ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά Καζεγήηξηα Ννκηθήο ΑΠΘ Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Ζ Δπηηξνπή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ηνπ Α.Π.Θ, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ε Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΑΠΘ, ήδε απφ ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο δηαπίζησζε φηη εθηφο απφ ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί -πνπ είλαη απηφ ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα- ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, φπσο θαη άιια πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ. Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη αιινδαπνί θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, θαζψο θαη κε πνιιά άιια δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην λφκηκν ηεο εδψ δηακνλήο ηνπο, ε Δπηηξνπή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ζεψξεζε ζθφπηκν λα δψζεη ζε απηνχο έλα ελεκεξσηηθφ θείκελν ζην νπνίν, ππφ κνξθή εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ, θαηαγξάθνληαη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ κεηά απφ δηθά ηνπο εξσηήκαηα πνπ καο είραλ θαηά θαηξνχο ππνβιεζεί, ελψ ζε μερσξηζηφ θείκελν παξαηίζεηαη θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ηνπο αθνξά. Τν θείκελν απηφ ζθνπφ έρεη λα δψζεη ζηνηρεηψδεηο θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ αιινδαπφ θνηηεηή πνπ ήξζε λα ζπνπδάζεη, είηε σο ππφηξνθνο είηε φρη, θαη βξίζθεηαη ήδε ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε θάζε άιιν ζπνπδαζηή, εζεινληή ή εξεπλεηή πνπ εηζήιζε ζε απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζεη λα αληηιεθζεί πνηα είλαη ε λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Γειαδή, πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη πνηεο νη 1

2 ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινο ηεο ειιεληθήο θνηηεηηθήο θνηλσλίαο γηα φζν ρξφλν ζα δηαξθεί ε άδεηα δηακνλήο ηνπ. Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 1. Πξνθεηκέλνπ λα έξζεη έλαο ππήθννο ηξίηεο ρώξαο γηα λα ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε εηδηθή ζπνπδαζηηθή VISA; ΝΑΙ. Ζ πξνυπφζεζε απηή είλαη ππνρξεσηηθή. Μάιηζηα, ε ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ζπνπδέο είλαη απαξαίηεηε αθφκα θαη γηα θνηηεηέο νη νπνίνη είλαη ππήθννη ρψξαο απφ ηελ νπνία ε Διιάδα δελ απαηηεί ζεψξεζε εηζφδνπ (VISA). Γηα παξάδεηγκα, νη ππήθννη Ζ.Π.Α. δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθνδηάδνληαη φηαλ έξρνληαη ζηελ Διιάδα (π.ρ., σο ηνπξίζηεο) κε VISA. Αληίζεηα, φηαλ έξρνληαη ζηελ Διιάδα σο θνηηεηέο, ν εθνδηαζκφο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο ησλ Ζ.Π.Α. κε εηδηθή ζπνπδαζηηθή VISA είλαη γη απηνχο απαξαίηεηε. Ζ εηδηθή απηή ζεψξεζε εηζφδνπ ιφγσ ζπνπδψλ απαηηείηαη γηα φινπο φζνπο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή γηα φινπο ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. 2. Ση ζα ζπκβεί εάλ έλαο θνηηεηήο δελ έρεη εθνδηαζηεί κε εηδηθή ζπνπδαζηηθή VISA; Σε θνηηεηή, ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ δελ ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ εηδηθή ζπνπδαζηηθή VISA δελ ζα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο. Ο θνηηεηήο απηφο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ, λα πξνκεζεπηεί ηελ εηδηθή ζπνπδαζηηθή ζεψξεζε εηζφδνπ απφ ηελ εθεί αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή, ψζηε λα εηζέιζεη μαλά ζηελ Διιάδα κε απηήλ. 3. Δίλαη δπλαηόλ λα απαγνξεπηεί ε είζνδνο ζηελ Διιάδα ζε θάπνηνλ αιινδαπό θνηηεηή παξόιν πνπ είλαη εθνδηαζκέλνο κε VISA; Ζ απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηελ Διιάδα ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζεψξεζε εηζφδνπ ιφγσ ζπνπδψλ, κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ νη ειιεληθέο αξρέο ειέγρνπ δηαπηζηψζνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο αιινδαπφο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν αλεπηζχκεησλ αιινδαπψλ ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λφκνπ 3386/2005 ή εθφζνλ ε είζνδφο ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα πγεία, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο. 2

3 4. Τπήθννο ηξίηεο ρώξα πνπ έγηλε δεθηόο γηα ζπνπδέο πξέπεη λα εθνδηαζζεί κε εηδηθή άδεηα δηακνλήο; ΝΑΙ, ππνρξεσηηθά. Ο αιινδαπφο θνηηεηήο νθείιεη, κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα θαη κέζα ζε δχν κήλεο πξηλ ιήμεη ε ζεψξεζε εηζφδνπ ηνπ (VISA), λα ππνβάιεη ζην Γήκν ή ζηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο. Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα δηαβηβάδεη καδί κε ηελ αίηεζε ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο. Ο θνηηεηήο ηξίηεο ρψξαο είλαη δπλαηφλ λα θιεζεί ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Μεηαλάζηεπζεο. Ζ άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 5. Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο; Σχκθσλα κε ηελ Υπ. Απφθαζε 933/2009, ηα βαζηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα είλαη: α. Αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ φπνπ εκθαίλεηαη ε ζεψξεζε εηζφδνπ ιφγσ ζπνπδψλ, β. Τξεηο έγρξσκεο πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, γ. Παξάβνιν φπνπ απαηηείηαη ην νπνίν πξνκεζεχεηαη απφ ην Γεκφζην Τακείν, δ. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο απφ ειιεληθφ θξαηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν ζα βεβαηψλεη φηη δελ πάζρεη απφ λφζεκα, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή δεδνκέλα θαη ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο, κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θνηλά δηθαηνινγεηηθά γηα φινπο ηνπο ηχπνπο αδεηψλ δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ, επηπιένλ απαηηνχληαη θαη άιια δηθαηνινγεηηθά πνπ: Α. Σηελ πεξίπησζε αξρηθήο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο εηήζηαο δηάξθεηαο (άξζξνπ 5 Π.Γ. 101/2008) είλαη ηα εμήο: α. Βεβαίσζε εγγξαθήο θαη θαηαβνιήο ηειψλ φπνπ απηά απαηηνχληαη ζην νηθείν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν έγηλε δεθηφο, 3

4 β. Σηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αιινδαπφο θνηηεηήο κπνξεί λα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο θαη ζπνπδψλ ζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο, εθηφο θη αλ είλαη ππφηξνθνο. Τν χςνο ησλ επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ δηακνλήο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα νξίδεηαη κε βάζε ηελ Υπ. Απφθαζε 4415/2006 ζε 500 κεληαίσο. Τν πνζφ απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ, ηξαπεδηθφ έκβαζκα, ππνηξνθία ή απφδεημε κηζζνδνζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο εξγάδεηαη (Βι. εξψηεζε αξηζκφο 11). γ. Βεβαίσζε φηη έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. δ. Σπλαίλεζε γνλέσλ ή ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα γηα ηελ πξνβιεπφκελε δηακνλή, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. Β. Σηελ πεξίπησζε αξρηθήο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ηζφρξνλεο κε ηελ αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (άξζξα 5 θαη 6 Π.Γ. 101/2008) πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη: α. Δθηφο απφ ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο θαη θαηαβνιήο ηειψλ φπνπ απηά απαηηνχληαη φηη έγηλε δεθηφο γηα εγγξαθή, ρξεηάδεηαη θαη βεβαίσζε ηνπ ηδξχκαηνο γηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ ζα δηαξθέζνπλ νη ζπνπδέο ηνπ. β. Όπσο παξαπάλσ γ. Όπσο παξαπάλσ δ. Όπσο παξαπάλσ ε. Απφδεημε θαηαβνιήο παξαβφινπ χςνπο 150 γηα θάζε έηνο γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη ε άδεηα δηακνλήο. Σηελ πεξίπησζε Β αλά δηεηία ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ελδηάκεζε πηζηνπνίεζε ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία: Βεβαίσζε εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο απφ ην νηθείν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ή έθζεζε πξνφδνπ ζηελ πεξίπησζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη εηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο εξεπλεηή βι. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 Π.Γ. 128/

5 6. Η άδεηα δηακνλήο ζε εξεπλεηή είλαη δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο από ηελ άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο; Ζ δηαδηθαζία είλαη ζρεδφλ ε ίδηα θαη νξίδεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 λ. 3386/2005 θαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 128/2008. Ζ άδεηα δηακνλήο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ εξεπλεηή θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη ηζφρξνλε κε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνδνρήο ηνπ εξεπλεηή (άξζξν 8 Π.Γ. 128/2008). 7. Πόηε θαη πώο αλαλεώλεηαη ε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο; Ζ άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο θαλνληθά αλαλεψλεηαη θαη έηνο, εθηφο θαη αλ απηή ρνξεγήζεθε γηα ην ζχλνιν δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη αλαλέσζε. Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο ηνπ λα παξνπζηαζζεί ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: α) βεβαίσζε ηεο Σρνιήο ή ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη β) απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο απφ ην νπνίν λα θαίλεηαη ε πξφνδφο ηνπ ζηα καζήκαηα. 8. Γηα πόζν δηάζηεκα ηζρύεη ε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο; Ζ άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηζρχεη γηα έλα έηνο. Απιά, ε άδεηα δηακνλήο αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν, κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί ην αλψηαην φξην πνπ ε θάζε Σρνιή ή Τκήκα πξνβιέπεη ζρεηηθά, πξνζαπμεκέλν θαηά 100% γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θαηά ην ήκηζπ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο (άξζξν 6 5 Π.Γ. 101/2008). Σην ρξφλν απηφ δελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε ν θνηηεηήο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ είλαη έλα έηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη ππφηξνθνο ή ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ ζην πιαίζην δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ (άξζξν 34 λ. 3386/2005) ή έγηλε δεθηφο γηα θνίηεζε ζε Σρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (άξζξν 32 λ. 3386/2005), ε άδεηα δηακνλήο ρνξεγείηαη γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 2 α ηνπ Π.Γ. 101/2008 είλαη δπλαηφλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο λα δεηήζεη λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο γηα δηάξθεηα ηζφρξνλε κε ηελ αλψηαηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ζπκπιεξσκαηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ εθπαηδεπηηθνχ 5

6 Ηδξχκαηνο γηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ δηαξθνχλ νη ζπνπδέο πνπ πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζεη. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα πξέπεη αλά δηεηία λα ππνβάιιεη ζηελ Υπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο βεβαίσζε εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε πξφνδφο ηνπ (άξζξν 6 2 γ Π.Γ. 101/2008). 9. Δίλαη απαξαίηεην λα έρεη καδί ηνπ ν αιινδαπόο θνηηεηήο ζπλάιιαγκα; ΝΑΙ. Ζ θαηνρή ζπλαιιάγκαηνο απφ κέξνπο ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη κε ην ζπλάιιαγκα πνπ θέξλεη φηη θαιχπηεη κφλνο ηηο δαπάλεο δηαβίσζήο ηνπ θαη ηηο αλάγθεο γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπ πεξίζαιςε. Τν ίδην ηζρχεη θαη θάζε θνξά πνπ ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα αλαλεψλεη ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπ γηα ζπνπδέο. Δθηφο θαη αλ είλαη, θπζηθά, ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ή έρεη γίλεη δεθηφο γηα θνίηεζε ζηηο Σρνιέο θαη ηα εηδηθά Σρνιεία ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (άξζξν 32 λ. 3386/2005). Όηαλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ είλαη ππφηξνθνο, σο επαξθέο ζπλάιιαγκα ζεσξείηαη ην πνζφ ησλ 500 κεληαίσο. Απηφ ζπλάγεηαη απφ ηελ Υπ. Απφθαζε 4415/ Μπνξεί ν αιινδαπόο θνηηεηήο πνπ πήξε ην πηπρίν ηνπ λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ σο κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο; ΝΑΙ, κπνξεί! Απηφ πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 1 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 3386/ Ο αιινδαπόο θνηηεηήο κπνξεί λα εξγάδεηαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ; ΝΑΙ, κπνξεί. Ο αιινδαπφο θνηηεηήο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λφκνπ 3386/2005 θαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 101/2008, δχλαηαη λα εξγάδεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Ζ άδεηα απηή επηηξέπεηαη κφλν γηα κεξηθή απαζρφιεζε θαη ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε κε ηελ επίδεημε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θνηηεηή, ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη ηε ζχκβαζε πνπ ππέγξαςε κε ηνλ εξγνδφηε πνπ ζα ηνλ απαζρνιήζεη. Τν φηη ν σο άλσ θνηηεηήο κπνξεί λα εξγάδεηαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζεκαίλεη θαη πσο απηφο ζα εκπίπηεη πιένλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 6

7 (δειαδή, πξέπεη λα πιεξψλεη έλζεκα ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, λα ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε, θ.ά.). 12. Τπήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ δηακέλεη λόκηκα ζηελ Διιάδα σο εξγαδόκελνο κπνξεί λα ζπνπδάζεη θαη λα ιάβεη άδεηα δηακνλήο ιόγσ ζπνπδώλ; Τν φηη κπνξεί ζπγρξφλσο λα εξγάδεηαη θαη λα ζπνπδάδεη ελαπφθεηηαη ζηνλ ίδην εάλ ζα κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζπλεπψο επηηξέπεηαη. Όκσο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 3 ηνπ λφκνπ 3386/2005, ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα σο εξγαδφκελνη ή σο αζθνχληεο αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ. Πξνέρεη ε άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία βάζε ηεο νπνίαο ν ζπγθεθξηκέλνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έιαβε visa θαη ήξζε ζηελ Διιάδα. Παξφια απηά, κπνξεί θαη εμαίξεζε λα δνζεί άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα σο εξγαδφκελνο ή σο αζθψλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εθφζνλ είρε πξνεγνπκέλσο γίλεη δεθηφο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη θαηείρε ζρεηηθή άδεηα δηακνλήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη ζηελ Διιάδα σο θνηηεηήο κφλν κε άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ. 13. Τπήθννη ηξίησλ ρσξώλ κπνξνύλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξεπλα ή δηδαθηνξηθό; ΝΑΙ κπνξνύλ. Απηή ε δπλαηφηεηα αλαγλσξίδεηαη αθελφο κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3386/2005 θαη αθεηέξνπ κε ην Π.Γ. 128/2008 πνπ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε δηαδηθαζία εηζδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ωο εξεπλεηήο κε βάζε ην Π.Γ. 128/2008 ζεσξείηαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο δηαζέηεη θαηάιιειν ηίηιν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δίλεη πξφζβαζε ζε δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα θαη ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ γηα λα πινπνηήζεη εξεπλεηηθφ ζρέδην γηα ην νπνίν απαηηείηαη ν παξαπάλσ ηίηινο. 14. Δίλαη δπλαηόλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ν αιινδαπόο θνηηεηήο λα θαιέζεη κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ λα ηνλ επηζθεθζνύλ; Καηαξρήλ, ε κεηάθιεζε κέινπο νηθνγέλεηαο αιινδαπνχ θνηηεηή, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δελ είλαη δπλαηή. (Βι. φκσο θαη ηελ επφκελε εξψηεζε αξηζκ 15). Τα 7

8 κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα κφλν κε ηνπξηζηηθή βίδα, φπσο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο αιινδαπφο, ε νπνία δηαξθεί κέρξη ηξεηο κήλεο 15. Τπήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ ζπνπδάδεη ζηελ Διιάδα κπνξεί λα θέξεη θνληά ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ; Τν Κεθάιαην Η ηνπ λφκνπ 3386/2005 (άξζξα 53-60) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ είζνδν θαη δηακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα απηή κφλνλ ζηνπο αιινδαπνχο εθείλνπο νη νπνίνη εηζήιζαλ ζηε ρψξα γηα λα εξγαζζνχλ ζε κηζζσηφ, κε κηζζσηφ ή ειεχζεξν επάγγεικα ή γηα λα αλνίμνπλ επηρείξεζε ή γηα λα αζθήζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο, πνπ κφλν κε ην θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ, ε δπλαηφηεηα έιεπζεο ζηελ Διιάδα ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο δελ είλαη δπλαηή. Απηφ ζπλάγεηαη έκκεζα θαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 53 παξ. γ ηνπ λ. 3386/2005 φηαλ ν λφκνο απαηηεί λα απνδεηθλχεη ν αιινδαπφο φηη δηαζέηεη εηήζην πξνζωπηθό εηζόδεκα ζηαζεξό θαη ηαθηηθό, επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από ηηο εηήζηεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πξνζαπμεκέλν θαηά 20% γηα ηε ζύδπγν θαη θαηά 15% γηα θάζε ηέθλν. Ο λφκνο δίλεη, πάλησο, ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχνληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ Διιάδα θαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ζχδπγν θαη παηδηά) ζηελ πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ απφθηεζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο (άξζξν 33 2 λ. 3386/2005), ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ εηδηθή βεβαίσζε λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο φηη έγηλαλ δεθηνί ζε απηφ θαη είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ (visa). Δπίζεο ν λφκνο 3386/2005, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 3 απηνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα λα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο γηα φζν ρξφλν δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Με ην ίδην πεξηερφκελν θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 5 θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 128/2008 πνπ αλαθέξεηαη ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ωο εξεπλεηή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 (δ) ηνπ ελιφγσ Π.Γ. ζεσξεί ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, «ν νπνίνο δηαζέηεη θαηάιιειν ηίηιν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δίλεη πξόζβαζε ζε δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα θαη 8

9 ν νπνίνο επηιέγεηαη από εξεπλεηηθό νξγαληζκό γηα λα πινπνηήζεη εξεπλεηηθό ζρέδην γηα ην νπνίν απαηηείηαη ν αλωηέξω ηίηινο». 16. Ο αιινδαπόο θνηηεηήο κπνξεί λα αιιάμεη εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή θαηεύζπλζε ζηηο ζπνπδέο ηνπ; Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ 3386/2005 θαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 5 ηνπ Π.Γ. 101/2008, ε δπλαηφηεηα απηή ππάξρεη πξάγκαηη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θνηηεηή ζηελ Διιάδα δελ ζα μεπεξάζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν πνπ πξνέβιεπε ε αξρηθή ηνπ επηινγή. Π.ρ., εάλ είρε επηιέμεη αξρηθά ην Τκήκα Ννκηθήο, ην νπνίν είλαη 4 έηε + 100% = 8 έηε ζπλνιηθά, ζα κπνξέζεη λα εγγξαθεί π.ρ. ζηελ Αγγιηθή Φηινινγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Όκσο θαη κε ηε λέα ηνπ απηή επηινγή, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θνίηεζεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη ηα 8 ρξφληα ζπνπδψλ. Σχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε αιιαγή θαηεχζπλζεο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ θαηά ην πξώην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη κφλνλ γηα κία θνξά. 17. Ο αιινδαπόο θνηηεηήο κπνξεί λα ηαμηδέςεη ζηε ρώξα ηνπ; Μπνξεί λα ηαμηδέςεη ζε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο; Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 3386/2005, ππήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ δηακέλεη λόκηκα ζηελ Ειιάδα θαη εμέξρεηαη πξνζωξηλά από ην ειιεληθό έδαθνο δηθαηνύηαη επαλεηζόδνπ, εθόζνλ ε άδεηα δηακνλήο ηνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο επαλεηζόδνπ ηνπ. Δπνκέλσο, ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κε ηζρχνπζα άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ, κπνξεί λα ηαμηδέςεη ζηε ρψξα ηνπ θαη λα επηζηξέςεη, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ Διιάδα ρσξίο λα εθνδηαζηεί κε λέα εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ(visa). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ησλ Σπκθσληψλ Σέλγθελ, ζε ζπλδπαζκφ κε απηήλ ηνπ άξζξνπ 71 5 ηνπ λφκνπ 3386/2005, ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ θνηηά ζε ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κε ηζρχνλ δηαβαηήξην θαη κε ηζρχνπζα άδεηα παξακνλήο κπνξεί λα ηαμηδέςεη ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέινο Σέλγθελ, π.ρ. ζηε Γεξκαλία, θαη λα δηακείλεη ειεχζεξα εθεί επί ηξεηο κήλεο ην αλψηεξν, δειψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο εθεί αξκφδηεο αξρέο, εθφζνλ δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνλ θαηάινγν αλεπηζχκεησλ αιινδαπψλ, δηαζέηεη επαξθή κέζα γηα ηελ εθεί δηαβίσζή ηνπ θαη είλαη εμαζθαιηζκέλε ε επηζηξνθή ηνπ πίζσ ζηελ Διιάδα. 9

10 18. Τπήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ είλαη θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα δηαλύζεη κέξνο ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζε άιιε ρώξα ηεο Δ.Δ. ή θαη ην αληίζηξνθν; Ναη, κπνξεί. Σχκθσλα κε ην Π.Γ. 101/2008 αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ. Γειαδή, αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη γίλεη δεθηφο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε, λα κπνξεί λα δηαλχζεη κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ. (άξζξν 7 5 Π.Γ. 101/2008), φπσο θαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ έγηλε δεθηφο γηα ζπνπδέο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. λα κπνξεί λα δηαλχζεη κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ Διιάδα (άξζξν Π.Γ. 101/2008). Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δελ απαηηείηαη λα εθνδηαζηεί κε ηελ εηδηθή άδεηα εηζφδνπ ιφγσ ζπνπδψλ (ζπνπδαζηηθή VISA) πνπ ην ειιεληθφ δίθαην απαηηεί γηα φζνπο ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Διιάδα. 19. Τπήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ είλαη θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο σο εξεπλεηήο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ έξεπλά ηνπ ζηελ Διιάδα; Ή θαη ην αληίζηξνθν; Ναη, κπνξεί. Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ. 128/2008 αλαγλσξίδεηαη απηή ε δπλαηφηεηα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηήλ. 20. Δίλαη δπλαηόλ λα κεηαηξαπεί ε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζε άιινπ είδνπο άδεηα δηακνλήο; ΟΥΙ, δελ είλαη δπλαηόλ. Απηφ ζπλάγεηαη ηφζν απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 6 ηνπ λφκνπ 3386/2005 πεξί αιινδαπψλ φζν θαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 1 ηνπ Π.Γ. 101/2008 πνπ ξεηά ην απνθιείεη. Δπηηξέπεηαη, εληνχηνηο, λα κεηαηξαπεί ε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο ζε άδεηα δηακνλήο γηα άιιν ιφγν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφ θξίζε ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξηλ ιάβεη ηελ άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο είρε γίλεη δεθηφο ζηελ Διιάδα γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο. 21. Δίλαη δπλαηόλ αιινδαπόο θνηηεηήο ππήθννο ηξίηεο ρώξαο λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ; Καηαξρήλ, απηφ δελ είλαη δπλαηφλ. Σχκθσλα κε ην άξζξν 73 3 ηνπ λφκνπ 3386/2005 ζπλάγεηαη έκκεζα πσο ν αιινδαπφο θνηηεηήο, εθφζνλ πήξε ην πηπρίν ηνπ ή έιεμε ε 10

11 άδεηα δηακνλήο ηνπ ιφγσ ζπνπδψλ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απηή δελ αλαλεψζεθε, νθείιεη λα αλαρσξήζεη απφ ηελ Διιάδα, εθηφο θαη εάλ ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ή ζηελ πεξίπησζε ηαηξηθψλ ζπνπδψλ παξακείλεη ζηελ Διιάδα γηα απφθηεζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο (νπφηε ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ εξψηεζε 10). Υπάξρνπλ, εληνχηνηο, δχν πεξηπηψζεηο φπνπ αιινδαπφο ν νπνίνο πεξάησζε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ή πνπ νινθιήξσζε ηνλ πξνβιεπφκελν αλψηαην ρξφλν ζπνπδψλ ηνπ ζηελ Διιάδα, είλαη δπλαηφλ λα παξακείλεη ζε απηήλ. Ζ πξψηε είλαη λα έρεη παληξεπηεί Έιιελα ππήθνν ή ππήθνν θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε δεχηεξε λα έρεη αλαγλσξηζζεί πνιηηηθφο πξφζθπγαο ή λα πθίζηαληαη ζην πξφζσπφ ηνπ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαγλσξηζζεί σο πξφζθπγαο ή σο αληζαγελήο. Δμππαθνχεηαη φηη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ είρε γίλεη δεθηφο ζηελ Διιάδα γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο θαη θαηφπηλ κεηέβαιε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ ζε άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ, κπνξεί κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ λα παξακείλεη ζηε ρψξα κεηαβάιινληαο ηελ άδεηα πνπ θαηείρε ζε άιινπ είδνπο άδεηα δηακνλήο. 22. Πόηε κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο θνηηεηήο σο πνιηηηθόο πξόζθπγαο; Καη' αξρήλ, πνιηηηθφο πξφζθπγαο, ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951, είλαη ην άηνκν πνπ ιφγσ δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρεη ηελ ηζαγέλεηα θαη δελ κπνξεί, ή εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ, δελ επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο απηήο. Σηνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη θνηηνχλ ζε Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο, ε πξνζθπγηθή ηδηφηεηα δίλεηαη ζπλήζσο ζε απηνχο, φηαλ ελψ απηνί ζπνχδαδαλ ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο γεγνλφηα ηέηνηα, ηα νπνία ηνπο αλαγθάδνπλ λα κε κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζε απηήλ, δηφηη εάλ επηζηξέςνπλ εθεί ππάξρεη ν θφβνο λα δησρζνχλ, λα θπιαθηζζνχλ ή λα βαζαληζηνχλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεκα γηα ρνξήγεζε πνιηηηθνχ αζχινπ, νπφηε ζα ζεσξεζνχλ σο επί ηφπνπ πξφζθπγεο (réfugiés sur place). 23. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ν αιινδαπόο θνηηεηήο; 11

12 Πέξα απφ ηα φζα αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ θαη ηηο αλαλεψζεηο ηεο (βι. εξσηήζεηο 1-8), ν αιινδαπφο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα δειψλεη κέζα ζε δχν κήλεο ζηελ Υπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ: (α) ηελ αιιαγή θαηνηθίαο, (β) θάζε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηελ αζηηθή ηνπ θαηάζηαζε (ζχλαςε, αθχξσζε ή ιχζε γάκνπ, αιιαγή ηζαγέλεηαο, γέλλεζε ηέθλνπ, θ.ιπ.), (γ) ηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ απψιεηά ηνπ ή ηελ απψιεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ (άξζξν 73 2 λ.3386/2005). Δηδηθά ε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο γλσζηνπνηείηαη θαη ζην νηθείν αζηπλνκηθφ ηκήκα. 24. ε πνηεο πεξηπηώζεηο αλαθαιείηαη ή δελ αλαλεώλεηαη ε άδεηα δηακνλήο ιόγσ ζπνπδώλ; Ζ άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο αλαθαιείηαη ή δελ αλαλεψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο πγείαο (κφλνλ απφ εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο) ή θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, ή εθφζνλ απνδεηρζεί, κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο ή πιαζηά έγγξαθα. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα κελ αλαλεσζεί ή λα αλαθιεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρφο ηεο δελ ζεκεηψλεη ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν ζηηο ζπνπδέο ηνπ ή δελ ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη ε εζληθή λνκνζεζία γηα ην θαζεζηψο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ (άξζξν 12 Π.Γ. 101/2008). 25. ε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απόθαζεο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ή γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο ή γηα αλάθιεζή ηεο κπνξεί λα αζθεζεί αίηεζε αθύξσζεο; ΝΑΙ. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3068/2002, φπσο ηζρχεη (άξζξν 14 4 Π.Γ. 101/2008). 26. Ση ζπλέπεηα έρεη ε κε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο; Αλ δελ εγθξηζεί ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θνηηεηή ηξίηεο ρψξαο, απηφο ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 4 ηνπ λφκνπ 3386/2005 λα εγθαηαιείςεη ην ειιεληθφ έδαθνο, ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο, εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 12

13 27. Σί ζα ζπκβεί εάλ ν θνηηεηήο ηξίηεο ρώξαο δελ κπνξέζεη λα ηειεηώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο ηνπ θαη παξόια απηά εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ Διιάδα; Σηελ πεξίπησζε απηή ν ελιφγσ θνηηεηήο ζεσξείηαη παξάλνκνο. Ωο παξάλνκνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εκπίπηεη πιένλ ζηηο δπζκελείο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3386/2005 πεξί αιινδαπψλ, κε θπξηφηεξε ζπλέπεηα ηελ απέιαζή ηνπ. 28. Ση ζα ζπκβεί θαηά ηελ έμνδν από ηελ Διιάδα αιινδαπνύ θνηηεηή, ηνπ νπνίνπ είρε ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο ιόγσ ζπνπδώλ; Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 5 ηνπ λφκνπ 3386/2005 πεξί αιινδαπψλ, αιινδαπφο πνπ παξακέλεη ζηε ρψξα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 30 εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην ηεηξαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ηελ άδεηα δηακνλήο εηήζηαο δηάξθεηαο παξαβφινπ. Δάλ ν ρξφλνο ηεο παξάλνκεο δηακνλήο ηνπ ζηε ρψξα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην νθηαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ παξαβφινπ γηα εηήζηα άδεηα παξακνλήο. Γελ ζα θαηαβάιεη πξφζηηκν κφλνλ εθφζνλ παξαβίαζε ην λφκηκν ρξφλν δηακνλήο ηνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 29. Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αιινδαπνύ θνηηεηή; Ο αιινδαπφο θνηηεηήο έρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ νξίδνπλ ζρεηηθά νη Γηεζλείο Σπκβάζεηο πνπ ε ρψξα καο έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη, θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη γεληθά ζηελ πξνζηαζία θάζε αηφκνπ, αιιά θαη ην Διιεληθφ Σχληαγκα πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηα. Έηζη, ν θνηηεηήο ηξίηεο ρψξαο έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα αλαθέξεηαη πξνο ηηο αξρέο. Μπνξεί λα ζπλαιιάζζεηαη ειεχζεξα, κπνξεί λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ, εθηφο εάλ απηέο νδεγνχλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ ηζρχνληνο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, κπνξεί λα θαηαξηίδεη δηαζήθε, λα ζπκκεηέρεη σο κέινο ζε θνηηεηηθνχο Σπιιφγνπο ή Δλψζεηο, αθφκα θαη ζην Γηνηθεηηθφ ηνπο Σπκβνχιην, θαη, γεληθά, έρεη φια ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ ην Σχληαγκα ηεο Διιάδνο πξνβιέπεη, αλεμαηξέησο γηα θάζε άηνκν, ρσξίο δηάθξηζε. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αιινδαπφο θνηηεηήο ηξίηεο ρψξαο απέθηεζε ηέθλν πνπ γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, θαηά παξέθθιηζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πνπ δελ 13

14 επηηξέπεη ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κειψλ νηθνγέλεηαο ζπνπδαζηή, ρνξεγείηαη ζην παηδί απηφ αηνκηθή άδεηα δηακνλήο, ε νπνία ιήγεη ηαπηφρξνλα κε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ γνλέα θνηηεηή, ρσξίο λα θαηαβιεζεί παξάβνιν γηα ηελ έθδνζή ηεο (άξζξν 13 4 Π.Γ. 101/2008). 30. Δίλαη δπλαηόλ λα απειαζεί από ηελ Διιάδα έλαο αιινδαπόο ζπνπδαζηήο/εξεπλεηήο; Καη' αξρήλ, απέιαζε ζεκαίλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ αιινδαπνχ, ν νπνίνο δηακέλεη ζηε ρψξα-ππνδνρήο, λα ηελ εγθαηαιείςεη έπεηηα απφ ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε πνπ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ ή έπεηηα απφ ζρεηηθή επηβνιή αηνκηθνχ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ. Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λφκνπ 3386/2005, ε δηνηθεηηθή απέιαζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο καο, είλαη δπλαηή: (α) αλ απηφο θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ή αλεμαξηήησο πνηλήο γηα εγθιήκαηα πξνζβνιήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο ρψξαο, εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δηεζλή νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, εγθιήκαηα κε ρξήζε κέζσλ πςειήο ηερλνινγίαο, εγθιήκαηα πεξί ην λφκηζκα, εγθιήκαηα αληίζηαζεο, αξπαγήο αλειίθνπ, θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, θινπήο, απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, ηνθνγιπθίαο, ηνπ λφκνπ πεξί κεζαδφλησλ, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνχο βεβαίσζεο, ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο, ιαζξεκπνξίαο, γηα εγθιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα φπια, αξραηφηεηεο, ηελ πξνψζεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο ή πξνψζεζήο ηνπο ή ηεο εμαζθάιηζεο θαηαιχκαηνο ζε απηνχο γηα απφθξπςε θαη εθφζνλ ε απέιαζή ηνπ δελ δηαηάρζεθε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, (β) έρεη παξαβηάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί αιινδαπψλ, (γ) αλ ε παξνπζία ηνπ ζην ειιεληθφ έδαθνο θξίλεηαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή αζθάιεηα ηεο ρψξαο ή (δ) ε παξνπζία ηνπ ζην ειιεληθφ έδαθνο είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηα κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηαηξηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, αλ θαη ηνπ έρεη παξαζρεζεί ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε. Δίλαη, επνκέλσο, δπλαηφλ λα δηαηαρζεί απέιαζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. Ο 14

15 αιινδαπφο ζπνπδαζηήο/εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ηππηθφο φζνλ αθνξά ζηηο πξνζεζκίεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ζηελ ππνρξέσζή ηνπ λα δειψλεη ζηηο αξρέο ηεο ρψξαο θάζε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηελ αζηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζηελ θαηνηθία ηνπ, ζηελ απψιεηα ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ θιπ.(βι. εξψηεζε 23). Θα πξέπεη, επίζεο, λα θξνληίδεη λα κελ εκπιαθεί ζε αδηθήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο ηέηνηεο πνπ, ίζσο, ηνλ ραξαθηήξηδαλ σο επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. Γηα ηελ απέιαζε σο παξεπφκελε πνηλή ηζρχνπλ ηα άξζξα 74 θαη 99 παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ Διιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα. 31. Ο αιινδαπόο θνηηεηήο/εξεπλεηήο έρεη πξόζβαζε ζε λνζνθνκεία; ΝΑΙ. Δθφζνλ έρεη άδεηα δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ ή γηα έξεπλα έρεη θαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ δηακείλεη ζηε ζπλέρεηα παξάλνκα ζηε ρψξα (π.ρ. έρεη ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο ηνπ θαη δελ αλαλεψζεθε) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα λνζειεπηεί ζε δεκφζην λνζνθνκείν, κφλνλ φκσο γηα έθηαθην πεξηζηαηηθφ ηεο πγείαο ηνπ (άξζξν 84, παξ. 1, εδ. β ηνπ λφκνπ 3386/2005). 32. Ο αιινδαπόο θνηηεηήο κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ Διιεληθή Ιζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε; Πνιινί αιινδαπνί θνηηεηέο ξσηνχλ αλ κπνξνχλ, θαη πψο, λα απνθηήζνπλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε. Μία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πνιηηνγξάθεζεο (άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 3284/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3838/2010) είλαη ην λα έρεη δηακείλεη ν αιινγελήο αιινδαπφο (φρη ν νκνγελήο) ζηελ Διιάδα ζπλνιηθά επί επηά ζπλερή έηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ γηα πνιηηνγξάθεζε. Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 2 Π.Γ. 101/2008, ν ρξφλνο πνπ ν αιινγελήο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δηέκεηλε ζηελ Διιάδα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπνπδαζηή δελ ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ δηθαησκάησλ ζε απηφλ. Σπλεπψο, ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ ηνπ δελ πξνζκεηξψληαη θαη δελ ππνινγίδνληαη ζην παξαπάλσ δηάζηεκα ηεο 7εηίαο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα θηήζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε. 15

16 33. Τπήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ δηακέλεη λόκηκα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Διιάδα θαη απνθνίηεζε από ειιεληθό ζρνιείν κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε; ΝΑΙ. Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 5 ηνπ λφκνπ 3386/2005 «ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο φπσο θαη νη έιιελεο». 34. Φνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα κε ζθνπό ηελ πξαθηηθή άζθεζε (άξζξν 34 3 λ. 3386/2005) ππνρξενύληαη θαη απηνί ζηε ιήςε άδεηαο δηακνλήο; ΝΑΙ. Πξηλ ιήμεη ε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Γήκν ή ζηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο, ε νπνία δηαβηβάδεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο κε ηελ πξνζθφκηζε απφ κέξνπο ηνπο θαη ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: (α) αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ κε ηελ ηζρχνπζα εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ, (β) παξάβνιν ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 92 λ. 3386/2005, (γ) βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα αληαιιαγψλ (AIESEC, IAESTE) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αιινδαπφο γίλεηαη απνδεθηφο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα γηα πξαθηηθή άζθεζε ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνπο έμε κήλεο θαη (δ) ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη αζθαιηζκέλνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα. Ωο θνξείο αληαιιαγψλ θνηηεηψλ, εθηφο απφ ηνπο δηεζλείο θνξείο ηεο AIESEC θαη IAESTE, ζεσξνχληαη θαη ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Α.Δ.Η. θαη Τ.Δ.Η. ηεο Διιάδαο, ηα νπνία έρνπλ ζπλάςεη Γηκεξείο Σπκθσλίεο αληαιιαγψλ θνηηεηψλ κε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ωο πξνο ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ θαη σο πξνο ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο φξνπο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη, αξκφδηα Υπεξεζία είλαη ην Υπνπξγείν Απαζρφιεζεο. 35. Η ηαρεία δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο πνηνπο αθνξά; Αθνξά κεηαπηπρηαθνχο κφλν θνηηεηέο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εηδηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην νπνίν ζπκθσλήζεθε απφ ζπγθεθξηκέλν 16

17 Ηδξπκα κε ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (άξζξν 9 Π.Γ. 101/2008), ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ νπνίνπ θαη ρνξεγεί ηε ζρεηηθή άδεηα δηακνλήο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη. (Βι. εξσηήζεηο 1-5 θαη άξζξα 4 θαη 5 Π.Γ.101/2008). 36. ε πνηεο Τπεξεζίεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ν θνηηεηήο/εξεπλεηήο ηξίηεο ρώξαο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ; Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ ζπνπδάδεη ζηελ Διιάδα ή πνπ δηεμάγεη έξεπλα ζε απηήλ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ. Γεληθή αξκνδηφηεηα γηα θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ έρεη ε Υπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Πεξηθέξεηαο. Σηε Θεζζαινλίθε ε ζρεηηθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Οδπζζέσο 19, ηει , ελψ ε Γεληθή Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Τάθε Οηθνλνκίδε 1, ηει , ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ, Μνλαζηεξίνπ 326 ηει , Αζηπλνκηθό Σκήκα Πιαηείαο Γεκνθξαηίαο, Γσδεθαλήζνπ 4 ηει , , Αζηπλνκηθό Σκήκα Άλσ Πόιεο, Σνθνθιένπο 3 ηει Αζηπλνκηθό Σκήκα Σνύκπαο, Γήπεδν ΠΑΟΚ, Λπθάνλνο 13 ηει Αζηπλνκηθό Σκήκα Γελδξνπνηάκνπ, Ναπνιένληνο Εέξβα 4 ηει , Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο, Φξάγθσλ 14 ηει , πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Φαηδεγηάλλε Μέμε 5, Αζήλα ηει fax Άκεζε Γξάζε Αζηπλνκίαο, ηει. 100 Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο, ηει. 166 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ηει. 199 Πξώηεο Βνήζεηεο (Δξπζξόο ηαπξόο), ηει Γηεκεξεύνληα Φαξκαθεία, (πιεξνθνξίεο) ηει

18 Γηαλπθηεξεύνληα Φαξκαθεία, (πιεξνθνξίεο) ηει Δθεκεξεύνληα Ννζνθνκεία, (πιεξνθνξίεο) ηει Πξνμελεία ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο Αιβαλίαο ηει Απζηξαιίαο ηει Βειγίνπ ηει Βνπιγαξίαο ηει Βξαδηιίαο ηει Γαιιίαο ηει Γεξκαλίαο ηει , Γεσξγίαο ηει Γαλίαο ηει Διβεηίαο ηει , Δζζνλίαο ηει , Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηει Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ηει Ιαπσλίαο ηει Ιλδίαο ηει Ιλδνλεζίαο ηει Ινξδαλίαο ηει Ιξιαλδίαο ηει , Ιζπαλίαο ηει , Ιηαιίαο ηει Κνινκβίαο ηει Κνξέαο ηει Κξναηίαο ηει Κύπξνπ ηει , , Λεηνλίαο ηει Λνπμεκβνύξγνπ ηει Μάιηαο ηει Μαξόθνπ ηει Μεμηθνύ ηει

19 Ννξβεγίαο ηει , Ννηίνπ Αθξηθήο ηει Οιιαλδίαο ηει Οπγγαξίαο ηει , Οπθξαλίαο ηει Οπξνπγνπάεο ηει Παθηζηάλ ηει , Πεξνύ ηει Πνισλίαο ηει Πνξηνγαιίαο ηει Ρνπκαλίαο ηει Ρσζίαο ηει εξβίαο ηει ινβαθίαο ηει , νπεδίαο ηει Σνπξθίαο ηει Σζερίαο ηει Φηιηππίλσλ ηει Φηλιαλδίαο ηει Υηιήο ηει

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα