H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν."

Transcript

1

2 ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ 1 ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα ηνπ Γ.Ν.Μεζζελίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Καιακάηα ζην Ξελνδνρείν ELITE. H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ε κηα επνρή κεγάισλ εμειίμεσλ όπνπ νη λνζειεπηέο θαινύληαη λα πξναζπίζνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ. αο πεξηκέλνπκε όινπο ζηελ όκνξθε Καιακάηα. Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο Ζ Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Μαξία Γηαλλαθέα Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Μαξία Γθνύδνπ Ο Πξόεδξνο ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ - Δ.Ν.Δ Νηθόιανο Οξθαλόο

3 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πξόεδξνη: Γηαλλαθέα Μαξία, Αιεμνπνύινπ ηακαηία Αληηπξόεδξνο: Αξαπνζηάζε Καλέιια Μέιε Αβξακίδεο Γεώξγηνο Αγγεινγηαλλνπνύινπ Διέλε Αξβαλίηεο Γεώξγηνο Αλαγλώζηνπ Καιιηόπε Αλησλέα Καλέιια Γεσξγηνπδάθε - Μπνύδα Διπηλίθε Γηαλλαθνπνύινπ Φσηεηλή Γθόλε Βαζηιηθή Γάγιαο Αξηζηείδεο Γαθαλάιε Πεξζεθόλε Γεκεηξνπνύινπ Δπδνθία Γνύινπ Αγγειηθή Γξαρηίδεο Γεώξγηνο Θενδσξαθνπνύινπ ηαπξνύια Κακπνπγέξε Δπζηαζία Καηζίθε Μαξία Κνινβόο Πέηξνο Κνξδνύιε Μαξία Κνζθηλάο Παλαγηώηεο Κνηζνκύηε Ησάλλα Κνπθή Βηξγελία Κνπηέια Αηθαηεξίλε Κνπηειηάξε Βαζηιηθή Λαγνύ ηαπξνύια Λεβεληνγηάλλε Βαζηιηθή Λπκπεξνπνύινπ ηαπξνύια Μαζηνπνύινπ Γεσξγία Μαλνπζέα Παξαζθεπή Μαηζηνπνύινπ Υξηζηίλα Μπαζηνύλε Διηζάβεη Μπειαιή Κσλζηαληία Μπίδαο Λάκπξνο Μπξαραληίλε Καιιηόπε Νίθα Δπζηαζία Νηάθνπξε Μαξία Οξθαλόο Νίθνο Παλαγνπνύινπ ηαπξνύια Παληεινπνύινπ Μάξζα Πηζηόιαο Γεκήηξηνο Πνιπδσγνπνύινπ Θενδώξα Πνκόλε Γεσξγία Πνπιηάζε Γεσξγία Πνπινπνύινπ Παλαγηώηα Ράιιε Μαξία Ρεγάηνο Γεκήηξηνο ηάκνπ Διηζάβεη θαξέα Αξηζηέα θνπηέιεο Γεκήηξηνο πθά Γήκεηξα Σδηηδίθνο Γεώξγηνο Υαληά Μαξία Υξνλνπνύινπ Νηθνιέηα Μαζηνπνύινπ Βαζηιηθή

4 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Πξόεδξνο: Γθνύδνπ Μαξία Αληηπξόεδξνο: Αδακνπνύινπ Θενδνύιε Μέιε Γεκεξηδή Θενδώξα Επγά νθία Λεκπέζε Κσλζηαληίλα αθθά Δπαγγειία αξίδε Μαξία ηξαηηθνπνύινπ σηεξία πλαδηλνύ Κσλζηαληίλα Σζηξώλε Μαξία

5 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ζκεξνκελία: 4-5 Απξηιίνπ 2014 Σόπνο: Ξελνδνρείν ΔLITE ΚΑΛΑΜΑΣΑ Ζ επίζεκε γιώζζα ηεο Γηεκεξίδαο είλαη ε Διιεληθή. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη: Παξαθνινύζεζε επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο πλεδξηαθό πιηθό Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθά Φξνληηζηήξηα Καθέ θαη ειαθξύ γεύκα. ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 1. Σν πλέδξην κνξηνδνηείηαη από ηελ ΔΝΔ κε 12 κνλάδεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο. 2. Σν Κιηληθό Φξνληηζηήξην I θαη Κιηληθό Φξνληηζηήξην ΗΗ κνξηνδνηείηαη από ηελ ΔΝΔ κε 4 κνλάδεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ην θαζέλα. Με ηελ εγγξαθή ζηελ δηεκεξίδα λα ζπκπιεξώλεηαη θαη λα παξαδίδεηαη ζηελ γξακκαηεία ην έληππν ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθά Φξνληηζηήξηα. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο: Ο ρξόλνο παξνπζίαζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) ιεπηά, ρξόλν ηνλ νπνίν παξαθαιείζηε λα ηεξήζεηε απαξαηηήησο. Αλαξηεκέλεο Αλαθνηλώζεηο (poster): Όια ηα πιαίζηα αλάξηεζεο ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν νλνκαζηηθόο / αξηζκεηηθόο θαηάινγνο. Ζ αλάξηεζε θαη αθαίξεζε ησλ αλαθνηλώζεσλ απνηειεί επζύλε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζα γίλεηαη κε πιηθά πνπ ζα δηαηίζεληαη από ηελ Γξακκαηεία ηεο δηεκεξίδαο. Σηο ώξεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί νη παξνπζηάζεηο ησλ Αλαξηεκέλσλ Αλαθνηλώζεσλ παξαθαιείηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπγγξαθέσλ λα παξαβξίζθεηαη ζην ρώξν ησλ Αλαξηήζεσλ γηα δίιεπηε παξνπζίαζε εάλ ρξεηαζηεί. ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο Γηεκεξίδαο. Κόζηορ ςμμεηοσήρ Δπαγγεικαηίεο Τγείαο 10 Δπξώ Άλεξγνη/Φνηηεηέο 5 Δπξώ

6 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 04/04/ :00-10:00 Πξνζέιεπζε-Δγγξαθέο 10:00-10:30 Υαηξεηηζκνί 10:30-11:00 Γηάιεμε Η Πξνεδξείν: Βηξβίιεο Υ. Νένη ξόινη θαη πξννπηηθέο ζηελ Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε Λεκπέζε Κ, αθθά Δ, ηξαηηθνπνύινπ, Γθνύδνπ Μ. 11:00-12:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ Η Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Φπρηθή Τγεία πληνληζηέο: πλαδηλνύ Κ, Παξλαζζά Η. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Φπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Πνπξλάξαο Δ, Καληηάλεο Α, θνξπηδέαο Π, Λαγνύ. Οηθνλνκηθή θξίζε θαη απηνθηνλίεο Αγγειόπνπινο Γ, Γεσξγνύιηα, Λαγθαδηλνύ Υ, Νηέλδηει Γ. Πξόιεςε ησλ ςπρνινγηθώλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Πεξίραξνπ Π, Δθξαηκίδεο Η, Γεσξγαληά Μ, ακπαδηώηε Α. Ζ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο ππό ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Παηξηαξρέα Δ, Φύραινπ Π, Νηειιήο Ν, Γεξαθάξε. 12:00-12:30 Γηάιεηκκα-θαθέο 12:30 14:30 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ I Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πληνληζηέο: Υξνλνπνύινπ Ν, Πνπινπνύινπ Π. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Ο ξόινο ησλ Ννζειεπηώλ ζηελ ΠΦΤ Μαζηνπνύινπ Β, Παληειή Α.

7 Ηνγελείο επαηίηηδεο: Σξόπνη κεηάδνζεο, πξνθύιαμε & ζεξαπεία Κνξσληνύ Μ, Μπάθα Γ. Ζ ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε αξρίδεη από ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο Σζηγώληα Β, Πνπινπνύινπ Π, Μειέληε Α, Κνπκνπλδνύξνπ. Γεπηεξνγελήο πξόιεςε ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ ζηα παηδηά Νηόθνπ Μ, Κνθθίλε Δ, ηξαηηθνπνύινπ Θ, Κνπηέια Α. αθαξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ, ε ζπκβνιή ηνπ Ννζειεπηή ζηελ ΠΦΤ Μπιάλα Δ. Δθπαίδεπζε αζζελνύο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα γηα ηελ θαη νίθνλ θξνληίδα Κνηζνκύηε Η, Μπνύδα Α, Πξάηηε Σ, Κνξδνύιε Μ. Φνξείο Γεξνληνινγηθήο Ννζειεπηηθήο ζηελ θνηλόηεηα Φαηνύξνπ Κ. Απνθαηάζηαζε ζηελ θνηλόηεηα Σζέξηνπ Γ, Κσηνύια Α, Καξθαζίλαο Α, Γθαξκίξεο Κ. 14:30-15:30 Διαθξύ Γεύκα 15:30-17:30 Κιηληθό Φξνληηζηήξην I Δγθαπκαηηθή Νόζνο Πξνεδξείν: Αδακνπνύινπ Θ, Αξαπνζηάζε Κ. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Δηζαγσγή ζην έγθαπκα Κπξηνπνύινπ Δ. Αμηνιόγεζε εγθαπκάησλ Δπζηαζίνπ Φ. Αληηκεηώπηζε 48 πξώησλ σξώλ-ε ηόπν αηπρήκαηνο-ε ΣΔΠ-ε κνλάδα θαη θιηληθή Αλησλνπνύινπ Φ, Δπζηαζίνπ Φ. Απώηεξε αληηκεηώπηζε-επηπινθέο-απνθαηάζηαζε Κπξηνπνύινπ Δ. Δξσηήζεηο-ελάξηα

8 17:30-18:15 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗΗ Αζθάιεηα Αζζελνύο πληνληζηέο: Γεκεηξνπνύινπ Δ, Υαιβαηζηώηεο Π. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Πξόιεςε πηώζεσλ σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο νινθιεξσκέλεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο Μπιέθνπ Θ, Νενθσηίζηνπ Δ, Δμεληαβειώλε, Σζηκπνύξε Μ. Αζθάιεηα ζηελ κεηάγγηζε Κσλζηαληίλνπ Β, Μπνύθε Η, Κσλζηαληίλνπ Υ. Αζθαιήο ρνξήγεζε θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ Κνπηίβα, Εεξβνύ, Καηζνπιέα Κ, Γηαλλαθνπνύινπ Φ. 18:15-19:15 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗΗΗ Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε πληνληζηέο: Αλαγλώζηνπ Κ, Πνπιέα Α. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ ρέδηα αληηκεηώπηζεο καδηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη ν ξόινο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο πθά Γ, Μαλνπζέα Π, Πέηξνπια Δ, Σδαλλήο Κ. Ο ξόινο ηνπ Ννζειεπηή ζε κηα ππεξεζία αηκνδνζίαο Νηθνινπνύινπ Γ, Καπξάινπ Μ. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο απνζηείξσζεο Γθόλε Β, Αδακνπνύινπ Θ. Οξγάλσζε αηκνδπλακηθνύ εξγαζηεξίνπ Μπηιηαξδήο Υ, Μπηαθίδε, Κνηζηκπνύ Γ, Λπκπεξνπνύινπ. ΜΟΤΙΚΟ-ΥΟΡΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9 11:00-13:00 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ (POSTERS) υντονιστές: Γιαννακέα Μ, Πομόνη Γ, Καντιάνης Α. ΑΑ01 Σα νθέιε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ζύγρξνλε Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή Κειεπνύξε Δ, Υαξαιακπνπνύινπ Θ, Μπάθα Δ, Ζιηνπνύινπ Κ. ΑΑ02 Γνπιεύνληαο νκαδηθά Γθνύδνπ Β, Κνινβόο Π, Παληαδνπνύινπ Α, Γθνύδνπ Μ. ΑΑ03 πλνπηηθόο νδεγόο επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηε ζύληνκε ζπκβνπιεπηηθή ζηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο Κνθθίλε-Πάζρνπ Κ, Μαλσινπνύινπ Α, Αλαζηαζίνπ Α. ΑΑ04 Λήςε Ννζειεπηηθνύ ηζηνξηθνύ θαη κέηξεζε δσηηθώλ ζεκείσλ ζε παηδηά Κνηηαξίδε Γ, Βαηλά Β, Μηραινπνύινπ Α, Παλαγνπνύινπ. ΑΑ05 εμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα ζηελ θύεζε αθθά Δ, Κνπινύξε Β, Παπαδνπνύινπ Η. ΑΑ06 Παξαιαβή αζζελνύο κεηά από αγγεηνπιαζηηθή ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα Μπηιηαξδήο Υ, Κσζηαξά Δ, Καπόγηαλλε Μ, Κνύηξνπ Κ. ΑΑ07 Μειέηε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ κεηξηθνύ ζειαζκνύ ζε ιερσΐδεο έσο 5 εκεξώλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο νπξίια Γ, Πξεδεξάθνο Π, Σζηξώλε Μ, Επγά. ΑΑ08 ύγθξηζε επίδξαζεο σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ θαη θηκπξαηώλ θαη θόζηνο αγσγήο ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο ηύπνπ ΗΗ, ρσξίο γλσζηή ηεθαληαία Νόζν Κνξδνύιε Μ, Επγά, Πξεδεξάθνο Π, Σζηξώλε Μ. ΑΑ09 Θεζκηθό πιαίζην θαη νξγαλσηηθά ζρήκαηα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο ζηελ Διιάδα: Ηζηνξηθή πξνζέγγηζε Σζέηζεθα Α, Κνινβόο Π, Γθνύδνπ Μ, Καπεξώλε Π. AA10 Δηζξόθεζε από ζαιαζζηλό λεξό-κειέηε πεξίπησζεο Μνζρνβίηεο Α, Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κόθθαιε Κ, Υαξηηνύδε Υ, ηάκνπ Δ, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β.

10 09:45-10:15 άββατο 05/04/2014 Γηάιεμε ΗΗ Πξνεδξείν: Σζηξώλε Μ. ''Πιεγέο'' πνπ πξνθαινύληαη από ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή Βξαρεία Γηάιεμε Η: Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη έγθαηξε δηάγλσζε θόπσζεο ζπκπόληαο Επγά. Βξαρεία Γηάιεμε ΗΗ: Απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο θαη ζεξαπείαο θόπσζεο ζπκπόληαο Σδαβέιια Φ. 10:15-11:30 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΗV Δξγαζηαθό Πεξηβάιινλ ζηελ Άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο πληνληζηέο: Πνιπδσγνπνύινπ Θ, Νηάθνπξε Μ. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Γηεξεύλεζε ησλ ζηξεζνγόλσλ εξγαζηαθώλ παξαγόλησλ ζηνπο Ννζειεπηέο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ λνκνύ Μεζζελίαο Παλνκήηξνο Γ, Ρνπζζάθε Δ, αξάθεο Π. Φπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ εξγαζηαθνύ θόξηνπ παξάγγε, ηξαηή Β, Ξπδηά Υ, Μηραινπνύινπ Μ. Πέλζνο ζηα ΣΔΠ Κνπθή Β. Μπνύδα, Μαξή Π, Κσζηέα Α. Δξγαζηαθό stress Ννζειεπηώλ ρεηξνπξγείνπ Φάββα Μ, Λάζθαξε Α, Κσλζηάληαξνπ Γ, Νηάθνπξε Μ. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε νγθνινγηθνύ αζζελή Κακπνπγέξε Δ, Βιαρνγηαλλνπνύινπ Π, Καιπνζαξέα Ε, Παληεινπνύινπ Μ. 11:30-12:00 Γηάιεηκκα-θαθέο 12:00-12:30 Νεόηεξεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Ννζειεπηηθήο - Γ ΔΝΔ

11 12:30 13:00 Γηάιεμε ΗΗΗ Πξνεδξείν: Γθνύδνπ Μ, Ρήγα Μ. Ζ αλαβάζκηζε ηεο Ννζειεπηηθήο Πξαθηηθήο κέζα από ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο Καξακήηξε Η, Μπειιάιε Θ. 13:00-14:30 Κιηληθό Φξνληηζηήξην IΗ Πξνεδξείν: Αιεμνπνύινπ, Ράιιε Μ. ρεδηαζκόο θαη ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο αξίδε Μ, Ρεθιείηε Μ. 14:30-15:00 Γηάιεηκκα 15:00-16:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ V Δηδηθά Θέκαηα πληνληζηέο: Γεκεξηδή Θ, Γνύινπ Α. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Ζ κνπζηθή σο ζεξαπεπηηθό εξγαιείν. Μειέηε πεξίπησζεο παηδηνύ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ζην ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ Καιακάηαο Κάξηζσλα Μ. Ο ξόινο ηνπ Ννζειεπηή ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ από ην δηαδίθηπν Ρνπκειηώηνπ Α. Αληηκεηώπηζε ςπρσζηθώλ δηαηαξαρώλ: ηόρνη, ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο θαη βαξύηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο Παξέκβαζεο Πεηξνύιηα Α, Γεσξγηνπνύινπ Α. Τθαληήο Α. Πξνζέιθπζε εζεινληώλ αηκνδνηώλ Παλαγησηνπνύινπ Γ. 16:00-17:00 ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ VΗ Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο πληνληζηέο: Κνπηειηάξε Β, ηάκνπ Δ. Ειζηγήζειρ - Ομιληηέρ Έιεγρνο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ζην Γ.Ν. Καιακάηαο Κηίζηε Υ, Σζνπιάθνπ Δ. Μέηξα πξνζηαζίαο γηα ινηκώδε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ζηελ Ννζνθνκεηαθή Φξνληίδα Πιηόθα Υ, Βαζηιαξάθε Μ, Γαξλάθε Μ, Θενδσξαθνπνύινπ.

12 Κεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο ινηκώμεηο θαη κέηξα πξόιεςεο Παμηκάδε Α, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β, Σξηαληαθπιινπνύινπ Μ. Πξόιεςε Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ από ηνλ θαζεηεξηαζκό ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο Νηθνιαθόπνπινο Θ, Κξέπαπα Α, Φαββαηά Α, Κνιηνπνύινπ Κ. 17:00-18:45 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ IΗ Οξζή Άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο πληνληζηέο: Πνπιηάζε Γ, Υαξηηνύδε Υ. Ειζηγήζειρ Ομιληηέρ Λήςε δσηηθώλ ζεκείσλ ζε ελήιηθεο Γειεγηαλλίδνπ Ο. Γηαζσιήλσζε ηξαρείαο, Ννζειεπηηθή Φξνληίδα Αλησλέα Κ. Σξαρεηνβξνγρηθή αλαξξόθεζε Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Μνζρνβίηεο Α, Παπαγηάλλε Γ, Κειεπνύξε Δ. Πξόιεςε θαη πεξηπνίεζε θαηαθιίζεσλ Αξαπνζηάζε Κ, Ζιηνπνύινπ Α, Υαξέα Π, Αγγειή. Αληηκεηώπηζε αζζελνύο κε ξηλνξξαγία ή επίζηαμε Μπαζηνύλε Δ, Λίβα Δ, Γηακάληε Μ, Μαηζηνπνύινπ Υ. Υεκηθά εγθαύκαηα νθζαικώλ Καιδή Α, Μπαζηνύλε Δ, ηαζηλνπνύινπ Β, Κνπηειηάξε Β. Ννζειεπηηθή θξνληίδα ρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο Μαξθνγηάλλε Α, Γεσξγαθνπνύινπ Α, Νίθα Δ, Αδακνπνύινπ Θ. Λήξη ηηρ διημεπίδαρ/διεξαγωγή ςμπεπαζμάηων

13 11:00-13:00 ΑΒΒΑΣΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ (POSTERS) υντονιστές: Τσιρώνη Μ, Ζυγά Σ, Σαρίδη Μ. ΑΑ11 Απνηύπσζε ηνπ θνηλσληθνδεκνγξαθηθνύ θαη εξγαζηαθνύ profile ηνπ Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην λνκό Μεζζελίαο Ρνπζζάθε Δ, Παλνκήηξνο Γ, αξάθεο Π. ΑΑ12 Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο άζζκαηνο παηδηώλ θαη εθήβσλ ζην ζρνιείν Κνθθίλε-Πάζρνπ Κ, Μαλσινπνύινπ Α, Αλαζηαζίνπ Α. ΑΑ13 Δπηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: εμνπαιηθή Γηαπαηδαγώγεζε Αγγεινπνύινπ Λ, Κνξνγώλα Β, εθεξιή Μ, Μπίκπνπ Κ. ΑΑ14 Οη απηνθηνλίεο ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο: έλα θαηλόκελν πνπ εμειίζζεηαη ζε επηδεκία; Καληηάλεο Α, Λαγνύ, Λνπθά Μ, Σξηαληαθύιινπ Α. ΑΑ15 Παξαιαβή αζζελνύο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα Καδάληδα Γ, Σδαβάξα Γ, Μπνύξα Α, Μπαλάθνπ Α. ΑΑ16 Υώξνη ππνδνρήο κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα-Τγεηνλνκηθό πιαίζην Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κόθθαιε Κ, Δπζηξαηίνπ Η, Αλησλνπνύινπ Α. ΑΑ17 Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ησλ Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ αληηβηνηηθώλ ζην Ννζνθνκείν Καιακάηαο Σζνπιάθνπ Δ, Κηίζηε Υ. ΑΑ18 Γσξεά Οξγάλσλ, Γώξν Εσήο-κειέηε πεξίπησζεο Μνζρνβίηεο Α, Νηθνινπνύινπ Γ, Πιεπξηά Β, Παμηκάδε Α, Αζαλαζνπνύινπ Γ.Α, Κειεπνύξε Δ. ΑΑ19 ύγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ ΠΦΤ Κειεπνύξε Δ, Παλαγνπνύινπ Δ, Υξνλνπνύινπ Π, Ζιηνπνύινπ Κ. ΑΑ20 Δξπζξόο ηαπξόο θαη εζεινληηζκόο ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο Σζαηά Α, Γακειάηε Κ.

14 υμμετέχοντες Αβξακίδεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, "Οηθνηξνθείν Παιιήλεο", Φ.Ν.Α. "Γαθλί". Αγγειή ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Οξζ/θήο, Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αγγεινγηαλλνπνύινπ Διέλε, Ννζειεύηξηα, Φνηηήηξηα Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, ΚΤ Μειηγαιά. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αγγεινπνύινπ Λακπξηλή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αδακνπνύινπ Θενδνύιε, Ννζειεύηξηα, MSc, Σνκεάξρεο Υεηξ/θνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αζαλαζνπνύινπ Γεσξγία Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αιεμνπνύινπ ηακαηία, Ννζειεύηξηα, MSc, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Αλαγλώζηνπ Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Βξαρείαο Ννζειείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλαζηαζίνπ Αγάπε, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλέα Καλέιια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλνπνύινπ Αλησλία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αλησλνπνύινπ Φσηεηλή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο». Αξαπνζηάζε Καλέιια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οξζ/θήο Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Αξβαλίηεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, Π.Γ.Ν. Ρίνπ-Παηξώλ. Βατλά Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Βαζηιαξάθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Βηξβίιεο Υξήζηνο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε», Πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο. Βιαρνγηαλλνπνύινπ Παλαγνύια, Ννζειεύηξηα, Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

15 Γεξαθάξε ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Τπ. Βξαρείαο Ννζειείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγαθνπνύινπ Αθξνδίηε, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγαληά Μαξία, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγηνπνύινπ Αγγειηθή, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Γεσξγηνπδάθε - Μπνύδα Διπηλίθε, Γηεπζύληξηα, ΔΠΑ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεσξγνύιηα ηπιηαλή, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηαλλαθέα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηαλλαθνπνύινπ Φσηεηλή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οπξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γθαξκίξεο Κσλζηαληίλνο, Ννζειεπηήο, Τπ. Α Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Γθόλε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Απνζηείξσζεο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γθνύδνπ Βηθησξία, Ννζειεύηξηα. Γθνύδνπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD, Σνκεάξρεο Παζνινγηθνύ ηνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γάγιαο Αξηζηείδεο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝ Νίθαηαο. Γαθαλάιε Πεξζεθόλε, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Μειηγαιά. Γακειάηε Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Δθπαηδεύηξηα, Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, ΔΔ Πεξηθεξεηαθό ηκήκα Γαξλάθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γειεγηαλλίδνπ Οπξαλία, Β. Ννζειεύηξηα, πνπδάζηξηα ΣΔΗ Θεζζαιίαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεκεξηδή Θενδώξα, Ννζειεύηξηα, Σνκεάξρεο Δξγαζηεξηαθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γεκεηξνπνύινπ Δπδνθία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γηακάληε Μαξία, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

16 Γνύινπ Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Δλδνζθνπήζεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Γξαρηίδεο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝΑ, «Ζ Διπίο». Δμεληαβειώλε ηαπξνύια, Β. Ννζειεύηξηα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Δπζηαζίνπ Φιώξα, Ννζειεύηξηα, MSc - ΜΔΘ θαη Δπείγνπζαο Ννζειεπηηθήο, Δηδηθεπκέλε Ννζειεύηξηα Υεηξνπξγηθνύ Σνκέα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο». Δπζηξαηίνπ Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Δθξαηκίδεο Ησάλλεο, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Εεξβνύ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Οπξ/θήο θιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Επγά νθία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο, Ννζειεπηηθήο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζιηνπνύινπ Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Οξζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ζιηνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Οηθνλνκνιόγνο, MSc(c). Θενδσξαθνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καδάληδα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καιδή Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καιπνζαξέα Εαραξνύια, Ννζειεύηξηα, Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κακπνπγέξε Δπζηαζία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καληηάλεο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καπεξώλε Παλαγηώηα, Ννζειεύηξηα, MSc, πξντζηακέλε Ξελώλα Β θαη Κέληξνπ Ζκέξαο, Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Σξίπνιεο. Καπόγηαλλε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Καπξάινπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Καξακήηξε Ησάλλα, Γηνίθεζε Μνλ. Τγείαο, MSc, PhD(c), Τπ. ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, Γ.Ν.

17 Καξθαζίλαο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, MSc(c), Τπ. Β Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Κάξηζσλα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Μνπζηθόο, MSc(c), ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ, Γ.Ν. Καηζίθε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Πύινπ. Καηζνπιέα Καιιηόπε, Β. Ννζειεύηξηα, Οπξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κειεπνύξε Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κόθθαιε Καίηε, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνθθίλε Δπδνθία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Σαθηηθώλ Ηαηξείσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνθθίλε-Πάζρνπ Κσλζηαληίλα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, MSc, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνιηνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνινβόο Πέηξνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Δ.Δ.ΓΗ.Π. Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Κνξδνύιε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, Πξντζηακέλε Καξ/θήο Κιηληθήο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνξνγώλα Βαζηιηθή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνξσληνύ Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Κνζθηλάο Παλαγηώηεο, Ννζειεπηήο, Πξντζηάκελνο Ν.Τ, ΠΔΓΤ Σξίπνιεο. Κνηαξίδε Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, Παηδ/θε Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνηζηκπνύ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνηζνκύηε Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Αηκνδ/θνύ Δξγ/ξίνπ, Τπ. Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπθή Βηξγελία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπινύξε Βαζηιηθή, Μαία, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ». Κνπκνπλδνύξνπ νθία, Μαία, MSc(c), Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπηέια Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Σαθηηθώλ Ηαηξείσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνπηειηάξε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Οθζ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

18 Κνπηίβα ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κνύηξνπ Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, MSc, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κξέπαπα Αιεμία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κηίζηε Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κπξηνπνύινπ Δπγελία, Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο, Δπηκειήηξηα Β, Κιηληθή Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο-Κέληξνπ Δγθαπκάησλ, Γ.Ν.Α «Γ. Γελλεκαηάο», Δθπαηδεύηξηα ABLS. Κσλζηάληαξνπ Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/γείνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσλζηαληίλνπ Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσλζηαληίλνπ Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Υεηξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσζηαξά Δηξήλε, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσζηέα Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, Βξαρεία Ννζειεία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κσηνύια Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Τπ. Γ Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Λαγθαδηλνύ Υξπζνβαιάληε, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λαγνύ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λάζθαξε Άλλα, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λεβεληνγηάλλε Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Άξγνπο. Λεκπέζε Κσλζηαληίλα, Ννζειεύηξηα, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε». Λίβα Δπαγγειία, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λνπθά Μαξία, Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Λπκπεξνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Αηκνδπλακηθνύ Δξγαζηεξίνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαζηνπνύινπ Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Γαξγαιηάλσλ. Μαζηνπνύινπ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Αηκνδνζία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

19 Μαλνπζέα Παξαζθεπή, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαλσινπνύινπ Αζαλαζία, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαξή Παλαγηώηα, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαξθνγηάλλε Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μαηζηνπνύινπ Υξηζηίλα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΧΡΛ Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μειέληε Αλαζηαζία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μηραινπνύινπ Αζαλαζία, Ννζειεύηξηα, Παηδηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μηραινπνύινπ Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μνζρνβίηεο Αιέμαλδξνο, Ννζειεπηήο, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπάθα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Μπάθα Διέλε, Ννζειεύηξηα. Μπαλάθνπ Αζαλαζία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπαζηνύλε Διηζάβεη, Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπειαιή Κσλζηαληία, Ννζειεύηξηα, MSc, Γ.Ν.Π.Α. «Ζ Αγία νθία». Μπειιάιε Θάιεηα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Μπίδαο Λάκπξνο, Ννζειεπηήο, Φπρνιόγνο, MSc, Γ.Ν.Α «Δπαγγειηζκόο». Μπηιηαξδήο Υξύζαλζνο, Ννζειεπηήο, Φνηηεηήο Φηινζνθηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, Σκήκα Φηινινγίαο, Αηκνδπλακηθό Δξγαζηήξην, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπίκπνπ Κσλζηαληία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπιάλα Διέλε, Ννζειεύηξηα, Κ.Τ Μειηγαιά Μεζζελίαο. Μπιέθνπ Θεαλώ, Ννζειεύηξηα, Τπ. Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύδα Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύδα ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύθε Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Μπνύξα Άλλα, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

20 Μπξαραληίλε Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, MSc, Πξντζηακέλε Καξδηνινγηθνύ Σκήκαηνο, Γ.Ν.Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθώζηα». Μπηαθίδε ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, MSc, Τπ. Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νενθσηίζηνπ Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νίθα Δπζηαζία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνιαθόπνπινο Θεόδσξνο, Ννζειεπηήο, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνινπνύινπ Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηθνινπνύινπ Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Τπ. Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Νηάθνπξε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/γείνπ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηειιήο Νηθόιανο, Β. Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηέλδηει Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή θιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Νηόθνπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, Σαθηηθά Ηαηξεία, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ξπδηά Υαξίθιεηα, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Οξθαλόο Νίθνο, Ννζειεπηήο, MSc, Γ.Ν.πάξηεο. Παλαγησηνπνύινπ Γήκεηξα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Σκήκα Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παλαγνπνύινπ Διέλε, Ννζειεύηξηα. Παλαγνπνύινπ ηαπξνύια, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Παηδηαηξηθήο θιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παλνκήηξνο Γεώξγηνο, Ηαηξόο, MSc(c). Παληαδνπνύινπ Αλαζηαζία, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παληειή Άλλα, Ννζειεύηξηα, ΚΤ Γαξγαιηάλσλ. Παληεινπνύινπ Μάξζα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Μνλ. Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παμηκάδε Αγγειηθή, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παπαγηάλλε Γηνλπζία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παπαδνπνύινπ Ησάλλα, Μαία, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ».

21 Παξλαζζά Ησάλλα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Παηξηαξρέα Διέλε, Ννζειεύηξηα, Τπ. Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πεξίραξνπ Πνιπμέλε, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πέηξνπια Δπγελία, Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πεηξνύιηα Ακαιία, Ννζειεύηξηα, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Πηζηόιαο Γεκήηξηνο Ννζειεπηήο, MSc, PhD(c), πληνληζηήο Μεηακνζρεύζεσλ, Α' Υεηξνπξγηθή Κιηληθή - Μνλάδα Μεηακνζρεύζεσλ, Γ.Ν.Α."Ο Δπαγγειηζκόο". Πιεπξηά Βεινύδσ, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πιηόθα Υξπζνύια, Ννζειεύηξηα, Τπ. Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνιπδσγνπνύινπ Θενδώξα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Παζνινγηθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Πνκόλε Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Υεηξ/θνύ ηνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Πνπιέα Αξγπξώ, Ννζειεύηξηα, κε Πηζηνπνηεηηθό Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αηµνδνζία, Τπ. Σκήκαηνο Αηκνδνζίαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνπιηάζε Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. Πνπινπνύινπ Παλαγηώηα, Μαία, Πξντζηακέλε Μαηεπηηθήο-Γπλ/θήο Κιηληθήο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πνπξλάξαο Διεπζέξηνο, Ννζειεπηήο, MSc(c), Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πξάηηε Σξηζεύγελε, Ννζειεύηξηα, MSc(c), Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Πξεδεξάθνο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ράιιε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ρεθιείηε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), Σκήκα Αλαηζζεζηνινγίαο, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. Ρήγα Μαγδαιελή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Ρεγάηνο Γεκήηξηνο, Ννζειεπηήο, Τπ. ΚΤ Αγ. Νηθνιάνπ. Ρνπκειηώηνπ Αγγειηθή, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, Δθπαηδεύηξηα ηειερώλ Πξνγξάκκαηνο «Αξηάδλε» Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Κ Τ Μεζζήλεο. Ρνπζζάθε Δηξήλε, Ηαηξόο, MSc. αθθά Δπαγγειία, Ννζειεύηξηα, Μεζνγεηαθό Θεξαπεπηήξην «Λεηώ».

22 ακπαδηώηε Αηθαηεξίλε, Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα αξάθεο Παύινο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ ΣΔΗ Λακίαο. αξίδε Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD, Γ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. εθεξιή Μαξία, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηάκνπ Διηζάβεη, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα θαξέα Αξηζηέα, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΚΤ Μεζζήλεο. θνξπηδέαο Παλαγηώηεο, Β. Ννζειεπηήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα θνπηέιεο Γεκήηξηνο, Ννζειεπηήο, MSc, ΓΝΑ, «Ζ Διπίο». νπξίια Γήκεηξα, Μαία, MSc(c), Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα παξάγγε νθία, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηαζηλνπνύινπ Βηνιέηα, Β. Ννζειεύηξηα, ΧΡΛ-Οθζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηξαηή Βαζηιηθή, Ννζειεύηξηα, ΣΔΠ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα ηξαηηθνπνύινπ Θενδνζία, Ννζειεύηξηα, ΚΤ Μεζζήλεο. ηξαηηθνπνύινπ σηεξία, Ννζειεύηξηα, ΜΣΝ, Μεζνγεηαθό Κέληξν Αηκνθάζαξζεο. πθά Γήκεηξα, Ννζειεύηξηα, MSc(c), ΠΔΓΤ πλαδηλνύ Κσλ/λα, Ννζειεύηξηα, Σνκεάξρεο Φπρηαηξηθνύ-Γηαηνκεαθνύ Σνκέα, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σδαβάξα Γεσξγία, Ννζειεύηξηα, Μνλάδα Δκθξαγκάησλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σδαβέιια Φσηεηλή, Λέθηνξαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Τγείαο, Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ. Σδαλλήο Κσλζηαληίλνο, Δθπαηδεπηηθόο, 21 ν Γεκνηηθό ρνιείν Σδηηδίθνο Γεώξγηνο, Ννζειεπηήο, MSc, PhD(c), ΜΣΝ, Γ.Ν.Κνξίλζνπ. Σξηαληαθπιινπνύινπ Μαξία, Ννζειεύηξηα, ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σξηαληαθύιινπ Άλλα, Γηεζλνιόγνο, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), ΚΤ Καιπβίσλ. Σζαηά Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, Δθπαηδεύηξηα, Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, ΔΔ Πεξηθεξεηαθό ηκήκα Σζέξηνπ Γηνλπζία, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Γ Κιηληθήο, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο/Απνζεξαπείαο «Γηάπιαζε».

23 Σζέηζεθα Αηθαηεξίλε, Ννζειεύηξηα, MSc, πξντζηακέλε Καξ/θήο-Παηδηαξηξηθήο Κιηληθήο, Γ.Ν. Λαθσλίαο, Ννζ. Μνλάδα πάξηεο. Σζηγώληα Βαζηιηθή, Μαία, Μαηεπηηθή-Γπλ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σζηκπνύξε Μαξία, Ννζειεύηξηα, Β Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Σζηξώλε Μαξία, Αλ. Καζεγήηξηα, Αλαπι. Πξύηαλεο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, Πξόεδξνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Λαθσλίαο. Σζνπιάθνπ Δπαγγειία, Δπηζθέπηξηα Τγείαο, Σκήκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Τθαληήο Αλδξέαο, Γ/ληήο Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο. Φάββα Μαξία, Ννζειεύηξηα, Υεηξ/γείν, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Φαββαηά Αηθαηεξίλε, Β. Ννζειεύηξηα, Καξ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Φαηνύξνπ Καιιηόπε, Ννζειεύηξηα, Κνηλ.Δπ. «Καιή Μέξηκλα» Λαθσλίαο. Υαιβαηζηώηεο Παλαγηώηεο, Ννζειεπηήο, ΜΣΝ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υαληά Μαξία, Ννζειεύηξηα, MSc, PhD(c), Σνκεάξρεο Παζνινγηθνύ ηνκέα, Γ.Ν.πάηξεο. Υαξαιακπνπνύινπ Θενδώξα, Ννζειεύηξηα. Υαξέα Παλαγηώηα, Β. Ννζειεύηξηα, πνπδάζηξηα Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ Παηξώλ, Οξζ/θή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υαξηηνύδε Υξπζή, Ννζειεύηξηα, Τπ. ΜΔΘ, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Υξνλνπνύινπ Νηθνιέηα, Ννζειεύηξηα, Πξντζηακέλε Δξγαζηεξηαθνύ Σνκέα θαη ην Κέληξν Τγείαο, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα Κππαξηζζίαο. Υξνλνπνύινπ Παλαγνύια, Ννζειεύηξηα. Φύραινπ Παλαγηώηα, Β. Ννζειεύηξηα, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Γ.Ν.Μεζζελίαο, Ννζ. Μνλάδα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη»

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» 23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» ΣΡΗΚΑΛΑ 9-11 Μαΐνπ 2014 Η Αζκληπιάδα πόλη θιλοξενεί ηην Οδονηιαηπική ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΡΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα