Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013"

Transcript

1 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην, Ακεξηθήο, 1972) ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Μάζηεξ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην, Ακεξηθήο, 1973) Γηδαθηνξηθό ζηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία (Παλεπηζηεκίνπ Ν.Τόξθεο, 1983) ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Μέινο ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο Μέινο ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο Μέινο ηεο Διιεληθήο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Ιδξπηηθό Μέινο θαη Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Ιλζηηηνύηνπ πλζεηηθήο Φπρνζεξαπείαο (eiip). Έρεη εθπαηδεπηεί ζηε Ρνηδεξηαλή πκβνπιεπηηθή, ζηε ζεξαπαία Gestalt θαη ζηελ θιηληθή ύπλσζε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ Με ιεθηηθή επηθνηλσλία. Νεαληθή παξαβαηηθόηεηα. Γηαηαξαρέο ύπλνπ ζηα παηδηά. Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Αξηζηεξνρεηξία. Φπρνζεξαπεία παηδηώλ. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δπαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή αλαβάζκηζε ιεηηνπξγώλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο θαη Β. Αηγαίν). Leonardo da Vinci (Pilot project: Equal employment opportunities: Mentoring and training of disabled people and employers. National coordinator). Ηξάθιεηηνο Μέηξν 2.2 (Τπνέξγν 9). Πηινηηθή εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηεξεζε. Δηήζηα ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή. ΤΜΜΕΣΟΥΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ Μάηνο 1992: Διεπιζηημονικό Εςπυπαφκό Σςμπόζιο «Άηομα με Ειδικέρ Ανάγκερ» πλ-πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 30 Απξηιίνπ - 4 Μαΐνπ 1998: «Αειθόπορ Ανάπηςξη ζηα Νηζιά: Ο πόλορ ηηρ έπεςναρ και ηηρ εκπαίδεςζηρ» πλ-πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 1

2 21-24 Μαΐνπ 2003: 9 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ψςσολογικήρ Εηαιπείαρ Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Απξηιίνπ 2004: 16 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ελληνικήρ Εηαιπίαρ Κοινυνικήρ Παιδιαηπικήρ και Πποαγυγήρ ηηρ Υγείαρ με θέμα: «Παιδί και αθληηιζμόρ» πλ-πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. πδεηεηήο ζπκπνζίνπ Δπηθνηλσλία παηδηώλ κε γελεηηθέο δηαηαξαρέο: Η αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ θαη πεξηβάιινληνο, ζην 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Αζήλα, 25-29/05/2011. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε πλέδξηα: - ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξίαο, - ηνπ Σνκέα ηεο Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο ηεο ΔΛΦΔ, (2011) - ηνπ πιιόγνπ Φπρνιόγσλ Κύπξνπ. (2013) ΔHMOIEYMATA α. Bιβλία 1. The relationship between reflection - impulsivity and intolerance of ambiguity under differential reward conditions. H ζρέζε κεηαμύ δηαζθεπηηθόηεηαο - παξνξκεηηθόηεηαο θαη κε αλεθηηθόηεηαο ηεο ακθηινγίαο θάησ από δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ακνηβήο. Πεηξακαηηθή ςπρνινγηθή έξεπλα (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή). New York University, 1983, ζζ.110. Γηαηίζεηαη από ην University microfilms international (order No ) 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor Mi H ζσολική θοβία. (ε ζπλεξγαζία κε M. Kαΐια, Γ. Ξαλζάθνπ, 1994). Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα, ζζ Άηομα με Eιδικέρ Aνάγκερ. Eπηκέιεηα έθδνζεο Πξαθηηθώλ πλεδξίνπ. (ε ζπλεξγαζία κε M. Kαΐια, Γ. Φηιίππνπ, 1994). Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα,.(Tόκνη A + B, ζζ.910). 4. H θεπαπεία Gestalt. Eπηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο E. O Leary (πλεξγαζία κε I.N. Nέζηνξνο, 1995). Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα, ζζ Ο ύπνορ ηυν παιδιών: Φςζιολογία, ζςνήθειερ, διαηαπασέρ. Αζήλα: Αηξαπόο (2000). 6. Intercultural approach of myths, mathematics, and learning disabilities in the information society. (Δπηκ. κε Μ. Καΐια θαη Φ. Καιαβάζε). Αζήλα: Αηξαπόο (2002). 7. Α. Κνληάθνο & Ν. Πνιεκηθόο (2000). Η μη λεκηική επικοινυνία ζηο νηπιαγυγείο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα (ζζ.224). 8. Δπηκέιεηα κε Ι. Νέζηνξνο (2000) ηεο κεηάθξαζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ P. Hawkins Ειζαγυγή ζηην κλινική ύπνυζη κε εηζαγσγηθό θεθάιαην ησλ επηκειεηώλ ηεο έθδνζεο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 9. Μη λεκηική επικοινυνία: ζύγσπονερ θευπηηικέρ και επεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ. (Δπηκ. κε Α. Κνληάθν). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα (2002). 2

3 10. Πνιεκηθόο, Ν., Κατια, Μ., Θενδσξνπνύινπ, Δ., & ηηξνγγπιόο, Β. (Δπηκ.) (2010). Εκπαίδεςζη παιδιών με ειδικέρ ανάγκερ. Μια πολςππιζμαηική πποζέγγιζη. Αζήλα: πεδίν. 11. Πνιεκηθόο, Ν. (2012). Ψςσολογικά μελεηήμαηα παιδιών και εθήβυν: Θέμαηα ανάπηςξηρ, διαηαπασών, ππόλητηρ. Αζήλα: Ίσλ. β. Aνάησπα από δημοζιεύζεις ζηο περιοδικό Σχολείο και Zωή 1. Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Aζήλα, 1975, ζζ Mπηρεβηνξηζκόο, λενκπηρεβηνξηζκόο θαη ςπρνινγία ηεο κάζεζεο. Aζήλα, 1976, ζζ Aλζξσπηζηηθή θαη ππαξμηαθή ςπρνινγία. Aζήλα, 1978, ζζ Yπνζεηηθέο απνιαβέο θαη θαζπζηέξεζε ηεο επραξίζηεζεο. (Έξεπλα). Aζήλα, 1985, ζζ.14. γ. Eπιζηημονικά άρθρα ζε περιοδικά 1. Πξνζσπηθόηεηα θαη ζπκπεξηθνξά. Σσολείο και Zυή, 1975, η. 3, ζζ Mηα θξηηηθή αλάιπζε ηνπ Goodenough-Harris drawing test. Σσολείο και Zυή, 1975, η.10, ζζ Tν πνξηξαίην ηνπ θαινύ δαζθάινπ από αλζξσπηζηηθή άπνςε. Σσολείο και Zυή, 1980, η.11, ζζ Λεηηνπξγηθή ελνύξεζε: Kαηεγνξίεο, αηηηνινγία, αληηκεηώπηζε. Παιδιαηπικά Xπονικά, 1990: 17, 1: H δηεζλήο θιίκαθα Leiter θαη ε πξνζαξκνγή Arthur. Σσολείο και Zυή, 1990, η.4, ζζ πρλόηεηα θαη αληηκεηώπηζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο. (Έξεπλα). Παιδιαηπικά Xπονικά, 1991: 18, 2: H ζπκβνιή ηεο παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Παιδαγυγική Eπιθεώπηζη, 1994, 20-21, ζζ Sidedness preference as an index of organization of laterality (κε Υ. Παπαειηνύ). Perceptual and Motor Skills, 2000, 91, Hypnosis treatment of sleeping problems in children experiencing loss (κε Peter Hawkins). Contemporary Hypnosis (2002), Vol. 19, No 1, pp Polemikos, N. et al. (2011). Behavioral profile and maternal stress in Greek young children with Williams syndrome. Child Care, Health and Development. DOIQ /j x. 11. Polemikos, N. et al (2011). Non-verbal communication,play and language in Greek young children with Williams syndrome. Child Neuropsychology, 17(3), Πνιεκηθόο, Ν. Καη ζπλ., (2012). Αιιεινζπληνληζκόο ηεο πξνζνρήο θαη γισζζηθή αλάπηπμε ζε λήπηα κε ζύλδξνκν Down. ην Δηδηθό Σεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ Ψςσολογία, «Θέκαηα αλάπηπμεο παηδηνύ θαη εθήβνπ», Δπηκ. Η. Μπεδεβέγθεο, Γ. Πλεπκαηηθόο &. Καδή., δ. Κεθάλαια ζε βιβλία: 1. Ν. Polemikos (1997). Psychotherapy with children ζην P. Hawkins & J. Nestoros Psychotherapy: New Perspectives on theory, practice, and research. Athens: Ellinika Grammata (pp ). (Σν θεθάιαην απηό έρεη κεηαθξαζηεί ζηα Ρσζηθά θαη ζηα Κηλεδηθά ). 2. Ν. Polemikos & C. Papaeliou (2006). Some practical issues in working integratively with children and parents. ην Δ. Ο Leary & J. Wahlstrom (Eds.) New approaches to integration in psychotherapy. London: Roudledge. (ζζ ) 3. J. Nestoros, K. Zgantzouri & N.Polemikos (2006). The integrative collaboration of a psychologist with a 3

4 psychiatrist. ην Δ. Ο Leary & J. Wahlstrom (Eds.) New approaches to integration in psychotherapy. London: Roudledge. (ζζ ). 4. Ν. Πνιεκηθόο, Α. Κνληάθνο, Μ. Κατια (2011). Οξγαλσηηθή-δηνηθεηηθή επηθνηλσλία: Με ιεθηηθέο επηξξνέο ζε δηαπξνζσπηθέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ηζρύνο. ην Φ. Καιαβάζεο & Α. Κνληάθνο (Δπηκ.) Θέμαηα Εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού (η. 4) Επικοινυνία και διακςβέεπνηζη εκπαιδεςηικών ζςζηημάηυν. Αζήλα: Γηάδξαζε (ζζ ). 5. Ν. Πνιεκηθόο (2011). Δθεβεία: Μεηάβαζε από ηελ παηδηθόηεηα ζηελ ελειηθίσζε. Γνλετθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεβκάζεηο. ην Υ. Υαηδερξήζηνπ (επηκ.), Ψςσο παιδία. Αζήλα:Πεδίν. 6. N. Πνιεκηθόο & Α. Κνληάθνο, Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηελ ςπρνζεξαπεία (ζην Ν. Πνιεκηθόο & Α. Κνληάθνο: Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία: ζύγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 7. Κνληάθνο, Α., Πνιεκηθόο, Ν., αρηλίδεο, Κ., Φεζάθεο, Γ., & ηακάηεο, Π. (2011). Δθαξκνγέο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ αλάιπζεο βίληεν ζηελεεθπαηδεπηηθή έξεπλα. Απηόκαηε αλαγλώξηζε θηλήζεσλ θαη εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ. ην Φ. Καιαβάζεο & Α. Κνληάθνο (Δπηκ.) Θέμαηα Εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού (η. 4) Επικοινυνία και διακςβέεπνηζη εκπαιδεςηικών ζςζηημάηυν. Αζήλα: Γηάδξαζε (ζζ ). 8. Σζαθίξεο, Ι. & Πνιεκηθόο, Ν. (2011). Η ζρνιηθή απιή σο ρώξνο κάζεζεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθά ππεύζπλσλ πνιηηώλ:αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ. ην Π. Φώθηαιε, Ν. Αλδξεαδάθεο & Γ. Ξαλζάθνπ (Δπηκ.), Διεπγαζίερ ζκέτηρ ζηο ζσολείο και ηην κοινυνία. Αζήλα: Πεδίν (ζζ ) ε. Λήμμαηα ζε εγκσκλοπαίδεια Tξηάληα εθηά (37) ιήκκαηα ζηελ Παιδαγυγική Ψςσολογική Eγκςκλοπαίδεια Λεξικό, ηόκνη 1-9. Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα. ζη. Δημοζιεύζεις ζε Πρακηικά σνεδρίων 1. H ηερληθή ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. "ρνιηθή Eκπεηξία - Θεσξία θαη Πξάμε" (M. Kαΐια, Γ. Φηιίππνπ, επηκ.) Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα, 1994, ζζ The extra curricular activities of elementary school pupils. ην Prélude: Réseaux, Mode d Emploi, Presses Universitaires de Namur, 1992 (Belgique, ζζ ). 3. Πξόιεςε πξνβιεκάησλ πγείαο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. ην Άηομα με Eιδικέρ Aνάγκερ ησλ M. Kαΐια, N. Πνιεκηθόο, Γ. Φηιίππνπ (Eπηκέιεηα). Aζήλα: Eιιεληθά Γξάκκαηα, (η.b, ζζ ). 4. Kodakos, A., & Polemikos, N. Nonverbal communication in kindergarten. An empirical study. 5. Polemikos, N., Zgantzouri, K.A., & Nestoros, J.N. The role of the European Institute of psychotherapy in research and training in Rhodes and Crete. 6. Κνληάθνο, Α., & Πνιεκηθόο, Ν. (1999). Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζην εηδηθό θαη θαλνληθό ζρνιείν. Σν παξάδεηγκα ηεο απηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Μηα εκπεηξηθή έξεπλα. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν. Β. Πεηξνπιάθεο, &.Νηθόδεκνο (Δπηκ.), Ππακηικά 1 ος Πανελληνίος Σςνεδπίος. Αζήλα: Αηξαπόο. 7. Πνιεκηθόο, Ν. (2002). Φπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ζηα παηδηά. ην Ν. Πνιεκηθόο, Μ. 4

5 Καΐια, & Φ. Καιαβάζεο. Εκπαιδεςηική, οικογενειακή και πολιηική τςσοπαθολογία. Αζήλα: Αηξαπόο. 5

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα