ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση /B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ Σασ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ. Πληποθοπίερ: Μ. Ηιηνθαχηνπ Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 14 Φοπολογία ηων μεπιζμάηων και ηων κεπδών πος διανέμοςν ηα νομικά ππόζωπα 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή, εθηφο κηζζνχ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαη φηαλ ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο γίλεηαη κε ηε κνξθή κεηνρψλ αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ, θαζψο θαη φηαλ ρνξεγνχληαη ζην εξγαηνυπαιιειηθφ 1

2 πξνζσπηθφ θέξδε κε ηε κνξθή κεηνρψλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ π.δ. 30/1988 ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ωζηφζν, ε ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη φηαλ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 (θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν νξηδφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θφξνο θαη εηζθνξά), θαζψο θαη φηαλ δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη γηα ηα νπνία έρεη δηαηεξεζεί ε απαιιαγή θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010 (π.ρ. Τξάπεδα ηεο Διιάδνο). Οκνίσο, επί ησλ κεξηζκάησλ πνπ απνθηνχλ ηα ακνηβαία θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (ΑΚΔΣ) ηνπ λ. 2992/2002, δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, θαζφζνλ κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απηέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ., ππνθείκελα θφξνπ δελ είλαη ηα ΑΚΔΣ αιιά νη κεξηδηνχρνη ηνπο. Δπίζεο, ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994. Αληίζεηα, φηαλ δηθαηνχρνη ησλ κεξηζκάησλ είλαη δήκνη θαη θνηλφηεηεο, δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηεξέο κνλέο, θιπ., θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ιζηνξίαο, Δζληθή Βηβιηνζήθε, Δζληθή Λπξηθή Σθελή, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Ίδξπκα Μ. Καθνγηάλλε, Ίδξπκα Κσλζηαληίλνπ Γ. Καξακαλιή, Ίδξπκα Α. Παπαλδξένπ, θα.), γηα ηα νπνία θαηαξγήζεθε ε απαιιαγή ηνπο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε ην λ. 3842/2010, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%. Καηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξαθξάηεζε θφξνπ 25% πξέπεη λα ελεξγείηαη θαη ζηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ αλψλπκεο εηαηξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 25% ζηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ κεξηζκάησλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Γηα παξάδεηγκα, θπζηθφ πξφζσπν εηζπξάηηεη κεξίζκαηα απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία χςνπο επξψ θαη πεξαηηέξσ, έρεη εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη κηζζνχο, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ, ήηνη ζπλνιηθφ εηζφδεκα επξψ. Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απηφ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλέξρεηαη ζε επξψ. Γειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα ππάγεηαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 2

3 24% (ζπληειεζηήο αλψηεξνπ θιηκαθίνπ), ν νπνίνο είλαη θαηψηεξνο ηνπ 25% (ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο επί ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ). Δπνκέλσο, γηα ηνλ πην πάλσ δηθαηνχρν, ηα κεξίζκαηα απηά ζα ππαρζνχλ ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν ζα ζπκςεθηζζεί ν θφξνο 25% πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία πνπ θαηέβαιε ηα ππφςε κεξίζκαηα. Ο εηαηξηθφο θφξνο δελ ζπκςεθίδεηαη, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη φηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξία πνπ θιείλεη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζηηο , εκθαλίδεη θέξδε ηζνινγηζκνχ επξψ, απφ ηα νπνία απνθαζίδεη λα δηαλέκεη κεξίζκαηα επξψ. Σηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, επξψ απφ κεξίζκαηα, γηα ηα νπνία ηεο παξαθξαηήζεθε θφξνο (25%) επξψ. Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα) χςνπο επξψ ( x / ). Δπνκέλσο, απφ ην θφξν ησλ επξψ ( x 25%) πνπ ππνρξενχηαη ε εηαηξία λα παξαθξαηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδψζεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο, αθαηξείηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ εηζέπξαμε θαη ζην Γεκφζην απνδίδεηαη ε δηαθνξά ησλ επξψ. Πεξαηηέξσ, ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ κεξηζκάησλ πνπ δελ δηαλεκήζεθε, δει ( ) ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζή ηνπ νθείιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 25%, ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί θαη αλαινγεί ζε απηά ( επξψ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κία αλψλπκε εηαηξία εκθάληζε ινγηζηηθέο δεκίεο θαη παξάιιεια είρε εηζπξάμεη κέζα ζηε ρξήζε θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο (10%, 21% ή 25%, θαηά πεξίπησζε), ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ απηψλ κεξηζκάησλ δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ, ιφγσ κε χπαξμεο θεξδψλ, λα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ θαη πεξαηηέξσ, ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηά, δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί ζε ινγαξηαζκφ απαίηεζεο, κε ζθνπφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζην κέιινλ. Δπνκέλσο, ν παξαθξαηεζείο απηφο θφξνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ πξνθχπηνπλ θέξδε πξνο δηαλνκή, 3

4 πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζεί κε ηνλ θφξν πνπ ζα παξαθξαηήζεη ε αλψλπκε εηαηξία ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, αιιά θαη νχηε λα ζπκςεθηζζεί ζην κέιινλ, ράλεηαη, σο κε πξνβιεπφκελε ε επηζηξνθή ηνπ απφ δηάηαμε λφκνπ. Ο θφξνο απηφο δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο θαη ζα πξνζηίζεηαη σο ινγηζηηθή δηαθνξά θαηά ηελ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνβιέπεηαη ε κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη εκεδαπή (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην ε Οδεγία 90/435/ΔΟΚ (κεηξηθέο ζπγαηξηθέο). Η εμαίξεζε απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα ελ ιφγσ κεξίζκαηα πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2578/1998. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα πξέπεη ε αιινδαπή εηαηξία λα ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εκεδαπήο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε κε ην θαηψηεξν πνζνζηφ πνπ νξίδεη ε πην πάλσ Οδεγία, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ Οδεγία 2003/123/ΔΚ, δειαδή 10% απφ ηελ θαη κεηά. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ε δηεηία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 24 κελψλ θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Δπίζεο, ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά κία απφ ηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α1 ηνπ λ. 2578/1998 θαη λα ππφθεηηαη ζε θάπνην απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην παξάξηεκα Β θφξνπο. Γηα λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο πνπ εθδίδεηαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία, απφ νξθσηφ ειεγθηή ή άιιε αξκφδηα αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη απαηηνχκελεο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. Η πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απηήο δελ απαηηείηαη φηαλ νη κεηνρέο ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο, θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο θαη ε δηαθχκαλζή ηνπ πξνθχπηεη απφ ην κεηνρνιφγην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη αλ θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε δηεηία, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ή κε ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή πνπ ελδερνκέλσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). Σηε ζπλέρεηα φκσο, ε αιινδαπή εηαηξία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο νξηδφκελεο 4

5 απφ ην λφκν δηεηίαο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν θφξνο ζα επηζηξέθεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηνλ έρεη εθπέζεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ζηελ αιινδαπή. Πξνο ηνχην, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ νξθσηφ ειεγθηή. Σρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, απφ ηε δηνίθεζε έρεη δηεπθξηληζζεί, φηη ε αιινδαπή εηαηξία ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία απνδφζεθε ν παξαθξαηεζείο θφξνο. Ωζηφζν, ην αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο πξέπεη λα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο πνπ θαηέβαιε ηα κεξίζκαηα, δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απνδψζεη ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ζην Γεκφζην θαη επνκέλσο ζε βάξνο ηεο είρε γίλεη ε ζρεηηθή βεβαίσζε (γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ). Δπηπιένλ, ε εκεδαπή εηαηξία πξέπεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλεη φηη ην πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί (εθρψξεζε θαηά θάπνην ηξφπν) ζηε κεηξηθή εηαηξία ηεο αιινδαπήο απφ ηελ Γ.Ο.Υ. Σεκεηψλεηαη, φηη ζηελ αίηεζε ηεο αιινδαπήο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην ζρεηηθφ πνζφ, πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (Γ12Β ΔΞ2010/ έγγξαθφ καο). Γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο εηαηξία ζηελ αιινδαπή, γηα ηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε Οδεγία κεηξηθψλ ζπγαηξηθψλ, είηε γηαηί θαηαβάιινληαη ζε εηαηξία κε έδξα ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ. (π.ρ. Ακεξηθή), είηε γηαηί δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Οδεγία απηή (π.ρ. ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο, λνκηθή κνξθή, θιπ.), ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (Σ.Α.Γ.Φ.) πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (επελδπηήο) πξέπεη λα ζέηεη ππφςε ηεο εηαηξίαο, κέρξη ην ρξφλν παξαθξάηεζεο πνπ ηζρχεη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε παξαθξάηεζε. Αλ ε αλψλπκε εηαηξία δελ ελεκεξσζεί έγθαηξα, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ επί ησλ κεξηζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν δηθαηνχρνο επελδπηήο ζα δειψζεη, κε βάζε ηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί, ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηζηξαθεί. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ ε αλψλπκε εηαηξία ε νπνία δηαλέκεη κεξίζκαηα έρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ν δηθαηνχρνο επελδπηήο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο επλντθφηεξεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία Σ.Α.Γ.Φ., ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ζεκαηνθχιαθά ηνπ (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξία, ηξάπεδα, θιπ.) ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φρη ζε θαζεκία εηαηξία ζηελ νπνία είλαη κέηνρνο. Σηε ζπλέρεηα, ν ζεκαηνθχιαθαο θαηαρσξεί ζην Σχζηεκα 5

6 Άπισλ Τίηισλ (ΣΑΤ), γηα θάζε δηθαηνχρν επελδπηή, ζρεηηθέο ελδείμεηο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο (κεησκέλν ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζε πίλαθα πνπ εθδίδεη ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) θαη θπιάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ελδερφκελν έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. Σχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο απηέο πνπ θαηαρσξνχλ νη ζεκαηνθχιαθεο ησλ επελδπηψλ, ε ΔΦΑΔ ππνινγίδεη ηνλ αθξηβή θφξν θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ εθδφηξηα εηαηξία, ε νπνία θαη θαηαβάιεη ην θαζαξφ πνζφ ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. Σε πεξίπησζε δε πνπ πξνθχςεη ζέκα επηζηξνθήο ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ε θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην ζεκαηνθχιαθα. Τέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ππφθεηηαη ην πνζφ ησλ απνζεκαηηθψλ (θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ), φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο, ρσξίο ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηά. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα θεθαιαηνπνηήζεηο απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηηνλ, θαζφζνλ ν λφκνο αλαθέξεηαη ξεηά ζε απνζεκαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θέξδε, ελψ φπσο είλαη γλσζηφ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ δελ ζπληζηά εηζφδεκα γηα ηνλ κέηνρν. 2. Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γειαδή θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη πξνο δηαλνκή εληφο ηνπ έηνπο 2011, νη αλψλπκεο εηαηξίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνχλ θφξν κε ζπληειεζηή 21%. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά, κε ηελ εμαίξεζε πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, δειαδή γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ κεξίζκαηα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. 6

7 Δπεηδή ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαλεκεζεί, κε απφθαζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κεξίζκαηα κέζα ζην έηνο 2011, ήηνη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ ΠΟΛ. 1070/ εγθχθιηφ καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δηέλεηκαλ ηα κεξίζκαηα απηά πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπο θαη λα ππνβάιινπλ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηνλ θφξν 21% κέζα ζηηο ίδηεο σο άλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Οκνίσο, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ ηπρφλ δηαλεκήζεθαλ κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κέζα ζην 2011 (πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ), ζηα νπνία δελ παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη νη επηρεηξήζεηο ζα απνδψζνπλ θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα κεξίζκαηα απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εκεδαπή ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Δπεηδή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εηζπξάηηνπλ κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα εθπέζνπλ ην θφξν πνπ ελδερνκέλσο έρεη απνδνζεί ζε απηή (ιφγσ εμάληιεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 21% ή 25%) θαη γηα ιφγνπο εληαίαο αληηκεηψπηζεο κε ηνπο ηφθνπο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ζα έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξνληαη ζηελ /10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/2007 δηαηαγή καο. Γειαδή, γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο θφξνπ θαη επί ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή (δηπιή θνξνινγία), ε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%, ζα ελεξγείηαη απφ ηηο κεζνιαβνχζεο ηξάπεδεο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή ζε 7

8 απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ζε απηή. Με ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή κεηνρψλ, αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη επεηδή ελδέρεηαη κέζα ζην έηνο 2011 θαη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ λα έρνπλ εηζπξάμεη θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηα νπνία δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη απηά ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηα ίδηα ηνλ νθεηιφκελν θφξν κέρξη ηηο 29 Ινπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Τα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1173). 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 λέα πεξίπησζε δ, κε βάζε ηελ νπνία, εηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 (κεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.Σ., θιπ.), ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Σε πεξίπησζε πνπ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα απφ θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (ηαθηηθή ή έθηαθηε). Όζνλ αθνξά ηα πξνκεξίζκαηα, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απνδίδεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζην Γεκφζην εθάπαμ, εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδεκάησλ απφ θηλεηέο αμίεο εθηφο απφ ηφθνπο, πνπ είρε εθδνζεί κε ηελ /10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Δ.558/09), κε ηηο απαξαίηεηεο θάζε θνξά πξνζαξκνγέο. Τα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ.Α.Δ (είδνο θφξνπ 1172). Δπίζεο, νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Κ.Φ.Δ., λα ρνξεγνχλ βεβαίσζε κεξηζκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε 8

9 ρξήζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα θέξδε, ην πνζφ ηεο δηαλνκήο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ, ε αμία ηνπο, ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο θαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ( /10248/Β0012/ ΠΟΛ.1038/ εγθχθιηφο καο). Δηδηθά γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α., πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο, νη βεβαηψζεηο πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΦΑΔ θαη φρη απφ ηηο θαηαβάιινπζεο ηα κεξίζκαηα εηαηξίεο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην 2010, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη επεηδή ηα πξνκεξίζκαηα απηά ζεσξνχληαη φηη θαηαβιήζεθαλ έλαληη ησλ κεξηζκάησλ ηεο ρξήζεο 2010, ε δηαλνκή ησλ νπνίσλ ζα εγθξηζεί εληφο ηνπ 2011 (ρξφλνο απφθηεζεο), κε ηελ Γ12Β ΔΞ2011/ δηαηαγή καο έγηλε δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη κε ηε δηαλνκή ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα παξαθξαηήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ ηνλ νθεηιφκελν θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ κεξηζκάησλ πνπ ζα εγθξηζνχλ πξνο δηαλνκή, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνη είλαη νη κέηνρνη πνπ έιαβαλ θαη ηα πξνκεξίζκαηα ή λένη κέηνρνη πνπ αγφξαζαλ κεηνρέο κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνκεξίζκαηνο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα απηά πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 θαη δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 16, 17 θαη 19 ηνπ λ. 2238/1994, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη, πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη ην χςνο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπίζεο, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη κε βάζε ηελ 950/1977 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν.Σ.Κ. πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηε Γηνίθεζε (Δ.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγθχθιηφο καο) ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είλαη ν ρξφλνο έγθξηζεο απηψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθχθιηφ καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ε αλψλπκε εηαηξία πνπ δηέλεηκε κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο απφ έθηαθηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζα παξαθξαηήζεη θφξν κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ επηθπξψλεη, ξεηά ή έκκεζα, ηελ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, επί ησλ νπνίσλ παξαθξαηήζεθε θφξνο 10% κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3697/2008, νθείιεηαη επηπιένλ θφξνο 11% (21% - 10%), 9

10 ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην Γεκφζην κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηξνπνπνηνχληαη νη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηνλ ππφρξεν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ζηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 6 (κεξίζκαηα, πξνκεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.Σ., θιπ.), ππφρξεε γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ είλαη ε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πνπ ηα θαηαβάιιεη, ελψ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο (παξ. 3 άξζξνπ 54), απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ εμαξγχξσζε ή ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δμαηξεηηθά, αλ ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Με ηνλ φξν «πίζησζε» λνείηαη φρη ε πίζησζε ζηα βηβιία ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο, αθνχ ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ρξφλνο είζπξαμεο απηνχ, αιιά ε πίζησζε ηπρφλ ηξαπεδηθνχ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ κεξίζκαηνο κε άιινλ φκνην σο άλσ ηξφπν. Ο δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε θαηαβάιινπζα ηα κεξίζκαηα εηαηξία ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ. Τα έζνδα απφ ηνλ θφξν πνπ παξαθξαηείηαη κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ.Α.Δ Γηεπθξηλίδεηαη, φηη φηαλ δηθαηνχρνη ησλ ππφςε κεξηζκάησλ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θιπ.), εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε γηα παξαθξάηεζε θφξνπ 20% έλαληη ηνπ νθεηιφκελνπ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 54 Κ.Φ.Δ.), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο ζπγαηξηθήο, φπσο απηή αλαιχζεθε πην πάλσ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ, κε βάζε ηελ νπνία επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε 10

11 ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο γηα ηηο δηαλνκέο θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Δηδηθά γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο ηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ. Γειαδή, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Δηδηθά γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ Δ.Π.Δ. ρξήζεο 2010 (νηθνλ. έηνπο 2011) θαη δεδνκέλνπ φηη κε ηελ ΠΟΛ. 1070/ εγθχθιηφ καο παξαηάζεθε ν ρξφλνο ζχληαμεο ηεο απνγξαθήο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φπσο ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ινπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο Δ.565/10, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1103/ εγθχθιηφ καο. Τα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0142 (είδνο θφξνπ 1196 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ΔΠΔ θαη είδνο θφξνπ 1197 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο Δ.Π.Δ. ζηηο νπνίεο έρνπλ ιάβεη ρψξα πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ απφ ηνπο εηαίξνπο, έλαληη ησλ θεξδψλ, δελ ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, σο κε πξνβιεπφκελε ε παξαθξάηεζε απηή απφ ην λφκν, αιιά ε φπνηα παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ζα γίλεη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ (ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ). Τέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. ή ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ησλ 11

12 αξκφδησλ νξγάλσλ. Δηδηθά γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κέρξη (θέξδε ηζνινγηζκψλ κε , ζε πεξίπησζε νκαιήο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ) θαη δεδνκέλνπ φηη απηά έρνπλ ήδε απνθηεζεί απφ ηνπο εηαίξνπο, κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 άξζξνπ 28 Κ.Φ.Δ.), φπσο ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δ.Π.Δ., κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη γηα ηα απνζεκαηηθά απηά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο κεηά ηελ , δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., δειαδή δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%. Καη ηνχην δηφηη, δελ λνείηαη ε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζε εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί, αιιά κφλν ζε απηά (δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά) πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε Δ.Π.Δ., ήηνη κεηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην ηξίην εδάθην ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. (θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο). 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε ε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα θέξδε απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ εκεδαπή Δ.Π.Δ. ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. 12

13 Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο είλαη απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο. Σεκεηψλεηαη, φηη ηα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1195). 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζηα ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (αδηαλεκήησλ θαη δηαλεκνκέλσλ). Με ηνλ ίδην ζπληειεζηή θνξνινγνχληαη θαη ηα θέξδε πνπ δειψλνληαη κε ηελ νξηζηηθή δήισζε πνπ ππνβάιινπλ ηα ππφ εθθαζάξηζε λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη φρη κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα. Η ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, δεδνκέλνπ φηη πνιιά λνκηθά πξφζσπα βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθθαζάξηζεο γηα πνιιά ρξφληα. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ), έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.ΦΔ. Γειαδή, απηά θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο εκεδαπέο πξνζσπηθέο εηαηξίεο, κεηά ηελ αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα κέρξη ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο εηαίξνπο, θπζηθά πξφζσπα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Τν πνζφ απηφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο είλαη θάηνηθνο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη απεξηνξίζησο θαη εηο νιφθιεξνλ κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε πξνζσπηθή εηαηξία. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζα ππνβάιινπλ ηε δήισζε Δ5 (ΠΟΛ. 1113/ Α.Υ.Ο.). 13

14 10. Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ. Δηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%). Δπνκέλσο, αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) ζα θνξνινγεζεί γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηεο κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο απηά ζα ππφθεηλην ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 25%, ιφγσ ηνπ φηη ε έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έιαβε ρψξα κέζα ζην έηνο Δπίζεο, αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζα ππαρζεί ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (νηθνλνκηθφ έηνο 2012) ζα θνξνινγεζεί κε ζπληειεζηή 20%. 11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζπλεηαηξηζκνί. Η ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο λνκνηερληθήο ηαθηνπνίεζεο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ. Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εμάγεη ή πηζηψλεη κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα πξνο ηελ έδξα ηεο ή ζε άιιε κφληκε εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ αιινδαπή. 12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ή εθπηψζεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ. 3299/2004, λ. 2601/1998, λ. 1262/1982, θιπ.), ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά φηαλ δηαλέκνληαη, ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε θαη πεξαηηέξσ, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο πξνζηίζεληαη, κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζρεκαηίζζεθαλ, ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία δηαλεκήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. Σε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ησλ πην πάλσ απνζεκαηηθψλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ εηδηθψλ λφκσλ λ. 1473/1984 (άξζξν 13) ή λ. 14

15 1892/1990 (άξζξν 101) γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο (π.ρ. ηζφπνζε αχμεζε θεθαιαίνπ, θιπ.), ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ θαη φρη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. Πεξαηηέξσ, ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά ππάγνληαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, πξνζηηζέκελα ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία θεθαιαηνπνηήζεθαλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε. Όζα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρνπλ ήδε θεθαιαηνπνηεζεί ή δηαλεκεζεί κέζα ζην έηνο 2011 πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ θαη ζηα νπνία δελ παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φπσο ν θφξνο απηφο ζα απνδνζεί κέρξη ηηο 29 Ινπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 13. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 αλαξηζκνχληαη νη πεξηπηψζεηο ηα, ηβ, ηγ θαη ηδ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζε ηβ, ηγ, ηδ θαη ηε, αληίζηνηρα θαη πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ηα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998. Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ηα ελ ιφγσ θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. Σεκεηψλεηαη φηη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαηαρσξείηαη ην θαζαξφ πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηή. Τν πην πάλσ απνζεκαηηθφ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ην (ελ φισ ή ελ κέξεη) ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν 25% δελ ζπκςεθίδεηαη θφξνο πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε ζηελ αιινδαπή, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, γηα κεξίζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3943/2011 ( ) θαη κεηά. 14. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηξνπνπνηείηαη ε πεξ. α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ελψ κε ηηο 15

16 πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είρε νξηζζεί ε εκεξνκελία πνπ εγθξίζεθε ν ηζνινγηζκφο ηεο Δ.Π.Δ. απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, αλεμάξηεηα αλ πξνθχπηνπλ θέξδε γηα δηαλνκή ή φρη. 15. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 πξνζηίζεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ, ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ θεξδψλ απφ ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθή εηαηξία. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη σο ρξφλνο θηήζεο γηα ηα θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζεσξείηαη ν ρξφλνο είζπξαμεο απηψλ, αλεμάξηεηα αλ ηα θέξδε απηά εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα ή παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή. Όηαλ ηα θέξδε πξνέξρνληαη απφ αιινδαπή πξνζσπηθή εηαηξεία, ρξφλνο θηήζεο ηνπο είλαη, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ν ρξφλνο ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 16. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) λα ζεσξείηαη θαη ην εηζφδεκα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (εηζφδεκα απφ ζπκκεηνρή ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, θιπ.). 17. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 αληηθαηαζηάζεθε ην φγδνν εδάθην ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ απφ αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ην άξζξν 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 18. Τέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 αληηθαηαζηάζεθε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Α.Δ., Δ.Π.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκψλ, πέξαλ 16

17 ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαηά πεξίπησζε. Αθξηβέο Αληίγξαθν Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 17

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζε ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια».

ΘΔΜΑ: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζε ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση:ΠΟΛ. 1008 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ».

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ννεκβξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ5041766ΔΞ2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα