KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD"

Transcript

1 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιμετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της μονάδας KD-R3/KD-R3 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Уважаемый клиент. Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Германия Αγαπητέ πελάτη, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό. Ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της Victor Company of Japan, Limited είναι: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Γερμανία Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. / Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. / Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. PO, RU, GR 00 Victor Company of Japan, Limited 090DTSMDTJEIN INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH. PRODUKT LASEROWY KLASY. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Produkty Bateria Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. OSTRZEŻENIE: Zatrzymaj samochód przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Przestroga: Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu. Jazda z nadmierną głośnością może prowadzić do wypadków. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej. Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc: Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. POLSKI

3 Podłączanie/odłączanie panelu sterowania Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty [Przytrzymaj] Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Skraplanie : Jeśli samochód wyposażony jest w klimatyzację, na soczewce laserowej może zebrać się wilgoć. Może to powodować błędy w odczycie płyty. W takim przypadku, wyjmij płytę z urządzenia i odczekaj aż zaparowanie zniknie. Temperatura w samochodzie : Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Informacje o płytach Ta jednostka może tylko odtwarzać płyty kompaktowe ze znakami: Płyty, których nie można stosować: Płyty, które nie są okrągłe. Płyty z kolorem naniesionym na powierzchnię nagrania lub płyty zabrudzone. Nie można odtwarzać dysków do zapisu/ wielokrotnego zapisu, które nie zostały sfinalizowane. (Proces finalizacji opisano w instrukcji oprogramowania do nagrywania i instrukcji nagrywarki.) Nie można używać płyt CD o średnicy 3 cali. Próba włożenia takiej płyty z adapterem może uszkodzić urządzenie. SPIS TREŚCI 3 Podłączanie/odłączanie panelu sterowania 3 Zerowanie pamięci urządzenia 3 Wymuszenie wysunięcia płyty 3 Informacje o płytach 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 4 Ustawianie zegara 5 Podstawowa obsługa 6 Słuchanie radia 8 Podczas słuchania płyty 9 Podłączanie innych komponentów zewnętrznych 9 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych 0 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku 0 Funkcje menu 3 Znajdowanie i usuwanie problemów 4 Korzystanie z urządzeń Bluetooth 5 Specyfikacje 5 Konserwacja Obchodzenie się z płytami: Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty kompaktowej. Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach kompaktowych. Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami. Nie używaj żadnych akcesoriów przy obchodzeniu się z płytą. Czyść od środka płyty przesuwając (ściereczkę) w kierunku na zewnątrz. Czyść płytę suchym silikonem lub miękkim materiałem. Nie używaj żadnych rozpuszczalników. Wyjmując płyty z tego urządzenia, należy je wyciągać poziomo. Przed włożeniem płyty usuń obrzeża otworu i zewnętrznych krawędzi płyty. POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 0 sekund. Włączanie zasilania. 4 Wybierz opcję <DEMO OFF>. 3 [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) (Ustawienia początkowe) 5 6 Zakończ procedurę. Ustawianie zegara Włączanie zasilania. 6 Ustaw minuty. [Przytrzymaj] (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <CLOCK>. 7 Wybierz opcję <4H/H>. 4 Wybierz opcję <CLOCK SET>. 5 Ustaw godzinę. 8 Wybierz opcję <4 HOUR> lub < HOUR>. (Ustawienia początkowe) 9 Zakończ procedurę. 4 POLSKI

5 Podstawowa obsługa Szczelina na płytę Pokrętło wielofunkcyjne Wyświetlacz Wysunięcie płyty Odłącz panel Przednia wtyczka wejściowa aux Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Przycisk / SOURCE Pokrętło wielofunkcyjne (włączenie) Pokrętło wielofunkcyjne (Naciśnij) EQ Przyciski z numerami ( 6) Ogólna obsługa Włączenie. Wyłączenie [przytrzymaj] Wybór źródła (FM, CD, F-AUX, BT AUDIO lub R-AUX lub BT PHONE, AM). Funkcja CD jest dostępna tylko, jeśli włożono płytę. Reguluje poziom głośności. Wybierz pozycje. Wycisz dźwięk w trakcie słuchania źródła. Jeśli źródłem jest CD, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij tarczę kontrolną ponownie, aby anulować wyciszenie lub wznowić odtwarzanie. Potwierdzenie wyboru. Wybór trybu dźwięku. Bezpośrednie przejście do funkcji regulacji tonów [Przytrzymaj]. (strona 0) Wybór zaprogramowanej stacji. Zapisanie aktualnej stacji pod wybranym przyciskiem numerycznym [Przytrzymaj]. Naciśnij przycisk numeryczny (RPT) lub (RND), aby bezpośrednio przejść do ustawienia REPEAT/RANDOM (POWTARZANIE/LOSOWO). (strona 8) BRIGHTNESS Przejście do menu <BRIGHTNESS> (JASNOŚĆ). (strona ) Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Uruchom tryb wyszukiwania PTY [Przytrzymaj]. T/P BACK Wraca do poprzedniego menu. Wyjdź z menu [Przytrzymaj]. Zmiana wyświetlanych informacji. DISP Przewija wyświetlane informacje [Przytrzymaj]. POLSKI 5

6 Słuchanie radia ~ Ÿ Poprawianie odbioru FM ] <TUNER> ] <MONO> ] <MONO ON> Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz <MONO OFF>. Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 8 stacji. Podczas słuchania stacji... ] <TUNER> ] <SSM> ] <SSM 0 06 / 07 / 3 8> Błyska SSM i lokalne stacje o najmocniejszym sygnale są automatycznie wyszukiwane i zapisywane. Aby ustawić kolejnych 6 stacji, powtórz powyższą procedurę, wybierając jeden z pozostałych 6 zakresów SSM. Zmiana wyświetlanych informacji (dla stacji bez Radio Data System) 6 POLSKI ] FM lub AM. [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] Częstotliwość j Godzina Ręczne programowanie (FM/AM) Można ustawić do 8 stacji FM i 6 stacji AM. 3 Automatyczne wyszukiwanie [Naciśnij]. Wyszukiwanie ręczne [Przytrzymaj]. Błyska M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Wskaźnik ST uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. ] Dostrojenie do stacji, która ma zostać zaprogramowana. [Przytrzymaj] Będzie migać komunikat PRESET MODE. ] Wybierz zaprogramowany numer. Błyska numer zapisanej pozycji i pojawia się komunikat MEMORY. Naciskając i przytrzymując przyciski numeryczne ( 6) możesz także zapisać aktualną stację pod wybranym numerem przycisku ( 6). Wybór zaprogramowanej stacji lub Naciskając przyciski numeryczne ( 6) możesz także wybrać zapisane stacje ( 6).

7 Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów FM Radio Data System Wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. [Przytrzymaj] Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. ] Wybierz ulubiony typ programu lub kod PTY, a następnie rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. Aby aktywować odbiór, dostrój się do kolejnej stacji z sygnałem Radio Data System, wymaganym do odbioru TA w tle. Aby wyłączyć odbiór, ponownie naciśnij T/P BACK. Gotowość do odbioru wiadomości (NEWS) Gotowość do odbioru wiadomości umożliwia tymczasowe przełączanie się na program NEWS z dowolnego źródła, innego niż AM. Aby włączyć funkcję gotowości do odbioru wiadomości, patrz <NEWS-STBY>. (strona ) Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz <AF-REG>. (strona ) Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. Aby aktywować wyszukiwanie programu, patrz <P-SEARCH>. (strona ) Zmiana wyświetlanych informacji Nazwa stacji (PS) = Częstotliwość stacji = Typ programu (PTY) = Godzina = (z powrotem do początku) POLSKI 7

8 Podczas słuchania płyty ~ Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Jeśli wysunięta płyta nie zostanie wyjęta w ciągu 5 sekund, zostanie ona automatycznie ponownie załadowana do szczeliny. Wybór ścieżki/folderu 8 POLSKI ] CD Ÿ Wybór folderu dla MP3/WMA [Naciśnij] Wybór ścieżki. [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu. Zmiana wyświetlanych informacji Tytuł płyty/tytuł albumu/wykonawca (nazwa folderu)* = Tytuł utworu (nazwa pliku)* = Numer aktualnego utworu z upływającym czasem odtwarzania = Numer aktualnego utworu z czasem zegarowym = (powrót na początek). * W przypadku konwencjonalnych lub pustych płyt CD pojawi się komunikat NO NAME. Wybór folderu/utworu z listy Jeśli płyta MP3/WMA zawiera wiele utworów, można ją szybko przeszukiwać (±0, ±00) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 3 Naciśnij przycisk numeryczny (RPT) lub (RND), aby bezpośrednio przejść do ustawienia REPEAT/RANDOM (POWTARZANIE/ LOSOWO). Następnie wykonaj czynność 3. ] REPEAT j RANDOM REPEAT TRACK RPT FOLDER RPT [Przytrzymaj] Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki : Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu RANDOM FOLDER RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów ALL RND : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować powtarzania odtwarzania lub odtwarzanie w kolejności losowej, należy wybrać opcje RPT OFF lub RND OFF.

9 Podłączanie innych komponentów zewnętrznych Możesz podłączyć element zewnętrzny do złącza wejściowego aux na panelu kontrolnym (F-AUX) i/lub z tyłu urządzenia (R-AUX). Podsumowanie stosowanych elementów zewnętrznych podłączonych do złącz wejściowych aux: Przygotowanie Komponent zewnętrzny Pozycja menu Ustawienie Nazwa źródła dźwięku Przenośny odtwarzacz audio Urządzenie Bluetooth Pomocnicze gniazdo wejściowe jack Pozycja podrzędna Kabel łączący/ urządzenie (nie ma w wyposażeniu) Przód SRC SELECT F-AUX ON F-AUX Patrz poniżej. Tył SRC SELECT R-AUX ON R-AUX Tył SRC SELECT R-AUX BT ADAPTER BT AUDIO/ KS-BTA00 BT PHONE * (strona 4) * BT PHONE pojawia się, gdy używany jest telefon Bluetooth. Na panelu kontrolnym (F-AUX): Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Na panelu tylnym (R-AUX): Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (ze złączem L-kształtnym) (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. Przenośny odtwarzacz audio itp. Do optymalnego odtwarzania dźwięku zalecana jest wtyczka mini stereo z głowicą o 3 końcówkach. Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do komponentów zewnętrznych. ~ ] F-AUX lub R-AUX Ÿ Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. POLSKI 9

10 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL BOOST = BASS BOOST = USER = (z powrotem do początku) Podczas słuchania możesz wyregulować ton i poziom dźwięku głośnika niskotonowego w wybranym trybie dźwięku. [Przytrzymaj] Ustaw poziom: SUB.W*: 00 do 08 BASS/ MID/ TRE: 06 do +06 Tryb dźwięku zostaje automatycznie zapisany i zmieniony na USER. * Poziom głośnika niskotonowego regulować można tylko, jeśli tryb <L/O MODE> ustawiony jest na <SUB.W>. (strona ) Zapisywanie własnych trybów dźwięku Można zapisać własne ustawienia użytkownika. [Przytrzymaj] 3 4 ] <PRO EQ> ] <BASS/ MIDDLE/ TREBLE> Dostroić elementy dźwiękowe wybranego tonu. BASS [Ustawienie początkowe: 80 Hz, 00, Q.0] Częstotliwość: 60/ 80/ 00/ 00 Hz Poziom: 06 do +06 Q: Q.0/.5/.5/.0 MIDDLE [Ustawienie początkowe:.0 khz, 00, Q.5] Częstotliwość: 0.5/.0/.5/.5 khz Poziom: 06 do +06 Q: Q0.75/.0/.5 TREBLE [Ustawienie początkowe: 0.0 khz, 00, Q FIX] Częstotliwość: 0.0/.5/ 5.0/ 7.5 khz Poziom: 06 do +06 Q: Q FIX Powtórz kroki i 3, aby wyregulować pozostałe tony. Ustawienia zostają automatycznie zapisane i zmienione na USER. Funkcje menu [Przytrzymaj] Jeśli przez 60 sekund nie zostanie przeprowadzona żadna operacja, operacja zostanie anulowana. 3 Jeśli to konieczne, powtórz krok. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU. Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] DEMO Ustawienia opisano na stronie 4. CLOCK SET Ustawienia opisano na stronie 4. 4H/H Ustawienia opisano na stronie 4. CLOCK ADJ * AUTO : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale Radio Data System. / OFF : Anulowanie. * Działa tylko podczas wprowadzania danych do ustawień czasu zegara (CT). CLOCK 0 POLSKI

11 DIMMER DISPLAY Pozycja menu DIMMER SET BRIGHTNESS Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] AUTO : Przyciemnienie wyświetlacza do poprzedniego ustawienia po włączeniu reflektorów pojazdu. * / ON : Przyciemnienie wyświetlacza i podświetlenia przycisków (50% wybranego poziomu jasności). / OFF : Anulowanie (00% wybranego poziomu jasności). DAY [ 5 ] / NIGHT [ ] : Wybór poziomu podświetlenia wyświetlacza i przycisków [00 3] w dzień i w nocy. SCROLL * 3 ONCE : Przewija wyświetlane informacje jeden raz. / AUTO : Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). / OFF : Anulowanie. (Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie.) TAG DISPLAY ON : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA. / OFF : Anulowanie. PRO EQ Patrz strona 0. AUDIO FADER * 4, * 5 BALANCE * 5 LOUD VOL ADJUST L/O MODE SUB.W LPF * 6 SUB.W LEVEL * 6 HPF BEEP TEL MUTING * 7 R06 F06 [ 00 ] : Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników. L06 R06 [ 00 ] : Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników. ON : Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. / OFF : Anulowanie [ 00 ] : Poziom regulacji głośności każdego źródła (z wyjątkiem tunera FM ) należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony po zmianie źródła. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. (Komunikat VOL ADJ FIX pojawi się na ekranie, jeśli jako źródło zostanie wybrana opcja FM.) SUB.W : Należy wybrać, jeśli styki REAR/SW są wykorzystywane do podłączania głośnika niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). / REAR : Należy wybrać, jeśli styki REAR/SW są wykorzystywane do podłączania głośników (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). LOW 55Hz / LOW 85Hz / LOW 0Hz : Częstotliwości poniżej 55 Hz/85 Hz/0 Hz są wysyłane do subwoofera [ 04 ] : Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. ON : Aktywacja filtra niskich częstotliwości. Urządzenie wybiera częstotliwość wycinaną w tylnych głośnikach. / OFF : Wyłączenie (wszystkie sygnały przesyłane są do tylnych głośników). ON / OFF : Włącza lub wyłącza dźwięk naciskania przycisków. ON : Wycisza dźwięk podczas rozmowy przez telefon komórkowy (nie podłączony przez KS-BTA00). / OFF : Anulowanie. * Wymagane jest podłączenie kabla kontroli oświetlenia. (Patrz Instrukcja montażu/podłączania przewodów ). To ustawienie może nie działać poprawnie w niektórych pojazdach, zwłaszcza wyposażonych w pokrętło ściemniania. W takimi przypadku należy wybrać ustawienie inne niż <DIMMER AUTO>. * 3 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. * 4 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód powinien miec wartość 00. * 5 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. * 6 Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb <L/O MODE> ustawiony jest na <SUB.W>. * 7 To ustawienie nie działa, jeśli dla <R-AUX> w <SRC SELECT> wybrano <BT ADAPTER>. Ciąg dalszy... POLSKI

12 AUDIO Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [Ustawienia początkowe: Podkreślone] AMP GAIN * 8 LOW POWER : VOLUME 00 VOLUME 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika.) / HIGH POWER : VOLUME 00 VOLUME 50 SSM * 9 Patrz strona 6. AF-REG * 0 AF ON : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację (program może różnić się od obecnie otrzymywanego). (Wskaźnik AF wyświetlony.) / AF-REG ON : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. (Wskaźnik AF i REG wyświetlony.) / OFF : Anulowanie. NEWS- NEWS ON / NEWS OFF : Włączenie/wyłączenie trybu gotowości do odbioru STBY * 9, * 0 wiadomości. P-SEARCH * 0 SEARCH ON / SEARCH OFF : Aktywacja wyszukiwania programów (jeśli włączono AF-REG) lub dezaktywacja. MONO * 9 Patrz strona 6. IF BAND AUTO : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). / WIDE : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. AM * ON / OFF : Włączenie lub wyłączenie AM przy wyborze źródła. F-AUX * ON / OFF : Włączenie lub wyłączenie F-AUX przy wyborze źródła. R-AUX * ON / OFF : Włączenie lub wyłączenie R-AUX przy wyborze źródła. / BT ADAPTER * : Wybór podłączenia tylnego złącza wejściowego aux do złącza Bluetooth, KS-BTA00. (strona 9) * 8 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na VOLUME 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na <LOW POWER> przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż VOLUME 30. * 9 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. * 0 Tylko dla stacji FM Radio Data System. * Wyświetlane tylko, jeśli osobno wybrane jest jakiekolwiek źródło inne niż AM/ F-AUX/ R-AUX/ BT AUDIO. * Gdy wybrane jest złącz <BT ADAPTER>, nazwa źródła zmienia się na z R-AUX na BT AUDIO. TUNER SRC SELECT Informacje dodatkowe Można odtwarzać płyty wielosesyjne, jednak niezamknięte sesje będą pominięte. To urządzenie może może odtwarzać pliki z rozszerzeniami <.mp3> lub <.wma> (niezależnie od pisowni dużymi lub małymi literami). W urządzeniu odtwarzane mogą być tylko pliki spełniające poniższe warunki: Przepływność danych: MP3/WMA: 8 kbps 30 kbps Częstotliwość próbkowania: MP3: 48 khz, 44, khz, 3 khz, 4 khz,,05 khz, 6 khz, khz,,05 khz, 8 khz WMA: 48 khz, 44, khz, 3 khz,,05 khz To urządzenie wyświetla tag WMA i tag ID3 w wersji,0/,/,/,3/,4 (dla plików MP3). Funkcja przeszukiwania działa, ale jej szybkość nie jest stała. POLSKI Maksymalna liczba znaków w nazwach plików/ folderów może być różna w zależności od formatu (w tym 4 znaki rozszerzenia <.mp3> lub <.wma>). ISO 9660 Level i, Romeo: 64 znaki, Joliet: 3 znaki, Windows długie nazwy plików: 64 znaki Możliwe jest odtwarzanie plików nagranych w standardzie VBR (Variable Bit Rate). (W przypadku plików zarejestrowanych w trybie VBR może być wyświetlany nieprawidłowy czas odtwarzania.) Urządzenie nie może odtwarzać następujących plików: Pliki MP3: zakodowane w formacie MP3i i MP3 PRO, niepoprawny format, warstwa /. Pliki WMA: zakodowane w bezstratnym, profesjonalnym i głosowym formacie, nie oparte na Windows Media Audio; chronione przed kopiowaniem za pomocą DRM. Plików z danymi AIFF, ATRAC3 itp.

13 Znajdowanie i usuwanie problemów Odtwarzanie plików MP3/WMA Odtwarzanie płyty FM/AM Ogólne Symptom Nie słychać dźwięku z głośników. Na ekranie pojawia się komunikat MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT i nie można wykonać żadnych czynności. Środki zaradcze/przyczyna Ustaw głośność na optymalnym poziomie. Upewnij się, że w urządzeniu nie ustawiono wyciszenia/ pauzy. (strona 5) Sprawdź kable i styki. Upewnij się, czy końcówki przewodów głośnikowych są prawidłowo okryte izolacją, następnie zresetuj urządzenie. (strona 3) Jeśli komunikat nie znika, skonsultuj się ze sprzedawcą sprzętu samochodowego audio JVC lub z firmą dostarczającą zestawy. Radioodtwarzacz nie działa. Wyzerować pamięć jednostki. (strona 3) Nie można wybrać F-AUX lub R-AUX. Sprawdź ustawienie <SRC SELECT> = <F-AUX / R-AUX>. (strona ) Podczas odtwarzania z elementu zewnętrznego podłączonego do złącza wejściowego aux dźwięk może być czasem przerywany. Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji SSM nie działa. Podczas słuchania radia słychać stały szum. Sprawdź, czy do połączenia użyto zalecanej wtyczki mini stereo. (strona 9) Zaprogramuj stację ręcznie. Sprawdź podłączenie anteny. Nie można wybrać AM. Sprawdź ustawienie <SRC SELECT> = <AM>. (strona ) Odtwarzanie płyty nie działa. Włóż płytę poprawną stroną. Nie można odtworzyć płyty CD-R/CD-RW i nie można przejść do kolejnego utworu. Podczas odtwarzania płyty dźwięk jest przerywany. Na ekranie pojawia się komunikat NO DISC. Na ekranie pojawią się naprzemiennie słowa PLEASE i EJECT. Na ekranie pojawia się komunikat IN DISC. Odtwarzanie płyty nie działa. Z głośników słychać szum. Na wyświetlaczu miga komunikat READING. Ścieżki nie są odtwarzane w oczekiwanej kolejności. Wyswietlony czas odtwarzania jest niepoprawny. Nie są wyświetlane poprawnie znaki, np. w nazwie albumu. Włóż płytę CD-R/CD-RW sfinalizowaną za pomocą urządzenia, na którym była nagrana. Nie odtwarzaj płyt podczas jazdy po wybojach. / Wymień płytę. / Sprawdź kable i styki. Włóż odpowiednia płytę do szczeliny odtwarzacza. Naciśnij 0, a następnie prawidłowo włóż płytę. Płyty nie można prawidłowo wysunąć. Upewnij się, że nic nie blokuje szczeliny płyty. Użyj płyty ze ścieżkami MP3/WMA nagranej w formacie zgodnym z ISO 9660 Level, Level, Romeo lub Joliet. Dodaj rozszerzenia <.mp3> lub <.wma> do nazw plików. Przejdź do następnego utworu lub zmień płytę. Wymagany jest dłuższy czas odczytu. Nie używaj zbyt wielu poziomów hierarchicznych i folderów. Kolejność odtwarzania plików jest określona w momencie ich nagrywania. Zdarza się to czasami podczas odtwarzania. Jest to spowodowane sposobem nagrania plików na płycie. To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i pewną liczbę symboli. POLSKI 3

14 Korzystanie z urządzeń Bluetooth Przed uruchomieniem funkcji Bluetooth konieczne jest podłączenie adaptera Bluetooth (KS-BTA00) (nie załączono) do złącza aux (R-AUX/BT ADAPTER) znajdującego się z tyłu urządzenia. (strona 9) Należy również skorzystać z instrukcji dołączonych do adaptera Bluetooth oraz urządzenia Bluetooth, gdzie zawarto szczegóły. Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. Przygotowanie Zarejestruj (poprzez parowanie) urządzenia Bluetooth w KS-BTA00. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi KS-BTA00. Zmień ustawienie <SRC SELECT> urządzenia. [Przytrzymaj] Korzystanie z telefonu Bluetooth (Niski) (Wysoki) Regulacja głośności mikrofonu Poziom głośności: Wysoki/ Normalny (początkowy)/ Niski ] <SRC SELECT> ] <R-AUX> ] <BT ADAPTER> KS-BTA00 Mikrofon [Przytrzymaj] Odbieranie połączenia W przypadku połączenia przychodzącego... Wykonywanie połączenia Łączenie z ostatnim numerem, z którym prowadzono rozmowę. Przełączanie między telefonem i zestawem handsfree Podczas rozmowy... Zakończenie/odrzucenie połączenia Wybieranie głosowe Wybieranie głosowe jest dostępne tylko wówczas, jeśli w podłączonym telefonie komórkowym dostępny jest system rozpoznawania mowy. Korzystanie z urządzenia audio Bluetooth 4 POLSKI ] BT AUDIO (Odbiornik CD) Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się, rozpocznij odtwarzanie za pośrednictwem odtwarzacza audio Bluetooth. [Naciśnij] Wybór ścieżki. [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu. Informacje o głośności mikrofonu: Po włączeniu zasilania odbiornika CD, poziom głośności zmienia się na Normalny.

15 Specyfikacje WZMACNIACZ AUDIO Maksymalna moc wyjściowa : Przód/Tył : 50 W na kanał Stała moc wyjściowa (RMS) : Przód/Tył : 0 W na kanał, 4 Ω, 40 Hz do Hz przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych mniejszych niż %. Impedancja obciążenia : 4 Ω (4 Ω do 8 Ω tolerancja) Charakterystyka częstotliwościowa : 40 Hz do Hz Stosunek sygnał/szum : 70 db Poziom wyjścia liniowego/poziom wyjścia głośnika niskotonowego/impedancja :,5 V/0 kω (pełna skala) Impedancja wyjściowa : kω TUNER Zakres częstotliwości : FM : 87,5 MHz do 08,0 MHz AM : MW : 53 khz do 6 khz LW : 53 khz do 79 khz Tuner FM: Czułość użyteczna : 9,3 dbf (0,8 μv/75 Ω) 50 db czułość tłumienia : 6,3 dbf (,8 μv/75 Ω) Selektywność kanałów (400 khz) : 65 db Charakterystyka częstotliwościowa : 40 Hz do Hz Separacja stereo : 40 db Tuner MW : Czułość/Selektywność : 0 μv/40 db Tuner LW : Czułość : 50 μv ODTWARZACZ CD Typ : Odtwarzacz płyt kompaktowych Układ wykrywania sygnałów : Bezkontaktowy układ optyczny (laser półprzewodnikowy) Liczba kanałów : kanały (stereo) Charakterystyka częstotliwościowa : 5 Hz do Hz Stosunek sygnał/szum : 98 db Kołysanie i drżenie dźwięku : Poniżej mierzalnej granicy Format dekodowania MP3 (MPEG/ Audio Layer 3) : Maks. przepływość danych: 30 kbps Format dekodowania WMA (Windows Media Audio) : Maks. przepływość danych: 9 kbps OGÓLNE Wymagania dotyczące zasilania : Napięcie pracy : 4,4 V prąd stały (tolerancja V do 6 V) Uziemienie : Masa Dopuszczalna temperatura pracy : 0 C do +40 C Wymiary (szer. wys. gł.) : (przybliżona) Wymiary montażowe : 8 mm 5 mm 59 mm Wymiary panelu : 88 mm 59 mm 9 mm Masa :, kg (bez wypos. dodatkowego) Informacje mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Microsoft i Windows Media są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Konserwacja Czyszczenie urządzenia Zatrzyj zabrudzenia z panelu za pomocą suchego kawałka silikonu lub miękkiego materiału. Niedopełnienie tej czynności może prowadzić do uszkodzenia monitora lub urządzenia. Czyszczenie złącza Zetrzyj zabrudzenia za złącza urządzenia i z panelu. Użyj kawałka bawełny lub tkaniny bawełnianej. POLSKI 5

16 Благодарим Вас за приобретение изделия JVC. Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции с тем, чтобы полностью изучить и обеспечить оптимальную работу этого устройства. ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте верхнюю крышку. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом. 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В открытом состоянии происходит видимое и/или невидимое излучение лазера класса M. Не смотрите непосредственно в оптические инструменты. 4. ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Остановите автомобиль перед началом работы с устройством. Изделия Батарея Сведения для пользователей по утилизации старого оборудования и батарей [только Европейсий Союз] Эти символы указывают на то, что изделие и батарея, на которые они нанесены, в конце срока службы не должны утилизироваться, как обычные бытовые отходы. Утилизация данного изделия и батареи должна осуществляться в соответствии с требованиями национального законодательства или другими правилами, действующими в Вашей стране и городе. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете возможный ущерб для окружающей среды и здоровья людей. Уведомление: Надпись Pb под символом батарей указывает на то, что данная батарея содержит свинец. Предостережение: Отрегулируйте громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля. Слишком высокая громкость во время вождения может стать причиной аварии. Предостережение, касающееся настройки громкости: По сравнению с другими источниками звука диски создают незначительный шум. Уменьшите громкость перед воспроизведением диска, чтобы предотвратить повреждение динамиков изза внезапного повышения уровня громкости на выходе. Предостережение для воспроизведения дисков DualDisc: Сторона диска DualDisc, отличная от DVD, не совместима со стандартом Compact Disc Digital Audio. Поэтому не рекомендуется использовать сторону диска DualDisc, отличную от DVD, на данном устройстве. РУCCKИЙ

17 Подключение и отключение панели управления Как перенастроить Ваше устройство Запрограммированные настройки будут также удалены. Принудительное извлечение диска [Удерживать] Будьте осторожны, не уроните диск при извлечении. Если это не поможет, попробуйте перенастроить приемник. Конденсация : Если автомобиль оборудован установкой для кондиционирования воздуха, возможна конденсация влаги на оптической линзе. Это может приводить к ошибкам при чтении диска. В этом случае извлеките диск и дождитесь испарения влаги. Температура внутри автомобиля : Если Вы припарковали Ваш автомобиль на длительное время в жаркую или холодную погоду, перед тем, как включать это устройство, подождите до тех пор, пока температура в автомобиле не придет в норму. Информация о дисках Данное устройство обеспечивает воспроизведение только компакт-дисков, имеющих следующие отметки: Диски, которые нельзя использовать: Диски некруглой формы. Диски, записанная поверхность которых окрашена, или диски со следами загрязнений. Воспроизведение записываемых и перезаписываемых дисков, которые не были финализированы, невозможно. (Информацию о финализации см. в руководстве по программе записи на диски и в руководстве по эксплуатации записывающего устройства.) Использование компакт-дисков диаметром 3 дюйма запрещено. Попытка вставки диска с помощью адаптера может привести к неисправности устройства. CОДЕРЖАНИЕ 3 Подключение и отключение панели управления 3 Как перенастроить Ваше устройство 3 Принудительное извлечение диска 3 Информация о дисках 4 Отмена демонстрации функций дисплея 4 Настройка часов 5 Основные операции 6 Прослушивание радио 8 Прослушивание с диска 9 Подключение других внешних устройств 9 Прослушивание с других внешних устройств 0 Выбор запрограммированного режима звучания 0 Операции с меню 3 Устранение проблем 4 Использование устройств Bluetooth 5 Технические характеристики 5 Обслуживание Обращение с дисками: Не касайтесь записанной поверхности диска. Не приклеивайте на диск клейкую ленту и т. п. и не используйте диск с приклеенной на него лентой. Не используйте никакие дополнительные принадлежности для диска. Проводите чистку по направлению от центра диска к его краю. Для очистки диска используйте сухую силиконовую или иную мягкую ткань. Не используйте какие-либо растворители. При извлечении дисков из устройства держите их горизонтально. Перед установкой диска устраните любые неровности центрального отверстия или внешнего края диска. РУCCKИЙ 3

18 Отмена демонстрации функций дисплея Если в течение 0 секунд не будет выполнено операций, начнется демонстрация функций дисплея. Включение питания. 4 Выберите <DEMO OFF>. 3 [Удерживать] (Начальная настройка) (Начальная настройка) 5 6 Завершите процедуру. Настройка часов Включение питания. 6 Установите минуты. [Удерживать] (Начальная настройка) 3 Выберите <CLOCK>. 7 Выберите <4H/H>. 4 Выберите <CLOCK SET>. 5 Установите час. 8 Bыберите <4 HOUR> или < HOUR>. (Начальная настройка) 9 Завершите процедуру. 4 РУCCKИЙ

19 Основные операции Загрузочный отсек Диск управления Окно дисплея Извлеките диск Отсоединение панели При нажатии и удерживании следующих кнопок... Кнопка / SOURCE Диск управления (переверните) Диск управления (нажмите) EQ Нумерованные кнопки ( 6) Дополнительный входной разъем на передней панели Общие операции Включение. Выключение питания [Удерживать]. Выбор источников (FM, CD, F-AUX, BT AUDIO или R-AUX или BT PHONE, AM). Источник CD доступен для выбора только в том случае, если диск загружен. Настройка уровня звука. Выбор элементов. Отключение звука при прослушивании источника. Если источник звучания CD, воспроизведение приостанавливается. Нажмите диск управления еще раз для включения звука или возобновления воспроизведения. Подтверждение выбора. Осуществляет выбор режима звучания. Переход непосредственно к настройке уровня тона [Удерживать]. (стр. 0) Выбор запрограммированных радиостанций. Сохранение текущей радиостанции на выбранную цифровую кнопку [Удерживать]. Нажмите цифровую кнопку (RPT) или (RND) для перехода непосредственно к настройке повторного/произвольного воспроизведения REPEAT/RANDOM. (стр. 8) BRIGHTNESS Переход непосредственно в меню настройки <BRIGHTNESS>. (стр. ) Включение или выключение функции резервного приема TA. Переход в режим поиска PTY [Удерживать]. T/P BACK Возврат к предыдущему меню. Выйдите из меню [Удерживать]. Изменение отображаемой информации. DISP Прокрутка отображаемой информации [Удерживать]. РУCCKИЙ 5

20 Прослушивание радио ~ Улучшение качества приема FM [Удерживать] Ÿ Автоматический поиск [Нажмите]. Поиск вручную [Удерживать]. После того как замигает надпись M, ] FM или AM повторно нажимайте кнопку. Индикатор ST загорается при приеме стереосигнала FM-трансляции достаточного уровня. Программирование вручную (FM/AM) Можно сохранить 8 FM-радиостанций и 6 AM-радиостанций. ] <TUNER> ] <MONO> ] <MONO ON> Прием улучшается, но стереоэффект будет потерян. Для восстановления стереоэффекта повторите те же действия и выберите <MONO OFF>. Автоматическое программирование (FM) SSM (Strong-station Sequential Memory последовательная память для радиостанций с устойчивым сигналом) Можно запрограммировать до 8 радиостанций FM. При прослушивании радиостанции... [Удерживать] ] <TUNER> ] <SSM> ] <SSM 0 06 / 07 / 3 8> Мигает надпись SSM, и осуществляется автоматический поиск и сохранение локальных радиостанций с наиболее сильным уровнем сигнала. Для программирования других 6 FMрадиостанций повторите предыдущую процедуру, выбрав другие 6 диапазонов настроек SSM. Изменение отображаемой информации (для радиостанций без Radio Data System) 3 ] Настройтесь на радиостанцию, которую необходимо запрограммировать. [Удерживать] Мигает надпись PRESET MODE. ] Выбор запрограммированного номера. Запрограмированный номер мигает, и отображается надпись MEMORY. С помощью нажатия и удерживания нажатыми цифровых кнопок ( 6) можно также сохранять текущую радиостанцию на выбранных цифровых кнопках ( 6). Выбор запрограммированной радиостанции или С помощью нажатия цифровых кнопок ( 6) можно также выбирать запрограммированные радиостанции ( 6). Частота j Часы 6 РУCCKИЙ

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ LT097-004A [E/EX] POLSKI Dzi kujemy za nabycie produktu firmy JC. Przed rozpocz ciem korzystania z urzàdzenia prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà obs ugi, co umo liwi optymalne wykorzystanie

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

G r a n M a e s t r i a

G r a n M a e s t r i a G r a n M a e s t r i a B Y N E S P R E S S O * *ma machine x 1 3 2 x 1 x 1 x 1 4 6 7 10 1 8 9 11 12 5 max Gran Maestria B/C/D520 220-240V 50/60Hz

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

User manual GC9500 GC9200

User manual GC9500 GC9200 User manual GC9500 GC9200 1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε τη

Διαβάστε περισσότερα

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 Двухступенчатая жидкотопливная горелка Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Dvostopenjski oljni gorilnik Руководство по эксплуатации Для аттестованных специалистов Жидкотопливная

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 Руководство по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки с низким выходом NOx2-14 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών AM PM WTD 2900 Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών E....p 2 D....p 11 PL....p 21 HB....p 31 TK....p 41 GR....p 51 English ELECTRONIC WATER TIMER

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE RADIO CD PORTABLE TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth VoIP System HBV-100

Bluetooth VoIP System HBV-100 Bluetooth VoIP System HBV-100 Ελληνικά Magyar Polski Türkçe Bluetooth VoIP System HBV-100 2 Οδηγός Χρήστη Használati útmutató Instrukcja obsługi Kullanma Kõlavuzu FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu.

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım Инструкция по Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. эксплуатации BTL 14 BTL 20 BTL 26 ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT) 正 版

Διαβάστε περισσότερα

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu.

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. И н с т р у к ц и я п о эксплуатации Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT)

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options.

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Remote control unit Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Programming of remote control unit The receiver remote unit

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-120 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός χρήστη Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson HCB-120

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu FCC statement This device

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-610a

Bluetooth Headset HBH-610a Bluetooth Headset HBH-610a Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Headset HBH-610a Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanım Kılavuzu FCC statement This device complies with part

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP DESIGNJET T120 en T520 eprinter-serie Instructies voor assemblage van de printer

HP DESIGNJET T120 en T520 eprinter-serie Instructies voor assemblage van de printer HP DESIGNJET T120 en T520 eprinter-serie Instructies voor assemblage van de printer HP DESIGNJET T120 og T520 eprinter-serien Instruktioner i samling af printer Σειρά εκτυπωτών eprinter HP DESIGNJET T120

Διαβάστε περισσότερα

The complete guide for your right choice Εμπεριστατωμένος οδηγός για μία σωστή επιλογή Точное руководство для правильного выбора

The complete guide for your right choice Εμπεριστατωμένος οδηγός για μία σωστή επιλογή Точное руководство для правильного выбора Living in the kitchen The complete guide for your right choice Εμπεριστατωμένος οδηγός για μία σωστή επιλογή Точное руководство для правильного выбора The Pedini way Pedini offers a product that reflects

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα