ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Α - Β Σατ.Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 ΠΟΛ: 1102 Σατ.Κωδ.: Αζήλα ΠΡΟ: Χο Π.Γ. Σηλέθωνο: ΦΑΞ: Πληροθορίες: Μ. Υαπίδεο, Β Γαζνπξάο 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σατ. Γ/νζη: Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο Σατ. Κωδ.: Μνζράην Πληροθορίες: Α. Ληαπάθε,. Φαξξάο ΘΔΜΑ: «Οδηγίες για ηη ζσμπλήρωζη και ηην εκκαθάριζη ηης δήλωζης θορολογίας ειζοδήμαηος νομικών προζώπων και νομικών ονηοηήηων θορολογικού έηοσς 2014». Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1074/2015 απφθαζεο (ΦΔΚ 574Β ), κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Ι. ΓΔΝΙΚΑ Σν έληππν θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 ζα είλαη εληαίν γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ (κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα). Παξφια απηά, θαηά ηελ ππνβνιή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ θσδηθψλ θαη πηλάθσλ, αιιά ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απηνί πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε βάζε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε: 1

2 α) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε απινγξαθηθά βηβιία β) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία γ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ - ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Οη θσδηθνί 116, 117, 118 και 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη θσδηθνί 118 θαη 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ απηνχο πνπ ηεξνχλ θαη ηα βηβιία ηνπο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π, θαζφζνλ αλ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο βάζεη ηνπ Κ.Φ.Α. ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη θσδηθνί 116 θαη 117 αληίζηνηρα. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη σο άλσ θσδηθνί ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ν θσδηθφο 650, πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί φηη ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηα Γ.Λ.Π. 2. Οη θσδηθνί 016 θαη 017 ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο είηε ηεξνχλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία. 3. ηνλ θσδηθφ 455 ζα κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ απφ ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, θαζφζνλ ε αλάιπζε, ζε επηκέξνπο θσδηθνχο, ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ θαηαρσξείηαη πιένλ κφλν ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο απφ φπνπ κεηαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ απηψλ ζηε δήισζε. Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κε απινγξαθηθά βηβιία δεν ζα γίλεηαη ε αλακφξθσζε ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζηνλ πίλαθα Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 θαη ζπλεπψο δελ ζα ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ηνπ πίλαθα απηνχ. Σα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθψλ 551, 555, 559 θαη 563 ηνπ ππνπίλαθα δ ηνπ εληχπνπ Δ3, κεηαθέξνπλ ην απνηέιεζκα γηα ηπρφλ θνξνινγηθή αλακφξθσζε (π.ρ. δαπάλεο κε εθπηπηφκελεο, απαιιαζζφκελα κεξίζκαηα, αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, θ.ιπ.) θαη θνξνιφγεζε ζην έληππν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 4. ηνπο θσδηθνχο 456 θαη 464 αλαγξάθνληαη ηα πηζησηηθά θαη ρξεσζηηθά ππφινηπα αληίζηνηρα, ησλ απνζεκαηηθψλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ηα νπνία δελ επηιέρζεθε ε απηνηειήο θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 19% (ΠΟΛ.1143/2014 εγθχθιηνο). Σα πνζά ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ εθφζνλ έρνπλ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε ζρεκαηηζκνχ ηνπο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζηε δήισζε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 εμσινγηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζνχλ κε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ηνπ έηνπο απηνχ. 2

3 5. Ο θσδηθφο 457 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ρξεσζηηθή δηαθνξά ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηε δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013. ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ ζα δεισζνχλ ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ηα 14/15 ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπεζζεί ην 1/15. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη πξψηα νη θσδηθνί αξηζκνί 811, 812 και 813 πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα. 6. ηνπο θσδηθνχο 495, 458, 465, 466, 467, 463, 459, 468, 469, 559, 462, 752 και 550 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα πνπ κε βάζε ηηο αλαθεξφκελεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δηδηθφηεξα: α) ηνλ θσδηθφ 495 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ πνπ απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ην λνκηθφ πξφζσπν ζα ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηνλ πίλαθα 4. Ο θσδηθφο απηφο ζπκπιεξψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) πνπ ηεξνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο λνκηθφ πξφζσπν δεηήζεη πξνζσξηλά απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε θαηάζεζε αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξν 48, ζα πξέπεη λα αλαγξάςεη ζην ίδην πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηνο). β) ηνλ θσδηθφ 458 αλαγξάθεηαη ε ππεξηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, φπσο δηεπθξηλίζζεθε ζηελ ΠΟΛ. 1059/2015 εγθχθιηφ καο. γ) ηνλ θσδηθφ 465 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνγή ηνπ λ.3156/2003, θαζψο θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο κε έδξα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ΔΟΥ/ΔΕΔ, φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο. δ) ηνλ θσδηθφ 466 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ), φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε απφ κεξίδηα ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ) κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1042/2015 εγθχθιηφ καο. 3

4 Γηα ηα σο άλσ πνζά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, δελ νθείιεηαη θφξνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, θαζφζνλ θαηηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4099/2012, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη κεξηδηνχρνη ή κέηνρνη, θαηά πεξίπησζε, ησλ ΟΔΚΑ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζην επίπεδν ηνπ ΟΔΚΑ (εηδηθφο θφξνο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ), εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ ΟΔΚΑ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ή κεηφρσλ ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε ηπρφλ δεκία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο σο κε εθπηπηφκελε δαπάλε. ε) ηνλ θσδηθφ 467 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013. ζη) ηνλ θσδηθφ 463 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 4172/2013 θαη ε νπνία γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δελ αλαγλσξίδεηαη. δ) Ο θσδηθφο 459 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ θέξδε απφ ηε δηάζεζε παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013. ε) ηνλ θσδηθφ 468 αλαγξάθνληαη ηα απαιιαζζφκελα έζνδα ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θξάηνο ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηφ 100%, πξνθεηκέλνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα λα θνξνινγεζνχλ γηα ην εηζφδεκά ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2017 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα απαιιαζζφκελα έζνδα, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ηειηθά ζε θνξνιφγεζε, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, ην νξηδφκελν απφ ην λφκν αληίζηνηρν εηζφδεκα (θεθάιαην θαη ππεξαμία θεθαιαίνπ). ζ) ηνλ θσδηθφ 469 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ. Σξάπεδα Διιάδνο). Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2019 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ ππφςε πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο. 4

5 η) ηνλ θσδηθφ 559 αλαγξάθνληαη ηα θέξδε (έζνδα) ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ε θνξνιφγεζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2018 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα απαιιαζζφκελα έζνδα γηα ιφγνπο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ εηζφδεκα θαη απφ άιιεο πεγέο, θαζφζνλ φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975, γηα ην απαιιαζζφκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζφδεκα (ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο). ηα) ηνλ θσδηθφ 462 αλαγξάθεηαη ην αρξεζηκνπνίεην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ην νπνίν επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν φκσο έρεη ήδε θνξνινγεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε (ιφγσ αλακφξθσζεο). ηβ) Ο θσδηθφο 752 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ηνπο απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη ηζφπνζα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί 746, 747, 753 θαη 748, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ απνζβέζζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα. ηγ) ηνλ θσδηθφ 550 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ πνπ εθπίπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3888/2010 θαη κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1106/2011 εγθχθιηφ καο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη σο άλσ θσδηθνί ζπκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 024 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 224 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ. 5

6 7. ηνπο θσδηθνχο 379, 380 θαη 381 θαηαρσξνχληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο. Δηδηθφηεξα: α) ηνλ θσδηθφ 379 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 β) ηνλ θσδηθφ 380 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έζνδα γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ δελ ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε βάζε δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013 (π.ρ. ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4172/2013) ή εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο λφκσλ (π.ρ. ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3156/2013, ππεξαμία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4099/2012) θαζψο επίζεο θαη δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη Γ.Λ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε. γ) ηνλ θσδηθφ 381 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έζνδα πέξαλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαη νη ηξεηο θσδηθνί δελ επεξεάδνπλ ηελ εθθαζάξηζε θφξνπ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπκπιήξσζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνπο ππφρξενπο εθφζνλ πθίζηαληαη αληίζηνηρα πνζά. 8. ηνλ θσδηθφ 382 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα πνζά πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηνπο θσδηθνχο 380 θαη 381 θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 383 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 9. ηνλ θσδηθφ 384 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ πνπ αθνξά εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013. Δπίζεο, ζηνλ πην πάλσ θσδηθφ θαηαρσξείηαη θαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ πνπ αθνξά ζηελ ππεξαμία απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ (θσδηθφο 458), θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 466. Σα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ απηφ δελ πξνζηίζεληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά θέξδε απφ 6

7 επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/ ηνλ θσδηθφ 385 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηα νπνία θνξνινγνχληαη θαηά έηνο δηαλνκήο ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαη πεξαηηέξσ ζηνλ θσδηθφ 386 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα σο άλσ πνζά δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ (πιελ ηνπ θσδηθνχ 384), ζεσξνχληαη θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνχληαη, ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο. 11. ηνπο θσδηθνχο 046, 045, 041 θαη 099 θαηαρσξνχληαη πνζά θηλήηξσλ, είηε βάζεη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, είηε βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ πξνθεηκέλνπ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο λα ηχρνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Πξνυπφζεζε θαηαρψξεζεο πνζψλ ζηνπο σο άλσ θσδηθνχο είλαη λα εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα πνζά ζηνλ θσδηθφ 016 «Φνξνινγηθά θέξδε ρξήζεο». ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 040 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 400 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ. 12. Ο θσδηθφο 060 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ, πέξαλ ηεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, λα αθαηξνχλ (εμσινγηζηηθά) θαη πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ απηψλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο. 13. Ο θσδηθφο 076 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επέλδπζε ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ πνπ επέλδπζαλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/ Ο θσδηθφο 071 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ ησλ επξψ, γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρνινχλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. 7

8 Απφ ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο θσδηθνχο 060, 076 θαη 071 κφλν ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 060, ζπλαζξνηδφκελν κε ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο δεκηνπξγεί αλαγλσξίζηκε θνξνινγηθά δεκία. 15. ηνλ θσδηθφ 900 θαηαρσξνχληαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ θαηνίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/ Ο θσδηθφο 100 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα θέξδε ηνπο ηεθκαξηά, γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ θαη ηα νπνία πσιήζεθαλ πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο (απφ πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994) ή πσιήζεθαλ αλεμάξηεηα ηεο απνπεξάησζεο ή κε (απφ πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994) κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 (ζρεη. ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο). Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ απηνχ ζπλαζξνίδεηαη κφλν κε αληίζηνηρα θέξδε ηνπ θσδηθνχ 048 θαη φρη κε ηπρφλ δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 448, γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαη άιια θέξδε πιελ απηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηεθκαξηά, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ Κεθαιαίνπ III ηεο παξνχζαο «Δθθαζάξηζε Φφξνπ». Δηδηθά, γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994 (ΟΔ, ΔΔ θ.ιπ.) ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρεη ΑΔ, ΔΠΔ θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994, φπνπ κέρξη ίζρπαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Με ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνληαη γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαη κεηά. Γειαδή, γηα πσιήζεηο νηθνδνκψλ απφ θαη κεηά νη επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ, εμάγνπλ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα φηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί απφ θαη κεηά, ελψ γηα πσιεζέληα αθίλεηα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο πξηλ ηελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994. Δηδηθφηεξα: α) Γηα πσιήζεηο αθηλήησλ απφ θαη κεηά, ησλ νπνίσλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε απφ θαη κεηά, θαη ε αλέγεξζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ζε πξνεγνχκελα έηε, γηα λα εμαρζεί νξζφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηαρσξεζείζεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα πσιεζέληα αθίλεηα, έζησ θαη αλ απηέο 8

9 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, δειαδή ζην έηνο ή ζηα έηε θαηαζθεπήο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκέο πξνο πψιεζε φηαλ κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπο, επαθνινπζήζεη εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνδνκήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, φπσο εθκίζζσζε, ηδηνρξεζηκνπνίεζε θιπ., ηφηε ηα ελ ιφγσ αθίλεηα απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα εκπνξεχζηκα ζηνηρεία απηήο, νπφηε θαηά ηελ πψιεζε απηψλ ε επηρείξεζε απνθηά εηζφδεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ινγηζηηθά θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. β) Γηα νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηα πσιεζέληα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ , αλεμάξηεηα εάλ απηή ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξήζεθε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζή ηνπο ζα ππνινγηζηεί κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή κε ζπληειεζηή 20% επί ησλ πσιήζεσλ. Ζ ξχζκηζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα νηθνδνκέο κε άδεηα πξηλ ηελ , αλεμάξηεηα ηνπ εχξνπο ηεο παιαηφηεηαο ηεο νηθνδνκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ην αθίλεην λα κελ απνηειεί πάγην ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο (πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο). γ) Σέινο, γηα νηθνδνκέο πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο / 1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/ Απφθαζεο, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), εθφζνλ είραλ θαηαζέζεη πιήξε θάθειν ζηελ πνιενδνκία γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο θαη είρε ππνγξαθεί πξνζχκθσλν θαη εξγνιαβηθφ ζπκβφιαην θαηαζθεπήο κέρξη ηελ , γίλεηαη δεθηφ φηη, έζησ θαη αλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε κεηά ηελ θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηεθκαξηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, θαζφζνλ γηα ηηο νηθνδνκέο απηέο δελ ππήξρε ππνρξέσζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο θαηά νηθνδνκή θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (δαπάλεο αλέγεξζεο γηα θάζε νηθνδνκή). 17. ηνπο θσδηθνχο 049, 050 θαη 051 ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο. 18. Ο θσδηθφο 610 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε θφξνο ζηελ αιινδαπή, ν νπνίνο δειψλεηαη ζηνλ θσδηθφ Οη θσδηθνί 576, 577 θαη 578 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγθξηζείζαο ζπλνιηθήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ λ.3908/2011, ην πνζφ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ, αληίζηνηρα. 9

10 20. Ο πίνακας 1 εκθαλίδεηαη πξνζπκπιεξσκέλνο κε ηα κέιε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο πεξηπη. β ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ππνινγίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο/κέιε. 21. Ο πίνακας 2 ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο θαη απφ ηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ απνηεινχλ ηέηνηα πξφζσπα. Δηδηθφηεξα, ζηνλ πίνακα 2Α αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία φπσο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θσδηθφ 198 ηνπ πίλαθα 3Α4, απφ ην νπνίν εθπίπηνπλ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα (75% ή 100%) θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηεθκαξηή δαπάλε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. ηνλ πίνακα 2Β αλαγξάθνληαη ηα ινηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ (πιελ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία), φπσο θαη νη ζπλνιηθέο αληίζηνηρεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα. Σν εηζφδεκα απηφ ζπλαζξνηδφκελν κε ην αληίζηνηρν εηζφδεκα ηνπ πίλαθα 2Α θαζψο θαη κε ηελ ηπρφλ δεκία απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ζα δηακνξθψζεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζηνλ πίλαθα 2Γ. Δηδηθά, νη Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ είλαη είηε Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, είηε Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ δελ ζα ζπκπιεξψλνπλ ην πεδίν πνπ αθνξά ζην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κφλν γηα εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Σέινο, ζηνλ πίνακα 2Γ έρεη ελζσκαησζεί ε θαηάζηαζε Δζφδσλ-Δμφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο. 22. ηνπο πίνακες 3Α και 3Β αλαγξάθνληαη ην εηζφδεκα απφ θεθάιαην (Μεξίζκαηα, Σφθνη, Γηθαηψκαηα, Αθίλεηε Πεξηνπζία) θαη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ αληίζηνηρα, κε βάζε ηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνπηλάθσλ. ΙΙΙ. ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΦΟΡΟΤ 1. ηνπο θσδηθνχο 004 θαη 523 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 001. ηνλ θσδηθφ 004, ππνινγίδεηαη ν θφξνο γηα ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 26% (γηα ηνπο ηεξνχληεο δηπινγξαθηθά βηβιία ή θέξδε γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά βηβιία), θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ ην νπνίν θνξνινγείηαη κε 10

11 ζπληειεζηή 13% (ζρεη.πολ.1059/2015). ηνλ θσδηθφ 523 ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ γηα θέξδε > ηα νπνία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 33% (γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά βηβιία). 2. Οη θσδηθνί 579 θαη 575 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3908/2011 (θνξνινγηθή απαιιαγή λ.3908/2011), θαζψο θαη ην δηπιάζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Γεξάλη Μεηαμνπξγείν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Β2 ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ. 4030/2011 (θνξνινγηθά θίλεηξα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο), αληίζηνηρα. 3. ηνλ θσδηθφ 009 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ηφζν ζε εηζνδήκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φζν θαη ζε εηζνδήκαηα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ (απνζεκαηηθά θαη εηδηθφ ηξφπν) ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο. 4. ηνλ θσδηθφ 008 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, ην νπνίν άιισζηε εκθαλίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ απφ ην ζχζηεκα TAXIS. 5. ηνλ θσδηθφ 052 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ζπγαηξηθή ηεο, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013, δειαδή ηα πνζά ησλ θφξσλ Ν.Π. πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3Α1α θαη 3Α1δ. 6. ηνλ θσδηθφ 111 αλαγξάθεηαη ν θφξνο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο νηθνδνκήο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε πξηλ ή κεηά ηελ Δηδηθά, ηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994, ζπκςεθίδνπλ θφξν πνπ πξνέξρεηαη κφλν απφ πσιήζεηο εκηηειψλ νηθνδνκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη , ε θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκψλ απηψλ νινθιεξψζεθε ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε κεηά ηελ ηνλ θσδηθφ 600 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή. Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαιπηηθέο νδεγίεο - δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ 009, 008, 052, 111 θαη 600 έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ.1060/2015 εγθχθιηφ καο. 8. Ο θσδηθφο 751 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011, 2012, 2013 θαη 2014) πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4046/2012. Πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ

12 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ πέληε (5) επφκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο επηζηξνθή (θσδηθφο 750). 9. Ο θσδηθφο 911 αθνξά ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ηνπ λ.3986/2011, ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη πξνεθηππσκέλνο ζηε θφξκα ηεο δήισζεο, θαζφζνλ ζπκβεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 10. Ο θσδηθφο 649 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ αλ ππφθεηληαη ζε έιεγρν ππνρξεσηηθφ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν. 11. ηνλ θσδηθφ 003 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448 θαη ζηνλ θσδηθφ 001 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 048 θαη ηπρφλ πνζφ πνπ πθίζηαηαη ζηνλ θσδηθφ 100. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαθεξφκελε δεκία ζηνλ θσδηθφ 448 θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζπκπιεξσκέλν πνζφ ζηνλ θσδηθφ 100, ηφηε ζηνλ 001 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 100 θαη ζηνλ θσδηθφ 003 ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 12

13 ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. - Σκήκα Γ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ , Αζήλα 4. Δζληθή Σξάπεδα, Λεσθ. Μεζνγείσλ 1 & Βαο. νθίαο, Σ.Κ Αζήλα ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (5), Β' (10) 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 9. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 13

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΑ 6Ω469073-4Τ4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γενικψ Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430)

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ Ηξάθιεην 07-05-2014 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αξηζ. Πξση. : Φ21/3615 ΘΓ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ :

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ : ΑΔΑ: 4ΑΜΦ7ΛΚ-ΝΔ9 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Ραρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Ξιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Όιγα Πεθάθε Ρει.: 2813 404501,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ».

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ννεκβξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ5041766ΔΞ2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010

ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0 0 9-2010 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα 117 44 E-mail: theatromathia@yahoo.com Ηζηνζειίδα: http://www.theatromathia.gr Σειέθσλν & Φαμ: 210-90.25.025 ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζ ι η θ ί εο 3-9 ε ηψ λ ΔΣ Ο : 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ), Μαρούζη, 04-03-2010 ΑΠ. 555-25 ΑΠΟΦΑΣΗ Παραιαβή θαη Αποδοτή ηωλ Αποιογηζηηθώλ Εθζέζεωλ Γ & Δ ηες εηαηρείας UPSET ζηο πιαίζηο ηοσ Έργοσ «Στεδηαζκός Σηραηεγηθής Ελεκέρωζες ηες ΕΕΤΤ θαη Υιοποίεζε Στεδίοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014»

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 9/14 Σ.Τ. CPV:90511000-2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ Ειδική Γραμμαηεία Εθνικού Σηραηηγικού Πλαιζίοσ Αναθοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΘΕΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλοσ Αθήνα, 02.07.2012 Σηλ.: 210-3742050 Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610 Fax: 210-3742060

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο E7 απφδνζεο ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε απφ απνδνρέο

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο E7 απφδνζεο ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε απφ απνδνρέο Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο E7 απφδνζεο ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε απφ απνδνρέο Οη αξρηθέο νξηζηηθέο εκπξφζεζκεο δειψζεηο απφδνζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ (Φ.Μ.Τ. Έληππν Δ7-Φ-01.015

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα