H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν."

Transcript

1

2 ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ 1 ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα ηνπ Γ.Ν.Μεζζελίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Καιακάηα ζην Ξελνδνρείν ELITE. H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ε κηα επνρή κεγάισλ εμειίμεσλ όπνπ νη λνζειεπηέο θαινύληαη λα πξναζπίζνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ. αο πεξηκέλνπκε όινπο ζηελ όκνξθε Καιακάηα. Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο Ζ Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Μαξία Γηαλλαθέα Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Μαξία Γθνύδνπ Ο Πξόεδξνο ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ - Δ.Ν.Δ Νηθόιανο Οξθαλόο

3 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πξόεδξνη: Γηαλλαθέα Μαξία, Αιεμνπνύινπ ηακαηία Αληηπξόεδξνο: Αξαπνζηάζε Καλέιια Μέιε Αβξακίδεο Γεώξγηνο Αγγεινγηαλλνπνύινπ Διέλε Αξβαλίηεο Γεώξγηνο Αλαγλώζηνπ Καιιηόπε Αλησλέα Καλέιια Γεσξγηνπδάθε - Μπνύδα Διπηλίθε Γηαλλαθνπνύινπ Φσηεηλή Γθόλε Βαζηιηθή Γάγιαο Αξηζηείδεο Γαθαλάιε Πεξζεθόλε Γεκεηξνπνύινπ Δπδνθία Γνύινπ Αγγειηθή Γξαρηίδεο Γεώξγηνο Θενδσξαθνπνύινπ ηαπξνύια Κακπνπγέξε Δπζηαζία Καηζίθε Μαξία Κνινβόο Πέηξνο Κνξδνύιε Μαξία Κνζθηλάο Παλαγηώηεο Κνηζνκύηε Ησάλλα Κνπθή Βηξγελία Κνπηέια Αηθαηεξίλε Κνπηειηάξε Βαζηιηθή Λαγνύ ηαπξνύια Λεβεληνγηάλλε Βαζηιηθή Λπκπεξνπνύινπ ηαπξνύια Μαζηνπνύινπ Γεσξγία Μαλνπζέα Παξαζθεπή Μαηζηνπνύινπ Υξηζηίλα Μπαζηνύλε Διηζάβεη Μπειαιή Κσλζηαληία Μπίδαο Λάκπξνο Μπξαραληίλε Καιιηόπε Νίθα Δπζηαζία Νηάθνπξε Μαξία Οξθαλόο Νίθνο Παλαγνπνύινπ ηαπξνύια Παληεινπνύινπ Μάξζα Πηζηόιαο Γεκήηξηνο Πνιπδσγνπνύινπ Θενδώξα Πνκόλε Γεσξγία Πνπιηάζε Γεσξγία Πνπινπνύινπ Παλαγηώηα Ράιιε Μαξία Ρεγάηνο Γεκήηξηνο ηάκνπ Διηζάβεη θαξέα Αξηζηέα θνπηέιεο Γεκήηξηνο πθά Γήκεηξα Σδηηδίθνο Γεώξγηνο Υαληά Μαξία Υξνλνπνύινπ Νηθνιέηα Μαζηνπνύινπ Βαζηιηθή

4 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πξόεδξνο: Γθνύδνπ Μαξία Αληηπξόεδξνο: Αδακνπνύινπ Θενδνύιε Μέιε Γεκεξηδή Θενδώξα Επγά νθία Λεκπέζε Κσλζηαληίλα αθθά Δπαγγειία αξίδε Μαξία ηξαηηθνπνύινπ σηεξία πλαδηλνύ Κσλζηαληίλα Σζηξώλε Μαξία

5 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ζκεξνκελία: 4-5 Απξηιίνπ 2014 Σόπνο: Ξελνδνρείν ΔLITE ΚΑΛΑΜΑΣΑ Ζ επίζεκε γιώζζα ηεο Γηεκεξίδαο είλαη ε Διιεληθή. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη: Παξαθνινύζεζε επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο πλεδξηαθό πιηθό Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθά Φξνληηζηήξηα Καθέ θαη ειαθξύ γεύκα. ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 1. Σν πλέδξην κνξηνδνηείηαη από ηελ ΔΝΔ κε 12 κνλάδεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο. 2. Σν Κιηληθό Φξνληηζηήξην I θαη Κιηληθό Φξνληηζηήξην ΗΗ κνξηνδνηείηαη από ηελ ΔΝΔ κε 4 κνλάδεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ην θαζέλα. Με ηελ εγγξαθή ζηελ δηεκεξίδα λα ζπκπιεξώλεηαη θαη λα παξαδίδεηαη ζηελ γξακκαηεία ην έληππν ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθά Φξνληηζηήξηα. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο: Ο ρξόλνο παξνπζίαζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) ιεπηά, ρξόλν ηνλ νπνίν παξαθαιείζηε λα ηεξήζεηε απαξαηηήησο. Αλαξηεκέλεο Αλαθνηλώζεηο (poster): Όια ηα πιαίζηα αλάξηεζεο ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν νλνκαζηηθόο / αξηζκεηηθόο θαηάινγνο. Ζ αλάξηεζε θαη αθαίξεζε ησλ αλαθνηλώζεσλ απνηειεί επζύλε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζα γίλεηαη κε πιηθά πνπ ζα δηαηίζεληαη από ηελ Γξακκαηεία ηεο δηεκεξίδαο. Σηο ώξεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί νη παξνπζηάζεηο ησλ Αλαξηεκέλσλ Αλαθνηλώζεσλ παξαθαιείηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπγγξαθέσλ λα παξαβξίζθεηαη ζην ρώξν ησλ Αλαξηήζεσλ γηα δίιεπηε παξνπζίαζε εάλ ρξεηαζηεί. ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο Γηεκεξίδαο. Κόζηορ ςμμεηοσήρ Δπαγγεικαηίεο Τγείαο 10 Δπξώ Άλεξγνη/Φνηηεηέο 5 Δπξώ

6 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 04/04/ :00-10:00 Πξνζέιεπζε-Δγγξαθέο 10:00-10:30 Υαηξεηηζκνί 10:30-11:00 Γηάιεμε Η Πξνεδξείν: Βηξβίιεο Υ. Νένη ξόινη θαη πξννπηηθέο ζηελ Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε Λεκπέζε Κ, αθθά Δ, ηξαηηθνπνύινπ, Γθνύδνπ Μ. 11:00-12:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ Η Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Φπρηθή Τγεία πληνληζηέο: πλαδηλνύ Κ, Παξλαζζά Η. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Φπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Πνπξλάξαο Δ, Καληηάλεο Α, θνξπηδέαο Π, Λαγνύ. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη απηνθηνλίεο Αγγειόπνπινο Γ, Γεσξγνύιηα, Λαγθαδηλνύ Υ, Νηέλδηει Γ. Πξόιεςε ησλ ςπρνινγηθώλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Πεξίραξνπ Π, Δθξαηκίδεο Η, Γεσξγαληά Μ, ακπαδηώηε Α. Ζ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο ππό ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Παηξηαξρέα Δ, Φύραινπ Π, Νηειιήο Ν, Γεξαθάξε. 12:00-12:30 Γηάιεηκκα-θαθέο 12:30 14:30 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ I Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πληνληζηέο: Υξνλνπνύινπ Ν, Πνπινπνύινπ Π. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Ο ξόινο ησλ Ννζειεπηώλ ζηελ ΠΦΤ Μαζηνπνύινπ Β, Παληειή Α.

7 Ηνγελείο επαηίηηδεο: Σξόπνη κεηάδνζεο, πξνθύιαμε & ζεξαπεία Κνξσληνύ Μ, Μπάθα Γ. Ζ ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε αξρίδεη από ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο Σζηγώληα Β, Πνπινπνύινπ Π, Μειέληε Α, Κνπκνπλδνύξνπ. Γεπηεξνγελήο πξόιεςε ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ ζηα παηδηά Νηόθνπ Μ, Κνθθίλε Δ, ηξαηηθνπνύινπ Θ, Κνπηέια Α. αθαξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ, ε ζπκβνιή ηνπ Ννζειεπηή ζηελ ΠΦΤ Μπιάλα Δ. Δθπαίδεπζε αζζελνύο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα γηα ηελ θαη νίθνλ θξνληίδα Κνηζνκύηε Η, Μπνύδα Α, Πξάηηε Σ, Κνξδνύιε Μ. Φνξείο Γεξνληνινγηθήο Ννζειεπηηθήο ζηελ θνηλόηεηα Φαηνύξνπ Κ. Απνθαηάζηαζε ζηελ θνηλόηεηα Σζέξηνπ Γ, Κσηνύια Α, Καξθαζίλαο Α, Γθαξκίξεο Κ. 14:30-15:30 Διαθξύ Γεύκα 15:30-17:30 Κιηληθό Φξνληηζηήξην I Δγθαπκαηηθή Νόζνο Πξνεδξείν: Αδακνπνύινπ Θ, Αξαπνζηάζε Κ. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Δηζαγσγή ζην έγθαπκα Κπξηνπνύινπ Δ. Αμηνιόγεζε εγθαπκάησλ Δπζηαζίνπ Φ. Αληηκεηώπηζε 48 πξώησλ σξώλ-ε ηόπν αηπρήκαηνο-ε ΣΔΠ-ε κνλάδα θαη θιηληθή Αλησλνπνύινπ Φ, Δπζηαζίνπ Φ. Απώηεξε αληηκεηώπηζε-επηπινθέο-απνθαηάζηαζε Κπξηνπνύινπ Δ. Δξσηήζεηο-ελάξηα

8 17:30-18:15 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗΗ Αζθάιεηα Αζζελνύο πληνληζηέο: Γεκεηξνπνύινπ Δ, Υαιβαηζηώηεο Π. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Πξόιεςε πηώζεσλ σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο νινθιεξσκέλεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο Μπιέθνπ Θ, Νενθσηίζηνπ Δ, Δμεληαβειώλε, Σζηκπνύξε Μ. Αζθάιεηα ζηελ κεηάγγηζε Κσλζηαληίλνπ Β, Μπνύθε Η, Κσλζηαληίλνπ Υ. Αζθαιήο ρνξήγεζε θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ Κνπηίβα, Εεξβνύ, Καηζνπιέα Κ, Γηαλλαθνπνύινπ Φ. 18:15-19:15 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗΗΗ Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε πληνληζηέο: Αλαγλώζηνπ Κ, Πνπιέα Α. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ ρέδηα αληηκεηώπηζεο καδηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη ν ξόινο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο πθά Γ, Μαλνπζέα Π, Πέηξνπια Δ, Σδαλλήο Κ. Ο ξόινο ηνπ Ννζειεπηή ζε κηα ππεξεζία αηκνδνζίαο Νηθνινπνύινπ Γ, Καπξάινπ Μ. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο απνζηείξσζεο Γθόλε Β, Αδακνπνύινπ Θ. Οξγάλσζε αηκνδπλακηθνύ εξγαζηεξίνπ Μπηιηαξδήο Υ, Μπηαθίδε, Κνηζηκπνύ Γ, Λπκπεξνπνύινπ. ΜΟΤΙΚΟ-ΥΟΡΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9 11:00-13:00 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ (POSTERS) υντονιστές: Γιαννακέα Μ, Πομόνη Γ, Καντιάνης Α. ΑΑ01 Σα νθέιε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ζύγρξνλε Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή Κειεπνύξε Δ, Υαξαιακπνπνύινπ Θ, Μπάθα Δ, Ζιηνπνύινπ Κ. ΑΑ02 Γνπιεύνληαο νκαδηθά Γθνύδνπ Β, Κνινβόο Π, Παληαδνπνύινπ Α, Γθνύδνπ Μ. ΑΑ03 πλνπηηθόο νδεγόο επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηε ζύληνκε ζπκβνπιεπηηθή ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο Κνθθίλε-Πάζρνπ Κ, Μαλσινπνύινπ Α, Αλαζηαζίνπ Α. ΑΑ04 Λήςε Ννζειεπηηθνύ ηζηνξηθνύ θαη κέηξεζε δσηηθώλ ζεκείσλ ζε παηδηά Κνηηαξίδε Γ, Βαηλά Β, Μηραινπνύινπ Α, Παλαγνπνύινπ. ΑΑ05 εμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα ζηελ θύεζε αθθά Δ, Κνπινύξε Β, Παπαδνπνύινπ Η. ΑΑ06 Παξαιαβή αζζελνύο κεηά από αγγεηνπιαζηηθή ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα Μπηιηαξδήο Υ, Κσζηαξά Δ, Καπόγηαλλε Μ, Κνύηξνπ Κ. ΑΑ07 Μειέηε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ κεηξηθνύ ζειαζκνύ ζε ιερσΐδεο έσο 5 εκεξώλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο νπξίια Γ, Πξεδεξάθνο Π, Σζηξώλε Μ, Επγά. ΑΑ08 ύγθξηζε επίδξαζεο σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ θαη θηκπξαηώλ θαη θόζηνο αγσγήο ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο ηύπνπ ΗΗ, ρσξίο γλσζηή ηεθαληαία Νόζν Κνξδνύιε Μ, Επγά, Πξεδεξάθνο Π, Σζηξώλε Μ. ΑΑ09 Θεζκηθό πιαίζην θαη νξγαλσηηθά ζρήκαηα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο ζηελ Διιάδα: Ηζηνξηθή πξνζέγγηζε Σζέηζεθα Α, Κνινβόο Π, Γθνύδνπ Μ, Καπεξώλε Π. AA10 Δηζξόθεζε από ζαιαζζηλό λεξό-κειέηε πεξίπησζεο Μνζρνβίηεο Α, Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κόθθαιε Κ, Υαξηηνύδε Υ, ηάκνπ Δ, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β.

10 09:45-10:15 άββατο 05/04/2014 Γηάιεμε ΗΗ Πξνεδξείν: Σζηξώλε Μ. ''Πιεγέο'' πνπ πξνθαινύληαη από ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή Βξαρεία Γηάιεμε Η: Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη έγθαηξε δηάγλσζε θόπσζεο ζπκπόληαο Επγά. Βξαρεία Γηάιεμε ΗΗ: Απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο θαη ζεξαπείαο θόπσζεο ζπκπόληαο Σδαβέιια Φ. 10:15-11:30 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗV Δξγαζηαθό Πεξηβάιινλ ζηελ Άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο πληνληζηέο: Πνιπδσγνπνύινπ Θ, Νηάθνπξε Μ. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Γηεξεύλεζε ησλ ζηξεζνγόλσλ εξγαζηαθώλ παξαγόλησλ ζηνπο Ννζειεπηέο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ λνκνύ Μεζζελίαο Παλνκήηξνο Γ, Ρνπζζάθε Δ, αξάθεο Π. Φπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ εξγαζηαθνύ θόξηνπ παξάγγε, ηξαηή Β, Ξπδηά Υ, Μηραινπνύινπ Μ. Πέλζνο ζηα ΣΔΠ Κνπθή Β. Μπνύδα, Μαξή Π, Κσζηέα Α. Δξγαζηαθό stress Ννζειεπηώλ ρεηξνπξγείνπ Φάββα Μ, Λάζθαξε Α, Κσλζηάληαξνπ Γ, Νηάθνπξε Μ. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε νγθνινγηθνύ αζζελή Κακπνπγέξε Δ, Βιαρνγηαλλνπνύινπ Π, Καιπνζαξέα Ε, Παληεινπνύινπ Μ. 11:30-12:00 Γηάιεηκκα-θαθέο 12:00-12:30 Νεόηεξεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Ννζειεπηηθήο - Γ ΔΝΔ

11 12:30 13:00 Γηάιεμε ΗΗΗ Πξνεδξείν: Γθνύδνπ Μ, Ρήγα Μ. Ζ αλαβάζκηζε ηεο Ννζειεπηηθήο Πξαθηηθήο κέζα από ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο Καξακήηξε Η, Μπειιάιε Θ. 13:00-14:30 Κιηληθό Φξνληηζηήξην IΗ Πξνεδξείν: Αιεμνπνύινπ, Ράιιε Μ. ρεδηαζκόο θαη ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο αξίδε Μ, Ρεθιείηε Μ. 14:30-15:00 Γηάιεηκκα 15:00-16:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ V Δηδηθά Θέκαηα πληνληζηέο: Γεκεξηδή Θ, Γνύινπ Α. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Ζ κνπζηθή σο ζεξαπεπηηθό εξγαιείν. Μειέηε πεξίπησζεο παηδηνύ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ζην ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ Καιακάηαο Κάξηζσλα Μ. Ο ξόινο ηνπ Ννζειεπηή ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ από ην δηαδίθηπν Ρνπκειηώηνπ Α. Αληηκεηώπηζε ςπρσζηθώλ δηαηαξαρώλ: ηόρνη, ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο θαη βαξύηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο Παξέκβαζεο Πεηξνύιηα Α, Γεσξγηνπνύινπ Α. Τθαληήο Α. Πξνζέιθπζε εζεινληώλ αηκνδνηώλ Παλαγησηνπνύινπ Γ. 16:00-17:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ VΗ Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο πληνληζηέο: Κνπηειηάξε Β, ηάκνπ Δ. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Έιεγρνο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζην Γ.Ν. Καιακάηαο Κηίζηε Υ, Σζνπιάθνπ Δ. Μέηξα πξνζηαζίαο γηα ινηκώδε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ζηελ Ννζνθνκεηαθή Φξνληίδα Πιηόθα Υ, Βαζηιαξάθε Μ, Γαξλάθε Μ, Θενδσξαθνπνύινπ.

12 Κεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο ινηκώμεηο θαη κέηξα πξόιεςεο Παμηκάδε Α, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β, Σξηαληαθπιινπνύινπ Μ. Πξόιεςε Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ από ηνλ θαζεηεξηαζκό ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο Νηθνιαθόπνπινο Θ, Κξέπαπα Α, Φαββαηά Α, Κνιηνπνύινπ Κ. 17:00-18:45 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ IΗ Οξζή Άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο πληνληζηέο: Πνπιηάζε Γ, Υαξηηνύδε Υ. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Λήςε δσηηθώλ ζεκείσλ ζε ελήιηθεο Γειεγηαλλίδνπ Ο. Γηαζσιήλσζε ηξαρείαο, Ννζειεπηηθή Φξνληίδα Αλησλέα Κ. Σξαρεηνβξνγρηθή αλαξξόθεζε Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Μνζρνβίηεο Α, Παπαγηάλλε Γ, Κειεπνύξε Δ. Πξόιεςε θαη πεξηπνίεζε θαηαθιίζεσλ Αξαπνζηάζε Κ, Ζιηνπνύινπ Α, Υαξέα Π, Αγγειή. Αληηκεηώπηζε αζζελνύο κε ξηλνξξαγία ή επίζηαμε Μπαζηνύλε Δ, Λίβα Δ, Γηακάληε Μ, Μαηζηνπνύινπ Υ. Υεκηθά εγθαύκαηα νθζαικώλ Καιδή Α, Μπαζηνύλε Δ, ηαζηλνπνύινπ Β, Κνπηειηάξε Β. Ννζειεπηηθή θξνληίδα ρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο Μαξθνγηάλλε Α, Γεσξγαθνπνύινπ Α, Νίθα Δ, Αδακνπνύινπ Θ. Λήξη ηηρ διημεπίδαρ/διεξαγωγή ςμπεπαζμάηων

13 11:00-13:00 ΑΒΒΑΣΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ (POSTERS) υντονιστές: Τσιρώνη Μ, Ζυγά Σ, Σαρίδη Μ. ΑΑ11 Απνηύπσζε ηνπ θνηλσληθνδεκνγξαθηθνύ θαη εξγαζηαθνύ profile ηνπ Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην λνκό Μεζζελίαο Ρνπζζάθε Δ, Παλνκήηξνο Γ, αξάθεο Π. ΑΑ12 Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο άζζκαηνο παηδηώλ θαη εθήβσλ ζην ζρνιείν Κνθθίλε-Πάζρνπ Κ, Μαλσινπνύινπ Α, Αλαζηαζίνπ Α. ΑΑ13 Δπηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: εμνπαιηθή Γηαπαηδαγώγεζε Αγγεινπνύινπ Λ, Κνξνγώλα Β, εθεξιή Μ, Μπίκπνπ Κ. ΑΑ14 Οη απηνθηνλίεο ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο: έλα θαηλόκελν πνπ εμειίζζεηαη ζε επηδεκία; Καληηάλεο Α, Λαγνύ, Λνπθά Μ, Σξηαληαθύιινπ Α. ΑΑ15 Παξαιαβή αζζελνύο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα Καδάληδα Γ, Σδαβάξα Γ, Μπνύξα Α, Μπαλάθνπ Α. ΑΑ16 Υώξνη ππνδνρήο κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα-Τγεηνλνκηθό πιαίζην Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κόθθαιε Κ, Δπζηξαηίνπ Η, Αλησλνπνύινπ Α. ΑΑ17 Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ησλ Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ αληηβηνηηθώλ ζην Ννζνθνκείν Καιακάηαο Σζνπιάθνπ Δ, Κηίζηε Υ. ΑΑ18 Γσξεά Οξγάλσλ, Γώξν Εσήο-κειέηε πεξίπησζεο Μνζρνβίηεο Α, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β, Παμηκάδε Α, Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κειεπνύξε Δ. ΑΑ19 ύγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ ΠΦΤ Κειεπνύξε Δ, Παλαγνπνύινπ Δ, Υξνλνπνύινπ Π, Ζιηνπνύινπ Κ. ΑΑ20 Δξπζξόο ηαπξόο θαη εζεινληηζκόο ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο Σζαηά Α, Γακειάηε Κ.

14 υμμετέχοντες Αβξακίδεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, "Οηθνηξνθείν Παιιήλεο", Φ.Ν.Α. "Γαθλί". Αγγειή ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Οξζ/θήο, Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αγγεινγηαλλνπνύινπ Διέλε, Ννζειεύηξηα, Φνηηήηξηα Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, ΚΤ Μειηγαιά. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αγγεινπνύινπ Λακπξηλή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αδακνπνύινπ Θενδνύιε, Ννζειεύηξηα, MSc, Σνκεάξρεο Υεηξ/θνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αζαλαζνπνύινπ Γεσξγία Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αιεμνπνύινπ ηακαηία, Ννζειεύηξηα, MSc, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Αλαγλώζηνπ Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Βξαρείαο Ννζειείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλαζηαζίνπ Αγάπε, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλέα Καλέιια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλνπνύινπ Αλησλία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλνπνύινπ Φσηεηλή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο». Αξαπνζηάζε Καλέιια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οξζ/θήο Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αξβαλίηεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, Π.Γ.Ν. Ρίνπ-Παηξώλ. Βατλά Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Βαζηιαξάθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Βηξβίιεο Υξήζηνο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε», Πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο. Βιαρνγηαλλνπνύινπ Παλαγνύια, Ννζειεύηξηα, Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

15 Γεξαθάξε ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Τπ. Βξαρείαο Ννζειείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγαθνπνύινπ Αθξνδίηε, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγαληά Μαξία, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγηνπνύινπ Αγγειηθή, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Γεσξγηνπδάθε - Μπνύδα Διπηλίθε, Γηεπζύληξηα, ΔΠΑ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγνύιηα ηπιηαλή, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηαλλαθέα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηαλλαθνπνύινπ Φσηεηλή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οπξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γθαξκίξεο Κσλζηαληίλνο, Ννζειεπηήο, Τπ. Α Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Γθόλε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Απνζηείξσζεο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γθνύδνπ Βηθησξία, Ννζειεύηξηα. Γθνύδνπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD, Σνκεάξρεο Παζνινγηθνύ ηνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γάγιαο Αξηζηείδεο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝ Νίθαηαο. Γαθαλάιε Πεξζεθόλε, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Μειηγαιά. Γακειάηε Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Δθπαηδεύηξηα, Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, ΔΔ Πεξηθεξεηαθό ηκήκα Γαξλάθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γειεγηαλλίδνπ Οπξαλία, Β. Ννζειεύηξηα, πνπδάζηξηα ΣΔΗ Θεζζαιίαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεκεξηδή Θενδώξα, Ννζειεύηξηα, Σνκεάξρεο Δξγαζηεξηαθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεκεηξνπνύινπ Δπδνθία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηακάληε Μαξία, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

16 Γνύινπ Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Δλδνζθνπήζεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γξαρηίδεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝΑ, «Ζ Διπίο». Δμεληαβειώλε ηαπξνύια, Β. Ννζειεύηξηα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Δπζηαζίνπ Φιώξα, Ννζειεύηξηα, MSc - ΜΔΘ θαη Δπείγνπζαο Ννζειεπηηθήο, Δηδηθεπκέλε Ννζειεύηξηα Υεηξνπξγηθνύ Σνκέα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο». Δπζηξαηίνπ Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Δθξαηκίδεο Ησάλλεο, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Εεξβνύ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Οπξ/θήο θιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Επγά νθία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο, Ννζειεπηηθήο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζιηνπνύινπ Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Οξζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ζιηνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Οηθνλνκνιόγνο, MSc(c). Θενδσξαθνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καδάληδα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καιδή Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καιπνζαξέα Εαραξνύια, Ννζειεύηξηα, Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κακπνπγέξε Δπζηαζία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καληηάλεο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καπεξώλε Παλαγηώηα, Ννζειεύηξηα, MSc, πξντζηακέλε Ξελώλα Β θαη Κέληξνπ Ζκέξαο, Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Σξίπνιεο. Καπόγηαλλε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καπξάινπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Καξακήηξε Ησάλλα, Γηνίθεζε Μνλ. Τγείαο, MSc, PhD(c), Τπ. ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, Γ.Ν.

17 Καξθαζίλαο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, MSc(c), Τπ. Β Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Κάξηζσλα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Μνπζηθόο, MSc(c), ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, Γ.Ν. Καηζίθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Πύινπ. Καηζνπιέα Καιιηόπε, Β. Ννζειεύηξηα, Οπξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κειεπνύξε Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κόθθαιε Καίηε, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνθθίλε Δπδνθία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Σαθηηθώλ Ηαηξείσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνθθίλε-Πάζρνπ Κσλζηαληίλα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, MSc, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνιηνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνινβόο Πέηξνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Δ.Δ.ΓΗ.Π. Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Κνξδνύιε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, Πξντζηακέλε Καξ/θήο Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνξνγώλα Βαζηιηθή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνξσληνύ Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Κνζθηλάο Παλαγηώηεο, Ννζειεπηήο, Πξντζηάκελνο Ν.Τ, ΠΔΓΤ Σξίπνιεο. Κνηαξίδε Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, Παηδ/θε Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνηζηκπνύ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνηζνκύηε Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Αηκνδ/θνύ Δξγ/ξίνπ, Τπ. Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπθή Βηξγελία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπινύξε Βαζηιηθή, Μαία, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ». Κνπκνπλδνύξνπ νθία, Μαία, MSc(c), Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπηέια Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Σαθηηθώλ Ηαηξείσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπηειηάξε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οθζ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

18 Κνπηίβα ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνύηξνπ Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, MSc, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κξέπαπα Αιεμία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κηίζηε Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κπξηνπνύινπ Δπγελία, Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο, Δπηκειήηξηα Β, Κιηληθή Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο-Κέληξνπ Δγθαπκάησλ, Γ.Ν.Α «Γ. Γελλεκαηάο», Δθπαηδεύηξηα ABLS. Κσλζηάληαξνπ Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/γείνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσλζηαληίλνπ Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσλζηαληίλνπ Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Υεηξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσζηαξά Δηξήλε, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσζηέα Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, Βξαρεία Ννζειεία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσηνύια Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Γ Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Λαγθαδηλνύ Υξπζνβαιάληε, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λαγνύ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λάζθαξε Άλλα, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λεβεληνγηάλλε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Άξγνπο. Λεκπέζε Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Λίβα Δπαγγειία, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λνπθά Μαξία, Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λπκπεξνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Αηκνδπλακηθνύ Δξγαζηεξίνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαζηνπνύινπ Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Γαξγαιηάλσλ. Μαζηνπνύινπ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Αηκνδνζία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

19 Μαλνπζέα Παξαζθεπή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαλσινπνύινπ Αζαλαζία, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαξή Παλαγηώηα, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαξθνγηάλλε Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαηζηνπνύινπ Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΧΡΛ Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μειέληε Αλαζηαζία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μηραινπνύινπ Αζαλαζία, Ννζειεύηξηα, Παηδηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μηραινπνύινπ Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μνζρνβίηεο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπάθα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Μπάθα Διέλε, Ννζειεύηξηα. Μπαλάθνπ Αζαλαζία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπαζηνύλε Διηζάβεη, Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπειαιή Κσλζηαληία, Ννζειεύηξηα, MSc, Γ.Ν.Π.Α. «Ζ Αγία νθία». Μπειιάιε Θάιεηα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Μπίδαο Λάκπξνο, Ννζειεπηήο, Φπρνιόγνο, MSc, Γ.Ν.Α «Δπαγγειηζκόο». Μπηιηαξδήο Υξύζαλζνο, Ννζειεπηήο, Φνηηεηήο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Φηινινγίαο, Αηκνδπλακηθό Δξγαζηήξην, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπίκπνπ Κσλζηαληία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπιάλα Διέλε, Ννζειεύηξηα, Κ.Τ Μειηγαιά Μεζζελίαο. Μπιέθνπ Θεαλώ, Ννζειεύηξηα, Τπ. Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύδα Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύδα ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύθε Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύξα Άλλα, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

20 Μπξαραληίλε Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, MSc, Πξντζηακέλε Καξδηνινγηθνύ Σκήκαηνο, Γ.Ν.Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθώζηα». Μπηαθίδε ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, MSc, Τπ. Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νενθσηίζηνπ Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νίθα Δπζηαζία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνιαθόπνπινο Θεόδσξνο, Ννζειεπηήο, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνινπνύινπ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνινπνύινπ Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Τπ. Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Νηάθνπξε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/γείνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηειιήο Νηθόιανο, Β. Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηέλδηει Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή θιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηόθνπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, Σαθηηθά Ηαηξεία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ξπδηά Υαξίθιεηα, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Οξθαλόο Νίθνο, Ννζειεπηήο, MSc, Γ.Ν.πάξηεο. Παλαγησηνπνύινπ Γήκεηξα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παλαγνπνύινπ Διέλε, Ννζειεύηξηα. Παλαγνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Παηδηαηξηθήο θιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παλνκήηξνο Γεώξγηνο, Ηαηξόο, MSc(c). Παληαδνπνύινπ Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παληειή Άλλα, Ννζειεύηξηα, ΚΤ Γαξγαιηάλσλ. Παληεινπνύινπ Μάξζα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παμηκάδε Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παπαγηάλλε Γηνλπζία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παπαδνπνύινπ Ησάλλα, Μαία, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ».

21 Παξλαζζά Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παηξηαξρέα Διέλε, Ννζειεύηξηα, Τπ. Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πεξίραξνπ Πνιπμέλε, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πέηξνπια Δπγελία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πεηξνύιηα Ακαιία, Ννζειεύηξηα, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Πηζηόιαο Γεκήηξηνο Ννζειεπηήο, MSc, PhD(c), πληνληζηήο Μεηακνζρεύζεσλ, Α' Υεηξνπξγηθή Κιηληθή - Μνλάδα Μεηακνζρεύζεσλ, Γ.Ν.Α."Ο Δπαγγειηζκόο". Πιεπξηά Βεινύδσ, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πιηόθα Υξπζνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνιπδσγνπνύινπ Θενδώξα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Παζνινγηθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Πνκόλε Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/θνύ ηνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Πνπιέα Αξγπξώ, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Τπ. Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνπιηάζε Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Πνπινπνύινπ Παλαγηώηα, Μαία, Πξντζηακέλε Μαηεπηηθήο-Γπλ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνπξλάξαο Διεπζέξηνο, Ννζειεπηήο, MSc(c), Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πξάηηε Σξηζεύγελε, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πξεδεξάθνο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ράιιε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ρεθιείηε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), Σκήκα Αλαηζζεζηνινγίαο, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. Ρήγα Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ρεγάηνο Γεκήηξηνο, Ννζειεπηήο, Τπ. ΚΤ Αγ. Νηθνιάνπ. Ρνπκειηώηνπ Αγγειηθή, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, Δθπαηδεύηξηα ηειερώλ Πξνγξάκκαηνο «Αξηάδλε» Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Κ Τ Μεζζήλεο. Ρνπζζάθε Δηξήλε, Ηαηξόο, MSc. αθθά Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ».

22 ακπαδηώηε Αηθαηεξίλε, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα αξάθεο Παύινο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ ΣΔΗ Λακίαο. αξίδε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. εθεξιή Μαξία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηάκνπ Διηζάβεη, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα θαξέα Αξηζηέα, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Μεζζήλεο. θνξπηδέαο Παλαγηώηεο, Β. Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα θνπηέιεο Γεκήηξηνο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝΑ, «Ζ Διπίο». νπξίια Γήκεηξα, Μαία, MSc(c), Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα παξάγγε νθία, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηαζηλνπνύινπ Βηνιέηα, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηξαηή Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηξαηηθνπνύινπ Θενδνζία, Ννζειεύηξηα, ΚΤ Μεζζήλεο. ηξαηηθνπνύινπ σηεξία, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. πθά Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΠΔΓΤ πλαδηλνύ Κσλ/λα, Ννζειεύηξηα, Σνκεάξρεο Φπρηαηξηθνύ-Γηαηνκεαθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σδαβάξα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σδαβέιια Φσηεηλή, Λέθηνξαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Τγείαο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Σδαλλήο Κσλζηαληίλνο, Δθπαηδεπηηθόο, 21 ν Γεκνηηθό ρνιείν Σδηηδίθνο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD(c), ΜΣΝ, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. Σξηαληαθπιινπνύινπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σξηαληαθύιινπ Άλλα, Γηεζλνιόγνο, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), ΚΤ Καιπβίσλ. Σζαηά Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, Δθπαηδεύηξηα, Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, ΔΔ Πεξηθεξεηαθό ηκήκα Σζέξηνπ Γηνλπζία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Γ Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε».

23 Σζέηζεθα Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, MSc, πξντζηακέλε Καξ/θήο-Παηδηαξηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν. Λαθσλίαο, Ννζ. Μνλάδα πάξηεο. Σζηγώληα Βαζηιηθή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σζηκπνύξε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σζηξώλε Μαξία, Αλ. Καζεγήηξηα, Αλαπι. Πξύηαλεο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, Πξόεδξνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Λαθσλίαο. Σζνπιάθνπ Δπαγγειία, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Τθαληήο Αλδξέαο, Γ/ληήο Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Φάββα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Φαββαηά Αηθαηεξίλε, Β. Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Φαηνύξνπ Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, Κνηλ.Δπ. «Καιή Μέξηκλα» Λαθσλίαο. Υαιβαηζηώηεο Παλαγηώηεο, Ννζειεπηήο, ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υαληά Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), Σνκεάξρεο Παζνινγηθνύ ηνκέα, Γ.Ν.πάηξεο. Υαξαιακπνπνύινπ Θενδώξα, Ννζειεύηξηα. Υαξέα Παλαγηώηα, Β. Ννζειεύηξηα, πνπδάζηξηα Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ Παηξώλ, Οξζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υαξηηνύδε Υξπζή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υξνλνπνύινπ Νηθνιέηα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Δξγαζηεξηαθνύ Σνκέα θαη ην Κέληξν Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Υξνλνπνύινπ Παλαγνύια, Ννζειεύηξηα. Φύραινπ Παλαγηώηα, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ 20 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη»

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» 23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» ΣΡΗΚΑΛΑ 9-11 Μαΐνπ 2014 Η Αζκληπιάδα πόλη θιλοξενεί ηην Οδονηιαηπική ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΡΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΠΤΗΣΙΚΗ ΙΓΡΩΣΑΓΔΝΙΣΙΓΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΓΙΑΠΤΗΣΙΚΗ ΙΓΡΩΣΑΓΔΝΙΣΙΓΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΙΑΠΤΗΣΙΚΗ ΙΓΡΩΣΑΓΔΝΙΣΙΓΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Εσάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μποσρμπούλης Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γ Παζνινγηθή Κιηληθή, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ egiamarel@med.uoa.gr Guest

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα