ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)"

Transcript

1 draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) ( ) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή 4 Σαρ. Κψδηθαο :10564 Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : Fax : Αζήλα, Ηκεξνκελία.. Α.Π.: Κωδικόρ Ππόζκληζηρ: 1 Α/Α : ΟΠ Ππορ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΟ ΚΟΙΝΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΛΟΤ» Σος ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΤΛΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (Σ.Α.Μ.Δ.) Ο/Η Γενικόρ ή Διδικόρ Γπαμμαηέαρ.. Έρνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/ Α/ ). Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.1_1 Ημ/νια: Έκδοσης:

2 2. Σν λ. 4332/2015 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο- Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 4521/2014 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2011/98/ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εληαίαο άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ επηθξάηεηα θξάηνποκέινπο θαη ζρεηηθά κε θνηλφ ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζε θξάηνο- κέινο θαη 2014/36/ ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ επνρηαθή εξγαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 76/Α/ ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 9 παξ. 14 απηνχ. 3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 4. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 516/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2008/381/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ αξηζ. 573/2007/ΔΚ θαη αξηζ. 575/2007/ΔΚ θαη ηεο απφθαζεο 2007/435/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 5. Σνπο εθηειεζηηθνχο Καλνληζκνχο (ΔΔ) αξηζ.799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 377/2015, 378/2015 θαη 840/2015 θαη ηνπο θαη εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχο (ΔΔ) αξηζ. 1042/2014, 1048/2014 γηα ηελ εθαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 θαη 516/ Σελ ππ αξηζκ. C(2015) 5313 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο , γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ελίζρπζε απφ ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, γηα ηελ πεξίνδν 2014 έσο Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 143/Α/ ). 8. Σελ ΚΤΑ 46274/ (ΦΔΚ 2573 Β ) Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 9. Σν π.δ. 111/2014 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 178/Α/ ). 10. Σελ ππ αξηζ /ΔΤΘΤ 717/ (ΦΔΚ Β 1825/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ηνκέαο εζσηεξηθψλ) ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 4 ηνπ Ν. 4314/2014 θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζκ / (ΦΔΚ Β /1024/ ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 11. Σελ ππ αξηζ.1493/ (ΦΔΚ Β 1856/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Γηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Αζχινπ, Τπνδνρήο θαη Έληαμεο (Τ.Γ.Δ.Π.Α.Τ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ηνκέαο κεηαλάζηεπζεο) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4332/2015 (ΦΔΚ 76/Α / ) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 4521/2014 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο - 2 -

3 λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2011/98/ ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ εληαία δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εληαίαο άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο κέινπο θαη ζρεηηθά κε θνηλφ ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζε θξάηνο κέινο θαη 2014/36/ ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ επνρηαθή εξγαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3907/2011 «Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 13. Σν π.δ. 73 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α 116/ ). 14. Σελ ππ αξηζ. πξση. 2514/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (ΦΔΚ 2161/Β/ ). 15. Tελ ΤΑ 93510/ , "Αλάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ ζηέγαζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν αιινδαπψλ ζην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο" [ΦΔΚ 2016 η. II / ] Καιεί: A. Σο Δθνικό Κένηπο Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (ΔΚΚΑ), κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πληνληζηή Γηθαηνχρνπ, γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο 1. «Γηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ θηινμελίαο θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο δηθαηνχρσλ θηινμελίαο», πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. B. Σοςρ θοπείρ πος εμπίπηοςν ζηιρ παπακάηω καηηγοπίερ δςνηηικών Γικαιούσων: Γεκφζηνη Φνξείο θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) Ο.Σ.Α. Α θαη Β βαζκνχ Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Πξνζψπσλ κε Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ) Γηεζλείο Οξγαληζκνί νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Γηαζέηνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ λφκηκα δεκνζηεπκέλν θαηαζηαηηθφ/λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα

4 ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθνχ/αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ ηνκείο: - θνηλσληθή έληαμε - θνηλσληθέο ππεξεζίεο / πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο - θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θάζε κνξθήο Λεηηνπξγνχλ απνδεδεηγκέλα θαη ειάρηζηνλ έλα (1) έηνο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε. Δίλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη. Γηαζέηνπλ πξαγκαηηθή έδξα θαη νξγαλσκέλν ρψξν εξγαζίαο. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αηφκνπ κε αλαπεξία ή/θαη ππνβνιήο πξφηαζεο πνπ αθνξά ζε άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο νη ζρεηηθνί θαλφλεο πξνζβαζηκφηεηαο. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο είλαη Έλσζε ή χκπξαμε θνξέσλ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ χκθσλν πλεξγαζίαο κε αθξηβή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ επηκέξνπο κειψλ ηεο έλσζεο ή ζχκπξαμεο. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο 2. «Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ ζε Αλνηρηέο Γνκέο Φηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν θαη δεκηνπξγία πξφζζεησλ ζέζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπλνιηθά ζέζεσλ θηινμελίαο», πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. 1. ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ, ΓΡΑΔΙ Οη πξνηάζεηο αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Αλάπηπμε ελφο Κνηλνχ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Αζχινπ» ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ην Δζληθφ Πξφγξακκα πεξηφδνπ Πίλαθαο 1 ΣΑΜΔΙΟ: ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ Αζύλος, Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηος Σαμείος Αζύλος Μεηανάζηεςζηρ Και Ένηαξηρ και ηος Σαμείος Δζωηεπικήρ Αζθάλειαρ Ανάπηςξη ενόρ Κοινού Δςπωπαϊκού ςζηήμαηορ Αζύλος ΚΩΓ. ΚΩΓ: ΚΩΓ ΚΩΓ

5 ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ ΓΡΑΗ 1: ΓΡΑΗ 2: Άζςλο Γιασείπιζη αιηημάηων θιλοξενίαρ και λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ καηανομήρ δικαιούσων θιλοξενίαρ Τποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηων ςθιζηάμενων θέζεων ζε Ανοισηέρ Γομέρ Φιλοξενίαρ αιηούνηων άζςλο και δημιοςπγία ππόζθεηων θέζεων με ζηόσο ηη δημιοςπγία ζςνολικά θέζεων θιλοξενίαρ ΚΩΓ. 2. ΟΜΑΓΑ - ΣΟΥΟ Οκάδα-ζηφρν απνηεινχλ ηα άηνκα ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ: (α) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο πνπ έρνπλ ην θαζεζηψο πνπ νξίδεη ε χκβαζε ηεο Γελεχεο, θαη νη νπνίνη γίλνληαη δεθηνί λα δηακέλνπλ ππφ απηήλ ηελ ηδηφηεηα ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε, (β) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο πνπ απνιαχνπλ κηαο κνξθήο επηθνπξηθή πξνζηαζία θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2011/95/ΔΔ, (γ) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα κηα απφ ηηο κνξθέο πξνζηαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο σο άλσ θαηεγνξίεο α) θαη β), (δ) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο πνπ απνιαχνπλ πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2001/55/EΚ, φπσο απηή ελζσκαηψζεθε κε ην Π.Γ. 80/2006 (ΦΔΚ 82, η. Α, ), (ε) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ή είρε παξαζρεζεί επαλεγθαηάζηαζε ζε θξάηνο κέινο, (ζη) αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Αθνξά ζε έλα Οινθιεξσκέλν ρέδην Γξάζεο πξνο φθεινο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αλάπηπμε ελφο Παλειιαδηθνχ Γηθηχνπ Αλνηρηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηινμελίαο πνπ ζα ζπκπιεξψλεη, ππνζηεξίδεη θαη νινθιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε θηινμελία ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Σν - 5 -

6 Οινθιεξσκέλν ρέδην Γξάζεο απνηειεί ηελ επηρεηξεζηαθή αηρκή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ραξηνθπιάθην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο) γηα ηε θηινμελία ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γξάζεο κέζσ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ αθφινπζσλ Γξάζεσλ: 3.1. ΓΡΑΗ 1: Γιασείπιζη αιηημάηων θιλοξενίαρ και λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ καηανομήρ δικαιούσων θιλοξενίαρ Η Γξάζε πεξηιακβάλεη: Σε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ θηινμελίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο δηθαηνχρσλ θηινμελίαο (ελίζρπζε ζπζηεκάησλ, εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθνχ, θιπ.) ηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ ηεο Γξάζεο 2 κε ζθνπφ ηελ πιήξε θαη νξζή αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ηελ ελεκέξσζε ηεο Τπεχζπλεο Αξρήο / Δληεηαικέλεο Αξρήο κε ηελ εθξνή θαη εηζξνή σθεινχκελσλ ζηηο Αλνηρηέο Γνκέο Φηινμελίαο ηε δηθηχσζε ησλ Αλνηρηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο κεηαμχ ηνπο, θαη κε ινηπνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο ΓΡΑΗ 2: Τποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηων ςθιζηάμενων θέζεων ζε Ανοισηέρ Γομέρ Φιλοξενίαρ αιηούνηων άζςλο και δημιοςπγία ππόζθεηων θέζεων με ζηόσο ηη δημιοςπγία ζςνολικά θέζεων θιλοξενίαρ Η παξνχζα Πξφζθιεζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο θηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ηελ ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ ζε Αλνηρηέο Γνκέο Φηινμελίαο (ΑΓΦ), θαη ηε δεκηνπξγία πξφζζεησλ ζέζεσλ κέζσ ελφο δηθηχνπ ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ θαη αλνηρηψλ δνκψλ θηινμελίαο αηηνχλησλ άζπιν. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αλνηρηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο ππνρξεσηηθέο δξάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ησλ παξεκβάζεσλ. Απηέο είλαη: ε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ δνκψλ θαη, φπνπ απαηηείηαη, ε αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο απηψλ ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζηέγαζε θαη ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ θηινμελνπκέλσλ, ππεξεζηψλ ηαηξηθήο θξνληίδαο, ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, εθπαίδεπζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο), λνκηθήο ππνζηήξημεο, δηεξκελείαο, εξγαζηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ε πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο ε παξνρή εηδηθήο ζηήξημεο γηα ηε ζπλνδεία θαη ηε κεηάβαζε αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη εππαζψλ πεξηπηψζεσλ ζε θαη απφ δνκέο θηινμελίαο

7 Αζςνόδεςηορ ανήλικορ: Ο ςπήκοορ ηπίηηρ σώπαρ πος θηάνει ζηο έδαθορ ηυν κπαηών μελών συπίρ να ζςνοδεύεηαι από ενήλικο ςπεύθςνο για αςηόν ζύμθυνα με ηο νόμο ή ηην ππακηική ηος οικείος κπάηοςρ μέλοςρ και εθόζον κανέναρ ενήλικορ δεν αζκεί ζηην ππάξη ηην επιμέλειά ηος. Ο όπορ καλύπηει επίζηρ ηον ανήλικο πος αθέθηκε αζςνόδεςηορ καηόπιν ηηρ ειζόδος ηος ζηο έδαθορ ηυν κπαηών μελών (Πηγή: Άπθπο 2 (ιβ), Οδηγία 2011/95/EΕ). Εςάλωηα άηομα: Καλούνηαι οι ανήλικοι, οι αζςνόδεςηοι ανήλικοι, ηα άηομα με ειδικέρ ανάγκερ, οι ηλικιυμένοι, οι εγκςμονούζερ, οι μονογονεφκέρ οικογένειερ με ανήλικα παιδιά και ηα ππόζυπα πος έσοςν ςποζηεί βαζανιζηήπια, βιαζμό ή άλλερ ζοβαπέρ μοπθέρ τςσολογικήρ, θςζικήρ ή ζεξοςαλικήρ βίαρ (Πηγή: Άπθπο 17, Οδηγία 2003/9/EΚ και Γλυζζάπι EMN) 3.3 ΓΔΙΚΣΔ Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη: Πίλαθαο 2 ΚΟΙΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ηος Σαμείος Αζύλος, Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ΚΩΓ. ΚΟΙΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ (πεπιγπαθή) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ C1 Άηνκα ηεο νκάδαο ζηφρνπ πνπ ππνζηεξίρζεθαλ κέζσ πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο Αξηζκφο Φηινμελίαο θαη ηνπ πζηήκαηνο Αζχινπ C2 Θέζεηο θηινμελίαο πνπ ππνζηεξίρηεθαλ Αξηζκφο C2.2 Πιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ θηινμελίαο 60 Πνζνζηφ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 4.1. Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε νξίδεηαη σο αθνινχζσο: - 7 -

8 ΣΑΜΔΙΟ: ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ Αζύλος, Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηος Σαμείος Αζύλος Μεηανάζηεςζηρ Και Ένηαξηρ και ηος Σαμείος Δζωηεπικήρ Αζθάλειαρ Ανάπηςξη ενόρ Κοινού Δςπωπαϊκού ςζηήμαηορ Αζύλος Άζςλο Α/Α ΓΡΑΔΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ Γιασείπιζη αιηημάηων θιλοξενίαρ και λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ καηανομήρ δικαιούσων θιλοξενίαρ Τποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηων ςθιζηάμενων θέζεων ζε Ανοισηέρ Γομέρ Φιλοξενίαρ αιηούνηων άζςλο 2 και δημιοςπγία ππόζθεηων θέζεων με ζηόσο ηη δημιοςπγία ζςνολικά θέζεων θιλοξενίαρ.. ΤΝΟΛΟ Η Υπεύθςνη Απσή / Ενηεηαλμένη Απσή δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλά δξάζε ή θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ δξάζεηο, έσο ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο., ε νπνία αλέξρεηαη ζε ζαξάληα έμη εθαηνκκχξηα επξψ ( ). Η ζπλεηζθνξά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππεξβαίλεη ην 75% ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο δξάζεο

9 5. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 5.1. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ νξίδεηαη ε 31/12/2019. Η νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ 31/12/ Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κε αξ. Πξση. 2514/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (ΦΔΚ 2161/Β/ ) Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν πξαθηηθφ νδεγφ ε φ,ηη αθνξά δαπάλεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ Αλνηρηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο ζεκεηψλεηαη φηη απηέο δχλαληαη λα θαιπθζνχλ ζε πνζνζηφ έσο 10% επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ε φ,ηη αθνξά δαπάλεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηξίηνπο, είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο κε αξ. Πξση. 2514/ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (ΦΔΚ 2161/Β/ ) Δηδηθφηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο: Ωο έμμεζη δαπάνη ζεσξνχληαη ηα γεληθά έμνδα ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη είλαη επηιέμηκα εθφζνλ: Βαζίδνληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο Καηαινγίδνληαη ζηελ πξάμε απηή θαη αλαινγία, ζχκθσλα κε δίθαηε θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε κέζνδν θαηαλνκήο Η δήισζή ηνπο γίλεηαη κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ή θαη απνθνπή πνζφ έσο ην 7 % ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ εμφδσλ, εθφζνλ ην πνζνζηφ ππνινγίδεηαη βάζεη δίθαηεο, αληηθεηκεληθήο θαη επαιεζεχζηκεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ 6. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 6.1 Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηα γξαθεία ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ Σνκέαο Δζσηεξηθψλ ζηε δηεχζπλζε Κνξαή 4, Αζήλα, από ηην... (ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποηάζευν) έυρ ηην (ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποηάζευν). ηηο ψξεο 09:00-16:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Οη πξνηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη κε εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο. Πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δεν θα γίνονηαι δεκηέρ

10 6.2 Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο (ΣΓΓ), ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ρέδην πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ρέδην γηα ην χκθσλν απνδνρήο φξσλ Καλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, (Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο). ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα πινπνηήζεη ηε δξάζε. (vii) ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ. 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΓΡΑΔΩΝ Η δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ δξάζεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: 7.1 Αξιολόγηζη ηων πποηάζεων από ηην Υπεύθςνη απσή / Ενηεηαλμένη Απσή ζε δχν ζηάδηα: Α ηάδιο : Πιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο Β ηάδιο : Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία : Σςγκπιηική Αξιολόγηζη Η πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή / Δληεηαικέλε Αξρή, νξίδεηαη κέρξη εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ.με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο νη πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο. 7.2 Έθδνζε πποζωπινού πίνακα καηάηαξηρ αξιολογημένων πποηάζεων 7.3. Τποβολή και εξέηαζη ενζηάζεων

11 Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, ζην πιαίζην πξφζθιεζεο γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε (ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.2690/1999) θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ελζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνβάιινληαη εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα Δληεηαικέλε Αξρή, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δληεηαικέλε ηφζν σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθνληαη φζν θαη σο πξνο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο θαη είηε απνξξίπηνληαη είηε γίλνληαη δεθηέο. Ωο ιφγνο απφξξηςεο έλζηαζεο δχλαηαη λα απνηειεί θαη ε εμάληιεζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πξφζθιεζεο ή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δληεηαικέλεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη ακειεηί ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο θαη αλαξηψληαη ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα. 7.4 Έθδνζε οπιζηικού πίνακα καηάηαξηρ αξιολογημένων πποηάζεων, μεηά ηην εξέηαζη ηων ςποβαλλόμενων ενζηάζεων 7.5 Έθδνζε απόθαζηρ ένηαξηρ ηηρ δπάζηρ 7.6. Γημοζιοποίηζη ζηην οικεία ιζηοζελίδα ηηρ Τπεχζπλεο Αξρήο / Δληεηαικέλεο Αξρήο 8. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ δξάζεσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο έληαμεο (χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ) θαη ηδίσο ζα πξέπεη: (i) (ii) Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Να ηεξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο δξάζεο φπσο απηά ζα απνηππσζνχλ ζην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο έληαμεο (χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ). (iii) Να ηεξνχλ θαηά πεξίπησζε, θάζε ζεκαληηθφ θαζήθνλ πνπ ν δηθαηνχρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηα κέξε, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο (iv) Να απνζηέιινπλ ζηελ ενηεηαλμένη απσή κεληαία ηα Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ (ΓΓΓ) θαη εμακεληαία ηα Γειηία Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ Γξάζεο (ΓΠΠΓ)

12 (v) Να απνδέρνληαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη. (vi) Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καη εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) 1048 / 2014 γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ θαη κέηξσλ ελεκέξσζεο ησλ δηθαηνχρσλ. Καζψο θαη ηνπ Καη εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) 1049 / 2014 ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο (vii) Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ δξάζε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο πξνο ηελ ενηεηαλμένη απσή ζηα Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ. (viii) Να ηεξνχλ ζην θάθειν ηεο Γξάζεο ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ ηνπιάρηζηνλ κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν νη ελ ιφγσ δαπάλεο πηζηψζεθαλ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. (ix) Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο δξάζεο, ζηελ ενηεηαλμένη απσή, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (x) Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά ειεγθηηθά φξγαλα, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. (xi) Να ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ενηεηαλμένη απσή. (xii) Να πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ νξφζεκσλ θαη ηηκψλ ησλ Γεηθηψλ (θνηλψλ θαη εηδηθψλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην επίδνζεο (xiii) Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (xiv) Να ηεξνχλ ηνπο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 9. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο απνηειεί εμ νινθιήξνπ Γεκφζηα Γαπάλε θαη πξνέξρεηαη απφ Κνηλνηηθνχο θαη Δζληθνχο πφξνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο, ε έθδνζε απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/ Δληεηαικέλε Αξρή, ηεο απφθαζεο έληαμεο απνηειεί απηνδίθαηα πξφηαζε εγγξαθήο ζε

13 ζπιινγηθή απφθαζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. Η αλαινγνχζα Δζληθή πκκεηνρή, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηεο δξάζεο, ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Οη ζρεηηθέο εηζξνέο ησλ πφξσλ ηνπ ΣΑΜΔ ζα απνηειέζνπλ έζνδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζα εθηακηεχνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ/ηνπο Γηθαηνχρν/νπο ηεο πξάμεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 4 (ηέζζεξηο) δφζεηο σο εμήο: α) Η πξψηε δφζε χςνπο 20% (είθνζη ηνηο εθαηφ) επί ηεο εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη, αθνχ ν Γηθαηνχρνο ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή Βεβαίσζε έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο, κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πινπνηήζεη θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 20% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ωο ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζεσξνχληαη ηηκνιφγηα επί πηζηψζεη ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο πνπ λα βαζίδνληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο (ελέξγεηεο θαηαζθεπψλ, δεκνζηφηεηαο, πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγηθά έμνδα, θιπ).. β) Η δεχηεξε δφζε χςνπο 30% (ηξηάληα ηνηο εθαηφ) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή εμνθιεκέλσλ δαπαλψλ πνζνζηνχ 75% επί ηεο α δφζεο (ππνβνιή ΓΓΓ) θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 40% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ωο θπζηθφ αληηθείκελν ζεσξνχληαη αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εκέξεο θηινμελίαο ησλ σθεινπκέλσλ,, ιεηηνπξγηθά θφζηε, πξαθηηθά παξαιαβήο πξνκεζεηψλ / ππεξεζηψλ, θιπ. γ) Η ηξίηε δφζε χςνπο 30% (ηξηάληα ηνηο εθαηφ) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή εμνθιεκέλσλ δαπαλψλ πνζνζηνχ 75% επί ηεο α θαη β δφζεο (ππνβνιή ΓΓΓ) θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 70% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ωο θπζηθφ αληηθείκελν ζεσξνχληαη αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εκέξεο θηινμελίαο ησλ σθεινπκέλσλ,, ιεηηνπξγηθά θφζηε, πξαθηηθά παξαιαβήο πξνκεζεηψλ / ππεξεζηψλ, θιπ. γ) Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία δφζε χςνπο έσο 20% (είθνζη ηνηο εθαηφ) επί ηνπ εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ αθνξά ζηελ πιεξσκή ηνπ ππνιεηπνκέλνπ πνζνχ ηεο εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο θαη θαηαβάιιεηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο. Ο δηθαηνχρνο ππνβάιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή αίηεζε απνπιεξσκήο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο, θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ γηα θάζε δξάζε θαη πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ

14 10. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 10.1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΓ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε: ζηνπο θ.θ. Ιθηγέλεηα Κσλζηαληή, Άλλα Πάλνπ ηειέθσλν: ,

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σατ. Δ/νση: Ιπποκράτοσς 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 3/7/2015 ΣΚ 15236 Τπηρεσία: ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Αρ. Πρωτ 7671 Πληρου. NΙΚΟΛΑΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Τμήμα : Οικ. Γιασείπιζηρ Γπαθείο : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Τασ. Κώδικαρ: 15123 Τηλέθυνο : 210 5212890 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΑ 6Ω469073-4Τ4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γενικψ Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 9/2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 9/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 34.308,59 ΔΝΙΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011

ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011 ΑΚΘΔ ΑΠΟΣΟΙΖ Ήξαο 8 & Γέζπσο έρνπ Σ.Κ. 117 43 - Nένο Κφζκνο Σειέθσλν : 213 0184400-99 Fax : 210 9246740 http://www.mkoapostoli.gr Email: information@mkoapostoli.gr Αθήνα, 20/12/2011 ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 29-06-2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 29-06-2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 06-07-2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. ΚΑΘ Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ------------ Σαρ. Γ/λζε: Γψξνπ 9 T.K. - Πφιε: 104 32 Αζήλα Ιζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζε ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια».

ΘΔΜΑ: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζε ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση:ΠΟΛ. 1008 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Υπύζα Γκοςνηπομίσος Γευλόγορ MSc Ππ. Σμήμαηορ σεδίυν Έκηακηηρ Ανάγκηρ Ππόλητη Οπγανιζμόρ Ανηιζειζμικού σεδιαζμού και Πποζηαζίαρ (Ο.Α..Π.) ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα