Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1"

Transcript

1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ

2 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε τρόπο αναπαραγωγι ι δθμοςίευςι τθσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ALPHA TRUST. Οι λοιπζσ, πλθν των ςχετικϊν με τα Α/Κ Alpha Trust & Geniki, πλθροφορίεσ και ςτοιχεία τθσ παροφςασ, ζχουν αντλθκεί από αξιόπιςτεσ πθγζσ, χωρίσ να παρζχεται καμία εγγφθςθ για τθν ακρίβεια και τθν εγκυρότθτά τουσ, οι δε εκτιμιςεισ που τυχόν περιζχονται δεν ςυνιςτοφν κακ' οιονδιποτε τρόπο ανάλυςθ, προτροπι (ι το αντίκετο) ι επενδυτικι ςυμβουλι για πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν. Η ALPHA TRUST δε φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε επενδυτικι κίνθςθ, που ενδεχομζνωσ πραγματοποιθκεί, βάςει των εκτιμιςεων που δθμοςιεφονται ςτθν παροφςα, κακϊσ θ απόδοςθ των επενδφςεων είναι πικανόν να αποβεί ηθμιογόνοσ ι κερδοφόροσ και ςυνεπϊσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι εγγυθμζνθ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα Α/Κ ALPHA TRUST & GENIKI μποροφν να αντλθκοφν από τα ζγγραφα «Βαςικζσ Πλθροφορίεσ για τουσ Επενδυτζσ», το ςχετικό ενθμερωτικό δελτίο, τουσ κανονιςμοφσ, τισ εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ και τουσ ετιςιουσ απολογιςμοφσ των Α/Κ. Σα προαναφερόμενα ζντυπα διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ ι δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι κατόπιν αιτιματοσ του επενδυτι από τα γραφεία τθσ εταιρείασ (Σατοΐου 21, Κθφιςιά) και τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπροςϊπουσ τθσ ALPHA TRUST. Η χριςθ μεμονωμζνων διαφανειϊν ι αποςπαςμάτων τθσ παροφςασ δεν ςυνιςτάται, κακϊσ ενδεχομζνωσ να μθν διαςφαλίηει τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςχετικζσ με τα Α/Κ Κανονιςτικζσ διατάξεισ. 2

3 Ταςηόηηηα Η Alpha Trust αποτελεί ςιμερα τον μεγαλφτερο ανεξάρτθτο διαχειριςτι κεφαλαίων ςτθν Ελλάδα. Η εταιρεία αςχολείται αποκλειςτικά με τθ διαχείριςθ κεφαλαίων ιδιωτϊν και κεςμικϊν επενδυτϊν. Με ιςτορία άνω των 25 ετϊν, θ εταιρεία διακρίνεται για τθ ςυνζπεια, τθν καινοτομία και τθν αριςτεία. 3

4 Κςπιόηεπερ Εξελίξειρ ηηρ Φπήζηρ 1. Ολοκλιρωςθ εταιρικϊν μεταςχθματιςμϊν Ομίλου ALPHA TRUST 2. Εξαγορά τθσ Κφπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ 3. Ανάλθψθ ςθμαντικϊν νζων ανακζςεων 4. Περαιτζρω ανάπτυξθ του Μθχανιςμοφ φνκεςθσ Χαρτοφυλακίου (FSM) με 2 νζα αμοιβαία κεφάλαια (ΣΕΑ Global & Alpha Trust Eclectic) 4

5 Κςπιόηεπα Μεγέθη και Δείκηερ Ομίλος (ποςά ςε ευρώ) ΟΜΙΛΟ φνολο Ιδίων Κεφαλαίων φνολο Ενεργθτικοφ Κφκλοσ εργαςιϊν Μικτά κζρδθ Περικϊριο Μικτοφ Κζρδουσ 57,49% 66,12% Κζρδθ προ Χρθματοοικονομικϊν, Φόρων και αποςβζςεων (EBITDA) Περικϊριο EBIDTA 56,69% 137,64% Κζρδθ προ φόρων Περικϊριο Κζρδουσ προ φόρων 56,81% 129,84% Κζρδθ μετά από φόρουσ Κακαρό Περικϊριο Κζρδουσ 18,23% 93,23% Απόδοςθ Ιδίων Κεφαλαίων 13,56% 45,16% Απόδοςθ Ενεργθτικοφ 5,90% 27,13% Κζρδθ ανά μετοχι 0,038 0,185 ημείωςη 1: Σα αποτελζςματα προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων περιλαμβάνουν ζςοδο φψουσ 2,07 εκ. ευρϊ που αφορά ςτθν πϊλθςθ δραςτθριότθτασ τθσ κυγατρικισ Taylor Young Investment Management Ltd, ζναντι εςόδου 7,03εκ. ευρϊ το ημείωςη 2: Σα μετά από φόρουσ κζρδθ τθσ χριςθσ 2013 επιβαρφνκθκαν από τθν φψουσ 1,2 εκ. ευρϊ φορολόγθςθ αποκεματικϊν του νόμου

6 Ποπεία Μεηοσήρ & Γ.Δ. 25% ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (ΚΟ) υγκριτική Απεικόνιςη Αποδόςεων (από ζναρξη διαπραγμάτευςησ ςτην ΕΝ.Α 01/08/2008 ζωσ 31/03/2014) 0% -25% -50% % -60,46% -75% -100% 08/ / / / / / / /2014 ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ Χ.Α. 6

7 Αξία για ηοςρ Μεηόσοςρ τισ 29/5/2013, θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε τθν πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για αγορά ιδίων μετοχϊν. τισ 25/7/2013, θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων ενζκρινε τθν πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν επιςτροφι κεφαλαίου φψουσ 4,66 εκ. ευρϊ ι 1,5 ευρϊ ανά μετοχι. Με ενιςχυμζνο ιςολογιςμό και ικανοποιθτικι για τισ ςυνκικεσ και τα μεγζκθ μασ κερδοφορία το Διοικθτικό υμβοφλιο κα εκτιμιςει τισ παραμζτρουσ, όπωσ διαμορφϊνονται, ϊςτε να διανείμει το βζλτιςτο μζροσ τθσ επιτυχίασ ςτουσ μετόχουσ τουσ προςεχείσ μινεσ. 7

8 Καηανομή Υπό Διασείπιζη Κεθαλαίων % 26% Ιδιώτεσ Μετοχζσ 74% Θεςμικοί & ΝΠΙΔ 45% 52% ταθεροφ Ειςοδήματοσ Εναλλακτικζσ Επενδφςεισ 8

9 Εξέλιξη Μεπιδίος Long Term Funds 4.65% 2.52% 3.19% 1.56% Πθγι: Alpha Trust, ΗΜ: Αφορά ςε μερίδιο αγοράσ ςε long term funds, ςυμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που ζχουν ιδρυκεί ςε άλλεσ χϊρεσ και τα οποία διαχειρίηονταιελλθνικζσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Εξαιροφνταιτα Α/Κ Χρθματαγοράσ και θ ΑΕΔΑΚ Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν 9

10 Αποδόζειρ Αμοιβαίων Κεθαλαίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Από αρχή ζτουσ 1 Ζτοσ 2 Ζτη 01/01/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10,94% 35,72% 110,66% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58θ /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 3 6,67% 22,16% 66,96% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 4-4,06% 1,17% 6,61% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134θ/ /6,ΦΕΚ 1938/Β/ S&B ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΣΟΧΙΚΟ -0,72% 3,71% 13,65% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια ςφςταςθσ: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράσ: 175/ ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 11,50% 30,60% 87,12% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29θ/ /5, ΦΕΚ 45/Β/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 12,56% 33,02% 123,83% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/ INTERLIFE ΜΙΚΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 11,29% 33,14% 98,04% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 25,26% 59,03% 246,18% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6θ/ /7Β, ΦΕΚ 280/Β/ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 3 3,17% 5,89% 21,13% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196θ/ /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 3 0,29% 1,08% 1,94% Άδεια ςφςταςθσ: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10θ/ /4, ΦΕΚ 723/Β/ : Ζναρξη Α/Κ ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds : 01/07/ :Ζναρξη Α/Κ ECLECTIC Fund of Funds Balanced : 03/01/2014, 3 : Ημερομηνία απορρόφηςησ Αμοιβαίων Κεφαλαίων τησ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΔΑΚ από αντίςτοιχα τησ Alpha Trust ΑΕΔΑΚ : 14/02/ Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εςωτερικοφ" από Α/Κ "ALPHA TRUST NEW STRATEGYΜετοχικό Εςωτερικοφ» Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUMΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" και "ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " από Α/Κ "ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Διαχείριςησ Διαθεςίμων" από Α/Κ "GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term, 4: Ημερομηνία ςυγχώνευςησ με τa ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικοφ και ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM Μετοχικό : 20/12/2013 Πθγι: Alpha Trust 10

11 Σηόσοι και Πποοπηικέρ θ Alpha Trust πετυχαίνει για τρίτθ ςυνεχι χρονιά να αναπτυχκεί ςτθν Ελλθνικι αγορά και παραμζνει προςθλωμζνθ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων και των προςδοκιϊν των πελατϊν τθσ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα αξία για τουσ Μετόχουσ τθσ και τθν ευρφτερθ κοινωνία. τόχοσ μασ θ αφξθςθ παραγωγικότθτασ και αποδοτικότθτασ. Εςτιάηουμε ςε ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά προγράμματα και επαγγελματικά ταμεία. Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ για τουσ μετόχουσ. 11

12 Εξςπηπέηηζη Μεηόσων H Alpha Trust Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ειςθγμζνθ ςτθν εναλλακτικι αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν από τθν 1θ Αυγοφςτου, 2008 με κωδικό μετοχισ ςτο ΟΑΗ ΑΣΡΑΣ, ςτο Reuters ATRSr.AT και ςτο Bloomberg ATRUST GA Τπεφκυνοσ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων είναι θ κα Κωνςταντίνα Γκανζτςου με τθν οποία μπορείτε να επικοινωνιςετε ωσ ακολοφκωσ: Σθλζφωνο: (210) Διεφκυνςθ: ΣΑΣΟΙΟΤ 21, , ΚΗΦΙΙΑ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σατοΐου21, Κθφιςιά , Σθλζφωνο Επικοινωνίασ: , Fax: , url:www.alphatrust.gr, Α.Φ.Μ ΔΟΤ ΦΑΕ Ακθνϊν, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράσ 24/669/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΔΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» Πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣIΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΑΠΟ 27/07/2010 ΕΚΘΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Δημιουργώντασ μια Κοινωνική υνεταιριςτική Επιχείρηςη «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με κοινωνικό ςκοπό και διακζτει εκ του νόμου τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν > Αγορά Επιταγϊν Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου > Αςφαλιςτικοί Φορείσ > Επιμελθτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα