: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : Φ. 758/11/ Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α 185) β. Π.Γ 432/83, (ΦΔΚ Α 162) γ. ΚΟΛ/Ν. Ννζνθνκείσλ Σν Γεκόζην, ςποσπεούηαι ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ησλ ηξαηησηηθώλ ησλ Δ.Γ. θαη πξνζσπηθνύ ηνπ Λ., σο θαη ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο : α. Σσλ Μνλίκσλ ελ ελεξγεία Αμησκαηηθώλ, Αλζππαζπηζηώλ Τπαμησκαηηθώλ, Οπιηηώλ θαη ηξαηεπκέλσλ Θεηείαο. β. Σσλ Αμησκαηηθώλ, Αλζππαζπηζηώλ θαη Τπαμησκαηηθώλ Πνιεκηθήο Γηαζεζηκόηεηαο, σο θαη ησλ ελ ελεξγεία Πνιεκηθώλ Καηαζηάζεσλ. γ. Σσλ ελ ελεξγεία Μνλίκσλ εμ Δθεδξείαο ηξαηησηηθώλ. δ. Σσλ εθ άπαμ, γηα έμη (6) έηε, αλαθαηαηαζζόκελσλ Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ. ε. Σσλ Δθέδξσλ εμ Δθεδξείαο, Δθέδξσλ ζε Παξαηεηακέλε Θεηεία θαη εμ Απνλνκήο Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ, εθ όζνλ ζπκπιήξσζαλ ζην ηξάηεπκα ρξόλν ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηώλ, πιένλ ηνπ ρξόλνπ ππνρξεσηηθήο ζεηείαο. ζη. Σσλ Δζεινληώλ θαη ησλ αλαθαηαηαγκέλσλ Οπιηηώλ. Οη αλσηέξσ ελ ελεξγεία θαζώο θαη ελ απνζηξαηεία ζηξαηησηηθνί θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο, ζεσξνύληαη σο βαζικοί (άκεζα) δηθαηνύρνη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη θσδηθνπνηνύληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Α». Δπίζεο, πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο λνζνθνκεηαθήο μόνο πεξίζαιςεο θαη ζε άιινπο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα, κε ηνπο βαζηθνύο δηθαηνύρνπο ή θαη ην ΠΝ γεληθόηεξα, θαζώο θαη ζε πεξηζηαηηθά, πνπ δηαθνκίδνληαη κέζσ ηνπ ΔΚΑΒ, πνπ ζηελ παξνύζα ζα νλνκάδνληαη ηνπ ινηπνύ, σο «έμμεζα» δηθαηνύρνη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη θσδηθνπνηνύληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Β». Πέξα ησλ αλσηέξσ, πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο λνζνθνκεηαθήο μόνο πεξίζαιςεο θαη ζε «ηπίηοςρ», ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο θαη επηζηεκνληθήο πξνζθνξάο ηνπ ΠΝ, πνπ αθνξά ηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζε αζζελείο κε εηδηθό θαη επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ, δσξεηέο, θιπ. Σελίδα 1 από 7

2 Οη γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνύλ ζηελ παξερόκελε πεξίζαιςε όισλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ θαη νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη πξνηεξαηόηεηεο παξνρήο ηεο, αλά θαηεγνξία, θαζνξίδνληαη πεξαηηέξσ, σο αθνινύζσο : α. ηε θαηεγνξία ησλ «βαζηθώλ» δηθαηνύρσλ (Παξαξηήκαηνο «Α») : (1) Παξέρεηαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη λνζειεία, με ηην επίδειξη ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ησλ θαη ηνπ παξαζηαηηθνύ, πνπ δειώλεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην ΠΝ, ζην Γξαθείν Τπνδνρήο ή Κίλεζεο Αζζελώλ αληίζηνηρα. (2) Η λνζειεία ηνπο ζηα Ν. Ννζνθνκεία, γίλεηαη καηά πποηεπαιόηηηα, κεηά από γλσκάηεπζε εηζήγεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, έιεγρν ηεο δπλαηόηεηαο δηαζεζηκόηεηαο θιίλεο, από ην Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ θαη έγκπιζη ηνπ Γηεπζπληνύ Ννζνθνκείνπ. (3) Σα Ν. Ννζνθνκεία, νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ην 1%, ησλ δηαηηζέκελσλ αλά Κιηληθή, θιηλώλ ηνπο ελεύθεπο, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ, ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο. Γηαθνξνπνίεζε γηα νηνλδήπνηε ιόγν, ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνύ αζθάιεηαο, δεν επιηπέπεηαι. β. ηε θαηεγνξία ησλ «έκκεζα» δηθαηνύρσλ (Παξαξηήκαηνο «Β») : (1) Παξέρεηαη ε πξνβιεπόκελε από ην λόκν πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη λνζειεία, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο πεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, αλά πεξίπησζε. (2) Η λνζειεία ηνπο ζηα Ν. Ννζνθνκεία, γίλεηαη εθόζνλ πθίζηαληαη θελέο θιίλεο, από ηηο πξνβιεπόκελεο γηα ηνπο βαζηθνύο δηθαηνύρνπο θαη μέσπι ποζοζηού 30% απηώλ. (3) Μεηαμύ ησλ «έκκεζα» δηθαηνύρσλ, παξέρεηαη πξνηεξαηόηεηα λνζειείαο, ζηα πεξηζηαηηθά πνπ δηαθνκίδνληαη κέζσ ΔΚΑΒ θαη ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζηξαηησηηθώλ ζηειερώλ ηνπ ΠΝ - Λ. (4) Η είζνδνο λνζειεία ηνπ αζζελνύο, γίνεηαι μεηά από: (α) ρεηηθή γλσκάηεπζε εηζήγεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ ΠΝ - Λ. (β) Καηάζεζε εληύπνπ ππεύζπλεο δήισζεο αίηεζεο 1, από ηνλ βαζηθό δηθαηνύρν ή ηνλ ίδην ην λνζειεπόκελν (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε), κεηά ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζην Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ. (γ) Έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο δπλαηόηεηαο δηαζεζηκόηεηαο θιίλεο, από ην Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ. (δ) Έγκπιζη ηνπ Γηεπζπληνύ Ννζνθνκείνπ, εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο εγθεθξηκέλεο δηαζεζηκόηεηαο θιηλώλ (30%) ή ηνπ ΓΤΓ/ΓΔΝ θαη ηνπ Τ/ΓΔΝ, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ππέξβαζεο ηεο. γ. ηε θαηεγνξία ησλ «ηξίησλ» δηθαηνύρσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο : Η λνζειεία δύλαηαη λα γίλεη εθόζον πθίζηαληαη θελέο θιίλεο, από ηηο πξνβιεπόκελεο γηα ηνπο βαζηθνύο δηθαηνύρνπο θαη μέσπι ποζοζηού 3% απηώλ, κε ηηο ίδηεο σο άλσ πξνϋπνζέζεηο - δηαδηθαζίεο, γηα ηνπο «έκκεζα» δηθαηνύρνπο θαη ζε πξνηεξαηόηεηα πνπ έπεηαη απηώλ, κόλν κεηά από έγθξηζε ΓΤΓ/ΓΔΝ θαη Τ/ΓΔΝ. Σελίδα 2 από 7

3 Αληηλαύαξρνο Γ. Γνύζεο ΠΝ Αξρεγόο ΓΔΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» ΒΑΙΚΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ «Β» ΔΜΜΔΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ Σελίδα 3 από 7

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.758/11/06 «ΒΑΙΚΟΙ» ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1. ύδπγνο, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία Πεξηιακβάλεηαη θαη απηή πνπ κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ - Λ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε. 2. Σέθλα, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ Λ 3. Γνλείο, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ Λ 4. Άγακεο αδειθέο θαη αδειθνί, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ Λ 5. ηξαηησηηθνί Πνιεκηθήο Γηαζεζηκόηεηαο θαη απηνί Πνιεκηθώλ Καηαζηάζεσλ, πνπ είλαη ελ ελεξγεία. 6. Μόληκνη Δζεινληέο ή αλαθαηαηαγκέλνη Τπαμησκαηηθνί, πνπ απνιύνληαη από ην ηξάηεπκα, εμαηηίαο θπκαηίσζεο ή ςπρηθήο πάζεζεο. 7. ηξαηησηηθνί Κνηλώλ σκάησλ θαη κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 8. Δλ ελεξγεία ζηειέρε ηνπ.ξ, Π.Α. θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, θαζώο θαη κέιε νηθνγελεηώλ ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ηα γλήζηα, αλαγλσξηζκέλα, θαζώο θαη ζεηά ηέθλα πνπ πηνζεηήζεθαλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηέξα ηνπ ηξαηησηηθνύ, πνπ έξρεηαη ζε δεύηεξν γάκν. Πεξηιακβάλνληαη νη ακθηζαιείο θαη εηεξνζαιείο αδειθέο θαη αδειθνί. Δίηε ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο γηα ηνπο Μνλίκνπο ελ ελεξγεία Αμησκαηηθνύο, είηε ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα, γηα ηνπο ηξαηησηηθνύο πληαμηνύρνπο. Η επηινγή δειώλεηαη ηνλ Ιαλνπάξην θάζε ρξόλνπ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ έηνπο. Δπί κηα δηεηία, κεηά ηελ απόιπζε ηνπο, ππό ηελ πποϋπόθεζη όηη, δελ δηθαηνύληαη ζύληαμε από ην δεκόζην, δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν αζθαιηζηηθό θνξέα. Μόνο όηαλ ππεξεηνύλ ζε Μνλάδεο ηνπ Π.Ν πιελ ησλ δηθαζηηθώλ πνπ λνζειεύνληαη ζε όια ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία. Αθνξά ηελ πεξίζαιςε ησλ, κόλν ζηα ΝΝΚ θαη ΝΝ. Σελίδα 4 από 7

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ Φ.758/11/06 «ΔΜΜΔΑ» ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ 1. ΜΠΤ θαη ΔΙΓ εξγαδόκελνη ζην Π.Ν θαη ζηνπο επνπηεπόκελνπο Οξγαληζκνύο θαη Ιδξύκαηα, ησλ ζπληαμηνύρσλ ΜΠΤ θαη ησλ ζπδύγσλ θαη ζπγγελώλ Α βαζκνύ απηώλ. 2. Πελζεξηθά ησλ ζηξαηησηηθώλ (ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία). 3. πδύγσλ ησλ ηξαηεπκέλσλ Θεηείαο. 4. Αδειθνύο θαη αδειθέο ησλ ζηξαηησηηθώλ (ελέξγεηα - απνζηξαηεία) Π.Ν θαη Λ. 5. Μόληκνη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη ηνπ Τ.Δ.Ν. ησλ ζπδύγσλ θαη ησλ ηέθλσλ απηώλ. 6. Με κόληκν ηξαηησηηθό πξνζσπηθό ησλ Δ.Γ, πνπ έρεη απνιπζεί νξηζηηθά ή πξνζσξηλά. 7. Μ.Π.Τ. ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Α. ΥΔΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΑ 700/5/1963/2000 (ΦΔΚ Παξέρεηαη θαηά Β 562) πξνηεξαηόηεηα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιηηηθνύο ππαιιήινπο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηα κέιε νηθνγελείαο απηώλ, μόνο εθόζον ππάξρνπλ θελέο δηαηηζέκελεο θιίλεο, εθ ησλ δηαηηζεκέλσλ γηα ηε λνζειεία ησλ βαζηθώλ Τ.Α 16/95 (ΦΔΚ Β 527) Μόνο εθόζον ππάξρνπλ Τ.Α 16/95 (ΦΔΚ Β 527) Μόνο εθόζον ππάξρνπλ ΤΑ 758/20/95/1874/1995 (ΦΔΚ Β 987) ΤΑ 7700/11/40852/98 (ΦΔΚ Β 391) ΤΑ 700/105265/1993 (ΦΔΚ Β 300) ΤΑ 750/24/1983 (ΦΔΚ Β 486) Μόνο εθόζον ππάξρνπλ Δθόζον είλαη θάηνρνη βηβιηαξίσλ λνζειείαο, δηθαηνύληαη πεξίζαιςεο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ππάξρνπλ θελέο δηαηηζέκελεο θιίλεο, εθ ησλ δηαηηζεκέλσλ γηα ηε Δπί κηα δηεηία, κεηά ηελ απόιπζε ηνπο θαη ππό ηηο πποϋποθέζειρ εηδηθώλ δηαηάμεσλ άξζξνπ 1 ηεο ζρεηηθήο ΤΑ. Αθνξά ηελ πεξίζαιςε ησλ, μόνο ζηα ΝΝΚ και ΝΝ, Σελίδα 5 από 7

6 8. Βνπιεπηέο ελ ελεξγεία θαη δηαηειέζαληεο. 9. Σα κέιε νηθνγελείαο Βνπιεπηώλ ελ ελεξγεία θαη δηαηειεζάλησλ 10. Μέιε νηθνγελείαο ηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ, πεζόλησλ ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία 11. Έθηαθηα πεξηζηαηηθά πξσηλήο Λεηηνπξγίαο Ν.Ν.Α. κέζσ ΔΚΑΒ θαη θαηόπηλ έγθξηζεο ΟΣΤ. 12. Ιδηώηεο, πνπ πάζρνπλ από ηε λόζν ησλ Γπηώλ. 13. Δ/Κ ζηξαηησηηθνί ζπνπδαζηέο. 14. ηξαηησηηθό πξνζσπηθό ΔΓ, ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Τ.Α 900/2180/4663/2001 (ΦΔΚ Β 833) Τ.Α 900/2180/4663/2001 (ΦΔΚ Β 833) ΤΑ750/1/40904/.178/2002 (ΦΔΚ Β 254) Τ.Α 4δ/Γ.Π νηθ.53080/2005 (ΦΔΚ Β 740) ΤΑ 750/24/1983 (ΦΔΚ Β 486) ΓΔΔΘΑ Φ.700/9/118275α/ ΤΑ 750/105653/91 (ΦΔΚ Β 244) εθόζνλ απηνί είλαη θάηνρνη βηβιηαξίσλ λνζειείαο θαη δηθαηνύληαη πεξίζαιςεο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ύπαξμεο θελώλ θιηλώλ, από ηηο δηαηηζέκελεο γηα ηε δηθαηνύρσλ, ζηξαηησηηθώλ ε.ε ε.α θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο. Αθνξά γνλείο, ζπδύγνπο θαη ηέθλα. Καζεκεξηλή δηάζεζε από ΝΝΑ, κέρξη πένηε (5) θιίλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αββαηνθύξηαθσλ θαη κόλν ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο, ην ΟΣΤ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζύλζεηο ησλ Ννζνθνκείσλ ησλ Δ.Γ, δύλαληαη λα δηαθνκίδνληαη κέζσ Δ.Κ.Α.Β. θαη κόλνλ, έσο θαη δύο (2) πεπιζηαηικά, αλά Ννζνθνκείν. Οη Μ.Δ.Θ. ησλ ηξαηησηηθώλ Ννζνθνκείσλ, θαιύπηνπλ έκηακηα πεπιζηαηικά, θαηά πεξίπησζε, κεηά από ζπλελλόεζε κε ην ΟΣΤ θαη ην Δ.Κ.Α.Β. Ννζειεύνληαη, αλεμάξηεηα από αζθαιηζηηθό θνξέα θαη εζληθόηεηα. Γηθαηνύληαη πιήξε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Μόνο εθόζον ππάξρνπλ δηθαηνύρσλ, κεηά ηελ Σελίδα 6 από 7

7 Γεξκαλίαο (ΟΓΓ) ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαη ζηα πιαίζηα πθηζηάκελνπ ζρεηηθνύ Μλεκνλίνπ Καηαλόεζεο Σελίδα 7 από 7

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα