Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας"

Transcript

1 Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

2 Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Οι παρουσιάσεις στοχεύουν σε εκπαιδευτικούς σκοπούς και µόνο και δεν αντικαθιστούν την ανεξάρτητη επιστηµονική κρίση Οι τοποθετήσεις ως προς τα δεδοµένα και οι απόψεις που εκφράζονται προέρχονται αποκλειστικά από τους οµιλητές ατοµικώς και, εκτός από την περίπτωση που δηλώνεται ρητά το αντίθετο δεν αποτελούν θέση της MSD H MSD δεν υποστηρίζει ή εγκρίνει ούτε αναλαµβάνει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται Χορηγείται τιµητική αµοιβή για τη συγκεκριµένη οµιλία Ο οµιλητής έχει λάβει τιµητική αµοιβή την τελευταία διετία από τις ακόλουθες εταιρείες: ACTELION, ASTRA-ZENECA, ELPEN, SANOFI, MENARINI, PFIZER, SERVIER.

3 Το τοπίο δεν ήταν πάντα ξεκάθαρο για το αν χαµηλά επίπεδα χοληστερόλης ήταν προς όφελος των ασθενών..

4 Ο ρόλος της µείωσης της LDL-c στην δευτερογενή και στην πρωτογενή πρόληψη.

5 Μελέτη 4S Η µελέτη αυτή έδειξε πως η σιµβαστατίνη (ένα υπολιπιδαιµικό φάρµακο ευρέως γνωστό) µειώνει τους θανάτους σε ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί έµφραγµα Στη µελέτη 4S η σιµβαστατίνη ελάττωσε σηµαντικά την LDL χοληστερόλη (κατά 35%) H σιµβαστατίνη ελαττώνει συνολικά τους θανάτους κατά 30% The Lancet, Vol 344, November 19, 1994 H σιµβαστατίνη ελαττώνει τα εµφράγµατα και τη στηθάγχη κατά 42%

6 ASCOT-LLA: Atorvastatin Reduced the Occurrence of First Major CV Events 4 Patients with nonfatal MI and fatal CHD (%) Placebo Atorvastatin (10 mg) Years 36% RRR in nonfatal MI and fatal CHD P=.0005 RRR=relative risk reduction. Adapted from Sever PS et al. Lancet. 2003;361:

7 Σχετίζεται η ελάττωση της LDL χοληστερόλης µε την ελάττωση των καρδιαγγειακών συµβάντων?

8 Χαµηλά επίπεδα LDL-c συσχετίζονται µε ελάττωση καρδιαγγειακών συµβάντων Η αυξηµένη LDL χοληστερόλη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ΣΝ 1 Η µείωση της LDL χοληστερόλης µε τις στατίνες µειώνει τον ΚΑ κίνδυνο σε ασθενείς µε και χωρίς ΣΝ, συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών µε Οξύ Στεφανιαίο Σύνδροµο (ΟΣΣ) 2,3 ΣΝ = στεφανιαία νόσος, ΚΑ = καρδιαγγειακός, ΟΣΣ = οξύ στεφανιαίο σύνδροµο, IMPROVE-IT = Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial. 1. Grundy SM et al. Circulation. 2004;110: Cannon CP et al. Am Heart J. 2008;156: Cannon CP et al. N Engl J Med. 2004;350:

9 Χαµηλή LDL-C συνεπάγεται χαµηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο Χαµηλότερη LDL-C λόγω γενετικής προδιάθεσης! Σηµαντικά χαµηλότερος κίνδυνος για ΚΑ σύµβαµα Χαµηλότερη LDL-C λόγω φαρµακολογικής παρέµβασης σε µεταγενέστερο χρόνο κατά τη διάρκεια του βίου! Σηµαντικά χαµηλότερος κίνδυνος για ΚΑ σύµβαµα Αναλογική Μείωση του Κινδύνου (SE) Χαµηλότερη LDL-C (mg/dl) Ference et al. J Am Coll Cardiol 2012; 60: Αναλογική µείωση στη συχνότητα (ποσοστά) των συµβαµάτων (SE) Μείζονα στεφανιαία συµβάµατα SHARP 38,7 19,3 58,0 77,4 Χαµηλότερη LDL-C (mg/dl) Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaborators. Lancet 2005;366:

10 CTT µετανάλυση: Η µείωση της LDL-c µειώνει ανάλογα τα µείζονα αγγειακά συµβάντα 1 Μείωση Σχετικού Κινδύνου στα Μείζονα Αγγειακά Συµβάµατα, % Πιο εντατικά έναντι λιγότερο εντατικών σχήµατα στατινών (5 µελέτες) Στατίνη έναντι εικονικού φαρµάκου (21 µελέτες) Μέση Διαφορά στην LDL-C Ανάµεσα στις Οµάδες Θεραπείας, mg/dl Μέση µείωση του κινδύνου κατά 22% ανά 39 mg/dl µείωσης της LDL-c, P<0,0001 Δεν έχει καταδειχθεί εάν η σχέση αυτή ισχύει σε πολύ χαµηλά επίπεδα LDL-C 2 1. Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration. Lancet. 2010;376: Blazing MA et al. Am Heart J. 2014; doi: /j.ahj

11 Approximately 2 out of 10 events are prevented with statins per ~39 mg/dl reduction. suggesting that reduction of LDL cholesterol by mg/dl would reduce risk by about 40 50% Lancet 2010

12 Όσο πιο χαµηλά τα επίπεδα της LDL- C υπάρχει όφελος?

13 Η υψηλή δόση στατίνης συσχετίζεται µε χαµηλότερο ΚΑ κίνδυνο σε σύγκριση µε χαµηλότερες δόσεις στατίνης σε ασθενείς µε σταθερή ΣΝ (Μελέτη ΤΝΤ) Η διάµεση LDL-c κατά την έναρξη ήταν < 130 mg/dl σε αµφότερες τις οµάδες. Κατά την παρακολούθηση, η LDL χοληστερόλη ήταν 77 mg/dl στην οµάδα ατορβαστατίνης 80 mg και 101 mg/dl στην οµάδα ατορβαστατίνης 10 mg. LaRosa J.C. et al. N Engl J Med. 2005;352:

14 Η υψηλή δόση στατίνης συσχετίζεται µε χαµηλότερο KA κίνδυνο σε σύγκριση µε χαµηλότερες δόσεις στατίνης σε ασθενείς µε Ο.Σ.Σ. (Μελέτη PROVE-IT ) 3 Θάνατος ή Μείζον Καρδιαγγειακό Συµβάν β % Πραβαστατίνη 40 mg HR=0,84 (95% ΔΕ, 0,74 0,95), P=0,005 Ατορβαστατίνη 80 mg 16% Σχετική Μείωση Μήνες Παρακολούθησης Η διάµεση LDL χοληστερόλη κατά την έναρξη ήταν 106 mg/dl (2,74 mmol/l) σε αµφότερες τις οµάδες. Κατά την παρακολούθηση, η LDL χοληστερόλη ήταν 95 mg/dl (2,46 mmol/l) στην οµάδα πραβαστατίνης και 62 mg/dl (1,60 mmol/l) στην οµάδα ατορβαστατίνης 80 mg (P<0,001). Cannon CP et al. N Engl J Med. 2004;350:

15 Όφελος Εκβάσεων από τη Μείωση της LDL-C κάτω του στόχου: Post-Hoc Ανάλυση της Μελέτης PROVE-IT 1 Η διάµεση αρχική LDL-C ήταν 106 mg/dl για την οµάδα πραβαστατίνης 40-mg (N=2063) και την οµάδα ατορβαστατίνης 80-mg (N=2,099). 2 PROVE-IT = The Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy, ΟΣΣ = οξέα στεφανιαία σύνδροµα. 1.Wiviott SD et al. J Am Coll Cardiol. 2005;46: Cannon CP et al. N Engl J Med. 2004;350:

16 Η έντονη ελάττωση της LDL-c µειώνει σηµαντικά τα µείζονα καρδιαγγειακά συµβάντα (PROVE IT-TIMI 22) Wiviott S.D et al J Am Col Cardiol 2005;46:

17 Όσο πιο χαµηλά τόσο πιο δύσκολα

18 Η µείωση του απόλυτου κινδύνου µε τις στατίνες δεν εξαρτάται µόνο από τη µείωση στα mg/dl αλλά κυρίως από τις αρχικές συγκεντρώσεις της LDL χοληστερόλης µε σηµαντικά φθίνουσα απόδοση στις χαµηλότερες τιµές. C Laufs U et al. Eur Heart J. 2014;doi: /eurheartj/ehu228.

19 Κατευθυντήριες οδηγίες

20 Συστάσεις Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Αντιµετώπιση της LDL Χοληστερόλης σε ασθενείς µε ΣΝ (Σταθερή ή ΟΣΣ) Προηγούµενες Κατευθυντήριες Οδηγίες NCEP ATP III (επικαιροποίηση 2004) 1 Τρέχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Πρόληψη της ΚΑΝ Κατευθυντήριες Οδηγίες ACC/AHA 2013 Για τα Επίπεδα της Χοληστερόλης στο Αίµα 3 Put also Greek guidelines Κατηγοριοποίησ η Οµάδων Κινδύνου Πολύ υψηλός κίνδυνος α Υψηλός κίνδυνος β Κατηγοριοποίησ η Οµάδων Κινδύνου Πολύ υψηλός κίνδυνος γ Κλινική αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος (ΑΣΚΑΝ) δ (υψηλός κίνδυνος) Προτεινόµενος Στόχος LDL Χοληστερόλης ή Θεραπεία LDL χοληστερόλη <100 mg/dl (<70 mg/dl είναι µια θεραπευτική επιλογή) LDL χοληστερόλη <100 mg/dl Προτεινόµενος Στόχος LDL Χοληστερόλης ή Θεραπεία LDL χοληστερόλη <1,8 mmol (<~70 mg/dl) ή 50% µείωση της LDL χοληστερόλης όταν δεν µπορούν να επιτευχθούν τα επίπεδα στόχοι Ηλικίας 75 ετών: εντατική αγωγή µε υψηλή δόση στατίνης (αναµένεται να επιτύχει µείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης κατά 50% σε σχέση µε τα επίπεδα πριν από την έναρξη της θεραπείας) ε Ηλικίας >75 ετών Ή µη υποψήφιος για εντατική αγωγή µε υψηλή δόση στατίνης: αγωγή µε µέτρια δόση στατίνης (αναµένεται να επιτύχει µείωση κατά 30% έως <50% των επιπέδων της LDL χοληστερόλης πριν από την έναρξη της θεραπείας) ε 1. Grundy SM et al. Circulation. 2004;110: Perk J et al. Eur Heart J. 2012;33: Stone NJ et al. Circulation. 2014;129(suppl 2):S1 S45.

21 Θεραπευτικοί Στόχοι Συστάσεις Τάξη Επίπεδο Ασθενείς ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑ κινδύνου (εγκατεστηµένη ΚΑΝ, Διαβήτης Τύπου ΙΙ, Διαβήτης Τύπου Ι µε βλάβη σε όργανα στόχους, µέτρια/σοβαρή ΧΝΝ ή SCORE 10%) ο στόχος LDL-c είναι < 70 mg/dl και/ή 50% µείωση LDL-c σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ο στόχος I Α Ασθενείς ΥΨΗΛΟΥ ΚΑ κινδύνου (σηµαντικά αυξηµένοι µεµονωµένοι παράγοντες κινδύνου, 5 SCORE < 10%) o στόχος LDL-c είναι < 100 mg/dl IΙa A Ασθενείς ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΑ κινδύνου (1 < SCORE 5%) o στόχος είναι LDL-c < 115 mg/dl IIa C 2011 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

22 EUROASPIRE IV

23 EUROASPIRE IV 70 mg/dl ~about 8/10 patients are offtarget

24 ~75% των ασθενών µε ΟΕΜ ήταν εκτός NCEP- ATPIII LDL-c στόχων (µελέτη Target) Andrikopoulos G, et al., Hellen J Cardiol 2012; 53: 33-40

25 Τα πιο σηµαντικά σηµεία των συστάσεων ACC/AHA 2013: Πρωταρχική λιπιδαιµική παράµετρος η LDL-C και στόχος η ισχυρή ελάττωσή της Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν ότι πρέπει να επιτευχθεί σηµαντική µείωση της LDL-C δια µέσου υγιεινοδιαιτητικών παρεµβάσεων και θεραπείας µε στατίνες. Μη συγκεκριµένα όρια-στόχοι για κάθε κατηγορία ασθενών. Συνιστούν τη χρήση κατάλληλης δυναµικότητας / δοσολογίας στατίνης για την επίτευξη της µείωσης της LDL-C δηλ. χρήση υψηλής ισχύος στατίνης σε υψηλού κινδύνου ασθενείς (>50% µείωση της LDL-C) ή µέτριας ισχύος στατίνη για τους ασθενείς µέτριου κινδύνου (επιθυµητή µείωση >30 50%) 25

26 Είναι οι στατίνες πάντα αρκετές?

27 Effect of Statin Therapy on LDL-c Levels: the rule of 6 Adapted from Illingworth DR. Med Clin North Am.

28 Προσθήκη εζετιµίµπης σε στατίνη δύναται να αποφέρει 25% επιπλέον µείωση της LDL-c % µείωση της LDL-c Προσαρµογή από Stein E. EurHeart J Suppl2001; 3:E11-E1632 % µείωση της LDL-c Προσαρµογή από Gagné C. et al. Am J Cardiol2002; 90: Stein E. EurHeart J Suppl 2001; 3:E11-E1632 Gagné C. et al. Am J Cardiol 2002; 90:

29 Αντιµετώπιση των δύο οδών της χοληστερόλης µέσω της Διπλής Αναστολής ~50% ~50% Στατίνη Εζετιµίµπη Στατίνη + Εζετιµίµπη Ηπατική βιοσύνθεση χοληστερόλης Εντερική απορρόφηση χοληστερόλης Προσαρµογή από Sheperd J et al. EHJ 2001; (suppl E): E2-E512 Assmann G, et al. Curr Med Res Opin. 2008;24(1): Bays H et al. ClinTher2004; 26(11): SantosaS et al. Life Sci2007; 80: Bays H. Expert Opin Investig Drugs 2002; 11:

30 Ένα ακόµα ερωτηµατικό Υπάρχει όφελος για τον ασθενή αν ελαττώσει την LDL χοληστερόλη του µε ένα φάρµακο που δεν είναι στατίνη???

31 Η µελέτη IMPROVE-IT έδωσε απάντηση στο αν χαµηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης που επιτυγχάνονται µε προσθήκη εζετιµίπης ωφελούν τους ασθενείς

32 Συµπεράσµατα Η βέλτιστη µείωση της LDL-C είναι ο πρωταρχικός µας στόχος Οι στατίνες είναι το βαρύ πυροβολικό στην επίτευξη του στόχου Η οριοθέτηση συγκεκριµένων στόχων είναι αντικείµενο διχογνωµίας µεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού Η αντίληψη «όσο πιο χαµηλά, τόσο πιο καλά» για ασθενείς πολύ ψηλού κινδύνου µένει να αποδειχθεί Οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται εύκολα Υπολιπιδαιµικά φάρµακα όπως η εζετιµίµπη µπορεί να έχουν σηµαντικό ρόλο στη µείωση του κινδύνου

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 71 ΤΕΥΧΟΣ 1 3-2009 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 71 NUMBER 1 3-2009 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):491-501 Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Ινσουλίνη Degludec (Tresiba ) Η νέας γενιάς βασική ινσουλίνη Δήλωση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2 : 85-96, 2013 Ανασκόπηση Aντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Π. Γιαννουλάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6)

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6) Ω- 6/Ω-3 3 λιπαρά οξέα: το διατροφικό πηλίκο µε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Καλλιόπη Άννα Πούλια, MMedSci Κλινική ιαιτολόγος, ΓΝΑ «Λαϊκό» Φυτά Ψάρια Ακετυλο-CoA Eλαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας 1 Disclaimer: This document is written on behalf of ERBP which is an official body of the ERA-EDTA (European Renal Association

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό

Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3: 186-192, 2013 ανασκoπηση Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό Χ. Άντζα Β. Κώτσης Περιληψη Oι οδηγίες αυτές καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Στεφανίδου Σπυριδούλα 1 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις

Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις 216 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις Θ. Δ. Μουντοκαλάκης Αν και έχουν περάσει μόλις δεκαέξι χρόνια αφότου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία (Guyatt

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 20-34 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ*, Α. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ**, Β. ΠΑΝΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Στέλλα Σταμπουλή 1,2, Βασίλειος Κώτσης 2, Χριστίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Evid iidence Based Me M di dic di ine

Evid iidence Based Me M di dic di ine Evidence Based Medicine i Νικόλαος Γ. Ευαγγελάτος, MD ομή του μαθήματος 1. Στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας της Ιατρικής 2. Η εμφάνιση της Evidence Based Medicine 3. Εφαρμογή της Evidence Based Medicine

Διαβάστε περισσότερα