ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα"

Transcript

1 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, Ποιεσ οδηγύεσ/εντολϋσ ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ Λακεδαιμονύουσ και ποια η ςκοπιμότητα τησ καθεμιϊσ; Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Λύςανδροσ, την επόμενη νύχτα (από την ϊφιξη των Αθηναύων ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ), όταν ξημϋρωνε διϋταξε τα πληρώματϊ του αφού γευματύςουν («ἀριςτοποιηςαμϋνουσ»), να επιβιβαςτούν ςτα πλούα («εἰςβαύνειν») και τουσ προειδοπούηςε να μην κινηθεύ κανεύσ από τη θϋςη του ούτε να ανοιχτεύ ςτο πϋλαγοσ(«μηδεύσ κινόςοιτο ἐκ τῆσ τϊξεωσ μηδϋ ἀνϊξοιτο»). Τϋλοσ, ϋδωςε εντολό ςτα πιο γρόγορα από τα πλούα του να ακολουθούν τουσ Αθηναύουσ («ἔπεςθαι Ἀθηναύοισ»), να τουσ καταςκοπεύουν και αφού τουσ καταςκοπεύςουν, να γυρύςουν πύςω και να τον ενημερώςουν («ἀποπλεῖν καύ αὐτῶ ἐξαγγεῖλαι») για τισ κινόςεισ των Αθηναύων. Η ςκοπιμότητα τησ προετοιμαςύασ του ςτόλου των Σπαρτιατών ςαν να επρόκειτο να ναυμαχόςουν ςχετύζεται με την ετοιμότητα του Λύςανδρου για δρϊςη. Μπορεύ δηλαδό ο ύδιοσ να μην επιδύωκε για λόγουσ τακτικόσ την ϊμεςη ςύγκρουςη με τουσ Αθηναύουσ, όμωσ αυτό δεν απϋκλειε την ϊμεςη εκδόλωςη κϊποιασ επύθεςησ από αυτούσ. Ακόμα, επειδό η τόρηςη του ςχεδύου απαιτούςε κϊποιο χρονικό διϊςτημα, ζότηςε από τουσ δικούσ του, προσ το παρόν, ςτϊςη αναμονόσ. Τϋλοσ, η καταςκοπεύα και η ςυλλογό πληροφοριών ςτόχευαν ςτην όςο το δυνατόν καλύτερη οργϊνωςη του ςχεδύου του. Ο Λύςανδροσ, λοιπόν, για τϋςςερισ ημϋρεσ παρακολουθούςε τισ κινόςεισ των Αθηναύων. Εφϊρμοςε την τακτικό τησ αναβολόσ για τϋςςερισ ημϋρεσ, αφού δεν όθελε να ναυμαχόςει με τουσ Αθηναύουσ, αλλϊ να αιχμαλωτύςει τον αθηναώκό ςτόλο χωρύσ ναυμαχύα εκμεταλλευόμενοσ τα λϊθη των Αθηναύων. 2. Παρατηρώντασ κανεύσ τισ κινόςεισ/ ενϋργειεσ των δύο αντιπϊλων από ϊποψη τακτικόσ και ςχεδιαςμού, εύκολα διαπιςτώνει ότι διαφϋρουν. Πώσ το εξηγεύσ αυτό; Οι κινόςεισ των δύο αντιπϊλων διαφϋρουν από ϊποψη τακτικόσ και ςχεδιαςμού. Στισ προθϋςεισ των Αθηναύων διαφαύνεται η επιθυμύα τουσ για ϊμεςη και αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ εμπλοκό, γιατύ εύναι βϋβαιοι για τη νύκη τουσ, που θα τουσ δώςει την ικανοπούηςη για την καταςτροφό τησ Λαμψϊκου, αλλϊ και θα τερματύςει ευνοώκϊ γι αυτούσ τον πόλεμο. Αντύθετα ο Λύςανδροσ αποφεύγει προσ το παρόν τη ςύγκρουςη, γιατύ ςτο νου του ϋχει ϊλλο ςτρατηγικό ςχϋδιο, που ςυνύςταται ςτην καταςκοπεύα του αντιπϊλου, ώςτε να ςυλλϋξει χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τισ κινόςεισ και τισ αδυναμύεσ του και να τισ αξιοποιόςει καταλλόλωσ. Διαπιςτώνουμε, λοιπόν, ότι οι Αθηναύοι κινούνται παρορμητικϊ και με διϊθεςη υπεροψύασ, ενώ ο Λύςανδροσ νηφϊλια, προγραμματιςμϋνα και με ορθολογικό εκτύμηςη των δεδομϋνων. 1

2 3. Αξιοποιώντασ τισ πληροφορύεσ του αποςπϊςματοσ, να χαρακτηρύςεισ τουσ Αθηναύουσ και τον Λύςανδρο. Τουσ Αθηναύουσ μπορούμε να τουσ χαρακτηρύςουμε ωσ αλαζόνεσ και υπερόπτεσ, αφού δεν υπολόγιζαν την πονηριϊ του Λύςανδρου. Έτςι, γεμϊτοι αυτοπεπούθηςη, εξαιτύασ τησ προηγούμενησ νύκησ τουσ ςτισ Αργινούςεσ (καλοκαύρι 406 π.χ.), πύςτευαν ότι ο Λύςανδροσ όταν δειλόσ και δεν πόραν κανϋνα μϋτρο αςφαλεύασ, επειδό ακριβώσ εύχαν υποτιμόςει τουσ αντιπϊλουσ τουσ. Το βϊροσ τησ ευθύνησ βϋβαια βαραύνει τουσ ςτρατηγούσ των Αθηναύων οι οπούοι αποδεύχθηκαν ανεύθυνοι και επιπόλαιοι. Τον Λύςανδρο μπορούμε να τον χαρακτηρύςουμε ωσ πανϋξυπνο, πονηρό, διορατικό, υπεύθυνο, υπομονετικό και ικανότατο ναύαρχο. Ο Λύςανδροσ γνώριζε ότι οι Αθηναύοι όταν ιςχυρότεροι ςτο ναυτικό και ϋτςι δεν παραςύρθηκε από αυτούσ να ναυμαχόςει ςτο ανοικτό πϋλαγοσ. Έτςι, ςυνϋλαβε ϋςτειλε ταχύπλοα πλούα για να καταςκοπεύςουν τισ κινόςεισ των Αθηναύων, ώςτε να βρει την κατϊλληλη ευκαιρύα να αιχμαλωτύςει τον αθηναώκό ςτόλο. 4. Α) Ποια ςυμβουλό ϋδωςε ο Αλκιβιϊδησ ςτουσ Αθηναύουσ ςτρατηγούσ και ςε ποια δεδομϋνα τη ςτόριξε; Β) Πώσ αντϋδραςαν οι Αθηναύοι ςτρατηγού και γιατύ; Α) Ο ϋμπειροσ και διορατικόσ Αλκιβιϊδησ, παρατηρώντασ τισ θϋςεισ και τισ κινόςεισ των δύο αντιπϊλων από τον πύργο του, διαπιςτώνει ότι οι Αθηναύοι μειονεκτούςαν ωσ προσ τη θϋςη ςε ςχϋςη με τον αντύπαλο, γιατύ δε βρύςκονταν ςε λιμϊνι και κοντϊ ςε καμιϊ πόλη και κατϊ ςυνϋπεια αναγκϊζονταν να βγαύνουν ςτη ςτεριϊ για ανεφοδιαςμό. («Ἀλκιβιάδησ δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺσ μὲν Ἀθηναίουσ ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντασ καὶ πρὸσ οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ ἐπιτήδεια ἐκ Σηςτοῦ μετιόντασ πεντεκαίδεκα ςταδίουσ ἀπὸ τῶν νεῶν»).από την ϊλλη μεριϊ, παρατηρεύ ότι ο αντύπαλοσ πλεονεκτούςε, γιατύ βριςκόταν ςε λιμϊνι και κοντϊ ςε πόλη, με αποτϋλεςμα τον εύκολο ανεφοδιαςμό του («τοὺσ δὲ πολεμίουσ ἐν λιμένι καὶ πρὸσ πόλει ἔχοντασ πάντα»). Με την παρϋμβαςό του αυτό υποδεικνύει ςτουσ Αθηναύουσ ςτρατηγούσ ότι δεν ϋχουν αγκυροβολόςει ςε κατϊλληλο μϋροσ και προςπαθεύ να τουσ πεύςει να φύγουν από τουσ Αιγόσ ποταμούσ και να μετακινηθούν ςτη Σηςτό («οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺσ ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίςαι εἰσ Σηςτὸν παρῄνει πρόσ τε λιμένα καὶ πρὸσ πόλιν») Το βαςικό του επιχεύρημα για την ευόδωςη αυτόσ τησ προςπϊθειασ εύναι το: «οὗ ὄντεσ ναυμαχήςετε, ἔφη, ὅταν βούληςθε». Β) Αυτϋσ οι πολύ λογικϋσ και εύςτοχεσ υποδεύξεισ δεν ϋγιναν αποδεκτϋσ από τουσ Αθηναύουσ ςτρατηγούσ. Αυτού μϊλιςτα με ύφοσ αλαζονικό και προςβλητικό τον διϋταξαν να φύγει γιατύ αυτού όταν ςτρατηγού και όχι εκεύνοσ. («ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευςαν αὐτοὶ γὰρ νῦν ςτρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ᾤχετο») Οι λόγοι που ϋπαιξαν καθοριςτικό ρόλο ςτη ςτϊςη των Αθηναύων ςτρατηγών ποικύλουν. Οι Αθηναύοι ςτρατηγού δε δϋχτηκαν τισ ςυμβουλϋσ του Αλκιβιϊδη γιατύ όταν εγωιςτϋσ και τον 2

3 ζόλευαν καθώσ δεν όθελαν να καρπωθεύ ο Αλκιβιϊδησ τισ πιθανϋσ επιτυχύεσ του αθηναώκού ςτόλου. Ακόμα όταν διψαςμϋνοι για επιτυχύεσ, αφού οι ύδιοι δεν εύχαν καμύα επιτυχύα ςτο ενεργητικό τουσ αλλϊ όταν και ϊπειροι και γι αυτό δεν μπορούςαν να κατανοόςουν τισ ςυμβουλϋσ του Αλκιβιϊδη, ούτε το πανϋξυπνο ςχϋδιο του Λύςανδρου. 5. Να δώςεισ ϋνα ςύντομο χαρακτηριςμό για τον Αλκιβιϊδη και τουσ Αθηναύουσ ςτρατηγούσ. Ο Αλκιβιϊδησ ωσ ςτρατηγόσ όταν ικανότατοσ, εύςτροφοσ, ϋμπειροσ και διορατικόσ, όπωσ φαύνεται ςτο απόςπαςμα μασ. Οι παρατηρόςεισ, οι επιςημϊνςεισ και οι υποδεύξεισ του προσ τουσ Αθηναύουσ ςτρατηγούσ επιβεβαιώνουν τουσ χαρακτηριςμούσ αυτούσ. Τουσ Αθηναύουσ ςτρατηγούσ μπορούμε να τουσ χαρακτηρύςουμε ϊπειρουσ, εγωιςτϋσ, αλαζόνεσ, αφελεύσ και απερύςκεπτουσ γιατύ αγνόηςαν τισ ςυμβουλϋσ του Αλκιβιϊδη που όταν ςωςτϋσ και γιατύ υποτύμηςαν τον Λύςανδρο και δεν κατανόηςαν το ςχϋδιό του. 6. Α) Ποια εντολό ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ καταςκόπουσ του πριν από τη ςύγκρουςη ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ και πώσ αντϋδραςαν αυτού; Β) Ποια όταν η ςκοπιμότητα αυτόσ τησ εντολόσ; Α) Ο Λύςανδροσ διαπύςτωςε ότι οι Αθηναύοι για τϋςςερισ ημϋρεσ αποβιβϊζονταν από τα πλούα τουσ και διαςκορπύζονταν ςτη χερςόνηςο για αναζότηςη εφοδύων. Έτςι, την πϋμπτη ημϋρα ϋδωςε εντολό ςτουσ καταςκόπουσ του να ςηκώςουν μια αςπύδα ςτο μϋςο τησ διαδρομόσ κατϊ την επιςτροφό τουσ ς αυτόν(«ἀποπλέοντασ τοὔμπαλιν παρ αὐτὸν ἆραι ἀςπίδα κατὰ μέςον τὸν πλοῦν»), αν ϋβλεπαν ότι οι Αθηναύοι ακολουθούςαν την ύδια τακτικό. Οι κατϊςκοποι εκτϋλεςαν την εντολό αυτό ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του Λύςανδρου. Β) Ο Λύςανδροσ όθελε να ςυλλϋξει επαρκεύσ πληροφορύεσ για την τακτικό των Αθηναύων και να τουσ αιφνιδιϊςει, ώςτε να εύναι αποτελεςματικό η επύθεςό του ςε τόπο και χρόνο που θα επϋλεγε ο ύδιοσ. Και αυτό ακριβώσ ϋγινε. 7. Α) Σε ποια ενϋργεια προχώρηςε ο Κόνωνασ μετϊ τη ςυντριβό των Αθηναύων και για ποιο λόγο; Β) Πώσ χαρακτηρύζεισ τον Κόνωνα από την ενϋργειϊ του αυτό; Α) Την ξαφνικό επύθεςη του ςτόλου του Λύςανδρου πρώτοσ αντιλόφθηκε ο Αθηναύοσ ςτρατηγόσ Κόνωνασ, ο οπούοσ δεν εύχε απομακρυνθεύ πολύ από τα πλούα. Η αντύδραςη του Κόνωνα όταν ϊμεςη. Διϋταξε να επιβιβαςτούν το ςυντομότερο δυνατόν ςτα πλούα για να ςωθούν («Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐςήμηνεν εἰσ τὰσ ναῦσ βοηθεῖν κατὰ κράτοσ»).αυτό όμωσ δεν μπορούςε να ςυμβεύ, αφού οι ςτρατιώτεσ όταν διαςκορπιςμϋνοι ςε διϊφορα ςημεύα τησ ξηρϊσ και ϋτςι τα πλούα όταν ςχεδόν ϊδεια. Μόνο επτϊ πλούα μαζύ με το πλούο του Κόνωνα και την Πϊραλο κατόρθωςαν να γλιτώςουν. 3

4 Παρϊ τισ ςυνθόκεσ ςύγχυςησ και πανικού που επικρατούςαν ςτο ςτρατόπεδο των Αθηναύων, ο Κόνωνασ βρόκε το κουρϊγιο και την ψυχραιμύα να προβεύ ςε μια παρϊτολμη ενϋργεια. Πόγε και πόρε τα μεγϊλα ιςτύα του ςτόλου του Λύςανδρου από την Αβαρνύδα (το ακρωτόρι τησ Λαμψϊκου), για να μην μπορϋςει αυτόσ να τον καταδιώξει(«καταςχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυςάνδρου νεῶν ἱςτία»). Χωρύσ αυτϊ τα πανιϊ όταν αδύνατο τα πλούα του Λύςανδρου να κινηθούν ςτο ανοιχτό πϋλαγοσ. Μόνο ϋτςι θα μπορούςε να πλεύςει ανεμπόδιςτα ςτην Κύπρο. Η Πϊραλοσ πόγε προσ την Αθόνα για να αναγγεύλει τα δυςϊρεςτα γεγονότα. Β) Τον Κόνωνα μπορούμε να τον χαρακτηρύςουμε ωσ προνοητικό, ευφυό, τολμηρό, γενναύο, θαρραλϋο και ψύχραιμο γιατύ αυτόσ πρώτοσ εύδε την επύθεςη του Λύςανδρου και προςπϊθηςε να ςώςει όςα περιςςότερα πλούα μπορούςε και γιατύ αφαύρεςε τα μεγϊλα πανιϊ του Λύςανδρου, για να μην μπορεύ να τον καταδιώξει, καθώσ αυτόσ ϋφευγε για την Κύπρο. 8. Να καταγρϊψεισ τισ ενϋργειεσ ςτισ οπούεσ προϋβη ο Λύςανδροσ ύςτερα από την περύλαμπρη νύκη του ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ. Ο Λύςανδροσ, ο αδιαφιλονύκητοσ νικητόσ ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ επϋςτρεψε ςτη Λϊμψακο μεταφϋροντασ εκεύ τα πλούα, τουσ αιχμαλώτουσ και όλα τα λϊφυρα του πολϋμου. Την ύδια μϋρα ϋςτειλε ςτη Σπϊρτη το Μιλόςιο πειρατό Θεόπομπο για να γνωςτοποιόςει τα γεγονότα και ςυγκϊλεςε τουσ ςυμμϊχουσ για να αποφαςύςουν για την τύχη των αιχμαλώτων. Ύςτερα από την καταδύκη ςε θϊνατο των Αθηναύων αιχμαλώτων ο ύδιοσ προςωπικϊ κατϋςφαξε τον Φιλοκλό. 9. Ποιεσ κατηγορύεσ διατυπώνονταν εναντύον των Αθηναύων ςτο πολεμικό ςυμβούλιο από τουσ πρώην ςυμμϊχουσ των Αθηναύων και τώρα των Λακεδαιμονύων; Οι Αθηναύοι ςτη διϊρκεια του πολϋμου ςυμπεριφϋρθηκαν ςκληρϊ, κατϊ την πϊγια τακτικό τουσ, ςε όςεσ πόλεισ όταν ουδϋτερεσ ό αποςτατούςαν από την αθηναώκό ςυμμαχύα. Στο πολεμικό ςυμβούλιο οι τωρινού ςύμμαχοι των Σπαρτιατών (και πρώην των Αθηναύων) κατηγορούςαν τουσ Αθηναύουσ για όςεσ παρανομύεσ εύχαν διαπρϊξει ςτο παρελθόν. Πρϊγματι οι Αθηναύοι εύχαν φερθεύ πολύ ςκληρϊ (ςκότωςαν τουσ εφόβουσ και τουσ ϊντρεσ, υποδούλωςαν τα γυναικόπαιδα, κατϋςτηςαν τισ περιοχϋσ αποικύεσ τουσ, ϋκαψαν πόλεισ...) εναντύον των κατούκων τησ Μόλου, τησ Αύγινασ κ.ϊ. («ἅ τε ἤδη παρενενομήκεςαν») Ακόμα πριν από τη ναυμαχύα ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ ο ςτρατηγόσ Φιλοκλόσ πρότεινε ςτην εκκληςύα του δόμου να κόψουν το δεξύ χϋρι των Πελοποννηςύων που θα αιχμαλώτιζαν. Στην πρόταςη αυτό του Φιλοκλό αντϋδραςε μόνο ο ςτρατηγόσ Αδεύμαντοσ («ἃ ἐψηφιςμένοι ἦςαν ποιεῖν, εἰ κρατήςειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων»). 4

5 ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»: ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ Τϋλοσ, τούσ κατηγορούςαν γιατύ εύχαν πετϊξει ςτη θϊλαςςα τουσ ϊνδρεσ δύο πλούων (το ϋνα από την Κόρινθο και το ϊλλο από την Άνδρο) («καὶ ὅτι λαβόντεσ δύο τριήρεισ, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τοὺσ ἄνδρασ ἐξ αὐτῶν πάντασ κατακρημνίςειαν») 10. Ποια απόφαςη πόραν ο Λύςανδροσ και οι ςύμμαχού του για τουσ αιχμαλώτουσ και για ποιο λόγο; Η απόφαςη που πόραν ο Λύςανδροσ και οι ςύμμαχού του για τουσ αιχμαλώτουσ δεν όταν ενιαύα. Απ αυτούσ καταδικϊςτηκαν ςε θϊνατο και εκτελϋςτηκαν μόνο οι Αθηναύοι (εκτόσ από τον Αδεύμαντο), («ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅςοι ἦςαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου») γιατύ θεωρόθηκαν εγκληματύεσ πολϋμου, αφού εύχαν παραβιϊςει ϊγραφουσ νόμουσ με πανελλόνια ιςχύ για την τύχη των ομόρων και αιχμαλώτων. Οι ϊλλοι αιχμϊλωτοι (μιςθοφόροι) αφϋθηκαν να επιςτρϋψουν ςτισ πόλεισ τουσ. 11.Γιατύ εξαύρεςαν τον ςτρατηγό Αδεύμαντο από την εκτϋλεςη; Τον ςτρατηγό Αδεύμαντο δεν τον ςκότωςαν γιατύ όταν ο μόνοσ που αντϋδραςε ςτην απόφαςη τησ εκκληςύασ του δόμου για ακρωτηριαςμό των Πελοποννηςύων αιχμαλώτων, αν οι Αθηναύοι νικούςαν ςτη ναυμαχύα («ὅτι μόνοσ ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκληςίᾳ τοῦ περὶ τῆσ ἀποτομῆσ τῶν χειρῶν ψηφίςματοσ»). Όταν όμωσ ο Αδεύμαντοσ επϋςτρεψε ςτην Αθόνα, κατηγορόθηκε ωσ προδότησ («ᾐτιάθη μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰσ ναῦσ»). Το πιθανότερο εύναι ότι ο Αδεύμαντοσ δεν όταν προδότησ, αφού ο Λύςανδροσ μπορούςε να πληροφορηθεύ ό,τι όθελε από τουσ καταςκόπουσ του. 12. Ο Λύςανδροσ και οι ςύμμαχού του κατηγόρηςαν τουσ Αθηναύουσ ωσ εγκληματύεσ πολϋμου, επειδό ςτο παρελθόν εύχαν παραβιϊςει ϊγραφουσ νόμουσ για την τύχη ομόρων και αιχμαλώτων. Γι αυτό θα περύμενε κανεύσ να μη θανατώςουν τουσ Αθηναύουσ αιχμαλώτουσ, κϊτι που τελικϊ δεν ϋκαναν. Πώσ εξηγεύσ αυτό τη διϊςταςη ανϊμεςα ςτα ϋργα και ςτα λόγια τουσ; Εύναι πρϊγματι αντιφατικό η ςτϊςη του Λύςανδρου και των ςυμμϊχων του, καθώσ από τη μια θεωρούν τουσ Αθηναύουσ εγκληματύεσ πολϋμου, επειδό παραβύαςαν ϊγραφουσ νόμουσ ςχετικϊ με τη τύχη των αιχμαλώτων, κι από την ϊλλη ο τρόποσ που οι ύδιοι μεταχειρύζονται τουσ Αθηναύουσ αιχμαλώτουσ παραβιϊζει εξύςου τουσ νόμουσ αυτούσ. Όμωσ ο πόλεμοσ εξαγριώνει τόςο πολύ τον ϊνθρωπο, τον φθεύρει τόςο πολύ ηθικϊ που τον μετατρϋπει ςε θηρύο και τον οδηγεύ ςε ωμότητεσ και απϊνθρωπεσ ενϋργειεσ, όπωσ αυτϋσ που αναφϋρει ο Ξενοφώντασ. 5

6 ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»: ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.ΙΙ, Ο ιςτορικόσ με τη φρϊςη «τοιούτων ὄντων» (=ενώ τα πρϊγματα βρύςκονταν ςε τϋτοια κατϊςταςη) ςυνοψύζει την κατϊςταςη που επικρατεύ ςτην Αθόνα ύςτερα από τη ςυντριβό των Αθηναύων ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ. Μπορεύσ να δώςεισ μια γενικό κατϊςταςη τησ εικόνασ αυτόσ; Η Αθόνα ϋχει εγκαταλειφθεύ από τουσ ςυμμϊχουσ τησ και εύναι αποκλειςμϋνη από ςτεριϊ και από θϊλαςςα. Μαςτύζεται από την πεύνα και τα τρόφιμα τελειώνουν. Έτςι, ζητϊει ςυνθηκολόγηςη με τη Σπϊρτη υπό όρουσ. 14. Ο Θηραμϋνησ ζότηςε και πϋτυχε να ςταλεύ ωσ πρεςβευτόσ ςτη Σπϊρτη προκειμϋνου να διερευνόςει τισ προθϋςεισ των Λακεδαιμονύων. Όμωσ, δεν επϋςτρεψε ςτην Αθόνα ςτο εύλογο χρονικό διϊςτημα, αλλϊ χρονοτρύβηςε κοντϊ ςτο Λύςανδρο. Α) Για ποιο λόγο χρονοτρύβηςε; Β) Πώσ δικαιολόγηςε τη χρονοτριβό του; Βρύςκεισ πειςτικϋσ τισ δικαιολογύεσ του; Α) Ο Θηραμϋνησ χρονοτρύβηςε (διϋτριβε), και μϊλιςτα ςκόπιμα, γιατύ ϋλπιζε ότι με την πϊροδο του χρόνου θα επιδεινωθεύ η κατϊςταςη ςτην Αθόνα και οι Αθηναύοι θα εξαντληθούν από την πεύνα, οπότε θα αποδεχτούν χωρύσ αντύδραςη οποιαδόποτε πρόταςη για ειρόνη. Μια τϋτοια εξϋλιξη τον ευνοούςε ιδιαύτερα, αφού ϊνοιγε το δρόμο για την ικανοπούηςη των προςωπικών του φιλοδοξιών και ςυμφερόντων. Β) Μετϊ από τϋςςερισ μόνεσ δικαιολόγηςε την καθυςτϋρηςό του ωσ εξόσ: Ο Λύςανδροσ τον κρατούςε αιχμϊλωτο (κατϋχοι). Η δικαιολογύα αυτό δε φαύνεται καθόλου πειςτικό, αφού ο πανούργοσ Σπαρτιϊτησ δεν εύχε να κερδύςει τύποτα από μια τϋτοια ενϋργεια, τη ςτιγμό μϊλιςτα που ϋχει το «πϊνω χϋρι» ςτισ εξελύξεισ. Ο Λύςανδροσ τον ϋςτειλε ςτη Σπϊρτη, επειδό αρμόδιοι για τα θϋματα που όθελε να ςυζητόςει όταν οι ϋφοροι. Η δικαιολογύα αυτό ανταποκρύνεται ςτην πραγματικότητα, αφού οι ϋφοροι όταν εκεύνοι που διαμόρφωναν την εξωτερικό πολιτικό. Όμωσ, δεν εύναι πειςτικό, γιατύ το διϊςτημα που αυτόσ απουςύαζε από την Αθόνα όταν αρκετϊ μεγϊλο. 6

7 15. Να χαρακτηρύςετε το όθοσ του Θηραμϋνη με βϊςη τισ παραγρϊφουσ Η κατϊςταςη ςτην Αθόνα εύναι δραματικό, αφού ο κλοιόσ τησ πολιορκύασ ςφύγγει όλο και περιςςότερο. Σ αυτό τη δύςκολη ςτιγμό για την πόλη τησ Αθόνασ ο ολιγαρχικόσ Θηραμϋνησ εξαπατϊ και πεύθει τουσ ςυμπολύτεσ του να τον ςτεύλουν ωσ πρεςβευτό ςτο Λύςανδρο, για να μϊθει τϊχα τισ διαθϋςεισ του και να εξακριβώςει γιατύ οι Λακεδαιμόνιοι όταν ανϋνδοτοι ςτο ζότημα τησ ειρόνησ, αν δεν κατεδαφύζονταν τα μακρϊ τεύχη. («τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένησ εἶπεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύςανδρον, εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ πότερον ἐξανδραποδίςαςθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουςι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίςτεωσ ἕνεκα»).σκόπιμα, λοιπόν, καθυςτερεύ τισ διαπραγματεύςεισ πϊνω από τρεισ μόνεσ, ώςτε οι Αθηναύοι εξαντλημϋνοι τελεύωσ από την πεύνα να δεχθούν τουσ βαρεύσ όρουσ τησ Σπϊρτησ. («πεμφθεὶσ δὲ διέτριβε παρὰ Λυςάνδρῳ τρεῖσ μῆνασ καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν ςῖτον ἅπαντα ὅ τι τισ λέγοι ὁμολογήςειν»). Και ενώ η επιςτροφό του φϊνταζε λυτρωτικό για τουσ πολιορκημϋνουσ, αυτόσ εξακολουθεύ να τηρεύ την ύδια παραπλανητικό τακτικό, και χωρύσ ηθικούσ ενδοιαςμούσ δικαιολογεύ την αργοπορύα του με αςύςτολα ψεύδη. Επιπλϋον τουσ πεύθει να τον εκλϋξουν πϊλι ωσ πρεςβευτό και μϊλιςτα με απόλυτη πληρεξουςιότητα. Έτςι, ο Θηραμϋνησ ςτισ παραγρϊφουσ παρουςιϊζεται ιδιαύτερα φιλόδοξοσ και καιροςκόποσ καθώσ προςπϊθηςε να εκμεταλλευτεύ τη δεινό θϋςη ςτην οπούα εύχε βρεθεύ η Αθόνα μετϊ την όττα τησ ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ. Επύςησ, φαύνεται αδύςτακτοσ και ϊνθρωποσ χωρύσ ηθικούσ φραγμούσ, αφού δε διςτϊζει να χρηςιμοποιόςει οποιοδόποτε μϋςο, αδιαφορώντασ για την τύχη τησ πατρύδασ και των ςυμπολιτών του προκειμϋνου να ικανοποιόςει την προςωπικό του επιδύωξη, που δεν εύναι ϊλλη από την ανϊδειξό του ςτον πολιτικό ςτύβο. Τϋλοσ, εύναι διπρόςωποσ και υποκριτόσ γιατύ ϊλλα υποςχϋθηκε ςτουσ Αθηναύουσ και ϊλλα διϋπραξε ωσ απεςταλμϋνοσ ςτο Λύςανδρο αλλϊ και γιατύ ψεύδεται ςχετικϊ με το λόγο για τον οπούο παρϋμεινε για τρεισ μόνεσ κοντϊ ςτο Λύςανδρο. 16. Συνδυαςτικό ερώτηςη: Να εξηγόςετε τη διαφορϊ που παρουςιϊζει η ςτϊςη του Θηραμϋνη ςτο μεταφραςμϋνο απόςπαςμα ( 15) ςε ςχϋςη με τη ςτϊςη του ςτο πρωτότυπο (Βιβλύο 2, κεφϊλαιο 2, 16-17). Στο μεταφραςμϋνο απόςπαςμα ο Θηραμϋνησ παρουςιϊζεται ωσ μετριοπαθόσ ολιγαρχικόσ που δε θεωρεύ ςωςτό να προβαύνουν οι Τριϊκοντα ςε αθρόεσ εκκαθαρύςεισ των πολιτών. Κϊνοντασ μϊλιςτα και αυτοκριτικό ομολογεύ ότι ςτο παρελθόν και οι ύδιοι εύχαν ακολουθόςει φιλολαώκό πολιτικό για να εύναι αρεςτού. Γι αυτό και ςε ςχϋςη με τον ακραύο ομοώδεϊτη του Κριτύα φαύνεται πιο ςυμβιβαςτικόσ, αφού ειςηγεύται μια πιο όπια πολιτικό. Όμωσ παρουςιϊζεται και φιλόπατρισ καθώσ μια τϋτοια πολιτικό εξυπηρετεύ μακροπρόθεςμα τα ςυμφϋροντα τησ πόλησ του. 7

8 Η ςτϊςη βϋβαια αυτό του Θηραμϋνη εύναι εντελώσ αναντύςτοιχη με τη ςτϊςη που εύχε τηρόςει ςτο απόςπαςμα από το πρωτότυπο, όπου ενεργούςε ωσ προδότησ εφόςον πρόταςςε το προςωπικό ςυμφϋρον ϋναντι του ςυμφϋροντοσ τησ πόλησ του. Ακόμα, ςκεπτόμενοι ότι με τη ςτϊςη που τόρηςε οδόγηςε πολλούσ ςυμπολύτεσ του ςτο θϊνατο λόγω τησ ϋλλειψησ των απαραύτητων, θα μπορούςαμε να τον χαρακτηρύςουμε και ωσ ϋναν αδύςτακτο και ανόθικο ϊνθρωπο. Τϋλοσ, διαφαύνεται και ωσ καιροςκόποσ, αφού εκμεταλλεύεται τη δυςχερϋςτατη θϋςη ςτην οπούα ϋχουν περιϋλθει οι Αθηναύοι. Η διαφορϊ ςτισ δύο αυτϋσ ςυμπεριφορϋσ μπορεύ να ερμηνευτεύ αν λϊβουμε υπόψη μασ ότι ςτο πρωτότυπο απόςπαςμα η επιθυμύα του Θηραμϋνη όταν να επιτύχει τη ςυνθηκολόγηςη των Αθηναύων με τουσ δικούσ του όρουσ ενώ ςτο μεταφραςμϋνο απόςπαςμα η μϋριμνα του όταν να θεμελιώςει ϋνα ιςχυρό ολιγαρχικό καθεςτώσ ςτην Αθόνα με την ανοχό των Αθηναύων και όχι με ακραύεσ πολιτικϋσ πρακτικϋσ. 17. Χαρακτηρύζεται η παρϊγραφοσ 16 από ευλυγιςύα του λόγου; Η ευλυγιςύα του λόγου φαύνεται ςε όλο το απόςπαςμα από το πλόθοσ των ρηματικών τύπων. Οι μιςϋσ περύπου λϋξεισ τησ παραγρϊφου (αν εξαιρεθούν ϊρθρα, ςύνδεςμοι και προθϋςεισ) εύναι ρηματικού τύποι. 18. Ο Λύςανδροσ, ο πανύςχυροσ και ικανότατοσ Σπαρτιϊτησ ςτρατηγόσ, προϋβη ςε ενημϋρωςη των εφόρων για τισ επαφϋσ που εύχε με το Θηραμϋνη. Πώσ δικαιολογεύσ την ενϋργειϊ του αυτό; Η ενϋργεια του Λύςανδρου να ενημερώςει τουσ εφόρουσ για τισ επαφϋσ που εύχε με το Θηραμϋνη δικαιολογεύται ωσ εξόσ: Τα θϋματα για ειρόνη και πόλεμο υπϊγονταν ςτην αρμοδιότητα των εφόρων και όχι ςτη δικό του δικαιοδοςύα. Ήθελε να δεύξει ςεβαςμό και υπακοό ςτον παντοδύναμο θεςμό τησ πατρύδασ του Φοβόθηκε την αντύδραςό τουσ, καθώσ ςυζότηςε με το Θηραμϋνη ϋνα θϋμα για το οπούο δεν όταν αρμόδιοσ Ήθελε να τουσ κατατοπύςει ώςτε να χειριςτούν το θϋμα ανϊλογα ςτη ςυνϋλευςη των ςυμμϊχων 19. Πότε οι Λακεδαιμόνιοι ϋκαναν ςυνϋλευςη ςτη Σπϊρτη; Γιατύ η ατμόςφαιρα τησ ςυνϋλευςησ αυτόσ όταν βαριϊ για τουσ Αθηναύουσ; Οι Λακεδαιμόνιοι κϊλεςαν τουσ ςυμμϊχουσ τουσ ςε ςυνϋλευςη ςτη Σπϊρτη, όταν ο Θηραμϋνησ και οι ςυμπρεςβευτϋσ του ανακούνωςαν ότι εύχαν ϋρθει ςτη Σπϊρτη απόλυτα εξουςιοδοτημϋνοι να διαπραγματευτούν τουσ όρουσ τησ ειρόνησ. Η ατμόςφαιρα τησ ςυνϋλευςησ δεν όταν καθόλου ευχϊριςτη για τουσ Αθηναύουσ, καθώσ πολλού ςύμμαχοι τησ Σπϊρτησ, με επικεφαλόσ τουσ Κορινθύουσ και τουσ Θηβαύουσ, τϊχθηκαν υπϋρ του αφανιςμού τησ Αθόνασ. 8

9 20. Ποιοσ όταν ο ρόλοσ των Αθηναύων ολιγαρχικών την περύοδο αυτό; Να δικαιολογόςεισ την απϊντηςό ςου με ςτοιχεύα του κειμϋνου. Οι Αθηναύοι ολιγαρχικού την περύοδο αυτό φϋρονται προδοτικϊ απϋναντι ςτην πατρύδα τουσ, καθώσ προςφϋρουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςτην αντύπαλό τησ, τη Σπϊρτη. Παραδεύγματα αποτελούν η ςυμπεριφορϊ του Θηραμϋνη (το ότι όταν ολιγαρχικόσ αποτϋλεςε ϋναν από τουσ βαςικούσ λόγουσ που οι ϋφοροι τον δϋχτηκαν «με ανοιχτϋσ αγκϊλεσ») και ο ρόλοσ του Αριςτοτϋλη (ο Λύςανδροσ του αναθϋτει εμπιςτευτικό αποςτολό ) 21. Να εξηγόςετε τη ςτϊςη που κρατούν ςτη ςυνϋλευςη οι Κορύνθιοι και οι Θηβαύοι. Στο ςυμμαχικό ςυνϋδριο τησ Σπϊρτησ το κλύμα όταν από την αρχό κιόλασ βαρύ και αρνητικό για τουσ Αθηναύουσ καθώσ πολλού ςύμμαχοι τησ Σπϊρτησ, κυρύωσ οι Κορύνθιοι και οι Θηβαύοι, δε δϋχονται τισ προτϊςεισ ςυνθηκολόγηςησ και προτεύνουν επύμονα την ολοκληρωτικό καταςτροφό τησ Αθόνασ και τον εξανδραποδιςμό των κατούκων τησ («ἐπεὶ δ ἧκον, ἐκκληςίαν ἐποίηςαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιςτα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ ςπένδεςθαι Ἀθηναίοισ, ἀλλ ἐξαιρεῖν.») Η ςτϊςη των Κορινθύων όταν δικαιολογημϋνη καθώσ οι Κορύνθιοι ανϋκαθεν όταν ϊςπονδοσ εχθρόσ τησ Αθόνασ εξαιτύασ και του οικονομικού ανταγωνιςμού αλλϊ και τησ πολιτειακόσ διαφορϊσ. Εύναι απαραύτητο να ςημειωθεύ ότι η Κόρινθοσ όταν η δεύτερη μεγαλύτερη ολιγαρχικό δύναμη μετϊ τη Σπϊρτη. Άλλωςτε η γειτνύαςη με την Αθόνα και τα ςυγκρουόμενα ςυμφϋροντϊ τουσ όξυναν τον ανταγωνιςμό αφού η Κόρινθοσ, όπωσ και η Αθόνα, όταν κυρύωσ ναυτικό δύναμη και ςυνεπώσ εύχε δημιουργηθεύ μεγϊλοσ εμπορικόσ και οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ ανϊμεςα ςτισ δύο πόλεισ. Όμωσ, και οι Θηβαύοι εύχαν λόγουσ να προτιμούν τον αφανιςμό τησ Αθόνασ. Η ϋχθρα των Θηβαύων ϋχει τισ ρύζεσ τησ ςτην περύοδο των Περςικών πολϋμων κατϊ τη διϊρκεια των οπούων οι Θηβαύοι «εμόδιςαν» και εύχαν επικριθεύ από τουσ Αθηναύουσ για την ενϋργειϊ τουσ αυτό. Αλλϊ και ςτον Πελοποννηςιακό πόλεμο εύχαν ςυνταχθεύ με τη Σπϊρτη και κατϋςτηςαν την οχυρωμϋνη πόλη τουσ ορμητόριο για τουσ Λακεδαιμονύουσ εναντύον τησ Αθόνασ. Επιπλϋον η Θόβα πϊντα φοβόταν την αύξηςη τησ δύναμησ τησ Αθόνασ και την επεκτατικό τησ πολιτικό, αφού ϊλλωςτε οι δύο πόλεισ δεν απεύχαν πολύ λύγο λόγω τησ γεωγραφικόσ τουσ θϋςησ. Συνεπώσ ευνόητο όταν οι Κορύνθιοι και οι Θηβαύοι να διϊκεινται δυςμενώσ απϋναντι ςτο μεγϊλο αντύπαλό τουσ και να ζητούν, μετϊ τη ςυντριβό του, τη ςκληρό τιμωρύα του. 22. Στην πρόταςη που διατύπωςαν ςτη ςυνϋλευςη οι Κορύνθιοι και οι Θηβαύοι για την τύχη τησ Αθόνασ υπϊρχει μια αντύθεςη. Να επιςημανθεύ και να δικαιολογηθεύ ο λειτουργικόσ τησ ρόλοσ. Η αντύθεςη εύναι: μό ςπένδεςθαι Ἀθηναίοισ, ἀλλ ἐξαιρεῖν. 9

10 Η αντύθεςη δύνει ςτο λόγο ζωντϊνια και ςαφόνεια. Εξωτερικεύει τα πραγματικϊ αιςθόματα που ϋτρεφαν οι Κορύνθιοι και οι Θηβαύοι για τουσ Αθηναύουσ. Δεύχνει το βύαιο και ςφοδρό τρόπο αντύδραςησ και ςυμπεριφορϊσ τουσ. 23. Οι Κορύνθιοι και οι Θηβαύοι, κυρύωσ, εύχαν προτεύνει ςτο ςυνϋδριο των Πελοποννηςύων ςυμμϊχων ςτη Σπϊρτη τον αφανιςμό τησ Αθόνασ. Ποια η ςτϊςη των Λακεδαιμονύων απϋναντι ςτην πρόταςη αυτό και πώσ την αξιολογεύτε; Παρϊ τη γενικότερη απαύτηςη των ςυμμϊχων, κυρύωσ των Κορινθύων και των Θηβαύων, για ολοκληρωτικό καταςτροφό τησ Αθόνασ, οι Λακεδαιμόνιοι αρνούνται να την υποδουλώςουν και αποφαςύζουν να ςυνϊψουν ειρόνη («Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφαςαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν, ἀλλ ἐποιοῦντο εἰρήνην»). Οι Λακεδαιμόνιοι ανϋκαθεν όταν ο μεγϊλοσ αντύπαλοσ τησ Αθόνασ εξαιτύασ του ανταγωνιςμού αλλϊ και τησ πολιτειακόσ τουσ διαφορϊσ. Θα ανϋμενε, λοιπόν, κανεύσ η Σπϊρτη να όταν ιδιαύτερα εκδικητικό μετϊ τη νύκη τησ ςτουσ Αιγόσ ποταμούσ. Όμωσ, ϋδειξε τη γενναιοψυχύα τησ απϋναντι ςτουσ Αθηναύουσ, γιατύ ςεβϊςτηκε τισ υπηρεςύεσ που προςϋφεραν ςε όλη την Ελλϊδα ςτη διϊρκεια των Περςικών πολϋμων παύζοντασ πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτην απόκρουςη των Περςών και τη διατόρηςη τησ ελευθερύασ των Ελλόνων(«μέγα ἀγαθὸν εἰργαςμένην ἐν τοῖσ μεγίςτοισ κινδύνοισ γενομένοισ τῇ Ἑλλάδι»). Αυτό η ςτϊςη τουσ δεύχνει τον ςεβαςμό προσ τον αντύπαλο, τη μεγαλοψυχύα, την αξιοπρϋπεια, τη φιλοπατρύα καθώσ και την ϋλλειψη μνηςικακύασ. Εντούτοισ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι οι Λακεδαιμόνιοι δεν παύουν να ενεργούν προσ το ςυμφϋρον τησ ςυμμαχύασ τουσ, αφού με τουσ βαρεύσ για την Αθόνα όρουσ ειρόνησ, η Αθόνα αποδυναμώνεται. 24. Συνδυαςτικό ερώτηςη (με μεταφραςμϋνη παρϊγραφο 14): Έχοντασ υπόψη ςασ την υποδοχό που επιφύλαξαν οι Αθηναύοι ςτην πρεςβεύα τουσ, να αναφϋρετε γιατύ διαψεύςτηκαν ςτην πορεύα οι ελπύδεσ τουσ. Ο Ξενοφώντασ ςτην 21 μϊσ περιγρϊφει τουσ Αθηναύουσ γεμϊτουσ απελπιςύα και αγωνύα να περιμϋνουν τουσ πρϋςβεισ, για να ακούςουν τουσ όρουσ τησ ειρόνησ(«θηραμένησ δὲ καὶ οἱ ςὺν αὐτῷ πρέςβεισ ἐπανέφερον ταῦτα εἰσ τὰσ Ἀθήνασ. εἰςιόντασ δ αὐτοὺσ ὄχλοσ περιεχεῖτο πολύσ, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν»). Η πεύνα τούσ εύχε αποδεκατύςει και δεν υπόρχαν πια ϊλλα περιθώρια για αναβολό καθώσ προεύχε η επιβύωςη(«οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθοσ τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ.»). Έτςι, ςυγκαλούν την εκκληςύα του δόμου και παρϊ τισ αντιρρόςεισ που διατυπώθηκαν, αποφαςύζουν να δεχτούν την ειρόνη. Πϊντωσ, την ώρα τησ κατεδϊφιςησ των τειχών, το κλύμα παύρνει πανηγυρικό χαρακτόρα, καθώσ πύςτευαν πωσ θα αρχύςει η περύοδοσ τησ ςωτηρύασ και τησ ελευθερύασ τουσ. Όμωσ οι προςδοκύεσ τουσ λύγο καιρό αργότερα διαψεύδονται καθώσ ςτην εξουςύα τησ Αθόνασ ανϋρχονται οι Τριϊκοντα τύραννοι. Ανϊμεςϊ τουσ φυςικϊ βρύςκεται και ο ολιγαρχικόσ Θηραμϋνησ, ο 10

11 οπούοσ εύχε αποςταλεύ ωσ πρϋςβησ ςτην Σπϊρτη για τη διαπραγμϊτευςη των όρων. Οι Τριϊκοντα τύραννοι, λοιπόν, ενώ αρχικϊ εκλϋχτηκαν με τον όρο να ςυντϊξουν νόμουσ, αθετούν τη δϋςμευςό τουσ και αρχύζουν να αυθαιρετούν. Πιο ςυγκεκριμϋνα, πεύθουν το Λύςανδρο να ςτεύλει με φρουρϊ κατοχόσ η οπούα θα τουσ βοηθούςε ςτην εδραύωςη τησ ολιγαρχύασ. Οι τύραννοι ςυμπεριφϋρονται με δουλικότητα ςτον αρμοςτό τησ φρουρϊσ, Καλλύβιο, για να επιδοκιμϊζουν τισ ενϋργειϋσ τουσ με τη δύναμη των όπλων. Έτςι αρχύζουν τισ διώξεισ, τισ εκκαθαρύςεισ, χωρύσ διϊκριςη, όλων των πολιτικών αντιπϊλων ςυλλαμβϊνοντασ πλούςιουσ και φτωχούσ, δημοκρϊτεσ και μετριοπαθεύσ ολιγαρχικούσ και τουσ θανατώνουν χωρύσ δύκη. Για την Αθόνα, λοιπόν, μετϊ το γκρϋμιςμα των τειχών δεν ϊρχιςε μια περύοδοσ ελευθερύασ, αλλϊ μια περύοδοσ τρομοκρατύασ, ηθικόσ απαξύασ, βύασ και προπαγϊνδασ. 25. Οι όροι τησ ειρόνησ Α) Ποιοι όταν οι όροι; Β) Οι ρηματικού τύποι που δηλώνουν τουσ όρουσ βρύςκονται ϊλλοι ςτον ενεςτώτα και ϊλλοι ςτον αόριςτο. Ποια εύναι η ςημαςύα αυτόσ τησ διαφορϊσ; Γ) Ποιοσ εύναι ο ςτόχοσ καθενόσ από τουσ όρουσ; Δ) Ποιον όρο θεωρεύ κύριο ο Ξενοφών και ποιοι όροι αποτελούν προώπόθεςη για τον κύριο όρο; Α) Οι όροι τησ ειρόνησ ςύμφωνα με το κεύμενο του Ξενοφώντοσ εύναι: Να κατεδαφύςουν οι Αθηναύοι τα Μακρϊ Τεύχη και τα τεύχη του Πειραιϊ (καθελόντασ : μετοχό αορύςτου) Να παραδώςουν τα πλούα εκτόσ από δώδεκα (παραδόντασ: μετοχό αορύςτου) Να φϋρουν πύςω ςτην Αθόνα τουσ πολιτικούσ εξόριςτουσ ολιγαρχικούσ (καθϋντασ: μετοχό αορύςτου) Να θεωρούν οι Αθηναύοι τουσ ύδιουσ εχθρούσ και φύλουσ με τουσ Σπαρτιϊτεσ (νομύζοντασ: μετοχό ενεςτώτα) Να ακολουθούν οι Αθηναύοι τουσ Λακεδαιμόνιουσ ςε ςτεριϊ και θϊλαςςα, όπου αυτού τουσ οδηγούν (ἔπεςθαι: απαρϋμφατο ενεςτώτα) Β) Οι ρηματικού τύποι που περιλαμβϊνουν τουσ τρεισ πρώτουσ όρουσ (καθελόντασ, παραδόντασ, καθϋντασ) βρύςκονται ςε χρόνο αόριςτο, γιατύ οι όροι αυτού πρϋπει να εφαρμοςτούν αμϋςωσ μετϊ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςυνθόκησ, ενώ η μετοχό νομύζοντασ και το απαρϋμφατο ἔπεςθαι βρύςκονται ςε χρόνο ενεςτώτα γιατύ δηλώνουν εξακολουθητικό εφαρμογό του νόμου ςτο παρόν και ςτο μϋλλον. 11

12 ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»: ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ Γ) Η κατεδϊφιςη των τειχών και η παρϊδοςη των πλούων εύχε ωσ ςτόχο την αποδυνϊμωςη και την ταπεύνωςη του ϊλλοτε υπερόφανου αθηναώκού λαού για τα τεύχη, που τον προϊςπιζαν απύ τουσ εχθρούσ, και για το ςτόλο, που εξαςφϊλιζε τα κυριαρχικϊ του δικαιώματα. Ο επαναπατριςμόσ των εξορύςτων ολιγαρχικών εύχε ωσ ςτόχο να δημιουργόςει ϋνα φιλοςπαρτιατικό πυρόνα μϋςα ςτην Αθόνα. Ο ςτόχοσ του τελευταύου και βαςικότερου όρου όταν να ταπεινώςει ακόμα περιςςότερο τουσ Αθηναύουσ, καθώσ υποχρεώνοντϊσ τουσ να ακολουθούν τουσ Λακεδαιμονύουσ παντού τούσ αφαιρούςε κϊθε δυνατότητα να απαλλαγούν από τη ςπαρτιατικό κυριαρχύα. Δ) Κατϊ τον ιςτορικό, κύριοσ όροσ ςε ςυνϊρτηςη με τη μετοχό νομύζοντασ εύναι το απαρϋμφατο ἔπεςθαι. Οι τρεισ μετοχϋσ καθελόντασ, παραδόντασ, καθϋντασ αποτελούν την προώπόθεςη για τον κύριο όρο και εκφρϊζουν το προτερόχρονο. 26. Οι Αθηναύοι αποδϋχτηκαν τουσ όρουσ των Λακεδαιμονύων; Ποιοι παρϊγοντεσ ϋπαιξαν καθοριςτικό ρόλο ςτην τελικό τουσ απόφαςη; Οι Αθηναύοι αποδϋχτηκαν τουσ όρουσ των Λακεδαιμονύων για ειρόνη (ἔδοξε δϋχεςθαι τόν εἰρόνην), παρ όλο που κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυζότηςησ ςτην εκκληςύα του δόμου εκφρϊςτηκαν αντικρουόμενεσ απόψεισ και επικρϊτηςε ϋνταςη. Οι δύςκολεσ ςυνθόκεσ διαβύωςόσ τουσ και ο ύπουλοσ και προδοτικόσ ρόλοσ του Θηραμϋνη φαύνεται πωσ ϋπαιξαν καθοριςτικό ρόλο ςτην τελικό τουσ απόφαςη. 27. Για ποιο λόγο οι Έλληνεσ γκρϋμιζαν τα αθηναώκϊ τεύχη με μεγϊλο ενθουςιαςμό; Οι εξελύξεισ επαλόθευςαν τισ προςδοκύεσ τουσ; Οι Έλληνεσ γκρϋμιζαν τα τεύχη με μεγϊλο ενθουςιαςμό, γιατύ νόμιζαν ότι εκεύνη την ημϋρα ϊρχιζε η ελευθερύα για την Ελλϊδα. Δυςτυχώσ, οι προςδοκύεσ των Ελλόνων για «καλύτερεσ μϋρεσ» διαψεύςτηκαν, καθώσ τα δεινϊ τουσ δεν εύχαν τϋλοσ. Η τυραννικό ςυμπεριφορϊ τησ Σπϊρτησ και η ενεργόσ ανϊμειξη των Περςών ςτα εςωτερικϊ μασ, θα οδηγόςουν ςε νϋεσ περιπϋτειεσ τον Ελληνιςμό. 12

13 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.ΙΙΙ, ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶσ ἐπιθορυβήςαςα: Πώσ αντϋδραςε ο Κριτύασ ς αυτό τη ςτϊςη τησ Βουλόσ και γιατύ; Όταν οι βουλευτϋσ/δικαςτϋσ ϋδειξαν την αθωωτικό τουσ διϊθεςη για τον Θηραμϋνη, ο Κριτύασ επενϋβη ωμϊ και απροκϊλυπτα για να εκβιϊςει και να ανατρϋψει τη δικαςτικό απόφαςη. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ο Κριτύασ επιδύωκε με κϊθε τρόπο την καταδύκη και την εκτϋλεςη του Θηραμϋνη. Αρχικϊ οι Τριϊκοντα εύχαν επιβϊλει ςτουσ βουλευτϋσ/δικαςτϋσ τη φανερό ψηφοφορύα (κατόργηςαν δηλαδό την παρϊδοςη τησ μυςτικόσ ψηφοφορύασ). Σαν να μην ϋφτανε αυτό, ο Κριτύασ χρηςιμοποιεύ ωμό τρομοκρατύα με τουσ νεαρούσ μαχαιροφόρουσ που μπόκαν μϋςα ςτο Βουλευτόριο, ςτϊθηκαν ςτο κιγκλύδωμα και κρατούςαν τα εγχειρύδια, ώςτε να βλϋπουν οι βουλευτϋσ (καὶ ἐπιςτῆναι ἐκέλευςε τοὺσ τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντασ φανερῶσ τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖσ δρυφάκτοισ). Έτςι, ο Κριτύασ χρηςιμοποιώντασ παρακρατικούσ μηχανιςμούσ προκειμϋνου να τρομοκρατόςει τουσ βουλευτϋσ παραβιϊζει κϊθε ϋννοια ηθικόσ και δικαύου. 29. Ο Κριτύασ παρουςιϊζεται ωσ προςτϊτησ των δικαςτών. Να επιςημϊνεισ ςημεύα απ όπου ςυνϊγεται αυτό το ςυμπϋραςμα και να κρύνεισ τα λόγια του (εύναι ειλικρινϋσ το ενδιαφϋρον του προσ αυτούσ;) Ο Κριτύασ υποςτηρύζει αδιϊντροπα ότι οι δικαςτϋσ ϋχουν παραςυρθεύ από την απολογύα του Θηραμϋνη («ἐξαπατωμένουσ») και ότι ο ύδιοσ, ωσ ηγϋτησ, δεν μπορεύ να επιτρϋψει κϊτι τϋτοιο. Άλλωςτε και «οἵδε οἱ ἐφεςτηκότεσ», οι νεαρού με τα εγχειρύδια, λϋνε ότι δε θα επιτρϋψουν να παραςυρθούν ούτε οι δικαςτϋσ ούτε ο Κριτύασ «ἡμῖν». O Kριτύασ, λοιπόν, εμφανύζεται ωσ προςτϊτησ των δικαςτών, που θϋλει να τουσ προφυλϊξει από τη διϊπραξη μιασ δικαςτικόσ πλϊνησ, καθώσ παραςύρθηκαν και εξαπατόθηκαν από το λόγο του Θηραμϋνη. Έτςι δεν τουσ αφόνει να εκφρϊςουν ελεύθερα τη βούληςό τουσ επικαλούμενοσ μϊλιςτα και τη ςιωπηλό μαρτυρύα των νεαρών που εύναι αντύθετοι με την αθώωςη του Θηραμϋνη. Το ενδιαφϋρον του Κριτύα για τουσ δικαςτϋσ μόνο ωσ ειλικρινϋσ δε θα μπορούςε να χαρακτηριςτεύ, αφού προςπαθεύ να τουσ τρομοκρατόςει και να τουσ εκβιϊςει ψυχολογικϊ με την παρουςύα των παρακρατικών. Τϋλοσ, τουσ περιορύζει ςε ρόλο τυπικό καθώσ η δύκη εύναι προκαταςκευαςμϋνη και ςκηνοθετημϋνη (δύκη-παρωδύα). 30. Α) Τι γνωρύζεισ για τον κατϊλογο των τριςχιλύων; Β) Ποια εύναι η ςημαντικότερη αυθαιρεςύα του Κριτύα και γιατύ; Α) Τον κατϊλογο των τριςχιλύων τον εύχαν ςυντϊξει οι ύδιοι οι Τριϊκοντα. 13

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦ.1.[16] οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Εφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Εισαγωγή στο Ξενοφώντα ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Γέννηση: μεταξύ 431 και 429 π.χ. στο δήμο της Ερχιάς της Αττικής. Καταγωγή: γιος του Γρύλλου, εύπορου κτηματία. Μόρφωση: ως γιος εύπορου Αθηναίου πήρε καλή μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 16-19 Οι Αθηναίοι έχοντας ορµητήριο τη Σάµο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιµάζονταν για ναυµαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.:210 9355996

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.:210 9355996 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.:210 9355996 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ «ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 16-19)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 2 3 4 ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα