ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ vaggelis ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της ΦΟΙΤΗΤΗΣ εταιρείας] [Ημερομηνία] Α.Ε.Μ.3533 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

2 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΦΤΙΚΗ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΤΒΑΛΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΡΗΗ ΜΟΡΦΟΜΕΣΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ Ε ΠΗΛΑΙΑ ΣΗ Β. ΕΛΛΑΔΟ ΒΑΙΛΟΝΙΚΟΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΦΟΙΣΗΣΗ Α.Ε.Μ.3533 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

3 Η σωρξγρασία ενωσύλλξς είμαι από ρξμ κύριξ διάδρξμξ ρξς ππηλαίξς ρηο Αλιπρράρηο. 3

4 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο - Ε Τ Φ Α Ρ Ι Σ Ι Ε Η παρούςα εργαςύα ϋγινε ςτα πλαύςια του μαθόματοσ «ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ» και περιλαμβϊνει πρωτότυπα ςτοιχεύα από ϋρευνα πεδύου. Επιβλϋπων αυτόσ τησ εργαςύασ εύναι ο καθηγητόσ κ. Κ. Βουβαλύδησ. Σο αντικεύμενο τησ εργαςύασ αφορϊ τον προςδιοριςμό ςπηλαιογενετικών διεργαςιών ςε ςπόλαια τησ Β. Ελλϊδοσ με την χρόςη μορφομετρικών δεικτών και ϋχει ωσ ςκοπό την διερεύνηςη των διεργαςιών που επηρεϊζουν το ςχόμα, την ϋκταςη, και την μορφολογύα τριών ςπηλαύων ςτην Βόρεια Ελλϊδα. Επύςησ ςτην παρούςα διπλωματικό εργαςύα μελετόθηκαν τα μορφομετρικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςπηλαύων με την μϋτρηςη και τον υπολογιςμό μορφομετρικών παραμϋτρων και δεικτών αξιοποιώντασ την τεχνολογύα των Γεωγραφικών υςτημϊτων Πληροφοριών. Θα όθελα να ευχαριςτόςω τον Επύκουρο καθηγητό κ. Κωνςταντύνο Βουβαλύδη που μου ανϋθεςε αυτόν την εργαςύα, για το ενδιαφϋρον του και τισ χρόςιμεσ ςυζητόςεισ που εύχαμε. Επύςησ ευχαριςτώ θερμϊ τον φύλο και ςυνϊδελφο υποψόφιο διδϊκτορα και ςπηλαιολόγο Πϋννο Φρόςτο για την ςημαντικό του βοόθεια ςε θϋματα που αφορούν το υπολογιςτικό μϋροσ τησ εργαςύασ, την καθοδόγηςη του ςτουσ χϊρτεσ αλλϊ και για τισ χρόςιμεσ ςυμβουλϋσ του. Ευχαριςτώ την Εφορεύα Παλαιοανθρωπολογύασ πηλαιολογύασ Βορεύου Ελλϊδοσ και ειδικϊ την κ. Ωννα Παντό για την χρόςιμη βοόθεια τησ, και την προςφορϊ τησ όπου χρειϊςτηκε. Σϋλοσ ευχαριςτώ θερμϊ τα μϋλη του ςπηλαιολογικού ςυλλόγου «ΠΡΨΣΕΑ» για την ςυμπαρϊςταςη τουσ κατϊ την διϊρκεια τησ εκπόνηςησ τησ εργαςύασ μου και την αρωγό τουσ όποτε και όταν χρειϊςτηκε για τισ επιςκϋψεισ μου ςτα ςπόλαια. Η διπλωματική εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου, Αθανάσιο και Γεωργία για τους κόπους τους και για τα εφόδια που μου έδωσαν στον δύσκολο αυτό δρόμο της ζωής μου. 4

5 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ειςαγωγό 1.1 Γενικϊ ςτοιχεύα Μορφομετρύα και μορφομετρικού δεύκτεσ Χηφιακό επεξεργαςύασ των ερευνητικών δεδομϋνων των ςπηλαύων Μορφομετρύα και γεωλογικό δομό Γεωγραφικό θϋςη των ςπηλαύων που επιλϋχθηκαν Γεωλογύα περιοχόσ των ςπηλαύων που επιλϋχθηκαν Μεθοδολογύα 2.1 Γενικϊ ςτοιχεύα Φρόςη προγραμμϊτων Φϊρτεσ ςπηλαύων κατόψεισ Αποτελϋςματα 3.1 πόλαιο Αγύου Γεωργύου Κιλκύσ πόλαιο Αλιςτρϊτησ ερρών πόλαιο Μαρώνειασ Κομοτηνόσ υμπερϊςματα 49 Βιβλιογραφύα 51 5

6 1.Ε Ι Α Γ Ω Γ Η 1.1 Γενικϊ ςτοιχεύα Η φύςη ευεργϋτηςε την Ελλϊδα ςε αριθμό και ποικιλύα ςπηλαύων. Με την βοόθεια του νερού αξιοπούηςε το ελληνικό υπϋδαφοσ, όπου τα πετρώματα του εύναι κατϊ 70% ανθρακικϊ, για να δημιουργόςει ϋνα εύροσ από διαφορετικϊ ςπόλαια: λιμναύα, χερςαύα, οριζόντια, κατακόρυφα, βϊραθρα και υπόγεια ποτϊμια. Ϊνα ςπόλαιο ςυνόθωσ περιγρϊφεται ωσ η μικρό ό η μεγϊλη φυςικό κοιλότητα τησ γησ, οριζόντια ό κατακόρυφη, που διανούχτηκε κυρύωσ υπό την επύδραςη του νερού. Εύναι γνωςτό η μεγϊλη διαβρωτικό επύδραςη του νερού, η οπούα εύναι πιο δραςτικό ςε οριςμϋνα πετρώματα, όπωσ π.χ. εύναι ο αςβεςτόλιθοσ, ο οπούοσ καλύπτει το 60% τησ Ελλϊδασ. Σο νερό διειςδύει ςτα πετρώματα αυτϊ, διευρύνει τισ ςχιςμϋσ και με το πϋραςμα του χρόνου ςχηματύζει υπόγεια πολύπλοκα δύκτυα κενών, τα οπούα ςυνεχώσ διευρύνονται και ςχηματύζουν υδϊτινεσ λεκϊνεσ και ςπόλαια διαφόρων ςχημϊτων και μεγεθών. χηματύζονται ςτο εςωτερικό τησ αςβεςτολιθικόσ μϊζασ, εξαιτύασ τησ καρςτικόσ διϊβρωςησ που διαλυτοποιεύ το CaCO3 και το απομακρύνει με την ροό του υπογεύου νερού. Όμωσ το νερό που ειςϋρχεται ςτην ανθρακικό μϊζα από τισ ςχιςμϋσ και τισ διακλϊςεισ τησ, πολύ γρόγορα καθύςταται κορεςμϋνο ςε ανθρακικό αςβϋςτιο με αποτϋλεςμα να μην μπορεύ να διαλύςει παραπϊνω ποςότητα ανθρακικού αςβεςτύου. Για να δημιουργόςουν αυτϊ τα κορεςμϋνα νερϊ ϋνα ςπόλαιο ςτο βϊθοσ τησ μϊζασ του πετρώματοσ, θα πρϋπει να μετατραπούν ςε ακόρεςτα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςημεύο και να αποςπϊςουν (διαλυτοποιόςουν) τμόμα τησ ανθρακικόσ μϊζασ. Κϊτι τϋτοιο μπορεύ να ςυμβεύ όταν δυο κορεςμϋνα διαλύματα μϋςα από τισ διακλϊςεισ του πετρώματοσ ενωθούν και ςχηματύςουν ϋνα νϋο διϊλυμα το οπούο για πολύ λύγο εύναι ακόρεςτο. Σο ακόρεςτο αυτό διϊλυμα θα διαλύςει τμόμα του πετρώματοσ και θα το απομακρύνει ςχηματύζοντασ ςτο ςημεύο εκεύνο ϋνα υπόγειο ϋγκοιλο. Σα περιςςότερα ςπόλαια αποτελούνται από ακανόνιςτεσ αύθουςεσ, που επικοινωνούν με ςτοϋσ, ενώ πολλϊ περιϋχουν καταρρϊκτεσ και λύμνεσ ( Βαξεβανόπουλοσ, 2006). Ο Curl (1964, 1966) πρότεινε τον όρο «κατϊλληλο» ςπόλαιο για να δηλώςει μια τρύπα που εύναι αρκετϊ μεγϊλη για τουσ ανθρώπουσ να ειςϋλθουν και «κανονικό εύςοδο», την εύςοδο για τα φυςικϊ πρόςωπα. Σο γεγονόσ ότι όλα ςχεδόν τα γνωςτϊ ςπόλαια εύναι κατϊλληλα ςπόλαια με τισ κατϊλληλεσ ειςόδουσ εύναι μια προφανόσ, αλλϊ ςημαντικό ϋννοια και δεν μπορεύ να αγνοηθεύ, διότι οι οριςμού αυτού εύναι προφανώσ ανθρωποκεντρικού και αυθαύρετοι και δεν ϋχουν καμύα επιςτημονικό ϋννοια (White, 1988). Αυτό η διαφορϊ οδηγεύ ςτο να διευκρινιςτεύ ότι η κϊθε προςπϊθεια να περιγραφούν τα 6

7 ςπόλαια, από μορφολογικό ϊποψη, χρειϊζεται ϋναν ςαφό οριςμό του τι εννοούμε με τον όρο «ςπόλαιο» και του ςυντελεςτό κλύμακασ τησ περιγραφόσ. Η κατανομό του μόκουσ των καρςτικών ςπηλαύων προκύπτει από την προςϋγγιςη μιασ εκθετικόσ ςυνϊρτηςησ, εϊν τα ςπόλαια χωρύσ ειςόδουσ (μη κατϊλληλα ςπόλαια) περιλαμβϊνονται ςτην ςυνϊρτηςη (Curl, 1964). Η επύπτωςη του νόμου τησ κατανομόσ εύναι ότι το μόκοσ των ςπηλαύων εύναι μια αναλλούωτη κλύμακα-παρϊμετροσ και ϋτςι ςυνδϋεται ςτενϊ με τα αυτό-όμοια fractals (Curl, 1986). Αυτό η κυριότητα προςφϋρει επύςησ την ιδιότητα να εκτιμηθεύ ότι ο αριθμόσ, το μόκοσ ό ο όγκοσ των μη κατϊλληλων ςπηλαύων ςε μια περιοχό ό γύρω από μη κατϊλληλα ςπόλαια ςυνδϋονται με ϋνα εξερευνημϋνο ςπόλαιο (Finnesand & Curl, 2009, Lauritzen et. al., 2013). Μϊλιςτα το τμόμα του ςπηλαύου που μπορεύ ϊμεςα να διερευνηθεύ εύναι ςυνόθωσ ϋνα ελϊχιςτο μϋροσ του ςυνόλου του υπόγειου δικτύου των κενών, γιατύ κϊποια εμπόδια ςυνόθωσ ςταματούν την εξερεύνηςη. Για τον λόγο αυτό, μόνο ϋνα μικρό μϋροσ των ςπηλαύων μπορούν να θεωρηθούν καλϊ εξερευνημϋνα και μόνο ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ μπορεύ να διενεργηθεύ μια αξιόπιςτη μορφομετρικό ανϊλυςη ενόσ και μόνο ςυςτόματοσ. Γενικότερα, μπορεύ να ληφθεύ υπόψη ϋνα μεγϊλο μϋροσ του πληθυςμού των ςπηλαύων τησ προςδιοριςθεύςασ καρςτικόσ ϋκταςησ, για να ςκιαγραφηθεύ μια ςτατιςτικϊ ςημαντικό περιγραφό τησ ανϊπτυξησ του ςπηλαύου. Ψςτόςο, πρϋπει να ςημειωθεύ το γεγονόσ ότι διαφορετικϋσ διεργαςύεσ μπορούν να ςχηματύςουν ςπόλαια και, κατϊ ςυνϋπεια, αυτό η γενικό λϋξη ςυλλϋγει πολύ διαφορετικϊ «μορφολογικϊ» αντικεύμενα, που ϋχουν ωσ μοναδικό κοινό χαρακτηριςτικό την απουςύα φωτόσ. Παρόλα αυτϊ τα περιςςότερα ςπόλαια ςχηματύζονται λόγω των διεργαςιών τησ διϊλυςησ και εξελύςςονται μϋςα ςε διαλυτϊ πετρώματα, όπωσ ο αςβεςτόλιθοσ, ο γύψοσ, ο δολομύτησ (καρςτικϊ ςπόλαια). Σα ςπόλαια εύναι ςυνόθωσ ϋνα περύπλοκο και τριςδιϊςτατο ςύςτημα διαςυνδεμϋνων κενών, των οπούων η λειτουργύα τουσ εύναι ό όταν, να μεταφϋρουν το νερό ςε ϋνα ό περιςςότερα ςυςτόματα κενών (Palmer 1991, Ford και Williams 2007, De Waele, και Piccini, 2008). Σα υπογενό ςπόλαια ϋχουν διαφορετικό προϋλευςη και οφεύλονται ςε βαθειϊ υπόγεια νερϊ τα οπούα ανεβαύνουν από κϊτω προσ τα πϊνω, από αρτεςιανό ό κατακόρυφησ ροόσ νερό (Κlimchouk, 2007). Όπωσ ϋχει αναφερθεύ, διαφορετικϋσ διεργαςύεσ μπορούν να ςχηματύςουν ςπόλαια, αλλϊ όλεσ αυτϋσ οι διεργαςύεσ ϋχουν κοινό παρανομαςτό την ςπηλαιογϋνεςη. Με τον όρο ςπηλαιογϋνεςη, εννοούμε το ςύνολο των φυςικοχημικών και βιολογικών φαινομϋνων, που γύνονται η αιτύα δημιουργύασ του πρώτου μικρού εγκούλου μϋςα ςε ϋνα πϋτρωμα, το οπούο με την πϊροδο του χρόνου θα εξελιχθεύ ςε ςπόλαιο. Ϋδη από το 1726 ϊρχιςαν να διατυπώνονται οι 7

8 πρώτεσ ςπηλαιογενετικϋσ θεωρύεσ. κοπόσ όλων αυτών των θεωριών εύναι να δώςουν μια εξόγηςη για την γϋνεςη και την εξϋλιξη, κυρύωσ, του καρςτικού φαινομϋνου. Ανϊλογα με τα αύτια που προκϊλεςαν την ςπηλαιογϋνεςη αλλϊ και ανϊλογα με το πϋτρωμα μϋςα ςτο οπούο δημιουργόθηκε το ϋγκοιλο, μπορούν να καταταχτούν ςε διαφορετικϋσ ςπηλαιογενετικϋσ κατηγορύεσ. πηλαιογϋνεςη λόγω κατακρημνύςεων κατολιςθόςεων. πηλαιογϋνεςη λόγω τεκτονικών φαινομϋνων. πηλαιογϋνεςη λόγω αιολικών φαινομϋνων. πηλαιογϋνεςη λόγω μηχανικόσ διϊβρωςησ του ύδατοσ επύ των πετρωμϊτων. πηλαιογϋνεςη λόγω χημικόσ διϊβρωςησ του ύδατοσ επύ των πετρωμϊτων. πηλαιογϋνεςη ςε τραβερτύνη. πηλαιογϋνεςη ςε ηφαιςτειακϊ πετρώματα. πηλαιογϋνεςη ςε πϊγο. Σεχνητό ςπηλαιογϋνεςη. (Γιαννόπουλοσ, 2000) Εύναι πολύ ςημαντικό η γνώςη των κατηγοριών αυτών μιασ και η ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα γύνεται για τον προςδιοριςμό τησ ςπηλαιογϋνεςησ ςε τρύα ςπόλαια τησ Β. Ελλϊδοσ. την παρούςα διπλωματικό εργαςύα, θα δοθεύ ϋμφαςη και θα αναλυθεύ πώσ με την χρόςη οριςμϋνων μορφομετρικών δεικτών και μορφομετρικών παραμϋτρων μπορούμε να προςδιορύςουμε τισ διαδικαςύεσ γϋνεςησ του. 1.2 Μορφομετρύα και μορφομετρικού δεύκτεσ Οι μορφομετρικού δεύκτεσ ϋχουν προταθεύ αρκετϋσ φορϋσ ωσ το πιο ςημαντικό εργαλεύο για την λόψη μιασ ποςοτικόσ ανϊλυςησ των χαρακτηριςτικών του τοπύου. Για παρϊδειγμα, διϊφορεσ μϋθοδοι ϋχουν προταθεύ για τον ποςοτικό προςδιοριςμό των χαρακτηριςτικών του δικτύου αποχϋτευςησ (Strahler, 1957) ό το ςχόμα των πρανών (Strahler, 1952 και Ohmori, 1993) μϋςα από την ανϊλυςη των τοπογραφικών χαρτών. Πριν από την χρόςη των υπολογιςτών και των διανυςματικών χαρτών, οι διαδικαςύεσ που απαιτούνταν για μια εκτενό μελϋτη εύχαν επηρεαςτεύ ςε μεγϊλο βαθμό από τον ςυντελεςτό κλύμακασ, την ακρύβεια του χϊρτη και από την προςωπικό ερμηνεύα του χαρτογρϊφου. Η δυνατότητασ χρόςησ ενόσ ψηφιακού μοντϋλου εδϊφουσ (DEM), που προϋρχονται από αεροφωτογραφύεσ ό ραντϊρ τηλεπιςκόπηςησ επιτρϋπει να χρηςιμοποιούνται αυτόματεσ διαδικαςύεσ και μειώνεται η υποκειμενικότητα των μορφομετρικών ερευνών μϋςω τησ ςτατιςτικόσ 8

9 ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων. ύγουρα, οι μορφομετρικού δεύκτεσ μεταφϋρουν την γεωμορφολογύα ϋξω από τισ «ποιοτικϋσ» επιςτόμεσ και επιτρϋπει μια πιο αντικειμενικό ςύγκριςη και ερμηνεύα των γεωμορφών. Οι μορφομετρικού δεύκτεσ αποτελούν ουςιαςτικϊ την ταυτότητα του ςπηλαύου, εύναι δηλαδό οι αναλογύεσ των ςπηλαύων, όπωσ μόκοσ και πλϊτοσ διαδρόμων, ςυνολικό μόκοσ ςπηλαύου, περύμετροσ ςπηλαύου, ύψοσ οροφόσ, πλϊτοσ ειςόδου του ςπηλαύου, εμβαδόν και όγκο ςπηλαύου. Μερικού από αυτούσ τουσ δεύκτεσ ςε ςυνδυαςμό με την χρόςη των υπολογιςτών και των προγραμμϊτων G.I.S. προςφϋρουν πολλϊ ςτοιχεύα για τισ διεργαςύεσ τησ ςπηλαιογϋνεςησ κϊθε ςπηλαύου. όμερα, με την χρόςη των υπολογιςτών και των ψηφιακών τεχνικών, για την επεξεργαςύα τησ ϋρευνασ, επιτρϋπεται να πραγματοποιηθεύ εύκολα μορφομετρικό ανϊλυςη ςτα ςπόλαια και ςτα ςυςτόματα καρςτ. Οι μορφομετρικού δεύκτεσ ϋχουν προταθεύ από πολλούσ ςυγγραφεύσ, προκειμϋνου να περιγρϊψουν τα γενετικϊ χαρακτηριςτικϊ κϊποιων ςυγκεκριμϋνων ειδών ςπηλαύων, όπωσ εκεύνων των παρϊκτιων, υπογενών, και καρςτικών. Μεγϊλα ςυςτόματα ςπηλαύων μπορούν να αναλυθούν με την ανϊπλαςη ενόσ 3D μοντϋλου. Σο ψηφιακό μοντϋλο, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ, για να αξιολογηθεύ ο ρόλοσ των τεκτονικών δομών ςτα ςπόλαια ό τα ςτϊδια εξϋλιξησ μϋςω τησ αναγνώριςησ ςυγκεκριμϋνων επιπϋδων, όπου τα επύ-φρεϊτια περϊςματα εύναι πιο ανεπτυγμϋνα. Σα επύπεδα αυτϊ εύναι πολύ ςημαντικϊ όταν ο λιθολογικόσ ϋλεγχοσ ό ο ϋλεγχοσ των δομών του ςπηλαύου μπορεύ να μην ςυμπεριληφθεύ ςτην ϋρευνα. Μερικού μορφομετρικού δεύκτεσ, που λαμβϊνονται από τισ αναλογύεσ των απλών παραμϋτρων - διαςτϊςεων των ςπηλαύων, επιτρϋπουν την ςτατιςτικό ανϊλυςη των μεγϊλων βϊςεων δεδομϋνων, που ςυλλϋγονται ςτο πλαύςιο των ςπηλαιολογικών περιφερειακών απογραφών, ςτην προςπϊθεια να αναγνωρύςουν διαφορετικούσ πληθυςμούσ ςτην γεωμορφολογύα των ςπηλαύων. την παρούςα εργαςύα γύνεται προςπϊθεια να ειςαχθεύ η μορφομετρύα και οι μορφομετρικού δεύκτεσ ςτην μελϋτη των ςπηλαύων και ςτην εξαγωγό χρόςιμων ςυμπεραςμϊτων για τισ διεργαςύεσ εκεύνεσ που ςυνϋβαλαν ςτην γϋνεςη τουσ. 1.3 Χηφιακό επεξεργαςύα των ερευνητικών δεδομϋνων των ςπηλαύων Μια χαρτογρϊφηςη ςπηλαύου διενεργεύται, ςυνόθωσ, με τη χρόςη πυξύδασ, κλιςύμετρου και μετροταινύασ ό πιο ςύγχρονα πλϋον ενόσ αποςταςιόμετρου, δηλαδό μια ςυςκευό λϋιζερ. Η χρόςη του αποςταςιόμετρου επιτρϋπει την εύκολη και γρόγορη μϋτρηςη τησ ενεργού διατομόσ των αγωγών ςε κϊθε ςταθμό τησ ϋρευνασ. Σα ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ μπορούν να υποβληθούν ςε επεξεργαςύα με ειδικό λογιςμικό, το οπούο ςυναινεύ για να δημιουργηθεύ ϋνα 3D 9

10 μοντϋλο του ςπηλαύου και να εξαχθούν αυτόματα μερικϋσ από τισ πιο ςυνόθεισ διαςτϊςεισ και παραμϋτρουσ του ςπηλαύου όπωσ: ςυνολικό μόκοσ, οριζόντιο μόκοσ, βϊθοσ, επιφϊνεια, εμβαδόν, όγκο, πυκνότητα όγκου (πορώδεσ ςπηλαύου). Δυςτυχώσ, τα περιςςότερα από τα ςπόλαια που ϋχουν εξερευνηθεύ κατϊ το παρελθόν δεν ϋχουν υποςτεύ ψηφιακό επεξεργαςύα, ωςτόςο με κϊποιεσ απλϋσ διαδικαςύεσ γνωςτοποιεύται τουλϊχιςτον η ϋκταςη και ο όγκοσ του ςπηλαύου από την ανϊλυςη του χϊρτη ςε ϋντυπη μορφό και προφύλ. Οι μετρόςεισ αυτϋσ προςφϋρουν την δυνατότητα να απεικονιςτούν οι μετρόςεισ ςε ϋναν χϊρτη, ο οπούοσ ονομϊζεται χϊρτησ ςπηλαύου και ϋχει την μορφό τησ κϊτοψησ ενόσ ςπηλαύου, ο οπούοσ βοηθϊει ςτην απόκτηςη των μορφομετρικών δεικτών που εύναι απαραύτητοι για αυτό την ϋρευνα. Ο Klimchouk (2003) πρότεινε οριςμϋνεσ παραμϋτρουσ, για να ςυγκρύνει ςπόλαια από την ςυνολικό επιφϊνεια των διαδρόμων και των αιθουςών τουσ και από το ςύνολο του όγκου των κενών. Μερικϋσ παρϊμετροι, ςυνόθωσ, δεν περιγρϊφονται ςτισ λεπτομϋρειεσ των ςπηλαύων, ϋτςι το εύδοσ τησ ανϊλυςησ αυτόσ απαιτεύ ειδικό επεξεργαςύα τησ ϋρευνασ του ςπηλαύου. Η περιοχό του ςπηλαύου μπορεύ να μετρηθεύ από τουσ χϊρτεσ, ενώ ο όγκοσ μπορεύ να βρεθεύ από την ϊθροιςη των επιμϋρουσ όγκων των τμημϊτων του ςπηλαύου και καθορύζεται από την αρχικό μϋτρηςη του μόκουσ, πλϊτουσ και ύψουσ, ςε κϊθε ςταθμό τησ ϋρευνασ του ςπηλαύου. Ο όγκοσ του ςπηλαύου εύναι δύςκολο να εκτιμηθεύ χωρύσ 3D επεξεργαςύα μιασ επιφϊνειασ του ςπηλαύου. Μια πρόχειρη εκτύμηςη μπορεύ να ληφθεύ από την περιοχό, πολλαπλαςιϊζοντασ με το μϋςο ύψοσ, το οπούο μπορεύ να εκτιμηθεύ με την διαχρονικό εικόνα του ςπηλαύου. Σο «cave field» εύναι η περιοχό του πολυγώνου γύρω από τον χϊρτη, όπου ςχεδιϊζεται και παρϋχει ϋνα μϋτρο τησ επιφϊνειασ, που καταλαμβϊνεται από ϋνα ςπόλαιο. Η μϋθοδοσ, με την οπούα υπολογύζετε η περιοχό αυτό του ςπηλαύου εύναι πολύ ςημαντικό. Ο απλούςτεροσ τρόποσ εύναι να εξεταςτεύ το μικρότερο ορθογώνιο, που περιλαμβϊνει το ςύνολο του ςχεδύου του ςπηλαύου. Ο Finnesand και ο Curl, (2009) ορύζουν το «ελϊχιςτο οριζόντιο πεδύο πολυγώνου», ϋτςι ώςτε κϊθε τμόμα γραμμόσ του πολυγώνου να εύναι όςο το δυνατόν περιςςότερο. Ο Klimchouk, (2003) χρηςιμοποιεύ περιςςότερα πολύγωνα προκειμϋνου να προςεγγύςει πολύπλευρα το ςπόλαιο. Μια ϊλλη δυνατότητα εύναι να εξεταςτεύ το μικρότερο κυρτό πολύγωνο που λαμβϊνεται για να ενώςει τα πιο εξωτερικϊ ςημεύα του ςπηλαύου ςτον χϊρτη (χόμα 1). 10

11 χόμα 1. Σρεισ προτεινόμενοι τρόποι μϋτρηςησ του (cave field) (Piccini, 2011). το ςχόμα 1 παρατηρούνται 3 διαφορετικϋσ περιπτώςεισ πεδύων ςπηλαύου ό «cave field». Σο κύτρινο χρώμα εύναι το ελϊχιςτο ορθογώνιο, που καλύπτει το χϊρτη του ςπηλαύου, το πορτοκαλύ χρώμα εύναι το ελϊχιςτο κυρτό πολύγωνο και τϋλοσ το μπλε χρώμα εύναι η καλύτερη τοποθϋτηςη του πολυγώνου, που οριοθετεύτε ςτον χϊρτη του ςπηλαύου. Όπωσ φαύνεται από το παραπϊνω ςχόμα, το πολύγωνο μπορεύ να γύνει με πολλούσ τρόπουσ και τα πεδύα του ςπηλαύου μπορούν να κυμανθούν ςυνόθωσ εντόσ του 30%. την ςυγκεκριμϋνη εργαςύα χρηςιμοποιούνται οι μορφομετρικού δεύκτεσ, που ϋχουν προταθεύ από τον Piccini, (2011), τον Klimchouk, (2003) και τουσ Frumkin & Fischhendler, (2005): Μορφομετρικόσ δεύκτησ Α/P Περιγραφό Όπου Α εύναι η περιοχό του ςπηλαύου (cave area) και P η περύμετροσ του. S/L Όπου S εύναι ο μικρόσ ϊξονασ ςε μια αύθουςα και L ο μεγϊλοσ ϊξονασ. EW/IW Όπου EW εύναι το πλϊτοσ τησ ειςόδου του ςπηλαύου και IW εύναι το πλϊτοσ μιασ οποιαδόποτε αύθουςασ μϋςα ςτο ςπόλαιο. L/W Όπου L εύναι το ςυνολικό μόκοσ ςπηλαύου και W το μ. ο. πλϊτουσ των αιθουςών του ςπηλαύου. 11

12 Cave field Box fill Lp Es Πεδύο ςπηλαύου ό το τμόμα εκεύνο του ςπηλαύου που περιβϊλει με τον πιο ακριβό τρόπο το ςπόλαιο. Εύναι το ποςοςτό που υπολογύζεται αν διαιρϋςουμε το μικρό τμόμα του ςπηλαύου με το cave field Σο ςυνολικό μόκοσ τησ κϊτοψησ όλων των περαςμϊτων του ςπηλαύου. H οριζόντια απόςταςη των δύο πιο μακρινών ςημεύων του ςπηλαύου. Πύνακασ 1. Μορφομετρικού δεύκτεσ χόμα 2. Παρϊδειγμα μορφομετρικών δεικτών Lp και Es που λαμβϊνονται από ϋνα χϊρτη ςπηλαύου (Piccini, 2011). 1.4 Μορφομετρύα και γεωλογικό δομό Η γεωλογικό δομό μιασ περιοχόσ καθορύζει το δύκτυο των λιθολογικών αςυνεχειών (διακλϊςεισ, ςπαςύματα και ρόγματα), οι οπούεσ εύναι πιθανού τρόποι για την υπόγεια ροό του νερού (Dreybrodt & Siemers 2000, Klimchouk & Ford 2000,). Οριςμϋνοι ςυγγραφεύσ (Eraso & Herrero 1986) ϋχουν προβλϋψει την εξϋλιξη των ςυςτημϊτων του ςπηλαύου μϋςα από μια δομικό ανϊλυςη των βραχομαζών. Η ανϊλυςη των κατευθύνςεων των περαςμϊτων μϋςα ςε ϋνα ςπόλαιο, επιτρϋπει εύκολα να αναγνωριςτεύ ο ρόλοσ των κϊθετων αςυνεχειών, όπωσ οι διακλϊςεισ, τα ςπαςύματα ό τα ρόγματα, μϋςω τησ κατανομόσ τησ ςυχνότητασ των κατευθύνςεων τησ ϋρευνασ. Σα αποτελϋςματα των μετρόςεων με την βοόθεια τησ τεχνολογύασ παρϋχουν τα ροδοδιαγρϊμματα, τα οπούα μπορούν να ςυγκριθούν με την μϋςη κατεύθυνςη των τεκτονικών γραμμώςεων. Πολλϋσ μελϋτεσ δεύχνουν μια ςαφό ςυςχϋτιςη μεταξύ των διόδων του ςπηλαύου, των διακλϊςεων και των ρηγμϊτων του δικτύου ( Deike 1969, Piccini 1992, Hauselmann et al 1999,). 12

13 χόμα 3. Κϊτοψη ςπηλαύων του ςυςτόματοσ ςπηλαύων τησ Corhia ςτην Σοςκϊνη. a) Γρϊφημα που δεύχνει τισ κατευθύνςεισ των περαςμϊτων των ςπηλαύων.b) Ροδοδιϊγραμμα του μόκουσ % (ϊνω ημικύκλιο) και του αριθμού % των διαδρόμων των ςπηλαύων (Piccini, 1992). Βϊςει αυτών των ςτοιχεύων γύνεται προςπϊθεια να καθοριςτεύ η ςχϋςη των κατευθύνςεων των ςπηλαύων με το τεκτονικό περιβϊλλον τησ περιοχόσ (ρόγματα), με ςκοπό να διερευνηθεύ ο ρόλοσ του, ςτισ ςπηλαιογενετικϋσ διεργαςύεσ. 1.5 Γεωγραφικό θϋςη των ςπηλαύων που επιλϋχτηκαν την παρούςα διπλωματικό ϊςκηςη επιλϋχτηκαν να μελετηθούν τα ςυγκεκριμϋνα ςπόλαια από την Β. Ελλϊδα: 1. πόλαιο Αγύου Γεωργύου Κιλκύσ. 2. πόλαιο Αλιςτρϊτησ ερρών. 3. πόλαιο κύκλωπα πολύφημου Μαρώνειασ Κομοτηνόσ. 13

14 χόμα 4. Γεωγραφικόσ χϊρτησ τησ Ελλϊδασ με την απεικόνιςη των ςπηλαύων που χρηςιμοποιόθηκαν. Σο αξιοποιημϋνο ςπόλαιο Αγύου Γεωργύου (Εικ. 1-2) ανόκει ςτο νομό του Κιλκύσ τησ Μακεδονύασ, απϋχει 48 χλμ από την πόλη τησ Θεςςαλονύκησ και βρύςκεται ςτο ομορφότερο ςημεύο τησ πόλησ του Κιλκύσ, ςτον λόφο του Αγύου Γεωργύου. Ανακαλύφθηκε γύρω ςτο 1925 από ϋνα λατόμο τον Γεώργιο Παυλύδη. Σο 1960 ϋγινε η πρώτη χαρτογρϊφηςη από την Πρόεδρο τησ Ελληνικόσ πηλαιολογικόσ Εταιρύασ (Ε..Ε.) Ωννα Πετροχεύλου και ϊνοιξε για το κοινό το

15 Εικ. 1. Σουριςτικό εύςοδοσ του πηλαύου Αγ. Γεωργύου. Εικ. 2. Σμόμα από το Εςωτερικού του ςπηλαύου του Αγ. Γεωργύου. Σο αξιοποιημϋνο ςπόλαιο τησ Αλιςτρϊτησ (Εικ. 3-4) βρύςκεται ςτην περιοχό «Πετρωτό» ςτον νομό ερρών, 50 χλμ νότιο-ανατολικϊ από την πόλη των ερρών, 25 χλμ νότιο-δυτικϊ από την πόλη τησ Δρϊμασ και 65 χλμ βόρειο-δυτικϊ από την πόλη τησ Καβϊλασ 5,5 χλμ νότιο-ανατολικϊ τησ κοινότητασ Αλιςτρϊτησ και 1 χλμ περύπου νότιο-δυτικϊ από την κορυφό του λόφου «Περιςτεριώνα». Σο ςπόλαιο ανακαλύφθηκε το Ϊγινε γνωςτό ςτισ 19 Μαΐου 1975 ςτη Ε..Ε. ϋπειτα από ςχετικό ϋγγραφο τησ Κοινότητασ Αλιςτρϊτησ. Οι εργαςύεσ αξιοπούηςόσ του ξεκύνηςαν από τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 80 και το 1997 η λειτουργύα του ανατϋθηκε από το ΤΠ.ΠΟ. ςε τοπικούσ φορεύσ τησ Αλιςτρϊτησ. 15

16 Εικ. 3. Σμόμα του διαδρόμου του ςπηλαύου τησ Αλιςτρϊτησ. Εικ. 4. πηλαιόθεμα από το ςπόλαιο Αλιςτρϊτησ. το νομό Ροδόπησ, περύπου 30χλμ. νότια τησ Κομοτηνόσ, ανϊμεςα ςτον οικιςμό Προςκυνητϋσ και το χωριό Μαρώνεια, ςτο όροσ άςμαροσ, ςτην περιοχό που εύναι γνωςτό ωσ «Κουφού το Πλϊι», βρύςκεται το ςπόλαιο τησ Μαρώνειασ. Σο ςπόλαιο κύκλωπα «Πολυφόμου» (εικ. 5-6) βρύςκεται βόρεια τησ Μαρώνειασ του νομού Κομοτηνόσ, 2,5 χλμ βόρειο- δυτικϊ του οικιςμού τησ Μαρώνειασ και 1 χλμ ανατολικϊ του οικιςμού των Προςκυνητών ςε υψόμετρο 176μ από την επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ. Σο ςπόλαιο δεν εύναι αξιοποιημϋνο. Οι πρώτεσ αναςκαφικϋσ ϋρευνεσ πραγματοποιόθηκαν κατϊ το 1969 και 1971 υπό την επύβλεψη του Ευ. Σςιμπύδη-Πεντϊζου. Από το 2006 και εξόσ αναςκϊπτεται από την Εφορεύα Παλαιοανθρωπολογύασ και πηλαιολογύασ Β. Ελλϊδοσ ςτο πλαύςιο τησ ανϊδειξόσ του από την Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ-Θρϊκησ. Σο 16

17 ςπόλαιο του «Κύκλωπα Πολυφόμου» αποτελεύ ϋνα από τα ςημαντικότερα πολιτιςμικϊ ιςτορικϊ μνημεύα τησ Περιφϋρειασ Ανατολικόσ Μακεδονύασ Θρϊκησ, αλλϊ και ολόκληρησ τησ περιοχόσ των Βαλκανύων. Παρϊ την ομολογουμϋνωσ τερϊςτια αξύα του, το ςπόλαιο αυτό παραμϋνει αναξιοπούητο και απροςτϊτευτο, χωρύσ να ϋχουν γύνει οι απαραύτητεσ μελϋτεσ για την ανϊδειξη του. Εικ. 5 Υωτογραφύα από την φυςικό εύςοδο του ςπηλαύου. Εικ. 6 Υωτογραφύα από το εςωτερικό του ςπηλαύου. ( Εδώ απεικονύζεται ο δύςκοσ τησ Μαρώνειασ) 17

18 1.6 Γεωλογύα περιοχόσ ςτα ςπόλαια που επιλϋχτηκαν χόμα 5. Γεωλογικόσ χϊρτησ τησ Ελλϊδοσ με την απεικόνιςη των ςπηλαύων που επιλϋχτηκαν, με βϊςη τισ γεωλογικϋσ ζώνεσ τησ Ελλϊδοσ( μορφοποιημϋνοσ από ΙΓΜΕ 1980). Σα ςπόλαια τησ Μαρώνειασ ςτην Κομοτηνό και τησ Αλιςτρϊτησ ερρών γεωλογικϊ τοποθετούνται ςτην μϊζα τησ Ροδόπησ. την μϊζα τησ Ροδόπησ ανόκει η Θρϊκη, η Ανατολικό Μακεδονύα με δυτικό όριο την γραμμό του τρυμώνα ποταμού, ό Θϊςοσ και ϋνα τμόμα τησ Βουλγαρύασ. Κυριαρχεύται από κρυςταλλοςχιςτώδη και πυριγενό πετρώματα. Σα πετρώματα που αντιπροςωπεύουν την μϊζα τησ Ροδόπησ και βρύςκονται ςτισ 2 τεκτονικϋσ μονϊδεσ τησ, ιδηρόνερου και Παγγαύου εύναι μϊρμαρα, γνϋυςιοι, μαρμαρυγιακού ςχιςτόλιθοι και ςχιςτόλιθοι (Μουντρϊκησ, 1985). Αν και αποτελεύ μια ιδιαύτερη περύπτωςη η γεωτεκτονικό τοποθϋτηςη του ςπηλαύου τησ Μαρώνειασ καθώσ μπορεύ να τοποθετηθεύ και ςτην Περιροδοπικό ζώνη τησ Θρϊκησ( Μϋλφοσ, et. al., 2005) 18

19 Σο ςπόλαιο του Αγύου Γεωργύου ςτο Κιλκύσ γεωλογικϊ τοποθετεύται ςτην ερβομακεδονικό μϊζα. Η ερβομακεδονικό μϊζα εκτεύνεται δυτικϊ από την μϊζα τησ Ροδόπησ και περιλαμβϊνει τισ περιοχϋσ μεταξύ του ποταμού τρυμώνα και τησ ζώνησ του Αξιού. Κυριαρχεύται από κρυςταλλοχιςτώδη πετρώματα και μαζύ με την μϊζα τησ Ροδόπησ οριοθετούν την Ελληνικό ενδοχώρα με παλιϋσ ηπειρωτικϋσ μϊζεσ τμόματα τησ Λαυραςύασ. Σα πετρώματα που αντιπροςωπεύουν την ερβομακεδονικό και ςτισ 2 ενότητεσ, την ςειρϊ Κερδυλλύων και Βερτύςκου εύναι μϊρμαρα ςε διϊφορουσ ορύζοντεσ βϊθουσ, γνϋυςιοι, μαρμαρυγιακού ςχιςτόλιθοι και οριςμϋνα μεταμορφωμϋνα (Μουντρϊκησ, 1985). 19

20 2.1 Γενικϊ ςτοιχειϊ 2. Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α την παρούςα διπλωματικό ϊςκηςη χρηςιμοποιόθηκαν τα Γεωγραφικϊ υςτόματα Πληροφοριών/ΓΠ (Geographical Information Systems/GIS). Σα GIS εύναι ϋνα «δυναμικό εργαλεύο» ςυλλογόσ, αποθόκευςησ, διαχεύριςησ, ανϊκτηςησ, μεταςχηματιςμού και απεικόνιςησ χωρικών δεδομϋνων, ςχετικών με φαινόμενα που απαντούν/εξελύςςονται ςτον πραγματικό κόςμο (Goodchild 1985, Burrough 1992, Burrough και McDonnel 2000) Πρόκειται για ϋνα ευρύ οριςμό που αναφϋρεται ςε όλα εκεύνα τα ςυςτόματα, τα οπούα αςχολούνται με την λόψη αποφϊςεων ςε γεωγραφικϊ θϋματα με την χρόςη ό μη Η/Τ. Ψςτόςο, ςόμερα δεν θα μπορούςε να γύνει διαχωριςμόσ η ϋννοια του GIS από την χρόςη τησ εξελιγμϋνησ τεχνολογύασ, τόςο των Η/Τ, όςο και των περιφερειακών τουσ ςυςκευών, για την αυτόματη ςυλλογό τησ πληροφορύασ, την διαλογικό (interactive) επεξεργαςύα και διαχεύριςη/ανϊλυςη τησ, καθώσ και την απόδοςη τησ. Η λειτουργύα των GIS ςτηρύζεται ςε μια βϊςη δεδομϋνων (database), η οπούα αποτελεύται από μια ςειρϊ πληροφοριακών επιπϋδων, τα οπούα αφορούν την ύδια γεωγραφικό περιοχό. Η βϊςη αυτό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από διϊφορουσ χρόςτεσ για την κϊλυψη πληροφοριακών αναγκών (ςχόμα 6). Σο κϊθε ϋνα από τα επύπεδα αυτϊ, περιλαμβϊνει εύτε μη επεξεργαςμϋνα δεδομϋνα, όπωσ: τοπογραφικϊ, δορυφορικϊ κτλ., εύτε θεματικϋσ πληροφορύεσ, όπωσ: εύδοσ βλϊςτηςησ, τύποσ εδαφών, κλύςη και ϋκθεςη του αναγλύφου, αποτελϋςματα ταξινόμηςησ δορυφορικών δεδομϋνων κλπ. Όλα, τα παραπϊνω εύναι αυςτηρϊ προςανατολιςμϋνα ςε ϋνα κοινό γεωγραφικό ςύςτημα, ώςτε να καθύςταται δυνατόσ ο ςυνδυαςμόσ οριςμϋνων από αυτών, ανϊλογα με τισ επιθυμύεσ του κϊθε χρόςτη. Θα πρϋπει να τονιςτεύ ότι όλα τα δεδομϋνα και οι πληροφορύεσ εύναι ςε ψηφιακό μορφό και η επεξεργαςύα τουσ γύνεται με ειδικϊ προγρϊμματα (Καρτϋρησ 1994). 20

21 χόμα 6. Ο πραγματικόσ κόςμοσ απεικονύζεται από μια ςειρϊ επιπϋδων πληροφοριών, ςε κϊθε ϋνα από τα οπούα απεικονύζεται μόνο μια ϊποψη τησ πραγματικότητασ (πχ τοπογραφύα, εδαφικόσ τύποσ, δρόμοι, ποτϊμια κτλ) (Burrough, 1992). Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τησ ςυλλογόσ και αποθόκευςησ των δεδομϋνων ςε μια βϊςη εύναι η ςυςχϋτιςη γεγονότων και καταςτϊςεων, τα οπούα προηγουμϋνωσ όταν χωριςτϊ. 2.2 Φρόςη προγραμμϊτων την παρούςα διπλωματικό ϊςκηςη, αφού πρώτα ειςόχθηςαν οι κατόψεισ ςπηλαύων ςτο λογιςμικό Global Mapper πραγματοποιόθηκε η γεωαναφορϊ τουσ με την μϋθοδο GCP (Ground Control Points). Ϊπειτα, με τουσ ψηφιακούσ χϊρτεσ των ςπηλαύων που πόραμε, και με την βοόθεια του προγρϊμματοσ αλλϊ και των μορφομετρικών δεύκτών που πόραμε από κϊθε ςπόλαιο, όταν εφικτό να αποκωδικοποιηθεύ η ταυτότητα του κϊθε ςπηλαύου, να γύνουν οι μετρόςεισ εκεύνεσ που θα βοηθόςουν και ςτην ςυνϋχεια θα δώςουν τα αποτελϋςματα, ώςτε να βγει ϋνα ςαφϋσ ςυμπϋραςμα, για τον ςκοπό τησ μελϋτησ. Ακόμα ϋνα πρόγραμμα που χρηςιμοποιόθηκε εύναι το Rozeta, ςτο οπούο ειςϊχθηκαν τα ρόγματα, τα οπούα ψηφιοποιόςαμε από τα φύλλα του ΙΓΜΕ, Κιλκύσ, Νικόςιανησ, Προςοτςϊνησ, Ροδολύβουσ και το φύλλο Φϋρςοσ ςε κλύμακα 1: που βρύςκονται ςτον ευρύ χώρο των ςπηλαύων ό τϋμνουν τα ςπόλαια, αλλϊ και την διεύθυνςη των διαδρόμων των ςπηλαύων, ώςτε να γύνει μια ςυςχϋτιςη και να αξιολογηθεύ αν υπϊρχει κϊποια ςχϋςη μεταξύ τουσ ωσ προσ την διαδικαςύα γϋνεςησ των ςπηλαύων. 21

22 2.3 Φϊρτεσ ςπηλαύων-κατόψεισ Οι 3 χϊρτεσ με τισ κατόψεισ των ςπηλαύων: 1. Φϊρτησ ςπηλαύου-κϊτοψη ςπηλαύου Αγύου Γεωργύου Κιλκύσ (Tςουκαλϊ). 2. Φϊρτησ ςπηλαύου-κϊτοψη ςπηλαύου Αλιςτρϊτησ ερρών (Γιαννόπουλοσ). 22

23 3. Φϊρτησ ςπηλαύου-κϊτοψη ςπηλαύου κύκλωπα πολύφημου Μαρώνειασ Κομοτηνόσ (Βαξεβανόπουλοσ). 23

24 χόμα 7. Γεωλογικόσ χϊρτησ, όπου απεικονύζεται γεωαναφερμϋνο το ςπόλαιο του Αγ. Γεωργύου. 3. Α Π Ο Σ Ε Λ Ε Μ Α Σ Α 3.1 πήλαιο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς 24

25 Σχιμα 8. Απεικόνιςη θαλϊμων του ςπηλαύου. 25

26 26 χόμα 9. Απεικόνιςη A/P ό cave field του ςπηλαύου.

27 27 Σχιμα 10. Απεικόνιςθ του παραμζτρου Es.

28 28 Σχιμα 11. Απεικόνιςθ των ρθγμάτων ςτο ευρφ χώρο του ςπθλαίου.

29 29 Σχιμα 12. Απεικόνιςθ των κατευκφνςεων των διαδρόμων του ςπθλαίου.

30 Πϊνω: Ροδοδιϊγραμμα των κατευθύνςεων του ςπηλαύου. Κϊτω: Ροδοδιϊγραμμα των ρηγμϊτων. 30

31 31 Πίνακασ 2. Παράμετροι από το ςπιλαιο.

32 Σχιμα 13. Γεωλογικόσ χάρτθσ, όπου απεικονίηεται γεωαναφερμζνο το ςπιλαιο τθσ Αλιςτράτθσ. 3.2 πόλαιο Αλιςτρϊτησ ερρών 32

33 33 Σχιμα 14. Απεικόνιςθ των καλάμων.

34 34 Σχιμα 15. Απεικόνιςθ των A/P ι cave field.

35 35 Σχιμα 16. Απεικόνιςθ παραμζτρου Es.

36 36 Σχιμα. 17. Απεικόνιςθ ρθγμάτων ςτον ευρφ χώρο του ςπθλαίου.

37 37 Σχιμα 18. Απεικόνιςθ των κατευκφνςεων των διαδρόμων του ςπθλαίου.

38 Πϊνω: Ροδοδιϊγραμμα ρηγμϊτων. Κϊτω: Ροδοδιαγραμμα κατευθύνςεων διαδρόμων. 38

39 39 Πίνακασ 3. Απεικόνιςθ παραμζτρων του ςπθλαίου.

40 Σχιμα 19. Γεωλογικόσ χάρτθσ, όπου απεικονίηεται γεωαναφερμζνο το ςπιλαιο τθσ Μαρώνειασ. 3.3 πήλαιο Μαρώνειας Κομοτηνής 40

41 41 Σχιμα 20. Απεικόνιςθ καλάμων.

42 42 Σχιμα 21. Απεικόνιςθ των A/P ι cave field.

43 43 Σχιμα 22. Απεικόνιςθ παραμζτρου Es.

44 44 Σχιμα 23. Απεικόνιςθ ρθγμάτων ςτον ευρφ χώρο του ςπθλαίου.

45 45 Σχιμα 24. Απεικόνιςθ των κατευκφνςεων των διαδρόμων του ςπθλαίου.

46 Πϊνω: Ροδοδιϊγραμμα ρηγμϊτων. Κϊτω: Ροδοδιϊγραμμα κατευθύνςεων διαδρόμων. 46

47 47 Πίνακασ 4. Απεικόνιςθ παραμζτρων ςπθλαίου.

48 Από όλουσ τουσ παραπϊνω χϊρτεσ με τισ κατόψεισ των ςπηλαύων, και για κϊθε ςπόλαιο ςυγκεντρώθηκαν τα αποτελϋςματα των μετρόςεων τα οπούα παραθϋτονται: 1. Για το ςπόλαιο του Αγύου Γεωργύου: Α/P 1,5 EW/IW 0,4040 L/W 65,97 Cave field 1174,8 sq m Box fill 1,77 lp/es 3,3 Πύνακασ 4. Αποτελϋςματα μορφομετρικών δεικτών 2. Για το ςπόλαιο τησ Αλιςτρϊτησ ερρών: Α/P 0,62 EW/IW 0,9478 L/W 128,05 Cave field sq m Box fill 1,55 lp/es 2,24 Πύνακασ 5. Αποτελϋςματα μορφομετρικών δεικτών Αλιςτρϊτησ. 3. Για το ςπόλαιο τησ Μαρώνειασ Κομοτηνόσ: A/P 6,3 EW/IW 0,3840 L/W 54,75 Cave field 9836 sq m Box fill 1,12 Lp/Es 2,6 Πύνακασ 6. Αποτελϋςματα μορφομετρικών δεικτών Μαρώνειασ. 48

49 4. Τ Μ Π Ε Ρ Α Μ Α Σ Α Από όλα τα παραπϊνω ςτοιχεύα που μελετόθηκαν, μετρόθηκαν και αξιολογόθηκαν ςε κϊθε χϊρτη ςπηλαύου αλλϊ και από τα ροδοδιαγρϊμματα των κατευθύνςεων των διαδρόμων των ςπηλαύων και των ρηγμϊτων βγόκαν τα εξόσ ςυμπερϊςματα: 1. Η χαμηλό τιμό του μορφομετρικού δεύκτη Α/P, και η υψηλό τιμό του δεύκτη Box fill, (οι τιμϋσ των οπούων αναφϋρονται ςτον πύνακα 4.) του ςπηλαύου του Αγύου Γεωργύου ςτο Κιλκύσ μασ οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι πρόκειται για ϋνα καρςτικό ςπόλαιο όπου η τελικό μορφό του μασ αποτυπώνει την ζώνη ςτην οπούα πραγματοποιόθηκε η καρςτικοπούηςη, ό και γενικότερα η εξϋλιξη του εγκούλου. Η ζώνη ςτην οπούα ϋγινε η καρςτικοπούηςη του ςπηλαύου εύναι η φρεατικό ζώνη όπου το νερό πληρώνει όλεσ τισ διακλϊςεισ του πετρώματοσ. Δεν υπϊρχει ελεύθερη οριζόντια κύνηςη των υδϊτων και η διϊβρωςη εύναι κυρύωσ χημικό (καρςτικό φαινόμενο). Ϊνα επιπλϋον ςτοιχεύο που ενιςχύει την ζώνη καρςτικοπούηςησ προκύπτει από την μορφό τησ κϊτοψησ του ςπηλαύου όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα 8, με την δενδριτικό μορφό που παρουςιϊζει η ανϊπτυξη του ςπηλαύου. το ςπόλαιο τησ Αλιςτρϊτησ οι μορφομετρικού δεύκτεσ Α/P και Box fill ϋχουν ακόμα πιο χαμηλϋσ τιμϋσ από το ςπόλαιο του Αγύου Γεωργύου( όπωσ φαύνεται ςτον πύνακα 5.) Οι τιμϋσ των παραμϋτρων αυτών ςε ςυνδυαςμό με την γενικό μορφολογύα του ςπηλαύου (μορφό τησ κϊτοψησ του, που φαύνεται ςτο ςχόμα 14) αποτελούν αδιϊψευςτα ςτοιχεύα για τα αύτια τησ ςπηλαιογϋνεςησ του. Πρόκειται για ϋνα τμόμα που ϋχει απομεύνει από ϋνα παλαιό καρςτικό αγωγό. Ϊχει ςχηματιςτεύ πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην ζώνη οριζόντιασ μετακύνηςησ ό ακόρεςτη ζώνη όπου η κατακόρυφη ροό του νερού ςυναντϊει τον υπόγειο υδροφόρο, ςταματϊει η κατακόρυφη ροό του νερού και η κύνηςη γύνεται οριζόντια, ςχηματύζοντασ ϋναν υπόγειο καρςτικό αγωγό. Η ταπεύνωςη του επιπϋδου του υπόγειου υδροφορϋα εύχε ςαν αποτϋλεςμα την διακοπό τησ ςπηλαιογϋνεςησ. Παρατηρούμε ότι οι δεύκτεσ μασ ϋχουν αυτϋσ τισ τιμϋσ επειδό τα ςπόλαια εύναι καρςτικϊ και ςχετύζονται με επιγενετικϋσ διεργαςύεσ ςχηματιςμού. 2. το ςπόλαιο τησ Μαρώνειασ ςτην Κομοτηνό παρατηρούμε ότι οι μορφομετρικoύ δεύκτεσ δεν ςυςχετύζονται με τισ τιμϋσ που παρατηρόςαμε ςτα 2 προηγούμενα ςπηλαύα, αλλϊ ϋχουν ςημαντικϋσ μεταβολϋσ. Παρατηρούμε μια πολύ μεγϊλη αύξηςη τησ παραμϋτρου Α/P και μια μεύωςη τησ παραμϋτρου Box fill (όπωσ φαύνονται ςτον πύνακα 6.). Οι μορφομετρικού παρϊμετροι ςε ςυνδυαςμό με την κϊτοψη του ςπηλαύου όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα 20, ςτο οπούο φαύνεται ξεκϊθαρα η απουςύα φρεϊτιων περαςμϊτων, και το ςπόλαιο 49

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων* Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα)* Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ Πληκτρολογόςτε την εξύςωςη εδώ. ΚΤΡΣΟΣΗΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Έςτω ςυνϊρτηςη f ςυνεχόσ ςε ϋνα διϊςτημα Δ και παραγωγύςιμη ςτο εςωτερικό του Δ. Θα λϋμε ότι : Η ςυνϊρτηςη f εύναι κυρτό ό ςτρϋφει τα κούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ Αζαλαζηάδοσ

ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ Αζαλαζηάδοσ 4. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ 1 4. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ Η ατμόςφαιρα εύναι ϋνα ςτρώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ Ακτζσ κολφμβθςθσ - Παραλίεσ Αντιπροςωπεύουν το μη ςταθεροποιημϋνο ύζημα ςτη διεπιφϊνεια του νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου

Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου Σχολή Εφαρμοςμζνων Μαθηματικών και Φυςικών Επιςτημών Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Μαθηματικών Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου Εκπόνηςη πτυχιακήσ εργαςίασ Κάρδαρησ Δημήτρησ Α.Μ 09104188

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» Ελπίδα Βαγγέλογλου Φανιά, 2010 ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2 Θεωρία Γράφων 1 Οριςμόσ προβλήματοσ Οποιοδόποτε επιφϊνεια που χωρύζεται ςε περιοχϋσ, όπωσ ϋνασ πολιτικόσ χϊρτησ των νομών ενόσ κρϊτουσ, μπορούν να χρωματιςτούν χρηςιμοποιώντασ λιγότερα από τϋςςερα χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιςτημών Τμήμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιςτημών Τμήμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιςτημών Τμήμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ Δρ. Χαρ. Ντρύνια Αναπλ. Καθηγ. Παλαιοοικολογύασ-Οικοςτρωματογραφύασ Βιο-Ποικιλότητα "Η Βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ψ Ν «ΜΟΝΣΕΛΟ ΓΙΑ ΣΕΦΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΚΣΤΨΝ ΟΠΣΙΚΨΝ ΙΝΨΝ» Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Φ Ο Λ Η

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ψ Ν «ΜΟΝΣΕΛΟ ΓΙΑ ΣΕΦΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΚΣΤΨΝ ΟΠΣΙΚΨΝ ΙΝΨΝ» Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Φ Ο Λ Η Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ψ Ν Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Φ Ο Λ Η ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΟΝΣΕΛΟ ΓΙΑ ΣΕΦΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΚΣΤΨΝ ΟΠΣΙΚΨΝ ΙΝΨΝ» ΠΤΡΨΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 1 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 03/07/2013 ΘΕΜΑ Η δοκόσ του ςχόματοσ α ϋχει τη διατομό του ςχόματοσ β. Ζητούνται: a) Σα διαγρϊμματα Q και M. b) Σο απαιτούμενο πϊχοσ t του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Ισάλλεο ΑΜ: Δ04045 Δπηβιέπσλ: Θεκηζηνθιένπο Μαξίλνο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευςη Χαριςματικών Μαθητών Δ -Στ τάξεων Δημοτικού Σχολείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευςη Χαριςματικών Μαθητών Δ -Στ τάξεων Δημοτικού Σχολείου Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευςη Χαριςματικών Μαθητών Δ -Στ τάξεων Δημοτικού Σχολείου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΙΜΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ το πλαύςιο του ερευνητικού προγρϊμματοσ, ϋγινε ςυγγραφό αναλυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΗΗ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ

Η ΦΡΗΗ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ Η ΦΡΗΗ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ Ο κόςμοσ μασ αλλϊζει Οι τϊξεισ μασ αλλϊζουν Η τεχνολογύα ϋχει αλλϊξει Ο υπολογιςτόσ ςτο κινητό μασ ςόμερα εύναι ϋνα εκατομμύριο πιο φτηνόs,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε το λογιςμικό «Βιολογία Α & Γ Γυμναςίου» ςτην αρχική οθόνη επέλεξε για να εμφανιςτούν τα περιεχόμενα, και ςτη ςυνέχεια επέλεξε «ΚΤΣΣΑΡΟ».

Άνοιξε το λογιςμικό «Βιολογία Α & Γ Γυμναςίου» ςτην αρχική οθόνη επέλεξε για να εμφανιςτούν τα περιεχόμενα, και ςτη ςυνέχεια επέλεξε «ΚΤΣΣΑΡΟ». 1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Από τι είναι φτιαγμένο το ςώμα των μικροοργανιςμών, των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου; υζήτηςε με τουσ ςυμμαθητέσ ςου και ςημείωςε την απάντηςή ςου. 21. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα