ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: , Fax: Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη, ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ Αθαδεμασθό έημξ: (πνμκμιμγηθή ζεηνά) 1. ΠΖΠΘΜΟ: Ε επέηεημξ ημο Νμιοηεπκείμο ζημ Ναηδαγςγηθό. ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 16 Νξεμβοίξρ 2007, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ. 2. ΠΖΠΘΜΟ: Ε Αιίθε πίζς από ημκ θαζνέθηε» : Ούγπνμκεξ ηάζεηξ & Θεςνία ηεξ Ναηδηθήξ Θμγμηεπκίαξ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 8 Νξεμβοίξρ 2007, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 3. ΠΖΠΘΜΟ: Έιιε Πνίμμε : Μδμηπμνηθό ζηεκ εθπαίδεοζε θαη ηεκ Πέπκε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 13 Δεκεμβοίξρ 2007, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 4. ΠΖΠΘΜΟ: Ιαζεμαηηθή εθπαίδεοζε: Ναιηά θαη κέα κμήμαηα ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 17 Ιαμξραοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 1

2 5. ΠΖΠΘΜΟ: Ε αιιαγή ζημ ζπμιείμ : από ηεκ παναδμζηαθή ζηε ζοκενγαηηθή ηάλε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 21 Φεβοξραοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 6. ΠΖΠΘΜΟ: Ε θμηκςκημιμγηα ημο Νηεν Ιπμονκηηέ: ζεςνηα & πναλε γηα/ζηεκ εθπαηδεοζε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 26 Φεβοξραοίξρ Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 7. ΠΖΠΘΜΟ: Ε θμηκςκημιμγία ημο Νηεν Ιπμονκηηέ, έκαξ "πνμκηθόξ επηηαποκηήξ" γηα ηα πενηθενεηαθά επηζηεμμκηθά πεδία ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 27 Φεβοξραοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Σύλλξγξπ Μεηαπηρςιακώμ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Σύλλξγξπ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ 8. ΠΖΠΘΜΟ: Δηαιεθηηθή θηιμζμθία θαη παηδεία - ακηπκεύζεηξ ζημ ένγμ ηςκ Hegel, Marx, Lukacs ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 5 Μαοηίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 9. ΠΖΠΘΜΟ: Ε πμιηηηζμηθή ηζημνηθή ζεςνία ημο Lev Vygotsky ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 26 Μαοηίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Σύλλξγξπ Μεηεκπαιδερξμέμωμ ηξρ Διδαζκαλείξρ «Δ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 10. ΠΖΠΘΜΟ: Ε αιιαγή ζημ ζπμιείμ: Ηαηκμηόμεξ πανεμβάζεηξ ζηε ζπμιηθή ηάλε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 27 Μαοηίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ 2

3 11. ΠΖΠΘΜΟ: Ένεοκεξ ημο Ναηδαγςγηθμύ Πμήμαημξ γηα ημκ Ημηκςκηθό Απμθιεηζμό ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 29 Μαοηίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Ποόγοαμμα Μεηαπηρςιακώμ Σπξρδώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ 12. ΠΖΠΘΜΟ: Ζζημνία & Νμιηηηθή, Ζζημνία ηεξ Γθπαίδεοζεξ & Νμιηηηζμηθή Ζζημνία Δηδαθηηθή ηεξ Ζζημνίαξ. ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 16 και 17 Αποιλίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 13. ΠΖΠΘΜΟ: Ε αιιαγή ζηε ζπμιηθή ηάλε: αιιαγή ζημ πώνμ, αιιαγέξ ζηεκ ηάλε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 17 Αποιλίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ. Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 14. ΠΖΠΘΜΟ: Ε ειιεκηθή γιώζζα θαη μη δηάιεθημί ηεξ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 8 Μαΐξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 15. ΠΖΠΘΜΟ: 4μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ηεξ Έκςζεξ γηα ηε Δηδαθηηθή ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (ΓΔΖΦΓ) ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 9-11 Μαΐξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Έμωζη για ηη Διδακηική ηωμ Φρζικώμ Γπιζηημώμ (Γ.ΔΙ.Φ.Γ.), 3

4 16. ΠΖΠΘΜΟ: Φύιμ θαη Γθπαηδεοηηθή Εγεζία ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 17 Μαΐξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ 17. ΠΖΠΘΜΟ: Γιώζζα θαη Νμιηηηθή -Δηάιελε ημο Ιακώιε Γιέδμο ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 21 Μαΐξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ 18. ΠΖΠΘΜΟ: Πέπκε ζημκ Νύνγμ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 22 Μαΐξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 19. ΠΖΠΘΜΟ: Πέπκε θαη θμηκςκηθόξ απμθιεηζμόξ-από θςκή ζε θςκή (μξρζική εκδήλωζη) ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 4 Ιξρμίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Σύλλξγξπ Μεηαπηρςιακώμ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Σύλλξγξπ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ 20. ΠΖΠΘΜΟ: Σοπμμεηνηθά-Δηαγκςζηηθά θνηηήνηα γηα πνμβιήμαηα μάζεζεξ ζηεκ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 26, 27 & 28 Σεπηεμβοίξρ 2008, νεμξδξςείξ Capsis Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. Τμήμα Ψρςξλξγίαπ, Α.Π.Θ. 4

5 21. ΠΖΠΘΜΟ: Ε δηαδνμμή ημο βηβιίμο «Γλάνηεζε θαη Ακαπαναγςγή» - Μ θμηκςκηθόξ Ξόιμξ ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ Ιεπακηζμώκ ζηεκ Γιιάδα: Ηςκζηακηίκμξ Πζμοθαιάξ - Μ θμηκςκηθόξ Ξόιμξ ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ Ιεπακηζμώκ ζηεκ Γιιάδα: μηα θνηηηθή απμηίμεζε θαη επακαπνμζέγγηζε, ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 15 & 16 Οκηωβοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Σύλλξγξπ Μεηαπηρςιακώμ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Σύλλξγξπ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ 22. ΠΖΠΘΜΟ: Δεηήμαηα ηζόηεηαξ-ειεοζενίαξ δεμμθναηίαξ: Γθπαίδεοζε θαη μόνθςζε ζημ ζεμενηκό ζπμιείμ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 16 Οκηωβοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Σύλλξγξπ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ 23. ΠΖΠΘΜΟ: Γκςζηηθή Σοπμιμγία από ημ Γνγαζηήνημ ζηεκ Ημηκςκία ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 9 Νξεμβοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διδαζκαλείξ ηξρ Τμήμαηξπ Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ 5

6 24. ΠΖΠΘΜΟ: Μ μδεγόξ ηεξ κεπηαγςγμύ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 12 Δεκεμβοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διδαζκαλείξ ηξρ Τμήμαηξπ Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 25. ΠΖΠΘΜΟ: Δηαπείνηζε ηεξ δηαπμιηηηζμηθήξ ηάλεξ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 18 Δεκεμβοίξρ 2008, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ - Διδαζκαλείξ ηξρ Τμήμαηξπ Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. - Γλλημξγαλλικό Μεηαπηρςιακό Ποόγοαμμα 26. ΠΖΠΘΜΟ: Θεαηνηθμί Δνόμμη, Σεθηδςηά Ιμκμπάηηα ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 29 Ιαμξραοίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 27. ΠΖΠΘΜΟ: Ήπμξ Ηίκεζε -Δεμημονγηθέξ πνμζεγγίζεηξ γηα ημ παηδί ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 19 Μαοηίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 28. ΠΖΠΘΜΟ: Ημηκςκία, γιώζζα, μόνθςζε θαη ε πνμμπηηθή ημο δεμμθναηηθμύ ζπμιείμο ζήμενα ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 17 & 18 Μαοηίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 29. ΠΖΠΘΜΟ: Ννόζςπμ με πνόζςπμ: Ννμζςπηθέξ πμνείεξ γοκαηθώκ πμο λεπέναζακ εμπόδηα θαη πνμθαηαιήρεηξ. Οοδήηεζε με ηεκ Γονςβμοιεοηίκα ημο ΝΑΟΜΗ Γοαγγειία Πδαμπάδε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 6 Αποιλίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Κέμηοξ Γμηανιακήπ Πξλιηικήπ Κξζμηηεία Παιδαγωγικήπ Σςξλήπ, ΑΠΘ. 6

7 30. ΠΖΠΘΜΟ: Γκηαληαθή εθπαίδεοζε θαη ακάπενμη/νεξ μαζεηέξ/ηνηεξ ζημ ειιεκηθό ζπμιείμ: Ννμώζεζε ηςκ ακζνώπηκςκ δηθαηςμάηςκ ή μηα κέα μμνθή απμθιεηζμμύ; ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 7 & 8 Αποιλίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διδαζκαλείξ «Δημ. Γλημόπ» ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 31. ΠΖΠΘΜΟ: Γζειμκηηζμόξ Ιε αθμνά; (ημεοίδα και δοάζειπ) - Mε ηε γιώζζα ηεξ Πέπκεξ - Έκα ηαλίδη γηα ημ ζεβαζμό ζημ "δηαθμνεηηθό" - Ννόηαζε γηα δεμημονγία ηεξ δνάζεξ «Γζειμκηηθή θίκεζε θμηηεηώκ /ηνηώκ ζηε Ναηδαγςγηθή Οπμιή - Μη θμηηεηέξ θαη μη θμηηήηνηεξ ηεξ Ναηδαγςγηθήξ δςγναθίδμοκ ημ ιμγόηοπμ ηεξ Γζειμκηηθήξ Μμάδαξ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: Ημεοίδα 12 Μαοηίξρ Δοάζειπ Μάοηιξ και Αποίλιξ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Κέμηοξ Γμηανιακήπ Πξλιηικήπ - Κξζμηηεία Παιδαγωγικήπ Σςξλήπ, ΑΠΘ. 32. ΠΖΠΘΜΟ: Δηεζκέξ εκηαηηθό πνόγναμμα -Erasmus-Intensive Programme (IP) Islamic Religious Pedagogy -The contribution of Islamic education to the integration of the Muslims into the European Community. -Ε ΟΡΙΒΜΘΕ ΠΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ ΠΜΡ ΖΟΘΑΙ ΟΠΕΚ ΓΚΠΑΛΕ ΠΩΚ ΙΜΡΟΜΡΘΙΑΚΩΚ ΟΠΕΚ ΓΡΞΩΝΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 4-14 Αποιλίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ, ΑΠΘ. Ποόγοαμμα Μεηαπηρςιακώμ Σπξρδώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Department of Educational Sciences ηξρ Παμεπιζηημίξρ ηηπ Βιέμμηπ Cukurova University/TR University of Leiden/NL University of Strassburg/FR University of Essex/GB Carl von Ossietzky Universität Oldenburg/D Erasmus University College Brussels/B. 7

8 33. ΠΖΠΘΜΟ: Ιμοζμοιμάκμη/εξ ζηεκ Γονώπε Ννμζεγγίζεηξ μέζα από ηε ζύγπνμκε μεηακαζηεοηηθή πναγμαηηθόηεηα ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 8 Αποιλίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ, ΑΠΘ. Ποόγοαμμα Μεηαπηρςιακώμ Σπξρδώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 34. ΠΖΠΘΜΟ: ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΓΟ ΔΞΑΟΓΖΟ ΗΑΖ ΔΖΔΑΗΠΖΗΓΟ ΝΞΜΟΓΓΓΖΟΓΖΟ ΟΓ ΝΜΘΡΝΜΘΖΠΖΟΙΖΗΜ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ -Πμ πανάδεηγμα ημο 132μο Δεμμηηθμύ Οπμιείμο Αζεκώκ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 18 Μαΐξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ Σύλλξγξπ Μεηαπηρςιακώμ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 35. ΠΖΠΘΜΟ: Ούγπνμκε εθεβηθή ιμγμηεπκία ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 22 και 23 Μαϊξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Τμήμα Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 36. ΠΖΠΘΜΟ: Ναηδηά ζημ θάζμα ημο αοηηζμμύ θαη παηδαγςγηθή αλημιόγεζε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: 28,29,30 Μαΐξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διδαζκαλείξ ηξρ Τμήμαηξπ Γπιζηημώμ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ και Γκπαίδερζηπ (ΤΓΠΑΓ), ΑΠΘ. 8

9 37. ΠΖΠΘΜΟ: Δηεζκέξ Οοκέδνημ -33 μ εηήζημ Οοκέδνημ ηεξ Δηεζκμύξ Μμάδαξ γηα ηεκ Σοπμιμγία ηεξ Ιαζεμαηηθήξ Γθπαίδεοζεξ - Ννμξ ακαδήηεζε ζεςνηώκ ζηε Ιαζεμαηηθή Γθπαίδεοζε ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ 19 έωπ ηιπ 24 Ιξρλίξρ 2009, Πύογξπ Παιδαγωγικήπ, ΑΠΘ Διεθμήπ Ομάδα για ηημ Ψρςξλξγία ηηπ Μαθημαηικήπ Γκπαίδερζηπ (The International Group for the Psychology of Mathematics Education IGPME) Παιδαγωγική Σςξλή, ΑΠΘ Παμεπιζηήμιξ Μακεδξμίαπ Παμεπιζηήμιξ Ιωαμμίμωμ Δημξκοίηειξ Παμεπιζηήμιξ Θοάκηπ Οομμεημπή ζε άιιεξ δναζηενηόηεηεξ ζηεκ πόιε ΠΖΠΘΜΟ: Οομμεημπή ζημ 12μ Ακηηναηζηζηηθό Φεζηηβάι Θεζζαιμκίθεξ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ & ΠΜΝΜΟ: Ιξρμίξρ 2009, 4ξ Πάοκξ Παοαλίαπ Αμηιοαηζιζηική Ποωηξβξρλία Θεζζαλξμίκηπ και άλλωμ ζρλλξγικξηήηωμ. Με ηημ ρπξζηήοινη ηωμ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημξηικήπ Γκπαίδερζηπ ΑΠΘ Σύλλξγξπ Μεηαπηρςιακώμ Φξιηηηώμ/οιώμ ηξρ Παιδαγωγικξύ Τμήμαηξπ Δημξηικήπ 9

10 10

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 7/9-1-2014

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 7/9-1-2014 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 7/9-1-2014 Στο Μαρούσι σήµερα 9-1-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ. Καθηγητής. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ. Καθηγητής. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών Email: ivrettos@primedu.uoa.gr Τηλ: 2103688497 Fax: 2103688497 Διεύθυνση: Ιπποκράτους 20 (2 ος όροφος) 10680 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Anastasia G. Yangaki. Education

Anastasia G. Yangaki. Education INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Anastasia G. Yangaki Senior Researcher Department of Byzantine Studies Institute of Historical Research Programmes: Historical Geography of the Helladic Region, Byzantium

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα