ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. B. πκθσλία έγγξαθε κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κφλν γηα ηνλ έλα ζπκβαιιφκελν Γ. πκθσλία πξνθνξηθή κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ κφλν ππνρξεψζεηο θαη γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε Γ. πκθσλία έγγξαθε ή πξνθνξηθή κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ κφλν δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθά γηα ηνλ έλα ζπκβαιιφκελν 2. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο είλαη: A. Γήισζε βνπιήζεσο (πξφηαζε) θαη απφξξηςή ηεο B. Βνχιεζε, δήισζε βνχιεζεο (πξφηαζε) θαη απνδνρή ηεο Γ. Πξφηαζε γηα ζπλάληεζε θαη απνδνρή ηεο Γ. Μφλν γξαπηή πξφηαζε θαη πξνθνξηθή απνδνρή 3. Η ζχκβαζε κεηαθνξάο θαηαξηίδεηαη: A. Απφ ην κεηαθνξέα θαη ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο B. Απφ ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε Γ. Απφ ηνλ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα θαη ηνλ μελνδφρν Γ. Απφ ηνλ κεηαθνξέα θα ηνλ απνζηνιέα 4. Η ζχκβαζε κεηαθνξάο αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηεο, δηαθξίλεηαη: A. ε νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή B. ε ρεξζαία θαη αεξνπνξηθή Γ. ε νδηθή θαη ζαιάζζηα Γ. ε επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ 5. Γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ απαηηείηαη ε ζπκθσλία: A. Σνπ απνζηνιέα θαη ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ B. Σνπ απνζηνιέα θαη ηνπ κεηαθνξέα Γ. Σνπ κεηαθνξέα θαη ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο Γ. Όισλ ησλ παξαπάλσ 6. Η ζχκβαζε κεηαθνξάο αλάινγα κε ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθξίλεηαη ζε: A. Οδηθή θαη Δκπνξεπκαηηθή B. Δπηβαηηθή, εκπνξεπκαηηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή Γ. Οδηθή, ζηδεξνδξνκηθή, ζαιάζζηα θαη αεξνπνξηθή Γ. Υεξζαία θαη ζηδεξνδξνκηθή 7. "Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο έξγνπ (εξγνιαβία) πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζηε ζχκβαζε κεηαθνξάο;" A. Σν έξγν πνπ ζπκθσλήζεθε. Η ακνηβή θαζνξίδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ κνλνκεξψο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ B. Σν έξγν πνπ ζπκθσλήζεθε θαη ε ακνηβή Γ. Σν έξγν θαη ηα απαζρνινχκελα άηνκα Γ. πκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν σο ππνρξεσηηθφο ηχπνο 8. Ο κεηαθνξέαο ραξαθηεξίδεηαη: A. Έκπνξνο, εθ ηνπ λφκνπ, εθφζνλ εθηειεί κεηαθνξέο θαηά θχξην επάγγεικα B. Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο παξνρήο ππεξεζηψλ Γ. Γεκφζηνο ιεηηνπξγφο εθφζνλ δηαζέηεη θνξηεγφ ή ιεσθνξείν δεκνζίαο ρξήζεο

2 Γ. Ιδησηηθφο ππάιιεινο εθφζνλ δηαζέηεη θνξηεγφ ή ιεσθνξείν ηδησηηθήο ρξήζεο 9. χκβαζε κεηαθνξάο ζηελ νπνία δελ αλαθέξεηαη ην θφκηζηξν είλαη: A. άθπξε B. έγθπξε Γ. αηειήο Γ. αλππφζηαηε 10. Απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ είλαη: A. Μεηαθεξφκελν είδνο, πνζφηεηα, ηφπνο, ρξφλνο, θφκηζηξν B. Σν έξγν πνπ ζπκθσλείηαη λα εθηειέζεη ν απνζηνιέαο Γ. Σν θφκηζηξν πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ν κεηαθνξέαο Γ. Η ηδηφηεηα ηνπ παξαιήπηε 11. "Πνηνο είλαη ν ηχπνο ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο;" A. Δίλαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη κφλν απφ ην κεηαθνξέα B. Δίλαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν Γ. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο. Καηαξηίδεηαη εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο Γ. Δθηφο απφ ηε γξαπηή ζπκθσλία απαηηείηαη θαη έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ 12. ηελ ζχκβαζε νδηθήο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο ν κεηαθνξέαο εθδίδεη θνξησηηθή: A. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο B. ε θάζε είδνπο θαη αμίαο κεηαθνξά Γ. ηε κεηαθνξά εππαζψλ πξντφλησλ Γ. Γελ εθδίδεη θνξησηηθή ζε θακία πεξίπησζε 13. Πνηνο εθδίδεη ην ηηκνιφγην - δειηίν απνζηνιήο A. Ο κεηαθνξέαο B. Ο απνζηνιέαο Γ. Ο νδεγφο Γ. Ο παξαιήπηεο 14. "Πνηεο ππνρξεψζεηο έρεη ν απνζηνιέαο πξνο ην κεηαθνξέα;" A. Να θαηαβάιεη ην θφκηζηξν θαη λα παξαδψζεη ηα έγγξαθα κεηαθνξάο B. Να θαηαβάιεη ηελ ακνηβή ηνπ νδεγνχ θαη ηα έλζεκά ηνπ Γ. Να πιεξψζεη ηα θαχζηκα ηεο δηαδξνκήο Γ. Να θαιχςεη θάζε δεκηά ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ έγηλε θαηά ηε δηαδξνκή 15. "Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλεη ν κεηαθνξέαο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ;" A. Να παξαιάβεη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο B. Να βεβαησζεί γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ Γ. Να πάξεη γξαπηή βεβαίσζε ηνπ απνζηνιέα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ Γ. Όια ηα παξαπάλσ 16. "ε πνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο είλαη άθπξε ε ζχκβαζε κεηαθνξάο;" A. Όηαλ δελ γίλεηαη ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ B. Όηαλ γίλεηαη απφ πξφζσπα έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη αλήιηθν ή φηαλ ε ζχκβαζε είλαη παξάλνκε θαη αλήζηθε Γ. Όηαλ γίλεηαη κε πξνθνξηθή ζπκθσλία Γ. Όηαλ γίλεηαη κε ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν κεξψλ πνπ είλαη ηθαλά γηα ζχλαςε ζχκβαζεο 17. "Πφηε είλαη άθπξε κηα ζχκβαζε κεηαθνξάο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ γεληθά;" A. Όηαλ ιείπνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε έγθπξεο ζχκβαζεο B. Όηαλ δελ έρεη ππνγξαθεί ελψπηνλ ηνπ νηθνλνκηθνχ εθφξνπ Γ. Όηαλ δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ

3 Γ. Όηαλ δελ έρεη θαηαξηηζζεί κε έγγξαθν 18. Η άηππε ζχκβαζε κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ (πξνθνξηθή) απνδεηθλχεηαη ζην δηθαζηήξην: A. Με ηε θνξησηηθή B. Με ην ηηκνιφγην - δειηίν απνζηνιήο Γ. Με κάξηπξεο Γ. Με φζα απφ ηα παξαπάλσ είλαη δηαζέζηκα 19. "Μηα αηνκηθή κεηαθνξηθή επηρείξεζε κε έλα (1) ΦΓΥ αλήθεη ζε δχν άηνκα εμ αδηαηξέηνπ. Πψο νλνκάδεηαη;" A. Κνηλσλία δηθαηψκαηνο B. Κνηλνπξαμία Γ. Έλσζε πξνζψπσλ Γ. πλεηαηξηζκφο 20. "Η θνξησηηθή απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο;" A. Ναη, αλ δελ εθδνζεί θνξησηηθή ε ζχκβαζε είλαη άθπξε B. Όρη, εθηφο αλ ε έθδνζή ηεο απνηειεί ξεηφ φξν ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο Γ. Ναη, φηαλ εθδνζεί απφ ηνλ απνζηνιέα Γ. Όρη, αλ δελ εθδνζεί απφ ηνλ παξαιήπηε 21. "Πνηεο επζχλεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ γηα ηνλ κεηαθνξέα;" A. Γηα απψιεηα αιιά φρη γηα ηπρφλ αβαξίεο B. Γηα απψιεηα (νιηθή ή κεξηθή), κε έγθαηξε παξάδνζε, θαθή θαηάζηαζε θαηά ηελ παξάδνζε, θαηαζηξνθή θνξηίνπ Γ. Μφλν νιηθή θαηαζηξνθή Γ. Μφλν γηα αιινίσζε ηνπ εκπνξεχκαηνο εμαηηίαο δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 22. "Απφ πνηα ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη ε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα γηα ηα εκπνξεχκαηα;" A. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε κεηαθνξάο B. Απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαιακβάλεη ν κεηαθνξέαο ην εκπφξεπκα γηα κεηαθνξά Γ. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ Γ. Γελ ππάξρεη επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο 23. Οη ιφγνη απαιιαγήο ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε είλαη: A. Αλσηέξα βία, βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε ειάηησκα ηνπ εκπνξεχκαηνο, παξαιαβή εκπνξεχκαηνο θαη πιεξσκή θνκίζηξνπ, παξαγξαθή. B. Κινπή, θσηηά ζην θνξηίν, ηξνραίν αηχρεκα, αλαηξνπή νρήκαηνο απφ δηνιίζζεζε ηξνρψλ Γ. Παξαιαβή ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ παξαιήπηε κε επηθχιαμε γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ηνπ θνξηίνπ Γ. Αζζέλεηα νδεγνχ 24. "Πφηε απαιιάζζεηαη ν κεηαθνξέαο απφ ηελ επζχλε θαηαζηξνθήο (κεξηθήο ή νιηθήο) ηνπ θνξηίνπ;" A. Αλ απνδείμεη ζην δηθαζηήξην, φηη δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ θνξηίνπ φζε επηκέιεηα θαη αλ θαηέβαιε B. Αλ απνδείμεη ζην δηθαζηήξην φηη κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ θνξηίνπ αιιά δελ πξφιαβε γηαηί έθαλε δηάιεηκκα Γ. Αλ επηθαιεζζεί ακέιεηα ηνπ νδεγνχ ηνπ Γ. Αλ επηθαιεζζεί φηη εηδνπνίεζε ηειεθσληθψο γηα ηνλ θίλδπλν ηνλ απνζηνιέα αιιά απηφο δελ πξνέβε ζε άκεζεο ελέξγεηεο

4 25. Η ζπκβαηηθή επζχλε ηνπ κεηαθνξέα γηα θαηαζηξνθή ή απψιεηα ηνπ θνξηίνπ παξαγξάθεηαη: A. 1 ρξφλν απφ ηε παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ απφ ην κεηαθνξέα γηα εζληθέο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο B. Ιζρχεη ε ζπλεζηζκέλε 20εηήο παξαγξαθή Γ. Ιζρχεη ε 5εηήο παξαγξαθή Γ. 6 κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ απφ ην κεηαθνξέα γηα εζληθέο κεηαθνξέο θαη 1 ρξφλνο γηα δηεζλείο 26. "Όηαλ ε ζχκβαζε κεηαθνξάο είλαη πξνθνξηθή ππάξρεη επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο απψιεηαο ηνπ θνξηίνπ;" A. Ναη ππάξρεη B. Όρη δελ ππάξρεη αθνχ δελ απνδεηθλχεηαη Γ. Ναη κφλν αλ έρεη εθδνζεί θνξησηηθή Γ. Ναη αλ ν κεηαθνξέαο βξηζθφηαλ ζην φρεκα πνπ νδεγνχζε ν νδεγφο ηνπ 27. ε πεξηπηψζεηο αβαξίαο ηνπ θνξηίνπ ε 6κελε παξαγξαθή ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα δελ ηζρχεη: A. Αλ ε αβαξία νθείιεηαη ζε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο B. Αλ ε αβαξία νθείιεηαη ζε ηπραίν γεγνλφο Γ. Αλ ε αβαξία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ νδεγνχ Γ. Αλ ε αβαξία νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεηά ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα 28. "Η θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ νθείιεηαη ζε παξάιεηςε ην νδεγνχ. Πνηνο επζχλεηαη έλαληη ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε;" A. Ο νδεγφο B. Ο κεηαθνξέαο Γ. Ο θνξησηήο Γ. Όινη νη παξαπάλσ 29. Η απνδεκίσζε πνπ ζα θαηαβάιιεη ν κεηαθνξέαο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο (κεξηθήο ή νιηθήο) ηνπ θνξηίνπ θαιχπηεη: A. Σε δεκηά πνπ έγηλε θαη 25% επηπιένλ B. Οιφθιεξν ην πνζφ πνπ ζα απαηηήζεη ν απνζηνιέαο Γ. Σε δεκηά θαη κφλν πνπ έγηλε Γ. Σν πνζφ πνπ ζα απαηηήζνπλ ζπλνιηθά ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο 30. Η ζπλήζεο απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεη ν κεηαθνξέαο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο (κεξηθήο ή νιηθήο) ηνπ θνξηίνπ νξίδεηαη: A. ε ρξήκα B. ε είδνο Γ. ε επαλαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε επί κεξηθήο θαηαζηξνθήο Γ. ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ κε έλα ίδην θνξηίν 31. "Ο απνζηνιέαο επηθαιείηαη δεκηά ζην θνξηίν απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κεηαθνξέα. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδείμεη ηε δεκηά ζην δηθαζηήξην;" A. Ναη. Πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθα απνδεηθηηθά ζηνηρεία B. Ναη. Να παξνπζηάζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη κάξηπξεο Γ. Όρη. Ο κεηαθνξέαο έρεη επζχλε λα απνδείμεη φηη δελ ππάξρεη δεκηά Γ. Καλέλαο δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη ηε δεκηά. Σν δηθαζηήξην ζα απνθαζίζεη 32. "Ο κεηαθνξέαο έρεη ηελ ίδηα επζχλε, κε άιινπο επαγγεικαηίεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ;" A. Έρεη απμεκέλε επζχλε (ηεθκήξην ππεπζπλφηεηαο) B. Έρεη ηελ ίδηα επζχλε Γ. Έρεη κηθξφηεξε επζχλε

5 Γ. Γελ έρεη επζχλε αλ ην φρεκα νδεγνχζε άιινο 33. "Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα αλ ην εκπφξεπκα απσιέζζε ή θαηαζηξαθεί;" A. Πνηλή πξνζηίκνπ γηα ηνλ κεηαθνξέα B. Πνηλή θπιάθηζεο γηα ηνλ κεηαθνξέα Γ. Απνδεκίσζε ηνπ απνζηνιέα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο Γ. Απνδεκίσζε ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε απφ ηνλ κεηαθνξέα 34. "Πνηα γεγνλφηα απνηεινχλ αληηζπκβαηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο απφ πιεπξάο κεηαθνξέα;" A. Σν ηξνραίν αηχρεκα γεληθψο, έζησ θαη αλ δελ πξνθιήζεθε δεκηά ή θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ B. Μφλν ε νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ θνξηίνπ Γ. Η απψιεηα ή θαηαζηξνθή (νιηθή ή κεξηθή) ε θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε, ε παξάδνζε ζε άιιν ηφπν ή πξφζσπν, ηνπ θνξηίνπ Γ. Η θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ (Β) ηοιτεία Γικαίοσ 35. Οη πξνυπνζέζεηο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο είλαη νη εμήο: A. ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα B. ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, ε παχζε ησλ πιεξσκψλ θαη ε δηθαηνπξαθηηθή αληθαλφηεηα ηνπ πησρνχ εκπφξνπ Γ. ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε Γ. ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, ε παχζε ησλ πιεξσκψλ θαη ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε 36. χλδηθνο ηεο πηψρεπζεο κπνξεί λα δηνξηζηεί: A. κφλν δηθεγφξνο B. κφλν ζπκβνιαηνγξάθνο Γ. κφλν πξσηνδίθεο Γ. νπνηνδήπνηε πξφζσπν 37. Οη εξγαζίεο ηεο πηψρεπζεο πεξαηψλνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: A. κε δηθαζηηθή απφθαζε B. κε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, θαηφπηλ δηθαζηηθήο απφθαζεο Γ. κε απνθαηάζηαζε ηνπ πησρνχ Γ. κε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, έλσζε ησλ πηζησηψλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πησρνχ 38. Ο πησρεχζαο απνθαζίζηαηαη: A. κε ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, κε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ πνπ επηθπξψζεθε ηειεζίδηθα ή κε εμφθιεζε φισλ ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ B. απηνδηθαίσο Γ. κε ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, κε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ πνπ επηθπξψζεθε ηειεζίδηθα ή κε εμφθιεζε φισλ ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ Γ. κε εμφθιεζε φισλ ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ 39. "Πνηεο εηαηξείεο νλνκάδνληαη πξνζσπηθέο;" A. ε Οκφξξπζκε Δηαηξεία (Ο.Δ.) θαη ε θαηά κεηνρέο Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία (Δ.Δ.). B. ε Δ.Δ., ε Ο.Δ. θαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.). Γ. ε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη ε αθαλήο (ζπκκεηνρηθή) εηαηξεία Γ. ε Ο.Δ., ε Δ.Δ. θαη ε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.).

6 40. "Πνηεο εηαηξείεο νλνκάδνληαη θεθαιαηνπρηθέο;" A. ε Α.Δ., ε Δ.Π.Δ. θαη ε αθαλήο (ζπκκεηνρηθή) εηαηξεία B. ε θαηά κεηνρέο Δ.Δ., ε Α.Δ. θαη ε Δ.Π.Δ. Γ. ε Δ.Π.Δ., ε Ο.Δ. θαη ε Δ.Δ. Γ. ε Α.Δ., ε Δ.Π.Δ. θαη ν πλεηαηξηζκφο 41. Ο νκφξξπζκνο εηαίξνο επζχλεηαη: A. κε φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ (απεξηφξηζηα) B. κέρξη ηνπ χςνπο ηεο εηζθνξάο ηνπ ζηελ εηαηξεία Γ. δελ θέξεη θακία επζχλε Γ. κε φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ (απεξηφξηζηα) θαη γηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εηαηξηθήο ππνρξέσζεο (εηο νιφθιεξσλ) 42. Σν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο Δ.Δ. είλαη φηη: A. ε επζχλε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ είλαη απεξηφξηζηε θαη εηο νιφθιεξσλ, ελψ ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε B. νη νκφξξπζκνη θαη νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη απεξηφξηζηα Γ. νη νκφξξπζκνη θαη νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη πεξηνξηζκέλα Γ. επζχλνληαη κφλν νη νκφξξπζκνη εηαίξνη 43. Σν νπζηαζηηθφ γλψξηζκα ηεο αθαλνχο (ζπκκεηνρηθήο ) εηαηξίαο είλαη φηη: A. δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα B. νχηε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα νχηε δηαζέηεη εηαηξηθή επσλπκία Γ. γηα ηε ζχζηαζή ηεο απαηηείηαη νξηζκέλνο ηχπνο Γ. ν εηαίξνο πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο ππνρξεψλεη κφλν ηνπο ππνινίπνπο ζπλεηαίξνπο ηνπ 44. Η δεκνζηφηεηα ησλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. εμαζθαιίδεηαη κε: A. ηνηρνθφιιεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπο B. δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζηνλ εκεξήζην ηχπν Γ. θαηαρψξηζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπο Γ. θαηαρψξηζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Τπεξεζία 45. Ο ζάλαηνο ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο πξνζσπηθήο εκπνξηθήο εηαηξείαο: A. επηθέξεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ζε θάζε πεξίπησζε B. επεξεάδεη ηελ εηαηξεία Γ. πξνθαιεί ιχζε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ζαλφληνο Γ. επηθέξεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί φηη ε εηαηξεία ζα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη είηε αλάκεζα ζηνπο ππνινίπνπο εηαίξνπο είηε αλάκεζα ζηνπο ππνινίπνπο εηαίξνπο θαη ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ζαλφληνο 46. Σεο ιχζεο ηεο πξνζσπηθήο εκπνξηθήο εηαηξείαο αθνινπζεί: A. εθθαζάξηζε B. δηαδηθαζία πηψρεπζεο Γ. δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο Γ. παχζε ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο 47. Γηα ηε ζχζηαζε κηαο Δ.Π.Δ. απαηηείηαη: A. ππεχζπλε δήισζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ B. δειψζεηο βνπιήζεσο ελψπηνλ δηθεγφξνπ Γ. ζπζηαηηθφ έγγξαθν, πνπ νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθφ θαη πεξηβάιιεηαη ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ Γ. νπνηνδήπνηε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ

7 48. Μία Δ.Π.Δ. κπνξεί λα ζπζηαζεί: A. απφ έλα (κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ.) ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα B. απφ ηνπιάρηζηνλ δχν πξφζσπα Γ. απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία πξφζσπα Γ. απφ ηνπιάρηζηνλ δέθα πξφζσπα 49. Σα φξγαλα δηνίθεζεο κηαο Δ.Π.Δ. είλαη ηα εμήο: A. θαζέλαο απφ ηνπο εηαίξνπο B. ε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ν δηαρεηξηζηήο (ή νη δηαρεηξηζηέο) Γ. ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ν δηαρεηξηζηήο (ή νη δηαρεηξηζηέο) Γ. ν δηαρεηξηζηήο ή νη δηαρεηξηζηέο 50. Οη εηαίξνη ησλ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. επζχλνληαη: A. απεξηφξηζηα, δειαδή κε φιε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία B. απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξσλ Γ. κφλν εηο νιφθιεξσλ Γ. πεξηνξηζκέλα, κέρξη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπο 51. Η δεκνζηφηεηα ηεο Δ.Π.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε: A. δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζηνλ εκεξήζην ηχπν B. θαηαρψξηζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Γ. θαηαρψξηζε αληηγξάθνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην κεηξψν Δ.Π.Δ. πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρίαο, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία Γ. θαηαρψξηζε αληηγξάθνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην κεηξψν Δ.Π.Δ. πνπ ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 52. Ο ζάλαηνο ή ε θήξπμε ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο: A. επηθέξνπλ ιχζε ηεο εηαηξείαο B. νδεγνχλ ηελ εηαηξεία ζε εθθαζάξηζε Γ. δελ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξεία Γ. πξνθαινχλ ιχζε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζεηε πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ 53. Γηα ηελ ίδξπζε Α.Δ.: A. απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, άδεηα θαη έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε B. δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε νξηζκέλνπ ηχπνπ Γ. απαηηείηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ Γ. έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ 54. "Πνηαο εηαηξείαο ην θεθαιαίν είλαη δηαηξεκέλν ζε ίζα κεξίδηα, ηηο κεηνρέο;" A. ηεο Δ.Π.Δ. B. ηεο Α.Δ. θαη ηεο θαηά κεηνρέο Δ.Δ. Γ. ηεο Ο.Δ. Γ. ηεο Δ.Δ. 55. Η δεκνζηφηεηα ηεο Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε: A. θαηαρψξηζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο B. θαηαρψξηζε αληηγξάθνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην κεηξψν Α.Δ. πνπ ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη δεκνζίεπζε ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο Γ. θαηαρψξηζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ζην κεηξψν Α.Δ. πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηεο Ννκαξρίαο, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία, θαη δεκνζίεπζε

8 ζην ηεχρνο Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ζην νηθείν κεηξψν Α.Δ. Γ. δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζηνλ εκεξήζην ηχπν 56. Οη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. είλαη: A. απφ ην λφκν εκπνξηθέο εηαηξείεο, αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ πνπ επηδηψθνπλ B. αζηηθέο εηαηξείεο Γ. εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεξεζίεο Γ. κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο 57. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Α.Δ. είλαη: A. νη δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο B. ην Γ.. θαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Γ. νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο Γ. ε πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ 58. Ο εηαίξνο κηαο Δ.Π.Δ. έρεη δηθαίσκα απφ ην λφκν λα εμέιζεη απφ ηελ εηαηξεία: A. κφλν φηαλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο B. θαηά ηε δηθή ηνπ βνχιεζε Γ. φηαλ δελ θαηαβάιιεη ηελ εηζθνξά ηνπ Γ. φηαλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο ή/θαη φηαλ κεηαβιεζεί ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο 59. Οη ζπλεηαηξηζκνί δηαθξίλνληαη ζε: A. γεσξγηθνχο θαη αζηηθνχο B. νηθνλνκηθνχο θαη εκπνξηθνχο Γ. ειεχζεξνπο θαη αλαγθαζηηθνχο Γ. γεσξγηθνχο θαη αζηηθνχο, ειεχζεξνπο θαη αλαγθαζηηθνχο 60. Η επνπηεία ζηηο Α.Δ. αζθείηαη απφ: A. ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ B. ηνλ Ννκάξρε Γ. ηα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα Γ. ηνλ Πεξηθεξεηάξρε (Γ) ηοιτεία Θοινωνικής Νομοθεζίας 61. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη: A. Γηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ εθφζνλ ζπκθσλήζεη ν εξγνδφηεο B. Τπνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην λφκν Γ. Γηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην χληαγκα Γ. Γηθαίσκα πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ 62. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη: A. ε Οκνζπνλδίεο θαη σκαηεία B. ε ελψζεηο πξνζψπσλ θεξδνζθνπηθνχ θαη κε ραξαθηήξα Γ. ε ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο Γ. ε πξσηνβάζκηεο, δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο 63. Οη Πξσηνβάζκηεο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο δηαθξίλνληαη ζε: A. Δλψζεηο πξνζψπσλ B. Κιαδηθά θαη Δπηρεηξεζηαθά σκαηεία Γ. σκαηεία ππαιιήισλ θαη εξγαηνηερληηψλ Γ. σκαηεία εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ 64. Σα κέιε ησλ Γεπηεξνβάζκησλ θαη Σξηηνβάζκησλ πλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη:

9 A. Δξγαδφκελνη θαη σκαηεία αληηζηνίρσο B. σκαηεία θαη Οκνζπνλδίεο σκαηείσλ ή/θαη Δξγαηηθά Κέληξα Γ. Μφλν Δξγαηηθά Κέληξα Γ. σκαηεία εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ αληηζηνίρσο 65. "Ση ζθνπφ έρνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο;" A. Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ηηο εηήζηεο απμήζεηο ηνπ B. Σελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ Γ. Σε δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, αζθαιηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ Γ. Σελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηα κέιε ηνπο 66. Κάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα είλαη κέινο: A. ε έλα ζσκαηείν ηνπ θιάδνπ απαζρφιεζήο ηνπ θαη ζε έλα ζσκαηείν ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδεηαη B. Μφλν ζε έλα ζσκαηείν ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδεηαη Γ. ε έλα ζσκαηείν ηνπ θιάδνπ απαζρφιεζήο ηνπ θαη ζε έλα Δξγαηηθφ Κέληξν Γ. ε έλα Δξγαηηθφ Κέληξν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ θαη ζε κηα Οκνζπνλδία ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο 67. Η απεξγία είλαη δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηνρπξσκέλν απφ ην χληαγκα θαη αζθείηαη: A. Απφ θάζε εξγαδφκελν αηνκηθά B. Απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγαδνκέλνπο ζε κηα επηρείξεζε Γ. Απφ ηηο λφκηκεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο Γ. Μφλν απφ ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο 68. Η ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ ζε απεξγία πνπ θεξχρζεθε λνκίκσο απφ ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ νξγάλσζε είλαη: A. Τπνρξεσηηθή B. Πξναηξεηηθή Γ. Δμαξηάηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο Γ. Δμαξηάηαη απφ ηε ζπλαίλεζε ηνπ εξγνδφηε 69. Η ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ ζε λφκηκε απεξγία πνπ θεξχρζεθε απφ ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ νξγάλσζε έρεη σο ζπλέπεηεο: A. Σε απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ρσξίο απνδεκίσζε B. Σε κε θαηαβνιή απνδνρψλ ησλ εκεξψλ ηεο απεξγίαο Γ. Σνλ κε ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ ηεο απεξγίαο σο ρξφλν πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο θαλνληθήο εηήζηαο άδεηαο Γ. Σελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηηο εκέξεο δηάξθεηαο ηεο απεξγίαο 70. Οη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην πκβνχιην Δξγαδνκέλσλ είλαη: A. Κνηλέο ζπζθέςεηο, θνηλέο απνθάζεηο, πιεξνθφξεζε θαη δηαβνχιεπζε B. Μφλν δηαβνχιεπζε ζε πεξίπησζε νκαδηθψλ απνιχζεσλ Γ. Πιεξνθφξεζε ζε πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Γ. Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο 71. ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθσλία ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, αξκφδην φξγαλν γηα κεζνιαβεηηθή πξνζπάζεηα είλαη: A. Η Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο (ΓΔΔ) B. Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γ. Η Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο Γ. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο

10 72. Σα εηδηθά ζεζκηθά φξγαλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη: A. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ν ππεχζπλνο παξαγσγήο θαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία B. Η ΔΜΑΚ θαη ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο Γ. Οη Δπηηξνπέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα, ν γηαηξφο εξγαζίαο θαη ν Σερληθφο Αζθαιείαο Γ. Οη ππεχζπλνη αζθάιεηαο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ε νκάδα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 73. "Πνηνο είλαη αξκφδηνο, ζε κηα κεηαθνξηθή επηρείξεζε, γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ ζηηο κεηαθνξέο επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ;" A. Ο κεραληθφο αζθαιείαο B. Η Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο Γ. Ο χκβνπινο Αζθαιείαο ADR Γ. Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 74. Αζθαιηζηηθφο Φνξέαο είλαη: A. Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ θαιχπηεη ηηο δεκηέο απφ ηξνραία αηπρήκαηα B. Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο, ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ Γ. Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ αξκφδηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε λνκηθή θάιπςε ησλ πνιηηψλ Γ. Οξγαληζκφο πνπ θαιχπηεη κε αζθαιηζηηθέο παξνρέο ηνπο θηλδχλνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζή ηνπ 75. Η θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη: A. Τπνρξεσηηθή B. Πξναηξεηηθή Γ. Δμαξηάηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο Γ. Απαηηείηαη ζπλαίλεζε ηνπ εξγνδφηε 76. "Πνηεο ζπλέπεηεο έρεη ε κε θαηαβνιή, απφ ηνλ εξγνδφηε, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ;" A. Σε δηαθνπή ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεο B. Σε ζηέξεζε ησλ παξνρψλ αζζελείαο αιιά φρη ησλ παξνρψλ ζχληαμεο Γ. Σε κείσζε ηεο ζχληαμεο θαη ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο Γ. Σε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεο, εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο δεηήζεη εγθαίξσο ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ 77. Απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζρέζε πξνθχπηεη ππνρξέσζε γηα ηνλ εξγνδφηε: A. Καηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ B. Καηαβνιήο κφλν ησλ εηζθνξψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ εξγαδφκελν Γ. Παξαθξάηεζεο γηα δηθφ ηνπ φθεινο ησλ εηζθνξψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ εξγαδφκελν θαη θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην Γ. Να θάλεη κε ηνλ εξγαδφκελν γξαπηή ζπκθσλία γηα θαηαβνιή ή κε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 78. Η αζθαιηζηηθή θάιπςε πγείαο γίλεηαη: A. Με ηε ρνξήγεζε πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο κφλν αλαξξσηηθήο άδεηαο B. Με ηελ θαηαβνιή πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο εθάπαμ απνδεκίσζεο Γ. Με ηε ρνξήγεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο νξηζκέλσλ παξνρψλ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο Γ. Με κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 79. Απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζρέζε πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ: A. Να απαηηήζεη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο παξνρέο αθφκε

11 θαη φηαλ ν εξγνδφηεο δελ έρεη θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο B. Να απαηηήζεη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα φιεο ηηο παξνρέο κφλν εθφζνλ ν εξγνδφηεο έρεη θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Γ. Να απαηηήζεη απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ εθφζνλ δελ θάλεη ρξήζε ησλ παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα Γ. Να απαηηήζεη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα φιεο ηηο εηζθνξέο πνπ θαιχπηνπλ ηνλ θιάδν πγείαο εθφζνλ γηα 5 ζπλερή έηε δελ αζζέλεζε 80. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο γήξαηνο είλαη: A. 30 ρξφληα εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ θαη 40 ρξφληα ζην δεκφζην ηνκέα B. Η ζπκπιήξσζε ηνπ 70νπ έηνπο ειηθίαο ζην δεκφζην θαη ηνπ 65νπ έηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα Γ. Η ζπκπιήξσζε 30 εηψλ αζθάιηζεο αλεμαξηήησο ειηθίαο Γ. Η πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο θαη ε ζπκπιήξσζε ελφο νξηζκέλνπο νξίνπ ειηθίαο 81. Σν χςνο ηεο ζχληαμεο εμαξηάηαη: A. Απφ ην βαζηθφ κηζζφ θαη ηα πξηκ B. Απφ ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο θαη ηελ ειηθία Γ. Απφ ην βαζηθφ κηζζφ θαη ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο ζε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία Γ. Απφ ην χςνο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 82. Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο Φ.Γ.Υ. είλαη: A. Σν ΙΚΑ γηα αζζέλεηα θαη ην ΣΑ γηα ζχληαμε B. Σν ΣΑ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο Γ. Σν ΣΑ γηα αζζέλεηα θαη ην ΣΔΒΔ γηα ζχληαμε Γ. Καιχπηνληαη κφλν απφ ηδησηηθή αζθάιηζε 83. Γηα ηε ζχληαμε ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απαηηείηαη: A. Οξηζκέλε ειηθία θαη θάπνηνο ρξφλνο αζθάιηζεο B. 1 ρξφλνο αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο Γ. Έζησ θαη 1 εκέξα αζθάιηζεο ρσξίο άιιε πξνυπφζεζε Γ. Οξηζκέλν χςνο απνδνρψλ θαη 60 εκέξεο εξγαζίαο 84. "Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή εξγαδφκελνπ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα;" A. Η παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο έλαληη ακνηβήο θαηά θχξην επάγγεικα B. Η άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ειεχζεξνπ επαγγεικαηία Γ. Η απφθηεζε αδείαο άζθεζεο επαγγέικαηνο κεηαθνξέα θαη ε ζέζε ζε θπθινθνξία ΦΓΥ Γ. Η παξνρή, θαηά θχξην επάγγεικα, δξαζηεξηφηεηαο παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ 85. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο είλαη: A. Ο κηζζφο θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα B. Η πλεπκαηηθή εξγαζία θαη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο Γ. Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ κηζζσηνχ Γ. Σν είδνο ηεο εξγαζίαο, ν κηζζφο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 86. Απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο πξνθχπηεη: A. Τπνρξέσζε παξνπζίαο ηνπ εξγνδφηε B. Τπνρξέσζε παξνπζίαο ηνπ κηζζσηνχ Γ. Τπνρξέσζε ηαπηφρξνλε παξνπζίαο εξγνδφηε-κηζζσηνχ Γ. Τπνρξέσζε απηνπξφζσπεο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηνχ

12 87. Η ζχκβαζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηαξηίδεηαη: A. Μφλν κε γξαπηή ζπκθσλία B. Μφλν κε πξνθνξηθή ζπκθσλία Γ. Με πξνθνξηθή ή γξαπηή ζπκθσλία Γ. Με γξαπηή ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ 88. Απφ άπνςε ρξνληθήο δηάξθεηαο ε ζχκβαζε εξγαζίαο δηαθξίλεηαη: A. ε νξηζκέλνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ B. ε κνλνεηή θαη πνιπεηή Γ. ε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζχκβαζε έξγνπ Γ. ε νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη επνρηαθή 89. Σα κέξε πνπ ζπκβάιινληαη ζηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη: A. Δξγνδφηεο - θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη εξγαδφκελνο - θπζηθφ πξφζσπν B. Δξγνδφηεο - θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη εξγαδφκελνο - θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γ. Δξγνδφηεο - αλψλπκε εηαηξεία θαη ΔΠΔ θαη εξγαδφκελνο - θπζηθφ πξφζσπν Γ. Δξγνδφηεο - θπζηθφ πξφζσπν θαη εξγαδφκελνο - λνκηθφ πξφζσπν 90. Τπνρξεψζεηο εξγνδφηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο: A. Καηαβνιή κηζζνχ, δψξσλ ενξηψλ θαη παξνρή θαλνληθήο άδεηαο B. Τπνρξέσζεο πξφλνηαο, θαη απαζρφιεζεο Γ. Σήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα, ηα σξάξηα εξγαζίαο, ηελ εβδνκαδηαία αλάπαπζε θιπ. Γ. Όιεο νη αλσηέξσ 91. Λφγνη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη: A. Ο ζάλαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε νηθεηνζειήο απνρψξεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ε πάξνδνο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ B. Πάληνηε ν ζάλαηνο ηνπ εξγνδφηε Γ. Η αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ κεηφρσλ ζηηο Α.Δ. Γ. Η πάξνδνο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ ζηηο ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ δηαξθείαο 92. Η θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ κηζζσηνχ είλαη έγθπξε: A. Όηαλ γίλεη πξνθνξηθά θαη θαηαβιεζεί ε ζπκθσλεκέλε απνδεκίσζε B. Όηαλ γίλεη εγγξάθσο θαη θαηαβιεζνχλ ηα δεδνπιεπκέλα θαη ην επίδνκα άδεηαο Γ. Όηαλ γίλεη εγγξάθσο θαη θαηαβιεζεί ε λφκηκε απνδεκίσζε Γ. Όηαλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 93. Ο κεηαθνξέαο ή ε κεηαθνξηθή επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε αλαγγειίαο ηεο πξφζιεςεο νδεγνχ: A. ηελ αξκφδηα ΓΟΤ εληφο κελφο B. ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο εληφο 15 εκεξψλ Γ. ην Γξαθείν Δξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ εληφο 8 εκεξψλ Γ. ην ΣΑ θαη ηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Τπεξεζία Μεηαθνξψλ 94. Οη απνδνρέο ησλ νδεγψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ πάζεο θχζεσο θαζνξίδνληαη: A. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ B. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ θαη Απαζρφιεζεο Γ. Μφλν κε ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Γ. Με πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ή Γηαηηεηηθή απφθαζε ή κε ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο 95. Ο βαζηθφο κηζζφο ησλ νδεγψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ πάζεο θχζεσο πξνζαπμάλεηαη κε: A. Τπεξσξηαθή απνδεκίσζε

13 B. Απνδεκίσζε γηα λπθηεξηλή εξγαζία Γ. Με επηδφκαηα 3εηηψλ, γάκνπ θαη παηδηψλ Γ. Δπίδνκα ππεξαπφδνζεο 96. Σν επίδνκα εηδηθψλ ζπλζεθψλ ρνξεγείηαη ζηνπο νδεγνχο: A. Απνξξηκκαηνθφξσλ, βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο ιπκάησλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ B. Βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο πγξψλ ηξνθίκσλ Γ. ρνιηθψλ απηνθηλήησλ Γ. Ορεκάησλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 97. Δπίδνκα επηθίλδπλεο εξγαζίαο ρνξεγείηαη ζηνπο νδεγνχο: A. Φνξηεγψλ απηνθηλήησλ, σθειίκνπ θνξηίνπ άλσ ησλ 10 ηφλσλ πνπ κεηαθέξνπλ βαξέα νρήκαηα B. Φνξηεγψλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα πιηθά αλεμαξηήησο σθειίκνπ θνξηίνπ Γ. Φνξηεγψλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ δψληα δψα Γ. Φπγείσλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ ηξφθηκα 98. Σν λφκηκν σξάξην εξγαζίαο θαζνξίδεηαη: A. Με λφκν B. Με έζηκν Γ. Με ζπιινγηθή χκβαζε Γ. Με απφθαζε δηαηηεζίαο 99. Σν πκβαηηθφ σξάξην εξγαζίαο θαζνξίδεηαη: A. Με λφκν ή κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα B. Με ζπιινγηθή ζχκβαζε, δηαηηεηηθή απφθαζε ή κε ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ Γ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο Γ. Με απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δξγαδνκέλσλ θάζε επηρείξεζεο 100. Οη ζπκβαηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ησλ νδεγψλ πάζεο θχζεσο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ είλαη: A. 40 ψξεο B. 48 ψξεο Γ. 45 ψξεο Γ. 42 ψξεο 101. Τπέξβαζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη: A. Τπεξεξγαζία B. Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε Γ. Καλνληθή εξγαζία εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ζ.ζ.ε. ή απφθαζε δηαηηεζίαο Γ. Καλνληθή εξγαζία εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο (Γ) ηοιτεία Φορολογικού Γικαίοσ 102. "Η ππεξεζία νδηθήο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ θαη αλ λαη κε πνην πνζνζηφ;" A. Όρη, θαζφζνλ ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ ΦΠΑ πνπ επηβαξχλζεθε ν επηηεδεπκαηίαο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν B. Ναη, εθφζνλ παξέρεηαη εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο κε πνζνζηφ 19% Γ. Ναη, εθφζνλ παξέρεηαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο κε πνζνζηφ 19% Γ. Ναη, εθφζνλ παξέρεηαη εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο κε πνζνζηφ 18% 103. "Πφηε απνδίδεηαη ν ΦΠΑ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο;" A. Κάζε δχν κήλεο θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε πεξηνδηθή δήισζε

14 B. Κάζε κήλα θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε νξηζηηθή δήισζε Γ. Κάζε κήλα θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε πεξηνδηθή δήισζε Γ. Κάζε εκεξνινγηαθφ ηξίκελν θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε πεξηνδηθή δήισζε 104. "Πφηε απνδίδεηαη ν ΦΠΑ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Α & Β θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ;" A. Κάζε εκεξνινγηαθφ ηξίκελν θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε πεξηνδηθή δήισζε B. Κάζε κήλα θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε πεξηνδηθή δήισζε Γ. Κάζε δχν κήλεο θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε πεξηνδηθή δήισζε Γ. Κάζε κήλα θαη κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε νξηζηηθή δήισζε 105. "Ο εηζπξαηηφκελνο ΦΠΑ απνδίδεηαη εηο αθέξαησλ;" A. Όρη, θαζφζνλ ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ ΦΠΑ πνπ επηβαξχλζεθε ν επηηεδεπκαηίαο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν B. Όρη, θαζφζνλ ν επηηεδεπκαηίαο παξαθξαηά έλα πνζνζηφ γηα θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ Γ. Ναη, θαζφζνλ ν ΦΠΑ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Γ. Ναη, θαζφζνλ ν ΦΠΑ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία γηα λα απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ρσξίο θαλέλα ζπκςεθηζκφ 106. "Ση πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε φζνπο δελ ππνβάιινπλ πξνζσξηλή δήισζε ΦΠΑ; " A. Πξφζζεηνο θφξνο ζην πνζνζηφ ηνπ 300% ηνπ θαηαινγηδφκελνπ θχξηνπ θφξνπ B. Πξφζζεηνο θφξνο ζην πνζνζηφ ηνπ 100% ηνπ θαηαινγηδφκελνπ θχξηνπ θφξνπ Γ. Πξφζζεηνο θφξνο ζην πνζνζηφ ηνπ 50% ηνπ θαηαινγηδφκελνπ θχξηνπ θφξνπ Γ. Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαζψο ν επηηεδεπκαηίαο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη πξνζσξηλή δήισζε κφλνλ εθφζνλ ην επηζπκεί 107. "Ση πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε φζνπο ππνβάιινπλ αλαθξηβή πξνζσξηλή δήισζε ΦΠΑ; " A. Καλέλα πξφζηηκν, αξθεί λα ππάξρεη ζρεηηθή εηζήγεζε απφ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. B. Πξφζζεηνο θφξνο ζην πνζνζηφ ηνπ 50% ηνπ θαηαινγηδφκελνπ θχξηνπ θφξνπ Γ. Πξφζζεηνο θφξνο 200% ή 300% γηα πνζά έσο 3000 θαη άλσ ησλ 3000 αληίζηνηρα, πνπ δελ δειψζεθαλ Γ. Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαζψο ν επηηεδεπκαηίαο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη πξνζσξηλή δήισζε κε ηα ζηνηρεία πνπ απηφο επηζπκεί 108. "Ση πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε φζνπο ππνβάιινπλ εθπξφζεζκε πξνζσξηλή δήισζε ΦΠΑ; " A. Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν εθφζνλ ν επηηεδεπκαηίαο θαηνηθεί ζε παξακεζφξην αγξνηηθή πεξηνρή B. Πξφζζεην θφξν πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1,5% ηνπ θχξηνπ θφξνπ γηα θάζε κήλα εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο Γ. Πξφζζεην θφξν πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηνπ θχξηνπ θφξνπ γηα θάζε κήλα εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο Γ. Καλέλα πξφζηηκν, αξθεί λα ππάξρεη ζρεηηθή εηζήγεζε απφ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ Πσο ππνινγίδνληαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο ΦΓΥ θαη ηη πεξίνδν αθνξνχλ A. Αλάινγα κε ην κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο θαη αθνξνχλ έλα εκεξνινγηαθφ έηνο B. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο θαη αθνξνχλ έλα εμάκελν Γ. Αλάινγα κε ην ζρήκα ηεο ακάμεο ηνπ νρήκαηνο θαη αθνξνχλ έλα ηξίκελν Γ. Αλάινγα κε ην σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο θαη αθνξνχλ έλα εκεξνινγηαθφ έηνο

15 110. Δπηζηξέθνληαη ηέιε θπθινθνξίαο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ή δηαθνπήο θπθινθνξίαο A. Όρη B. Ναη Γ. Ναη εθφζνλ είραλ θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιηθά θαη εθάπαμ Γ. Ναη γηαηί ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο εθαξκφδεηαη ζην Διιεληθφ Γίθαην 111. Αλ θπθινθνξήζεη φρεκα θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ έηνπο, ηη πνζφ ηειψλ θπθινθνξίαο θαηαβάιιεηαη A. Οιφθιεξν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηξέρνλ έηνο B. Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία ελφο κελφο Γ. Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία ελφο εμακήλνπ Γ. Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαινγία ελφο ηξηκήλνπ 112. Πνηα νρήκαηα επηβαξχλνληαη κε ρακειφηεξα ηέιε θπθινθνξίαο ηα Ι.Υ. ή ηα Γ.Υ. A. Σα Μηθηήο Υξήζεο B. Σα Ι.Υ. Γ. Σα Γ.Υ. Γ. Σα Ι.Υ. πνπ αλήθνπλ ζε αλψλπκεο κεηαιιεπηηθέο εηαηξίεο 113. Ση είλαη αληαπνδνηηθφ ηέινο A. Οξηζηηθή θαη ρσξίο αληάιιαγκα ρξεκαηηθή παξνρή ησλ ηδησηψλ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ δεκφζηα εμνπζία πξνο θάιπςε ησλ δεκνζίσλ βαξψλ B. Οηθεηνζειήο πξνζθνξά δεκνηψλ πξνο ηνλ δήκν φπνπ θαηνηθνχλ απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο Γ. πγθεθξηκέλν πνζφ θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλάθεηαο Γ. πγθεθξηκέλν αληίηηκν γηα εηδηθή ππεξεζία απφ ην θξάηνο 114. Σα δηφδηα γηα ρξήζε νδψλ είλαη θφξνο ή αληαπνδνηηθφ ηέινο A. Δίλαη θφξνο B. Δίλαη θφξνο γηαηί επηβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην Γ. Δίλαη αληαπνδνηηθφ ηέινο Γ. Όηαλ ηελ δηαρείξηζε ησλ νδψλ έρεη ην Γεκφζην είλαη θφξνο θαη φηαλ ηδηψηεο ή ΝΠΙΓ είλαη αληαπνδνηηθφ ηέινο 115. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θνξηεγνχ ΓΥ θαηαβάιινληαη ηέιε θπθινθνξίαο γηα ην λέν φρεκα A. Ναη γηαηί πξφθεηηαη γηα λέα θπθινθνξία νρήκαηνο B. Ναη γηαηί πξφθεηηαη γηα λέα θπθινθνξία νρήκαηνο εθηφο αλ απηφ είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο Γ. Όρη θαζψο ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο παξακέλνπλ ηα ίδηα, εθηφο αλ ππάξρεη αχμεζε κ.β. φπνπ θαηαβάιιεηαη ε δηαθνξά Γ. Όρη δελ επηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε Φ.Γ.Υ Καηά ηελ κεηαβίβαζε νρήκαηνο ΓΥ ηη θφξνο ή ηέινο θαηαβάιιεηαη A. Σέιε κεηαβίβαζεο πνπ επηβαξχλεηαη ν πσιεηήο B. Γελ θαηαβάιιεηαη θαλέλαο θφξνο ή ηέινο αξθεί λα είλαη πξνπιεξσκέλα ηα ηέιε θπθινθνξίαο Γ. Δθφζνλ κεηαβηβάδεηαη κε ηελ άδεηά ηνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ πάγην πνζφ θφξνπ απφ ηνλ πσιεηή θαη ηέιε κεηαβίβαζεο απφ ηνλ αγνξαζηή Γ. Κάζε κεηαβίβαζε νρήκαηνο εληαγκέλνπ ζε κεηαθνξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη παληφο θφξνπ ή ηέινπο 117. Πφηε απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ππεξαμίαο ν κεηαθνξέαο πσιψληαο απνραξαθηεξηζκέλν ΦΓΥ A. Όηαλ ην φρεκα αληηθαηάζηαζεο είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο B. Όηαλ ην απνραξαθηεξηζκέλν είλαη κεγαιχηεξνπ κηθηνχ βάξνπο απφ ην φρεκα

16 πνπ αληηθαηέζηεζε Γ. Όηαλ ην απνραξαθηεξηζκέλν είλαη κηθξφηεξνπ κηθηνχ βάξνπο απφ ην φρεκα πνπ αληηθαηέζηεζε Γ. Δθφζνλ έρεη πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πσινχκελνπ εληφο έηνπο απφ ηνλ απνραξαθηεξηζκφ 118. Η αχμεζε ηνπ κηθηνχ βάξνπο ΦΓΥ ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή εηζθνξά A. Όρη γηαηί ε αγνξά ΦΓΥ δίλεη ην δηθαίσκα αχμεζεο ηνλάδ ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε B. Ναη, θαηαβάιιεηαη ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ αλά ηφλν κηθηνχ βάξνπο κφλνλ αλ ην φρεκα είλαη εληαγκέλν ζε κεηαθνξηθή επηρείξεζε Γ. Γελ επηηξέπεηαη αχμεζε ηνλάδ ζηα ΦΓΥ Γ. Ναη, θαηαβάιιεηαη ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ αλά ηφλν κηθηνχ βάξνπο, εθηφο αλ ην φρεκα είλαη εληαγκέλν ζε κεηαθνξηθή επηρείξεζε 119. Καηαινγίδνληαη ηέιε θπθινθνξίαο ζηα ξπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα πνπ έρνπλ αλεμάξηεηε άδεηα θπθινθνξίαο A. Ναη γηα θάζε ξπκνπιθνχκελν θαηαινγίδεηαη ηδηαίηεξν πνζφ ζχκθσλα κε ην κηθηφ ηνπ βάξνο σο αλεμάξηεηε θπθινθνξηαθή κνλάδα B. Όρη ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαηαινγίδνληαη ζην ξπκνπιθφ ζχκθσλα κε ην κηθηφ βάξνο πνπ έρεη σο ζπλδπαζκφο Γ. Όρη ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαηαινγίδνληαη ζην ξπκνπιθφ ζχκθσλα κε ην σθέιηκν θνξηίν πνπ έρεη σο ζπλδπαζκφο Γ. Ναη γηα θάζε ξπκνπιθνχκελν θαηαινγίδεηαη ηδηαίηεξν πνζφ ζχκθσλα κε ην σθέιηκφ ηνπ θνξηίν σο αλεμάξηεηε θπθινθνξηαθή κνλάδα 120. Οη εηαηξίεο θαηαβάινπλ θφξν ππεξαμίαο φηαλ πσινχλ απνραξαθηεξηζκέλα νρήκαηα A. Ναη γηαηί ν θφξνο ππεξαμίαο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε κεηαβίβαζε νρήκαηνο είηε είλαη Ι.Υ. είηε είλαη Γ.Υ. B. Γελ θαηαβάινπλ θφξν ππεξαμίαο απιά ην εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε αζξνίδεηαη ζην θνξνινγεηέν Γ. Γελ θαηαβάινπλ θφξν ππεξαμίαο γηαηί νη επηρεηξήζεηο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν ή ηέινο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ Γ. Ναη γηαηί ην αληίζεην ζα ήηαλ αζπκβίβαζην κε ηελ αξρή ηεο ηζνλνκίαο 121. "Τπνρξενχηαη ν επηηεδεπκαηίαο λα δειψλεη ηελ έλαξμε ή ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ;" A. Όρη, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο είλαη πξνζσπηθφ ζέκα ηνπ επηηεδεπκαηία B. Όρη, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο αθνξά κφλν ηνλ επηηεδεπκαηία θαη ηελ ζχδπγφ ηνπ Γ. Ναη, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππνβάιιεη δήισζε έλαξμεο, δήισζε κεηαβνιψλ θαη δήισζε νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ Γ. Ναη, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππνβάιιεη δήισζε έλαξμεο, δήισζε κεηαβνιψλ ρσξίο λα έρεη ππνρξέσζε δήισζεο νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ 122. Ση είδνπο θφξνο είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ηη είδνπο ν ΦΠΑ A. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη έκκεζνο θαη ν ΦΠΑ άκεζνο B. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη έκκεζνο θαη ν ΦΠΑ αληαπνδνηηθφ ηέινο Γ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη άκεζνο θαη ν ΦΠΑ έκκεζνο Γ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη αλαινγηθφο θαη ν ΦΠΑ πξννδεπηηθφο 123. Πσο πξνζδηνξίδεηαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθνχ πξνζψπνπ A. Γηαηξνχληαη ηα εηζνδήκαηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο θαη θαηαινγίδεηαη θφξνο γηα ηνλ κήλα κε ην κεγαιχηεξν πνζφ B. Πνιιαπιαζηάδνληαη ηα εηήζηα εηζνδήκαηα κε ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξά θαη αθαηξνχληαη ηπρφλ κεηψζεηο θαη δαπάλεο

17 Γ. Αζξνίδνληαη ηα εηήζηα εηζνδήκαηα θαη αθαηξνχληαη ηπρφλ κεηψζεηο θαη δαπάλεο Γ. Πνιιαπιαζηάδνληαη ηα εηήζηα εηζνδήκαηα κε ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξά θαη πξνζηίζεληαη ηπρφλ κεηψζεηο θαη δαπάλεο 124. Πσο επηβάιιεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ A. Κιηκαθσηά, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ B. Κιηκαθσηά, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ Γ. Κιηκαθσηά, αλάινγα κε ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ Γ. Κιηκαθσηά, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο 125. Ση ζρέζε έρεη ν εξγνδφηεο κε ηελ θνξνινγία ησλ κηζζσηψλ A. Ο εξγνδφηεο δελ έρεη θακία ζρέζε, ε θνξνινγία ηνπ θάζε κηζζσηνχ είλαη πξνζσπηθή ηνπ ππφζεζε B. Ο εξγνδφηεο παξαθξαηά απφ ηηο κεληαίεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο Γ. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ακνηβή γηα παξαζρεζείζα εξγαζία ζηνπο κηζζσηνχο αλάινγα κε ηελ θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα Γ. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα πξνυπνινγίδεη ηνλ θφξν ησλ κηζζσηψλ θαη λα πξνζαπμάλεη αλάινγα ηελ ακνηβή ηνπο 126. Πφηε απνδίδεηαη ζην Γεκφζην ν παξαθξαηεζείο απφ ηνπο κηζζσηνχο θφξνο A. Αλά δίκελν θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα B. Αλά κήλα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα Γ. Αλά ηξίκελν θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα Γ. Αλά εμάκελν θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα 127. Πσο θνξνινγείηαη ν κεκνλσκέλνο κεηαθνξέαο A. Δπί ηνπ απνηειέζκαηνο ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο B. Σεθκαξηά θαη πξνθαηαβιεηέα ζε δχν δφζεηο κε ηελ έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο Γ. Με βάζε ηνλ πξνυπνινγηδφκελν θχθιν εξγαζηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο Γ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο αλά ηξίκελν 128. Πσο θνξνινγνχληαη νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο A. Αλάινγα κε ηελ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ B. Αλάινγα κε ην ππφινηπν πνπ εκθαλίδεη ν ινγαξηαζκφο πειάηεο αλά έηνο Γ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο αλά δηεηία Γ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο αλά έηνο (Δ) Δμπορική Θαι Υρημαηοοικονομική Γιατείριζη Σης Δπιτείρηζης 129. "Ση είλαη ε επηηαγή;" A. Πηζησηηθφ έγγξαθν κε ην νπνίν ν εθδφηεο δηαηάζζεη ηελ ηξάπεδα λα εηζπξάμεη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ B. Υξεσζηηθφ έγγξαθν κε ην νπνίν ν εθδφηεο δηαηάζζεη ηελ ηξάπεδα λα εηζπξάμεη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ Γ. Υξεσζηηθφ έγγξαθν κε ην νπνίν ν εθδφηεο δηαηάζζεη ηελ ηξάπεδα λα πιεξψζεη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ Γ. Πηζησηηθφ έγγξαθν κε ην νπνίν ν εθδφηεο δηαηάζζεη ηελ ηξάπεδα λα πιεξψζεη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ 130. "Δίλαη ε επηηαγή κεηαβηβάζηκε;" A. Όρη γηαηί αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ εθδφηε ηεο B. Ναη, κε νπηζζνγξάθεζε Γ. Ναη κφλν κε παξάδνζή ηεο ζε άιιν πξφζσπν

18 Γ. Όρη γηαηί απηφ απαγνξεχεηαη απφ ηελ Δζληθή λνκνζεζία θαη ηελ δηεζλή πξαθηηθή 131. "Πνηνο δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη κηα επηηαγή;" A. Απηφο πνπ ηελ έρεη εθδψζεη B. Απηφο πνπ ηελ έρεη απνδερζεί Γ. Απηφο πνπ ηελ έρεη εθδψζεη ή φπνηνο ηελ θαηέρεη έπεηηα απφ νπηζζνγξάθεζε Γ. Απηφο πνπ ην φλνκά ηνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηηαγή ή φπνηνο ηελ θαηέρεη έπεηηα απφ νπηζζνγξάθεζε 132. "Ση πνηλέο πξνβιέπνληαη ζηνλ εθδφηε επηηαγήο ρσξίο αληίθξηζκα;" A. Έπαηλνο θαη επηζηξνθή ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο B. Φπιάθηζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκo θαη πιεξσκή ηεο επηηαγήο Γ. Φπιάθηζε, φηαλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 3.000, ρξεκαηηθφ πξφζηηκo θαη πιεξσκή ηεο επηηαγήο Γ. Φπιάθηζε κε εμαγνξάζηκε θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ππφ αίξεζε 133. "Μέρξη πφηε κπνξεί λα εκθαληζηεί επηηαγή γηα πιεξσκή ψζηε ν θάηνρφο ηεο λα δηαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα ζθξάγηζεο αλ απηή είλαη αθάιππηε;" A. Οπνηεδήπνηε αθνχ είλαη πιεξσηέα κε ηελ εκθάληζή ηεο B. Δληφο 6 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο Γ. Δληφο 8 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο Γ. Δληφο 6 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο 134. "Δίλαη κηα δίγξακκε επηηαγή κεηαβηβάζηκε;" A. Διεχζεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο B. Μεηαβηβάδεηαη αιιά κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο Γ. Μεηαβηβάδεηαη κφλν ζε δχν πξφζσπα Γ. Όρη, εηζπξάηηεηαη κφλνλ απφ απηφλ πνπ ην φλνκά ηνπ αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηεο επηηαγήο 135. "Αλ ν θάηνρνο επηηαγήο δελ πξνβεί ζε ζθξάγηζε αθάιππηεο επηηαγήο ηη δηθαηψκαηα ράλεη ; " A. Υάλεη θάζε δηθαίσκα είζπξαμήο ηεο B. Τπνρξενχηαη λα ηελ πιεξψζεη ν ίδηνο θαη ράλεη ην δηθαίσκα επαλείζπξαμήο ηεο Γ. Υάλεη ην δηθαίσκα ηεο ζθξάγηζεο άιισλ αθάιππησλ επηηαγψλ Γ. Υάλεη ην δηθαίσκα ηεο πνηληθήο δίσμεο ηνπ εθδφηε θαη ηεο έθδνζεο δηαηαγήο πιεξσκήο 136. "Πνηνο ρνξεγεί ζηειέρε επηηαγψλ ζηνπο εκπφξνπο;" A. Οη Σξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο πνπ έρνπλ ζ απηέο θαηαζέζεηο φςεσο B. Σα επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα θαη νη εκπνξηθνί ζχιινγνη Γ. Σα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο Γ. Σν Διιεληθφ Κξάηνο κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 137. "Τπάξρεη δπλαηφηεηα είζπξαμεο επηηαγήο πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηεο;" A. Όρη, ε επηηαγή εμνθιείηαη ηελ εκεξνκελία ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηεο B. Ναη εθφζνλ ζπλαηλεί θαη ν εθδφηεο ηεο Γ. Ναη, αθνχ ε επηηαγή είλαη πιεξσηέα κε ηελ εκθάληζή ηεο θαη εθφζνλ ππάξρεη αληίθξηζκα Γ. Ναη φηαλ ε είζπξαμή ηεο δελ γίλεηαη κέζσ ηξάπεδαο αιιά κέζσ ελερπξνδαλεηζηεξίνπ 138. "Ση δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο έρεη θάηνρνο κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ κέζσ πηζησηηθψλ θνξέσλ;" A. Κακία, ηηο θξαηά κέρξη ηελ έιεπζε ηεο εκεξνκελίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηνπο

19 B. Μπνξεί λα ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε κεηαβηβάδνληαο ζηελ ηξάπεδα εηζπξαθηέεο επηηαγέο Γ. Μπνξεί λα ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε κεηαβηβάδνληαο ηεο ζε λφκηκν ελερπξνδαλεηζηήξην Γ. Μπνξεί λα ηηο πξνεμνθιήζεη ζην ρξεκαηηζηήξην 139. "Η ρξεκαηνδφηεζε απφ Σξάπεδα κε κεηαβίβαζε ζ' απηήλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ ηη επηβαξχλζεηο έρεη;" A. Κακία επηβάξπλζε εθφζνλ ν θνκηζηήο είλαη θαιφο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο θαη νη θαηαζέζεηο ηνπ αλέξρνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ B. Κακία επηβάξπλζε εθφζνλ ν θνκηζηήο είλαη θαιφο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο θαη ην εηήζην εηζφδεκα πνπ δειψλεη ζηελ θνξνινγηθή ηνπ δήισζε μεπεξλά ην Γ. Φφξν ππέξ Γεκνζίνπ θαη ακνηβή ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο Γ. Υαξηφζεκν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ακνηβή ηεο Σξάπεδαο κε ηφθν θαη έμνδα 140. "Πνηα ηα θπξηφηεξα αμηφγξαθα;" A. Η ζπλαιιαγκαηηθή, ην γξακκάηην ζε δηαηαγή θαη ε επηηαγή B. Η ζπλαιιαγκαηηθή θαη ε επηηαγή Γ. Η ζπλαιιαγκαηηθή θαη ην γξακκάηην ζε δηαηαγή Γ. Σν γξακκάηην ζε δηαηαγή θαη ε επηηαγή 141. "Ση είλαη ε ζπλαιιαγκαηηθή;" A. Αμηφγξαθν, κε ην νπνίν έλα πξφζσπν (δαλεηζηήο) δίλεη εληνιή ζε έλα άιιν πξφζσπν (πιεξσηή) λα πιεξψζεη ζηνλ ίδην ή ζε ηξίην πξφζσπν νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν B. Έγγξαθν απνδνρήο ρξένπο Γ. Έγγξαθν απαιιαγήο απφ ρξένο Γ. Αμηφγξαθν, κε ην νπνίν έλα πξφζσπν (νθεηιέηεο) δίλεη εληνιή ζε έλα άιιν πξφζσπν (εληνιέα) λα πιεξψζεη ζηνλ ίδην ή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ζε αλχπνπην ρξφλν 142. "Ση ζεκαίλεη πξνεμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο;" A. Δμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο κεηά ηε ιήμε ηεο B. Δμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο πξηλ ηε ιήμε ηεο Γ. Δμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο Γ. Δμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο 3 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο 143. "Ση θφζηνο έρεη ε πξνεμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο απφ Σξάπεδα;" A. Καλέλα θφζηνο, είλαη ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο B. Καλέλα θφζηνο εθφζνλ ν θνκηζηήο είλαη επαγγεικαηίαο Γ. Έμνδα ειέγρνπ ραξηνθπιαθίνπ, ακνηβή εηδηθνχ ζπκβνχινπ θαη απνζήθεπηξα Γ. Σφθν, πξνκήζεηα θαη έμνδα απνζηνιήο 144. "Ση ζεκαίλεη ε αλαγξαθή ζηελ επηηαγή ""πιεξψζαηε ζε δηαηαγή εκνχ ηνπ ηδίνπ"";" A. Η επηηαγή κπνξεί λα πιεξσζεί απφ ηνλ εθδφηε ηεο ή θάηνρφ ηεο έπεηηα απφ νπηζζνγξάθεζε B. Η επηηαγή κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνλ απνδέθηε ηεο κφλν Γ. Η επηηαγή κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνλ εθδφηε ηεο ή θάηνρφ ηεο έπεηηα απφ νπηζζνγξάθεζε Γ. Η επηηαγή κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνλ ηξηηεγγπεηή ηεο κφλν 145. "Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ ;" A. Η έθδνζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ απαγνξεχεηαη απφ ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε B. Η έθδνζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ απαγνξεχεηαη απφ ηελ θνξνινγηθή αξρή Γ. Παξά ην φηη ε επηηαγή είλαη πιεξσηέα κε ηελ εκθάληζή ηεο, νη ζπλαιιαθηηθέο

20 ζπλζήθεο απνδέρνληαη ηηο κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο Γ. Η έθδνζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο 146. "Μεηαβηβάδεηαη ε ζπλαιιαγκαηηθή;" A. Όρη, δελ επηηξέπεηαη B. Ναη, κε παξάδνζε Γ. Ναη, κε νπηζζνγξάθεζε Γ. Όρη, είλαη πνηληθφ αδίθεκα 147. "Ση είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing);" A. χκβαζε ππφζρεζεο αγνξάο παγίνπ κέζσ ηξάπεδαο B. χκβαζε κίζζσζεο παγίνπ φπνπ ζην ηέινο ηηο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ν κηζζσηήο απνθηά ηελ θπξηφηεηά ηνπ έλαληη ζπκβνιηθήο αμίαο Γ. χκβαζε κίζζσζεο παγίνπ φπνπ ζην ηέινο ηηο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ην κίζζην επηζηξέθεηαη ζηνλ εθκηζζσηή Γ. χκβαζε κίζζσζεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 148. "Γηα πφζν ρξφλν ζπλνκνινγείηαη ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing);" A. Γηα έλα έσο δέθα έηε B. Αλ είλαη βξαρχρξνλεο δηάξθεηαο δχν έηε, αλ είλαη κέζεο δηάξθεηαο ηέζζεξα έηε θαη αλ είλαη καθξάο δηάξθεηαο έμη έηε Γ. Γελ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, ε δηάξθεηα θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ Γ. Γηα ηξία, ηέζζεξα ή πέληε έηε 149. "Πφηε θαηαβάιιεηαη ην κίζζσκα ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing);" A. Όπνηε έρεη ξεπζηφηεηα ν κηζζσηήο B. ηελ αξρή ή ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα ή ηξηκήλνπ αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία Γ. Όηαλ ν κηζζσηήο ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ηξάπεδα Γ. Σν κηζφ πνζφ ζηελ αξρή θαη ην ππφινηπν ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία 150. "Πνηνο εκθαλίδεηαη σο θχξηνο ζην βηβιηάξην κεηαβνιψλ θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο νρήκαηνο αλ απηφ απνηειεί αληηθείκελν ζπκβάζεσο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing);" A. Η εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο B. Ο νδεγφο ηνπ νρήκαηνο Γ. Ο κηζζσηήο κεηαθνξέαο Γ. Ο πξνκεζεπηήο έκπνξνο 151. "Πνίνπ πξνζψπνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο επαγγεικαηηθνχ νρήκαηνο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο;" A. Σεο εηαηξίαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο B. Σνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο Γ. Σνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ηνπ νρήκαηνο Γ. Σνπ κηζζσηή 152. "Ση πξφζζεηε παξαηήξεζε αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο επαγγεικαηηθνχ νρήκαηνο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο;" A. Η παξαηήξεζε φηη ην φρεκα είλαη αζθαιηζκέλν B. Η παξαηήξεζε φηη έρεη παξαρσξεζεί ε ρξήζε δπλάκεη ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Γ. Η παξαηήξεζε φηη ην φρεκα είλαη Γ.Υ. ή Ι.Υ. Γ. Η παξαηήξεζε φηη ν κηζζσηήο ηνπ νρήκαηνο είλαη πηπρηνχρνο νδηθφο κεηαθνξέαο

21 153. "Ση γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ θαηαβάιιεη ηα ζπκθσλεζέληα κηζζψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο;" A. Η εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα αθαηξέζεη ην κίζζην B. Ο κηζζσηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ ππνινίπσλ κηζζσκάησλ Γ. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην δηπιάζην αληίηηκν γηα ηα ππφινηπα κηζζψκαηα Γ. Η εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θξαηά πξνζσξηλά ην κίζζην κέρξη λα εμνθιεζνχλ ηα νθεηιφκελα κηζζψκαηα 154. "ε ηη ζπλίζηαηαη ε πίζησζε;" A. ε κεηξεηά, επηηαγέο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο B. ε πηζησηηθέο θάξηεο θαη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο Γ. ε ρξήκα, αγαζά θαη δηθαηψκαηα Γ. ε κεηνρέο, επηηαγέο θαη θνξησηηθέο 155. "Πνηνη παξέρνπλ πίζησζε θαη έλαληη πνηνπ αληαιιάγκαηνο;" A. Φνξηνεθθνξησηέο, κεηαθνξείο, εθηεισληζηέο θαη λαπηηθνί πξάθηνξεο έλαληη θαηνρχξσζεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο B. Όζνη επαγγεικαηίεο πξνζδνθνχλ λα απμήζνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο, ρσξίο αληάιιαγκα Γ. Ννηθνθπξέο, ζπληαμηνχρνη θαη θνηηεηέο κε αληάιιαγκα θέξδνο Γ. Σξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη ηδηψηεο κε αληάιιαγκα ηφθν 156. "Γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία ε πίζησζε ζην εκπφξην;" A. Γηαηί πξνζηαηεχεη ην εκπφξην απφ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ B. Γηαηί πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ Γ. Γηαηί απνηειεί ην θπξηφηεξν θίλεηξν αλάπηπμήο ηνπ Γ. Γηαηί απνζνβεί ηνλ παξάλνκν πινπηηζκφ 157. "Ση κνξθέο πίζησζεο παξέρνπλ νη Σξάπεδεο ζηηο επηρεηξήζεηο;" A. Γάλεηα γηα αγνξά πξψηεο θαηνηθίαο, πξνεμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη ρξεκαηνδφηεζε κε ελερπξίαζε επηηαγψλ B. Γάλεηα γηα θεθάιαην θίλεζεο ή αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πξνεμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη ρξεκαηνδφηεζε κε ελερπξίαζε επηηαγψλ Γ. Γάλεηα γηα θεθάιαην θίλεζεο ή αγνξά απηνθηλήηνπ Γ. Γάλεηα γηα θεθάιαην θίλεζεο ή αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παξάδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ 158. "Πσο θαηνρπξψλνπλ νη Σξάπεδεο ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ πνπ ιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο;" A. Με εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο B. Με ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ Γ. Με ηνλ ηδίξν ηεο επηρείξεζεο Γ. Με ηελ ειηθία ηνπ δηαρεηξηζηή 159. "Ση δηαζθαιίδνπλ νη Σξάπεδεο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε ΣΔΙΡΔΙΑ ΑΔ;" A. Σελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο B. Σελ κείσζε ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ Γ. Σελ πξνζηαζία ηεο πίζηεο θαη ηελ κείσζε ησλ επηζθαιεηψλ Γ. Σελ δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο 160. "Ση αληάιιαγκα ιακβάλεη απηφο πνπ παξέρεη πίζησζε;" A. Δκπνξηθφ θέξδνο B. Σφθν Γ. Δπηρεηξεκαηηθφ θέξδνο

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Σειηθή έθζεζε ΤΜΠΡΑΞΙ Α.Δ. Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα