ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: FAX: Αρμόδιος: Ι. ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΣΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: 1. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 2. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Έλενας Βενιζέλοσ 2, Υίος, τηλ , fax: web site:

2 ζελίδα 2 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 25 απφθαζε πνπ έιαβε ην Γ.. θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπ πξνθεξύζζεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 715/1979 φπσο απηφο ηζρχεη θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε πνζφ εθθίλεζεο δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 )κεληαίνο (πξνζθνξά ζε θαηψηεξν πνζφ ζα απνξξηθζεί) γηα ηελ αλάδεημε κηζζσηή ηνπ Κπιηθείνπ, ην νπνίν είλαη εληεηαγκέλν ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ «θπιίηζεηνπ» Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ. Ο δηαζέζηκνο ρψξνο έρεη εκβαδφλ 49,81 η.κ., είλαη δε ηζφγεηνο θαη θάηνςή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζεο. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο 9/1/2015 εκέξα ΠΑΡΑΚΕΤΗ θαη ψξα: 12:00 ζηα γξαθεία Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Άξζξν 1 ν πκκεηνρή - Δηθαηνινγεηηθά - Δηεμαγσγή Δηαγσληζκνύ ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ λα θαηαζέζνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 8/1/2015 θαη ψξα 12:00κ. ζην αξκφδην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αζηπλνκηθή αξρή ή ΚΔΠ εηο ηελ νπνία ν δειψλ - ππνςήθηνο πιεηνδφηεο δειψλεη αλεπηθχιαθηα: φηη γλσξίδεη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηνλ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη, φηη γλσξίδεη θαιψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/1979, ηνπ Ν. 813/1978 ηνπ Π.Γ. 34/1995 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθεξχζζεηαη ν παξαπάλσ δηαγσληζκφο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, φηη επηζθέθζεθε θαη γλσξίδεη ηνλ ππφ εθκίζζσζε ρψξν, ηελ θαηάζηαζε απηνχ, ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη φηη γλσξίδεη πσο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ηα κεγέζε αλάπηπμεο ή κείσζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ εηο ην κέιινλ θαη φηη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηεξηδφκελνο ζηα πθηζηάκελα θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο δεδνκέλα ηα νπνία θαη θαιψο γλσξίδεη, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, νχηε ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, νχηε έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία ππαγσγήο ηνπ ζην άξζξν 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ή ζε άιιε αλάινγε ξχζκηζε

3 ζελίδα 3 φηη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ή εθκηζζψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ, φηη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ή εθκηζζψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φηη γλσξίδεη ηνπο εθ ηνπ λφκνπ πεξηνξηζκνχο θαη απαηηήζεηο ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ ρψξν πνπ εθκηζζψλεηαη, φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή, φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, φηη ζπκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. β) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, πνζνχ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 ) πνπ ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. Η εγγχεζε απηή ζα επηζηξαθεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαδεηρζεί ν ζπκκεηάζρσλ σο πιεηνδφηεο, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο πιεηνδφηεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή ανξίζηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο, πνζνχ ίζνπ κε ην επηηεπρζέληνο κεληαίν κίζζσκα, θαζψο θαη δχν (2) κεληαία κηζζψκαηα, ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη εηεζίσο, έηζη ψζηε θάζε θνξά λα ηζνχηαη κε ην ηζρχνλ αλαπξνζαξκνδφκελν κεληαίν κίζζσκα. Οη ελ ιφγσ εγγπήζεηο ζα παξακέλνπλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο κηζζψζεσο σο εγγχεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο. γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 γηα φζα πξφζσπα ηπρφλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην ΙΚΑ. δ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Δηδηθά φηαλ ζπκκεηέρσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ην λ.π, θαζψο θαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ, Γηαρεηξηζηήο Δ.Π.Δ, νκφξξπζκνο εηαίξνο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ λα ειέγμεη εάλ ν ζπκκεηέρσλ ζηε δηαδηθαζία απνηειεί επηζθαιή κηζζσηή. ε) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ νπνία ν δειψλ λα βεβαηψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα :

4 ζελίδα 4 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο ,ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνί-α ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), ππεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δόιηα ρξενθνπία παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα ή άιισλ δηαηάμεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο Δθφζνλ, δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ηα αλσηέξσ, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε θαηαξηηζζείζα ελώπηνλ Εηξελνδίθε ή πκβνιαηνγξάθνπ κε αληίζηνηρν πεξηερόκελν. Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηεο αλσηέξσ έλνξθεο βεβαίσζεο είλαη: θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ δηαρεηξηζηέο γηα Δ.Π.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. δ) Δηδηθά γηα ηε ζπκκεηνρή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζα θαηαηίζεηαη επηπιένλ πιήξεο ζεηξά λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ κε απνδεηθηηθά ηεο λφκηκεο δεκνζίεπζήο ηνπο (λνκίκσο δεκνζηεπκέλα θαηαζηαηηθφ θαη φιεο νη ηξνπνπνηεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ φιεο νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν, ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ θαη ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ) πνπ λα απνδεηθλχνπλ θαηά λφκν ην λφκηκν ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ ππνγξάθνληα ηελ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππνςήθηνπ πιεηνδφηε λνκηθνχ πξνζψπνπ. δ) Δηδηθά, εάλ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ ηπγράλεη αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη ζηελ ρψξα ηεο ππεθνφηεηαο ή έδξαο ηνπ δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ

5 ζελίδα 5 πεξηπηψζεηο, νθείιεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε έλνξθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή Αξρή ή πκβνιαηνγξάθν ή απφ έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ Έιιελα πκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε. Όια ηα έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδεη ην αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα γξάθεη επάλσ ηα ζηνηρεία εθείλνπ πνπ πξνζθέξεη. Σν πνζφ ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζα ηζρχεη ε νιφγξαθε πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ην πνζνζηφ έθπησζεο κε ην νπνίν απνδέρεηαη λα πσιεί ηα είδε ηνπ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πνζνζηφ απηφ νθείιεη θαη ειάρηζην λα είλαη ίζν κε 20%. Η έθπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επίδεημε ηεο ζρεηηθήο θάξηαο κε ηελ νπνία είλαη εθνδηαζκέλν ην πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά φηη δέρεηαη ηνλ φξν ηεο πνζνζηηαίαο εηήζηα απμήζεσο ηνπ κηζζψκαηνο θαη ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 7α θαη 7γ ηεο παξνχζαο. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ηζρχνο έμη (6) κελψλ θαη ηνχην ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα ην αλαγξάθεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. ζ) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ζπκκεηέρεη σο θπζηθφ πξφζσπν ή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ θαηαζέηεη πξνζθνξά ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ππνγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά άιιν πξφζσπν, ζα πξέπεη ν πξνζθέξσλ καδί κε ηα πξναλαθεξζέληα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη λα πξνζθνκίζεη θαη λφκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή πιεξεμνχζην έγγξαθν κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απφ Κ.Δ.Π ή αζηπλνκηθή αξρή θαη λα δειψζεη ην γεγνλφο απηφο ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Οκνίσο, αλ θάπνηνο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πξφθεηηαη λα πιεηνδνηήζεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ θαη ηα δηθά ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ην λφκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή πιεξεμνχζην έγγξαθν κε ζεσξεκέλν ην

6 ζελίδα 6 γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απφ ΚΔΠ ή αζηπλνκηθή αξρή πνπ λα ηνπ δίλεη ηελ ζρεηηθή εληνιή. Πξνζθνξέο, πνπ δελ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλσηέξσ αλαγξαθφκελα δηθαηνινγεηηθά, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απφ ηελ Δπηηξνπή. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη φζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα ή είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηηκήζεσο ή ππφ αίξεζε. Οη Γηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ππνθάθειν κε ηελ γξαπηή πξνζθνξά (εθθίλεζεο). Η πξνζθνξά εθάζηνπ πιεηνδφηε ζα αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ν δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη δηα πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ κέρξηο αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ πξνθνξηθνχ δηαγσληζκνχ ε θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά 2% επί ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, θάζε αληηπξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλψηεξε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ θαηά ζαξάληα επξώ (40,00 ). Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδφηε, ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνπ πξψηνπ εηο ηνπο αθνινχζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ή ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα αθξηβή αληίγξαθά ηνπο. Απιά θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθψλ ή εγγξάθσλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηά Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα ζπγθξνηεζεί δηα λφκηκεο απνθάζεσο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη εηο ην πξαθηηθφ δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζπληάζζεη ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή θαη εηο ηνλ πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ φζηηο ππνγξάθεηαη θαη ππφ ησλ πιεηνδνηψλ θάζε θνξά πνπ ππνβάινπλ εθάζηε πξνθνξηθή πξνζθνξά. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθεξχμεσο, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδφηε ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηηξέπεηαη ππνβνιή ελζηάζεσλ ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθψο επί ηνχησλ. Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλνλ εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή θαη κφλν ππφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηο ηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνχηνπ ή εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ απφ ηεο ιήμεσο δηελεξγείαο απηνχ. Οη ελζηάζεηο απηέο εμεηάδνληαη απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηελεξγείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνχηνπ, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ δηά ηνπ νπνίνπ πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα εηο ην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ή ηελ επαλάιεςηλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν αλσηέξσ Πξαθηηθφ κεηά ηνπ πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν απνθαζίδεη πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ εληφο δέθα πέληε εκεξψλ, εθηφο εάλ εμ εηδηθψλ ιφγσλ επηβάιιεηαη ε αλαβνιή ιήςεσο απνθάζεσο επί εχινγν

7 ζελίδα 7 ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη, δη` αηηηνινγεκέλεο απνθάζεψο ηνπ, λα κε απνδερζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αλ ήζειε θξίλεη αζχκθνξν ηνχην ή θαη λα αθπξψζεη ηνλ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκφ. Δλ ε πεξηπηψζεη δχν ή πεξηζζφηεξνη πιεηνδφηεο πξνζέθεξαλ ην απηφ κίζζσκα ε θαηαθχξσζε ελεξγείηαη δηά θιεξψζεσο ελεξγνχκελεο ππφ ηνχηνπ ελ δεκνζία ζπλεδξηάζεη. Δηο εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ νπδέλ δηθαίσκα απνδεκηψζεσο δεκηνπξγείηαη ππέξ ησλ κε πξνθξηζέλησλ. Δάλ ζεσξεζεί ππφ ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ αζχκθνξν ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα ή νπδείο πιεηνδφηεο πξνζήιζε θαηά ηνλ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκφ ν δηαγσληζκφο επαλαιακβάλεηαη, ήηνη πξνθεξχζζεηαη μαλά ππφ ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ δηά πεξηιεπηηθήο δηαθεξχμεσο, αλαθεξνκέλεο εηο ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ηνηαχηεο. Γηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, απαηηείηαη ε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ δεκνζίεπζε θαη γλσζηνπνίεζε ηεο λέαο δηαθεξχμεσο θαηά ηα νξηδφκελα ζην λφκν. Άξζξν 2o Δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη. Ο εθκηζζσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο φηαλ θαηαζηεί ζε απηφλ αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ, νπφηε ε κίζζσζε ιχεηαη ρσξίο επζχλε ηνπ γηα απνδεκίσζε ππφ ηελ κφλε πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο εηδνπνίεζεο ηνπ κηζζσηή ηξεηο κήλεο πξν ηεο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν. Άξζξν 3ν Τπνρξεώζεηο κηζζσηνύ Ο κηζζσηήο ηνπ Κπιηθείνπ είλαη ππνρξεσκέλνο: α) Να πξνβεί κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηαζηάζεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν δελ ζα ιεηηνπξγήζεη πξηλ ηελ έθδνζή ηεο, ζε πεξίπησζε δε κε ρνξεγήζεσο ηεο άδεηαο δελ ζα επζχλεηαη ην Ννζνθνκείν. β) Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζίνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο Κπιηθείν. Απαγνξεχεηαη απνιχησο νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο απαγνξεχεηαη: ε πψιεζε ζηγαξέησλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία θάζε ηπρεξνχ ή κεραληθνχ παηρληδηνχ, ε παξνρή παηγληφραξησλ ή ιαρείσλ ή ΠΡΟΠΟ θηι. Δπίζεο απαγνξεχνληαη: ε ρξήζε ξαδηνθψλνπ, πηθ-απ, CD, καγλεηνθψλνπ θιπ. ή άιισλ κεραλεκάησλ ηα νπνία πξνθαινχλ ζφξπβν, ε παξαζθεπή θαγεηψλ θαη πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ε παξακνλή εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ θπιηθείνπ άιισλ αηφκσλ, εθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κπιηθείνπ, ε αλάξηεζε, ε ηνηρνθφιιεζε εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ δηαθεκίζεσλ ή αλαθνηλψζεσλ, άλεπ αδείαο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

8 ζελίδα 8 γ) Να δηαζέηεη πξνο πψιεζε αθεςήκαηα, αλαςπθηηθά, γιπθίζκαηα, πξντφληα γάιαθηνο, ζάληνπηηο, ηνζη, επηζηνιφραξηα θαη ινηπά είδε Κπιηθείνπ, φια αξίζηεο πνηφηεηαο. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ εηδψλ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζε πίλαθα, ηνλ νπνίν νθείιεη λα αλαξηήζεη ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ Κπιηθείνπ. δ) Να δηαηεξεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε, απφιπηα θαζαξνχο θαη εππξεπείο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Κπιηθείνπ θαη γχξσ απφ απηφ θαη λα θξνληίδεη γηα ην κάδεκα θαη ηελ απφξξηςε ησλ ζθνππηδηψλ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν εθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη ζε θακία αλαθαίληζε, βειηίσζε, πξνζζήθε, επηζθεπή θηι. Αλ φκσο ν κηζζσηήο θάλεη θάηη απφ απηά δελ ζα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαη φηη θάλεη ζα παξακέλεη επί σθειεία ηνπ κηζζίνπ. ε) Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ πσινπκέλσλ εηδψλ θαη λα ηεξεί απζηεξψο θαζαξηφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε, έπηπια, κεραλήκαηα, φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο θαη εθηφο ηνπ Κπιηθείνπ. ζη) Να ηεξεί κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία Κπιηθείνπ αγνξαλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο ηφζν πξνο θάζε αξρή, φζν θαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. δ) Να δηαηεξεί αλνηθηφ θαη ζε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, εξγάζηκεο θαη αξγίεο, κε σξάξην εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ απφ 06:00 κέρξη 22:00. ε) Να εμππεξεηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα εμππεξεηεί θαη λα πξνζθέξεη ηα είδε ηνπ ζηνπο επηζθέπηεο, ζπλνδνχο θαη αξξψζηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εθκηζζσηήο κε ηα αξκφδηα φξγαλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην Κπιηθείν γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ζ) Να πξνκεζεπηεί θαη λα εγθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπ θπιηθείνπ θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Ο θπξίσο ρψξνο λα εμνπιηζηεί κφλν κε πάγθνπο πνπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν θπιηθείν ζα εμνπιηζζεί κε φια ηα ζχγρξνλα κέζα επαγγεικαηηθφ ςπγείν, θαθεηηέξα, ζεξκνζάιακν θηι. Σα παξαπάλσ είδε αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα ηα απνζπλδέζεη κε πξνζνρή θαη λα ηα απνκαθξχλεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο, εθφζνλ δελ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην κίζζην, άιισο ζα παξακείλνπλ ζ απηφ ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ. Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαθή ιεηηνπξγία ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζίνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηπρφλ δηαθνπή παξνρήο λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δεκηψλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν κηζζσηήο γηα ην ιφγν απηφ. η) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θπιηθείνπ λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, βάζε νδεγηψλ ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηα) Να πξνζιάβεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κπιηθείνπ ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο

9 ζελίδα 9 ππεχζπλνο, φζνλ αθνξά φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή απηή ζρέζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη πξν ηεο πξνζιήςεσο ησλ ππαιιήισλ ηνπ λα ππνβάιιεη έγγξαθε θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο εθάζηνπ θαη ηηο δηεπζχλζεηο απηψλ θαη φηη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιήςεηο αληίζεηεο κε ηνπο θαλφλεο επηαμίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θνξνχλ ηελ ίδηα ελδπκαζία κε ηελ νπνία πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία (ην ρξψκα θαη ην ζρέδην ηεο ελδπκαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη λα δηαθξίλεηαη μεθάζαξα απφ ηηο ελδπκαζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ην Ννζνθνκείν), ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο θαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη πγεηνλνκηθέο θηι. δηαηάμεηο. Σφζν ν κηζζσηήο φζν θαη ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο, επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο ζπγγελείο θαη επηζθέπηεο ησλ λνζειεπνκέλσλ. ηβ) Να απνκαθξχλεη ακέζσο θάζε ππάιιειφ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ απφιπζε ζα δεηήζεη αηηηνινγεκέλα ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε γηα αθαηαιιειφηεηα, είηε γηα δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ην Ννζνθνκείν. Δπίζεο ν κηζζσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ππαιιήινπ απηνχ γηα θάζε απαίηεζή ηνπ (απνδεκίσζε, άδεηα, επηδφκαηα αδείαο, δψξα θηι.) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απφιπζε απηή, δεδνκέλνπ φηη ην Ννζνθνκείν θακία ζρέζε δελ ζα έρεη κ απηφλ. ηγ) Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή κεηαβνιή ή θζνξά ηνπ Κπιηθείνπ πνπ νθείιεηαη ζηε ζπκθσλεκέλε ρξήζε ηνπο, έζησ θαη αλ πξνμελεζεί ρσξίο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδψζεη θαηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο κηζζψζεσο ζην Ννζνθνκείν, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κπιηθείνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε φπσο ηνπο παξαιακβάλεη εηδάιισο επζχλεηαη γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο. ηδ) Ο εθκηζζσηήο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε δεκία ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί ζην κηζζσηή απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή απφ αλψηεξε βία, ζεηζκφ, ππξθαγηά, θινπή, δηείζδπζε πγξψλ, θαθή ιεηηνπξγία ζσιελψζεσλ ελ γέλεη, παξέκβαζε ή απφθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ή απφ άιιν ιφγν πνπ δελ πξνβιέπεηαη εδψ, σο θαη ησλ δεκηψλ ζπλεπεία απεξγηψλ ή πξάμεσλ βίαο, νθείιεη δε ν κηζζσηήο λα αζθαιίζεη ην εκπφξεπκά ηνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Κπιηθείνπ γηα θάζε αηηία απφ απηέο πνπ πξναλαθέξνληαη. ηε) Ο εθκηζζσηήο δελ θέξεη επζχλε γηα νηαδήπνηε δεκία, εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδχλε πξνθιεζεί απφ ε εμ αθνξκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ή απφ ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε απηφ ζε ηξίην ή ζε εξγαδφκελν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εθκηζζσηήο νπδεκία επζχλε ή αλάκεημε έρεη κε ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θπιηθείνπ, ηνπ νπνίνπ ε επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε είλαη απηφλνκε θαη δελ ζπλδέεηαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ην Ννζνθνκείν. ηε) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θαηνρή θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ απφ ηπρφλ πξνζβνιέο ηξίησλ επζπλφκελνο άιισο έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε απνθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ πξνθιεζείζαο δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

10 Άξζξν 4 ν Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζελίδα 10 Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν κεληαίν κίζζσκα θαη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξεί ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Σελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν φκσο δελ δεζκεχεηαη κφλν απφ ηηο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, αιιά δχλαηαη χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα πξνηηκήζεη άιινλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξίλεη απηφ ζθφπηκν γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο, εθηηκψληαο εάλ νη πξνζθνξέο παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπ φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, πξνεγνχκελε ηπρφλ απνδεδεηγκέλε θαθή θαη απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεηνδφηε θαη ησλ εηαίξσλ, κεηφρσλ θαη λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, δχλαηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν θαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο, ρσξίο απφ φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα αμίσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ θαη εθφζνλ ην Γ δελ θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν δηελεξγείηαη θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ην Γ.. δχλαηαη λα ηνλ επαλαιάβεη. Άξζξν 5 ν Καηάξηηζε ζύκβαζεο-έθπησζε α) Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πιεηνδφηε επί απνδείμεη παξαιαβήο. Με ηελ θνηλνπνίεζε απηή πξνζθαιείηαη λα ππνγξάςεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, αθνχ θαηαζέζεη ηίο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 1 παξάγξαθν β ηξίην εδάθην, εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε κηζζψζεσο ζα θαηαξηηζζεί δηα ηδησηηθνχ εγγξάθνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. β) Δάλ πεξάζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ θεξχζζεη έθπησην ηνλ πιεηνδφηε θαη απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ εηο βάξνο ηνπ. πγρξφλσο, θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πιεηνδφηε ζηνλ δηαγσληζκφ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν δηαηεξεί θάζε επηθχιαμε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαπάλσ ππαλαρψξεζε ηνπ πιεηνδφηε. Δηδηθά, ε δηαθνξά ηηκήο κηζζψκαηνο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο κεηαμχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ πξνζέθεξε ν ππαλαρσξήζαο αλάδνρνο θαη απηνχ πνπ ηειηθψο επηηεχρζεθε γηα ην δηάζηεκα κέρξη ιήμεσο ηνπ εηο ηελ δηαθήξπμε νξηζζέληνο ρξφλνπ εθκηζζψζεσο, σο ηπρφλ θαη άιιεο δαπάλεο ή δεκίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα βαξχλνπλ ηνλ έθπησην αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζην Ννζνθνκείν ε αζέηεζε ηεο ππνρξεψζεψο ηνπ πξνο ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. Οη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδφηε βεβαηνχληαη δηα θαηαινγηζκνχ ελεξγνχκελνπ δη αηηηνινγεκέλεο απνθάζεσο ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην δε θαηαινγηδφκελν πνζφ εηζπξάηηεηαη θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζπξάμεσο

11 ζελίδα 11 Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Η απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη έθπησηνο ν αλάδνρνο, θνηλνπνηείηαη ζ απηφλ κε απφδεημε παξαιαβήο. Άξζξν 6 ν Ιζρύο έλαξμεο ηεο ζύκβαζεο-εγθαηάζηαζε κηζζσηή-καηαβνιή κηζζώκαηνο- Σξόπνο πιεξσκήο Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, λα ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην Κπιηθείν κε δηθέο ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλεο. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο δελ επηκεθχλεη ην ρξφλν ηεο ζχκβαζεο. Η πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη βάζεη Γξακκαηίνπ Εηζπξάμεσο πξνθαηαβνιηθά θάζε κήλα ζην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα ηξία (3) πξώηα κεληαία κηζζώκαηα ζα πξνθαηαβιεζνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κηζζώζεσο θαη εθεμήο ην κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ηελ αληίζηνηρε ηεο εκέξαο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο εκεξνκελία εθάζηνπ κελόο. Άξζξν 7 ν Εηδηθνί όξνη α) Σν κίζζσκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη ζα απμάλεηαη θάζε κηζζσηηθφ έηνο ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή, φπσο απηφο έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή γηα ηνπο ακέζσο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12) κήλεο εθφζνλ ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ θαη πάληα πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηφ 2% εηεζίσο, επί ηνπ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνδφκελνπ κηζζψκαηνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ αιιά θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην. Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζεο ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο κίζζσζεο θαη εθεμήο γηα νηνλδήπνηε ιφγν. ηελ πξνζθνξά ηνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα αλαγξάθεη ην πνζφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηνπ 1νπ έηνπο θαη ζπγρξφλσο ζα δειψλεη φηη δέρεηαη ηνλ φξν ηεο πνζνζηηαίαο απμήζεσο θαηά ηα αλσηέξσ. Πέξαλ ηνπ κηζζψκαηνο ν κηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε, ηέιε απνρεηεχζεσο, ραξηνζήκνπ, ΟΓΑ θηι. πνπ αλαινγνχλ ζην κίζζσκα ην νπνίν πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ή πνπ ζα νξηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (ην ηέινο ραξηνζήκνπ & ΟΓΑ επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή εμ νινθιήξνπ, ιφγσ ηνπ φηη ην Ννζνθνκείν απαιιάζζεηαη ηνπ ηέινο ραξηνζήκνπ), ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΤΑΝΥ θαη Γ.Δ.Η., πνπ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, ηελ νπνία ζα νξίζεη ηα Ννζνθνκείν. Με ηελ θαηαηηζέκελε πξνζθνξά έθαζηνο ππνςήθηνο κηζζσηήο πξέπεη λα δειψλεη φηη ζπκθσλεί φηη απνδέρεηαη θαη ηηο επηβαξχλζεηο απηέο. β) Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε θαη ε νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, σο θαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζχζηαζε εηαηξείαο, ε κεηαηξνπή εηαηξείαο θαη ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ. γ) Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο κηζζψζεσο θαη εθεμήο θαη βαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο

12 ζελίδα 12 δηαθήξπμεο, λνκίκσλ θξαηήζεσλ & ηειψλ ραξηνζήκνπ. Με ηελ θαηαηηζέκελε πξνζθνξά έθαζηνο ππνςήθηνο κηζζσηήο πξέπεη λα δειψλεη φηη ζπκθσλεί φηη απνδέρεηαη θαη ηηο επηβαξχλζεηο απηέο. δ) Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο νθείιεη λα ιάβεη γλψζε πξν ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, νχηε ζηελ ιχζε ηεο κίζζσζεο. ε) Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ δχλαηαη φκσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ελεξγήζεη επί ηνχηνπ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνχην γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ ζπκθσλεζέληνο, ππνρξενχκελνο φπσο άκεζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εθκηζζσηή γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ. Ο εθκηζζσηήο κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ, κπνξεί λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κπιηθείνπ, ησλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ πγηεηλή θαη θαζαξή ηνπ εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ σο άλσ δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ πξνο πψιεζε εηδψλ θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ ζχκβαζε απηή ν κηζζσηήο. ζη) Η ηπρφλ κε έγθαηξε απφ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε απηή δελ πξέπεη νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ή εξκελεπζεί σο ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά δηθαηνχηαη λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ηα δηθαηψκαηά ηνπ. δ) Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ζήκεξα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη απφ θάζε κειινληηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ ζα παξαηείλεη αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα απφ ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηά ηεο πνπ θαζνξίδεηαη ζήκεξα, νη νπνίεο θαηά θνηλή δήισζε θαη παξαδνρή δελ εθαξκφδνληαη επί ηεο παξνχζεο κίζζσζεο. ε) Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ηνλ κηζζσηή (φινη νη φξνη θεξχζζνληαη βαζηθνί θαη νπζηψδεηο κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο), ν εθκηζζσηήο απνθηά δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ιχζεσο ηεο κηζζψζεσο θαη κπνξεί λα αμηψζεη ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή θαη ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ έιθεη απφ ηνλ κηζζσηή δηθαηψκαηα ή πνπ ην θαηέρεη εμ νλφκαηνο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ίδην ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σν Ννζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη λα θξαηήζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη επηπιένλ λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία ζα πξνέθππηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ζ) Σν Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή. η) Σν Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιχζε ηεο ζπκβάζεσο, φηαλ θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ, ππφ ηελ κφλε πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο εηδνπνίεζεο ηνπ κηζζσηή ηξεηο κήλεο πξν ηεο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν.

13 ζελίδα 13 ηα) Σελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο κίζζσζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο ζα παξαθνινπζεί ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζα δηνξίζεη ην Ννζνθνκείν. ηβ) Η αλαθνίλσζε ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη κε δχν δεκνζηεχζεηο πεξίιεςεο απηήο ζηελ εκεξήζηα ρηαθή εθεκεξίδα «Πνιίηεο», κε αλάξηεζε ηεο Γηαθήξπμεο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: θαη κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα. ηγ) Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα βξίζθνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ηει ηδ) ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ κηζζσηή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο πέξαλ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο ε, ν εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ λα επηβάιιεη πνηληθή ξήηξα πνζνχ 2.000,00 ζηνλ κηζζσηή θαη επηπιένλ λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ θαηάπησζε κέξνπο ή ηνπ φινπ ηεο εγγχεζεο. ηε) Όηαλ ν κηζζσηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ εθκηζζσηή, κπνξεί λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο θακία απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. ηζη) Οπνηνδήπνηε ζέκα δελ πξνβιέπεηαη ή δελ ξπζκίδεηαη επαξθψο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε-ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 715/1979, ηνπ Ν. 813/1978 θαη ηνπ Π.Γ. 34/1995, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα. ηδ) Όινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο, έζησ θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ξεηά ζ απηή. ε πεξίπησζε πάλησο ζπγθξνχζεσο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη ε επλντθφηεξε γηα ην Ννζνθνκείν ξχζκηζε. ηε) Σπρφλ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπιηθείνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη θαηφπηλ ελεξγείαο νπνηνπδήπνηε ή απφθαζεο Γεκφζηαο Αξρήο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε ζχκβαζε κηζζψζεσο ζα ιχεηαη εθεμήο αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν, ελψ γηα ηνλ ρξφλν πνπ έρεη δηαηξέμεη κέρξη ηελ απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ν κηζζσηήο νπδφισο απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη. ηζ) Γηα ηνλ κηζζσηή ηζρχνπλ απαξάβαηα φιεο νη παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα: N.Γ. 136/1946 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ 202 η α) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ απηνχ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο πξντφλησλ ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο πξφζβαζεο, ε ππ αξηζκ. Α2-3249/ ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1270 η β), ε ππ αξηζκ /293/ ππνπξγηθή απφθαζε θαη ε ππ αξηζκ. Α2-96/ ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 55 η β.)

14 ζελίδα 14 θ) Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ αξκφδηα είλαη ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Υίνπ. Άξζξν 8 ν ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΕΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ( ε πεξίπησζε αδπλακίαο ιήςεο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ελαιιαθηηθά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, νδφο Έιελαο Βεληδέινπ αξ. 2 θαζεκεξηλά, 10:00-13:00. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Υίνο, Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ Ι ΔΠΙΣΡΟΠΑΚΗ

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΑΣΟΦΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ζελίδα 15

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΑ 6Ω469073-4Τ4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γενικψ Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ».

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ννεκβξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ5041766ΔΞ2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Σειηθή έθζεζε ΤΜΠΡΑΞΙ Α.Δ. Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα