Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015"

Transcript

1 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ, ΚΑΡΓΗΑ, ΜΔΖΜΔΡΗ ΘΔΡΜΖ ΒΑΗΛΗΚΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΑΓΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 2 ΝΖΥ 4530, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΠΔΡΗΑΣΗΚΟΤ, ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ (ΦΡΔΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΣΗΔ) ΑΛΤΚΖ ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ ΠΔΡΑΗΑ, ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ, Ν. ΔΠΗΒΑΣΔ, ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ ΘΔΡΜΖ ΑΓΗΑ ΟΤΡΧΣΖ ΑΓ.ΑΝΣΧΝΗΟ ΜΟΝΟΠΖΓΑΓΟ ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ, ΔΠΑΝΟΜΖ ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ ΔΠΑΝΟΜΖ Ν. ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ ΚΔΡΑΗΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΑ ΡΑΗΓΔΣΟ ΛΑΚΚΗΑ ΠΔΡΗΣΔΡΑ ΛΗΒΑΓΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 3 ΖΜΖ 3802, ΔΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΠΑΝΟΜΖ ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΥΟΡΣΗΑΣΖ, ΔΞΟΥΖ, ΑΒΔΣΟΥΧΡΗ ΘΔΡΜΖ ΚΑΣΧ ΥΟΛΑΡΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 4 ΝΗΑ 6076, ΦΗΥ ΠΔΡΗΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ ΛΑΓΚΑΓΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΓΡΑΚΟΝΣΗΟ ΛΑΓΚΑΓΑ ΑΖΡΟ, ΚΡΗΘΗΑ, ΔΞΑΜΗΛΗ, ΣΔΦΑΝΗΑ, ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ, ΚΑΡΣΔΡΔ, ΓΟΡΚΑ ΒΟΛΒΖ ΑΝΟΗΞΗΑ, ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΟ, ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟ, ΛΗΜΝΖ, ΚΔΠΑΣΟ, ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΛΗΜΝΖ ΒΟΛΒΖ ΒΟΛΒΖ ΠΑΛΗΑΜΠΔΛΑ, ΑΡΔΘΟΤΑ, ΣΔΦΑΝΗΝΑ, ΛΔΤΚΟΤΓΑ ΛΑΓΚΑΓΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ, ΛΑΥΑΝΑ, ΞΤΛΟΠΟΛΖ, ΚΤΓΧΝΔΑ, ΝΗΚΟΠΟΛΖ, ΒΔΡΣΗΚΟ, ΜΑΤΡΟΡΑΥΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 5 NZM 9462, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΚΒΟΛΔ ΓΑΛΛΗΚΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ, ΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ ΓΔΛΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΓΔΛΣΑ ΚΑΗ ΚΟΗΣΖ ΑΞΗΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΓΔΛΣΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΗΟ, ΜΠΑΛΑΗΗΚΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΠΑΡΘΔΝΗΟ

2 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 6 ΝΖΥ 4519, ΦΗΥ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ Κ. ΓΔΦΤΡΑ, ΓΔΦΤΡΑ ΓΔΛΣΑ ΥΑΛΑΣΡΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΒΑΛΣΟΥΧΡΗ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΔΛΔΟΤΑ ΓΔΛΣΑ ΚΤΜΗΝΑ, ΜΑΛΓΑΡΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 7 ΗΟΖ 7587, ΔΗΥ ΓΔΛΣΑ ΥΑΛΑΣΡΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΞΖΡΟΥΧΡΗ, ΜΔΖΜΒΡΗΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΑΓΥΗΑΛΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΠΑΡΘΔΝΗΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 8 ΝΖΤ 9852, ΦΗΥ ΝΑΟΤΑ ΔΠΗΚΟΠΖ, ΜΑΡΗΝΑ, ΛΔΤΚΑΓΗΑ ΝΑΟΤΑ ΣΔΝΖΜΑΥΟ, ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ, ΥΑΡΗΔΑ ΝΑΟΤΑ ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟ, ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗ ΝΑΟΤΑ ΜΟΝΟΠΗΣΑ ΝΑΟΤΑ ΑΝΧ ΕΔΡΒΟΥΧΡΗ, ΠΑΛΑΗΟ ΕΔΡΒΟΥΧΡΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 9 ΝΗΜ 6493, ΦΗΥ ΚΑΛΟΥΧΡΗ, ΔΠΗΚΟΠΖ ΔΠΗΚΟΠΖ, ΚΑΜΠΟΥΧΡΗ ΝΖΗ ΥΟΗΝΑ, ΒΡΤΑΚΗ ΚΛΔΗΓΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 10 ΝΕΑ 4595, ΦΗΥ ΛΔΗΑΝΟΒΔΡΓΗ, ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ ΚΟΡΤΦΖ, ΝΔΟΥΧΡΟΠΟΤΛΟ ΣΡΗΚΑΛΑ ΒΔΡΟΗΑ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ, ΑΓ.ΜΑΡΗΝΑ ΠΛΑΣΑΝΟ

3 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 11 ΗΟΔ 9469, ΔΗΥ ΒΔΡΟΗΑ ΒΔΡΓΗΝΑ, ΠΑΛΑΣΗΣΗΑ ΒΔΡΟΗΑ ΛΑΕΟΥΧΡΗ, ΣΑΓΑΡΟΥΧΡΗ, ΜΔΖ ΜΔΛΗΚΖ, ΝΔΟΚΑΣΡΟ ΠΡΟΓΡΟΜΟ, ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΟΜΟ, ΑΓ.ΣΡΗΑΓΑ ΞΔΥΑΜΔΝΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 12 ΝΖΥ 9010, ΦIX ΠΔΡΗΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΗΟΝΗΑ ΠΔΤΚΟΓΑΟ, ΜΗΚΡΟΓΑΟ, ΠΛΑΣΑΝΗΑ, ΔΤΕΧΝΟΗ, ΔΗΓΟΜΔΝΖ, ΥΑΜΖΛΟ, ΣΗΟΛΑΓΔ ΚΗΛΚΗ ΞΖΡΟΒΡΤΖ, ΕΑΥΑΡΑΣΟ, ΚΟΗΛΑΓΗ, ΥΔΗΜΑΓΗΟ, ΓΔΡΑΚΑΡΗΟ, ΓΗΒΟΤΝΗ, ΠΟΤΡΓΗΣΖ, ΦΤΚΑ ΛΗΜΝΖ ΓΟΨΡΑΝΖ ΚΗΛΚΗ ΣΔΡΠΤΛΟ, ΜΔΣΑΞΟΥΧΡΗ, ΔΤΚΑΡΠΗΑ, ΚΟΡΟΜΖΛΗΑ ΚΗΛΚΗ ΑΝΧ ΘΔΟΓΧΡΑΚΗΑ, ΚΑΣΧ ΘΔΟΓΧΡΑΚΗΑ, ΒΑΘΖ, ΜΤΛΟΥΧΡΗ, ΠΑΛΑΣΗΑΝΟ, ΜΟΝΟΛΗΘΗ, ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΗΛΚΗ ΡΤΕΗΑΝΑ, ΗΧΜΑ, ΘΔΟΓΟΗΑ, ΔΛΛΖΝΗΚΟ, ΔΠΣΑΛΟΦΟ, ΚΟΡΧΝΟΤΓΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 13 IOH 9530, ΔIX ΠΑΗΟΝΗΑ ΞΖΡΟΛΑΚΟ, ΗΣΑΡΗΑ, ΛΗΜΝΟΣΟΠΟ, ΒΑΦΔΗΟΥΧΡΗ, ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ ΚΗΛΚΗ ΓΗΠΟΣΑΜΟ, ΚΟΚΚΗΝΗΑ, ΜΔΛΗΟΤΡΓΔΗΟ, ΠΑΡΟΥΘΗΟ, ΠΟΝΣΟΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΚΗ ΚΑΛΗΝΓΡΗΑ, ΑΚΡΗΣΑ, ΓΡΟΑΣΟ, ΠΛΑΓΗΑ, ΑΓΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΗΛΚΗ ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ, ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ, ΒΑΠΣΗΣΖ, ΚΤΡΗΑΚΑΗΗΚΑ, ΥΧΡΤΓΗ, ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟ, ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ, ΝΔΟΥΧΡΟΤΓΑ, ΠΔΝΣΑΛΟΦΟ ΠΤΛΑΗΑ- ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΦΗΛΤΡΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 14 ΔΔΡ 5788, ΦΗΥ ΠΔΛΛΑ ΑΘΤΡΑ, ΡΑΥΧΝΑ, ΛΗΒΑΓΗΣΑ ΠΔΛΛΑ ΓΗΑΝΝΗΣΑ, ΠΔΝΣΑΠΛΑΣΑΝΟ, ΓΑΜΗΑΝΟ ΠΔΛΛΑ ΠΑΛΑΗΦΤΣΟ, ΓΤΦΟΥΧΡΗ, ΓΡΟΔΡΟ ΚΤΓΡΑ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ, ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΑΦΑΛΟ, ΠΟΛΤΚΑΡΠΖ, ΣΑΚΟΗ, ΥΡΤΑ

4 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 15 ΔΔΡ 5972, ΦΗΥ ΠΔΛΛΑ ΠΔΛΛΑ, Ν. ΠΔΛΛΑ, ΜΔΗΑΝΟ ΠΔΛΛΑ ΜΔΛΗΗ ΠΔΛΛΑ ΑΡΑΒΗΟ, ΑΥΛΑΓΟΥΧΡΗ, ΑΜΠΔΛΔΗΔ ΚΤΓΡΑ ΑΝΤΓΡΟ, ΛΑΚΚΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΞΗΦΗΑΝΖ, ΑΛΧΡΟ, ΥΡΤΖ, ΤΓΡΑΗΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 16 ΒΟΡ 4537, ΦΗΥ ΠΔΛΛΑ ΠΑΡΑΛΗΜΝΖ, ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΠΔΛΛΑ ΚΑΡΤΧΣΗΑ ΠΔΛΛΑ ΛΗΠΑΡΟ ΚΤΓΡΑ ΚΑΛΤΒΗΑ, ΑΠΡΟ ΔΓΔΑ ΝΖΗ, ΝΔΑ ΞΑΝΘΟΓΔΗΑ, ΑΡΝΗΑ ΑΡΗΓΑΗΑ ΑΡΗΓΑΗΑ, ΠΗΠΔΡΗΔ, ΛΤΚΟΣΟΜΟ, ΓΧΡΟΘΔΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 17 ΝΗΑ 1092, ΦΗΥ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΣΧ ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ, ΝΔΑ ΥΡΑΝΖ, ΝΔΑ ΣΡΑΠΔΕΟΤΝΣΑ, ΝΔΟ ΑΝΧ ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ, ΓΑΝΟΥΧΡΑ, ΑΝΧ ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΠΛΑΣΑΜΧΝΑ, ΠΑΡΑΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ, ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΟΣΗΝΑ, ΛΔΠΣΟΚΑΡΗΑ, ΝΔΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ, ΚΟΣΗΝΑ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΑΛΤΒΗΑ ΒΑΡΗΚΟΤ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΛΗΣΟΥΧΡΟ, ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ, ΠΛΑΚΑ ΛΗΣΟΥΧΡΟΤ, ΛΗΜΔΝΑ ΛΗΣΟΥΧΡΟΤ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΓΗΟΝ, ΠΛΑΣΑΝΑΚΗΑ, ΚΑΡΗΣΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 18 ΝΔΡ 9593, ΦΗΥ ΠΤΓΝΑ ΑΗΓΗΝΗΟ, ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΦΤΡΑ, ΝΔΑ ΑΓΑΘΟΤΠΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΚΣΖ, ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΠΔΡΗΣΑΖ, ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΤΓΝΑ ΑΛΤΚΖ, ΑΓΗΑΝΝΖ, ΜΑΚΡΤΓΗΑΛΟ, ΜΔΘΧΝΖ, ΑΡΥΑΗΑ ΠΤΓΝΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΟΡΗΝΟ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΑΛΤΒΗΑ ΒΑΡΤΚΟΤ, ΝΔΟΗ ΠΟΡΟΗ ΠΤΓΝΑ ΚΑΣΑΥΑ, ΠΑΛΗΑΜΠΔΛΑ, ΑΗΓΗΝΗΟ

5 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 19 ΝΕΑ 2434, ΔΗΥ ΠΤΓΝΑ ΑΗΓΗΝΗΟ, ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΦΤΡΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΚΣΖ, ΠΔΡΗΣΑΖ ΑΛΤΚΖ ΚΗΣΡΟΤ ΠΤΓΝΑ ΑΛΤΚΖ, ΑΓΗΑΝΝΖ, ΜΑΚΡΤΓΗΑΛΟ, ΜΔΘΧΝΖ, ΑΡΥΑΗΑ ΠΤΓΝΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΟΡΗΝΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΛΑΣΟΥΧΡΗ, ΜΟΥΟΠΟΣΑΜΟ, ΛΑΓΟΡΑΥΖ, ΑΡΧΝΑ, ΝΔΟ ΚΔΡΑΜΗΓΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 20 ΝΕΑ 4594, ΦΗΥ ΓΔΛΣΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ ΠΤΓΝΑ Ν.ΑΓΑΘΟΤΠΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΑΛΤΒΗΑ ΒΑΡΤΚΟΤ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΝΔΟΗ ΠΟΡΟΗ ΠΤΓΝΑ ΦΔΝΓΑΜΗ, ΠΑΛΑΗΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗ, ΚΑΣΑΥΑ, ΠΑΛΗΑΜΠΔΛΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 21 ΝΖΤ 4378, ΦΗΥ ΔΚΒΟΛΔ ΣΡΤΜΧΝΑ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΤΚΗΑ, ΛΟΓΚΑΓΗ, Ν.ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΒΗΑΛΣΗΑ ΑΥΗΝΟ, ΗΒΖΡΑ, ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΑ, ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΔΤΚΑΡΠΗΑ Π.Ε.ΕΡΡΩΝ ΒΗΑΛΣΗΑ ΓΖΜΖΣΡΖΣΗ, ΦΛΑΜΠΟΤΡΟ ΒΗΑΛΣΗΑ ΣΔΡΠΝΖ, ΘΔΡΜΑ, ΝΗΓΡΖΣΑ Π.Ε.ΕΡΡΩΝ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΑΚΣΖ Ν. ΚΔΡΓΤΛΗΧΝ, ΤΚΗΑ, ΛΟΓΚΑΓΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 22 ΝΕΤ 8887, ΦΗΥ ΕΗΥΝΖ ΑΛΗΣΡΑΣΖ, ΜΑΝΓΖΛΗ, Σ.ΑΓΓΗΣΖ, Σ.ΛΔΤΚΟΘΔΑ, ΑΓΗΟΥΧΡΗ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΤΜΒΟΛΖ, ΑΝΧ ΤΜΒΟΛΖ, ΑΓΓΗΣΑ, ΖΛΗΟΚΧΜΖ ΕΗΥΝΖ ΚΟΠΗΑ, Ν.ΕΗΥΝΖ, ΦΔΛΗΝΟ ΕΗΥΝΖ ΜΤΡΡΗΝΖ, ΓΡΑΒΗΚΟ ΕΗΥΝΖ ΜΑΤΡΟΛΟΦΟ, ΜΤΡΚΗΝΟ ΕΗΥΝΖ ΓΑΕΧΡΟ, ΘΟΛΟ, Ν.ΠΔΣΡΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 23 ΗΟΖ 9211, ΔΗΥ ΒΗΑΛΣΗΑ ΑΓ. ΒΗΑΛΣΗΑ ΑΥΗΝΟ ΕΗΥΝΖ ΜΤΡΡΗΝΖ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΤΚΗΑ

6 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 24 ΝΕΝ 5442, ΦΗΥ EΛΟ ΑΝΖ ΚΑΑΝΓΡΑ ΠΤΡΓΟ ΑΝΖ ΔΛΟ ΑΝΖ ΔΛΟ ΑΝΖ ΔΛΟ ΑΝΖ ΚΑΑΝΓΡΑ ΦΤΛΑΚΔ ΚΑΡΑΚΑΛΟΤ, ΦΤΛΑΚΔ ΞΔΝΟΦΧΝΣΟ ΔΛΟ ΑΝH ΤΝΔΡΓΔΗΟ 25 ΝΖΥ 4529, ΦΗΥ ΣΟ ΗΘΩΝΗΑ ΒΟΤΡΒΟΤΡΟΤ, ΟΡΜΟ ΠΑΝΑΓΗΑ, ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ, ΝΗΚΖΣΖ, Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΗΘΩΝΗΑ ΣΡΗΠΟΣΑΜΟ, ΛΗΜΑΝΗ ΚΑΡΑ, ΣΡΗΣΗΝΗΚΑ, ΣΟΡΧΝΖ, ΓΔΣΔΝΗΚΑ ΗΘΩΝΗΑ ΠΟΡΣΟ ΚΟΤΦΟ, ΠΑΡΑΛΗΑ ΤΚΗΑ, ΤΚΗΑ, ΚΑΛΑΜΗΣΗ, ΑΡΣΖ, ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΗΔΡΗΟ, ΟΤΡΑΝΟΤΠΟΛΖ, ΝΔΑ ΡΟΓΑ, ΓΑΒΡΑΓΗΑ, ΚΟΤΜΗΣΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΓΟΜΑΣΗ, ΓΔΒΔΛΗΚΗ, ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ, ΣΡΑΣΧΝΖ, ΣΡΑΣΟΝΗΚΖ,ΣΑΓΗΡΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 26 ΝΗΑ 1091, ΦΗΥ ΔΚΒΟΛΔ ΥΑΒΡΗΑ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΟΡΜΤΛΗΑ ΚΑΛΤΒΔ, ΦΑΚΟΤΓΗΑ, ΝΖΗ, ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΑΝΓΡΑ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ, ΥΑΝΗΧΣΖ, ΠΔΤΚΟΥΧΡΗ, ΠΑΛΗΟΤΡΗ, ΛΔΤΚΔ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΛΑΝΓΡΑ, Ν.ΚΗΧΝΖ, ΛΟΤΣΡΑ ΑΓ., ΑΓ. ΚΑΑΝΓΡΑ Ν.ΦΧΚΗΑ, ΑΦΤΣΟ, ΚΑΛΛΗΘΔΑ, ΧΛΖΝΑ ΔΤΓΟ, ΚΡΤΟΠΖΓΖ, ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ, ΗΒΖΡΖ, ΦΟΤΡΚΑ, ΚΑΛΑ ΦΟΤΡΚΑ, ΠΟΔΗΓΗ, ΚΑΑΝΓΡΖΝΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 27 ΝΗΑ 6075, ΦΗΥ ΑΓ.ΠΑΤΛΟ, Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΑ, Ν.ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ, ΓΔΧΠΟΝΗΚΑ, ΒΔΡΓΗΑ, ΧΕΟΠΟΛΖ ΠΑΡΑΛΗΑ Ν.ΣΡΗΓΛΗΑ Ν.ΠΛΑΓΗΑ, ΦΛΟΓΖΣΑ, ΜΟΤΡΗΔ, ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΗΟΝΤΗΟΤ, Ν.ΜΟΤΓΑΝΗΑ ΔΛΟ ΑΓΗΟΤ ΜΑΜΑ ΑΓ.ΜΑΜΑ, ΠΑΠΑ ΑΛΧΝΗ, ΠΟΡΣΔ, Ν.ΠΟΣΗΓΑΗΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟ, ΟΛΤΝΘΟ, ΓΔΡΑΚΗΝΖ, ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΔΡΑΚΗΝΖ Ν.ΣΡΗΓΛΗΑ, ΕΧΓΡΑΦΟΤ, ΓΗΟΝΤΗΟΤ, ΠΟΡΣΑΡΗΑ, ΖΜΑΝΣΡΑ, ΑΓ.ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ, Ν.ΣΔΝΔΓΟ

7 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 28 ΝΖΒ 9006, ΦΗΥ ΣΟ ΠΔΡΗΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΑΓ.ΑΝΑΣΑΗΑ, ΓΑΛΑΡΗΝΟ, ΓΑΛΑΣΗΣΑ, ΚΡΖΜΝΖ, ΠΛΑΣΑΝΟΥΧΡΗ, ΜΑΡΑΘΟΤΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΟΤΜΠΗΑ, ΑΝΑ, ΡΗΕΑ, ΓΔΡΟΠΛΑΣΑΝΟ, ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ, ΠΟΛΤΓΤΡΟ (ΦΡΔΑΣΗΑ) ΒΔΡΟΗΑ ΣΡΗΠΟΣΑΜΟ, ΡΑΥΖ, ΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 29 ΝΖΜ 6524, ΔΗΥ ΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (ΦΡΔΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΣΗΔ) ΤΝΔΡΓΔΗΟ 30 IMH 6675, ΔIX ΓΔΛΣΑ ΗΝΓΟ ΓΔΛΣΑ ΗΝΓΟ ΓΔΛΣΑ ΗΝΓΟ ΓΔΛΣΑ ΗΝΓΟ ΓΔΛΣΑ ΗΝΓΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 31 ΗΜΖ 5590, ΔΗΥ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΝΔΑ ΜΔΖΜΒΡΗΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΝΔΑ ΜΔΖΜΒΡΗΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 32 IOΗ 2187, ΔIΥ ΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (ΦΡΔΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΣΗΔ) ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 33 IΜI 8615, ΔIX ΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (ΦΡΔΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΣΗΔ) ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ ΝΔΟΗ ΔΠΗΒΑΣΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 34 ΗΟΕ 5912, ΔIX ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΔΡΑΚΑΡΟΤ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΔΡΑΚΑΡΟΤ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΔΡΑΚΑΡΟΤ ΛΑΓΚΑΓΑ ΓΔΡΑΚΑΡΟΤ ΛΑΓΚΑΓΑ ΒΑΗΛΟΤΓΗ

8 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 35 IOI 1914, ΔIX ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ ΚΔΡΑΗΑ ΘΔΡΜΖ ΠΛΑΓΗΑΡΗ ΘΔΡΜΖ ΠΛΑΓΗΑΡΗ ΘΔΡΜΖ ΠΛΑΓΗΑΡΗ ΘΔΡΜΖ ΠΛΑΓΗΑΡΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 36 ΗΟΗ 7162, ΔΗΥ ΝΑΟΤΑ ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗ ΝΑΟΤΑ ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗ ΝΑΟΤΑ ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟ ΝΑΟΤΑ ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟ ΝΑΟΤΑ ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 37 IOZ 2232, ΔIX ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΓΔΦΤΡΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΓΔΦΤΡΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΓΔΦΤΡΑ Π.Ε. ΕΡΡΕ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΠΑΛΑΗΟΚΧΜΖ Π.Ε. ΕΡΡΕ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΠΑΛΑΗΟΚΧΜΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 38 IOX 5170, ΔIX ΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (ΦΡΔΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΣΗΔ) ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΜΗΚΡΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΜΗΚΡΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΜΗΚΡΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΜΗΚΡΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΝΑΟΤΑ ΝΑΟΤΑ (ΦΡΔΑΣΗΑ) ΤΝΔΡΓΔΗΟ 39 NEH 4532, ΔIX ΚΤΓΡΑ ΚΑΛΖ ΚΤΓΡΑ ΚΑΛΖ ΚΤΓΡΑ ΛΗΠΟΥΧΡΗ ΚΤΓΡΑ ΛΗΠΟΥΧΡΗ ΚΤΓΡΑ ΛΗΠΟΥΧΡΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 40 ΡΔΒ 1269, ΔIX ΚΤΓΡΑ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ ΚΤΓΡΑ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ ΚΤΓΡΑ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 41 ΗΜΖ 6683, ΔΗΥ ΠΤΓΝΑ ΜΑΚΡΤΓΗΑΛΟ ΠΤΓΝΑ ΜΑΚΡΤΓΗΑΛΟ ΠΤΓΝΑ ΝΔΑ ΑΓΑΘΟΤΠΟΛΖ ΠΤΓΝΑ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΦΤΡΑ ΠΤΓΝΑ ΚΑΣΑΥΑ

9 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 42 ΗΟΕ 1610, ΔΗΥ ΗΘΩΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΗΘΩΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΗΘΩΝΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΔΡΑΚΗΝΖ ΗΘΩΝΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΜΔΣΟΥΗ ΑΓ.ΠΑΤΛΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 43 ΗΟΕ 7484, ΔΗΥ ΚΑΑΝΓΡΑ ΑΘΤΣΟ ΚΑΑΝΓΡΑ ΑΘΤΣΟ ΚΑΑΝΓΡΑ ΑΘΤΣΟ ΚΑΑΝΓΡΑ ΑΘΤΣΟ ΚΑΑΝΓΡΑ ΠΑΛΗΟΤΡΗ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 44 ΗΟΚ 1004, ΔΗΥ ΜΤΚΟΝΗΑΣΗΚΑ- ΓΔΧΠΟΝΗΚΑ ΜΤΚΟΝΗΑΣΗΚΑ- ΓΔΧΠΟΝΗΚΑ ΠΟΡΣΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑΡΗΑ ΜΤΚΟΝΗΑΣΗΚΑ- ΓΔΧΠΟΝΗΚΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 45 NZM 7757, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΑΚΜΑΗΧΝ (ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΧΝ) ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΩΝ: Π.Δ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΩΝ: Π.Δ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΩΝ: Π.Δ. ΔΡΡΧΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΩΝ: Π.Δ. ΔΡΡΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΩΝ: Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 46 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΔ ΑΜΦΗΒΗΟ ΟΥΖΜΑ 8Υ8 ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΤΝΔΡΓΔΗΟ 47 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΠΟ ΔΓΑΦΟΤ ΑKMAIOKTONIA ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΚΜΑΗΟΚΣΟΝΗΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΚΜΑΗΟΚΣΟΝΗΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΚΜΑΗΟΚΣΟΝΗΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΚΜΑΗΟΚΣΟΝΗΑ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΚΜΑΗΟΚΣΟΝΗΑ Σο πποβλεπόμενο ππόγπαμμα είναι ενδεικηικό και ςπάπσει δςναηόηηηα αλλαγών ανάλογα με ηην εξέλιξη ηος έπγος και ηιρ καιπικέρ ζςνθήκερ. Για ηην καθημεπινή επαθή ηων ελεγκηών με ηα ζςνεπγεία, ηηλέθωνο επικοινωνίαρ εζωηεπικό 16, ςπεύθςνορ επικοινωνίαρ Ζλίαρ Φωηακόποςλορ. Ώπερ επικοινωνίαρ 8:00 15:00.

10 ΜΔΑ ΔΗΓΗΚΖ ΥΡΖΖ: Έξγν Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηώλ Π.Κ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2015 Α/Α ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΤΠΟ ΥΩΡΟ ΣΑΘΜΔΤΖ ΥΡΖΖ 1 ΦΗΥ ΝΔΜ 2058 ΦΗΥ ΑΠΟΘΖΚΖ ΥΑΛΑΣΡΑ Πξνλπκθνθηνλία, LV, ULV 2 ΦΗΥ ΑΜ UNIMOG ΑΠΟΘΖΚΖ ΥΑΛΑΣΡΑ LV, ULV 3 ΑΜΦΗΒΗΟ ΟΥΖΜΑ 8x8 ΔΛΟ ΑΝΖ Πξνλπκθνθηνλία Δπίζηρ ζηο έπγο ζςμμεηέσοςν ηα ΔΗΥ οσήμαηα ηων μελών ηηρ Ομάδαρ Δπιζηημονικού Πποζωπικού και ηηρ Ομάδαρ Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ. Τπεύθςνοι έπγων ανά Πεπιθεπειακή Δνόηηηα: Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Π.Δ. ΠΗΔΡΗΑ Π.Δ. ΖΜΑΘΗΑ Π.Δ. ΠΔΛΛΑ Π.Δ. ΚΗΛΚΗ Π.Δ. ΔΡΡΧΝ Π.Δ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Καιατηδνπνύινπ ηέιια Αληαιήο Βαζίιεο (Αλαπιεξσηήο) Μαξκαξίδνπ νθία (Αλαπιεξσηήο) Βιάρνο Γεώξγηνο Κσηνύιαο Κσζηήο (Αλαπιεξσηήο) Σζαγθάξεο Πάξεο, Βιάρνο Γηώξγνο (Αλαπιεξσηήο) Μνύζηνο Βαζίιεο Σζαγθάξεο Πάξεο (Αλαπιεξσηήο) Gewehr Sandra Κάθθνπ Μαξία (Αλαπιεξσηήο) Πηαζηόπνπινο Γεκήηξεο, Gewehr Sandra (Αλαπιεξσηήο) Ηνξδαλίδεο Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο Αλαζηάζηνο (Αλαπιεξσηήο) Γηα νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απεπζπλζείηε ζηνπο αλσηέξσ ππεύζπλνπο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Γξακκή εμππεξέηεζεο πνιηηώλ ρσξίο ρξέσζε:

11 Τποζηήπιξη έπγος: Πέξαλ ησλ ζπλεξγείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην Πξόγξακκα Κίλεζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ από εδάθνπο έξγνπ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ ζηελ Π.Κ.Μ., ζπκκεηέρνπλ θαη νη θάησζη πληνληζηήο Έξγνπ Μνπξειάηνο πύξνο Αλαπιεξσηέο πληνληζηέο Έξγνπ Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο (δηνηθεηηθή κέξηκλα) Ηαηξνύ Γηώξγνο, Καιατηδνπνύινπ ηέιια Κσηνύιαο Κσζηήο, Φσηηάδεο Αλαζηάζηνο Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε (ραξηνγξαθήζεηο, ράξηεο, GIS, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, αμηνιόγεζε παξαγσγηθνηήησλ) Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε (ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε εληνκνινγηθώλ δεδνκέλσλ, ηαπηνπνίεζε θνπλνππηώλ) Αζθάιεηα θαη κεζνδνινγίεο (βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο εληνκνθηόλσλ, ηερληθέο ςεθαζκνύ, εθαξκνγέο ULV, αζθάιεηα εθαξκνγώλ θαη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ) Δπηδεκηνινγηθή παξαθνινύζεζε (ζπιινγή θαη αλάιπζε εληνκνινγηθώλ δεδνκέλσλ, αηκνιεςίεο ζε δώα δείθηεο) Έιεγρνο ζπλεξγείσλ (κεραλνξγάλσζε, ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε έξγνπ, παξαθνινύζεζε νρεκάησλ θαη δηελέξγεηαο ςεθαζκώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, έιεγρνη ζην πεδίν) Σερληθή ππνζηήξημε (δηαρείξηζε πιηθνύ - εληνκνθηόλα, αλαιώζηκα, ςεθαζηηθά ζπζηήκαηα, παγίδεο, ινηπόο εμνπιηζκόο, ππνζηήξημε εηδηθώλ νρεκάησλ): Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε (γξακκή εμππεξέηεζεο θνηλνύ, εθζέζεηο πξνόδνπ, δηαζθάιηζε πνηόηεηαο) Δθαξκνγέο αθκαηνθηνληώλ Καιατηδνπνύινπ ηέιια, ιάβε Λπζηκάρε Gewehr Sandra, Λνπθά Ξαλζνύια Ηαηξνύ Γηώξγνο, Κσηνύιαο Κσζηήο Λάδνο Νηθόιανο, Σέκπνπξαο Λάδαξνο, Αληαιήο Βαζίιεο Φσηηάδεο Αλαζηάζηνο, Μπνπλαξηδήο Παλαγηώηεο, Φσηαθόπνπινο Ζιίαο Παπαδόπνπινο σηήξεο, Σζαγθάξεο Πάξεο ιάβε Λπζηκάρε, Σζεκεληδή Ησάλλα Καιηδόγινπ Απνζηόιεο, Υνπρνύιεο Αληώλεο, Νέζηνξνο Απνζηόιεο, Παπαδόπνπινο σηήξηνο

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα