Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ"

Transcript

1 ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1

2 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0 A 2 x 4 0 A 3 0 ma 2 5 / 2 A 2 x 2 5 A 2 x 3 2 A 2 0 A 2 5 A H05VVU 3 x 6 Θε ρµοσί φωνα ς K3 Ηλ ε κ. Κουζ ί να J1VVR 3 x 10 H05VVU 3 x 2, 5 H05VVU 3 x 2, 5 H07VU 3 x 1, 5 K4 Πλ υντ. Ρούχ ων K5 Κλ ι µα τι στι κ ό K6 10A H07VU 3 x 1, 5 Φωτι σµός K7 K1 ΠΑ ΡΟΧΗ 1Φ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10A H05VVU 3 x 2, 5 H05VVU 3 x 2, 5 H05VVU 3 x 2, 5 Φωτι σµός K8 K9 K10 Θ Ω ΜΑΣ ΚΑΤ Σ ΑΡΟ Σ Ι Ο Ν Υ Σ Η Σ Ι Α Μ Α Ν Τ Η Σ Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Ρ Μ Ο Υ ΧΑΡΙΛΑΟ Υ ΠΙΝΑ Κ Α Σ 1 1

3 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Ε λ έ γ χο υ Η λ ε κ τ ρ ικ ή ς Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α τ ά Ε Λ Ο Τ H D Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ε λ έ γ χ ο υ N ο µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & την Κ.Υ.Α. Φ Α 50/12081/642/ Α ρ χ ικ ό ς Ε λ ε γ χ ο ς Ε π α ν έ λ ε γ χ ο ς Κ α τ η γ ο ρ ία Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς ΟΙΚΙΑ Ονοµασ τική τάσ η: ( V ) 1. Ο π τ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς : 1. 1Μέτ ρα προσ τ ασ ί ας από ηλ εκ τ ροπλ ηξί α 1. 2Μέτ ρα προσ τ ασ ί ας από πυρκ αγ ι ά 1. 3Επι λ ογ ή δι ατ οµώ ν αγ ω γ ώ ν 1. 4Επι λ ογ ή & ρύθµι σ η τ ω ν δι ατ άξεω ν προσ τ ασ ί ας Παρατηρήσ ε ις: 2. ο κ ι µ έ ς : 2. 1Έ λ εγ χ οι, δοκ ι µές πολ ι κ ότ ητ ας 2. 2 οκ ι µές λ ει τ ουργ ί ας δι ατ άξεω ν δι αφ ορι κ ού ρεύµατ ος Παρατηρήσ ε ις: 2 3 Ι δ ιο κ τ ή τ η ς Χ ρ ή σ τ η ς 3. Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς : 3. 1Σ υν έχ ει α αγ ω γ ώ ν προσ τ ασ ί ας & σ υν δέσ ει ς κ ύρι ας κ αι σ υµπλ ηρ. ι σ οδυν αµι κ ής σ υν δ. Α ρ. π α ρ ο χ ή ς : ιε ύ θ υ ν σ η :ΕΡΜΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ A δ ε ιο ύ χ ο ς η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ς ε γ κ α τ α σ τ ά τ η ς Α ρ. ά δ ε ια ς : Θ1 0 0 Ε ιδ ικ ό τ η τ α :Α Κ α τ η γ ο ρ ία :1 η ς Α ιτία ε λ έ γ χου: Τ ρ ο π ο π ο ί η σ η Ε π έ κ τασ η Α λ λ αγ ή κ ατη γ ο ρ ί ας ίκ τυο τροφοδοσ ίας: Τ Τ Σ ύ σ τη µ α Τ Ν Σ ύ σ τη µ α Ι Τ Σ ύ σ τη µ α 1. 5Ό ργ αν α δι ακ οπής & αποµόν ω σ ης 1. 6Επι λ ογ ή υλ ι κ ού βάσ ει εξω τ ερι κ ώ ν επι δράσ εω ν 1. 7Αν αγ ν ώ ρι σ η αγ ω γ ώ ν Ν & ΡΕ 1. 8 υν ατ ότ ητ α αν αγ ν ώ ρι σ ης κ υκ λ ω µάτ ω ν 2. 3Κατ εύθυν σ η φ οράς τ ω ν 3φ κ ι ν ητ ήρω ν 2. 4Κατ εύθυν σ η πεδί ου φ οράς 3φ πρι ζώ ν Παρατηρήσ ε ις: 3.5Αν τί σ τασ η γ εί ωσ ης : Ω Εί δος γ εί ωσ ης : θεµελι ακή ράβδος ηλ εκ τρόδι ο ( άλ λ ο) Παρατηρήσ ε ις: ΙΟΝ ΥΣΗ Σ ΙΑΜΑΝ ΤΗ Σ 1.9 Κύρι α & σ υµπλ ηρ. ι σ οδυν αµι κ ές σ υν δέσ ει ς 1.10Σ χ έδι α, δι αγ ράµµατ α, πι ν ακ ί δα δοκ ι µής RCD 1.11Επάρκ ει α σ υν δέσ εω ν αγ ω γ ώ ν 1.12 υν ατ ότ ητ α πρόσ βασ ης & χ ει ρι σ µώ ν 2.5 οκ ι µές λ ει τ ουργ ί ας 2.6 οκ ι µές δι ακ οπής & αποµόν ω σ ης Σελίδα 1 από 1 Α ρ. Η λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ Κ υ κ λ ώ µ α τ ο ς Χώ ρ ος /Τ µ ήµ α ε γ κ α τά σ τα σ ης, Χρ ήσ η Γρ α µ µ ή τρ οφοδοσ ί α ς / κ α λ ώδι ο Τ ύπ ος κα λωδί ου Αρ ι θ. Αγωγών ι α τοµ ή α γωγών mm2 3.2 Αντί σ τα ι ά τα ξ η π ρ οσ τα σ ί α ς σ η µ όνωσ ης α π ό υπ ε ρ έ ντα σ η R i s o( M Ω ) Μ ε κα τα να λώσ ε ι ς Χωρ ί ς κα τα να λώσ ε ι ς Εί δος / Χα ρ α κτηρ ι σ τι κή I n ( A) 3.3 ι ά τα ξ η δι α φορ ι κ ού ρ ε ύµ α τος ( R C D ) Ονοµ α στι κό ρ ε ύµ α I n ( A) & τύπ ος I Ν ( ma) I mes s U mes s ( ma) ( V) 3.4 Βρ όγ χος σ φά λ µ. Z s ( Ω ) ή I k ( Α) Απ ό κ λ ι σ η K 1 ΠΑ Ρ ΟΧ Η 1 Φ J1 V V R L 1 x4 0 K 2 Θε ρ µο σί φωνας H0 5 V V U 3 4 C 2 0 K 3 Ηλε κ. Κ ο υ ζί να H0 5 V V U 3 6 C x4 0 (A C) 3 0 K 4 Πλυ ντ. Ρ ο ύ χων H0 5 V V U 3 2,5 C 1 6 K 5 Κ λι µατι στι κό H0 5 V V U 3 2,5 C 1 6 K 6 Φωτι σµό ς H0 7 V U 3 1,5 C 1 0 K 7 Φωτι σµό ς H0 7 V U 3 1,5 C 1 0 K 8 Ρ ε υ µατο δ ό τε ς H0 5 V V U 3 2,5 C 1 6 K 9 Ρ ε υ µατο δ ό τε ς H0 5 V V U 3 2,5 C 1 6 K 1 0 Ρ ε υ µατο δ ό τε ς H0 5 V V U 3 2,5 C 1 6 Χρησ ι µοποι ηθέν τα όργανα µετρήσ εων Α π ο τ έ λ ε σ µ α : ε ν δι απι στώθηκαν ε λλε ί ψε ι ς /σφάλµατα ι απι στώθηκαν ε λλε ί ψε ι ς/ σφάλµατα Οργ αν ο Τ ύπος Σ ει ρι ακ ός αρι θµός S O NE L MDI 100 S N Ηµε ρ οµηνί α ε πι κόλλησης ε τι κέ τας ε λέ γχου στον κε ντρι κό πί νακα δι ανοµής Οργ αν ο Τ ύπος Σ ει ρι ακ ός αρι θµός MA CRO TE S T HT3540 S N Ε π ό µ ε ν ο ς ε π α ν έ λ ε γ χ ο ς έ ω ς Η η λ ε κ τ ρ ι κ ή ε γ κ α τ ά σ τ α σ η α υ τ ή α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι σ τ ι ς α π α ι τ ή σ ε ι ς τ ο υ π ρ ο τ ύ π ο υ Ε Λ Ο Τ H D & τ η ς Κ. Υ. Α. Φ Α 5 0 / / / κ α τ ά τ ο ν χ ρ ό ν ο ε λ έ γ χ ο υ ν α ι ό χ ι Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκατ αστ άτ ης O παραλαµβάνων τ ο πρωτ όκολλο ελέγχου ιδιοκτήτ ης ή χρήστ ης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Α Ε Ρ ΓΑ Ο Υ ΣΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ΙΟΝΥΣΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ Τηλ : , FAX : ΑΦΜ: ΟΥ : Ε' ΘΕΣ / ΚΗΣ (Τόπ ος ) Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο ΝΙ Κ Η (Ηµ ερ οµ ηνία ) 12/ 3/ 2014 (Τ όπ ος ) Χ Α Ρ Ι Λ Α Ο Υ (Ηµ ερ οµ ην ία )

4 Έ κ θ ε σ η Π α ρ ά δ ο σ η ς Η λ ε κ τ ρ ικ ή ς Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς Σελίδα 1 απ ό 1 Έ κ θ ε σ η π α ρ ά δ ο σ η ς N ο Κ α τ η γ. Ε γ κ α τ / σ η ς ΟΙΚΙΑ : 15 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ε λ έ γ χ ο υ N ο 23 Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς Χ ρ ή σ τ η ς ΙΟΝΥΣΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ A δ ε ι ο ύ χ ο ς η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ς ε γ κ α τ α σ τ ά τ η ς Α ρ. π α ρ ο χ ή ς : ι ε ύ θ υ ν σ η :ΕΡΜΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α ρ. ά δ ε ι α ς :Θ1 0 0 Ε ι δ ι κ ό τ η τ α Α: Κ α τ η γ ο ρ ί α 1: η ς Χώρ ος/τµήµα ε γκατά στασης Αρ ι θµ ός ηλε κτ. συσκε υών & υλι κών Σ ΑΛΟΝ Ι ΚΟΥΖ ΙΝ Α Μ Π ΑΝ ΙΟ ΩΜ ΑΤ ΙΟ ΧΩΛ Μ Π ΑΛΚΟΝ Ι Σύνολο Β αθµός προστασίας IP Ε γκατεστηµένη Ισχύ ς (KW) Πίνακας διανοµής 1 1 /Κ Απλός /Κ ιπλός 2 2 Πρίζα Μονή ,7 Πρίζα Μονή Ηλε κτρο λο γι κό υ λικό Πρίζα ιπλή 1 1 0,2 Γ ραµµέ ς σταθ ε ρών η λε κτρικών συ σκε υ ών & κι νη τή ρων Θερµοσίφωνας Πλυντ. Ρούχων 1 1 2,5 Ηλεκ. Κουζίνα 1 1 6,5 Κλιµατιστικό 1 1 1,5 Φωτιστι κό ση µείο Φ/Σ Απλό ,2 5 Φ/Σ Απλό ,2 Φ/Σ Πολλαπλό ,6 Η ηλεκτρική εγκατάσταση π αραλήφθηκε έτοιµη προς χ ρήση σύµφων α µε την παρούσα έκθεση παράδοσης Ο αδειούχ ος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Α Ε Ρ ΓΑ Ο Υ ΣΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ Τηλ : , F AX : ΑΦΜ: ΟΥ : Ε' ΘΕΣ / ΚΗΣ Σ υ ν ο λ ι κ ή ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ ν η ι σ χ ύ ς ( K W ) Παράδοση π ρόσθετης τεκµηρίωσης (π. χ. σχ έδια) O παραλαµβάν ων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ή χ ρήστης Ι ΟΝ ΥΣ Η Σ Ι ΑΜ ΑΝ Τ Η Σ (Τόπος) Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η (Ηµεροµην ία) 1 2 /3 / (Τόπος) Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Υ (Ηµεροµην ία)

5 Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Η Λ Ω Σ Η Α Ε ΙΟ Υ Χ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ , ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/ , Υ.Α. Φ.50/503/168/ , όπως ισχύουν) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Επέκταση Τροποποίηση Επανέλεγχο Προς τη Ε ΗΕ ΑΕ Περιοχή/Πρακτορείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΥΛΑΙΑΣ Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δηλώνω υπεύθυνα, µε γνώση των συνεπειών των νόµων για ψευδή δήλωση, ότι: 1. ιαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανασταλεί η ισχύς της και δεν υπόκειµαι στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.. της 4/25 Νοεµβρίου Η περιγραφόµενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται από εµένα σήµερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγχου και περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης. 3. ίνω την εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4483/ 1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργήσει µε ασφάλεια και απρόσκοπτα. 4. Εχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύµατος σε εφαρµογή της ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/ Εχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγράφονται στη δήλωση αυτή µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλληλη για χρήση. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των µετρήσεων είναι σύµφωνα µε την υφιστάµενη Νοµοθεσία και αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου 6. Εχω ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης µε βάση τις ισχύουσες σήµερα Υπουργικές Αποφάσεις. 7. Ενα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής µαζί µε το(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τη Ε ΗΕ ΑΕ τα οποία πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαµβάνω την ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως την ηµεροµηνία του επόµενου επανέλεγχου. Έ γ γ ρ α φ α π ο υ σ υ ν ο δ ε ύ ο υ ν τ η ν Υ Ε 1. Μονογραµµικό(ά) εγκατάστασης 2. Μονογραµµικό(ά) πίνακα(ων) 3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ. 1 ) 4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ. 1 ) ( 1 σ χ έ δ ι α ) ( 1 σ χ έ δ ι α ) Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η : Αριθ. παροχής εγκατάστασης: Ονοµατ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: ΙΟΝΥΣΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ Ονοµατ. χρήστη εγκατάστασης: ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ Ο Π Ο Θ Ε Σ Ι Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ : ήµος ή Κοινότ.: ΧΑΡΙΛΑΟΥ Περιοχή/ ιαµέρισµα: Οδός Αριθ.: ΕΡΜΟΥ 15 Τ.Κ.: Όροφος: 1ος Αρ.διαµερίσµ.: 03 Κατηγορία χώρου: ΟΙΚΙΑ Επόµενος επανέλεγχος έως: Άρθρο 5 της Υ.Α 7.5/1816/88 ( ΦΕΚ Β 470/2004) Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η : Αριθµός άδειας: Θ100 Ειδικότητα: Α Κατηγορία: 1ης Ηµεροµηνία έκδοσης: Ηµεροµηνία λήξης ισχύος: Όριο ισχύος άδειας σε KW: 35 Τύπος & Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή Α.Π.Υ.): ΑΠΥ100 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ : Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac: 230 / 1 / 50 / AC Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόµενη ισχύς: KW/ KVA Εγκατεστηµένη ισχύς (KW) : Φωτισµού: 3.95 Συσκευών: Κίνησης: Συνολ. εγκατ/νη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας: (µόνο για Ε.Η.Ε που υπόκεινται στο Ν. 3325/2005) KW Ισχύς µεγαλύτερου κινητήρα : KW (εάν υπάρχει) Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα : NAI OXI Γραµ. γενικ. πίν.μετρητή: (πλήθος x διατ.αγωγών) 3Χ10 mm² Γεν. ασφάλεια ή Αυτόµ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα: 40 A Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άµεση)ΤΤ (Ουδετ/ση)ΤΝ IT Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η (συµπληρώνεται εφόσον υπάρχει) ΕΙ ΟΣ Τάση Ισχύς (V) (KW) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση) Μεταγωγικός διακόπτης : NAI OXI Φωτοβολταϊκή µονάδα Προστ. έναντι νησιδοποίησης : NAI OXI Κατά Άλλος τύπος Προστασία απόζευξης : NAI OXI Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... ( Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΗΛ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Α Ε Ρ ΓΑ Ο Υ ΣΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ Τηλ : , FAX : ΑΦΜ: ΟΥ : Ε' ΘΕΣ / ΚΗΣ (Τόπος) (Ηµεροµηνία) (Τόπος) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ (Ηµεροµηνία) 25/3/2014

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους.

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Γ.Ε.: Γ31/4519/8-12-2006 Σχετ. : 1) Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ1797/21 εκεµβρίου 2005.

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2604 22 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λει

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις & επισημάνσεις για αυτά που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 17 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/14826 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα