Υαπάλαμπορ Κυνζηανηίνος Καθηγηηήρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υαπάλαμπορ Κυνζηανηίνος Καθηγηηήρ"

Transcript

1 Υαπάλαμπορ Κυνζηανηίνος Καθηγηηήρ ηηλ: θαξ: Ονομαηεπώνςμο: Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Ιδιόηηηα: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ποςδέρ: - Εσζηκαία Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ - Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ζην Παλεπηζηήκην Bielefeld Γεξκαλίαο (Τπoηξνθία από ην γεξκαληθό Ίδξπκα Friedrich Naumann Stiftung ) - Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζην Παλεπηζηήκην Bielefeld Γεξκαλίαο (Τπoηξνθία από ην γεξκαληθό Ίδξπκα Friedrich Naumann Stiftung ) Γιδακηικό έπγο: : Γηδαζθαιία ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γεξκαλίαο σο εθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο : Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Eπηζηεκώλ Aγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βielefeld - Γεξκαλίαο (σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο ρνιήο) : Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ "πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή" θαη " Kνηλσληθή Παηδαγσγηθή" ζην Παηδαγσγηθό Tκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ (απόζπαζε γηα δηδαθηηθό έξγν από ην YΠEΠΘ). Από ην 1991, σο κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, δηδάζθεη ηα καζήκαηα: «ρνιηθή Παηδαγσγηθή Η», «Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε», «ρνιηθή Παηδαγσγηθή ΗΗ» θαη «Αλάιπζε ρνιηθώλ Πξαθηηθώλ».

2 Έρεη δηδάμεη ή δηδάζθεη αθόκε ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο, ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζε Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζηα Π.Δ.Κ., θαζώο θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έρεη δηδάμεη επαλεηιεκκέλα ην κάζεκα «Αξιολόγηζη ζηην Δκπαίδεςζη» ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. ςγγπαθικό-επεςνηηικό έπγο: Δπιζηημονικά βιβλία: " Entstehung, Leistungsfahigkeit und Perspektiven der griechischen Schulen in Nordrhein Westfalen am Beispiel Bielefelds " (Ίδξπζε, απνδνηηθόηεηα θαη πξννπηηθή ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ ζηε Βόξεηα Ρελαλία Βεζηθαιία ζην παξάδεηγκα ην Bielefeld ) - (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή), Δθδόζεηο Haag + Heerchen Verlag GmbH, Frankfurt am Main "Σν ζρνιείν σο γξαθεηνθξαηηθόο νξγαληζκόο θαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζ απηόλ", Δθδόζεηο κπξλησηάθε, Αζήλα "ρνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Κνηλσληθνπνίεζε ηνπ Μαζεηή - θηαγξάθεζε ησλ Κνηλσληθνπνηεηηθώλ Μελπκάησλ ηνπ ρνιείνπ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ", Δθδόζεηο Gutenberg, Αζήλα, "Ζ Αμηνιόγεζε ηεο Δπίδνζεο ηνπ Μαζεηή σο Παηδαγσγηθή Λνγηθή θαη ρνιηθή Πξαθηηθή", Δθδόζεηο Gutenberg, Αζήλα, "Ζ Πξαθηηθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηθνηλσλία: ν Απηαξρηζκόο σο Κπξίαξρν Γλώξηζκα ηεο Τπαξθηήο ρνιηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο", Δθδόζεηο Gutenberg, Αζήλα, Δπηκέιεηα Βηβιίνπ κε Δηζαγσγηθό Κείκελν ησλ δύν επηκειεηώλ (Υ. Κσλζηαληίλνπ/ Γ. Πιεηόο), πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν "ρνιηθή Απνηπρία θαη Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο - Αηηίεο, πλέπεηεο θαη Αληηκεηώπηζε" (Πξαθηηθά ηνπ Ζ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο θαη ε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Οθησβξίνπ 1997), Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα «Γηεξεύλεζε ηνπ Κνηλσληθνύ θαη Παηδαγσγηθνύ Ρόινπ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Παλειιαδηθή Έξεπλα κε ηηο Απόςεηο Γνλέσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ» (ππό ηελ αηγίδα θαη ηελ έθδνζε ησλ Ηλζηηηνύησλ - ΗΝΔ θαη ΗΠΔΜ - ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηώλ Διιάδαο θαη ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο), Αζήλα σολικά βιβλία: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην γηα ηελ επηκέιεηα θαη ην ζπληνληζκό εθπόλεζεο ηνπ αθόινπζνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (ζρνιηθά βηβιία) γηα ην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό: 1) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Α - Β Τάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ (Αηζζεηηθή Αγωγή - Δλδπκαζία - Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο - Λαϊθόο Πνιηηηζκόο)». Αζήλα 2001, ζειίδεο 183: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 2) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Γ - Γ Τάμεηο ηνπ

3 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ - Τεύρνο Α (Λαϊθόο Πνιηηηζκόο - Αθύπληζε ζηε Γηαθνξεηηθόηεηα ηωλ Γιωζζώλ θαη ηωλ Πνιηηηζκώλ)». Αζήλα 2001, ζ. 157 : Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 3) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Γ - Γ Τάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ - Τεύρνο Β (Τνπηθή Ιζηνξία - Φπζηθή Αγωγή / Αγωγή Υγείαο)». Αζήλα 2001, ζ. 190: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 4) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Δ - Ση Τάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ - Τεύρνο Α (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε - Τερλνινγία)». Αζήλα 2001, ζ. 278: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 5) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Δ - Ση Τάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ - Τεύρνο Β (Φπζηθέο Δπηζηήκεο)». Αζήλα 2001, ζ. 271: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 6) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκωλ Γξάζεωλ, Γπκλάζην - Τόκνο Α (Γιωζζηθά Μαζήκαηα - Τνπηθή Ιζηνξία)». Αζήλα 2001, ζ. 414: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 7) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκωλ Γξάζεωλ, Γπκλάζην - Τόκνο Β (Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε - Δθθάλζεηο ηεο Τέρλεο: Θέαηξν, Λαϊθόο Πνιηηηζκόο, Βπδαληηλόο Πνιηηηζκόο)». Αζήλα 2001, ζ. 302: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 8) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκωλ Γξάζεωλ, Γπκλάζην - Τόκνο Γ (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε)». Αζήλα 2001, ζ. 118: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 9) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκωλ Γξάζεωλ, Γπκλάζην - Τόκνο Γ (Φπζηθέο Δπηζηήκεο)». Αζήλα 2001, ζ. 191: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 10) «Οδεγόο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο - Βηβιίν γηα ην Γάζθαιν». Αζήλα 2001, ζ. 151: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 11) «Οδεγόο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο - Βηβιίν γηα ηνλ Καζεγεηή». Αζήλα 2001, ζ. 143: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. Άπθπα Μελέηερ ζε επιζηημονικά πεπιοδικά: "Η εςθύνη ηος ζσολείος ζηη δημιοςπγία αποκλίνοςζαρ ζςμπεπιθοπάρ ζε μαθηηέρ", ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, "Διζαγυγική Πποζέγγιζη ζηη σολική Παιδαγυγική", Γηδαθηηθέο εκεηώζεηο ζην κάζεκα "ρνιηθή Παηδαγσγηθή Η", "Η αξιολόγηζη ηηρ επίδοζηρ ηυν μαθηηών από ηη ζκοπιά ηηρ παιδαγυγικήρ λειηοςπγίαρ", Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, "Η πποζεςσή υρ μέζο έκθπαζηρ αςηαπσιζμού, εξοςζίαρ και δύναμηρ ζηη ζσολική αγυγή", Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 1994 θαη ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, "σολείο και πποζεςσή ζηη λςδία λίθο ηυν μαθηηών", ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 1995.

4 "Η πεπιγπαθική αξιολόγηζη ηηρ επίδοζηρ ηυν μαθηηών υρ "θεπαπεςηικό" παιδαγυγικό μέζο", Σα Δθπαηδεπηηθά, "Η πποθοπική εξέηαζη ηηρ επίδοζηρ ηυν μαθηηών υρ παιδαγυγική λογική και ζσολική ππακηική", Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, "Η ποιόηηηα ηυν επυηήζευν και ηηρ παιδαγυγικήρ επικοινυνίαρ ζηη μαθηζιακή διαδικαζία", Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, "Σο παιδαγυγικό πεπιεσόμενο ζηην αξιολόγηζη ηηρ επίδοζηρ ηος μαθηηή και οι αναζηαληικοί παπάγονηερ εθαπμογήρ ηος", Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, "Η αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού υρ κοινυνική, παιδαγυγική και επαγγελμαηική αναγκαιόηηηα - Αιηιολογημένη ππόηαζη από μια θευπηηική και ππακηική ζκοπιά", Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, "Η Λογική και Ππακηική Λειηοςπγίαρ ηος Ολοήμεπος σολείος ζηη Γεπμανία", Γείθηεο Δθπαίδεπζεο, "Οι Δλεύθεπερ Γπαζηηπιόηηηερ ζηα Πιλοηικά Ολοήμεπα Γημοηικά σολεία" (ζπιινγηθή εξγαζία), βηβιίν ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ηίηιν "Οινήκεξν ρνιείν - Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθή", "Παπαππογπαμμαηικέρ γνώζειρ και πποζυπικόηηηα ηος μαθηηή: παπαππογπαμμαηικέρ ππακηικέρ ηος εκπαιδεςηικού ζε ζσέζη με ηη μοπθή οπγάνυζηρ ηηρ επικοινυνίαρ", (Δπηκέιεηα: Καςάιεο, Γ./ Καηζίθεο Α.) ζηνλ Α ηόκν ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ηίηιν «ρνιηθή Γλώζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», Ησάλληλα «Approaches to the evaluation of schools whice provide compulsory education», (Υ. Κσλζηαληίλνπ/Δ. Καξαηδηά-ηαπιηώηε), Eurydice, The Information Network on Education in Europe, «Η Αξιολόγηζη ηηρ επίδοζηρ ηος μαθηηή ζύμθυνα με ηο Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπαμμάηυν ποςδών», Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, η. 7, «Η Αποζηολή ηος Γημοηικού σολείος ζε αμθιζβήηηζη; - Παιδαγυγική οπηική και διοπιζμόρ καθηγηηών ζηο Γημοηικό ζσολείο», Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», , θαζώο θαη ζην Γηδαζθαιηθό Βήκα, Αξ. θύιινπ 1129, «Παιδαγυγική Αποζηολή ηος σολείος και Κοινυνικοί Φοπείρ Δπιπποήρ ηος», Γηδαζθαιηθό Βήκα, Αξ. θύιινπ 1132, «Δκπαιδεςηική επικοινυνία ζηην ςπαπκηή ζσολική ππαγμαηικόηηηα ςπό ηο ππίζμα ηηρ διαπολιηιζμικόηηηαρ», πεξηνδηθό «Παηδαγσγηθή - Θεσξία θαη Πξάμε», ηεύρνο 1, Ησάλληλα επηέκβξηνο «Κπιηική θεώπηζη ηος Παιδαγυγικού Σμήμαηορ Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν από ηη ζκοπιά ηυν θοιηηηών και ηυν εκπαιδεςηικών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ», ζε ζπλεξγαζία κε Θ. Υνπιηάξα, Γείθηεο Δθπαίδεπζεο, η.9, Μάηνο «Θευπηηικοί πποβλημαηιζμοί για ηην αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού», Γειηίν, η.38, Άλνημε - Καινθαίξη πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο: «Γιεπεύνηζη ηος Κοινυνικού και Παιδαγυγικού Ρόλος ηος Ολοήμεπος Γημοηικού σολείος - Πανελλαδική Έπεςνα με ηιρ Απότειρ Γονέυν και Δκπαιδεςηικών», Γηδαζθαιηθό Βήκα, αξηζκ. Φύιινπ 1145, Ηνύληνο 2008.

5 «Υαπακηηπιζηικά ζςμπηώμαηα ηηρ παιδαγυγικήρ και θεζμικήρ παπακμήρ ηος ελληνικού ζσολείος: αίηια, ζςνέπειερ και ανηιμεηώπιζη» ζην ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν «Πεξί Παηδείαο Γηάινγνο», πνπ εθδόζεθε κε ηελ επηκέιεηα ησλ Ππξγησηάθε Ησάλλε θαη Βαζηιείνπ Οηθνλνκίδε από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν «Σα Παιδαγυγικά Σμήμαηα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ υρ πόλορ έλξηρ ηυν ςποτηθίυν για ειζαγυγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη: Οι απότειρ ηυν ειζασθένηυν για ηα κίνηηπα επιλογήρ ηοςρ ζηο Παιδαγυγικό Σμήμα Γ.Δ. ηος πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν» ζε ζπλεξγαζία κε Ν. Μίρν ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα «Διζαγυγή ζηη σολική Παιδαγυγική» ζην ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν «Δηζαγωγή ζηηο Δπηζηήκεο Αγωγήο», Δθδόζεηο: Γξεγόξεο, Αζήλα «Οι ζςνέπειερ από ηην κςπιαπσία ηηρ ηςποποιημένηρ διδαζκαλίαρ και ηην ςποβάθμιζη ηηρ παιδεςηικήρ λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος» ζην ζπιινγηθό ηόκν πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή Η.Ππξγησηάθε, εθδόζεηο Πεδίν, Αζήλα «Η επαγγελμαηική ζςγκπόηηζη ηυν εκπαιδεςηικών ζε δςζαναλογία με ηιρ παιδαγυγικέρ και διδακηικέρ απαιηήζειρ ενόρ κανονικού ζσολείος», ζην ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν «Μεηάβαζε & ζπλέρεηα ζηελ εθπαίδεπζε» (επηκ. Έθε Γνπξγηώηνπ), Αζήλα Άπθπα ζε εθημεπίδερ, πεπιοδικά και e-ιζηοζελίδερ "Έξι ζσόλια για ηο Υπιζηόδοςλο", Δθεκεξίδα "Διεπζεξνηππία", "Μεπικά επικοινυνιακά μηνύμαηα ηος απσιεπιζκόπος από ηην παιδαγυγική οπηική", Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία", "Σο σολείο, η ημαία, οι Απιζηούσοι», Δθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ», «Η θεζμική νομιμόηηηα και η παιδαγυγική εγκςπόηηηα ηος νέος βιβλίος ηηρ Ιζηοπίαρ για ηην Σ Γημοηικού», Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», «Θευπηηικοί πποβλημαηιζμοί για ηην αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού», πεξηνδηθό «Γειηίν», αξ. η. 38, Άλνημε-Καινθαίξη «Τπολογιζηήρ και e-βιβλίο υρ μέζα θεπαπείαρ ζηην εκπαίδεςζη», Δθεκεξίδα "Διεπζεξνηππία", «Η παιδαγυγική ζηπεβλόηηηα ηος Λςκείος», Δθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή» θαη e-δθεκεξίδα «Epirus Post» «Ο ζσεδιαζμόρ για ηο νέο ζσολείο ζηη δίνη ηηρ αποδοσήρ και ηος ζκεπηικιζμού», Δθεκεξίδα «Ζκεξεζία» 17/ θαη δηθηπαθόο ηόπνο «Epirus Post» «Μαμή ηηρ βίαρ η κοςληούπα ηηρ ανομίαρ», Δθεκεξίδα «Ζκεξεζία» ζηηο 26/ θαη κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο θαη κε ηνλ ηίηιν «Η κοσληούρα ηης ανομίας, ηης αηιμωρηζίας και ηης ανοτής ως πηγή εκδήλωζης βίας και κοινωνικής καηάπηωζης» ζην δηθηπαθό ηόπν «alfavita.gr» ζηηο «Ο απιθμόρ ηυν μαθηηών ανά ηάξη υρ ζημανηικό κπιηήπιο για ηην ποιόηηηα ηηρ παπεσόμενηρ εκπαίδεςζηρ» ζην δηθηπαθό ηόπν «alfavita.gr» ζηηο

6 «Η επεηειακή παπέλαζη υρ οπμηηήπιο εκδήλυζηρ παιδαγυγικά και κοινυνικά αζύμβαηηρ ζςμπεπιθοπάρ», ζην δηθηπαθό ηόπν «Epirus Post.gr» ζηηο «σολείο με εκπαιδεςηικέρ μαηαιώζειρ και παιδαγυγικούρ πποζαναηολιζμούρ», ζην δηθηπαθό ηόπν «alfavita.gr» ζηηο «Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού είναι άππηκηα ζςνςθαζμένορ με ηη δημιοςπγία πποηύπυν κοινυνικήρ ζςμπεπιθοπάρ», ζην δηθηπαθό ηόπν «epiruspost.gr». Διζηγήζειρ Ανακοινώζειρ: "Ίδπςζη, αποδοηικόηηηα και πποοπηικέρ ηυν ελληνικών ζσολείυν ζηη Β.Ρ.Β.", πλέδξην ηνπ Ηλζηηηνύηνπ "γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ" ηνπ Essen - Werden, Bottrop Γεξκαλίαο "Applied statistical Methods to pedagogical data", (ζπιινγηθή εξγαζία), 51ν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ηαηηζηηθήο, Κσλζηαληηλνύπνιε "Ο πόλορ ηηρ επώηηζηρ ζηην εκπαιδεςηική ππάξη", Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Ναύπαθηνο "Βάζιμερ ζκέτειρ πεπί επιμόπθυζηρ και μεηεκπαίδεςζηρ ηυν εκπαιδεςηικών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ", Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ηεο Γ.Ο.Δ. κε ζέκα "Ζ Μεηεθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο", Ζξάθιεην "Οι ππακηικέρ ηος εκπαιδεςηικού ζηην παιδαγυγική επικοινυνία - Ο αςηαπσιζμόρ υρ κςπίαπσο γνώπιζμα ηηρ ςπαπκηήρ ζσολικήρ ππαγμαηικόηηηαρ», Α Παγθύπξην πλέδξην Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Κύπξνο "Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού ζε ζσέζη με ηιρ λειηοςπγίερ ηος ζσολείος και ηα Ππογπάμμαηα ποςδών ζηα Παιδαγυγικά Σμήμαηα", πλέδξην κε ζέκα " Ο Έιιελαο Γάζθαινο ηνπ κέιινληνο θαη ηα Παλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα κόξθσζεο θαη θαηάξηηζήο ηνπ", Πάηξα "Σο Ολοήμεπο σολείο ζηη Γεπμανία: Οπγάνυζη και Δζυηεπική Λειηοςπγία", εκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ην Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν, Αζήλα "Μοπθέρ και Φοπείρ Τλοποίηζηρ ηηρ Μεηεκπαίδεςζηρ", εκεξίδα κε ζέκα "Σν Παξόλ θαη ην Μέιινλ ηεο Μεηεθπαίδεπζεο", Ηλζηηηνύην Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ - Μειεηώλ ηεο Γ.Ο.Δ., Αζήλα "Παπαππογπαμμαηικέρ γνώζειρ και πποζυπικόηηηα ηος μαθηηή: παπαππογπαμμαηικέρ ππακηικέρ ηος εκπαιδεςηικού ζε ζσέζη με ηη μοπθή οπγάνυζηρ ηηρ επικοινυνίαρ", πλέδξην κε ζέκα "ρνιηθή Γλώζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε", Ησάλληλα «Ποπεία και πποοπηική ηος Παιδαγυγικού Σμήμαηορ Γ.Δ. ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν - ςνοπηική αναδπομή και κπιηική θεώπηζη ηος Π.Σ.Γ.Δ. από ηη ζκοπιά ηυν θοιηηηών και ηυν εκπαιδεςηικών Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ», ζην Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα «Ο ραξαθηήξαο ηεο Δθπαίδεπζεο», πνπ δηνξγάλσζε ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο 20 θαη 21 Οθησβξίνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παιδαγυγική Αποζηολή ηος Γημοηικού σολείος και Γιοπιζμόρ Καθηγηηών ζ' αςηό», ζην Παλειιήλην

7 πλέδξην κε ζέκα «Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζηνλ ύγρξνλν Κόζκν - Παηδαγσγηθά Σκήκαηα: 20 ρξόληα κεηά» πνπ δηνξγάλσζαλ ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ην ΗΠΔΜ ΓΟΔ ζην Ρέζπκλν ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σο Γιοικηηικό Έπγο ηηρ σολικήρ Μονάδαρ και οι Αξιολογικέρ ηος Γιαζηάζειρ», Ζκεξίδα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ κε ζέκα «Οξγάλσζε - Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ». Πάηξα Απξίιηνο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παιδαγυγική Αποζηολή ηος σολείος και Κοινυνικοί Φοπείρ Δπιπποήρ ηος» ζην 19ν Παλειιήλην πλέδξην ΠΟΔΓ / ΓΟΔ κε ηίηιν «Κνηλσληθνί Φνξείο θαη Δθπαίδεπζε», Αγία Νάπα - Ακκόρσζηνο Μάηνο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σο Παιδαγυγικό Πεπιεσόμενο ηηρ Αξιολόγηζηρ ηος Μαθηηή» ζην 5ν Παλειιήλην πλέδξην ΟΜΔΡ κε ζέκα «Ζ Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε - Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Γηάζηαζε», Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βόινο Οθηώβξηνο «Ολοήμεπο σολείο: κοινυνική ή παιδαγυγική αναγκαιόηηηα», πεξηθεξεηαθό ζεκηλάξην, πνπ δηνξγάλσζε ε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ησαλλίλσλ ζην «Ήπεηξνο Παιιάο» ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, «Η αξιολόγηζη ηος μαθηηή ζηη νέα παιδαγυγική ππαγμαηικόηηηα ηηρ διαθεμαηικήρ πποζέγγιζηρ ηηρ γνώζηρ», εκεξίδα κε ζέκα «Ζκέξα ησλ Γξακκάησλ - Παηδεία - Βηνεζηθή» πνπ δηνξγάλσζε ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Κσ ζην Πνιηηηζηηθό Πνιύθεληξν Θαιαζζηλνύ ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, «Η ζσολική ηάξη υρ σώπορ διαπαιδαγώγηζηρ, πειθαπσίαρ και ζύγκποςζηρ», εκεξίδα ηνπ 2νπ Δληαίνπ Λπθείνπ Ναππάθηνπ κε ζέκα: «Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζύγρξνλν επξσπατθό ζρνιείν», Ναύπαθηνο 6 Μαΐνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, «Η ζςμβολή ηος ζσολείος ζηη διαμόπθυζη και πποώθηζη θεηικών και απνηηικών κοινυνικών ζηάζευν», ζπλέδξην ηεο 20εο Ακθηθηηνλίαο πνπ δηεμήρζε ζηα Ησάλληλα από 15 κέρξη 17 επηεκβξίνπ «Η ζσολική διαπαιδαγώγηζη ζε πεπιθυπιακό πόλο», Κεληξηθή Δηζήγεζε ζην πλέδξην ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Ζ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο», Ησάλληλα Μαΐνπ Δηζεγήζεηο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Γιασείπιζη Πποβλημάηυν σολικήρ Σάξηρ» ζηηο πόιεηο Πάηξα, Αγξίλην, Πξέβεδα, Ησάλληλα, Ζγνπκελίηζα, Κέξθπξα, Κνδάλε θαη Φιώξηλα από κέρξη Δηζεγήζεηο ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: «ύγσπονερ μέθοδοι Αξιολόγηζηρ ζηην Ππυηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη», Αζήλα 1-3 Απξηιίνπ 2008, Θεζζαινλίθε 7-8 Μαΐνπ 2008 θαη Πάηξα 15 Μαΐνπ Κεληξηθή εηζήγεζε κε ζέκα «Γιεπεύνηζη ηος Kοινυνικού και Παιδαγυγικού Ρόλος ηος Ολοήμεπος Γημοηικού σολείος - Πανελλαδική Έπεςνα με ηιρ Απότειρ Γονέυν και Δκπαιδεςηικών», ζηελ εκεξίδα ηεο

8 ΓΟΔ κε ζέκα «Οινήκεξν ρνιείν - Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο ΗΠΔΜ-ΓΟΔ & ΗΝΔ-ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ» ζηηο 26 Μαΐνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, ζην ζπλέδξην ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε ζέκα: «Δπιμόπθυζη ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ», Βόινο Ηνπλίνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, ζε Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη ρνιηθνί ύκβνπινη Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηόλησλ Νήζσλ ζηελ Κέξθπξα ζηηο Θέκα Δηζήγεζεο: «Τπηπεηώνηαρ ηο Ολοήμεπο σολείο». Δηζήγεζε ζην Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα», πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα από 5 κέρξη Θέκα ηεο Δηζήγεζεο: «Παποςζίαζη Δςπημάηυν ηηρ Πανελλαδικήρ Έπεςναρ για ηα Ολοήμεπα Γημοηικά σολεία ηηρ Δλλάδαρ». Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η λειηοςπγία ηος Ολοήμεπος Γημοηικού σολείος από ηη ζκοπιά ηυν γονέυν και ηυν εκπαιδεςηικών» ζηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε αληνξίλε ζηηο Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα "Αιηίερ και διασείπιζη αποκλίνοςζαρ ζςμπεπιθοπάρ μαθηηών - Ο πόλορ ηυν εκπαιδεςηικών και ηυν γονέυν" ζηελ εκεξίδα ηνπ πιιόγνπ Φηινιόγσλ ζηε Υίν ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Οι Φοιηηηέρ ηος ΠΣΓΔ και οι Παπάγονηερ Δπιπποήρ ζηην Δπαγγελμαηική Αποκαηάζηαζη και Βεληίυζη - Σο μέλλον ηος Ολοήμεπος σολείος μέζα από ηα Δπεςνηηικά Γεδομένα» ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη θνηηεηέο (ΠΑΠ) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η Παιδαγυγική και Γιδακηική Καηάπηιζη ηυν Μελλονηικών Δκπαιδεςηικών υρ Δπαγγελμαηική και Κοινυνική Αναγκαιόηηηα», ζηε ζπλδηάζθεςε (Forum) γηα ηελ Παηδεία πνπ δηνξγάλσζε ην ΠΑΟΚ ζηελ Αζήλα ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η Παιδαγυγική και Γιδακηική Καηάπηιζη ηυν Δκπαιδεςηικών υρ απαπαίηηηο πποζόν για ηο Γημοηικό σολείο - Η παποςζία ηυν Δκπαιδεςηικών με Διδικόηηηερ ζηην Ππυηοβάθμια Δκπαίδεςζη» ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη θνηηεηέο (ΓΑΠ - ΝΓΦΚ) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο Δηζήγεζε κε ζέκα «Σα Παιδαγυγικά Σμήμαηα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ υρ πόλορ έλξηρ ηυν ςποτηθίυν για ειζαγυγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη Οι απότειρ ηυν ειζασθένηυν για ηα κίνηηπα ειζαγυγήρ ηοςρ ζηο ΠΣΓΔ ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπ.Γξ. Μίρν Νηθόιαν, ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ησλ ΠΣΠΔ, Δξγαζηεξίνπ Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ & Δθαξκνγώλ θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζώο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζην Ρέζπκλν ζηηο (Πξαθηηθά κε θξηηέο, ζπιι. ηόκνο εθδόζεσλ «πεδίν», 2011). Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η επαγγελμαηική ζςγκπόηηζη ηυν εκπαιδεςηικών ζε δςζαναλογία με ηιρ παιδαγυγικέρ και διδακηικέρ απαιηήζειρ ενόρ κανονικού ζσολείος» ζην επηζηεκνληθό ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζαλ ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο

9 Δθπαίδεπζεο θαη ην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από Οθησβξίνπ 2009 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρεζύκλνπ. Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Υαπακηηπιζηικά ζςμπηώμαηα ηηρ παιδαγυγικήρ και θεζμικήρ παπακμήρ ηος ελληνικού ζσολείος: αίηια, ζςνέπειερ και ανηιμεηώπιζη» ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Πεξί Παηδείαο Γηάινγνο» πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρεζύκλνπ από 4 κέρξη 6 Γεθεκβξίνπ Κεληξηθή νκηιία, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η θεζμική και παιδαγυγική παπακμή ηος ελληνικού ζσολείος» ζην 2 ν Δθπαηδεπηηθό πλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ κε ζέκα «Υηίδνπκε ην ρνιείν ηνπ Αύξην» πνπ δηεμήρζε από κέρξη ζηελ Δξέηξηα Δύβνηαο. Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η ζσολική ζσέζη εκπαιδεςηικού-μαθηηών και οι επιδπάζειρ ηηρ ζηη μαθηζιακή και κοινυνική ζςμπεπιθοπά ηος μαθηηή» ζηελ επηκνξθσηηθή εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Διιελνγαιιηθή ρνιή Πεηξαηά «Saint-Paul» ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος από μια οπηική αποδοσήρ και ζκεπηικιζμού» ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ ν ύιινγνο Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ησαλλίλσλ θαη νη ρνιηθνί ύκβνπινη Δηδηθνηήησλ ζην ζπλεδξηαθό θέληξν ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο Ησαλλίλσλ ζηηο ζηα Ησάλληλα. Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σα νέα μέηπα ηος Τπ.ΠΓΒΜΘ για ηο νέο σολείο και η νέα εκπαιδεςηική και επαγγελμαηική ππαγμαηικόηηηα για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ» ζε εκεξίδα κε ζέκα «Οη Πξννπηηθέο θαη ε Νέα Δπαγγεικαηηθή Πξαγκαηηθόηεηα γηα ηνπο Γαζθάινπο» πνπ δηνξγάλσζαλ νη θνηηεηέο (ΓΑΠ-ΝΓΦΚ) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηηεηηθήο ηνπο εβδνκάδαο ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ ζηηο Δηζήγεζε κε ζέκα «Υαπακηηπιζηικά ηυν ζημεπινών μαθηηών και πεπιπηώζειρ πποβλημαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ηοςρ ζηο ζσολικό σώπο: αίηια και διασείπιζη» ζηελ επηκνξθσηηθή εκεξίδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ησαλλίλσλ, πνπ δηεμήρζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ ζηηο ζηε Εσζηκαία Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ. Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η αξιολόγηζη ηος μαθηηή από ηην οπηική ηυν εναλλακηικών μεθόδυν» ζηελ επηκνξθσηηθή εκεξίδα πνπ δηεμήρζε, ππό ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 9 εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Αηησι-λίαο κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Βόληηζαο, ζηηο ζηελ Πάιαηξν-Αηησι-λίαο. Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, ζηελ επηκνξθσηηθή εκεξίδα κε ζέκα «Βιυμαηική Δπιμόπθυζη Δκπαιδεςηικών», πνπ δηεμήρζε, ππό ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηεο 8 εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηησι-λίαο κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ακθηινρίαο, ζηηο ζηελ Ακθηινρία.

10 Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σα αίηια και η παιδαγυγική διασείπιζη ηυν πποβλημάηυν μαθηηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ζηο ζσολείο» ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα «ρνιηθόο Δθθνβηζκόο & Δζλνπνιηηηζκηθή Δηεξόηεηα» πνπ δηεμήρζε ζηηο ζηε Εσζηκαία Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ. Eηζήγεζε κε ζέκα «Γιεπεύνηζη ηος βαθμού επίηεςξηρ ηυν διδακηικών ζηόσυν ζηιρ επγαζίερ ηος ζσολικού εγσειπιδίος ηηρ ιζηοπίαρ ηηρ Β Γςμναζίος» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππνς. δηδάθηνξα θ. Αγγέιε Βάηα ζην 3 ν δηεζλέο ζπλέδξην πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ειιεληθνύο θαη μέλνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ από 11 κέρξη 13 Μαΐνπ Κεληξηθή νκηιία, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «σολείο με εκπαιδεςηικέρ μαηαιώζειρ και παιδαγυγικούρ πποζαναηολιζμούρ» ζην 8 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ηίηιν «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα» πνπ δηεμήρζε ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Ησαλλίλσλ από 2 κέρξη 4 Ννεκβξίνπ Γιαλέξειρ: Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ο πόλορ ηηρ διαπαιδαγώγηζηρ ζηην κοινυνική ζςμπεπιθοπά ηος ανθπώπος», πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Καηεξίλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Γνλέσλ (Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Καηεξίλεο) ζηηο ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο. Παξνπζίαζε επξεκάησλ έξεπλαο κε ζέκα «Κίνηηπα επιλογήρ ηος ΠΣΓΔ και αξιολόγηζή ηος από ηοςρ θοιηηηέρ ηος Οι θοιηηηέρ αξιολογούν ηην επιλογή ηοςρ και ηοςρ παπάγονηερ πος ζςγκποηούν ηο ΠΣΓΔ», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπ.Γξ. Μίρν Νηθόιαν, ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η αξιολόγηζη ηος μαθηηή ζηο ζσολείο και οι επιπηώζειρ ηηρ ζηον ίδιο και ηην οικογένειά ηος», πνπ δηνξγαλώζεθε από ηα Γσδσλαία Δθπαηδεπηήξηα ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009 ζηα Ησάλληλα. Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Η μεηάβαζη από ηο Γημοηικό σολείο ζηο Γςμνάζιο και ηα επακόλοςθα για ηοςρ μαθηηέρ», πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πεδηλήο ζηηο 21 Μαξηίνπ Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σι να πεπιμένοςν οι γονείρ από ηο ζσολείο και ηι αναμένει ηο ζσολείο από ηοςρ γονείρ», πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 2 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Άξηαο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ Θεζμικό - Γιοικηηικό έπγο: Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ην αθαδ. έηνο 1993/94 θαη ηα αθαδ. έηε 2003/4, 2004/5, 2005/6. Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 1995/96).

11 Δπηζηεκνληθά πλππεύζπλνο γηα ην Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ ειιεληθήο θαηαγσγήο από ηελ Αιβαλία (1995). Πξόεδξνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Γαζθάισλ θαη ησλ Νεπηαγσγώλ ζηα Γηδαζθαιεία ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Γεκ. Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγώλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηε 1996/97, 1997/98). Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηε 1996/97, 1997/98, 1998/99). Πξόεδξνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηε 1999/2000 θαη 2000/2001). Σαθηηθό κέινο θαη εθπξόζσπνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκ. Δθπαίδεπζεο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηε 1999/2000, 2000/2001). Πιήξεο κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο από ην Ηδξπηηθό κέινο ηεο Βαιθαληθήο Δηαηξείαο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (1997). Α Αληηπξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ζ Γηεζλνύο πλεδξίνπ πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο θαη ε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (1997). Πξόεδξνο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζηελ Ήπεηξν (1998 κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2001). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Φνηηεηηθήο Λέζρεο από ην αθαδ. έηνο 1998 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2000, έπεηηα από απόθαζε ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ζκεξίδα κε ζέκα "Οινήκεξν ρνιείν: ζεσξία θαη πξάμε", Γηδαζθαιείν Γεκ. Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Οινήκεξα ρνιεία, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αθαδ. έηε θαη ). Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ κε ζέκα "ρνιηθή Γλώζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε", Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Αληηπξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαη Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Αμηνιόγεζεο κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (από κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003). Πξόεδξνο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (από κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αθαδ. έηνο 2001/2002). Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΔΣΔ, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αθαδ. έηνο 2001/2002 ). Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζεηεία δύν εηώλ από κέρξη ην 2003.

12 πληνληζηήο όινπ ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηελ εθπόλεζε θαη ζύληαμε ηνπ λένπ Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε απόθαζε ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, αθαδ. έηνο 2001/2002. Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο-εξγαζίαο κε ζέκα «Απνδειηίσζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Δθζέζεσλ ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ζρνι. έηνπο » πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ην έηνο Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηεο πξνπηινηηθήο έξεπλαο κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ηεο 'Δπέιηθηεο Εώλεο' Γεκηνπξγηθώλ θαη Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζην ηέινο ηνπ ζρνι. έηνπο 2000/2001. Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο γηα ηελ έξεπλα κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ησλ ρνιηθώλ Δγρεηξηδίσλ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο» πνπ δηεμήγαγε ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ην ζρνι. έηνο 2001/2002. Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ησλ ρνιείσλ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο» ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε «Δπξπδίθε», , Αζήλα Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μειεηώλ Απόδεκνπ Διιεληζκνύ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από ην 2002 κέρξη (έπεηηα από παξαίηεζε). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο γηα ην ζρεδηαζκό, ηε ζύληαμε θαη ηελ επηκέιεηα ηεο κνλνγξαθίαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε ζέκα ηελ «Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθώλ θαη ηειερώλ Δθπαίδεπζεο / Πιαίζην Γηαδηθαζηώλ-Κξηηήξηα Πνηόηεηαο», Αζήλα Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ λενζπζηαζέληνο Οξγαληζκνύ Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (αθαδ. έηνο 2002/2003). Γηεπζπληήο ηνπ Π.Δ.Κ. Ζπείξνπ από κέρξη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ ησλ 20 ρξόλσλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ην Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «ρνιείν θαη Οηθνγέλεηα» πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Φπρνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδνο, ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. θαη ην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο Μαξηίνπ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο 20εο Ακθηθηηνλίαο πνπ δηεμήρζε ζηα Ησάλληλα από 15 κέρξη 17 επηεκβξίνπ Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Ζ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο», Ησάλληλα Μαΐνπ Μέινο ηνπ Σξηκεινύο Πξνεδξείνπ ηεο πλόδνπ Πξνέδξσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Διιάδαο θαη Κύπξνπ από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004 θαη από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2006 κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 Πξόεδξνο ηεο πλόδνπ.

13 Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από θαη γηα δεύηεξε ζεηεία από κέρξη Δπόπηεο ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από κέρξη (έπεηηα από παξαίηεζε). Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα», πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα από 5 κέρξη Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ κε ζέκα «Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ» πνπ δηνξγάλσζαλ ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, ην Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ θαη Δθαξκνγώλ θαη ην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από 22 κέρξη 23 Μαΐνπ 2009 ζην Ρέζπκλν. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ κε ζέκα «Μεηάβαζε θαη ζπλέρεηα ζηελ εθπαίδεπζε: Αλαδεηώληαο ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ παηδηώλ, λέσλ, εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ» πνπ δηνξγάλσζε ην ΠΣΠΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από 15 κέρξη 20 Οθησβξίνπ 2009 ζην Ρέζπκλν. Μέινο ηεο ηεηξακεινύο πληνληζηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΓ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Γηεζλήο Δκπεηξία», πνπ δηεμήρζε ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από 20 κέρξη 22 Ννεκβξίνπ Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο θαη ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο από Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, σο εθπξόζσπνο ησλ θαζεγεηώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ζηηο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ κε ηίηιν «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα», πνπ δηεμήρζε ππό ηελ αηγίδα ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζηε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από κέρξη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από ην αθαδ. έηνο 2010/2011 θαη από ην 2011/2012 ζπληνληζηήο ηεο ίδηαο επηηξνπήο κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηεο Τπνδξάζεο 3.1 «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηαπνιηηηζκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ» πνπ εληάζζεηαη ζηε Γξάζε 3 «Καιιηέξγεηα θιίκαηνο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο ζε επίπεδν ζρνιείνπ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ» ( ). Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ (κε δηεζλή ζπκκεηνρή) κε ηίηιν «Ζ Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο», πνπ δηεμήρζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ από κέρξη Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 3 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ειιεληθνύο θαη

14 μέλνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ από 11 κέρξη 13 Μαΐνπ Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 8 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα» πνπ δηεμήρζε ζηα Ησάλληλα από 2 κέρξη 4 Ννεκβξίνπ 2012 ππό ηελ αηγίδα ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Γηδαθηηθήο θαη ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζην νπνίν είκαη Γηεπζπληήο. Δθιεγκέλν κέινο ηνπ πξώηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Κ.Φ.Ε. Υαλίσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε.

Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Κ.Φ.Ε. Υαλίσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Κ.Φ.Ε. θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010-11 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Σξίηε 14-09-2010 πλάληεζε κε ρνιηθνύο πκβνύινπο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Θέκα: πληνληζκόο Καζνξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι. Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι. Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών ππαγμαηοποίηζαν Δκδήλυζη-Ημεπίδα με θέμα ηο Κοινωνικό Σσολείο ηην Τπίηη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα.

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα. Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Δπώλπκν Όλνκα Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Δπάγγεικα Σόπνο Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε : ΛΙΑΣΟΤ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ : Κσλζηαληίλνο : Αγιαία : Γαζθάια : Ησάλληλα : Έγγακε κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1)

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1) Βηνγξαθηθό εκείωκα επηέκβξηνο 2009 (Α) Πξνζωπηθά ηνηρεία Δπίζεην: θνύξηνπ Όλνκα: Διέλε Σόπνο & Υξόλνο γέλλεζεο: Ρόδνο, 1954 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Παληξεκέλε, κία θόξε Γηεύζπλζε: Παύινπ Μειά 20, 851 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2006 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~500 γονείρ = 1000 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΩΝ κε παηδηά πξνζρνιηθήο, παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. (Γηάξθεηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθπνλήζεθαλ γηα ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθό πνπδώλ από Νηθόιαν Αλδξεαδάθε

Δθπνλήζεθαλ γηα ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθό πνπδώλ από Νηθόιαν Αλδξεαδάθε ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΤΡΗΣ ΓΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ

ΓΗΜΗΤΡΗΣ ΓΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΗΤΡΗΣ ΓΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Ο Δεκήηξεο Δεκεηξίνπ εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθόο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν. Απνθνίηεζε από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (Πηπρίν Επηζηεκώλ ηεο Αγσγήο) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζηεκνληθή εκεξίδα. «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο»

Δπηζηεκνληθή εκεξίδα. «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο» Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο» Αζήλα, άββαην 10 Ηνπλίνπ 2017 (9:30-15:30) Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Φξαγθνύδε 11 & Αιεμάλδξνπ Πάληνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό ημείυμα. ΓΟΤΡΓΙΩΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΑ Λέκηοπαρ Π.Σ.Π.Δ. Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ. (Τποτήθια για εξέλιξη ζηη βαθμίδα ηηρ Δπίκοςπος Καθηγήηπιαρ)

Βιογπαθικό ημείυμα. ΓΟΤΡΓΙΩΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΑ Λέκηοπαρ Π.Σ.Π.Δ. Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ. (Τποτήθια για εξέλιξη ζηη βαθμίδα ηηρ Δπίκοςπος Καθηγήηπιαρ) 1 ΜΑΙΟ 2013 Βιογπαθικό ημείυμα ΓΟΤΡΓΙΩΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΑ Λέκηοπαρ Π.Σ.Π.Δ. Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ (Τποτήθια για εξέλιξη ζηη βαθμίδα ηηρ Δπίκοςπος Καθηγήηπιαρ) Γνυζηικό ανηικείμενο: Γιδακηική Μεθοδολογία Πποζσολικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Κοΐδοσ Παραζκεσή ηοσ Δσαγγέλοσ Καθηγήηρια Αγγλικής Γλώζζας, M. Ed. HOU. Ολνκαηεπώλπκν: Κνΐδνπ Παξαζθεπή ηνπ Δπαγγέινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Κοΐδοσ Παραζκεσή ηοσ Δσαγγέλοσ Καθηγήηρια Αγγλικής Γλώζζας, M. Ed. HOU. Ολνκαηεπώλπκν: Κνΐδνπ Παξαζθεπή ηνπ Δπαγγέινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Κοΐδοσ Παραζκεσή ηοσ Δσαγγέλοσ Καθηγήηρια Αγγλικής Γλώζζας, M. Ed. HOU ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Κνΐδνπ Παξαζθεπή ηνπ Δπαγγέινπ Δηδηθόηεηα: Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Γιώζζαο Ηδηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. ΑΝΣΧΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ Καθηγήηπια Κοινυνικήρ Ψςσολογίαρ Γημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Aκαδ. Έηορ 2011-12 Όλνκα: Αλησλία Παπαζηπιηαλνύ Θέζε: Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ενημερωτικό Δελτίο / Σεύχος 7 / Απρίλιος - επηέμβριος 2013 Κείμενα - Επιμέλεια: Άγγελος ανδραβέλες ΠΧ ΘΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΗΕΙ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΧΝ ΥΟΛΕΙΧΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Με ζηόρν ηελ δηθηύσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Βαζικός ηίηλος: Δ.Α..Α. (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο). Ιζοηιμία Πηυχίου: από Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΚΗΗ Ζ' ΕΞΑΜ. ΘΣΟΡΘΑ-ΑΡΥΑΘΟΛΟΓΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΘΚΕΦΕΧΝ

ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΚΗΗ Ζ' ΕΞΑΜ. ΘΣΟΡΘΑ-ΑΡΥΑΘΟΛΟΓΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΘΚΕΦΕΧΝ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΘΛΟΟΦΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ, ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ: ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακηική ηηρ Ιζηοπίαρ-Θεωπία και Ππάξη ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Θ. Κάββοσρα-ιζζούρα Αθήνα, 18/11/2010 ΣΡΘΣΗ ΕΠΕΘΓΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010

ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Δ.Ο.Ε., που προϋκυψε από τισ αρχαιρεςύεσ τησ 24 ησ Ιουνύου 2009, παρουςιϊζει, ςύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

II. ΒΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Δηζαγσγή ζην Φπζηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1977). Πηπρίν Φπζηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ (1982).

II. ΒΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Δηζαγσγή ζην Φπζηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1977). Πηπρίν Φπζηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ (1982). ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: Παπιηθάθεο ΟΝΟΜΑ: Γεώξγηνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: Δπζηάζηνο ΚΛΑΓΟ-ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΔ4-Φπζηθόο ΑΡ.ΜΖΣΡΧΟΤ: 160193 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ: ΑΔ626280 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ: Γαξδαλειιίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Ειςηγητόσ: Πρωτοψϊλτησ Αντώνησ

Ειςηγητόσ: Πρωτοψϊλτησ Αντώνησ Ειςηγητόσ: Πρωτοψϊλτησ Αντώνησ Πρόσφατα Συνζδρια 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοςύνη. 28-31 Μαΐου 2012 (ΕΕΣΝ- Παν. τερεϊσ Ελλϊδασ) Mobile Apps & Websites Development. 19 Ιουλύου 2012 (Διεθνϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 13 Απριλίοσ 2016 Αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ:ΑΓΑ Αθήνα -09-2014 Απ. Ππυη.: Φ.32/10828 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΟΤKA Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μέινο ΔΠ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

WATERSAVE Δξοικονόμηζη Νεπού : Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία ηηρ Δλλάδαρ 2011 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

WATERSAVE Δξοικονόμηζη Νεπού : Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία ηηρ Δλλάδαρ 2011 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS WATERSAVE Δξοικονόμηζη Νεπού : Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία ηηρ Δλλάδαρ 2011 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,, «WATERSAVE - Δξοικονόμηζη Νεπού: Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Επιζηημονικόρ/οί ςπεύθςνορ/οι: Θεόδσξνο Παπαθσλζηαληίλνπ, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Δζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα