Fischer Projection Προβολές Fischer. D-Glucose D-Γλουκόζη CHO. D-Mannose D-Μανόζη CHO CH 2 OH. Right DOWN Προς τα ΚΑΤΩ. Left UP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fischer Projection Προβολές Fischer. D-Glucose D-Γλουκόζη CHO. D-Mannose D-Μανόζη CHO CH 2 OH. Right DOWN Προς τα ΚΑΤΩ. Left UP"

Transcript

1 Carbohydrate Chemistry - Χημεία Υδρογονανθράκων NA019 Themes: Protecting Groups Selective Transformations Neighbouring Group Participation Kinetic & Thermodynamic Control Θέματα Ομάδες Προστασίας Επιλεκτικές Μετατροπές Συμμετοχή Γειτονικής Ομάδας Κινητικός και Θερμοδυναμικός έλεγχος D-Glucose D-Γλουκόζη C Fischer Projection Προβολές Fischer D-Glucose D-Γλουκόζη C D-Mannose D-Μανόζη C C 2 C 2 C 2 Left UP Προς τα ΠΑΝΩ Right DWN Προς τα ΚΑΤΩ Crystallsied in 2 forms - Κρυσταλλώνονται σε 2 μορφές; 1) α-μορφή, mp 146 o C, [α] D 111 o (κρύα Et) 2) β-μορφή, mp o C, [α] D 19 o (ζεστή Πυριδίνη) Either α or β in water give same solution with [α] D 53 ο. Called MUTARTATIN Είτε α ή β στο νερό δίνουν το ίδιο διάλυμμα με [α] D 53 ο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται MUTARTATIN Explanation: cf Rxn of acetaldehyde with Et Et _ Me Et Me emiacetal Et Et Me Acetal Similarly Glucose can react Intramolecularly to give Cyclic emiacetals Ομοίος η Γλυκόζη μπορεί να αντιδράσει Ενδομοριακά για να δώσει Κυκλικές Ημιακετάλες All possible forms exist in water: open chain, furanose, and pyranose. 5 diffeternt molecules! Όλες οι πιθανές μορφές μπορούν να υπάρξουν στο νερό: ανοικτή αλυσίδα,φουρανόζη και πυρανόζη. 5 Πιθανά μόρια! Et

2 Similarly Glucose can react Intramolecularly to give Cyclic emiacetals Ομοίος η Γλυκόζη μπορεί να δράσει Ενδομοριακά για να δώσει Κυκλικές Ημιακετάλες All possible forms exist in water: open chain, furanose, and pyranose. 5 diffeternt molecules! Όλες οι πιθανές μορφές υπάρχουν στο νερό: ανοικτή αλυσίδα, φουρανόζη και πυρανόζη. 5 Διαφορετικά μόρια! NA020 eg. Glucose πχ. Γλυκόζη Aq. Soln Complex Υδ. Διαλ. Περίπλοκο α-d-glucopyranose α-d-γλυκοπυρανόζη Fully Reversible; always gives ve test for aldehyde despite low [C] Πλήρως Αντιστρεπτή. Πάντα δίνει θετικό τεστ για αλδεϋδες παρά τη μικρή [C] 60 % Diastereoisomers Διαστερεοϊσομερη 40 % strain free χωρίς τάση β-d-glucopyranose β-d-γλυκοπυρανόζη Pyran Πυράνιο intramolecular ενδομοριακά Acyclic D-Glucose TRACE only Ακυκλική D-Γλυκόζη μόνο ΙΧΝΗ 2 C C In aq. Soln Spontaneous cyclic hemiacetal formation Αυθόρμητος σχηματισμός κυκλικής ημιακετάλης 2 C α-d-glucofuranose α-d-γλυκοφουρα νόζη Furan Φουράνιο Diastereoisomers Διαστερεοϊσομερή Σ < 1 % 2 C β-d-glucofuranose β-d-γλυκοφουρανόζη The 2 crystalline α and β forms are the two pyranoses. (determined by X-Ray crystallography). Οι 2 κρυσταλλικές μορφές α και β είναι οι δυο πυρανόζες.(χαρακτηρίζονται από κρυσταλλογραφία X-Ray). Carbon 1, which forms the hemiacetals is called the ANMERIC CENTRE. The 2 α and β forms are then reffered to as the ANMERS. Ανθρακάς 1, αυτός που σχηματίζει την ημικετάλη ονομάζεται ΑΝΩΜΕΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Οι μορφές 2α και β αποκαλούνται ΑΝΩΜΕΡΗ.

3 Nomenclature - Ονοματολογία NA021 Classed according to No. of C atoms Ταξινομούνται σύμφωνα με τον αριθμό ατόμων άνθρακα A Triose eg, D () Glyceraldehyde Μια Τριόζη πχ, D () Γλυκεραλδεϊδη C C 2 A Tetrose eg, D (-) Erthyrose Μια τετρόζη πχ, D (-) Ερθυρόζη C C 2 A exose eg, D (-) Glucose Μια Εξόζη πχ, D (-) Γλυκόζη C C 2 Classed According to Terminal functional groups Ταξινόμηση σύμφωνα με τις ακρινές λειτουργικές ομάδες A Aldose eg, D (-) Mannose Μια Αλδόζη πχ, D (-) Μαννόζη C C 2 A Ketose eg, D (-) Fructose Μια Κετόζη πχ, D (-) Φρουκτόζη C 2 C 2

4 PEN CAIN CEMISTRY - ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ NA022 1) xidation of Glucose - Οξείδωση της Γλυκόζης a) KMn 4 & K 2 Cr 2 7 too strong: Complete Degredation to XALIC ACID and C 2 πολύ δυνατά: Πλήρης διάσπαση σε οξαλικό οξύ και C 2 b) Bromine water - SELECTIVE oxidation of aldehyde function to give -NIC ACID. Ketoses are inert and hence this is a diagnostic test. Βρωμιούχο νερό - ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ οξείδωση της αλδεϋδικής ομάδας για να δώσει -ΟΝΙΚΟ ΟΞΥ. Οι Κετόζες είναι αδρανείς και έτσι αυτό είναι διαγνωστικό τεστ. C C 2 C 2 Br 2, 2 γ δ C 2 D - Gluconic Acid D - Γλουκονικό Οξύ Usually isolated as the γ or δ lactone Συνήθως απομονώνεται ως γ ή δ λακτόνη. c) Dilute N 3 oxidises bothe C and terminal C 2 giving dicarboxylic acid (as a lactone) - an -ARIC ACID. Αραιό N 3 οξειδώνει και το C και την ακρινή ομάδα C 2 δίνοντας δικαρβοξυλικό οξύ (σαν μια λακτόνη) - ένα -ΑΡΙΚΟ ΟΞΥ. C C 2 N 3, 2 D - Glucaric Acid D - Γλουκαρικό Οξύ C 2 C 2

5 PEN CAIN CEMISTRY - ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ NA023 2) Reduction of Sugars - Αναγωγή Σακχάρων Reduction of the aldehyde or ketone functions is usually accomplished by Na amalgam / Et or NaB 4 at p 7 Αναγωγή των αλδεϋδικών ή κετονικών ομάδων συνήθως επιτυγχάνεται από αμάλγαμα Νa / Et ή NaB 4 at p 7 D - Glucose D - Γλυκόζη C C 2 NaB 4 p 7 C 2 C 2 D - Glucitol (Sorbitol) D - Γλυκιτόλη (Σορβιτόλη) D - Mannose D - Μαννόζη C C 2 NaB 4 p 7 D - Mannitol D - Μαννιτόλη C 2 C 2 D Fructose D Φρουκτόζη C 2 NaB 4 p 7 D - Mannitol D - Glucitol D - Μαννιτόλη D - Γλυκιτόλη C 2 D - Galactose D - Γαλακτόζη C C 2 NaB 4 p 7 ptically Inactive Galactitol Οπτικά μη ενεργή Γαλακτιτόλη C 2 C 2

6 PEN CAIN CEMISTRY - ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ NA024 3) ydarzone and sazone Formation - Σχηματισμός Υδραζόνης και Οσαζόνης Both Aldoses and Ketoses react with phenyl hydrazine (1 equiv.) to give the expected hydrazone. Οι Αλδόζες και οι Κετόζες αντιδρούν με φαινυλυδραζίνη (1 ισοδύναμο) για να δώσουν την αναμενόμενη υδραζόνη. C NN 2 (1 equiv.) NN C 2 NN 2 (1 equiv.) C 2 NN With XS NN 2 the sugar is oxidised to give a highly crystalline SAZNE Με περίσσεια NN 2 το σάκχαρο οξειδώνεται για να δώσει την υψηλής κρυσταλλικότητας ΟΣΑΖΟΝΗ C or C 2 4) Formation of Thioacetals - Σχηματισμός Θειοκετάλης XS NN 2 D-Glucose and D-Mannose give same sazone D-Γλυκόζη and D-Μαννόζη δίνουν κάποια Οσαζόνη NN NN sazone Οσαζόνη Derivative most used in carbohydrate chemistry when examining chemistry of open chain poly hydroxy compounds Το παράγωγο χρησιμοποιήται κυρίως σε υδρογονανθρακική χημεία όταν εξετάζεται η χημεία ανοικτής αλυσίδας πολυ-υδρόξυ μορίων. C C(SEt) 2 EtS, C 2 C 2

7 5) omologation and Degredation Rxns of Carbohydrates NA025 Αντιδράσεις ομολογοποίησης και υποβάθμιση υδρογονανθράκων The chain length of sugars may be increased (ASCENT of the series) or decreased (DESCENT) Το μήκος της αλυσίδας των σακχάρων μπορεί να αυξηθεί (ΑΝΟΔΟΣ της σειράς) ή να μειωθεί (ΚΑΘΟΔΟΣ) a) Ascent - Kiliani Method Άνοδος - Μέθοδος Kiliani CN ydrolysis C 3 C 3 C, or - CN 3 C C 2 Lactic Acid Λακτικό Οξύ Cyanohydrin - Κυανϋδρίνη Since a new chiral centre is introduced in this rxn 2 (onic) acids are formed as their lactones. Subsequent reduction then gives 2 aldoses Αφού ένα νέο χειρικό κέντρο έχει εισαχθεί σε αυτή την αντίδραση, 2 (ονικά) οξέα σχηματίζονται όπως οι λακτόνες τους. Μετέπειτα αναγωγή δίνει 2 αλδόζες. Such rxns can be used to determine stereochemistry. Τέτοιες αντιδράσεις χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη στερεοχημεία. Eg. D-Arabinose is an aldo pentose Πχ Η D-Αραβινόζη είναι μια άλδο πεντόζη. C (C) 3 C 2 N 3, 2 C 2 (C) 3 C 2 2 optically active D-arabinaric acids formed. Must lack mirror plane. Thus D-arabinose is either A or B: 2 οπτικά ενεργά D-αραβιναρικά οξέα σχηματίστηκαν. Πρέπει να υστερούν από επίπεδο συμμετρίας. Έτσι η D-αραβινόζη είναι ή το Α ή το Β: NB C C 2 A A 1) Ascent 2) N 3, 2 C C 2 B D-arabinose D-αραβινόζη C 2 1) Ascent Kiliani ascent and nitric acid oxidation gives 2 optically active -aric acids. Η άνοδος Kiliani και η οξείδωση νιτρικού οξέως δίνει 2 οπτικά ενεργά -αρικά οξέα. 2) N 3, 2 C 2 ptically ACTIVE Οπτικά ΕΝΕΡΓΟ Therefore D - arabinose must be B Έτσι η D - αραβινόζη πρέπει να είναι η Β C 2 C 2 C 2 (C) 3 C 2 C 2 ptically INACTIVE Οπτικά ΑΝΕΝΕΡΓΟ (C) 3 C 2

8 5) omologation and Degredation Rxns of Carbohydrates Αντιδράσεις Ομολογοποίησης και υποβάθμιση Υδρογονανθράκων NA026 b) Descent - Weerman Method Κάθοδος - Μέθοδος Weerman Modification of ofmann degredation Τροποποίηση της υποβάθμιση ofmann C N 2 C Br 2, 2 C N 3 C NaBr N Br C _ - onic acid as lactone - ονικά οξέα σαν λακτόνες C N C _ NC cyanate C Descent can be used to correlate Stereochemistry Η κάθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσχετίσει τη στερεοχημεία C C C 2 Descent NaB 4 p 7 C 2 C 2 C 2 D - Altrose D - Αλτρόζη D - Ribose D - Ριβόζη Ribitol Ριβιτόλη ptically INACTIVE Οπτικά ΑΝΕΝΕΡΓΟ

9 ANMERIC CENTRE: Carbon-1, hemiacetal. α and β forms called ANMERS ΑΝΟΜΕΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Άνθρακας-1, ημιακετάλες α και β δομές ονομάζονται ΑΝΩΜΕΡΗ NA027 Carbohydrate derivatives - Παράγωγα υδρογονανθράκων 1) Rxns at Anomeric centre: GLYCSYDATIN (ie formation of Glycosides) Αντιδράσεις στα Ανωμερικά κέντρα: ΓΛΥΚΟZΥΛΙΩΣΗ (πχ σχηματισμός Γλυκοζίτες) Pyranoses & furanoses react with alcohols in the presence of acid catalyst to give CYCLIC MIXED ACETALS known as GLYCSIDES Πυρανόζες και φουρανόζες αντιδρούν με αλκοόλες παρουσία καταλυτικού οξέως για να δώσει ΜΙΓΜΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΚΕΤΑΛΩΝ γνωστών ως ΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ Structure formed depends on method: Η δομή που σχηματίζεται εξαρτάται από τη μέθοδο: KINETIC CNTRL ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Me, Cl D-Glucose Cold Me Me methyl α-d-glucofuranoside methyl β-d-glucofuranoside TERMDYNAMIC CNTRL ΘΕΡΜΟΔΥΜΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ D-Glucose Me, Cl Prolongued eating Παραταιταμένη Θέρμανση Me methyl α-d-glucopyranoside Major Isomer - Κύριο Ισομερές Me methyl β-d-glucopyranoside Mechanism: Μηχανισμός: 2 Me Me Cyclic oxonium ion Κυκλικό οξονιακό ιόν (1p orbital of stbilises cation, lowers energy) (1p τροχιακό του σταθεροποιεί το κατιόν, χαμηλώνει την ενέργεια) Major isomer has Me group at C-1 AXIAL. Known as ANMERIC EFFECT. Το κύριο ισομερές έχει Me ομάδα στον C-1 ΑΞΟΝΙΚΑ. Γνωστό ως ΑΝΩΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.

10 ANMERIC EFFECT ΑΝΩΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ α X Axial X sterically more congested but more stable! Why? Αξωνικό Χ στερικά πιο παρεμποδισμένο αλλά πιο σταθερό! Γιατί? vrs β X NA028 X = R, SR, al 1) lone pair - lone pair repulsion άπωση μονήρες ζεύγους - μονήρες ζεύγους.... Me 1,3-diaxial interaction 1,3-διαξονική αλληλεπίδραση Me.. No repulsion Όχι άπωση 2) Molecular rbital Appoach Προσέγγιση Μοριακών Τροχιακών α (axial) anomer is stabilised by overlap of the axial lone pair of the ring with the σ* orbitals of the exocyclic C-X bond (X =R, SR, al). These σ* orbitals are lower in energy than σ* of C-. α (αξονικό) ανωμερές σταθεροποιήται από αλληλεπικάλυψη του αξονικού ζεύγους του Ο του δακτυλίου με τα σ* τροχιακά των εξοκυκλικών C-X δεσμών (X = R, SR, al). Αυτά τα σ* τροχιακά έχουν χαμηλότερη ενέργεια από τα σ* των C-. Axial X - Αξωνικό Χ Axial - Αξωνικό Η C-Η σ* p C-X σ* p ΔE too big for effective overlap ΔΕ πολύ μεγάλο για αποτελεσματική αλληλεπίδραση Glycoside Rxns Αντιδράσεις Γλυκοζιτών Base stable but hydrolysed in aqueous acid - Σταθερά σε βάση αλλά υδρολϋονται σε υδατικά οξέα.. _ Me 2 oxonium οξόνιο α & β anomers formed σχηματίστηκαν α & β ανωμερή

11 ESTERIFICATIN ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ pen chain form requires aldehyde protection Ο σχηματισμός ανοικτής αλυσίδας απαιτεί προστασία αλδεϋδης NA029 C 1 C(SEt) 2 1 C(SEt) 2 C EtS Ac 2 Py Ac Ac Ac gcl 2 2 Ac Ac Ac Ac Ac C 2 C 2 C 2 Ac C 2 Ac D - Glucose - Γλυκόζη Pyranose acetates - Οξικοί εστέρες της πυρανόζης D - Glucose Ac 2 Py or ZnCl 2 Ac Ac Ac Ac Ac Py mix of α & β ZnCl 2 α only Μίγμα πυριδίνης α & β ZnCl 2 α μόνο Glycosyl alides: Acetate at anomeric position is labile - can be displaced Αλογονωμένοι γλυκοζίτες: Οξικοί εστέρες σε ανωμερικές θέσεις είναι ασταθείς - μπορούν να αντικατασταθούν Ac Ac Ac Ac Ac Br, Ac Ac Ac Ac Ac Br Axial (Thermodynamic) Αξονικό (Θερμοδυναμικό) α 2,3,4,6 Tetra--acetyl-D-glucopyranosyl bromide Glycosyl halides important intermediates for GLYCSIDATIN Οι αλογονωμένοι γλυκοζίτες είνια σημαντικά ενδιάμεσα ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ alide better leaving group, Ag, acts as catalyst in R Το αλογόνο είναι καλύτερη αποχωρούσα ομάδα, Ag, δρα σαν καταλύτης σε R Why β? Γιατί β? Ac Ac Ac Ac Br R, Ag (Ag 2 C 3 ) Ac Ac Ac Ac β - glycoside R

12 Ac Ac Ac.. Ac Br Ag Ac Ac Ac Ac oxonium ion ιόν οξονίου NA030 NGP from acetate at C-2 shields α- face NGP από τον οξικό εστέρα στον C-2 προστατεύει την α- φάση Ac Ac Ac Ac Ac Ac acetoxonium ion shields α-face ence β-attack Ιόν ακετοξονίου προστατεύει την α-φάση Me Me Additionally departing Br shields α-face and β- glycoside favoured Επιπρόσθετη αποχώρηση Br προστατεύει την α- φάση και η β-γλυκοζιδάση ευνοείται. With D-Mannose derivative the two efefcts are opposing and a mixture is obtained: Με το παράγωγο D-Μαννόζης, οι δύο επιδράσεις αντιτίθενται και λαμβάνεται ένα μίγμα: Ac Ac Ac Me Br shields α face Ac shields β face Br προστατεύει την α φάση Ac προστατεύει την β φάση Br GLYCAL FRMATIN Ac Ac Ac Ac Br ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΑΛΗΣ Zn Ac Ac Ac Ac 2 3,4,6 Tri--acetyl-D-glycal 1p feed into π system 1p ταιριάζει στο π σύστημα 1 Glycals are: Οι Γλυκάλες είναι: 1) Enol ethers (ie electron rich double bonds) - Ενολικοί εθέρες (πχ ηλεκτρονιακά πλούσιοι διπλοί δεσμοί) 2) Stable to base Σταθεροί σε βάση R R _ Ac Ac Ac MeNa Me

13 3)Rapidly add 2 or R to give 2-deoxy sugars Γρήγορη προσθήκη 2 ή R δίνει 2-δεοξυ σάκχαρα NA031 ( ) R R R 2 Deoxy (ie no at C-2) 2 Δέοξυ (Δεν υπάρχει στη C-2) 4) Reaction with peracids Αντίδραση με υπεροξέα MCPBA allylic anchiomeric NGP αλλυλικό αγχιμερές NGP 3 D-Mannose (axial at C-2) Conversion of cheap Glucose into D-Mannose Μετατροπή φτηνής Γλυκόζης σε D-Μαννόζη D-Μαννόζη (αξονικό στη C-2)

14 Carbohydrate Ether Derivatives as protecting groups - Protection of Υδρογονανθρακικά παράγωγα αιθέρα ως προστατευτικές ομάδες - Προστασία του NA032 Type Είδος Method Μέθοδος Stability & Regeneration Σταθερότητα & Αναγέννηση RMe Na, MeI Difficult to cleave - Δύσκολη η απόσπαση RC 2 Na, C 2 Br Cleaved with(απόσπαση με) 2, Pd/C ή Na, liq. N 3 RSiR ' 3 R 3 SiCl, Πυριδίνη (R ' 3Si) 2 N Volatile (Πτητικό), useful for glc Cleaved (Διάσπαση) with aq. or KF, 2 RC 3 3 CCl, Πυριδίνη Bulky (Ογκώδες), Selective (Εκλεκτικό) for 1 o (Trityl) (RC 2 ) Cleaved by mild or silica (Διάσπαση με ήπιες συνθήκες ή silica) RC 2 C=C 2 (Allyl) Na, BrC 2 C=C 2 Stable to, but isomerised by K t Bu or ( 3 P) 3 RhCl to enol ethers RC=CC 3 which are acid labile Σταθερό σε συνθήκες, αλλά ισομερίζεται με επίδραση K t Bu ή ( 3 P) 3 RhCl σε ενολικούς αιθέρες RC=CC 3 οι οποίοι είναι ασταθής σε οξέα Acetal & Ketal Formation - Protection of C= Σχηματισμός Ακετάλης & Κετάλης - Προστασία του C= 1,2- and 1,3- diols react with ketones or aldehydes to form cyclic KETALS or ACETALS. Useful to protect 2 o groups in a sugars. Οι 1,2- και 1,3- διόλες αντιδρούν με κετόνες ή αλδεύδες προς σχηματισμό κυκλικών ΚΕΤΑΛΩΝ ή ΑΚΕΤΑΛΩΝ. Χρήσιμο για προστασία 2 o ομάδων σε σάκχαρα. Πχ. 5 - membered rings form Ketals μελής δακτύλιοι σχηματίζουν Κετάλες 6 - membered rings form Acetals μελής δακτύλιοι σχηματίζούν Ακετάλες Catalyst Ketal ZnCl 2 Catalyst Acetal Thermodynamic control! Lowest energy product formed Θερμοδυναμικός έλεγχος! Σχηματίζεται το προιόν χαμηλότερης ενέργειας

15 Thermodynamic control! Lowest energy product formed Θερμοδυναμικός έλεγχος! Σχηματίζεται το προιόν χαμηλότερης ενέργειας NA033 If Acetone were to give 6-membered ring KETAL = Me groups cause severe 1,3-diaxial interactions Αν η ακετόνη ήταν να σχηματίσει 6-μελή δακτύλιο ΚΕΤΑΛΗΣ τότε οι ομάδες Me θα προκαλούσαν σημαντικές 1,3-διαξονικές αλληλεπιδράσεις Explains 5-membered ketal formation Me Έτσι εξηγείται ο σχηματισμός της 5-μελούς κετάλης. Me Κετάλη With D-Glucose C Acetone ZnCl 2 ή, 24 h C-3 free for chemistry στη C-3 ελεύθερο για χημεία C 2 1,2,5,6-Di--Isopropylidene-α-D-glucofuranose Na, MeI Me 3 Me Selective ydrolysis Possible Πιθανότητα για εκλεκτική υδρόλυση 2, C 3 C 2 dilute 3 x Na, 3 x MeI Me Me Me 3 Me Me No at C-5 can't cyclise to pyranose Κανένα στη C-5 δεν μπορεί να κυκλοποιηθεί σε πυρανόζη Me

16 Benzaldehyde Adducts Προιόντα Προσθήκης Βενζαλδεύδης NA034 Aldehydes prefer 6-membered ring acetals Αλδεύδες προτιμούν 6-μελής δακτύλιους ακετάλης Me C (1 ισοδυν.) ZnCl 2 Me Rigid trans decalin structure Δύσκαμπτη trans δεκαμελής δομή Chemistry can now be done at at C-2 and C-3 Η χημεία μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί στα στη C-2 και C-3 Selective Reactions Εκλεκτικές Αντιδράσεις Me 2 x Na 2 x C 2 Br Me 3 2,3-dibenzyl-D-glucopyranose Important in anessian Reaction Σημαντικό στη αντίδραση anessian Me Me Me NBS CCl 4 Me Me Br Me Free Radical Mechanism Μηχανισμός ελευθέρων ριζών

17 Important in anessian Reaction Σημαντικό στην αντίδραση anessian NA035 Me Me Me NBS CCl 4 Me Me Br Me Free Radical Mechanism Μηχανισμός ελευθέρων ριζών Br. N Br. Br Br _ Br Carbohydrate para-toluenesulphonate Esters R TsCl, Py RTs Steric Constraints: 1 o react faster than 2 o Στερικοί Περιορισμοί: Οι 1 o αντιδρούν γρηγορότερα από τις 2 o Me TsCl (1 equiv.), py Selective! Ts Me Tosylates are: 1 ) Acid Stable ( Σταθεροί σε οξέα ) 2 ) Regenerated by strong base (Αναγενούνται με επίδραση δυνατών βάσεων ) 3 ) Displaced by Nucleophiles (S N 2) [Αντικαθιστούνται με πυρηνόφιλα (S N 2)]

18 NA036 Ts Me _ Nu Nu = N 3 _ or from LiAl 4 Me Problems in Nucleophilic Displacements Προβλήματα σε Πυρηνόφιλη Αντικατάσταση Sometimes, however, Nu displacement rxns in carbohydrates can be difficult or impossible since dipoles of neighbouring C- bonds in this polar environment oppose the approach of the nucleophile. Μερικές φορές, αντιδράσεις πυρηνόφιλης αντικατάστασης σε υδρογονάνθρακες μπορεί να είναι δύσκολες ή αδύνατο να πραγματοποιηθούν αφού η παρουσία διπόλων των γειτονικών C- δεσμών σε αυτό το πολικό περιβάλλον δεν ευνοούν την προσέγγιση του πυρηνόφιλου. Πχ 1 Me Ts Ts LiAl 4, Et 2 Me Me Me Πχ 2 R S _ Ts _ Nu _, I, N 3 etc N RXN ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Solution: Free radical chain rxns. Radicals are neutral, hence less solvation, hence operate in polar and hindered environments. Λύση: Αλυσιδωτές αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Οι ρίζες είναι ουδέτερες, άρα υπάρχει λιγότερη επιδιαλύτωση, συνεπώς μπορούν να λειτουργήσουν σε πολικά και στερικά παρεμποδισμένα περιβάλλοντα. Πχ Barton-McCombie Deoxygenation (R R) i) Na, CS 2, MeI ii) nbusn

19 Barton-McCombie Deoxygenation (R R) NA037 i) Na, CS 2, MeI ii) nbusn Mechanism (Μηχανισμός) Step 1: INIC Βήμα 1: ΙΟΝΤΙΚΟ R Na R _ Na S C S R S S _ Me I Xanthate Ester Ξανθικός Εστέρας R S SMe Step 2: Free Radical Chain Reaction (Propagation Sequence) Βήμα 2: Αλυσιδωτή Αντίδραση Ελευθέρων Ριζών (Σειρά Διάδοσης) a) R S SMe. SnBu 3. R S SnBu 3 SMe b) R. SnBu 3 R Bu 3 Sn. Chain Carrier

20 Cyclic Ethers (anhydro sugars) including epoxides Κυκλικοί Αιθέρες (άνυδρα σάκχαρα) που περιλαμβάνουν εποξείδια NA038 Preparation (cf alohydrin Method) Προετοιμασία (cf Μέθοδος alohydrin) Πχ Ts 3 Ts Me, Ts 4 Na Ts Me 1 Ring Flip 4 Me Περιστροφή δακτυλίου _ 3 2 Trans Coplanar Geometry Trans Συνεπίπεδη Γεωμετρία Alkoxide at C-2 Alkoxide at C Me Mixture of 2 Epoxides Μίγμα των 2 εποξειδίων Me Typical Trans Diaxial Ring opening rxns of epoxides Τυπικη Trans Διαξονική Αντίδραση Διάνοιξης Δακτυλίου Εποξειδίων Πχ Nu _, N 3, S, I etc Me Nu Me Keto Sugars: DMS based reagents best for hydroxyl oxidation Κετο Σάκχαρα: αντιδραστήρια βασισμένα στο DMS είναι τα καταλληλότερα για οξείδωση υδροξυλίου πχ DMS, Ac 2 DMS, P 4 10 DMS, (CCl) 2, Et 3 N (Swern) Ts DMS, Ac 2 Keto sugar

21 Keto Sugars Nucleophilic attack from least hindered side (above) Κετο Σάκχαρα Πυρηνόφιλη προσβολή από τη λιγότερο στερικά παρεμποδισμένη πλευρά (πάνω) NA039 Nucleophilic attack from least hindered side (above) Πυρηνόφιλη προσβολή από τη λιγότερο στερικά παρεμποδισμένη πλευρά (πάνω) LiAl 4 Keto sugar MeMgBr N 2 Me N LiAl 4 N 2 Unsaturated Sugars: Prepared from vicinal diols Ακόρεστα Σάκχαρα: Προετοιμασία από δι-διόλες (vicinal diols) Method 1: via ditosylates (Μέθοδος 1: μέσω ditosylates) Ts Ts Me NaI, Zn Me Zn I Ts Method 2: Corey-Winter Rxn (Μέθοδος 2: Αντίδραση Corey-Winter) Me i) (Ιμιδαζολ) 2 C=S ii) P(Et) 3, 150 o C Me

22 Method 2: Corey-Winter Rxn (Μέθοδος 2: Αντίδραση Corey-Winter) NA040 Me N N S N N (Et) 3 P S Me _ Me C 2 : Me carbene Amino Sugars: (Important antibiotics) - Αμινο Σάκχαρα: (Σημαντικά αντιβιοτικά) Synthesis (Σύνθεση) _ N 1) RTs 3 S N 2 RN 3 LiAl 4 RN 2 2) Epoxide opening (Διάνοιξη Εποξειδίου) LiAl 4 N 3 _ N 3 2 N 3) xime Reduction (Αναγωγή Οξειμίου) R R N LiAl 4 R R N 2

Non Aromatic Heterocyclic Chemistry & Natural Products Μη αρωματική ετεροκυκλική Χημεία και Φυσικά Προϊόντα

Non Aromatic Heterocyclic Chemistry & Natural Products Μη αρωματική ετεροκυκλική Χημεία και Φυσικά Προϊόντα on Aromatic eterocyclic Chemistry & atural Products Μη αρωματική ετεροκυκλική Χημεία και Φυσικά Προϊόντα A001 ubjects: 1. mall ring (3 & 4); steroids & β-lactones (lactams). 2. 5 & 6 medium rings; carbohydrate

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 3 ο Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

MAΘΗΜΑ 3 ο Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ MAΘΗΜΑ ο Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Γλυκόζη ρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χηµικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr Απλοί υδατάνθρακες ή Μονοσακχαρίτες Σύνθετοι υδατάνθρακες γλυκόζη σακχαρόζη φρουκτόζη

Διαβάστε περισσότερα

Bιομόρια : Υδατάνθρακες (1)

Bιομόρια : Υδατάνθρακες (1) Bιομόρια : Υδατάνθρακες () C δομή, ταξινόμηση C απεικονίσεις, διαμορφώσεις C αντιδράσεις Bιομόρια : Υδατάνθρακες (2) C ταξινόμηση - δομή C η γλυκόζη ήταν ο πρώτος απλός υδατάνθρακας που απομονώθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

nitronium ion - ιόν νιτρονίου

nitronium ion - ιόν νιτρονίου Common Electrophilic eactions Κοινές Ηλεκτροφιλικές Αντιδράσεις A005 ITATI ΝΙΤΡΙΩΣΗ E = 2 nitronium ion ιόν νιτρονίου 3 2 2 S 4 2 3 2S 4 Must use stronger acid than 3 Πρέπει να χρησηµοποιηθεί ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Non Aromatic Heterocyclic Chemistry & Natural Products Μη αρωματική ετεροκυκλική Χημεία και Φυσικά Προϊόντα

Non Aromatic Heterocyclic Chemistry & Natural Products Μη αρωματική ετεροκυκλική Χημεία και Φυσικά Προϊόντα on Aromatic eterocyclic Chemistry & atural Products Μη αρωματική ετεροκυκλική Χημεία και Φυσικά Προϊόντα A001 ubjects: 1. mall ring (3 & 4); steroids & β-lactones (lactams). 2. 5 & 6 medium rings; carbohydrate

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες 1. Γενικά Ενώσεις που απαντούν σε κάθε ζωντανό οργανισμό Άμυλο και ζάχαρη στις τροφές και κυτταρίνη στο ξύλο, χαρτί και βαμβάκι είναι καθαροί υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

O O. i) HOCH 2 CH 2 OH/H + ii) LiAlH 4 iii) H 3 O +

O O. i) HOCH 2 CH 2 OH/H + ii) LiAlH 4 iii) H 3 O + ACETALS & KETALS Protecting Group Chemistry Χηµεία προστασίας οµάδων CA019 i) ii) Et Et ii) iii) i) C 2 C 2 / ii) LiAl 4 iii) 3 iii) XS F 2 C= 1 o 2 2 Imine Ιµίνη 2 o 2 2 ucleophilicity 1 o = 2 o Πυρηνοφιλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

C n (H 2 O) ν 22/11/2016 2

C n (H 2 O) ν 22/11/2016 2 22/11/2016 1 1 C n (H 2 O) ν 22/11/2016 2 Εκτιμάται πως ετησίως παράγονται 100 δισεκατομμύρια τόνοι υδατανθράκων με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης 22/11/2016 3 δεν μπορούν να υδρολυθούν σε άλλα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ΣΑΚΧΑΡΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ΣΑΚΧΑΡΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ΣΑΚΧΑΡΑ ΣΑΚΧΑΡΑ Σάκχαρα ή υδατάνθρακες Τι είναι; Πολυυδροξυαλδεΰδες ή πολυυδροξυκετόνες ή ουσίες που όταν υδρολύονται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 26: Βιοµόρια: υδατάνθρακες

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 26: Βιοµόρια: υδατάνθρακες Οργανική Χηµεία Κεφάλαιο 26: Βιοµόρια: υδατάνθρακες 1. Γενικά Ενώσεις που απαντούν σε κάθε ζωντανό οργανισµό Άµυλο και ζάχαρη στις τροφές και κυτταρίνη στο ξύλο, χαρτί και βαµβάκι είναι καθαροί υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

BORON - ΒΟΡΙΟ SBS001. Boron has a vacant p-orbital - Το βόριο έχει ένα άδειο π-τροχιακό. H B. H empty p orbital H H άδειο π-τροχιακό diborane

BORON - ΒΟΡΙΟ SBS001. Boron has a vacant p-orbital - Το βόριο έχει ένα άδειο π-τροχιακό. H B. H empty p orbital H H άδειο π-τροχιακό diborane oron has a vacant p-orbital - Το βόριο έχει ένα άδειο π-τροχιακό. N - ΒΟΡΙΟ SS001 empty p orbital άδειο π-τροχιακό diborane borane διβοράνιο βοράνιο (a) Vacant p-orbital + lone pair of e - s (ewis base)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιόφιλα Πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς

Ηλεκτρονιόφιλα Πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς Ηλεκτρονιόφιλα Πυρηνόφιλα αντιδραστήρια Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς 1 Ηλεκτρονιόφιλα - πυρηνόφιλα αντιδραστήρια Ηλεκτρονιόφιλα λέγονται τα αντιδραστήρια τα οποία δέχονται ένα ή δύο ηλεκτρόνια σε

Διαβάστε περισσότερα

NAH Membered Rings Containing 1 Heteroatom 4 Μελείς Δακτύλιοι με 1 Ετεροάτομο

NAH Membered Rings Containing 1 Heteroatom 4 Μελείς Δακτύλιοι με 1 Ετεροάτομο 4 Membered ings Containing 1 eteroatom 4 Μελείς Δακτύλιοι με 1 Ετεροάτομο A013 Less train & Less eactive than 3 membered analogues Λιγότερη Τάση & Λιγότερο Δραστικοί από τους 3-μελείς xetane Azetidine

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Email: ckokotos@chem.uoa.gr ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χηµεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν οµάδες υδροξυλίου συνδεδεµένες µε κορεσµένα άτοµα άνθρακα υβριδισµού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Καρβοξυλικά οξέα R-COOH (1)

Καρβοξυλικά οξέα R-COOH (1) Καρβοξυλικά οξέα - (1) Δομή, φυσικές ιδιότητες Οξύτητα Σύνθεση καρβοξυλικών οξέων Aντιδράσεις καρβοξυλικών οξέων Καρβοξυλικά οξέα - (2) Ονοματολογία -ιο fi -οϊκό 3 2 προπανοϊκό οξύ 3 1 3 2 2 5 4 3 2 4-μεθυλοπεντανοϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Α.Υ. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Α.Π.Α.Υ. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Α.Π.Α.Υ. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Όλα τα παράγωγα καρβοξυλικών οξέων µπορούν να συντεθούν από καρβοξυλικά οξέα, µέσω αντίδρασης πυρηνόφιλης άκυλο υποκατάστασης (ΑΠΥΑ). ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ SCl 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνόφιλη Προσθήκη Αµινών: Ιµίνες και Εναµίνες

Πυρηνόφιλη Προσθήκη Αµινών: Ιµίνες και Εναµίνες Πυρηνόφιλη Προσθήκη Αµινών: Ιµίνες και Εναµίνες Πυρηνόφιλα Αζώτου - Πρωτοταγείς Αµίνες: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Σχηµατισµός Ιµινών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Η ταχύτητα σχηµατισµού ιµίνης εξαρτάται από το ph: Σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Υδατάνθρακες

Κεφάλαιο 20 Υδατάνθρακες Κεφάλαιο 20 Υδατάνθρακες Σύνοψη Οι υδατάνθρακες ή σάκχαρα ταξινομούνται σε μονοσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. Οι μονοσακχαρίτες είναι πολυαλκοόλες που περιέχουν αλδεϋδομάδα (CH=O) ή κετονομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλκαλοϊδή: Βάσεις της φύσης.

Αλκαλοϊδή: Βάσεις της φύσης. Alkaloids: atures Bases Αλκαλοϊδή: Βάσεις της φύσης A041 Usually isolated from plant sources igh biological activity Wide variety of structural types Many different functional groups in close proximity

Διαβάστε περισσότερα

HNu + H O. O 6 Options 6 Επιλογές

HNu + H O. O 6 Options 6 Επιλογές Electron supply to the carbonyl oxygen by cleophilic attack Απόθεση ηλεκτρονίων στο καρβονυλικό οξυγόνο µε Πυρηνοφιλική προσβολή CA003 : chanisms ften eversible µηχανισµός συχνά είναι αµφίδροµος 6 ptions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ. O Me 3 SiCl. Μόνο σε κυκλοεξανικά παράγωγα R 2 C R 3. R 1 H p-tosyl = p-ts + H 2 NHN SO 2 CH 3. 2RLi. - Ts.

ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ. O Me 3 SiCl. Μόνο σε κυκλοεξανικά παράγωγα R 2 C R 3. R 1 H p-tosyl = p-ts + H 2 NHN SO 2 CH 3. 2RLi. - Ts. ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ Me 3 Sil Zn Μόνο σε κυκλοεξανικά παράγωγα R 2 R 3 + 2 S 2 3 R 1 p-tosyl = p-ts R 2 R 3 2RLi R 2 R 3 - Ts R 1 Ts R 1 Ts R 2 R 3 R 2 R 3 R 2-2 2 R 3 R 1 Li R 1 Li R 1 Κ. Τσολερίδης Τμ.

Διαβάστε περισσότερα

Aπό το βιβλίο µε τίτλο: Food Chemistry (H.-D. Belitz, W. Grosch & P. Schieberle), 4 th Edition, 2009, Springer, New York ΟΜΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Aπό το βιβλίο µε τίτλο: Food Chemistry (H.-D. Belitz, W. Grosch & P. Schieberle), 4 th Edition, 2009, Springer, New York ΟΜΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ Aπό το βιβλίο µε τίτλο: Food Chemistry (H.-D. Belitz, W. Grosch & P. Schieberle), 4 th Edition, 2009, Springer, New York ΟΜΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ οµή της D-γλυκόζης (προβολή κατά Fischer) και των δυο ανωµερών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμπλοκες Ενώσεις και η καθοριστική σημασία τους στη γεωργία και τη ζωή. Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Διάλεξη 9η Κεφ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΑΛΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. εαρινό εξάμηνο

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. εαρινό εξάμηνο ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ εαρινό εξάμηνο Σκοπός του μαθήματος: βασικές γνώσεις για βιοχημικές διεργασίες στα τρόφιμα Υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΑΛΚΕΝΙΑ ΑΛΚΙΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ eclass.sch.gr users.sch.gr/dtouloupas/moodle Γενικός Τύπος: C ν H ν+, ν 1 Χημικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ Οι μονοσακχαρίτες αποτελούν τους απλούστερους υδατάνθρακες. Ως δε υδατάνθρακες ορίζουμε τα οργανικά βιομόρια, των οποίων ο χημικός τύπος αποτελείται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ketone Κετόνη. Lactone Λακτόνη R NR 2. Alkoxycarbonyl chloride or chloroformate ester Αλκόξυ καρβονυλοχλωρίδιο ή χλωροφορµικός εστέρας

Ketone Κετόνη. Lactone Λακτόνη R NR 2. Alkoxycarbonyl chloride or chloroformate ester Αλκόξυ καρβονυλοχλωρίδιο ή χλωροφορµικός εστέρας Introduction: the main themes Εισαγωγή: Κύρια θέµατα CA001 Common carbonyl containing functional groups Οι συνηθέστερες καρβονυλικές ενώσεις που περιέχουν λειτουργικές οµάδες thanal or formaldehyde Μεθανάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VS ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VS ΑΠΟΣΠΑΣΗ Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VS ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περίληψη ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (cis trans ισοµέρεια)

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (cis trans ισοµέρεια) relst1 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (cis trans ισοµέρεια) Οι θέσεις των διάφορων υποκαταστατών ενός κυκλικού µορίου µε αναφορά στο επίπεδο του δακτυλίου,

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Πολυμερών

Αντιδράσεις Πολυμερών Αντιδράσεις Πολυμερών Αντιδράσεις Μετατροπής Πολυμερών Αντιδράσεις που αφορούν την κυρία αλυσίδα Αντιδράσεις που αφορούν πλευρικές ομάδες R Αντιδράσεις τελικής ομάδας X R X Y Αντιδράσεις Κύριας Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Υδατάνθρακες βιολογικά μόρια με την μεγαλύτερη αναλογία στην φύση Ποιοι είναι οι βασικοί ρόλοι των υδατανθράκων; 1. Αποθήκες ενέργειας (άμυλο, γλυκογόνο),

Διαβάστε περισσότερα

4.8 Παρασκευή αλκυλαλογονιδίων από αλκοόλες και υδραλογόνα

4.8 Παρασκευή αλκυλαλογονιδίων από αλκοόλες και υδραλογόνα 4.8 Παρασκευή αλκυλαλογονιδίων από αλκοόλες και υδραλογόνα RO X RX 2 O ρ. Χάρης Ε. Σεμιδαλάς Επίκουρος Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Αντίδραση αλκοολών με υδραλογόνα RO X RX O δραστικότητα υδραλογόνων I Br Cl

Διαβάστε περισσότερα

HET 020. δ 6.87. σ-effect not so strong. δ 6.99 ΘΕΙΟΦΑΝΙΟ THIOPHENE PHYSICAL AND SPECTROSCOPIC PROPOERTIES ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

HET 020. δ 6.87. σ-effect not so strong. δ 6.99 ΘΕΙΟΦΑΝΙΟ THIOPHENE PHYSICAL AND SPECTROSCOPIC PROPOERTIES ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ TIPEE ΘΕΙΟΦΑΝΙΟ ET 020 PYICAL AD PECTCPIC PPETIE ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ LIQUID, BP 84 o C PLAA VEY IMILA T BEZEE ΚΑΚΟΣ ΔΟΤΗΣ e - ΚΑΚΟ π ΤΡΟΧΙΑΚΟ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ: ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ δ poor

Διαβάστε περισσότερα

! Η θεωρία αυτή καλύπτεται στο σχολικό βιβλίο, στις αντιδράσεις αντικατάστασης στην

! Η θεωρία αυτή καλύπτεται στο σχολικό βιβλίο, στις αντιδράσεις αντικατάστασης στην Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 01 Επαναληπτικές Θέμα ο Α1. Β Α. γ Α. β Α4. α Α5: α. Τα προκύπτοντα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα ατομικά τροχιακά από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Παρασκευές Αλδεϋδών - Κετονών 17.9 ΕΝΟΤΗΤΑ 17.9 7.8 7.8 8.5 8.5 16.4 Μηχανισµός Ενυδάτωσης Αλκυνίων µε άλατα υδραργύρου ΕΝΟΤΗΤΑ 8.5 Υδροβορίωση τελικών Αλκυνίων και οξείδωση δίνει αλδεΰδες Παρασκευές Αλδεϋδών

Διαβάστε περισσότερα

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Στόχος της άσκησης: Κατανόηση της χημικής σύστασης των υδατανθράκων (μονοσακχαριτών και πολυσακχαριτών). Τρόποι δόμησης των πολυσακχαριτών από μονοσακχαρίτες,

Διαβάστε περισσότερα

aldo B 1 Σχήµα 15. Παρουσία κετόνης (πηγή πρωτονίων) προκαλείται σταδιακή µετατροπή του κινητικού µίγµατος ενολικών σε θερµοδυναµικό.

aldo B 1 Σχήµα 15. Παρουσία κετόνης (πηγή πρωτονίων) προκαλείται σταδιακή µετατροπή του κινητικού µίγµατος ενολικών σε θερµοδυναµικό. aldo B 1 ογκώδεις υποκαταστάτες του αζώτου αλλά δηµιουργώντας έτσι αλλυλική τάση Α 1, 2 µε το µεθύλιο της θέσης 1 (τοποθέτηση cis των µεθυλοµάδων στο trans ενολικό). Η ΜΚ του cis-ενολικού µε αξονική µεθυλοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 ΑΛΚΥΝΙΑ: C ν H 2ν-2 Ο τριπλός δεσμός άνθρακα άνθρακα Τριπλός δεσμός αλκυνίου ΑΛΚΥΝΙΑ Μόρια πρότυπα για «μοριακούς διακόπτες» Μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνόφιλα του Άνθρακα: ΥΛΙΔΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Αντίδραση WITTIG

Πυρηνόφιλα του Άνθρακα: ΥΛΙΔΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Αντίδραση WITTIG Georg Wittig Νόµπελ Χηµείας 1979 Πυρηνόφιλα του Άνθρακα: ΥΛΙΔΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Αντίδραση WITTIG Υλίδιο: Ουδέτερη ένωση µε αρνητικά φορτισµένο άτοµο (C-) ενωµένο µε θετικά φορτισµένο ετεροάτοµο (P+) Υβρίδιο Δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟΥ. CO 2 Et O ICH 2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟΥ. CO 2 Et O ICH 2 Cyclopropane Synthesis ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ALI 011 Cannot use reversible rxns - acyclic molecule has no strain & cyclopropanes/cyclopropenes do and thus the equilibrium would stay to the left ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1)

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1) Aντιδράσεις Καρβονυλίου = (1) Πυρηνόφιλη προσθήκη (αλδεΰδες, κετόνες) Πυρηνόφιλη ακυλο-υποκατάσταση (καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα) α-υποκατάσταση (καρβονυλοενώσεις: αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 4 η : Ταυτοποίηση Σακχάρων. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 4 η : Ταυτοποίηση Σακχάρων. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 4 η : Ταυτοποίηση Σακχάρων ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Χρωματογραφία Διαχωρισμός-Απομόνωση 4. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλικές ενώσεις. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς

Καρβονυλικές ενώσεις. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς 1 Καρβονυλικές λειτουργική ομάδα το C=O. ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες περιέχουν ως αλδεΰδες κετόνες οξέα C O Χλωρίδια οξέων εστέρες αμίδια 2 Δομή καρβονυλίου - Δραστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΛΚΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΙΝΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΛΚΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΙΝΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΛΚΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΙΝΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περίληψη ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΝΕΣ. Νικόλαος Αργυρόπουλος

ΑΜΙΝΕΣ. Νικόλαος Αργυρόπουλος ΑΜΙΝΕΣ Νικόλαος Αργυρόπουλος ΑΜΙΝΕΣ-1: Φυσικοί αντιπρόσωποι 3 C 3 CC C 3 C 3 C 3 Κωδεϊνη Μορφίνη 3 CC Ηρωϊνη C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 Κωνιίνη Νικοτίνη Κοκαϊνη Ατροπίνη Ph ΑΜΙΝΕΣ-2 Ταξινόμηση-Ονοματολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοβάθμια Συστήματα: Εξίσωση Κίνησης, Διατύπωση του Προβλήματος και Μέθοδοι Επίλυσης. Απόστολος Σ. Παπαγεωργίου

Μονοβάθμια Συστήματα: Εξίσωση Κίνησης, Διατύπωση του Προβλήματος και Μέθοδοι Επίλυσης. Απόστολος Σ. Παπαγεωργίου Μονοβάθμια Συστήματα: Εξίσωση Κίνησης, Διατύπωση του Προβλήματος και Μέθοδοι Επίλυσης VISCOUSLY DAMPED 1-DOF SYSTEM Μονοβάθμια Συστήματα με Ιξώδη Απόσβεση Equation of Motion (Εξίσωση Κίνησης): Complete

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλικές ενώσεις R R Ο R Η R R R ΗO R R NΗ. αλδεΰδες κετόνες οξέα. sp 2 σ σ. -Ι φαινόμενο. δ + δ C O C O. -R φαινόμενο. -2.

Καρβονυλικές ενώσεις R R Ο R Η R R R ΗO R R NΗ. αλδεΰδες κετόνες οξέα. sp 2 σ σ. -Ι φαινόμενο. δ + δ C O C O. -R φαινόμενο. -2. Καρβονυλικές ενώσεις R Η C O R R C O R ΗO C O R R Ο C O R R NΗ C O αλδεΰδες κετόνες οξέα εστέρες αμίδια π σ C sp 2 σ σ 120 0 O σ σ C σ O -Ι φαινόμενο -R φαινόμενο δ + δ - + - C O C O -2.4 Debye Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 1 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ξικός αιθυλεστέρας ή Οξικό αιθύλιο Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Information

Electronic Supplementary Information Electronic Supplementary Information Unprecedented Carbon-Carbon Bond Cleavage in Nucleophilic Aziridine Ring Opening Reaction, Efficient Ring Transformation of Aziridines to Imidazolidin-4-ones Jin-Yuan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη ΕΣΤΕΡΕΣ Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη Πολυµερή «σταδιακής ανάπτυξης» Σύγκρινε µε τα «αλυσιδωτής αντίδρασης» (Ενότητα 7.11) PET (Dacron, Mylar):

Διαβάστε περισσότερα

Βιομόρια: υδατάνθρακες

Βιομόρια: υδατάνθρακες Οργανική Χημεία Πέτρος Ταραντίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, e-mail: ptara@aua.gr, Τηλ.: 210 529 4262, Fax: 210 529 4265 1 Βιομόρια: υδατάνθρακες 2 Εισαγωγή -

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information

Supporting Information Supporting Information Lewis acid catalyzed ring-opening reactions of methylenecyclopropanes with diphenylphosphine oxide in the presence of sulfur or selenium Min Shi,* Min Jiang and Le-Ping Liu State

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Το κατιόν Α 2+ ενός ατόμου Α στη θεμελιώδη κατάσταση έχει δύο ηλεκτρόνια με n = 1, οκτώ ηλεκτρόνια με n = 2, δεκαοκτώ ηλεκτρόνια με n = 3 και οκτώ ηλεκτρόνια με n

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλομόρια. Τα περισσότερα από τα μόρια των ενώσεων που έχουν ως τώρα αναφερθεί είναι απλά, αφού αποτελούνται από λίγα σχετικά, μόρια.

Μεγαλομόρια. Τα περισσότερα από τα μόρια των ενώσεων που έχουν ως τώρα αναφερθεί είναι απλά, αφού αποτελούνται από λίγα σχετικά, μόρια. Μεγαλομόρια Τα περισσότερα από τα μόρια των ενώσεων που έχουν ως τώρα αναφερθεί είναι απλά, αφού αποτελούνται από λίγα σχετικά, μόρια. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός φυσικών, συνθετικών και τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια. ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σε µία αντίδραση προσθήκης δύο µόρια ενώνονται και δίνουν ένα άλλο µόριο. Η προσθήκη συνήθως λαµβάνει χώρα σε ένα πολλαπλό δεσµό (διπλό ή τριπλό) µε αποτέλεσµα την µετατροπή της «ακόρεστης» ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Πολυμερισμού O C O C R C H H N R C H -H 2O. nh 2 N. Πολυμερισμός Προσθήκης. Πολυμερισμός Πολυσυμπύκνωσης. nch 2 = CH 2 - CH 2 -CH 2 -

Είδη Πολυμερισμού O C O C R C H H N R C H -H 2O. nh 2 N. Πολυμερισμός Προσθήκης. Πολυμερισμός Πολυσυμπύκνωσης. nch 2 = CH 2 - CH 2 -CH 2 - Είδη Πολυμερισμού 1 Είδη Πολυμερισμού nch 2 = CH 2 - CH 2 -CH 2 - n nh 2 N R C H O C OH -H 2O H N R C H O C n Πολυμερισμός Προσθήκης Πολυμερισμός Πολυσυμπύκνωσης 2 Είδη Πολυμερισμού Σταδιακός ή Πολυσυμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων.

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διάκριση μιας οργανικής ένωσης σημαίνει ότι δίνεται μια οργανική ένωση η οποία μπορεί να είναι η ένωση Α ή η ένωση Β και ζητείται να βρεθεί μια δοκιμασία (αντίδραση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ Γιατί χρειάζεται ηοργανική χημεία στη Φαρμακευτική; Θεραπευτική και Φαρμακευτική Επιστήμη γνώσεις ιατρικής επιστήμης (φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΙΙΙ. Prof. Dr. Maria Louloudi. Laboratory of Biomimetic Catalysis & Biomimetic Materials. Chemistry Department. University of Ioannina

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΙΙΙ. Prof. Dr. Maria Louloudi. Laboratory of Biomimetic Catalysis & Biomimetic Materials. Chemistry Department. University of Ioannina Prof. Dr. Maria Louloudi Laboratory of Biomimetic Catalysis & Biomimetic Materials Chemistry Department University of Ioannina ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΙΙΙ Μηχανισµοί Ανόργανων Αντιδράσεων (στοιχειοµετρικές αντιδράσεις)

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η μικρότερη σταθερότητα της βινυλικής ρίζας (για παράδειγμα σε σχέση με τη μεθυλική) θα μπορούσε να εξηγηθεί στη βάση του πόσο ισχυρά έλκονται τα ηλεκτρόνια από το κάθε άτομο άνθρακα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση.

Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση. 1 1 H 3 C H 3 C αναγωγή H 3 C H 3 C H H ± A B Η διφαινυλική κετόνη Α εµφανίζει ατροποϊσοµέρεια και σε συνήθη θερµοκρασία µπορεί να αναλυθεί σε δυο σταθερές έναντιοµερικές µορφές. 1. Χαρακτηρίστε τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαια 10 &11: Αλκυλαλογονίδια, ιδιότητες και αντιδράσεις

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαια 10 &11: Αλκυλαλογονίδια, ιδιότητες και αντιδράσεις Οργανική Χηµεία Κεφάλαια 10 &11: Αλκυλαλογονίδια, ιδιότητες και αντιδράσεις 1. Αλκυλαλογονίδια Βιοµηχανικοί διαλύτες, εισπνεόµενα αναισθητικά στην ιατρική, ψυκτικά µέσα, εντοµοκτόνα και απολυµαντικά Ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υποκατάσταση

Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υποκατάσταση Ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υποκατάσταση Νικόλαος Αργυρόπουλος Θεσσαλονίκη 2007 Τυπικές αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης Ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη στα αλκένια Μηχανισµός C C C C C C Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις Χημείας Αγγελική Μαγκλάρα, PhD Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαλέξεις Χημείας Αγγελική Μαγκλάρα, PhD Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διαλέξεις Χημείας -2014 Αγγελική Μαγκλάρα, PhD Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πηγές διατροφικών υδατανθράκων Σύνθετες καρβονυλικές ενώσεις: πολυ-υδροξυαλδεΰδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ένωση Χ 3 το κεντρικό άτομο Χ φέρει δύο μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους, ενώ στην ένωση Υ 2 το κεντρικό άτομο Υ φέρει τρία μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ)

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ) Καρβονυλοενώσεις Καρβονυλοενώσεις (1α) είναι η σημαντικότερη κατηγορία χημικών ενώσεων και χαρακτηρίζεται από ένα διπλό δεσμό μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα και ενός οξυγόνου (το καρβονύλιο). Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 5 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

O H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

O H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Οργανική Σύνθεση. Στερεοχημεία-Μηχανισμοί (Μάθημα 629, Επιλεγόμενο) Διδάσκων :Κ.Χ.Φρούσιος Τμηματικές Εξετάσεις 08 ΣΕΠ 2010 Διάρκεια εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ENOLS & ENOLATES H H. Enol reacts fast with Br 2 Ενόλη αντιδρά γρήγορα µε Br 2. reacts only on standing

ENOLS & ENOLATES H H. Enol reacts fast with Br 2 Ενόλη αντιδρά γρήγορα µε Br 2. reacts only on standing ELS & ELATES 3 C ethyl acetoacetate ακτοξικός αιθυλστέρας 3 C For pure neat ethyl acetoacetate Για καθαρό ακτοξικό αιθυλστέρα atio Keto:Enol 12:1 Αναλογία κτόνη:νόλη 12:1 Separate by distillation! ιαχωρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων 1 Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων Το αιθοξυαιθάνιο (διαιθυλαιθέρας ή απλώς «αιθέρας») ανακαλύφθηκε ως αναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα 1. Αρωματικές ενώσεις Αρωματικές ενώσεις: ενώσεις με ευχάριστη οσμή Αρωματικές ενώσεις αναφέρονται συνήθως στο βενζόλιο και σε ενώσεις με συγγενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1 β 1.2 γ 1.3 β 1.4 α 1.5 γ 1.6 α) λάθος β) λάθος. Το γινόμενο (H 3 O + ) ( - ) σε ορισμένη θερμοκρασία παραμένει σταθερό. γ) λάθος, παράγεται Buna S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιο άτομο έχει το ακόλουθο διάγραμμα ηλεκτρονικής δομής; 3d 4s 4p Ar 2. Σε καθεμιά από τις ακόλουθες σφαίρες αντιστοιχείστε τα άτομα των στοιχείων K, Rb, Ca και Br.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 5

Περίληψη Κεφαλαίου 5 Περίληψη Κεφαλαίου 5 Είδη αντιδράσεων: προσθήκης, απόσπασης, υποκατάστασης & αναδιάταξης Μηχανισµός αντίδρασης: πλήρης περιγραφή τρόπου πραγµατοποίησης Μηχανισµοί µέσω ριζών ή πολικοί Πολική αντίδράση

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Διορθώσεις στις σημειώσεις «Φαρμακευτική Χημεία II». Αφορούν μόνο στην έκδοση του ακαδημαϊκού έτους

Διορθώσεις στις σημειώσεις «Φαρμακευτική Χημεία II». Αφορούν μόνο στην έκδοση του ακαδημαϊκού έτους Διορθώσεις στις σημειώσεις «Φαρμακευτική Χημεία II». Αφορούν μόνο στην έκδοση του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Σελ. 17. Να διορθωθεί στο τέλος της 3 ης παραγράφου: ακυλιώνεται με το κατάλληλο βενζοϋλοχλωρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ MEIA B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Second Order RLC Filters

Second Order RLC Filters ECEN 60 Circuits/Electronics Spring 007-0-07 P. Mathys Second Order RLC Filters RLC Lowpass Filter A passive RLC lowpass filter (LPF) circuit is shown in the following schematic. R L C v O (t) Using phasor

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα