Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS"

Transcript

1 DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική στήνουν, συχνά, µπροστά µας να α νιγµα. Λιτανεύουν τήν ε τυχία, στά µονοπάτια τ ς φαντασµαγορικ ς προβολ ς καί το κοινωνικο θορύβου, Καί, προσδόκητα, πιστρατεύουν, γιά πίλογο, να ρέκβιεµ µοναξι ς καί πελπισίας. Φωτίζουν τήν καταξίωση καί τήν πάνδηµη ναγνώριση τ ν προνοµιούχων τ ς κσυγχρονιστικ ς πτέρυγας το κοινωνικο χώρου καί τ µεγαλε α τ ν τιµηµένων πάλξεων. Καί, µέσως µετά, φήνουν νά πλωθε τό σκότος τ ς καταθλιπτικ ς µοναξι ς στίς καταλη κτικές σελίδες τ ν βιογραφικ ν φηγηµάτων τους. Ο δοξασµένοι, ποµένουν λησµονηµένοι. Ο φωτεινοί στέρες, βιώνουν τό λυκόφως το βίου τους µέσα στή σκιά τ ς περιφρό - νησης. Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, γιά προ σωπικότητες, πού τό πέρασµά τους δέν ε ναι θόρυβος χνός καί σιωπηλός βηµατισµός στήν πολύβουη πιάτσα. Ε ναι στραπή προνοµιακ ς καί

2 2 δυναµικ ς ντό τητας. Ε τε γιατί, µέ κάθε τους κίνηση, πιβεβαιώνουν τόν περαυξηµένο δείκτη τ ς νοη µοσύνης τους καί τ ς πνευµατικ ς τους, παρξιακ ς καλλιέργειας. Ε τε γιατί, µέ τόν µύθητο πλο του τους, προσηµειώνουν ποθήκη καταξίωσης καί στίασης, κατ πολειστικότητα, τ ν προβολέων το κοινο θαυµασµο στό πρόσωπό τους καί στά βίτσια τους. Ολοι α τοί βιογραφο νται, ς µοντέλα ζω ς, µέ τή σφραγίδα το κσυγ - χρονισµο καί τ ς πρωτοτυπίας. Καί κάθε τους κίνηση περνάει στήν πικαιρότητα, σάν στορική σελίδα προορισµένη γιά πικύρωση καί διάσωση. Τί γίνεται, µως, ταν τά χρόνια περνο ν καί τά µοντέλα τ ν πολλ ν χαρισµάτων καί το µετρου πλούτου φτάνουν στό φθινοπωρινό φυλλορρόηµα, στήν ξάντληση τ ν κοιτασµάτων το δυναµισµο τους, στήν πόσυρση πό τή λαµπροστολισµένη σκηνή τ ς προβολ ς καί το χηρο χειροκροτήµατος; Ο καταγρα - φές, πού διαµορφώνουν τήν κοινή µας µπειρία, ε ναι τραγικές, λλά δυσώπητα καί πόλυτα πειστικές. Ο νθρωποι τ ς φανταχτερ ς διαφήµισης καί τ ς µετρης κοινωνικ ς προβολ ς περνο ν στήν φάνεια, στή λησµοσύνη καί στήν γκατάλειψη. έν τούς θυµο νται ο φίλοι. έν τούς ναζητο ν ο θαυµαστές. έν τούς καλο ν σέ συνέντευξη ο δηµοσιογράφοι. Κάπου, σέ κάποια κρη µι ς σύγχρονης µαµούθ πολιτείας, σέ κάποιο µοναχικό καταφύγιο τ ς ξεχασµένης καί γκαταλειµµένης δόξας, ο κορυφα οι τ ς κοινωνικ ς προβολ ς σπρώχνουν στά ρµάρια τ ς λησµοσύνης τίς ζεστές χειραψίες καί τίς τιµη τικές διακρίσεις καί φήνονται στήν παγερή συνάντηση µέ τήν νηµποριά καί µέ τό θάνατο. Ποιός µπορε νά γγράψει α τή τήν νατροπή, ς φυσιολογική καί θετική ξέλιξη το νθρώπινου βίου; Ποιός βρίσκει τήν τόλµη νά χαρακτηρίσει τίς πολύπλοκες κοινωνικές διασυνδέσεις καί τά τρανταχτά ξεφαντώµατα τ ν νεανικ ν καί τ ν ριµων χρόνων, ς γνήσια, καθαρή καί ψογη συναδέλφωση µέ τούς συνοδοιπόρους τ ς στορικ ς περιπλάνησης καί ς στήσιµο πυλώνων γαπητικ ς προσέγγισης καί κοινωνίας, καν ς νά παλύνει καί νά θεραπεύσει τή βαρυθυµία καί τήν πογοήτευση τ ς γεροντικ ς κάµψης; έν µπορ νά ξέρω πόσοι πό σ ς γγίξατε τό φαινόµενο-α νιγµα. ν σ ς βασάνισε τό ρώτηµα. Καί ν φτάσατε στό ξέφωτο τ ς δέσµευτης, ρευνητικ ς κρίσης, στε νά διακρίνετε, χωρίς πιρροές καί ε σηγήσεις φτην ς κουλτουριάρι κης διαλεκτικ ς, τίς α τίες τ ς πόσυρσης τ ν παλι ν, καρ-

3 3 ε γµα γραφ ς έ κρίσιµη καµπή καί σέ πι - κίνδυνη στροφή γεσία τ ς κκλησίας τ ς λλάδος. Πρόεδρος τ ς γιο πνευ - µατικ ς Συνοδικ ς µήγυ - ρης, δέν ποψιάζεται κάν τήν κρισι - µότητα τ ν καιρ ν καί δέ συνει δη - τοποιε τή διάσταση τ ς ποστολ ς του. Στήν κρη το γηπέδου τ ν τραγικ ν συγκρούσεων καί τ ν - ναπάντητων προβληµατισµ ν καί σέ κατάσταση καθολικ ς σύγχυ - σης, παίζει τό παιχνίδι τ ς σκοτει - ν ς ντρι γκας. έν ε ναι σέ θέση νά σκήσει νοι χτό διάλογο καί χαρι - σµατική διαφάνεια. Θο λώνει- συν - αίσθητα σκόπιµα -τόν κκλησια - στικό ρίζοντα µέ τήν α νιγµατική σιωπή του. Καί διακινε, πογείως, τίς ποπτες συναλλαγές του. διακ ν φίλων καί πιστ ν συνεργατ ν πό τήν κάµαρα το χτεσινο ε δώλου καί σηµερινο νθρώπινου πολείµµατος. Εγώ θά καταστρώσω µπροστά σας τήν προσωπική µου µπειρία καί τήν καταληκτική µου ποψη. συναδέλφωση καί µαζοποίηση, πού τίς βλέπουµε νά κδηλώνονται, συγκράτητα, κατά τίς µέρες το νεανικο ξεφαντώµατος καί ο ζεστές χειραψίες καί τιµητικές προσφωνήσεις, πού σκηνοθετο νται, πικοινωνιακά, κατά τίς περιόδους τ ς προσωπικ ς, πιστηµονικ ς, πολιτικ ς καί παγγελµατικ ς ναρρίχησης, δέν ε ναι διασύνδεση καί κοινωνία πάρξεων. έν ε ναι χτύπος καρδι ς. έν ε ναι κατάθεση σεβασµο καί γάπης στή φίλη προσωπικότητα. λαφρός νεµος διαφοροποιηµένων συµφερόντων λλάζει τό κλίµα. ιαγράφει τό νδιαφέρον. Σβήνει τήν κτίµηση. Καί διακόπτει τό φιλικό διάλογο. Πλούσιος σαλευόµενος στηρίζεται πό φίλων, ταπεινός δέ πεσών προσαπωθε ται πό φίλων ( πλούσιος, ταν κλονιστε, στηρίζεται πό τούς φίλους. ταπεινός καί σηµος, ν πέσει, σπρώχνεται καί πω θε ται πό τούς φίλους) (Σοφία Σειράχ 13, 21).

4 4 Ο Συνεπίσκοποί του, ο θεσµικά συνδιάκονοι καί συνυπεύθυνοι στό λειτούργηµα τ ς Συνοδικ ς πηδαλιουχίας τ ς κκλησίας, διακινο νται καί διασκέπτονται σέ κλίµα λεγχόµενης σύγχυσης. Ο τιτλο χοι το «κλάµπ», ποδεκτοί στήν «α λή» του, πικαλύπτουν, µεθοδικά, τούς χετούς καί πιβρα - βεύουν τή φίλη συδοσία. Ο λιτανευτές τ ς κοίµητης συνείδησης, το «φθιτου» Πατερικο θησαυ - ρίσµατος καί το καµατου ποι - µαντικο µό χθου, βηµατίζουν σέ - πόσταση θιµοτυπικ ς ψυχρότη - τας καί σέ παξιωτική ποµόνωση. Τό «κλάµπ» δραστηριοποιε ται, σχεδιάζει, συνεννοε ται, ποφασί - ζει, βάζει τή σφραγίδα του στήν πίκαιρη κκλησιαστική παρέµβαση. Ο «πωθηµένοι» κόµα καί ν διαµαρτυρηθο ν, δέν τούς πιτρέπεται νά ξεστρατίσουν ξω πό τό πλέγµα τ ς ποµόνωσης. Πέρασαν δυό-συναπτά-χρόνια, πό τότε, πού κοίµητος νο - σταλγός το ρχιεπι σκοπικο θρόνου ερώνυµος νέβηκε τά σκαλοπάτια τ ς πρώτης τιµ ς, το δοξα - στικο πο λυ χρονισµο καί τ ς βαρει ς ε θύνης. Καί καταγραφή στήν ερή στορική βίβλο το δικο του ργανωτικο καί ποιµαντικο µόχθου δέν σβησε τό µελάνωµα τ ς πραξίας. Ο-Ο-Ο Στίς 18 εκεµβρίου το 2009, κατά τήν κτα κτη, µονοήµερη συνεδρίαση τ ς ερ ς Συνόδου τ ς ε - ραρχίας τ ς κκλησίας τ ς λλάδος, νηµέρωσε τό Σ µα γιά τό διάλογο, πού ε χε µέ τόν πρωθυπουρ - γό. Καί γνωστοποίησε τήν κοινή τους πόφαση, νά προχωρήσουν στή συγκρότηση µεικτ ν πιτροπ ν, γιά τήν πεξ εργασία µι ς σειρ ς κ - κρεµ ν θεµάτων, πού ναφέρον - ται στίς σχέσεις Κράτους- κ κλη - σίας. Στό πλαίσιο α τ ν τ ν να - κοινώσεών του, σά νά φυπνί στη - κε πό λήθαργο, κατάθεσε στή Συν - οδική λοµέλεια τήν ποψη, τι πρέπει νά ντιµετωπιστε, µέ σο - βαρότητα, τρόπος τ ς νάδει ξης τ ν νέων Μητροπολιτ ν καί πι - σκόπων. Ε πε: «Θά πρέπει, κατά τήν ποψίν µου πάντοτε, τήν πρόσκλησίν µας α τήν γιά διάλογο νά τήν κλάβουµε καί σάν ε καιρία ξέτασης τ ς σωτερικ ς κατάστασης τ ς κκλησιαστικ ς µας διοικήσεως καί ποιµαντικ ς, ς καί φορµή ντιµετώπισης πολλ ν προβληµάτων µας καί δι ε - ξόδων, πού χουν συσσωρευθε πί δεκαετίες καί δηµιουργο ν πολλές φορές ε τελιστικά φαινόµενα. Ε ναι νάγκη νά ξετασθο ν καί νά ντιµετωπισθο ν µε σύνεση, ντικειµενικότητα καί ε λικρίνεια λάθη καί στοχίες το παρελθόντος πού πιτέλεσίς τους συνεχίζει νά πιδρ ρνητικά στήν πορεία τ ς σηµεριν ς κκλησιαστικ ς πραγµατικότητος µέ τήν δηµιουργία σι δηρ ν γκυλώ - σεων...

5 5 α. Ε ναι νάγκη λλαγ ς το τρόπου κλογ ς τ ν ρχιερέων καί τ ς πλήρωσης τ ν κεν ν ρχιερατικ ν δρ ν. στορία το θέµατος α το χει δηµιουργήσει πολλά δεινά καί περιπέτειες στό χ ρο µας. Ε ναι καιρός πιά νά ντιληφθο µε τι ε ναι λλο πράγµα ξουσία καί λλο ιακονία». τσι θεσε ρχιεπίσκοπος ερώ νυµος τό µεγάλο πρόβληµα, σωστότερα, τήν νίατη πληγή τ ς προβολ ς στούς ρχιερατικούς θρό - νους νώριµων ρασοφόρων προ - σώπων, πού συνοδεύονται µέ τό στίγµα τ ς προ δοσίας το κκλη - σιαστικο θους. υό λόκληρα χρόνια στήν προεδρική καρέκλα, δέν νοιξε νώπιόν της, στό τραπέζι τ ν Συνοδικ ν Συνεδριάσεων, τό φάκελλο τ ς πιλογ ς καί τ ς χειροτονίας τ ν νέων Μητρο πολιτ ν. Τόν νοιξε, ταν πέρασε πό τό Μέγαρο Μαξίµου καί κουβέντιασε µέ τόν πρωθυπουργό. Τότε θυµήθηκε τά «δεινά», πού χει προκαλέσει µακρά στορία τ ν κακ ν, τ ν χείριστων πιλογ ν, φορτική καί νο - χη καλλιέργεια τ ν «θερµοκηπίων τ ς θλιότητας» ( πως τά χαρακτή - ρισε µακαριστός ρχιε πίσκοπος Χριστόδουλος) καί περφόρτωση τ ς κκλησίας τ ς λλάδος µέ «φιλοχρήµατους» καί µέ «φιλήδονους» σφετεριστές το πισκοπικο χαρίσµατος. Ο-Ο-Ο σάφεια τ ς διατύπωσης το πιτα κτικο α τήµατος τ ς πο - χ ς, γιά λλαγή τρόπου κλογ ς τ ν ρχιερέων καί πόµνησή του κατά τήν παρουσίαση το θεµατικο πακέτου, πού καταρτίστηκε, ς πλαίσιο διαλόγου καί συµφωνι ν µέ τήν Κρατική ξουσία, προκαλο ν τήν ντύπωση, τι τό θέµα, ς κοινο νδιαφέροντος, συζητή - θηκε κατά τή συνάντηση στό πρω - θυπουργικό γραφε ο καί ντά χτηκε στήν ντζέντα το διαλόγου κκλη - σίας και Πολιτείας. ν π ρξε µιά τέτοια πρόθεση καί νας τέτοιος σχεδιασµός, σηµει στε: λάθος. Μέ τή διασύνδεση Κράτους καί κκλη σίας, πού πάρχει α τή τή στιγµή, ο κλογές τ ν ρχιερέων καί προσδιορισµός τ ν δικαιωµάτων τους, µέσα στό status τ ς κοσµικ ς ξουσίας καί τ ν ρ- µοδιοτήτων τους καθορίζονται µέ τό ε δικό Νοµοθέτηµα, πού ε ναι Καταστατικός Χάρτης τ ς κκλη - σίας τ ς λλάδος. Ψηφίστηκε σχετικά πρόσφατα, τό Καί παρό - λη τή συντοµία του, καλύπτει λες τίς πτυχές τ ν πλαισίων το πι - σκοπικο ξιώ µατος. Μιά νέα συζήτηση, δέν πρόκειται νά προσθέσει τίποτα τό θε - τικό. Μέ δεδοµένο τόν θεϊστικό - νεµο, πού πνέει, το το τόν καιρό, στά παζάρια τ ς νεωτερικότητας καί πού χει ναστατώσει καί τά δρανα το Κοινοβουλίου, τό πιό πιθανό ε ναι νά ρεθιστο ν τά πύ - λωτα στόµατα καί νά ναµασή-

6 6 σουν λα τά «φιλήδονα» καί «φιλοχρήµατα» δεσποτικά σενάρια. λλαγή το τρόπου κλογ ς τ ν πισκόπων ε ναι πόθεση πρώτης νάγκης. λλά βαρύνει, ξ λοκλήρου, τούς Συνοδικούς συνέ - δρους, πού µέ τήν ψ φο τους, τή µελε τηµένη τήν πιπόλαιη, νεβάζουν καταβαραθρώνουν τό χαρισµατικό διοικητικό Σ µα τ ς κ - κλησίας. ταν ο κλέκτορες Μητροπολίτες, ο ταγµένοι στήν νανέ - ωση το νώτατου ιοι κητικο Σώ - µατος τ ς κκλησίας, δέν πω θο ν τούς κόλακες καί τούς στιγµατι - σµένους, πού πολιορκο ν τόν Μη - τροπολιτικό τους Ο κο καί προσ - φέ ρουν «φειδ ς καί ειδ ς» τίς ξυπηρετήσεις τους, ταν δέν να - ζητο ν τούς ριστους, πού διακονο ν ταπεινά καί διακριτικά, δίχως κινήσεις α τοπροβολ ς καί δίχως δαφια ες µετάνοιες, συνοδευµένες µέ τή ζητειανιά τ ς ψήφου, ποιοτική καί χαρισµατική στάθµη τ ς κκλησιαστικ ς γεσίας ποβαθµίζεται πικίνδυνα καί, ντί γιά τήν ναγνώριση καί τό σεβασµό, προκαλο ν τήν πώθηση καί τήν περιφρόνηση. ταν, πιστοί στίς ποστο - λικές προδιαγραφές καί στήν πρα - κτική τ ν φωτισµένων Πατέρων µας, ναζητο ν καί πιλέγουν «ν - δρας µαρτυρουµένους, πλήρεις πνεύ - µατος γίου καί σοφίας» (Πράξ. στ 3), νάδειξή τους πρα γµατώνεται ς δυναµική συνέχεια τ ς Πεντηκοστ ς καί κκλησία στελε - χώνεται µέ φωτισµένους Πατέρες καί Ποιµένες. Ο-Ο-Ο Μπορε σηµερινός ρχιεπί - σκοπος ερώνυµος νά τολµήσει α τό τόν θλο; Μπορε νά στρέψει καί νά καθηλώσει τό τιµόνι το νδιαφέροντός του στούς λίγους, στούς κλε κτούς καί γνοηµένους; Μπορε νά µπνεύσει καί στούς φίλους του Μητροπολίτες, τούς προ σανατολισµένους, πα ξιωτι - κά, στά φτηνά καί µαρτωλά κρι - τήρια τ ς κοσµικότητας, νά ρουν τήν κτίµησή τους καί τό θαυµασµό τους πό τήν ναιδέστατη κκλησιαστική θοποιϊα καί νά τήν κατευθύνουν κε, πού ναβλύζει τό ρωµα τ ς πιστότητας στό Πρό - σωπο το Κυρίου µας ησο Χριστο καί καίγεται τό θυµίαµα τ ς λόψυχης, νυστερόβουλης προσφορ ς καί τ ς θυσιαστικ ς διακονίας; Θά σ ς α φνιδιάσω, µέ α τό, πού θά σ ς π. λλά δέ δικαιο µαι νά σιωπήσω. σηµερινός ρχιε - πίσκοπος δέν ε ναι σέ θέση νά προ - γραµµατίσει καί νά µπνεύσει α τή τή στρο φή. Γιατί ε ναι διος µέ - ρος το προβλήµατος. Κινήθηκε, λα του τά χρόνια στίς τρο χιές τ ν µυστικ ν διαβουλεύσεων καί τ ς ντρι γκας. Καί διακινε ται στήν κ - κλησιαστική πικαιρότητα, ς νας πό τούς περισσότερο σκηµένους µαέστρους τ ς σκοτειν ς δια - πλοκ ς.

7 7 Τά στοιχε α, πού δικαιώνουν α τή τήν κτίµηση, δέν ε ναι λίγα. πιλέγω καί καταθέτω µιά µόνη σειρά περιστατικ ν, πού συνθέτουν σελίδες τ ς σύγχρονης τραγικότητας. σηµερινός ρχιεπίσκοπος ερώνυ µος, πού κόπτεται καί γωνι γιά τήν λλαγή το τρόπου νάδειξης τ ν νέων Ποιµένων τ ς κ - κλησίας, ε ναι νας πό τούς ρχιερε ς, πού ψήφισαν τή µετάθεση το Παντελεήµονα Μπεζενίτη πό τή Ζάκυνθο στήν ττική. Μπεζενίτης ταν µέλος τ ς µάδας τ ν «κκλησιαστικ ν ρώ - ων»(!!!), πού ρέθιζαν κλ ρο καί λαό καί προκαλο σαν τά περισσότερα σχόλια καί τίς πιό ντονες ντιδράσεις. Συνοµήλικος µέ τόν Μπεζενί - τη κ. ερώνυµος, τά γνώριζε λα α τά. Τή διαδροµή το Πανελεήµονα, τίς διαιτερότητές του καί τούς στόχους του. Καί ξερε, τι µακαριστός Χρυσόστοµος (Γιαλούρης), ψογος καί δυναµικός κκλη - σιαστικός λειτουργός, µόλις χειρο - τονήθηκε Μη τροπολίτης Χίου καί νέλαβε τά ποιµαντικά του καθήκοντα, φαίρεσε τί διακόνηµα το εροκήρυκα πό τόν Μπεζενίτη καί τόν διωξε ριστικά πό τή Μητρόπολη τ ς Χίου. Γνώριζε, πίσης, γκάρδιος φίλος το Μπεζενίτη καί σηµερινός προκαθήµενος ερώνυµος, καί τή µετέπειτα διαδροµή του καί λες τ ς στορίες, πού κυκλοφορο σαν στούς διαδρόµους τ ς ερ ς Συνόδου. Παράλληλα, ταν νηµερωµένος γιά τήν τροπή, πού π ραν ο κκλησιαστικές ξελίξεις, µετά τήν νάρρηση το Σεραφείµ στόν ρ - χιεπισκοπικό θρόνο. Τή βίαιη πο- µάκρυνση τ ν δώδεκα Μητροπολιτ ν πό τίς Μητροπόλεις τους, χωρίς νά δικαστο ν καί χωρίς νά πολογηθο ν. Καί τίς ποφάσεις τ ν Τµηµάτων καί τ ς λοµέλειας το νώτατου ιοικητικο ικα - στηρίου τ ς Χώρας µας, το Συµ - βουλίου τ ς πικρατείας, πού δικαίωναν πλήρως τούς Μητροπο - λίτες καί πού τούς να γνώριζαν ς νόµιµους καί κανονικούς καί «ν νεργεί» Ποιµένες τ ν Μητροπόλεών τους. Τά γνώριζε λα α τά κ. ερώνυµος, κατά τό 1994, ταν τολ - µο σε νά δωρήσει τήν ψ φο τ ς µπιστοσύνης του καί τ ς ναγνώ - ρισής του στόν Μπεζενίτη, στόν πίσκοπο, πού το ρχόταν «στε - νή» καί «φτωχή» Μητρόπολη Ζα - κύνθου καί πάσκιζε νά χου φτώσει τό µπεζαχτά τ ς Μητρόπολης ττι - κ ς. Καί ν τά γνώριζε, δέ δίστασε νά τόν ψηφίσει καί νά το νοίξει τό δρόµο γιά τά µεγάλα κατορθώ - µατά του(!!!). Καί µή νοµίσετε, πώς περιορί - στη κε στή δωρεά τ ς προσωπι κ ς του ψήφου. Κατά τήν περίοδο τ ν προεκλογικ ν, σκοτειν ν καί µι - σκοτειν ν διαβουλεύσεων, γήθηκε µι ς προσπάθειας, νά πείσει καί

8 8 λλους Συνοδικούς ψηφοφόρους, κόµα καί πρεσβύτερους κατά τήν ρχιερωσύνη, νά ψηφίσουν τόν Μπεζενίτη, τουλάχιστον, νά µή φέρουν µπόδια στή µετάθεσή του πό τή Ζάκυνθο στήν ττική. Γιατί νάλαβε λες α τές τίς πρωτοβουλίες κ. ερώνυµος; Γιατί δέ διαφύλαξε τό προ σωπικό του κύρος; Γιατί δέν πολόγισε τόν νδε - χόµενο διασυρµό λόκληρης τ ς εραρ χίας; Γιατί δέν προσµέτρησε καί δέ φοβήθηκε τή ν καταλυτική ζηµιά, πού θά προκαλο σε πο λυ - διαφήµιση τ ς ε δικ ς κονκάρδας το Μπεζενίτη, ταν θά νέµιζε στά προάστια τ ς πρωτεύουσας; Α τά τά «γιατί» παραµένουν γιά τούς πολλούς, γι α τούς, πού παρακολουθο ν «µακρόθεν» τά κλησιαστικά δρώµενα, ναπάντητα ρωτήµατα. λλά ξ σου ναπάντητο παραµένει καί τό ρώτηµα, γιατί δέν πολόγισε τό νδεχόµενο τ ς κατασπίλωσης το δικο του νό- µατος καί τήν ποβάθµιση το δικο του πισκοπικο κύρους. Α τό ε ναι τό α νιγµα, πού χει καταγρα - φε στίς νήσυχες συνειδήσεις καί στίς πληγωµένες καρδιές χι µόνο τ ς τότε, περιορισµένης, ποίµνης του, λλά λό κληρης τ ς λληνικ ς κκλησίας. Καί παραµένει ναπάντητο καί νοχλητικό. Ο-Ο-Ο τωρινή ναφορά µου (µετά πό δεκάξι λόκληρα χρόνια) στήν ψ φο το ερώ νυµου, πού κατατέθηκε γιά τή µετάθεση το Μπεζενίτη πό τή Ζάκυνθο στήν ττική καί πόµνηση, κ µέρους µου, ντοκουµέντων, σχετικ ν µέ τήν ε - ρύτερη ποστήριξη το φίλου του, δέν ποσκοπο ν στήν κάλυψη τ ς στορι κ ς µας περιέργειας. Ε ναι πίκληση διασταυ ρωµένων µπειρι ν. ιατύπωση λεγµένης καί ζυγισµένης ποψης. Καί πρότασης στό κατατεθειµένο α τηµα τ ς λ - λαγ ς το τρόπου νάδειξης τ ν νέων ρχιερέων. Καί, γιά νά χουν ο γαπητοί να γν στες µου πληρέστερη νη - µέρωση, σχετική µέ τίς σκοπιµότη - τες, τούς σχεδιασµούς καί τίς ν - τρι γκες, πού διασταυρώνονται, δια πλέκονται ντιµάχονται µέσα στό µέλαθρο τ ς Συνοδικ ς διαβού - λευσης, θά προχωρήσω στό τόλ - µηµα, νά στορήσω καί τίς ντί - στοιχες, ντε λ ς πόγειες διαδρο- µές, πού δήγησαν στήν «τιµητική προσφορά τ ς ψήφου» καί, στήν ντί στοιχη, ε σπραξη τ ς ποθητ ς φέ λειας. Ο-Ο-Ο 1. Τό πρ το σενάριο. Κατά τό χρονικό ριο, πού δωρήθηκε ψ - φος στόν Παντελεήµονα Μπεζενί - τη, τότε ρχιεπίσκοπος Σερα φείµ ε χε συµπληρώσει ε κοσαετία λό - κληρη στόν ρχιεπισκοπικό θρόνο. Τά µηνύµατα φερ ναν τήν σµή τ ς λλαγ ς. Τρε ς ο Μητροπολίτες, πού δέ δίστασαν νά κδηλωθο ν ς πίδοξοι διάδοχοι. Βόλου Χρι - στόδουλος, Θηβ ν ερώνυµος καί λεξανδρουπόλεως νθιµος.

9 9 ρχισαν νά συγκρο το ν τά πιτε - λε α τ ς προπαρα σκευ ς, νά µε - τρο ν τούς κλέκτο ρες, νά µοιράζουν τά κουκιά. Μοναχικός δρο- µέας στή διαδροµή πό τή Μονή Πεντέλης πρός τήν ρχιεπισκοπική καθέδρα τ ς δο γίας Φιλο θέης, τότε γούµενος, πί σκοπος ωδώνης Χρυσόστοµος. Ε χε ξα - σφαλισµένη τήν ε νοια το Σερα - φείµ, λλά το λειπε τό κύρος το µη τροπολιτικο τίτλου. ταν - πλ ς βοηθός πίσκοπος. Γιά τό λόγο α τό, σήκωσε πανιά µέ προορισµό τή Μητρόπολη τ ς ττικ ς. πό τό φαλτήριο α τό, µέ να πήδηµα, θά κατακτο σε νετα τόν ρχιεπισκοπικό θρόνο. µοσπονδία τ ν τρι ν φί - λων καί, ταυτόχρονα, ντιπάλων, λεκτρίστηκε καί πεσε µέ λη της τή δύναµη στόν γώνα. Στόχος της, νά κλείσει πόρτα τ ς Μητρόπο - λης ττικ ς γιά τόν πίσκοπο ω - δώνης. Καί, φυσικά, νά ποκλειστε τό νδεχόµενο τ ς µεταπή δησής του στόν πίζηλο θρόνο τ ς πρωτεύουσας. Α τή παρεµβολή το τέταρτου δροµέα κανε τούς τρε ς νά συνασπιστο ν καί νά συντονίσουν τά ργανά τους στό διο σύνθη µα. Μπεζενίτης νά ρθε στήν ττική καί ωδώνης νά µείνει στήν γου - µενική του θέση. ερώνυµος τρεξε, σήµανε συναγερµό, πογράµµισε τόν κίν - δυνο καί, που µπορο σε καί σο µπορο σε, πρόβαλε ς µοναδικό, ξιο καί κανό ποψήφιο γιά τήν ττική, τόν Ζακύν θου Παντελεήµονα. Χριστόδουλος, ντροµος, τήν παραµονή τ ς κλογ ς, κάλεσε σέ διάσκεψη ρκετούς πό τούς πρεσβύτερους Μητροπολίτες καί γω - νίστηκε νά τούς ξαπατήσει καί νά τούς προσαρτήσει στήν µάδα του, λέγοντας τι µέ τήν νάδειξη το Μπεζενίτη σέ Μητροπολίτη ττι - κ ς νοίγει δρόµος γιά τή θεραπεία τ ς χρόνιας πληγ ς, τ ς βί - αιης ποµάκρυνσης τ ν δώδεκα Μητροπολιτ ν πό τούς θρόνους τους. Καί τήν πόµενη µέρα, καθώς βρισκόταν στό ριο τ ς βεβαιό - τητας καί τ ς γωνίας, τόλµησε τό παράτολµο. Πλαστογράφησε ψη - φοδέλτια, γράφοντας τό νοµα το Μπεζενίτη καί τά ρριξε στήν κάλπη. πλαστογραφία του α τή γι - νε µέσως ντι ληπτή. διότυπος γραφικός χαρακτήρας το πλαστογράφου ρχιερέα τήν ποκάλυψε. ργότερα, ταν πόθεση νατέ - θηκε στή ικαιοσύνη, ζητήθηκε ξέταση καί πό πιστήµονες γραφο - λόγους. Καί α τοί, µέ ε ρύτατη κ - θεσή τους, πιβεβαίωσαν τήν πλαστογραφία. Ο-Ο-Ο 2. Στό χρονικό τ ς προαγωγ ς το Μπεζενίτη γγράφεται, τυχέστατα καί λλη σκοτεινή διεργασία. Μιά σκοπιµότητα, πού πο χρέωσε τούς τρε ς ραστές το ρχιεπι - σκοπικο θρόνου, ν γνοήσουν τίς ποµπές, πού συνόδευαν τό βη - µατισµό του. Νά κλείσουν τά µάτια

10 10 καί τά α τιά στήν ναστάτωση καί τό θόρυβο. Καί, ποβαθµίζοντας α τόβουλα τήν προσωπική τους - ξιοπρέπεια, νά σκύψουν καί νά προ σκυνήσουν καί λλα, βρώµικα, µόφορα. νας πό τούς σχυρούς κ - κλησιαστικούς παράγοντες τ ς περιόδου κείνης ταν Μητροπο - λίτης τ ς Κορίνθου Παντελεήµονας. νάστηµα το λλοτε Μητροπο - λίτη Χίου Παντελεήµονα Φωστίνη. γετικό στέλεχος το γνωστο τά - γµατος, τ ν γνωστ ν κατευ θύν - σεων. Ε χε πό τόν λεγχό του - λους τούς ρχιερε ς, πού υ οθε - το σαν τήν ποιότητα θους το δρυτο το τάγµατος. Καί πέβαλλε, µέ κινήσεις φανερές πόγειες, τό σχέδιο δια πλοκ ς καί τό µηχανισµό διαχείρισης, πού ξυπηρετο - σαν τά προσωπικά του συµφέροντα καί τά α τήµατα τ ν συνοδοι - πόρων καί δορυφόρων του. Παντελεήµων Μπεζενίτης ταν να πό τά πολυαγαπηµένα παιδιά το Κορίνθου Παντελεή - µονα. τελευτα ος κρίκος το τά - γµατος. Βενιαµίν τ ς γνωστ ς µάδας. Προ σδοκώµενο ταν, νά πρωτοστατήσει Κορύνθου στίς διαπλοκές τ ς προαγωγ ς του. Νά µιλήσει, νά παρακαλέσει, νά πο - σχεθε νταλλάγµατα, γιά νά κανοποιήσει τίς φιλοδοξίες το γα - πηµένου του µικρο δελφο καί νά δεσµεύσει στό ρµα τ ς παρέας του καί τούς θηρευτές τ ς πέρτατης κκλησιαστικ ς ξουσίας. Ο τρε ς νήσυχοι ραστές τ ς ρχιεπισκοπικ ς τιµ ς- καθένας χωριστά καί ο τρε ς µαζί-ε χαν καί α τοί συµφέρον νά νοίξουν δρόµους πικοινωνίας καί συνεννόησης µέ τόν Κορίνθου Παντελεή- µονα. Νά το ποσχεθο ν, ξυπη - ρέτηση στό σχέδιο µετάθεσης το Μπεζενίτη στήν ττική. Καί νά ζη - τήσουν, ς νταποδοτική ξυπη - ρέτηση, τήν πόσχεση συµπαράστασης καί βοήθειας στά δικά τους σχέδια. Πόσο γκάρδια καί πόσο πο - δοτική ταν α τή διαπλοκή, δέ θά µπορέσει κανείς νά τό ξιχνιάσει. κε νο, πού φάνηκε, ε ναι τό ποτέλεσµα τ ς Συνοδικ ς ψηφοφορίας. Καί νοιχτή, φιλική πικοινωνία µέ τόν Κορίνθου, πού κδη - λώθηκε, θερµή καί δυναµική, µετά τήν νάρρηση το Χριστόδουλου στό θρόνο τ ν θην ν, µέ τήν πρω - τότυπη καί πρωτοφανή ε σήγησή του, νά µνηµονεύουν λοι ο Μη - τρο πολίτες τό Χριστόδουλο ς προϊ στάµενό τους. Ο-Ο-Ο Ο µεθοδεύσεις καί ο ξελίξεις, πού προσ πάθησα νά τίς φωτίσω µέ το το, τό µικρό κείµενο, πιστοποιο ν τή φιλοσοφία, τή Θεολογία, τά πισκποπικά ράµατα καί τίς δια κυµάνσεις το θους, πού συνο - δεύουν, µ πνέουν καί προσδιορί - ζουν τά ποιµαντικά νοίγµατα το ρχιεπισκόπου ερώνυµου καί το κύκλου τ ν στεν ν συνεργατ ν του.

11 11 πάρχει κανείς πό σ ς, σοι διαβάσατε, µέ νδιαφέρον καί προσοχή καί ζυγίσατε τό βαρύ στο - ρικό φάκελλο, πού πιστεύει, πώς σηµερινός προκαθήµενος τ ς γιώ - τατης κκλησίας µας ε ναι κανός νά δροµολογήσει «να νέο τρόπο κλογ ς καί νάδειξης τ ν ρχιερέων»; ιαβάζει καί διαγινώσκει, στόν νοιχτό πίνακα τ ν πρω το - βουλι ν του, τή λαχτάρα νά ναζη - τηθο ν ο ριστοι, νά πιφορτι - στο ν µέ τήν ε θύνη τ ς διαποί - µανσης ο «γκρατείας διδάσκαλοι», νά κληθο ν στήν τράπεζα τ ν γιο - πνευµατικ ν Συνοδικ ν διαβουλεύσεων «ο πνευµατικοί α λοί τ ς Θεολογίας», ο κανοί νά κατανικήσουν καί νά φιµώσουν τίς σάλπιγγες τ ς φλύαρης θεϊας καί νά φω - τίσουν τούς ρίζοντες τ ς ποκα - λυµµένης λήθειας καί τά µονοπάτια, πού νυψώνουν πό τή λασπωµένη γ στήν πεντακάθαρη βασιλεία το Θεο ; Μιά φωνή, φωνή, πού δια - τρέχει λό κληρο τό Ε αγγέλιο καί συνοδεύει λόκληρη τήν στορία, τήν περίοδο τ ς γιασµένης Πατερικ ς κκλησιαστικ ς γεσίας καί τήν περίοδο τ ς κτραχηλισµένης φαυλότητας, διαµηνύει σέ λους µας, πώς τό ραµα ε ναι-πρός τό παρόν- νέφικτο. Καί διαίτερα τό διαµηνύει α τό σέ λους µ ς, πού κυ κλώνουµε τό πανάγιο Θυσιαστή - ριο «τ ς ναστασίµου θυσίας πτό- µενοι». Φωνάζει καί µ ς καλε : «Μετανοε τε». Ξεπεράστε τήν α ταρέ - σκειά σας. Σκορπίστε τόν πλο το σας. Γυρίστε τήν πλάτη στή χλιδή καί στή στε ρα ε µάρεια. νο ξτε τό µονοπάτι το Γολγοθά. Καί περπατ στε το. Μέ κόπο. λλά καί µέ χαρά. Καί, µέ τή δύναµη, πού θά πάρετε, καθοδηγε στε τούς νέους βλαστούς στήν ερωσύνη καί στήν ρχιερωσύνη. Γεµ στε τίςν καρδιές σας µέ γίοτητα. Καί, στή συνέχεια, γεµίστε λό κληρη τήν α λή τ ς κκλησίας µας µέ γίους λειτουργούς. Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Dejapemhüleqo Dekt o Ejjkgsiastij r Emglóqysgr Jydij r 2360 Idiojtütgr- Ejd tgr Lgtqopok tgr Attij r ja Lecaq dor MIJODGLOS Die humsg A«k m Attij r Tupocqave o Jymstamt mou SamidÑ Iyamm mym 6, LoswÇto ISSN W

12 12 ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, καί ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Α ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ἑλλαδικ κκλησ α ε ναι Α το κ φαλη κκλησ α. Τ σ στηµα τ ν σχ σεων πο τ συνδ ει µ τ ν λληνικ Πο λιτε α ε ναι «τ ς ν µ κρατο σης Πολιτε ας»,, λλως, «τ ς συναλλη λ ας»,, διαφορετικά, πως θ λετε τ νοµ ζετε. Κατ τ σ στηµα α τ κκλησ α τ ς λλ δος, σκε µ ν λε θερα τ ποιµαντικ κα τ τελετουργικά της καθ κοντα, σ,τι µως φορ στ ς διοικητικές της ρ- µοδι τητες, α τ ς κανον ζονται κα ρυθµ ζονται µ ν µους το λληνικο Κρ τους, ο πο οι προφαν ς κδ δονται µετ π διεργασ ες κα συνενν ηση µ τ ν κκλησιαστικ διο κηση. Ο δυ βασικο ν µοι, πο δι πουν λο α τ τ φ σµα τ ν διοικητικ ν ρµοδιοτ των τ ς κκλησ ας, ε ναι φεν ς Καταστατικός της Χ ρτης (Κ.Χ.Ε. Ε.), πο ος καταρτ σθηκε π τ ν δια τ ν κκλησ α µετ τ µεταπολ τευση κα προωθ θηκε στ συν χεια στ Βουλ πρ ς ψ φιση, κα ε ναι Ν µος 590 το τους 1977 κα φετ ρου Ν µος 5383 /1932 «Περ κκλησιαστικ ν ικαστηρ ων». τελευτα ος α τ ς ν µος σχ ει κα σ - µερα µετ τ ν περ σχ ος του ρητ ναφορ στ ρθ. 44 το Κ.Χ.Ε.Ε. Πρ πει δ δ ν τονισθε τι

13 13 Κ.Χ.Ε.Ε. (ν. 590/1977) πρ τ ς ψη - φ σε ς του π τ Βουλ ε χε σταλε στ Πατριαρχε ο κα τυχε κα τ ς γ κρ σε ς του. λα α τ κιν θηκαν µ σα στ πλα σια τ ν διατ ξεων το ρθ. 3 το Συντ γµατος το τους Στόν διο τ ν Καταστατικ Χ ρ - τη κα συγκεκριµ να στ ν παρ γ. 4 το ρθρου 1 ρ ζεται, πως λλωστε τ θ λησε ( τ δ χθηκε) κα κ - κλησ α, τι λλαδικ κκλησ α, ο Μητροπόλεις κ.. ε ναι Νοµικ Πρ - σωπα ηµοσ ου ικα ου (Ν.Π...). σµευση σοβαρ κα σπουδα α, πο α προδ λως χει κα τ ς συν πει ς της. Μ β ση δ α τ ς τ ς ρυθµ σεις το Σ.τ.Ε. µ π για νοµολο γ α του χαρακτ ρισε το ς Μητροπολ τες ς «ργανα διοικ σεως». Ε δικότερα: Σ,τι φορ στ θ µατα διοικ σεως τ ς κκλησ ας (π - ραν τ ν Ποιµαντικ ν κα Τελετουργικ ν), κκλησιαστικ διο κηση κα γενικ ς ο διοικητικοί της σχηµατισµο θ πρ πει ν φαρµ ζουν το ς ε δικο ς κκλησιαστικο ς ν µους, ς α το χουν ψηφισθε, δηµοσιευθε κα σχ ουν. τυχ ν ντισυνταγµατικ - τητα κα συνεπ ς τ ν σχυρο κ ποιας κ ποιων διατ ξεων ( ν τυχ ν π ρ - χει) θ πρ πει ν κριθε κα ν παγγελθε µ νο π τ δικαστ ρια τ ς λληνικ ς Πολιτε ας, στ πο α, κατ ρητ συνταγµατικ πιταγ, ν κει ποκλειστικ λεγχος τ ς συντα - γµατικ τητας τ ν ν µων. ποµένως λα τ θ µατα κα ε δι κ τερα µετ τ ν κλογ τοπο - θ τηση σ Μητρ πολη το πισκ που, προαγωγική του ξ λιξη, µετ - θεσ του, πως κα λα τ διαδικαστικ ζητ µατα το κκλησιαστικο λ γχου, θ συν τελο νται µετ π τ ρηση τ ς διαδικασ ας κα τ ν πιταγ ν τ ν κειµ νων νοµοθετηµ των κα ε δικ τερα τ ν πα ραπ νω ν µων 590/1977 (Κ.Χ.Ε.Ε.) κα 5383/1932 (Ε..). Κ θε δ παρ κκλιση π α τ ς τ ς νοµοθετικ ς ρυθµ σεις π κειται στ ν λεγχο τ ς λληνικ ς ικαιοσ νης. Ε δικά κδ καση τ ν κανονικ ν παραπτωµ των τ ν Μητροπολιτ ν (κα κ θε Κληρικο ) σαφ ς ρ ζεται, κα στ ς λλες διατ ξεις, λλ κυρ ως στ ρθ. 44 το Κ.Χ.Ε.Ε. κε προβλ πεται κα ρυθµ ζεται κα δια - δικασ α ν πιον τ ν Ε.. σ δυ βα - θµο ς ο σιαστικ ς κρ σης, πρωτοβ - θµιας κα δευτεροβ θµιας. Κα ταν λ µε ο σιαστικ δικαστικ κρ ση ννοο µε πλ ρη ρευνα τ ς κδικαζ µενης π θεσης, κατ τ ν κανονικ, νοµικ κα πραγµατικ β ση. κεί µως πο λλες διατ ξεις τ ν παραπ νω βασικ ν ν µων ρυ - θµ ζουν λλως, κα ξω π τ πλα σια τ ς κκλησιαστικ ς δ κης, συγκεκρι - µ να θ µατα καταστ σεως τ ν κλη - ρικ ν (βλ. κα Μητροπολιτ ν), α τ ς ο ε δικ ς διατ ξεις θ φαρµ ζονται ποχρεωτικ ς π τ ν κκλησ α. Τυχ ν δ ντ θετες ν ργειες παρα-

14 14 λε ψεις τ ς διο κησης τ ς κκλησ ας, κατ παρ βαση α τ ν τ ν διατ ξεων, π γονται κα ποινικ ς συν πειες γι παρ βαση καθ κοντος ( ρθρ. 259 κα 13 Π.Κ.), λλ δηµιουργο νται παρ λληλα κα κυρωτικ ς διαφορ ς στ διοικητικ δικαστ ρια. Κα τ τοιες διαφορ ς χουν πασχολ σει πολλ ς φορ ς τ ν λληνικ ικαιοσ νη, στ ν πο α προσ φυγαν ε τε ο θιγόµενοι ερ ρχες ε τε κα δια κκλησ α ς Ν.Π... Β ΤΟ «ΕΚΚΛΗΤΟΝ» πως τον σθηκε λλαδικ κ κλησ α ε ναι Α τοκ φαλη. Κα κατ τ κρατο ν σ µερα σ στηµα τ ν σχ - σε ν Της µ τ ν λληνικ Πολιτε α, π κειται π λυτα στο ς ν µους το Κρ τους. ν ψει τ ς α τοκεφαλ ας τ ς λλαδικ ς κκλησ ας κα το συστ µατος τ ν σχ σε ν της µ τ ν Πολιτε α, τ πο ο δια σµ νως κα βι στως τ δ χθηκε, τ Πατριαρχε ο δ ν χει τ δυνατ τητα ν προτε νει ν ργειες, πο ε ρ σκονται ξω π τ ς ε δικ ς α τ ς ρυθµ σεις. Ε δικ ς τ ρθρο 44 το ΚΧΕΕ προβλ πει κα ρυθµ ζει σαφ ς τ µοναδικ περ πτωση πο σκε ται κκλητη προσφυγή ν πιον το Πατριαρχε ου. Κα δι ταξη α τ πε - ριορ ζει ποκλειστικ ς τ «κκλητον» σ κε νες ΜΟΝΟ τ ς περιπτ σεις, ο πο ες, µετ τ ν ο σιαστικ κδ καση τ ν κανονικ ν παραπτωµ των κα µετ τ ν τ ρηση τ ς διαδικασ ας τ ς κκλησιαστικ ς δ κης, κατ ληξαν σ ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΗ ΑΠΟ ΦΑ ΣΗ το κ - κλησιαστικο δικαστηρ ου γι καθα - ρεση, ργ α κα κπτωση το κληρικο. Μ λλα λ για τ τε µ νο σκε ται ΠΑΡΑ ΕΚΤΩΣ τ «κκλη τον», - ταν χουµε πρωτοβ θµια κα στ συν χεια δευτεροβ θµια κρ ση Ε.., µ σα στ πλα σια τ ς κκλησιαστικ ς δ κης, πο α καταλ γει σ τελεσ δικη καταδικαστικ π φαση. Σ καµµι λ λη περ πτωση δ ν µπορε τ Πα - τριαρ χε ο ν πιληφθε τ ς κκλητης προσφυγ ς Μητροπολ τη κα κ θε κληρικο. Πρ πει δ ν λεχθε τι πρ το Ν µου 590/1977 (Κ.Χ.Ε.Ε.) τ «κκλητον» σχυε µ νο γι το ς Μη - τρο πολ τες τ ν λεγοµ νων ν ων χωρ ν κα χι κα γι το ς Μητροπολ τες τ ς Α τοκ φαλης λλαδικ ς κκλησ ας. π κταση κα γι το ς τελευτα ους γινε ( γνωστο µ λλον γνωστ π ς) τ πρ τον τ 1977 µ τ νωτ ρω ρθ.44 το Καταστατικο Χ ρτου (ν. 590/1977). Γ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 160 ΤΟΥ ΝΟ ΜΟΥ 5383/1932 Πέραν τ ν σων παραπ νω κτ - θηκαν, τ ρθ. 160 το σχ οντος ( πως δ χεται κα τ Πατριαρχε ο) Ν. 538/1932 ρυθµ ζει µ α λως ξαιρετικ κα ε δικ περ πτωση. Κα ε ναι περ πτωση κε νη, κατ τ ν πο α Μητροπο λ της (κα κ θε κληρικ ς)

15 15 καταδικ σθηκε µετ κλητα π τ ποινικ δικαστ ριο σ βαθµ κακουρ - γ µατος. δ κκλησιαστικ ς νο- µοθ της πιτ σσει τ ν µεση καθα - ρεση το Μητροπολ τη. καθα ρεση α τ ε ναι ξω π τ διαδικασ α τ ς κκλησιαστικ ς δ κης, φο στ διο τ ρθρο 160 ρ ζεται ρητ ς «νευ τ ρας τιν ς διαδικασ ας». Κα π πλ ον πρ ξη α τ δ ν ε ναι πο τ - λεσµα δικαιοδοτικ ς κρ σης Ε.., - φο δ ν προβλ πεται τ ρηση ε δικ ς διαδικασ ας ο τε γ νεται ρευνα τ ς π θεσης κανονικ, νοµικ κα πρα - γµατικ. Ε ναι πλ ς ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΠΙ ΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κα µ - λιστα δ σµιας ν ργειας, πο κδ δεται µ µ νη τ ν τυπικ διαπ στωση τ ς µετ κλητης ποινικ ς καταδ κης γι κακο ργηµα «νευ τ ρας τινος διαδικασ ας». Ε ναι πράξη, πού γίνεται ν συνεχεί τ ς ποινικ ς δίκης, λλά πό τήν κκλησία, διότι τό ποινικό ικαστήριο δέν µπορε νά πιβάλει τήν ποινή τ ςκαθαιρέσεως. Κα πρ ξη α τ, τ ν κδοση τ ς πο ας νοµοθ της πλ ς ναθ τει στ πρωτο - β θµιο Ε.., δ ν ποτελε πωσδ ποτε π φαση Ε.., µ ποτ λεσµα ν µ ν π κειται ο τε σ φεση ο τε πολ περισσ τερο στ ν κκλητη προσφυγ το ρθρ. 44 το Κ.Χ.Ε.Ε., πο α χει ς παρα τητη προϋπ θεση τελε - σ δικη ο σιαστικ π φαση Ε.. Το το χει ς ποτ λεσµα, ν κ - κλησ α δ ν συµµο ρ φωθε µ τ ς πιταγ ς το ρθρ. 160, φεν ς ν προκ ψουν γι το ς πευ θ νους ποινικ ς συν πειες γι παρ βαση καθ κοντος κατ τ ν σχ οντα Ποινικ Κ δικα ( ρθρ. 259 κα 13) κα φετ ρου π θεση ν π κειται στ ν κυρω τικ λεγχο το Σ.τ.Ε. γι παρ λειψη ν µιµης φει - λ µενης δ σµιας ν ργειας. Ο διες ποινικ ς κα διοικητικ ς συν πειες βα - ρ νουν το ς πευ θ νους κα σ περ - πτωση τυχ ν ν κλησης τ ς πιβλη - θε σης καθα ρεσης, φο νακλητικ πρ ξη θ στερε ται προδ λως νοµ µου ρε σµατος. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙ ΑΡ - ΧΕΙΟΥ θ ση δ το Πατριαρχε ου ε ναι µ α κα µοναδικ. Κα ποτελε µο ν δροµο. Στ ν πρ ξη τ ς καθα ρεσης το Μητροπολ τη µ τ διαδικασ α το ρθρ. 160, πο δ ν χουµε χι µ νο τελεσ δικη ο τε κ ν π φαση Ε.. µετ π δικαιοδοτικ κρ ση, τ Πατριαρχε ο δ ν χει καµµι δικαιοδοσ α, καµµι ξουσ α κα καµµι ρµοδι τητα ν πι λη φθε. µ νη κρ ση του πρ πει ν περιορ ζεται στ ν π ρριψη τ ς κκλητης προσφυγ ς ς «τ ποις παραδ κτου». δικαιοδοσ α το Πατριαρχε ου περιορ ζεται π τ ν λληνικ νοµοθεσ α µ νο στ ν περ πτωση το «κκλ του», πως µως α τ ναλυτικ ς προσδιορ σθηκε κατ τ σαφ γραµµατικ διατ πωση κα ναντ ρρητη ρµηνε α τ ν ο κε ων διατ ξεων κα συγκεκριµ να κε νης

16 16 (τ ς µοναδικ ς) το ρθρ το Κ.Χ.Ε.Ε. Το λληνικ Κρ τος δ ν ε ναι ποτ δυνατ ν ν δεχθε παρεµβ σεις κα ποδε ξεις τρ των, σ,τι φορ στ ν σχ κα τ ν φαρµογ τ ν ν µων. Γιατ κ τι τ τοιο θ ποτελο σε παρ δεκτη π µβαση στ ς λειτουργ ες του, τ δικαστικ, τ νοµοθετικ κα τ ν κτελεστικ, κ τι πο δ ν ε ναι πιτρεπτ π τ σχ ον Σ νταγµα. Κα κλε νουµε µ το τη τ ν πι - σ µανση. Τ ρθρο 160 το Ν. 5383/1932, τ πο ο ρ ζει τ ν µεση καθα ρεση σ µ νη τ ν ε δικ κα ξαι - ρε τικ περ πτωση τ ς µετ κλη της ποινι κ ς καταδ κης το Μητροπολ τη γι κακο ργηµα κα τ πο ο πιτ σσει κα θα ρεση α τ ν γ νεται «νευ τ ρας τινός διαδικασ ας» µ πλ διαπιστωτικ διοικητικ πρ ξη δ - σµιας ν ργειας, δ ν προ βλ πει περαι - τ ρω ο τε κδοση π φα σης Ε.. κατ τ διαδικασ α τ ς κ κλησιαστικ ς δ κης, ο τε σκηση κατ µε ζονα λ γο κκλητης προσφυγ ς ν πιον το Πα - τριαρχε ου. Τ «κ κλη τον» νοµοθ - της τ περιορ ζει πο κλειστικ κα µ νο στ ν περ πτωση τ ς παραγ. 2 το ρθρου 44 το Κ.Χ.Ε.Ε., πως σαφ ς πισηµ νθηκε. Κα στ ς ρυθµ σεις α τ ς τ ν κ - κλησιαστικ ν νοµοθετηµ των τ ς λ - ληνικ ς Πολιτε ας δ ν ε ναι πιτρεπτ ς, ο τε παραδεκτ ς, ποδε ξεις κα πο µν σεις.- Σχολιαστ ς G < Eke heqg Pkgqov qgsg> st diad jtuo. Die humsg: el-pliroforisi.gr Ja o Ejd seir <SpoqÇ> st diad jtuo (ciç liç cmyqil a ló t succqavij ôqco toà Lgtqopok tou Attij r ja Lecaq dor Mijodülou) Die humsg: spora.gr

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

θύελλα τ ς σύγχρονης κρίσης

θύελλα τ ς σύγχρονης κρίσης DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 308 1 Σεπτεµβρίου 2011 Τό πολιτιστικό µας ραµα θύελλα τ ς σύγχρονης κρίσης ούτη τήν ρα τ ς στορικ ς νέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Η τέλειωτη, παγκόσµια στορική γγραφή, µέ τό φόρτο το. Τό ρειπωµένο νάκτορο DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Η τέλειωτη, παγκόσµια στορική γγραφή, µέ τό φόρτο το. Τό ρειπωµένο νάκτορο DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 275 16 πριλίου 2010 Τό ρειπωµένο νάκτορο ά µέ στιγµατίζατε καθυστερηµένο θά µέ χαρακτηρίζατε νεδαφικό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τό µάρκετινγκ τ ς λευθερίας

Τό µάρκετινγκ τ ς λευθερίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 298 1 πριλίου 2011 Τό πολιτιστικό µας ὅραµα Τό µάρκετινγκ τ ς λευθερίας λευθερία... Τό πηγα ο ραµα τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα σ α τό τό ζοφερό κλίµα τ ν πάνθρωπων διακρίσεων καί µέ τή. Φ ς στόν στορικό ρίζοντα DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μέσα σ α τό τό ζοφερό κλίµα τ ν πάνθρωπων διακρίσεων καί µέ τή. Φ ς στόν στορικό ρίζοντα DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 289 16 Νοεµβρίου 2010 Φ ς στόν στορικό ρίζοντα ς καλ νά γυρίσουµε, νάστροφα, τά φύλλα τ ς στορίας. Νά

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 280 1 ουλίου 2010 ηµόσιες λλ χι νθρώπινες ρηµατική ποχή µας. Καί, ταυτόχρονα, προβληµατική. Μέ δίψα γιά

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα