τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε )."

Transcript

1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΤΠ/ΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΤΠ/ΠΟ Ακίνητα Καταθέσεις όψεως Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Κεφάλαιο Αποσβεσθέντα έπιπλα & σκεύη Λοιποί χρεώστες διάφοροι Αποσβεσθέντα μεταφορικά μέσα Μεταφορικά Μέσα Γραμμάτια εισπρακτέα Οικόπεδα Γραμμάτια πληρωτέα Πελάτες Γραμμάτια σε τράπεζες σε εγγύηση Πιστωτές διάφοροι Εμπορεύματα Προκαταβολές κτήσεως παγίων Έξοδα επομένων χρήσεων Προκαταβολές πελατών Έξοδα πληρωτέα Προκαταβολές προμηθευτών Έπιπλα & κεύη Προκαταβολές προσωπικού Επιταγές εισπρακτέες Προμηθευτές Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Σράπεζες Λογαριασμός Δανείου Έσοδα επομένων χρήσεων Φρεόγραφα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Φρηματικά Διαθέσιμα (Σαμείο) τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του 2005 έγιναν οι πιο κάτω πράξεις: 1. 05/01/2005, Αγοράσθηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση 2. 09/01/2005, Πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις συνολικής αξίας μετρητοίς κατά το 80% της αξίας τους και για το υπόλοιπο 20% παραλήφθηκαν γραμμάτια εισπρακτέα /01/2005, έγιναν δουλεμένα τα έξοδα επομένων χρήσεων 4. 20/01/2005, έγιναν απαιτητά τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5. 31/01/2005, πληρώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές 6. 31/01/2005, πληρώθηκε μισθοδοσία με ανάληψη χρημάτων από τις Καταθέσεις όψεως και λογίσθηκαν εργοδοτικές εισφορές /02/2005, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις αξίας με συμψηφισμό του ποσού των προκαταβολών πελατών και το υπόλοιπο παρέμεινε σε πίστωση /02/2005, αγοράσθηκαν εμπορεύματα με συμψηφισμό των προκαταβολών προμηθευτών /02/2005, πληρώθηκε μέρος του δανείου ύψους και τόκοι περιόδου 1/1/ /3/2005 ύψους /02/2005, πουλήθηκαν τα χρεόγραφα μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας «ΛΑΜΔΑ» αντί το τέλος Υεβρουαρίου κατά πάγια τακτική η εταιρία κάνει απογραφή και συντάσσει κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμό. Για τη σύνταξη αυτών λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: 1. Σο κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων ανήλθε στο ποσό των Οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων είναι: 5% για τα ακίνητα και 20% για τα υπόλοιπα. 3. Η αγορά των ακινήτων πραγματοποιήθηκε στις 30/12/2004 Ζητείται: 1. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές της περιόδου μέχρι 28/02/2005 και οι αντίστοιχες εγγραφές στο καθολικό περιλαμβανομένων και των εγγραφών έναρξης (άνοιγμα βιβλίων). 2. Να γίνουν οι εγγραφές προσαρμογής στο ημερολόγιο και το καθολικό. 3. Να συνταχθεί η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και να προσδιορισθούν τα κέρδη ή οι ζημίες της χρήσεως. ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 1

2 Λύση 01 ου Προβλήματος Εγγραφή λογαριασμών έναρξης (ύνταξη ισοζυγίου ): α/α Εγγραφές έναρξης 1/1/2005 (Ισοζύγιο ) Οικόπεδα Ακίνητα Μεταφορικά Μέσα Αποσβεσθέντα μεταφορικά μέσα Έπιπλα & κεύη Αποσβεσθέντα έπιπλα & σκεύη Προκαταβολές κτήσεως παγίων Εμπορεύματα Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια σε τράπεζες σε εγγύηση Επιταγές εισπρακτέες Προκαταβολές προμηθευτών Προκαταβολές προσωπικού Λοιποί χρεώστες διάφοροι Έξοδα επομένων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Φρεόγραφα Φρηματικά Διαθέσιμα (Σαμείο) Καταθέσεις όψεως Κεφάλαιο Προμηθευτές Σράπεζες Λογαριασμός Δανείου Γραμμάτια πληρωτέα Προκαταβολές πελατών Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Έξοδα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Έσοδα επομένων χρήσεων Μεταφορά λογαριασμών στη νέα χρήση ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 2

3 Καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων 1 ου διμήνου 2005 στο ημερολόγιο: α/α ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 1 ου Διμήνου Εμπορεύματα Προμηθευτές Αγορά εμπορευμάτων Πελάτες Πωλήσεις Γραμμάτια εισπρακτέα Πελάτες Σαμείο Πελάτες Πώληση εμπορευμάτων Διάφορα έξοδα Έξοδα επομένων χρήσεων Σακτοποίηση εξόδων Πελάτες Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Οριστικοποίηση Απαίτησης Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Σαμείο Πληρωμή εισφορών Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Σαμείο Καταθέσεις όψεως Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Σαμείο Πληρωμή μισθοδοσίας Εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Καταλογισμός εργοδοτικών εισφορών Πελάτες Πωλήσεις Προκαταβολές πελατών Πελάτες Πωλήσεις εμπορευμάτων Εμπορεύματα Προμηθευτές Προμηθευτές Προκαταβολές προμηθευτών Αγορά εμπορευμάτων Σράπεζες Λογαριασμός Δανείου Σόκοι χρεωστικοί Σαμείο Πληρωμή δόσης δανείου και τόκων Σαμείο Φρεόγραφα Κέρδη από πώληση χρεογράφων Πώληση χρεογράφων ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 3

4 ΕΓΓΡΑΥΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Κόστος πωληθέντων Εμπορεύματα Λογισμός κόστους πωληθέντων Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβεσθέντα μεταφορικά μέσα Λογισμός αποσβέσεων Αποσβέσεις επίπλων & σκευών Αποσβεσθέντα έπιπλα & σκεύη Λογισμός αποσβέσεων Αποσβέσεις Ακινήτων Αποσβεσθέντα ακίνητα Λογισμός αποσβέσεων ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΦΡΗΕΩ Πωλήσεις εμπορευμάτων Αποτελέσματα χρήσεως Μεταφορά εσόδων στα αποτελέσματα Αποτελέσματα χρήσεως Κόστος πωληθέντων Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις ακινήτων Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβέσεις επίπλων Σόκοι χρεωστικοί Μεταφορά εξόδων στα αποτελέσματα Κέρδη από πώληση χρεογράφων Αποτελέσματα χρήσεως Μεταφορά μη λειτουργικών κερδών στα αποτελέσματα Αποτελέσματα χρήσεως Αποτελέσματα χρήσης (Ζημία) Μεταφορά ζημίας στα Ίδια Κεφάλαια ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 4

5 ΙΟΛΟΓΙΜΟ Οικόπεδα Ακίνητα Αποσβεσθέντα ακίνητα Μεταφορικά Μέσα Αποσβεσθέντα μεταφορικά μέσα Έπιπλα & κεύη Αποσβεσθέντα έπιπλα & σκεύη Προκαταβολές κτήσεως παγίων Εμπορεύματα Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια σε τράπεζες σε εγγύηση Επιταγές εισπρακτέες Προκαταβολές προσωπικού Λοιποί χρεώστες διάφοροι Φρηματικά Διαθέσιμα (Σαμείο) Καταθέσεις όψεως Κεφάλαιο Ζημία χρήσεως Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα Σράπεζες Λογαριασμός Δανείου Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Έξοδα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Έσοδα επομένων χρήσεων ΤΝΟΛΑ ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 5

6 ΟΗΚΟΠΔΓΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΠΟΒΔΜΔΝΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΔΠΗΠΛΑ & ΚΔΤΖ ΑΠΟΒΔΜΔΝΑ ΔΠΗΠΛΑ & ΚΔΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ ΑΠΟΒΔΜΔΝΑ ΜΔΣ.ΜΔΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΠΡΟΚ/ΒΟΛΔ ΚΣΖΔΩ ΠΑΓΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΟΓ. ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΛΖΡΩΣΔΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ Δ ΔΓΓ. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΠΔΛΑΣΩΝ ΔΠΗΣΑΓΔ ΔΗΠΡΑΚΣΔΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠ. ΠΛΖΡΩΣΔΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΛΟΗΠΟΗ ΥΡΔΩΣΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΠΛΖΡ ΔΞΟΓΑ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΔΩ ΔΟΓΑ ΥΡΖΔΩ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΣΔΑ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ ΣΑΜΔΗΟ ΠΗΣΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ Κ.Ο. ΔΟΓΑ ΔΠΟΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ ΕΖΜΗΑ ΥΡΖΔΩ ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 6

7 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΩΛΖΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΣΟΚΟΗ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΚΔΡΓΖ ΑΠΟ ΠΩΛΖΖ ΥΡΔΟΓ ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΔΣ. ΜΔΩΝ ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΠΗΠΛΩΝ ΑΠΟΒΔΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΩ (Λογαριασμός Κλεισίματος) ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 7

8 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 02 Παρατίθεται ο Ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας «ΟΛΤΜΠΙΑΚΕ ΑΓΟΡΕ» της 31 ης /12/2004 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΦΡΕΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΠΙΣΩΗ Κτίρια Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο Μεταφορικά μέσα Τπόλοιπο κερδών εις Νέον Έπιπλα Προμηθευτές Εμπορεύματα Γραμμάτια πληρωτέα Πελάτες Σράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) Φρεόγραφα Τποχρεώσεις φόρους - τέλη (ΥΠΑ) Έξοδα επομένων χρήσεων Ι.Κ.Α. (Τποχρεώσεις προς το ΙΚΑ) Σαμείο Έσοδα επομένων χρήσεων Καταθέσεις Όψεως ΤΝΟΛΑ ΤΝΟΛΑ Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2005 πραγματοποιήθηκαν τα πιο κάτω γεγονότα ταξινομημένα κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους: 1. Αγοράσθηκαν εμπορευμάτων με πίστωση πλέον ΥΠΑ 20% 2. Έληξαν και εισπράχθηκαν γραμμάτια εισπρακτέα αξίας Πουλήθηκαν εμπορεύματα (70.00) έναντι τοις μετρητοίς πλέον ΥΠΑ 20% 4. Καταβλήθηκαν για αμοιβές & έξοδα προσωπικού (60.00) και καταλογίσθηκαν εργοδοτικές εισφορές (60.03) Πληρώθηκαν λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος (62.98) 600 περιλαμβανομένου ΥΠΑ 20% 6. Πληρώθηκαν ενοίκια Ιανουαρίου (62.04) Πουλήθηκαν εμπορεύματα πλέον ΥΠΑ 20%, κατά το ήμισυ με πίστωση και κατά το υπόλοιπο μετρητοίς 8. Έγιναν πληρωμές προμηθευτών έναντι λογαριασμού Καταβλήθηκαν στην Ασφαλιστική Εταιρία, ασφάλιστρα (62.05) για το χρονικό διάστημα έως συνολικού ποσού Πραγματοποιήθηκαν διάφορα «Λοιπά έξοδα» (64.98) συνολικής αξίας με ΥΠΑ 20% τα οποία εξοφλήθησαν 11. Πληρώθηκε μέρος του Σραπεζικού δανεισμού ποσού Πληρώθηκε ΥΠΑ αξίας μέσω του λογαριασμού Καταθέσεις Όψεως 13. Πουλήθηκαν (76.04) χρεόγραφα αξίας αντί τις 31/1/2005 ζητήθηκε από το λογιστήριο να συνταχθεί ισολογισμός μήνα. Για την διαδικασία αυτή έγινε απογραφή και προέκυψαν τα ακόλουθα: Η απογραφή εμπορευμάτων προσδιόρισε τα αποθέματα στο ποσό των Προσδιορίστηκαν οι συντελεστές αποσβέσεων, ως προς τα κτίρια (66.01) 6%, ως προς τα μεταφορικά μέσα (66.03) 20% και ως προς τα έπιπλα (66.04) 15%. Ζητείται να γίνουν: Οι ημερολογιακές εγγραφές ανοίγματος και των γεγονότων της χρήσης. Οι εγγραφές προσαρμογής για το μήνα Ιανουάριο. Οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος με τη βοήθεια του λογαριασμού Αποτελέσματα Φρήσης και ο Ισολογισμός της 31/12/2004. ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 8

9 Λύση 02 ου Προβλήματος α/α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕ ΕΓΓΡΑΥΕ ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2005 (ΙΟΖΤΓΙΟ 31/12/2004) Κτίρια Μεταφορικά μέσα Έπιπλα Εμπορεύματα Πελάτες Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Φρεόγραφα Έξοδα επομένων χρήσεων Σαμείο Καταθέσεις Όψεως Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο Τπόλοιπο κερδών εις Νέον Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα Σράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) Τποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη ΥΠΑ Τποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς IΚΑ Έσοδα επομένων χρήσεων Μεταφορά λογαριασμών στη νέα χρήση ΤΝΟΛΑ α/α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΕΓΓΡΑΥΕ ΦΡΗΗ (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2005) Εμπορεύματα ΥΠΑ Αγορών Προμηθευτές Αγορά εμπορευμάτων επί πιστώσει Σαμείο Γραμμάτια εισπρακτέα Είσπραξη γραμματίων Πελάτες Πωλήσεις ΥΠΑ Πωλήσεων Σαμείο Πελάτες Πωλήσεις χονδρικής μετρητοίς Αμοιβές &Έξοδα προσωπικού Αμοιβέςπροσωπικού πληρωτέες Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Σαμείο Πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (Τποχρεώσεις προς το ΙΚΑ) ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 9

10 Εργοδοτικές εισφορές Ηλεκτρικό ρεύμα 500 ΥΠΑ Δαπανών 100 Σαμείο 600 Πληρωμή ΔΕΗ Ενοίκιο Σαμείο Πληρωμή Ενοικίου μηνός Πελάτες Πωλήσεις ΥΠΑ Πωλήσεων Σαμείο Πελάτες Πωλήσεις με μερική είσπραξη Προμηθευτές Σαμείο Καταβολή σε προμηθευτές έναντι λογαριασμού Ασφάλιστρα Ασφαλιστική Εταιρία Ασφαλιστική Εταιρία Σαμείο Καταβολή ασφαλίστρων Λοιπά έξοδα ΥΠΑ εξόδων 400 Σαμείο Πληρωμή δαπανών Σράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμου δανείου Σαμείο Πληρωμή έναντι δανείου ΥΠΑ Καταθέσεις Όψεως Πληρωμή ΥΠΑ Σαμείο Φρεόγραφα Κέρδη από πώληση χρεογράφων 500 Πώληση χρεογράφων ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 10

11 α/α ΕΓΓΡΑΥΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 17 α/α Αποσβέσεις κτιρίων ( Φ 6% / 12 μήνες) Αποσβέσεις μεταφορικών ( Φ 20% /12 μήν) 500 Αποσβέσεις επίπλων ( Φ 15% / 12 μήνες) 312,5 Αποσβεσθέντα κτίρια Αποσβεσθέντα μεταφ. μέσα 500 Αποσβεσθέντα έπιπλα 312,5 Καταλογισμός αποσβέσεων ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Αποτελέσματα χρήσεως Πωλήσεις Μεταφορά πωλήσεων στα αποτελέσματα Αποτελέσματα χρήσεως ,5 Μισθοί Εργοδοτικές εισφορές ΔΕΗ 500 Ενοίκιο Ασφάλιστρα Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις 1.812,5 Μεταφορά αξόδων στα αποτελέσματα Αποτελέσματα χρήσεως Εμπορεύματα Εμπορεύματα Αποτελέσματα χρήσεως Προσδιορισμός Κόστους πωληθέντων* Κέρδη από πώληση χρεογράφων 500 Αποτελέσματα χρήσεως 500 Μεταφορά μη λειτουργικών κερδών στα αποτελέσματα Τπόλοιπο κερδών εις νέον 5.987,5 Αποτελέσματα χρήσεως 5.987,5 Μεταφορά αποτελεσμάτων στα Ίδια Κεφάλαια *Προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού του κόστους πωληθέντων: Αρχικό απόθεμα και αγορές Σελικό απόθεμα. Μεταφέρονται τα αρχικά αποθέματα και οι αγορές στην κατάσταση αποτελεσμάτων και από την κατάσταση αποτελεσμάτων μεταφέρονται στους λογαριασμούς αποθεμάτων τα αποθέματα τέλους ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 11

12 ΙΟΛΟΓΙΜΟ Κτίρια ,0 Αποσβεσθέντα κτίρια ,0 Μεταφορικά μέσα ,0 Αποσβεσθέντα μεταφορικά μέσα -500,0 Έπιπλα ,0 Αποσβεσθέντα έπιπλα -312,5 Εμπορεύματα ,0 Πελάτες ,0 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάιο 1.000,0 Φρεόγραφα 1.500,0 Έξοδα επομένων χρήσεων 1.000,0 Σαμείο ,0 Καταθέσεις Όψεως ,0 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ,0 Τπόλοιπο κερδών εις Νέον ,5 Προμηθευτές ,0 Γραμμάτια πληρωτέα ,0 Σράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων ,0 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) ,0 Τποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη ΥΠΑ 1.300,0 Τποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΙΚΑ 4.250,0 Έσοδα επομένων χρήσεων 9.000,0 ΤΝΟΛΑ 380,337, ,5 ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 12

13 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 03 Σα υπόλοιπα των λογαριασμών της 30/11/2003 της επιχείρησης «ΚΑΠΑ ΜΙ» Α.Ε. εμφανίζονται στον πιο κάτω πίνακα: ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ Ζημίες από πώληση παγίων Φρηματικά διαθέσιμα Έπιπλα και σκεύη Μετοχικό κεφάλαιο ; Εμπορεύματα Ακίνητα Πωλήσεις Σράπεζες Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμου Δανείου Αμοιβές προσωπικού Σόκοι πιστωτικοί Προκαταβολές πελατών Μεταφορικά μέσα Έξοδα προβολής & διαφήμισης Πελάτες Προμηθευτές Σράπεζες Λογαριασμός Μακροπρόθεσμου Δανείου Δάνεια στο προσωπικό Καταθέσεις Όψεως Εθνικής Σραπέζης Έξοδα επομένων χρήσεων Γραμμάτια εισπρακτέα Κέρδη από πώληση χρεογράφων τη συνέχεια, κατά το μήνα Δεκέμβριο, γίνονται τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Επιστρέφονται από τον πελάτη «Ε» εμπορεύματα τα οποία είχαν πωληθεί σ αυτόν αντί τοις μετρητοίς. Η εξόφληση του «Ε» γίνεται με καταβολή μετρητών. 2. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση ονομαστικού ποσού Από το ποσό αυτό παρακρατούνται έναντι δανείων προσωπικού. 3. Πωλούνται εμπορεύματα αντί στον πελάτη «Κ» με συμψηφισμό που είχε δώσει ως προκαταβολή και με παραλαβή επιταγής εκδόσεως του πελάτη για το υπόλοιπο ποσό. 4. Είσπραξη μετρητών από πελάτες έναντι των υπολοίπων τους Οφειλή προς τον προμηθευτή «Π» διακανονίζεται ως εξής: Καταβάλλονται μετρητά και μεταβιβάζονται συναλλαγματικές εισπρακτέες Οι αποτελούν τόκους που πληρώνει η εταιρία λόγω καθυστέρησης της εξόφλησης. 6. Εισπράττονται συναλλαγματικές εισπρακτέες Καταβάλλονται στην Εθνική Σράπεζα έναντι του χρέους από το βραχυπρόθεσμο δάνειο και για τόκους περιόδου. Ζητείται : 1. Να προσδιοριστεί το ύψος των ιδίων κεφαλαίων. 2. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές μηνός Δεκεμβρίου. 3. Να γίνουν οι εγγραφές προσαρμογής λαμβανομένων υπόψη ότι: Ο συντελεστής απόσβεσης των επίπλων και σκευών είναι 10% και των μεταφορικών μέσων 12% Σα έξοδα επομένων χρήσεων ανέρχονται σε Η χρησιμοποίηση των κτιρίων θα αρχίσει μετά την 31 η /12/2003 Οφείλονται ενοίκια Σα έξοδα προβολής & διαφήμισης που αναλογούν στη χρήση ανέρχονται σε Η φυσική απογραφή προσδιόρισε ότι η αξία των αποθεμάτων των εμπορευμάτων στις 31/12/2003 είναι Να γίνουν οι εγγραφές του γενικού καθολικού 5. Να καταρτισθεί η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 6. Να συνταχθεί ο ισολογισμός της ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 13

14 Λύση 3 ου Προβλήματος Τπολογισμός Ιδίων Κεφαλαίων με κατάρτιση σχετικού Ισοζυγίου ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ Φ.Τ. Π.Τ. Ε Ακίνητα Ε Μεταφορικά μέσα Ε Έπιπλα και σκεύη Ε Εμπορεύματα Ε Πελάτες Ε Γραμμάτια εισπρακτέα Ε Δάνεια στο προσωπικό Ε Έξοδα επομένων χρήσεων Ε Σαμείο Ε Καταθέσεις Όψεως Εθνικής Σραπέζης Π Ίδια Κεφάλαια Π Σράπεζες Λογαριασμός Μακροπρόθεσμου Δανείου Π Σράπεζες Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμου Δανείου Π Προμηθευτές Π Προκαταβολές πελατών ΕΞ Έξοδα προβολής & διαφήμισης ΕΞ Αμοιβές προσωπικού ΕΞ Ζημίες από πώληση ακινήτου ΠΩ Πωλήσεις ΠΩ Σόκοι πιστωτικοί ΠΩ Κέρδη από πώληση χρεογράφων ΤΝΟΛΑ ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 14

15 Καταχώρηση ημερολογιακών εγγραφών Δεκεμβρίου 1 Πωλήσεις Πελάτες Πελάτες Σαμείο Επιστροφή πωλήσεων 2 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Σαμείο Δάνεια στο προσωπικό Πληρωμή Μισθοδοσίας 3 Πελάτες Πωλήσεις Προκαταβολές πελατών Επιταγές εισπρακτέες Πελάτες Πωλήσεις εμπορευμάτων 4 Σαμείο Πελάτες Είσπραξη από πελάτες 5 Προμηθευτές Σαμείο Γραμμάτια εισπρακτέα Σόκοι χρεωστικοί Πληρωμή σε προμηθευτές 6 Σαμείο Γραμμάτια εισπρακτέα Είσπραξη συναλλαγματικών 7 Σράπεζες Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμου Δανείου Σόκοι χρεωστικοί Σαμείο Πληρωμή έναντι δανείου και τόκων ΤΝΟΛΑ ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 15

16 Εγγραφές προσαρμογής Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποσβέσεις επίπλων Αποσβεσθέντα μεταφορικά μέσα Αποσβεσθέντα έπιπλα Λογισμός αποσβέσεων Διάφορα έξοδα Έξοδα επομένων χρήσεων Σακτοποίηση εξόδων Ενοίκια Ενοίκια οφειλόμενα Λογισμός ενοικίων Έξοδα προβολής & διαφήμισης προπληρωθέντα Διαφημίσεις Σακτοποίηση διαφημιστικών δαπανμών Κόστος πωληθέντων Εμπορεύματα Τπολογισμός κόστους πωληθέντων ΤΝΟΛΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (ΦΩΡΙ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΡΕΩΠΙΣΩΕΩΝ) ΠΩΛΗΕΙ ΣΟΚΟΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΗ ΦΡΕΟΓΡΑΥΩΝ ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΜΟΙΒΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΙΑΥΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΖΗΜΙΕ ΑΠΟ ΠΩΛ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΚΟΙ ΦΡΕΩΣΙΚΟΙ ΑΠΟΒΕΕΙ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΑΠΟΒΕΕΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΕΡΔΗ ΦΡΗΕΩ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 16

17 ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΚΣΙΡΙΑ ΑΠΟΒΕΘΕΝΣΑ ΚΣΙΡΙΑ 0 ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕΑ ΑΠΟΒΕΘΕΝΣΑ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΒΕΘΕΝΣΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΠΕΛΑΣΕ ΓΡΑΜΜΑΣΙΑ ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ ΕΠΙΣΑΓΕ ΕΙΠΡΑΚΣΕΕ ΔΙΑΥΗΜΙΕΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙΕ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΣΑΘΕΕΙ ΙΔΙΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΚΕΡΔΗ ΦΡΗΕΩ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΒΡΑΦΤΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΠΕΛΑΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΥΕΙΛΟΜΕΝΑ ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 17

18 ΚΣΙΡΙΑ ΜΕΣΑΥ. ΜΕΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΠΕΛΑΣΕ ΓΡΑΜΜΑΣΙΑ ΕΙΠ ΔΑΝΕΙΑ ΣΟ ΠΡΟ ΑΥΑΛ. ΠΡΟΠΛ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΣΑΘΕΕΙ ΕΠΙΣΑΓΕ ΕΙΠΡΑΚΣ ΔΙΑΥΗΜΙΕΙ Ι.ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜ Α ΑΜΟΙΒΕ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ ΒΡΑΦΤΠΡΟΘΕΜΑ ΖΗΜΙΕ ΠΩΛ. ΑΚΙΝ ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΠΡΟΚ. ΠΕΛΑΣΩΝ ΣΟΚΟΙ ΦΡΕΩΣ ΣΟΚΟΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ ΠΩΛΗΕΙ ΗΜΕΙΩΕΙ & ΑΚΗΕΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ι. ΩΡΡΟ ελίδα 18

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα