. μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London."

Transcript

1 Εν-τόπ101. μουσικοί: ο ρόλος τnς, τουρκικnς ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ κεντρου και περιφέρειας Ιlοvογιώτης Ιlούλος υποψnφιος διδάκτωρ SOAS. University of London. επιστnμονικός συνεργάτnς ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα 1 1 j θα nθελα αρχ1κά να σnμε1ώσω ότι n θεματικn του τόπου ως κο1νων1κn κατασκευn κα1 n σχέσn αυτnς με τn μουσ1κn δεν αποτελεf άμεσο αντικεf μενο τnς ερευνάς μου. Παρ ' όλα αυτά με αφορμn αυτn τnν nμερfδα. θεώρnσα ιδ1αfτερα ενδ1αφέρον να επ1δ1ώξω μfα πρώτn προσέγγ1σn τnς θεματικnς αυτnς. με σκοπό να δ1ερευνnσω π1θανούς τρόπου με τους οποfους θα μπορούσα να επαναπροσεγγf σω το υλ1κό μου. συνε1σφέροντας στnν ευρύτερn προβλnματικn "τόπος και μουσ1κn ". θα nθελα να ευχαρ1στnσω τn Σfσσυ θεοδοσf ου για τα πολύ Βοnθnτικά τnς σχόλια κατά τn συγγραφn τnς ε1σnγnσnς. Σε κάθε περfπτωσn λο1πόν θεωρώ τn παρούσα ε1σnγnσn ως ε10αγωγ1κn και κάθε σχόλ10 n πρότασn ευπρόσδεκτn. Πέρα από τα ευρύτερα πλαfσ1α τnς σύγχρονnς εθνομουσ1κολογ1κnς έρευνας κα1 1δ1αfτερα του τομέα που ασχολεfται με τn μελέτn τnς " δnμοφ1λούς μουσ1κnς" ( popular music). όπου n έννο~α του τόπου έχε1 δ1ερευνnθεf αρκετά δ1εξοδ1κά - αναφέρω ενδε1κτικά το συλλογ1κό τόμο άρθρων Ethnicity. Identity and Music: The Musical Construction of Place ( Stokes 1994). καθώς επfσnς και τα π10 πρόσφατα Sound tracks: popular music. identity and place των Connell και Gibson ( 2 Ο Ο 3 ) κα1 Music. Space and Place των Whiteley. Bennet κα1 Hawkins ( 2004) - στο χώρο των τουρκολογ1κών σπουδών γ1α τn μουσ1κn κα1. π10 συγκειφψένα. τnν οθωμαν1κn μουσ1κn. n έννο1α του τόπου ως αναλυτικό εργαλεfο δεν έχε1 απασχολr1σε1 άμεσα τους ερευνnτές. Παρ ' όλ ' αυτά. και n δ1εθνnς. αλλά κα1 n τουρκ1κn Β1Βλ1ογραφfα. στn πλε1οψnφfα τnς έχε1 συντελέσε1 έμμεσα στn ταύτισn τnς οθωμαν1κnς μουσ1κnς με τn πόλn τnς Κωνσταντ1νούπολnς - γεγονός το οποf ο ευελπ1στώ να αποδομnσω σ'ένα Βαθμό με τnν παρούσα ε10nγnσn. Π10 συγκεκρψένα. θα δ1ερευνnσω το ρόλο τnς τουρκ1κnς ραδ1οφωνfας στn κατασκευn τnς έννο1ας του τόπου στα πλαf σ1α τnς fδρυσnς του σύγχρονου τουρκ1κού κράτους και σε σχέσn με το πεδf ο που θα περ1γράφαμε ως αστικn μουσ1κn τnς Κωνσταντινού πολnς - αυτn αναπτύσσεται αρχ1κά στα πλαfσ1α του οθωμαν11ωύ παλατιού και διευρύνεται εκτός αυτού. Ευελπ1στώ να ιωταδεfξω πως n χρnσn του ραδ1οφώνου αρχ1κά από το τουρκ1κό κράτος ως ένα νεωτερ1στικό μέσο που εξασφάλ1ζε τον έλεγχο τnς μουσ1κnς παραγωγnς κα1 παρεfχε τn δυνατότnτα γ1α 3

2 τn κατασκευn ενός αυστnρά ορ1οθετnμένου μουσ1κού χάρτn μετατρέπεται σε μέσο που προκαλεf και καταλύε1 στnν ουσfα τnν έννο1α του τόπου παρέχοντας έτσ1 ένα πλαfσ10 γ~α τnν ανάπτυξn. απρόβλεπτων αρχ1κά. μουσ1κών δ1εργασ1ών. θα ξεκ1νnσω υ~οθετώντας τnν έννο1α τnς τοποθέτnσnς ( placing) των μουσ1κών που αναφέρε1 ο Martin Stokes στο άρθρο του Voices and places: History. Repetition and the Musical Imagination ( ). Ο Stokes αναφέρεται στο πώς 01 fδ101 οι μουσικοf γfνονται αφορμn γ~α τn παραγωγn λόγου σε σ χ έσn με τον τόπο. και κατά συνέπεια στο πώς n αναφορά στον τόπο λειτουργεf ως ένα μεταφορ1κό πεδfο άσκπσnς εξουσ1ών. Πιο συγκεκριμένα μας λέει : Οι μουσικοf 'τοποθετούνται' προσεκτικό και γfνονται αντικεfμενο συζnτnσεων σχετικό με το ποιος τόπος παράγει τους καλύτερους μουσικούς. ποια εfναι τα καλύτερα μέρn να τους ακούσει κανεfς... πού πρέπει κανεfς να πάει n από πού πρέπε ι να κατόγεται... Η τοποθέτnσn των μουσικών εfναι καθαρό μέρος ενός πολύπλοκου αγώνα εξουσfας: οι fδιοι οι μουσιι<0f μπορεf σ 'έ να πρώτο επfπεδο να αναγκάζονται να υποταχθούν σε ένα σύνολο ιωτnγοριών που τους περιθωριοποιεf. αλλά έχόυν τn δυνατότnτα να βρfσιωυν τρόπους αντιστροφnς αυτnς τους τnς περιθωριοποfnσnς υπέρ τους.. (Stol<es 1997:675) Στn παρούσα ε~σnγnσπ θα αναφερθώ σε δύο περιπτώσε1ς τέτο1ου εfδους τοποθέτnσnς μουσ1κών στο ν 20 αιώνα στnν Τουρκfα. Οι περ1πτώσε1ς αυτές αναφέρονται σε δ10φορετικές θέσεις όσον αφορά το πε δfο άσκnσnς 1<01 δ~εκδίκnσnς εξουσf ας. αλλά συνδέονται μεταξύ τους ως προς το περ 1εχόμενο τnς τοπολογ1κnς μεταφοράς. το οποίο συναρθρώνεται γύρω από τους πόλους του κέντρου και τnς περ1φέρειας. Η πιριθωριοποίnσn της οθωμανικής μουσικής Η πρώτπ περfπτωσπ αφορά τn διεργασfα μουσ1κnς χαρτογράφnσπς του σύγχρονου τουρκικού κράτους - χρnσιμοποιώ τον όρο διεργασία. γ~ατf. όπως ευελπιστώ να δείξω. δε πρόκειται για ένα συντελεσμένο γεγονός - τnς οποίας n αφετπρf α τοποθετείται στα πρώτα χρόνια τnς fδρυσnς του ( ). Σε ιδεολογ1κό επfπεδο. κατά τn μεταβατικn περfοδο από τnν οθωμαν1κn αυτοκρατορfα στο σύγχρονο τουρκ1κό κράτος n κυρfαρχn πολπ1κn εκφράσθnκε μέσω ενός δfπολου γνωστού από τn Β1Βλ1ογραφf α ως δ~αμάχn a la turca- a la franca. Το Βασικό κείμενο πf σω από αυτn τn δ~αμάχn εfναι το συγγραφ1κό έργο του κοινωνιολόγου Ziya Gokalp ( 1959). και ειδικότερα ένα μ~κρό δοκίμιο για τn μουσ1κn. Δεν θεωρώ αναγκαf α στπν παρούσα ε~σnγnσn μία λεπτομερn ανάλυσn του κειμένου αυτού. καθώς έχει συζnτnθεf εκτενώς στn σχετικn Β1Βλ1ογραφfα από αρκετούς συγγραφείς ( ενδε1κτικά αναφέρω Aksoy Behar Oϊonnell Stokes Tel<eliglu 1996). Συνοπτ1κά θα μπορούσαμε να πούμε ότι n θέσn του Gol<alp αποτελεί μ10 απλοπο1nτικn προσέγγ~σn ενός μn μουσ1κολόγου. χρωματισμένn έντονα από το εθν1κ10τικό αfσθ:~μα τnς εποχnς. σύμφωνα με τnν οποfα n μουσ1κn που μπορεf να αντ1προσωπεύσε1 καλύτερα το νέο τουρκικό κράτος κα1 τον λαό του πρέπει να βασfζεται στn σύνθεσn τnς λαϊκnς μουσ1κnς τnς Τουρκfας και τnς δυτικnς τεχν1κnς. Σ' αυτn τn θέσn n λαϊκn μουσ1κn αντ1προσωπεύε1 το " αγνό " στοιχεfο τnς τουρκικnς κουλτούρας ( hars). το οποfο έχε~ παραμεfνε1 ανεπnρέα στο από τnν παρακμιακn αστικn οθωμαν1κn κουλτούρα. ενώ n δυτικn τεχν1κn 4

3 ανηπροσωπεύει τnν έννοια του πολιησμού ( medeniyet) και τnς προόδου. Το μοντέλο του Gol<alp εfναι ένα παράδειγμα αυτού που περ ι γράφει ο Τ urino ( 2000:16) ως modernist reformism ( νεωτερ ι στικn αναμόρφωσn / νεωτεριστικός ρεφορμισμός). μ{α διεργασfα που έπεται του πολιτισμικού εθνικισμού. Στό χ ος αυτnς εfναι n κατασκευn μ{ας "νέας κουλτούρας". n οποfα. σύμφωνα με τον Τ urino "πρέπει να εfναι μfα σύνθεσn των ' καλύτερων ' n ' πιο σπουδα {ων ' στοιχεfων μ{ας τοπικnς "παραδοσιακnς" κουλτούρας και των ' καλύτερων ' ξένων ' μοντέρνων' τρόπων ζωnς και τεχνολογιών ". Ο επιλεκτικός χαρακτnρας τnς παραπάνω σύνθεσnς που παρακάμπτει εντέχνως ακραfες συμπεριφορές. όπως τnν υπέρμετρn εκδυτικοποf nσn n τον στάσιμο Ισλαμισμό. έχει χαρακτnριστε{ από τnν <;inar ( :1 5) ως "υβριδικn νεωτερικότnτα ". και αποτε λε f ιδια fτερο γνώρισμα τnς τουρκικnς περ{πτωσnς. Όπως έχει παρατnρnθε1 από πρόσφατους σχολιαστές ( Aksoy O'Connell 2000). n πόλωσn ( bif urcation) που εκφράστnκε μέσω τnς a la turca - a la franca διαμάχnς οδιlγnσε στn σύγκρισn μεταξύ τουρκικnς και ευρωπαϊκnς μουσ1κnς - μια σύγιφ1σn όμως βασισμένn σε απλοϊκούς όρους. Η σύγκρισn αυτn. από τn μία επέφερε τnν περ ι θωριοποίnσn τnς οθωμαν1κnς μουσ1κn_ ς ιωτατάσσοντας τnν ως ένα είδος " δεύτερnς κατnγορfας". ενώ από τnν άλλn παρέβλεψε όλες τις εσωτερικές υφολογ1κές διαφοροποιnσε1ς του πεδίου τnς οθωμανικnς μουσικnς. καθώς επίσnς και άλλα π10 περ ιορισμένnς εμβέλε1ας εfδn τnς εποχnς (όπως το kanto). που nταν δύσκολο να ταξινομnθούν με Βάσn το παραπάνω δfπολο. Έτσι. n μουσικn χαρτογράφnσn του νέου τουρκικού κράτους. n οποfα Βασfζετα1 στn θεσμοποfnσn / 1δρυματοποf nσn και προώθnσn του φολκλόρ αποκλείει τnν οθωμανικn μουσικn ελfτ. Όπως παρατnρεί ο Pina-Cabral ( 1987: 7 19) ο τόπος ως κο1νωνικn κατασκευn σχετfζεται άμεσα με το χρόνο. συοχετίζοντας αυτούς που εμπεριέχ οντα1 / είναι τοποθετnμένοι σε αυτόν με τις έννο1ες τnς παρόδοσnς κα1 τnς vεωτερικότnτας. Στn περfπτωσn τnς Τουρκ {ας n οθωμαν ι κn μουσ1κn ελfτ ταυτfζετα1 με τn Ι<ωνσταντινούπολn. n οποία αντ1προσωπεύει το αυτοκρατορ1κό παρ ελθόν και κατά συνέπε1α μετατρέπεται σε περιφέρεια σε σχέσn με το νέο δ~οικnτικό κέντρο. τnν Άγκυρα. Όπως θα δούμε όμως στn συνέχε1α. n οθωμανικn μουσ1κn ελίτ δεν απουσιάζει πλriρως από το θεσμοποιnμένο / ιδρυματικό τοπίο του νέου κράτους. Η περ1θωρ1οποίnσn τnς οθωμαν1κnς μουσ1κnς από τους φορείς τnς κυρίαρχnς κουλτούρας μπορεί φαινομενικά να λειτουργεί ως ένας τρόπος ελέγχου τnς μουσ1κnς ελίτ. παράλλnλα όμως - όπως riδn προανέφερα στnν ε10αγωγn - λειτουργεί και αντίστροφα υπέρ τnς. καθώς n κατnγοριοποf nσn τnς ως περιθωρ1ακό μουσ1κό είδος διευκολύνε ι τnν ενσωμάτωσn τnς στο νέο θεσμοπο1nμένο πλαίσιο ( Stokes 19 97: 675). Χαρακτnριστικό παράδε1γμα αυτού του φα1νομένου είναι n περίπτωσn του Mesud Cemil - εξέχοντα μέλους τnς οθωμανικnς μουσικnς ελίτ - ο οποίος ως 1δρυτικό στέλεχος του πρώτου ραδιοφων1κού σταθμού τnς Ι<ωνσταντινούπολnς ( 19 26). υιοθετεί επιλεκτικά τους όρους που επέβαλλε ο κυρίαρχος λόγος περί εθνικnς ταυτότnτας κα1 μουσικnς του Gol<alp. ερμnνεύοντάς τους όμως με τέτο10 τρόπο ώστε να νομιμοπο1είται n παρουσία τnς οθωμαν1κnς μουσ1κnς στnν κρατικn ραδιοφωνία. Συγκεκριμένα. οι τεχνολογίες δυτικrfς μουσικrfς μεταφράζοντα1 ως χρnσn μουσ1κnς σnμειογραφίας. σύστασn χορωδ1ών κα1 ορχnστρών κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. συστnματ1κοποίnσn τnς μουσικnς εκπαίδευσnς κτλ. Η οθωμανικn μουσ1κn εκλαμβάνετα1 ως κλασ1κn. μετονομάζεται σε τουρκ1κn κλασ1κn μουσικn ( Tόrk klasik musikisi) και παίρνει τον ρόλο του περιφερειακού μουσικού είδους στο ραδ1όφωνο. Μπορεί κανείς να 1σχυρ10τεί πως αυτri n δ~εργασία " κλασ1κοποίnσnς" τnς οθωμανικnς μουσ1κnς κάλυψε τnν ανάγκn

4 ύπαρξnς μίας εvτεχνnς μουσ1κriς" παράδοσnς. n οποία προέκυψε στα πλαίσ1α τnς " υβρ1δ1κriς νεωτερ1κότnτας" μέσω τnς προαναφερθείσας σύγκρ10nς τουρκ1κriς / δυηκriς μουσ1κriς. Μουσικοί της πιριφίριιος στο κέντρο Η δεύτερn περίπτωσn μουσ1κriς τοποθέτnσnς αφορά το φα~νόμενο επάνδρωσnς τnς ραδ10φωνίας από μουσ1ιωύς τnς επαρχίας ως συνέπε~α τnς επέκτασnς των ραδ1οφων1κών μεταδόσεων σε όλες ης περ1οχές τnς Τουρκίας κα1 τnς επαγγελματοποίnσnς τnς 1δ1ότnτας του ραδ10φων1κού μουσ1κού. Το φα1νόμενο εμφανίζετα1 τn δεκαετία του 50 κα1 δ1αρκεί λίγο πολύ ως ης μέρες μας. Στn συγκεκρψένn περίπτωσn το τοπολογ1κό δίπολο κέντρου -περιφέρειας εκφράζε1 μία άλλn δ1αμάχn εξουσίας κα~ ορ1οθέτnσnς. αυτri τn φορά όμως μεταξύ τnς οθωμαν1κriς ελίτ - n οποία έχε1 παγ1ώσε1 πλέον τn θέςjn τnς μέσα στο θεσμοπο1nμένο πλαίσ10 του νέου τουρκ1κού κράτους - κα1 των νέων μουσ1κών από τnν επαρχία. 01 οποίο1 επ1δ1ώκουν να ενσωματωθούν στn ραδ1οφωνία. Σε αυτri τn δ~αμάχn n περ1θωρ1οπο1nμένn οθωμαν1κri ελίτ λαμβάνε1 το ρόλο του κέντρου σε σχέσn με τους μουσ1κούς από τnν επαρχία. Γ1α να καταδείξω καλύτερα αυτriν τn δ1αμάχn θα αναφερθώ σε ένα περ1στατ1κό από τnν εθνογραφ1κri μου εμπεφία. το 2 Ο Ο 2 στn Κωνσταvτ1νούπολn. Σ'αυτό το σnμείο είνα1 χρriσψο να εξnγriσω τον οθωμαν1κό όρο musιkisinas. ο οποίος αναφέρετα~ στους λάτρες - γνώστες τnς οθωμαν1κriς μουσ1κriς. 01 οποίο1 σης περ1σσότερες περ1πτώσε1ς είνα1 κάτοχο1 1δ1ωηκών συλλογών υλ1κού 1στορ1κriς σnμασίας τnς μουσ1κriς αυτriς ( nχογραφriσε~ς. όργανα. παρτπούρες κ.α.). Στα πρώτα στάδ1α τnς εππόπ1ας έρευνας σuναvτriθnκα με έναν δ~ακεκρψένο δnμοσ10γράφο γνωστriς εφnμερίδας τnς Τουρκίας. ο οποίος όvτας ο ίδ1ος musikisinas. δραστnρ1οπο1είτ01 ως ελεύθερος ερευνnτriς κα1 συγγραφέας ζnτnμάτων που αφορούν τnς 1στορία τnς οθωμαν1κriς μουσ1κriς. Αφού του εξriγnσα τnν 1δ1ότnτά μου κα~ το αvτ1κείμενο τnς έρευνάς μου. riθελε να μάθε1 με πο1ους μουσ1κούς σχετίζομα1 κα1 πο1ους σκοπεύω να συμπερ1λάβω στnν έρευνά μου. Όvτας ανυποψίαστος. του αποκαλύπτω όη μαθnτεύω δίπλα στον παίχτn του tanbur Necdet Yasar. Με ύφος μάλλον αυταρχ1κό με επέπλnξε γ~α τnν επ1λογri μου κα1 με προε1δοποίnσε γ1α π1θανά προβλriματα υποδοχriς τnς δ1ατρ1βriς μου στn Τουρκία. Όταν τον ρώτnσα πού βασίζετα~ n απαξ1ωτ1κri στάσn του απέναvτ1 Necdet Yasar μου είπε χαρακτnρ1σηκά: Ο Necdet Yasar είvαι από χωριό. n μουσικrί αυτrί αvrίκει ιστορικό στους Πολίτες... Οι μουσικοί τnς επαρχίας αδυvατούv vα εκφράσουν τα Βαθύτερα στοιχεία τnς μουσικrίς αυτrίς. Τέλος. μου υπέδε1ξε τους μουσ1κούς με τους οποίους έπρεπε να σχεηστώ. Μου υποσχέθnκε όη θα με έφερνε σε επαφri με αυτούς κα~ δε συναvτnθriκαμε ποτέ ξανά. Η συνάvτnσn αυτri riταν κατά κάπο10 τρόπο μ~α ε1σαγωγri στnν εσωτερ1κri χαρτογράφnσn του χώρου τnς κλασ1κriς τουρκ1κriς μουσ1κriς σriμερα. n οποία εκφράζετα1 μέσω του δ1πόλου.. μουσ1κοί από τnν Πόλn / μουσ1κοί από τnν επαρχία". Επίσnς. μου υπέδε1ξε όη όφε1λα να τοποθετnθώ κα1 εγώ ο ίδ1ος ως ερευνnτriς κα~ μαθnτευόμενος μουσ1κός με βάσn αυτό το δίπολο. ΗΧΟΣ&, ο

5 Οι συγκεκριμένες θέσεις του παραπάνω θεματοφύλακα τnς ιστορικnς σχέσnς τnς Κωνσταντινούπολnς με τn μουσικn - όσο προχωρούσε n έρευνα συνειδnτοποιούσα ότι δεν τις συμμερfζονταν μόνο αυτός - για τους μουσικούς τnς κλασικnς οθωμανικnς μουσικnς που προέρχονται από τnν επαρχfα έρχονται σε αντfθεσn με τα στοιχεfα που προκύπτουν από τn πρόσφατn ιστορικn έρευνα για τnν οθωμανικn μουσικn - στο σnμεfο αυτό αντλώ τα στοιχεfα μου από το έργο του Walter Feldman ( 1996:52-54). Συγκεκριμένα. μέχρι και τον 180 αιώνα πάνω από τους μισούς μn - Κωσταντινοπολiτες μουσικούς του Παλατιού προέρχονταν από περιοχές τnς Νοτιοανατολικnς Τ ουρκf ας. όπως το Diyarbakir. το Madrin. τnν Urf a και τnν Antep. γεγονός που εξnγεfται από τnν αρχικn κυριαρχfα των Οθωμανών στn περιοχn αυτn. Άλλωστε. μεταξύ 14ου και 15ου αιώνα το Diyarbakir και το Madrin αποτελούν τα πολιτιστικά κέντρα των Οθωμανών. καθώς διατnρούν ισχυρούς δεσμούς με τn Βαγδάτn και το Χαλέπι. που nταν και τα Βασικά κέντρα τnς παράδοσnς του makam. Όπως επισnμαfνει ο Feldman. n αποκλειστικότnτα των μουσικών δραστnριοτnτων στnν Κωσταντινούπολn ξεκινά πολύ αργότερα. τον 180 αιώνα. ως συνέπεια τnς παρακμn τnς αστικnς ζωnς των περιοχών τnς Νοτιοανατολικnς Τουρκfας. Μfα παράδοξn συγκυρfα που έρχεται να προκαλέσει περαιτέρω τn θέσn του παραπάνω ερευνnτn - συγγραφέα έfναι το ότι ένα μεγάλο μέρος των μουσικών από τnν επαρχfα που εισέρχονται στn ραδιοφωνfα στn δεκαετfα του 50 - και συγκεκριμένα των πιο καταξιωμένων - προέρχεται από τnν ευρύτερn περιοχn τnς Antep. Σ ' αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο Necdet Yasar που προανέφερα. ο Allaeddin Yaνasγa. ο Ihsan Ozgen. και ο Kani Karaca. Ένα περαιτέρω ενδεικτικό παράδειγμα τnς κλειστnς φύσnς του μουσικού κύκλου τnς οθωμανικnς ελίτ είναι ο θεσμός των τακτικών συναθροfσεων μουσικών και μουσικόφιλων σε σπfτια μουσικών και musίkίsίnas - μια παράδοσn που έχει τις ρίζες τnς στn οθωμανικn περίοδο και που συνεχίστnκε και μετά τnς ίδρυσn του τουρκικού κράτους και σε ένα Βαθμό διατnρείται και σnμερα. 'Οπως χαρακτnριστικά λέει ο Alaeddin Yaνasγa στn Βιογραφία του. ο μόνος τρόπος για έναν νέο μουσικό από τnν επαρχία να αναγνωριστεί από τα μέλn τnς μουσικnς ελίτ τnς εποχnς του. nταν να προσκλnθεί σε μία από αυτές τις μουσικές συναθροίσεις. προκειμένου να έχει τnν ευκαιρία να επιδείξει τις μουσικές του ικανότnτες ( Yaνasγa. στο Sen 2ΟΟ1:38 ). Αντίστοιχα ο Necdet Yasar εξιστορεί παρόμοιες συναθροίσεις τις οποίες παρακολούθnσε ως νεόφερτος από τnν Antep. προσκεκλnμένος πάντα του δασκάλου του. Mesud Cemil. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ραδιοφώνου Σnμαντικό ρόλο στn διαμόρφωσn του ρεύματος μουσικών από τnν επαρχία στnν Κωνσταντινούπολn έπαιξε το ίδιο το ραδιόφωνο. Η Κωνσταντινούπολn - ως ραδιοφωνικn περιφέρεια - αναπαρίσταται στnν επαρχία μέσω των ραδιοφωνικών προγραμμάτων. με αποτέλεσμα νέοι μουσικοί να ακούν " Κωνσταντινούπολn". Συνέπεια αυτnς τnς αναπαράστασnς είναι n κατασκευn ενός νέου προορισμού για τους νέους μουσικούς ο οποίος συμπfπτει με το ευρύτερο ρεύμα εσωτερικnς μετανάστευσnς τnς δεκαετίας του so. και ταυτίζεται με τnν ανάγκn επαγγελματικnς αποκατάστασnς. Εδώ έγκειται και ο διαμεσολαβnτικός ρόλος του ραδιοφώνου μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. που στnν ουσία θα μπορούσε να υποστnρίξει κανείς πως πρόκειται για διαμεσολάβnσn μεταξύ δύο περιφερειών. 7

6 Σε αντ(θεσn με τnν οθωμαν1κn ελ (τ n οποfα ουσ1ασηκά δεσπόζε1 στn ραδ1οφων(α μέχρ1 κα1 τn δεκαετ(α του so. n νέα γεν1ά μουσ1κών. ε1δ1κά αυτο( που μετανάστευσαν στα ασηκά κέντρα από επαρχιακές περ1οχές τnς Τουρκ(ας. nρθαν αρχ1κά σε επαφn με τn μουσικn αυτn μέσω του ραδιοφώνου και των δfσκων γραμμοφώνου. Όπως χαρακτnρισηκά επ10nμα(νε1 ο Aksoy: Πολλο1 φιλόδοξοι τραγουδιστές και πα1χτες έκαναν mesk μέσω δlσκων γραμμοφώνου κ αι ρ α διοφώνου. με ' δασκάλους ' των οπο{ων τα πρόσωπα δεν ε{χαν αντικρ1σει ποτέ. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές παρε1χαν στους νέους μουσικούς όλn τn μουσικn που χρειάζονταν προκειμένου να επεκτε1νουν το ρεπερτόρ ι ό τους. να διαμορφώσουν μουσικό γούστο. και να χαρτογραφnσουν τα διάφορα μουσικά ύφn. ( Aksoy :685) Το φαινόμενο αυτο εχει σnμαντικn επ(δρασn στn διαμόρφωσn τnς σύγχρονnς εκπαιδευηκnς διαδικασ(ας. καθώς νομιμοποιε( κατ ' αυτό τον τρόπο ένα εfδος " έμμεσnς" διδακηκnς διεργασfας. Η διεργαοfα αυτn έρχεται σε αντfθεσn με αυτ n του mesk ( πρακηκn) που βασιζόταν στn στενn σχέσn δάσκα λ ου - μαθnτn. κ αθώς επf σnς και με άλλες περιπτώσεις αυτοδfδακτων μουσικών στο παρελθόν. Επιπλέον. όσον αφορά τn κοινωνικn κατασκευn τnς έννοιας του τόπου. n έλευσn τέτοιων μουσικών στους μουσικούς κύκλους τnς Κωνσταντινούπο λ nς και ειδ ι κότερα στn ραδιοφωνfα. αποτέλεσε πρόκλnσn για τnν στενn οριοθέτnσn που μέχρι τότε επέβαλε n ραδιοφων(α στον κύκλο τnς κλασικnς τουρκικnς μουσικnς. καθώς επ fσnς και για τn ταύτισn τnς οθωμανικnς ελfτ με τnν Ι<ωνσταντινούπολn. Π λέον ο τόπος συνάντnσnς τnς μουσικnς αυτnς εfναι n ραδιοφων(α τόσο με τnν ιδιότnτα του φυσ1κού χώρου. όσο και με αυτn του αναπαραστατικού μέσου που επαναπροσδιορ(ζει τα γεωγραφικά όρια τnς έννοιας του τόπου. Το ροδιόφωvο ως "κοινός τόπος" Από τα παραπάνω προκύπτει n ανάγκn για περαιτέρω διερεύνnσn του ρόλου των τεχνολογικών μέσων. όπως το ραδιόφωνο. στn διεργασ(α επαναδιαπραγμάτευσnς τnς έννοιας του τόπου. 'Οπως διαφα(νεται από τnν περ(πτωσn τnς Τουρκ(ας, το ραδιόφωνο στα πλαfσια τnς fδρυσnς και διαμόρφωσnς του τουρκικού κράτους. έχοντας το ρόλο πεδfου άσκnσnς εξουσιών. λειτούργnσε καταλυηκά τόσο στο επfπεδο των σχέσεων του ανερχόμενου γραφειοκραηκού κατεστnμένου και τnς οθωμανικnς ελfτ. όσο κα1 μεταξύ τnς τελευτα(ας και των μουσικών τnς επαρχίας. Το τοπολογικό δfπολο κέντρου - περιφέρειας που διαμορφώνεται και χαρακτnρfζει αρχικά κα ι ης δυο αυτές περιπτώσεις. καταλύεται και επαναπροσδιορ(ζεται στn συνέχεια στα πλαf σιο του ραδιοφώνου. επιβεβαιώνοντας τnν άποψn του Stokes ( ) περ( αντιστροφnς τnς εξουσ(ας. Τέλος. κοινn ομολογ(α των μουσικών με τους οποfους δούλεψα κατά τn διάρκεια τnς επιτόπιας έρευνας ε(ναι n γενικότερn παρακμn τnς ραδιοφων(ας ως πλαισfου επιτέλεσnς τnς τουρκικnς κλασικnς μουσικnς. Σύμφωνα με μουσικούς που εργάζονται στn ραδιοφωνfα. n παρακμn σχετfζεται με το " δnμοσιοϋπαλλnλfσηκο " κλfμα που ο fδιος ο θεσμός από τn φύσn του επιβάλλει. Με άλλα λόγια. το ραδιόφωνο αποτελε( αλλά και εκλαμβάνεται από τους fδιους τους μουσικούς ως ένας "κοινός τόπος" μουσικnς επιτέλεσnς. Q \_.J

7 Επι'λογο<; Μέσα από τις δύο περ1πτώσε1ς μουσ1κnς τοποθέτnσnς που ανέ λ υσα προσπάθnσα να δ1ερευνnσω το δ1πό ρόλο τnς τουρκ1κnς ραδ1οφωνfας αρχ1κά στnν κατασκευ n του τόπου - ως ένα ν ε ωτερ1σ τ1κό μέσο που εξασφαλfζε1 στο νέο τουρκ1κό κράτος τον έλεγχο τnς μουσ1κnς παραγωγnς και παρέχε1 τn δυνατότnτα γ1α τnν κατασ κ ευn ενός αυστnρά ορ1οθετnμένου μουσ1κού χάρτn - κα1 στn συνέχε1α στnν αποδόμnσn του μέσω του φ01νόμενου ανατροφοδότnσnς του με μουσ1κούς από τnν επαρχfα τnς Τ ουρκf ας. καταλύοντας έτσ1 το δfπολο "κέντρου -περ1φέρε1ας". Το σ fγουρο εfναι πως 01 μουσ1κοf που συναντ1ούντα1 κα 1 εργάζονται στο χώρο τ ου ραδ1οφώνου γνωρfζουν τους τόπους που Βρfσκοντα1 01 " καλύτερο~ μουσ1κογ. Όπως χ αρακτnρ1στικά που εfπε ο Necati ζ;elik. ένας ουτ fστας από το Ικόν10 ο οποfος πλέον ζε1 κ01 εργάζεται ως μουσ1κός στn Κωσταντ1νούπολn: Ο κόσμος τnς μουσι κ ιfς λειτουργεί με ένα μυστικό τρόπο... πιο μυστικό και από το FBI. τn CIA. κ αι τn MOSAD... Αν κά νε ις μουσικιf στn Κωνσταντινούπολn. ιf κόπου - στο Ελαζίκ. στnν Άγκυρα ιf το Ικόνιο. εγώ θα μάθω πριν από εσένα αν ιfσουν καλός ιf κακός... Πώς γίνεται αυ τό δεν ξέρω... Αλλά εμείς πάντα γνωρίζουμε... Αν για παράδειγμά υπάρχει σε οποιοδιfποτε σnμείο στnν Τουρκία ένας καλός μουσικός. εμείς θα το ξέρουμε... 9

8 Βιβλιογροφικίς οvοφορίς Aksoy, Bϋlent ( 1999). "Cumhuriyet Dδnemi Musil<isinde Farklilasma Olgusu" [Η περ{πτωσn τnς αλλαγnς στn μουσικn κατά τn ρεπουμπλικανικn περfοδο]. Στο Gonϋl Paς:aci ( επιμ.) Cumhuriyet'in Sesleri. ο Istanbu1: Tarih Vakfi Yayinlari. Behar. Cem ( 198 7). Klasik Tόrk Mόsikisi ά zerine Denemeler [ Δοκfμια για τnν Τουρκικn Κλασικn Μουσικn ]. Istanbu1: BaGJama Yaylnlarl. Connell. J.. Gibson. C. ( επιμ. ) ( 2003). Sound tracks: Popular Music. Identity and Place. London and New York: Routledge. <;inar. Alev (2005). Modernity. Islam. and Secularism in Turkey: Bodies. Places. and Time. Minnesota: University of Minnesota Press. Feldman. Walter ( 1996). Music of the Ottoman court: makam. composition and the early Ottoman instrumenτal repertoire ( Intercultura1 Music Studies. 1 Ο). Berlin: VWB Verlag fϋr Wissenschaft und Bildung. Gδkalp. Ziya ( 1959). Turkish Nationalism and Western Civilization: selected essays of Ziya Gφkalp. μεταφρ. Niyazi Berkes. London: George A11en & Unwin Ltd. Oϊonne11. John Μ. ( 2000 ). "Fine art. fine music: contro11ing Turkish taste at the Fine Arts Academy i n ". Yearbook f or Traditional Music 32: Stokes. Martin ( 1992). The Arabesk Debate: music and musicians in modern Turkey. Οχf ord: Clarendon Press ( 1994). ' Ίntroduction: Ethnicity. Identity and Music". Στο Martin Stokes ( επιμ.). Ethnicity. Identity and Music: The Musical Construction of Place. ο Oxford / Providence. USA: Berg.. Sen. Hasan Ο. ( 2ΟΟ1 ). Alβeddin Yavasca. Ankara: Tϋrkiye Radyo Τ elevizyon Kurumu. Τ ekeliglu. Orhan ( 19 96). 'The rise of a spontaneous synthesis: the historica1 background of Turkish popular music''. Middle Eastern Studies 32.2: Turino. Tomas. ( 2000). Nationalists. Cosmopolitans. and Popular Music in Zimbabwe. Chicago: University of Chicago Press. Whiteley, S.. Bennet. Α.. Hawkins. S. ( επιμ.) ( 2004). Music. Space and Place: Popular Music and Cultural Identity. Ashgate. Ι G

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα Ε10 αγ ωγ1 κά Το δfπολο " προφορι κότnτ α - εγγραμ μα τοσύνn " α ποτελεf μ1α βασικri θεματικri στο χώ ρ ο των κοινωνικών και ανθρωπ ιστικών σπουδών. το οπο f ο αναλύεται μέσα από τις ποικfλες εκφάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 "τόπο~" που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 τόπο~ που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι 01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - κονίζοντ01 από τnν φαντασία. nταν 01 κόρες τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). Από τα μέσα του 19 " 01ώνα n μουσ1κn μ~ας χώρας έχε1 γίνε1 μ~α πολπ1κn 1δεο λογία. με

Διαβάστε περισσότερα

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά).

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά). Τα τραγούδ1α στnν αρβανίηκn γλώσσα κ1νούντ01. ως επί το πλείστον. στο μουσ1κό περ1βάλλον τnς περ1οχnς από τnν οποία προέρχοντω κω ταυτίζοντω με τα αντίστο1χα ελλnνόγλωσσα κα1 σε μερ1κές περ1πτώσε1ς με

Διαβάστε περισσότερα

δυνnτ1κότnτα 'Ακουσμα Τ μnμα Πολιτισμικnς Πανεπιστnμιο Αιγαfου Νίκος Μπουμπόρης Τ εχνολογf ας Επικοινωνfας,

δυνnτ1κότnτα 'Ακουσμα Τ μnμα Πολιτισμικnς Πανεπιστnμιο Αιγαfου Νίκος Μπουμπόρης Τ εχνολογf ας Επικοινωνfας, 'Ακουσμα ΚΟ δυνnτκότnτα Νίκος Μπουμπόρης Τ μnμα Πολιτισμικnς Τ εχνολογf ας και Επικοινωνfας, Πανεπιστnμιο Αιγαfου Ο nχος. π~στεύω. αναδεικνύει καταρχnν δύο βασικά ζnτnματα. Το πρώτο εfναι το ζnτnμα τnς

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το πρώτο monoblock Air Conditioner Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το καινοτόμο WZ-ODESSEY κλιματιστικό δεν απαιτεί εξωτερικιi μονάδα σαν μια συμβατικιi

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτισμική διαχιίρισn

Η πολιτισμική διαχιίρισn το l Μουσεfο ως Δ1αχειρ10τr1ς ι. 1 Πολ1τ1σμού: το παράδε1γμα 1 των Μουσεf ων Σύγχρονnς Τ έχνnς Ειρήνη ΙΊαπαδόκn επικοινωνιολόγος. επιστnμονικός συνεργάτnς ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου. Άρτα διδάσκουσα ( 407 180) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ. Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ. Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή 2 ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ Αγαπητοί φίλοι, Εδώ και καιρό παίρνω γράμματα από διάφορες χώρες που ζητούν εξηγήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ε\lω.i!jqy ΙΔpυΣn τοπrκου πapaιnpnιnprou ΠEPIBQ/v\ONIOS 4. Η ενσωμάτωσn τnς περιβαλλοντικής n Οδnγiα πλαiσιο για

ε\lω.i!jqy ΙΔpυΣn τοπrκου πapaιnpnιnprou ΠEPIBQ/v\ONIOS 4. Η ενσωμάτωσn τnς περιβαλλοντικής n Οδnγiα πλαiσιο για Τεύχος 60 ΟιΜΒΡΙΟΣ ΔΕ.ΚΕ:ΜΒΡΙΟΣ 2u ' ε\lω.i!jqy ΙΔpυΣn τοπrκου πapaιnpnιnprou ΠEPIBQ/v\ONIOS ΕΚΔΗΛΩΣΗ 8-9-2010 ΠΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελική Καλλία - Αντωνίου, Δρ. Νομικrίς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn

ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn ΚΕΦΑΛΑΊΟ 6 Η γεωγραφία τns διαγενεακfis ανιαότπταs και n κατοικ1α: Ελλάδα και Ευράιnn Αnne Lαferrere Πλάτων Τήνιοs θωμάs Γεωργιάδηs 6.1 Εισαγωγή Οι συνθήκεs κατοικίαs είναι κρίσιμο σπμείο τns ευπμερίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός - Μύθος - Μυθολογία

Πολιτισμός - Μύθος - Μυθολογία Πολιτισμός - Μύθος - Μυθολογία Πέπn Ρnγοπούλοu Καθnγiηρ ι α Αισθnτικής και Ε πικοινωνίας στο Τμήμα Ε π ικ ο ινωνίας κα ι Μέσων Μαζ ι κής Ενn μέρωσnς του Εθνικού κ αι Καπ οδιστρ ι ακού Π ανε π ιστnμ ί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική,πολιτιστική οικονομική και πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, από τον 19 ο αιώνα ως σήμερα

Η Κοινωνική,πολιτιστική οικονομική και πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, από τον 19 ο αιώνα ως σήμερα Η Κοινωνική,πολιτιστική οικονομική και πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, από τον 19 ο αιώνα ως σήμερα Αρχικά, ως χημικοί γνωρίζουμε, ότι η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να εξηγήσει όλα τα μυστικά της φύσης, με

Διαβάστε περισσότερα

δ~άστασn του nχου. Η "nχ nηκό - τnτα 'Ί. μπορεί να κατανοnθεί ως ένα νοnμαηκό υπερσύνο λο που εμπερ1έχε1 τnν " μουσ1 -

δ~άστασn του nχου. Η nχ nηκό - τnτα 'Ί. μπορεί να κατανοnθεί ως ένα νοnμαηκό υπερσύνο λο που εμπερ1έχε1 τnν  μουσ1 - προλογικό, ο nχος, ως τοπος,, ο τοπος, ως nχος: κα1 / ακροαματικn κουλτούρα. / εγγραμματες / πρακτικες / 01 χωρο1 τnς καθnμερ1νότnτάς μας Δημήτρης Σορρής υποψnφιος διδάκτωρ. Τ μnμα Επικοινωνίας. Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

1 - Ο 1.1 Ο Η

1 - Ο 1.1 Ο Η Περιεχόμενα Πίνακας συντομεύσεων και ακρωνυμίων...8 Σημείωμα για τον μεταγραμματισμό ξένων όρων...9 Πρόλογος...10 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή - Ο ισλαμικός κόσμος και η μουσική...13 1.1 Ο ισλαμικός κόσμος...13

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

.. ΑΝΤ Ι ΣΕ Ι ΣΜ Ι ΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ ΎΜΗΜΑ ΠΟΛΙΎΙΚΩΝ ΛΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΠΟΥΛΑΣΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

.. ΑΝΤ Ι ΣΕ Ι ΣΜ Ι ΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ ΎΜΗΜΑ ΠΟΛΙΎΙΚΩΝ ΛΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΠΟΥΛΑΣΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ύ. Ε. Ι Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΎΜΗΜΑ ΠΟΛΙΎΙΚΩΝ ΛΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΝΎΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ Πολιτικός Μnχανικός ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ.. ΑΝΤ Ι ΣΕ Ι ΣΜ Ι ΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Jordi Alsina Iglesias. Υποψήφιος διδάκτορας. Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

Jordi Alsina Iglesias. Υποψήφιος διδάκτορας. Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης Ηρακλείο 10/7/2014 Πρώτα άπο όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γωνιών Μαλεβιζίου και τον κύριο Κώστα Παντερή για την προσπάθεια που κάνουν οργανώνοντας για πρώτη φορα μία τέτοια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Ενότητα: Η πληροφορία στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Η πληροφορία για την κοινωνία Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛGOOD. Review from 01/02/2016. Page 1 / 5. Customer: Rubric: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί. Articlesize (cm2): 2282

ΦΙΛGOOD. Review from 01/02/2016. Page 1 / 5. Customer: Rubric: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί. Articlesize (cm2): 2282 Review from 01/02/2016 Articlesize (cm2): 2282 ΦΙΛGOOD, από σελίδα 20 Customer: Author: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Rubric: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί Mediatype: Print Page 1 / 5 ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Α.Ο.Κ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Α.Ο.Κ. -- 60 ΧΡΟΝΙΑΠ.Α.Α.Ο.Κ. 1951-2011 --- Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Α.Ο.Κ. Τα διάφορα σώματα που αποτελούν την Π.Α.Α.Ο.Κ. Τα διάφορα Σώματα και Επιτροπές που αποτελούν την Π.Α.Α.Ο.Κ. και βοηθούν στην υλοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Έχεις σκεφτεί να διαφημιστείς στο Ραδιόφωνο αλλά σου φάνηκε: Δύσκολο; Χρονοβόρο; Ακριβό; Αναλογικό, σε μια digital εποχή;

Έχεις σκεφτεί να διαφημιστείς στο Ραδιόφωνο αλλά σου φάνηκε: Δύσκολο; Χρονοβόρο; Ακριβό; Αναλογικό, σε μια digital εποχή; Έχεις σκεφτεί να διαφημιστείς στο Ραδιόφωνο αλλά σου φάνηκε: Δύσκολο; Χρονοβόρο; Ακριβό; Αναλογικό, σε μια digital εποχή; Το BUYADSRADIO.com εξελίσσει τη Ραδιοφωνική διαφήμιση και την κάνει: Εύκολη Γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΟ Σ.ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗ ΝΩΝ ΕΘΝ I ΚΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΕΘΝ Ι ΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. www.ysee.gr

ΥΠΑΤΟ Σ.ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗ ΝΩΝ ΕΘΝ I ΚΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΕΘΝ Ι ΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. www.ysee.gr ΥΠΑΤΟ Σ.ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗ ΝΩΝ ΕΘΝ I ΚΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΕΘΝ Ι ΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2012 από το 'Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Καριόκεs θ εσσαλονίκηs

Καριόκεs θ εσσαλονίκηs ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΕΑ Καριόκεs θ εσσαλονίκηs Αν το να κοτεβοίνειs οτnν Αριοτοτέλουs οργά το απογευματάκι ν' ογοράζειs ένα μοσχομυριστό και πικάντικο γύρο σε πίτα κα ι μετά να κάν ει s βόλτα στnν Παραλία γιο να

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες προτάσες: 1. Ο θερμοϋποδοχείς του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του πολιτισμού

Η διδασκαλία του πολιτισμού Η διδασκαλία του πολιτισμού Από τον σάσκαλο στον εμψυχωτn Γιάγκος Αν~ρεά~nς Καθnγnτής Δημιουργικής Γραφής, Π ολιτισμού και Θεάτρου στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Π ανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

Μία Προσπάθεια Λεπτομερούς Καταγραφής της Αυτοσχεδιαστικής Φόρμας Taksim. Η Περίπτωση του Τούρκου Δεξιοτέχνη Υurdal Tokcan.

Μία Προσπάθεια Λεπτομερούς Καταγραφής της Αυτοσχεδιαστικής Φόρμας Taksim. Η Περίπτωση του Τούρκου Δεξιοτέχνη Υurdal Tokcan. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ [ΑΡΤΑ] Μία Προσπάθεια Λεπτομερούς Καταγραφής της Αυτοσχεδιαστικής Φόρμας Taksim. Η Περίπτωση του Τούρκου Δεξιοτέχνη Υurdal Tokcan.

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ͼ± ±À±» Å, Áĵ¼¹Â

þÿ ͼ± ±À±» Å, Áĵ¼¹Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Á¼ ½µÅĹº  ÀÁ õ³³ õ¹Â Ä þÿ ±Å¼ Äɽ ÃÄ š±ä É ½½ ½ þÿ ű³³»¹ ½ º±Ä Ä ½ ±ÄµÁ¹º

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο μαθήματος 4 Προβολή ταινίας «Ρεμπέτικο» Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2016

Σχέδιο μαθήματος 4 Προβολή ταινίας «Ρεμπέτικο» Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2016 Σχέδιο μαθήματος 4 Προβολή ταινίας «Ρεμπέτικο» Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2016 Η «ανάγνωση» της ταινίας Στόχοι: Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά)

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Δρ. Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ενημέρωση για παιδιά για την Πνευματική Ιδιοκτησία;

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το οικουμενικό στοιχείο

Σχετικά με το οικουμενικό στοιχείο Σχετικά με το οικουμενικό στοιχείο ' ' ' στο συγχρονο μουσικο nχο Χαρίκλεια Τσοκανn Λέκτορας Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Τμτ\ματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπ ιστ ημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Με ποιον θα θέλατε να ζείτε; Βλασοπούλου Σταυρούλα Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία στη Σχολική Κοινότητα ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού

Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Ενότητα 4: Διευκρίνιση όρων, Επιρροές Πεδία έρευνας, Εμπλεκόμενες επιστήμες Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες και το Θέατρο

Εργαστήρι 2: Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες και το Θέατρο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ψηφιακή Πολιτότητα Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2016 Εργαστήρι 2: Πολιτότητα μέσα από τις Τέχνες και το Θέατρο Δρ Νάντια Τομασίδου Χαρά Χαραλάμπους Το Αστερόπαιδο Oscar Wilde (1891)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίασε τον εαυτό σου στον κόσμο

Παρουσίασε τον εαυτό σου στον κόσμο 4.1. Παρουσίασε τον εαυτό σου στον κόσμο Ταυτότητα Η κατάσταση του να διαθέτεις μοναδικά αναγνωριστικά χαρακτηριστικά που κανένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα δεν διαθέτει. Τα ατομικά χαρακτηριστικά βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Στοκεφάλαιοαυτό, θα αναφερθούμε: 1.1 Στα χαρακτηριστικά των στρατηγικών αποφάσεων 1.2 Στα Επίπεδα των Στρατηγικών που υπάρχουν σε ένα οργανισμό 1.3 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λόγοι µελέτης τουρισµού από κοινωνιολογικής άποψης Η ποσοτική αύξηση των τουριστών τις τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Φ ΥΤΙΚΗΣ Κ ΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ THΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΟΥ

Δ ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Φ ΥΤΙΚΗΣ Κ ΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ THΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΟΥ Δ ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Φ ΥΤΙΚΗΣ Κ ΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ THΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΟΥ 2 016 y v e s r o c h e r. g r Παθιασμένοι με τον κόσμο των φυτών, φιλοδοξία μας στnν Yves Rocher είναι να ενεργούμε αρμονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση 34 παραστάσεων της Γέννησης της Παναγίας ή / και του Προδρόμου με μεθόδους «Παραγοντικής Ανάλυσης»

Ταξινόμηση 34 παραστάσεων της Γέννησης της Παναγίας ή / και του Προδρόμου με μεθόδους «Παραγοντικής Ανάλυσης» Ταξνόμηση 34 παραστάσεων της Γέννησης της Παναγίας ή κα του Προδρόμου με μεθόδους «Παραγοντκής Ανάλυσης» Δημήτρος ΔΙΑΛΕΤΗΣ, Μχάλης ΜΕΪΜΑΡΗΣ Δελτίον XAE 11 (1982-1983), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών. www.learner.gr. Τεχνολογία Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 3. Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών. www.learner.gr. Τεχνολογία Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών 1 Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Αξιολόγηση της τεχνολογίας (technology assessment ) Ονομάζεται η μελέτη και ο προσδιορισμός του συνόλου των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τις Δ1 και Δ2 Τάξεις του 3 ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο Συνάντηση 2 Βασικές πρωτομαθηματικές δεξιότητες: σύγκριση, σειροθέτηση, εκτίμηση Ο Τζέρεμι και η Τζάκι Ο Τζέρεμι και η αδερφή του η Τζάκι συζητούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ραδιόφωνο. Μιτακίδου Ελισάβετ. Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Ραδιόφωνο. Μιτακίδου Ελισάβετ. Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Ραδιόφωνο Μιτακίδου Ελισάβετ Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Το ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το βιολοντσέλο στην οθωμανική κλασική μουσική, μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας:

Το βιολοντσέλο στην οθωμανική κλασική μουσική, μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Το βιολοντσέλο στην οθωμανική κλασική μουσική, μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας: Το παράδειγμα του Tanburi Cemil Bey και του Mesud Cemil Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μπορεί η Ελλάδα να διδαχθεί από την ιστορία του παρελθόντος; [στα πλαίσια της οικονομικής ύφεσης] ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορία κάνει συνεχώς κύκλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Το επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσµού, οι παράγοντες που το επηρεάζουν και ενδεικτικές δράσεις για συνεχή βελτίωσή του» Σοφία Παπαδοπούλου Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab Τετράδια Κιθάρας Extra ενότητα Χρήση του PowerTab Ευγένιος Αστέρις 1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Εγκατάσταση του Power Tab... 4 Εισαγωγή ενός αρχείου midi στο Power Tab... 5 Μελέτη με το Power Tab... 9 Εξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων ημοσιογραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. Κατηγορία: Ε4. Ραδιόφωνο. Τίτλος Συμμετοχής: COSMOTE One Music Zone. Προϊόν/Υπηρεσία ( Brand Name): COSMOTE One. Εταιρία/Πελάτης: COSMOTE

Ermis Media. Κατηγορία: Ε4. Ραδιόφωνο. Τίτλος Συμμετοχής: COSMOTE One Music Zone. Προϊόν/Υπηρεσία ( Brand Name): COSMOTE One. Εταιρία/Πελάτης: COSMOTE Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος.

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. Όνομα Ημερομηνία Μάθημα Υπακοή σε Ανθρώπους Διαγώνισμα 5 η Έκδοση Βαθμολογία Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια) Οδηγίες: Βάλε ένα X εάν η απάντηση είναι σωστή. Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα

Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα Σύνοψη Τα κυκλώματα που διαθέτουν διακόπτες ροής ηλεκτρικού φορτίου, χρησιμοποιούνται σε διατάξεις που αναπαράγουν λογικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.Ι049 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 1: Μικροκυματικές Διατάξεις ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα