεο αύμεζεο Έλαξμε Μέγηζηε ηηκή Γηάξθεηα αύμεζεο CK, CPK Άλδξεο: U/L Γπλαίθεο: U/L Καξδηαθόο κπο, ζθειεηηθνί κύεο, εγθέθαινο Βιάβε κπηθώλ θπηηάξωλ 3-6 ώξεο ώξεο ώξεο CK-MB 0%-3% νιηθήο CK Καξδηαθόο κπο ΟΔΜ, θαξδηαθή ηζραηκία, κπνθαξδίηηδα, ζιάζε ηνπ κπνθαξδίνπ, απηλίδωζε 4-8 ώξεο ώξεο 72 ώξεο Tropon ine T <0,2 mcg/l Καξδηαθόο κπο ΟΔΜ, αζηαζήο ζηεζάγρε 2-4 ώξεο ώξεο εκέξεο Tropon ine I <3,1 mcg/l Καξδηαθόο κπο ΟΔΜ, αζηαζήο ζηεζάγρε 2-4 ώξεο ώξεο 7-10 εκέξεο Lemone, 2004

13 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ Μεηαβνιέο ζηε δηάξθεηα ΟΔΜ Γείθηεο Φπζηνινγηθέο ηηκέο Κύξηνο ηζηόο πνπ εληνπίδεηαη Σεκαζία ηεο αύμεζεο Έλαξμε Μέγηζηε ηηκή Γηάξθεηα αύμεζεο CK, CPK Άλδξεο: U/L Γπλαίθεο: U/L Καξδηαθόο κπο, ζθειεηηθνί κύεο, εγθέθαινο Βιάβε κπηθώλ θπηηάξωλ 3-6 ώξεο ώξεο ώξεο CK-MB 0%-3% νιηθήο CK Καξδηαθόο κπο ΟΔΜ, θαξδηαθή ηζραηκία, κπνθαξδίηηδα, ζιάζε ηνπ κπνθαξδίνπ, απηλίδωζε 4-8 ώξεο ώξεο 72 ώξεο Tropon ine T <0,2 mcg/l Καξδηαθόο κπο ΟΔΜ, αζηαζήο ζηεζάγρε 2-4 ώξεο ώξεο εκέξεο Tropon ine I <3,1 mcg/l Καξδηαθόο κπο ΟΔΜ, αζηαζήο ζηεζάγρε 2-4 ώξεο ώξεο 7-10 εκέξεο Lemone, 2004

14 ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΕΝΖΤΜΑ

15 ΣΌΦΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΑΗ 1. Διενέργεια αυτόνομων και συνεργατικών δραστηριοτήτων για τον περιορισμό του μεγέθους του εμφράγματος 2. Διαχείριση του στηθαγχικού πόνου/δυσφορίας 3. Αναγνώριση και πρόληψη των πιθανών επιπλοκών 4. Προαγωγή της βέλτιστης βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αποκατάστασης 5. Εξασφάλιση της συνεχούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του ασθενούς και της οικογένειάς του Moser&Riegel, 2008

16 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ Ι Οξύς Πόνος, ως αποτέλεσμα της μειωμένης παροχής οξυγόνου στο μυοκάρδιο Lemone, 2004

17 ΑΡΦΙΚΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΟΕΜ Φάξκαθν Γόζε Ννζειεπηηθή επζύλε Αζπηξίλε Ομπγόλν mg μαζώμενη, και έπειηα mg ημερηζίφς 2-4 λίηρα μέζφ ρινικής κάνοσλας Ανηενδείκνσηαι ζε ενεργό έλκος ηοσ πεπηικού, ηπαηική νόζο, αιμορραγικές διαηαρατές και αλλεργίες ζηην αζπιρίνη Διαηήρηζη ηοσ κορεζμού ηης αιμοζθαιρίνης >90% Νηηξνγιπθεξίλε 10 μg/min ενδοθλέβια (ηιηλοποίηζη καηά 10 μg κάθε 3-5 λεπηά με βάζη ηην εκηίμηζη ηης ένηαζης ηοσ πόνοσ και ηης αρηηριακής πίεζης) Παρακολούθηζη ηης αρηηριακής πίεζης Διακοπή ηης τορήγηζης εάν ΣΑΠ<90 mmhg Μέγιζηη δόζη 200 μg/min Θεηηθή Μνξθίλε Overbaugh, AJN, May mg ενδοθλέβια (επανάληυη κάθε 5-15 λεπηά μέτρι ηην ύθεζη ηοσ πόνοσ) Ενδείκνσηαι όηαν ο πόνος δεν σθεθεί με ηα νιηρώδη Σσνετής εκηίμηζη ηης ένηαζης ηοσ πόνοσ Καηαγραθή ηης αρηηριακής πίεζης και ηης αναπνεσζηικής καηάζηαζης ηοσ αζθενή

18 ΑΡΦΙΚΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΟΕΜ Anderson et al, Circulation 2007

19 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΙΙ Αναποτελεσματική ιστική αιμάτωση, που οφείλεται στην επηρεασμένη ενδοτικότητα και συσταλτικότητα του μυοκαρδίου και τη μειωμένη καρδιακή παροχή.

20 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ Συνεχής Έλεγχος και καταγραφή των ζωτικών σημείων Έλεγχος για τυχόν μεταβολές του επιπέδου συνείδησης, μείωση της παραγωγής ούρων, μεταβολές στο χρώμα του δέρματος, μείωση ή απουσία περιφερικών σφύξεων, καθυστερημένη επαναπλήρωση των τριχοειδών Έλεγχος των καρδιακών τόνων και του αναπνευστικού ψιθυρίσματος (για παρουσία καλπαστικού τρίτου ή τεταρτου τόνου ή πρόσθετων αναπνευστικών ήχων) Συνεχή καταγραφή του καρδιακού ρυθμού Έλεγχος του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης με τη χρήση παλμικής οξυμετρίας- αέρια αίματος Χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, εάν υπάρχει ένδειξη Διαδοχικές εξετάσεις των καρδιακών ενζύμων Αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενούς

21 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΙΙΙ Άγχος που σχετίζεται με στρες, απειλή θανάτου (πραγματική) όπως καταδεικνύεται από έκφραση ανησυχίας για αλλαγή σε γεγονότα ζωής, αισθήματα ανεπάρκειας, αβεβαιότητα, διαταραγμένη προσοχή, σύσπαση προσώπου Albarran et al 2002

22 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΙΙΙ Αναποτελεσματική εκπλήρωση ρόλου που σχετίζεται με κόπωση, πόνο, όπως καταδεικνύεται από μη ικανοποίηση από το ρόλο, άγχος, αβεβαιότητα Διαταραγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση που σχετίζεται με περιορισμένη σωματική δραστηριότητα όπως καταδεικνύεται από αναφορές της οικογένειας για αλλαγή σε αλληλεπίδραση.

23 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΙV Έλλειμα γνώσης που σχετίζεται με ανεπαρκή παροχή πληροφοριών, άγνοια των πηγών πληροφόρησης όπως καταδεικνύεται από λεκτική έκφραση του προβλήματος, αναζήτηση πληροφοριών Θεραπευτικό πλαίσιο- συμμόρφωση, διακοπή καπνίσματος Διαιτητικές συνήθειες Αυτοφροντίδα Ανησυχία/Άγχος Ασφάλεια Δραστηριότητα/Ανάπαυση

24 ΞΜΘΜΖ ΔΩΠΖΗΕΟ ΟΕΙΑΟΖΑΟ Ρπμμμκεηηθή αλημιόγεζε θαη δηαπείνηζε ακαγθώκ ημο αζζεκή/ ακάγκςζε ζεμαδηώκ, όπςξ ακάιοζε ηεξ γιώζζαξ ημο ζώμαημξ Νανμπή πιενμθμνηώκ θαη εθπαίδεοζε Φοζηθή πνμζμπή (ζε πενημνηζμέκμοξ αζζεκείξ) Πεπκηθή πνμζμπή (παναθμιμύζεζε ηειεμεηνηώκ θαη γκώζε ηεξ ηεπκμιμγίαξ) Ακάπηολε ζπέζεξ θαη πνμζανμμγή ζηηξ ακάγθεξ ημο αζζεκή Οοδήηεζε European Journal of Cardiovascular Nurse 7 (2008)

25 Σρμεογαηική δοαζηηοιόηηηα Οξέα Στεφανιαία Σύνδπομα Ηανδηαθή Απμθαηάζηαζε Καρδιολογική Ομάδα Ηανδηαθή Ακεπάνθεηα Αημμδοκαμηθό ενγαζηήνημ/ επακαγγείςζε

26

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING)

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING) ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (INEFFECTIVE AIRWAY CLEANING) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Κλινικό Φροντιστήριο

Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Κλινικό Φροντιστήριο Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικό Φροντιστήριο Θεματική Ενότητα :Καρδιολογία Clinical Expert : Γιαννακοπούλου Βασιλική Παρουσίαση : Αργυρίου Γιώργος Συντονισμός : Καλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΓΧΟΣ (ANXIETY) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΓΧΟΣ (ANXIETY) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΓΧΟΣ (ANXIETY) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά 1 Περιεχόμενα Άγχος 3 Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 3 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 437 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > CRP στην πνευμονική υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Η αποκατάσταση περιλαμβάνει: 1. Ιατρική αξιολόγηση 2. 6σκηση 3. Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου 4. Εκπαίδευση 5.Μεταβολές συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ; ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΞΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι "στρατηγικά" τοποθετημένα στην είσοδο των αεροφόρων οδών στο σημείο εκείνο απ' όπου εισέρχονται στον οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DOTAREM 0,5 mmol/ml Ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδια. Γαδοτερικό οξύ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DOTAREM 0,5 mmol/ml Ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδια. Γαδοτερικό οξύ Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DOTAREM 0,5 mmol/ml Ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδια Γαδοτερικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Καρδιαγγειακές Παθήσεις Cardiovascular Disease is the Leading Cause of Death Worldwide 1 HIV/AIDS 5 Pulmonary disease 7 Injuries 9 Cancer 13 Infectious and parasitic diseases 19 Cardiovascular disease*

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη εφικτότητας - εφαρμογής προγράμματος κατ οίκον νοσηλείας σε καρδιολογικούς ασθενείς του Δήμου Μελισσίων.

Πιλοτική μελέτη εφικτότητας - εφαρμογής προγράμματος κατ οίκον νοσηλείας σε καρδιολογικούς ασθενείς του Δήμου Μελισσίων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΨ Σ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΪΜΕΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ Σ.Ε. Πιλοτική μελέτη εφικτότητας - εφαρμογής προγράμματος κατ οίκον νοσηλείας σε καρδιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ταχύρυθµη εκπαίδευση ιατρών των Κέντρων Υγείας για επείγοντα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Στόχοι παρουσίασης Ποια είναι τα επείγοντα στην αίθουσα τοκετών? Κλήση Αναισθησιολόγου και πότε?? Η Μαία & τα επείγοντα στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα

Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα Άρθρο Σύνταξης Δηλητηρίαση από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα Νικόλαος Χαβούζης, 1 Ιωάννης Πνευματικός 2 1 Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος/Εντατικολόγος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Επείγουσα Νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα