H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν."

Transcript

1

2 ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ 1 ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα ηνπ Γ.Ν.Μεζζελίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Καιακάηα ζην Ξελνδνρείν ELITE. H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ε κηα επνρή κεγάισλ εμειίμεσλ όπνπ νη λνζειεπηέο θαινύληαη λα πξναζπίζνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ. αο πεξηκέλνπκε όινπο ζηελ όκνξθε Καιακάηα. Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο Ζ Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Μαξία Γηαλλαθέα Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Μαξία Γθνύδνπ Ο Πξόεδξνο ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ - Δ.Ν.Δ Νηθόιανο Οξθαλόο

3 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πξόεδξνη: Γηαλλαθέα Μαξία, Αιεμνπνύινπ ηακαηία Αληηπξόεδξνο: Αξαπνζηάζε Καλέιια Μέιε Αβξακίδεο Γεώξγηνο Αγγεινγηαλλνπνύινπ Διέλε Αξβαλίηεο Γεώξγηνο Αλαγλώζηνπ Καιιηόπε Αλησλέα Καλέιια Γεσξγηνπδάθε - Μπνύδα Διπηλίθε Γηαλλαθνπνύινπ Φσηεηλή Γθόλε Βαζηιηθή Γάγιαο Αξηζηείδεο Γαθαλάιε Πεξζεθόλε Γεκεηξνπνύινπ Δπδνθία Γνύινπ Αγγειηθή Γξαρηίδεο Γεώξγηνο Θενδσξαθνπνύινπ ηαπξνύια Κακπνπγέξε Δπζηαζία Καηζίθε Μαξία Κνινβόο Πέηξνο Κνξδνύιε Μαξία Κνζθηλάο Παλαγηώηεο Κνηζνκύηε Ησάλλα Κνπθή Βηξγελία Κνπηέια Αηθαηεξίλε Κνπηειηάξε Βαζηιηθή Λαγνύ ηαπξνύια Λεβεληνγηάλλε Βαζηιηθή Λπκπεξνπνύινπ ηαπξνύια Μαζηνπνύινπ Γεσξγία Μαλνπζέα Παξαζθεπή Μαηζηνπνύινπ Υξηζηίλα Μπαζηνύλε Διηζάβεη Μπειαιή Κσλζηαληία Μπίδαο Λάκπξνο Μπξαραληίλε Καιιηόπε Νίθα Δπζηαζία Νηάθνπξε Μαξία Οξθαλόο Νίθνο Παλαγνπνύινπ ηαπξνύια Παληεινπνύινπ Μάξζα Πηζηόιαο Γεκήηξηνο Πνιπδσγνπνύινπ Θενδώξα Πνκόλε Γεσξγία Πνπιηάζε Γεσξγία Πνπινπνύινπ Παλαγηώηα Ράιιε Μαξία Ρεγάηνο Γεκήηξηνο ηάκνπ Διηζάβεη θαξέα Αξηζηέα θνπηέιεο Γεκήηξηνο πθά Γήκεηξα Σδηηδίθνο Γεώξγηνο Υαληά Μαξία Υξνλνπνύινπ Νηθνιέηα Μαζηνπνύινπ Βαζηιηθή

4 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πξόεδξνο: Γθνύδνπ Μαξία Αληηπξόεδξνο: Αδακνπνύινπ Θενδνύιε Μέιε Γεκεξηδή Θενδώξα Επγά νθία Λεκπέζε Κσλζηαληίλα αθθά Δπαγγειία αξίδε Μαξία ηξαηηθνπνύινπ σηεξία πλαδηλνύ Κσλζηαληίλα Σζηξώλε Μαξία

5 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ζκεξνκελία: 4-5 Απξηιίνπ 2014 Σόπνο: Ξελνδνρείν ΔLITE ΚΑΛΑΜΑΣΑ Ζ επίζεκε γιώζζα ηεο Γηεκεξίδαο είλαη ε Διιεληθή. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη: Παξαθνινύζεζε επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο πλεδξηαθό πιηθό Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθά Φξνληηζηήξηα Καθέ θαη ειαθξύ γεύκα. ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 1. Σν πλέδξην κνξηνδνηείηαη από ηελ ΔΝΔ κε 12 κνλάδεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο. 2. Σν Κιηληθό Φξνληηζηήξην I θαη Κιηληθό Φξνληηζηήξην ΗΗ κνξηνδνηείηαη από ηελ ΔΝΔ κε 4 κνλάδεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ην θαζέλα. Με ηελ εγγξαθή ζηελ δηεκεξίδα λα ζπκπιεξώλεηαη θαη λα παξαδίδεηαη ζηελ γξακκαηεία ην έληππν ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθά Φξνληηζηήξηα. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο: Ο ρξόλνο παξνπζίαζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) ιεπηά, ρξόλν ηνλ νπνίν παξαθαιείζηε λα ηεξήζεηε απαξαηηήησο. Αλαξηεκέλεο Αλαθνηλώζεηο (poster): Όια ηα πιαίζηα αλάξηεζεο ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν νλνκαζηηθόο / αξηζκεηηθόο θαηάινγνο. Ζ αλάξηεζε θαη αθαίξεζε ησλ αλαθνηλώζεσλ απνηειεί επζύλε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζα γίλεηαη κε πιηθά πνπ ζα δηαηίζεληαη από ηελ Γξακκαηεία ηεο δηεκεξίδαο. Σηο ώξεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί νη παξνπζηάζεηο ησλ Αλαξηεκέλσλ Αλαθνηλώζεσλ παξαθαιείηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπγγξαθέσλ λα παξαβξίζθεηαη ζην ρώξν ησλ Αλαξηήζεσλ γηα δίιεπηε παξνπζίαζε εάλ ρξεηαζηεί. ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο Γηεκεξίδαο. Κόζηορ ςμμεηοσήρ Δπαγγεικαηίεο Τγείαο 10 Δπξώ Άλεξγνη/Φνηηεηέο 5 Δπξώ

6 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 04/04/ :00-10:00 Πξνζέιεπζε-Δγγξαθέο 10:00-10:30 Υαηξεηηζκνί 10:30-11:00 Γηάιεμε Η Πξνεδξείν: Βηξβίιεο Υ. Νένη ξόινη θαη πξννπηηθέο ζηελ Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε Λεκπέζε Κ, αθθά Δ, ηξαηηθνπνύινπ, Γθνύδνπ Μ. 11:00-12:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ Η Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Φπρηθή Τγεία πληνληζηέο: πλαδηλνύ Κ, Παξλαζζά Η. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Φπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Πνπξλάξαο Δ, Καληηάλεο Α, θνξπηδέαο Π, Λαγνύ. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη απηνθηνλίεο Αγγειόπνπινο Γ, Γεσξγνύιηα, Λαγθαδηλνύ Υ, Νηέλδηει Γ. Πξόιεςε ησλ ςπρνινγηθώλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Πεξίραξνπ Π, Δθξαηκίδεο Η, Γεσξγαληά Μ, ακπαδηώηε Α. Ζ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο ππό ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Παηξηαξρέα Δ, Φύραινπ Π, Νηειιήο Ν, Γεξαθάξε. 12:00-12:30 Γηάιεηκκα-θαθέο 12:30 14:30 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ I Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πληνληζηέο: Υξνλνπνύινπ Ν, Πνπινπνύινπ Π. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Ο ξόινο ησλ Ννζειεπηώλ ζηελ ΠΦΤ Μαζηνπνύινπ Β, Παληειή Α.

7 Ηνγελείο επαηίηηδεο: Σξόπνη κεηάδνζεο, πξνθύιαμε & ζεξαπεία Κνξσληνύ Μ, Μπάθα Γ. Ζ ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε αξρίδεη από ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο Σζηγώληα Β, Πνπινπνύινπ Π, Μειέληε Α, Κνπκνπλδνύξνπ. Γεπηεξνγελήο πξόιεςε ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ ζηα παηδηά Νηόθνπ Μ, Κνθθίλε Δ, ηξαηηθνπνύινπ Θ, Κνπηέια Α. αθαξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ, ε ζπκβνιή ηνπ Ννζειεπηή ζηελ ΠΦΤ Μπιάλα Δ. Δθπαίδεπζε αζζελνύο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα γηα ηελ θαη νίθνλ θξνληίδα Κνηζνκύηε Η, Μπνύδα Α, Πξάηηε Σ, Κνξδνύιε Μ. Φνξείο Γεξνληνινγηθήο Ννζειεπηηθήο ζηελ θνηλόηεηα Φαηνύξνπ Κ. Απνθαηάζηαζε ζηελ θνηλόηεηα Σζέξηνπ Γ, Κσηνύια Α, Καξθαζίλαο Α, Γθαξκίξεο Κ. 14:30-15:30 Διαθξύ Γεύκα 15:30-17:30 Κιηληθό Φξνληηζηήξην I Δγθαπκαηηθή Νόζνο Πξνεδξείν: Αδακνπνύινπ Θ, Αξαπνζηάζε Κ. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Δηζαγσγή ζην έγθαπκα Κπξηνπνύινπ Δ. Αμηνιόγεζε εγθαπκάησλ Δπζηαζίνπ Φ. Αληηκεηώπηζε 48 πξώησλ σξώλ-ε ηόπν αηπρήκαηνο-ε ΣΔΠ-ε κνλάδα θαη θιηληθή Αλησλνπνύινπ Φ, Δπζηαζίνπ Φ. Απώηεξε αληηκεηώπηζε-επηπινθέο-απνθαηάζηαζε Κπξηνπνύινπ Δ. Δξσηήζεηο-ελάξηα

8 17:30-18:15 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗΗ Αζθάιεηα Αζζελνύο πληνληζηέο: Γεκεηξνπνύινπ Δ, Υαιβαηζηώηεο Π. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Πξόιεςε πηώζεσλ σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο νινθιεξσκέλεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο Μπιέθνπ Θ, Νενθσηίζηνπ Δ, Δμεληαβειώλε, Σζηκπνύξε Μ. Αζθάιεηα ζηελ κεηάγγηζε Κσλζηαληίλνπ Β, Μπνύθε Η, Κσλζηαληίλνπ Υ. Αζθαιήο ρνξήγεζε θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ Κνπηίβα, Εεξβνύ, Καηζνπιέα Κ, Γηαλλαθνπνύινπ Φ. 18:15-19:15 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗΗΗ Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε πληνληζηέο: Αλαγλώζηνπ Κ, Πνπιέα Α. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ ρέδηα αληηκεηώπηζεο καδηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη ν ξόινο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο πθά Γ, Μαλνπζέα Π, Πέηξνπια Δ, Σδαλλήο Κ. Ο ξόινο ηνπ Ννζειεπηή ζε κηα ππεξεζία αηκνδνζίαο Νηθνινπνύινπ Γ, Καπξάινπ Μ. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο απνζηείξσζεο Γθόλε Β, Αδακνπνύινπ Θ. Οξγάλσζε αηκνδπλακηθνύ εξγαζηεξίνπ Μπηιηαξδήο Υ, Μπηαθίδε, Κνηζηκπνύ Γ, Λπκπεξνπνύινπ. ΜΟΤΙΚΟ-ΥΟΡΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9 11:00-13:00 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ (POSTERS) υντονιστές: Γιαννακέα Μ, Πομόνη Γ, Καντιάνης Α. ΑΑ01 Σα νθέιε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ζύγρξνλε Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή Κειεπνύξε Δ, Υαξαιακπνπνύινπ Θ, Μπάθα Δ, Ζιηνπνύινπ Κ. ΑΑ02 Γνπιεύνληαο νκαδηθά Γθνύδνπ Β, Κνινβόο Π, Παληαδνπνύινπ Α, Γθνύδνπ Μ. ΑΑ03 πλνπηηθόο νδεγόο επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηε ζύληνκε ζπκβνπιεπηηθή ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο Κνθθίλε-Πάζρνπ Κ, Μαλσινπνύινπ Α, Αλαζηαζίνπ Α. ΑΑ04 Λήςε Ννζειεπηηθνύ ηζηνξηθνύ θαη κέηξεζε δσηηθώλ ζεκείσλ ζε παηδηά Κνηηαξίδε Γ, Βαηλά Β, Μηραινπνύινπ Α, Παλαγνπνύινπ. ΑΑ05 εμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα ζηελ θύεζε αθθά Δ, Κνπινύξε Β, Παπαδνπνύινπ Η. ΑΑ06 Παξαιαβή αζζελνύο κεηά από αγγεηνπιαζηηθή ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα Μπηιηαξδήο Υ, Κσζηαξά Δ, Καπόγηαλλε Μ, Κνύηξνπ Κ. ΑΑ07 Μειέηε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ κεηξηθνύ ζειαζκνύ ζε ιερσΐδεο έσο 5 εκεξώλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο νπξίια Γ, Πξεδεξάθνο Π, Σζηξώλε Μ, Επγά. ΑΑ08 ύγθξηζε επίδξαζεο σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ θαη θηκπξαηώλ θαη θόζηνο αγσγήο ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο ηύπνπ ΗΗ, ρσξίο γλσζηή ηεθαληαία Νόζν Κνξδνύιε Μ, Επγά, Πξεδεξάθνο Π, Σζηξώλε Μ. ΑΑ09 Θεζκηθό πιαίζην θαη νξγαλσηηθά ζρήκαηα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο ζηελ Διιάδα: Ηζηνξηθή πξνζέγγηζε Σζέηζεθα Α, Κνινβόο Π, Γθνύδνπ Μ, Καπεξώλε Π. AA10 Δηζξόθεζε από ζαιαζζηλό λεξό-κειέηε πεξίπησζεο Μνζρνβίηεο Α, Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κόθθαιε Κ, Υαξηηνύδε Υ, ηάκνπ Δ, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β.

10 09:45-10:15 άββατο 05/04/2014 Γηάιεμε ΗΗ Πξνεδξείν: Σζηξώλε Μ. ''Πιεγέο'' πνπ πξνθαινύληαη από ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή Βξαρεία Γηάιεμε Η: Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη έγθαηξε δηάγλσζε θόπσζεο ζπκπόληαο Επγά. Βξαρεία Γηάιεμε ΗΗ: Απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο θαη ζεξαπείαο θόπσζεο ζπκπόληαο Σδαβέιια Φ. 10:15-11:30 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗV Δξγαζηαθό Πεξηβάιινλ ζηελ Άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο πληνληζηέο: Πνιπδσγνπνύινπ Θ, Νηάθνπξε Μ. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Γηεξεύλεζε ησλ ζηξεζνγόλσλ εξγαζηαθώλ παξαγόλησλ ζηνπο Ννζειεπηέο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ λνκνύ Μεζζελίαο Παλνκήηξνο Γ, Ρνπζζάθε Δ, αξάθεο Π. Φπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ εξγαζηαθνύ θόξηνπ παξάγγε, ηξαηή Β, Ξπδηά Υ, Μηραινπνύινπ Μ. Πέλζνο ζηα ΣΔΠ Κνπθή Β. Μπνύδα, Μαξή Π, Κσζηέα Α. Δξγαζηαθό stress Ννζειεπηώλ ρεηξνπξγείνπ Φάββα Μ, Λάζθαξε Α, Κσλζηάληαξνπ Γ, Νηάθνπξε Μ. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε νγθνινγηθνύ αζζελή Κακπνπγέξε Δ, Βιαρνγηαλλνπνύινπ Π, Καιπνζαξέα Ε, Παληεινπνύινπ Μ. 11:30-12:00 Γηάιεηκκα-θαθέο 12:00-12:30 Νεόηεξεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Ννζειεπηηθήο - Γ ΔΝΔ

11 12:30 13:00 Γηάιεμε ΗΗΗ Πξνεδξείν: Γθνύδνπ Μ, Ρήγα Μ. Ζ αλαβάζκηζε ηεο Ννζειεπηηθήο Πξαθηηθήο κέζα από ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο Καξακήηξε Η, Μπειιάιε Θ. 13:00-14:30 Κιηληθό Φξνληηζηήξην IΗ Πξνεδξείν: Αιεμνπνύινπ, Ράιιε Μ. ρεδηαζκόο θαη ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο αξίδε Μ, Ρεθιείηε Μ. 14:30-15:00 Γηάιεηκκα 15:00-16:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ V Δηδηθά Θέκαηα πληνληζηέο: Γεκεξηδή Θ, Γνύινπ Α. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Ζ κνπζηθή σο ζεξαπεπηηθό εξγαιείν. Μειέηε πεξίπησζεο παηδηνύ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ζην ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ Καιακάηαο Κάξηζσλα Μ. Ο ξόινο ηνπ Ννζειεπηή ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ από ην δηαδίθηπν Ρνπκειηώηνπ Α. Αληηκεηώπηζε ςπρσζηθώλ δηαηαξαρώλ: ηόρνη, ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο θαη βαξύηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο Παξέκβαζεο Πεηξνύιηα Α, Γεσξγηνπνύινπ Α. Τθαληήο Α. Πξνζέιθπζε εζεινληώλ αηκνδνηώλ Παλαγησηνπνύινπ Γ. 16:00-17:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ VΗ Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο πληνληζηέο: Κνπηειηάξε Β, ηάκνπ Δ. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Έιεγρνο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζην Γ.Ν. Καιακάηαο Κηίζηε Υ, Σζνπιάθνπ Δ. Μέηξα πξνζηαζίαο γηα ινηκώδε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ζηελ Ννζνθνκεηαθή Φξνληίδα Πιηόθα Υ, Βαζηιαξάθε Μ, Γαξλάθε Μ, Θενδσξαθνπνύινπ.

12 Κεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο ινηκώμεηο θαη κέηξα πξόιεςεο Παμηκάδε Α, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β, Σξηαληαθπιινπνύινπ Μ. Πξόιεςε Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ από ηνλ θαζεηεξηαζκό ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο Νηθνιαθόπνπινο Θ, Κξέπαπα Α, Φαββαηά Α, Κνιηνπνύινπ Κ. 17:00-18:45 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ IΗ Οξζή Άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο πληνληζηέο: Πνπιηάζε Γ, Υαξηηνύδε Υ. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Λήςε δσηηθώλ ζεκείσλ ζε ελήιηθεο Γειεγηαλλίδνπ Ο. Γηαζσιήλσζε ηξαρείαο, Ννζειεπηηθή Φξνληίδα Αλησλέα Κ. Σξαρεηνβξνγρηθή αλαξξόθεζε Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Μνζρνβίηεο Α, Παπαγηάλλε Γ, Κειεπνύξε Δ. Πξόιεςε θαη πεξηπνίεζε θαηαθιίζεσλ Αξαπνζηάζε Κ, Ζιηνπνύινπ Α, Υαξέα Π, Αγγειή. Αληηκεηώπηζε αζζελνύο κε ξηλνξξαγία ή επίζηαμε Μπαζηνύλε Δ, Λίβα Δ, Γηακάληε Μ, Μαηζηνπνύινπ Υ. Υεκηθά εγθαύκαηα νθζαικώλ Καιδή Α, Μπαζηνύλε Δ, ηαζηλνπνύινπ Β, Κνπηειηάξε Β. Ννζειεπηηθή θξνληίδα ρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο Μαξθνγηάλλε Α, Γεσξγαθνπνύινπ Α, Νίθα Δ, Αδακνπνύινπ Θ. Λήξη ηηρ διημεπίδαρ/διεξαγωγή ςμπεπαζμάηων

13 11:00-13:00 ΑΒΒΑΣΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ (POSTERS) υντονιστές: Τσιρώνη Μ, Ζυγά Σ, Σαρίδη Μ. ΑΑ11 Απνηύπσζε ηνπ θνηλσληθνδεκνγξαθηθνύ θαη εξγαζηαθνύ profile ηνπ Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην λνκό Μεζζελίαο Ρνπζζάθε Δ, Παλνκήηξνο Γ, αξάθεο Π. ΑΑ12 Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο άζζκαηνο παηδηώλ θαη εθήβσλ ζην ζρνιείν Κνθθίλε-Πάζρνπ Κ, Μαλσινπνύινπ Α, Αλαζηαζίνπ Α. ΑΑ13 Δπηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: εμνπαιηθή Γηαπαηδαγώγεζε Αγγεινπνύινπ Λ, Κνξνγώλα Β, εθεξιή Μ, Μπίκπνπ Κ. ΑΑ14 Οη απηνθηνλίεο ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο: έλα θαηλόκελν πνπ εμειίζζεηαη ζε επηδεκία; Καληηάλεο Α, Λαγνύ, Λνπθά Μ, Σξηαληαθύιινπ Α. ΑΑ15 Παξαιαβή αζζελνύο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα Καδάληδα Γ, Σδαβάξα Γ, Μπνύξα Α, Μπαλάθνπ Α. ΑΑ16 Υώξνη ππνδνρήο κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα-Τγεηνλνκηθό πιαίζην Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κόθθαιε Κ, Δπζηξαηίνπ Η, Αλησλνπνύινπ Α. ΑΑ17 Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ησλ Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ αληηβηνηηθώλ ζην Ννζνθνκείν Καιακάηαο Σζνπιάθνπ Δ, Κηίζηε Υ. ΑΑ18 Γσξεά Οξγάλσλ, Γώξν Εσήο-κειέηε πεξίπησζεο Μνζρνβίηεο Α, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β, Παμηκάδε Α, Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κειεπνύξε Δ. ΑΑ19 ύγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ ΠΦΤ Κειεπνύξε Δ, Παλαγνπνύινπ Δ, Υξνλνπνύινπ Π, Ζιηνπνύινπ Κ. ΑΑ20 Δξπζξόο ηαπξόο θαη εζεινληηζκόο ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο Σζαηά Α, Γακειάηε Κ.

14 υμμετέχοντες Αβξακίδεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, "Οηθνηξνθείν Παιιήλεο", Φ.Ν.Α. "Γαθλί". Αγγειή ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Οξζ/θήο, Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αγγεινγηαλλνπνύινπ Διέλε, Ννζειεύηξηα, Φνηηήηξηα Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, ΚΤ Μειηγαιά. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αγγεινπνύινπ Λακπξηλή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αδακνπνύινπ Θενδνύιε, Ννζειεύηξηα, MSc, Σνκεάξρεο Υεηξ/θνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αζαλαζνπνύινπ Γεσξγία Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αιεμνπνύινπ ηακαηία, Ννζειεύηξηα, MSc, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Αλαγλώζηνπ Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Βξαρείαο Ννζειείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλαζηαζίνπ Αγάπε, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλέα Καλέιια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλνπνύινπ Αλησλία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλνπνύινπ Φσηεηλή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο». Αξαπνζηάζε Καλέιια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οξζ/θήο Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αξβαλίηεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, Π.Γ.Ν. Ρίνπ-Παηξώλ. Βατλά Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Βαζηιαξάθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Βηξβίιεο Υξήζηνο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε», Πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο. Βιαρνγηαλλνπνύινπ Παλαγνύια, Ννζειεύηξηα, Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

15 Γεξαθάξε ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Τπ. Βξαρείαο Ννζειείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγαθνπνύινπ Αθξνδίηε, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγαληά Μαξία, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγηνπνύινπ Αγγειηθή, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Γεσξγηνπδάθε - Μπνύδα Διπηλίθε, Γηεπζύληξηα, ΔΠΑ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγνύιηα ηπιηαλή, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηαλλαθέα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηαλλαθνπνύινπ Φσηεηλή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οπξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γθαξκίξεο Κσλζηαληίλνο, Ννζειεπηήο, Τπ. Α Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Γθόλε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Απνζηείξσζεο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γθνύδνπ Βηθησξία, Ννζειεύηξηα. Γθνύδνπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD, Σνκεάξρεο Παζνινγηθνύ ηνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γάγιαο Αξηζηείδεο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝ Νίθαηαο. Γαθαλάιε Πεξζεθόλε, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Μειηγαιά. Γακειάηε Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Δθπαηδεύηξηα, Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, ΔΔ Πεξηθεξεηαθό ηκήκα Γαξλάθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γειεγηαλλίδνπ Οπξαλία, Β. Ννζειεύηξηα, πνπδάζηξηα ΣΔΗ Θεζζαιίαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεκεξηδή Θενδώξα, Ννζειεύηξηα, Σνκεάξρεο Δξγαζηεξηαθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεκεηξνπνύινπ Δπδνθία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηακάληε Μαξία, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

16 Γνύινπ Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Δλδνζθνπήζεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γξαρηίδεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝΑ, «Ζ Διπίο». Δμεληαβειώλε ηαπξνύια, Β. Ννζειεύηξηα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Δπζηαζίνπ Φιώξα, Ννζειεύηξηα, MSc - ΜΔΘ θαη Δπείγνπζαο Ννζειεπηηθήο, Δηδηθεπκέλε Ννζειεύηξηα Υεηξνπξγηθνύ Σνκέα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο». Δπζηξαηίνπ Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Δθξαηκίδεο Ησάλλεο, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Εεξβνύ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Οπξ/θήο θιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Επγά νθία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο, Ννζειεπηηθήο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζιηνπνύινπ Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Οξζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ζιηνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Οηθνλνκνιόγνο, MSc(c). Θενδσξαθνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καδάληδα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καιδή Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καιπνζαξέα Εαραξνύια, Ννζειεύηξηα, Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κακπνπγέξε Δπζηαζία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καληηάλεο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καπεξώλε Παλαγηώηα, Ννζειεύηξηα, MSc, πξντζηακέλε Ξελώλα Β θαη Κέληξνπ Ζκέξαο, Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Σξίπνιεο. Καπόγηαλλε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καπξάινπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Καξακήηξε Ησάλλα, Γηνίθεζε Μνλ. Τγείαο, MSc, PhD(c), Τπ. ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, Γ.Ν.

17 Καξθαζίλαο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, MSc(c), Τπ. Β Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Κάξηζσλα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Μνπζηθόο, MSc(c), ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, Γ.Ν. Καηζίθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Πύινπ. Καηζνπιέα Καιιηόπε, Β. Ννζειεύηξηα, Οπξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κειεπνύξε Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κόθθαιε Καίηε, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνθθίλε Δπδνθία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Σαθηηθώλ Ηαηξείσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνθθίλε-Πάζρνπ Κσλζηαληίλα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, MSc, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνιηνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνινβόο Πέηξνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Δ.Δ.ΓΗ.Π. Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Κνξδνύιε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, Πξντζηακέλε Καξ/θήο Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνξνγώλα Βαζηιηθή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνξσληνύ Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Κνζθηλάο Παλαγηώηεο, Ννζειεπηήο, Πξντζηάκελνο Ν.Τ, ΠΔΓΤ Σξίπνιεο. Κνηαξίδε Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, Παηδ/θε Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνηζηκπνύ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνηζνκύηε Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Αηκνδ/θνύ Δξγ/ξίνπ, Τπ. Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπθή Βηξγελία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπινύξε Βαζηιηθή, Μαία, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ». Κνπκνπλδνύξνπ νθία, Μαία, MSc(c), Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπηέια Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Σαθηηθώλ Ηαηξείσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπηειηάξε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οθζ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

18 Κνπηίβα ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνύηξνπ Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, MSc, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κξέπαπα Αιεμία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κηίζηε Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κπξηνπνύινπ Δπγελία, Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο, Δπηκειήηξηα Β, Κιηληθή Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο-Κέληξνπ Δγθαπκάησλ, Γ.Ν.Α «Γ. Γελλεκαηάο», Δθπαηδεύηξηα ABLS. Κσλζηάληαξνπ Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/γείνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσλζηαληίλνπ Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσλζηαληίλνπ Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Υεηξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσζηαξά Δηξήλε, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσζηέα Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, Βξαρεία Ννζειεία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσηνύια Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Γ Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Λαγθαδηλνύ Υξπζνβαιάληε, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λαγνύ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λάζθαξε Άλλα, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λεβεληνγηάλλε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Άξγνπο. Λεκπέζε Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Λίβα Δπαγγειία, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λνπθά Μαξία, Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λπκπεξνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Αηκνδπλακηθνύ Δξγαζηεξίνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαζηνπνύινπ Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Γαξγαιηάλσλ. Μαζηνπνύινπ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Αηκνδνζία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

19 Μαλνπζέα Παξαζθεπή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαλσινπνύινπ Αζαλαζία, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαξή Παλαγηώηα, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαξθνγηάλλε Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαηζηνπνύινπ Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΧΡΛ Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μειέληε Αλαζηαζία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μηραινπνύινπ Αζαλαζία, Ννζειεύηξηα, Παηδηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μηραινπνύινπ Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μνζρνβίηεο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπάθα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Μπάθα Διέλε, Ννζειεύηξηα. Μπαλάθνπ Αζαλαζία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπαζηνύλε Διηζάβεη, Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπειαιή Κσλζηαληία, Ννζειεύηξηα, MSc, Γ.Ν.Π.Α. «Ζ Αγία νθία». Μπειιάιε Θάιεηα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Μπίδαο Λάκπξνο, Ννζειεπηήο, Φπρνιόγνο, MSc, Γ.Ν.Α «Δπαγγειηζκόο». Μπηιηαξδήο Υξύζαλζνο, Ννζειεπηήο, Φνηηεηήο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Φηινινγίαο, Αηκνδπλακηθό Δξγαζηήξην, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπίκπνπ Κσλζηαληία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπιάλα Διέλε, Ννζειεύηξηα, Κ.Τ Μειηγαιά Μεζζελίαο. Μπιέθνπ Θεαλώ, Ννζειεύηξηα, Τπ. Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύδα Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύδα ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύθε Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύξα Άλλα, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

20 Μπξαραληίλε Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, MSc, Πξντζηακέλε Καξδηνινγηθνύ Σκήκαηνο, Γ.Ν.Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθώζηα». Μπηαθίδε ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, MSc, Τπ. Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νενθσηίζηνπ Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νίθα Δπζηαζία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνιαθόπνπινο Θεόδσξνο, Ννζειεπηήο, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνινπνύινπ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνινπνύινπ Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Τπ. Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Νηάθνπξε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/γείνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηειιήο Νηθόιανο, Β. Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηέλδηει Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή θιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηόθνπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, Σαθηηθά Ηαηξεία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ξπδηά Υαξίθιεηα, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Οξθαλόο Νίθνο, Ννζειεπηήο, MSc, Γ.Ν.πάξηεο. Παλαγησηνπνύινπ Γήκεηξα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παλαγνπνύινπ Διέλε, Ννζειεύηξηα. Παλαγνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Παηδηαηξηθήο θιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παλνκήηξνο Γεώξγηνο, Ηαηξόο, MSc(c). Παληαδνπνύινπ Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παληειή Άλλα, Ννζειεύηξηα, ΚΤ Γαξγαιηάλσλ. Παληεινπνύινπ Μάξζα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παμηκάδε Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παπαγηάλλε Γηνλπζία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παπαδνπνύινπ Ησάλλα, Μαία, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ».

21 Παξλαζζά Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παηξηαξρέα Διέλε, Ννζειεύηξηα, Τπ. Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πεξίραξνπ Πνιπμέλε, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πέηξνπια Δπγελία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πεηξνύιηα Ακαιία, Ννζειεύηξηα, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Πηζηόιαο Γεκήηξηνο Ννζειεπηήο, MSc, PhD(c), πληνληζηήο Μεηακνζρεύζεσλ, Α' Υεηξνπξγηθή Κιηληθή - Μνλάδα Μεηακνζρεύζεσλ, Γ.Ν.Α."Ο Δπαγγειηζκόο". Πιεπξηά Βεινύδσ, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πιηόθα Υξπζνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνιπδσγνπνύινπ Θενδώξα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Παζνινγηθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Πνκόλε Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/θνύ ηνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Πνπιέα Αξγπξώ, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Τπ. Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνπιηάζε Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Πνπινπνύινπ Παλαγηώηα, Μαία, Πξντζηακέλε Μαηεπηηθήο-Γπλ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνπξλάξαο Διεπζέξηνο, Ννζειεπηήο, MSc(c), Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πξάηηε Σξηζεύγελε, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πξεδεξάθνο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ράιιε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ρεθιείηε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), Σκήκα Αλαηζζεζηνινγίαο, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. Ρήγα Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ρεγάηνο Γεκήηξηνο, Ννζειεπηήο, Τπ. ΚΤ Αγ. Νηθνιάνπ. Ρνπκειηώηνπ Αγγειηθή, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, Δθπαηδεύηξηα ηειερώλ Πξνγξάκκαηνο «Αξηάδλε» Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Κ Τ Μεζζήλεο. Ρνπζζάθε Δηξήλε, Ηαηξόο, MSc. αθθά Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ».

22 ακπαδηώηε Αηθαηεξίλε, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα αξάθεο Παύινο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ ΣΔΗ Λακίαο. αξίδε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. εθεξιή Μαξία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηάκνπ Διηζάβεη, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα θαξέα Αξηζηέα, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Μεζζήλεο. θνξπηδέαο Παλαγηώηεο, Β. Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα θνπηέιεο Γεκήηξηνο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝΑ, «Ζ Διπίο». νπξίια Γήκεηξα, Μαία, MSc(c), Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα παξάγγε νθία, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηαζηλνπνύινπ Βηνιέηα, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηξαηή Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηξαηηθνπνύινπ Θενδνζία, Ννζειεύηξηα, ΚΤ Μεζζήλεο. ηξαηηθνπνύινπ σηεξία, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. πθά Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΠΔΓΤ πλαδηλνύ Κσλ/λα, Ννζειεύηξηα, Σνκεάξρεο Φπρηαηξηθνύ-Γηαηνκεαθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σδαβάξα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σδαβέιια Φσηεηλή, Λέθηνξαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Τγείαο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Σδαλλήο Κσλζηαληίλνο, Δθπαηδεπηηθόο, 21 ν Γεκνηηθό ρνιείν Σδηηδίθνο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD(c), ΜΣΝ, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. Σξηαληαθπιινπνύινπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σξηαληαθύιινπ Άλλα, Γηεζλνιόγνο, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), ΚΤ Καιπβίσλ. Σζαηά Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, Δθπαηδεύηξηα, Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, ΔΔ Πεξηθεξεηαθό ηκήκα Σζέξηνπ Γηνλπζία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Γ Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε».

23 Σζέηζεθα Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, MSc, πξντζηακέλε Καξ/θήο-Παηδηαξηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν. Λαθσλίαο, Ννζ. Μνλάδα πάξηεο. Σζηγώληα Βαζηιηθή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σζηκπνύξε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σζηξώλε Μαξία, Αλ. Καζεγήηξηα, Αλαπι. Πξύηαλεο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, Πξόεδξνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Λαθσλίαο. Σζνπιάθνπ Δπαγγειία, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Τθαληήο Αλδξέαο, Γ/ληήο Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Φάββα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Φαββαηά Αηθαηεξίλε, Β. Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Φαηνύξνπ Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, Κνηλ.Δπ. «Καιή Μέξηκλα» Λαθσλίαο. Υαιβαηζηώηεο Παλαγηώηεο, Ννζειεπηήο, ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υαληά Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), Σνκεάξρεο Παζνινγηθνύ ηνκέα, Γ.Ν.πάηξεο. Υαξαιακπνπνύινπ Θενδώξα, Ννζειεύηξηα. Υαξέα Παλαγηώηα, Β. Ννζειεύηξηα, πνπδάζηξηα Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ Παηξώλ, Οξζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υαξηηνύδε Υξπζή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υξνλνπνύινπ Νηθνιέηα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Δξγαζηεξηαθνύ Σνκέα θαη ην Κέληξν Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Υξνλνπνύινπ Παλαγνύια, Ννζειεύηξηα. Φύραινπ Παλαγηώηα, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΒΑΣΟ 1 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Μαγγίλεην Ακθηζέαηξν, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν

ΑΒΒΑΣΟ 1 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Μαγγίλεην Ακθηζέαηξν, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν ΑΒΒΑΣΟ 1 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Μαγγίλεην Ακθηζέαηξν, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Ηκεξίδα κε ζέκα: Η Γπλαίθα αληηκέηωπε κε ην AIDS θαη ηα εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα ΜΕ ΣΗΝ ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ AIDS

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 08:00-09:00 Δγγξαθέο 09:00-10:30 Ξξόεδξνο: Θαηεξίλα Πώθνπ, Γξ., Κνηλσληνιόγνο Τγείαο θαη Ιαηξηθήο, Πξόεδξνο Διιεληθνύ Γίθηπνπ ρνιείσλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο Γ.Δ..Π.Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πιςτοποίηςη 50 Νοςηλευτών. Δρ. Αθηνά Καλοκαιρινοφ Αναγνωςτοποφλου Καθηγήτρια Κοινοτικήσ Νοςηλευτικήσ Σμήμα Νοςηλευτικήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών

Πιςτοποίηςη 50 Νοςηλευτών. Δρ. Αθηνά Καλοκαιρινοφ Αναγνωςτοποφλου Καθηγήτρια Κοινοτικήσ Νοςηλευτικήσ Σμήμα Νοςηλευτικήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών Πιςτοποίηςη 50 Νοςηλευτών Δρ. Αθηνά Καλοκαιρινοφ Αναγνωςτοποφλου Καθηγήτρια Κοινοτικήσ Νοςηλευτικήσ Σμήμα Νοςηλευτικήσ Πανεπιςτημίου Αθηνών «Ανάπτυξη Ολοκληρωμζνου υςτήματοσ Μετανοςοκομειακήσ Φροντίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων

Πρόγραμμα Δκπαιδεσηικών Γραζηηριοηήηων Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Σμήμα Ιαηρικής Μαιεσηική και Γσναικολογική Κλινική Πηζηνπνηεκέλν Δπξσπατθό Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία από ην Δπξσπατθό Κνιέγην Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ Ο ύλδεζκνο Φηιίαο Δζλώλ (.Φ.Δ.) δηνξγαλώλεη πλέδξην ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ 2013, ζην ακθηζέαηξν AULA ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (Παλεπηζηεκηνύπνιε Εωγξάθνπ) κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη»

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» 23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» ΣΡΗΚΑΛΑ 9-11 Μαΐνπ 2014 Η Αζκληπιάδα πόλη θιλοξενεί ηην Οδονηιαηπική ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΡΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα