ΠΡ ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤ ΙΚΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡ ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤ ΙΚΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝαΝΥΜΗ Ε ΗΝΚΒ ΕτΑΡΑ ΓΕΝΚοΝ ΑΣΦΑ ΕΩΝ ΕοΝΚΗ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Ι Ι ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΑΔΟΣ τ Α Α γυ α ο Β ΑΦ ΚΑΡΑΓεΩΡΓΗΣΕΡΒΙΑΣ Ιο ΙοΑΘΗΝΑ τη Ι ο Ιο ΙΙΙ Φò Μ ετ πκþ ΙΙ Ι ετλπκ ετηþ Κτα ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤ ΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ασφολζ μενοò ΠΡ ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤ ΙΚΙΑΣ Τ Κωδ ΠελÜτη ΕΘΝΚΗ Η ηρητη ΑΣΦΑ Στ κ Ι μ ηε Ι Γ Σζ Δεýθυ òη δüò ορ θμüò üιη ωρ ü Δκαοýχοò Ασφολσμοτοò πþυ ο ο ÝΦ Αρ τοποθεσο κνδýνου κωδ Πελτη πüιγ μò Δεýθυση δüò ρ θμüò ηüþχωρü ΑΦ Α τ τ ΠΛΗΡΟΦ ΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ νý οò πιτρ Α ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ο ΚοΔο Η ο οσκεγη Π Λ οροφοσ òü μ ροφ το χ ονοζτο Α Ι σ γ Ροοο Ι ýò τοσ Α Α ΑΣΦΑ ΣΗΣΣΕ ο Α ο Κ ΑΚο ΑΠοΘΗκΕγτ ο ΧΩΡο ΧοΡο ΣτΑΘ ΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΒοΗΘΗτ Α Κτ ΣΜΑτΑ ΜΑΝτΡΕΣ ο ΚΣΥο ΦΥΛΑΚοΝ ΚΛΠ Α ΙΣΦ ΣΗ Σ ΕγΡο ΚοτοσκευÞ ο κοδομþò ΠποΝ ΑΡ Ε ου Λ ΚτΣτΕ ΜΠποΝ ΑΡΜΕ ΘοσΣτ ταριισοσ ΕΓ Σ «οηο ετ Ξ οιοσ ΑΝΩ ΔΗΛοΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙεε ειι ΙΙ ε ΠΡΑΓ Α Ι Α Α

2 Β ΕΔΙκΑ ΑΝτκΕΙΜΕΝΑ ΑΞΑΣ ΑΝη των ΕΥΡο ΠΝΑ Σ οραφοσ ΘεΜΛ Υ ΔΑΣτΑΣε Σ ΧΡοΝο οηα ΣΗ ερνη εα π οτυπο ΕΡ ο ΑΝτΡΑΦο ΓΔΥΠτΑ ΓΛγΠτΒΣ ΘΕ Α ΥΛ ΔΑΣτΑΣε Σ ΧΡοΝοΛοΓΑ ΣΗΜεΡΝΗΑΞΑ ΠΡοτοπΠο ξρτο ΑΝτΓΡΑΦο ΑΝτΚα ΔοΣ Υ Κ ΚΑτΑΣ αασιησ ηροε Ε»Η ΧΡοΝοΛοηΑ ΣΗ ΕΡ Να Α Α ΕΚοΝΕΣ ΒΔοΣ ΘΕτ Λ τεχνοτ Π Α Γ Δ ΑΣ ΑΣΞΣ ΣΗΜΕΡ Ν ΑΞ Α ΤΑΠΗΤΕΣ ΧΕ ΡΟΠΟΙΙΤΟ ΕΔΟΣ ΠΠΟΣ ΠΡΟε εδν Δ ΑΣτΑΣΕΙΣ ΚοΜΠο ΑΝΑ Þ ΣΒΜΕΡ ΝΝ Α Α Μο Σ ΚΑ ορηνα ΔοΣ ΥΛ Κ ΕΡοπΑΣ ο πποσ ΣΗýΕΡ ΝΗ Α Α ΑΣΗ ΚΑ ΠΞΡ τραφρ ΒΑΘΥοΣ ΑΘΑΡοτΗτΑΣ ΣΗΜφΝΗ Τ ΠοΣο Τ ζ Θ Β ΕΔΙκΑ ΜΕΜ ΝΩΜΕΝΑ ΑΝτΚΕΜΕΝΑ ¹ ΜΑΔΕΣ ΑΞΑΣ ΑΝο των ΕΥΡΩ ΕΝοΣ ΕκΑΣτοΥ ¹ καθε ΔÜ οηοπο Φ Φφερθοýν π π Φ ω Οο ò ηκφòò ουφò ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝηΝ ομαδασ π χ σερτσα Κ Π Γ ποσο ΣΗΜΕΙ ΣΕ Η δþλφση ηò οξ ò Φ εδ κλ ΦτòραΝ Φý οηση οσ οηò δ σσαεθ τφ ÝΙ Ρ ο αü υοα λφηò Φεροσ λσηò κσ ü την α λτη του αδþου Þ σε τρπτφη πý ευοηò ζη üò οηü α ν οοφολα ετο

3 Γ Υπ ΧΡΕΩτΙκΕΣ ΠΑκΕτο Α καλυψεισ ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΕΧΡΗ Η ΦΕΚΗ ΧΗΜ ΠΤΩΣΗ Ι ΕΡΟΣΚΑΦΟΝ τρομοκρατ σ ΕΝΕΡ τεσ ΠΥΡΚΑΠΑ Α ΙΟ ΔΑΣ Σ ΑΣτκΗ ΘΥΝΗ Ι ΡΚΑΠΑ Ε οδα ΚΑτΕΔΑΦΕΗΣ ΕΚ ΑΘΑΡΣΗΣ ΑΠΟΙ ΑΧΡΥΝΣΗΣ ορα ΑπΑΛΛΑτΕΣ προνποοεσεσ Ι πακετο Α Ι Η ΑΣΙΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ Ι ΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡ ΑΓΑΣ Φυε γο ýφολο ζ ò Φ ο του ο ολ ου οοφολ ζομδου γεγονüò ξ φολοου ρε μýγ αο το Γ Ρα Ι οοο ονü Το ΕΞΟΔΑ ΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΓ ΑΙΡ Ι ΝΣΗΣ ΡΕ ΠΙΩΝ σ υου γ òφ λο ο þò το το ουνολ κοý οσφ λζομ ου φολοου πυρ πακο Β ΕππλÝον τφν ονωτýρω αγρο οο οο ο ο Στην ΘΡΑΥΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣòΤΛΗΝαΣΕΩΝ αýε οηομογþ σ ωθε ζημ ü επ του Þοσοý τηò οποζημωοηò με εýχ Φο ποσü οπολλσγþò το αρα Φ Η «λυψη ΖΗΜ Σ ΠΗΝ Ο ΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΑ ΔΑΡΡΗ ΗΣ πορüασ σε ο κνδ ο γ οσφολζüμφ òφ οο Ýωò αρα üφο χωρ οπολλογ φý γεφ ò πακετο Γ ΕππλÝον των ονωτýρω Στην ΘΥΕ ΔΑ ΚΑΤΑΠΔΑ Π ΗΜ ΥΡΑ ΧΟΝ ΠΑΓΕΙο αýθ οπολ ýγþ οε κüθε ζημ ü π του ποσοý τηò οποζημωσηò με ελχαο ποσü οπολ ΗΑΣΓΙΚΗΕΥΘΥΝΗΑΠοΔΑΡΡοΗΥΔΑτοΣαýεγο φüλοοýωòειρ Ο ονüγεγονüòκοεηοωò Το Ε ΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΝ αýο ν γ φüλο ο Ýωò Γ ΡΩ Ο νü γ γονüò ω πησωò Η κüλυψη Δ σ ΖΗ α ΕκΡΗΞΗΣ ΗτΑ κεντρ κησ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ αýε γο αφüλο ο Ýωò ΕγΡο οοο ονü εγο οò ο ετηο ýò Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚ ΟΥ ε περο οποζημýσεωò μýχρ μþνεò ε μýγαο òφüλοο ο Ο του ουνολκοý οσφολζο Üου òφολοου τηò οφδομþò ΠΑΚετο Δ ΕππΕον των ΦωτÝρω Στην Αη ΛΕ Α ¹ ΖΗΜΙΕΣ ΠεΡΙαΟγεΝΟΥ ΣΙΝΕΠ Ε Α Δ ΑΡΡΗ ΗΣ χω οπο ογþ οε üθε ζη μ ü Þου ποοοý τηò οποζημωσηò ρε ελüþαο ποοü οπο»ογþò τ ΕΥΡΟ Ο Η γπρητ Ν ΚΑΙτ ΑΠεΖ ον Επ ταγον αýý γε òφýλο¼ Ýωò ΕγΡο ο νü γεγονüò τ αηουò Η ΘΡΑΣΗ ΗΣτΕΙΑ ΥΑ ΟΠΙΝΑΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Üεργοηοεο μüü μþνεò κ αýε γο τφüλοο Ýωò ΕΥΡ οο ονü γεγονüò κο Ýωò ΕΥΡΟ Ο αηüωò Ο ΖΗΜδΤΟΥ Η ΕσΡΚΟΥ Π ΝΑΚΑ ΚΑΙΤΩΝ ΚΑ ΩΔ ΣΕοΝ του πνεπεια ΒΡΑλ¾αΚ ΩγΑτοΣ σχýο γο φüλο¼ Ýωò αρω οο ονü γεγο νüò κο Ýωò ΞΙΡΟ Ο η ωò οφορü μüνο την οοφüλ ση ΟκοδομÞò το ΕΞοΔΑ πακομσησ ΠΡοΣαΡΝΗΣ ΜΕτΑΣτΕΓΑΣΗΣ του ΑΣΦΑ Ζον ΕΝοΥ ΠΕΡΕΧ ΕΝοΥ αýοýν γο òφüλοο ÝΦò ΕΥΡο Ο γο Κüθε λυψη þü γεγονüò χο πησωò Το ΕΞΘΔΑ ΠΑΡΑ ΟΝΗΣ ΣΕ ΕΝΟΔΟΧΕΙΟ αýουν γο òφüλο ο Ýωò αο Φü γεγονüò με μεγαη περοδο τ ò Ο ημýρεò Ε τº ΡΟΧΗ ΑΣΦΑ ΣΤ Σ ΚΑ ΥψΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ ΕΧαΜΕΝΟΥ ΠΗΝ ΠΡοΣοΡΙΝΗ Δ Ε ΘΥΝΣΗ οχýα γο το Ι ο του οσφολζομýνου òφολοο του πε ο Ýνου γ ωλýψεò Πυρτγüò Κερ υνοý εφηξηò Πτþοηò Αεροοτφþν κο Πυρκ γüò οπü Δüσοò κο γο ερüδο μýχρ μþνεò ΠΤΟΣΗ ΔΕΝτΡοΝ καλýποþο Þ πλýον τηò ζη üò τηò ο οδομþò γο ποοü Ýωò ΕΥΡΟ ο το μποφ¼ρ «Ýξοδο γþ ην οπομüφνση οφþν την

4 Δ προαρετκη ΚΑΛΥψΗ ΣΕΙΣΜ Υ σýμφωνο Ρε τουò üρουò κο προýοθýσαò τηò κüλυψηò αφò των οποων Ýλοο γνþση οποδαομο Α ΠΑ Το ΠΡ ο οκοδο Η ΕÝν Þθυμετε να συμπερ ληφθοýν στα οσφαλ ζüμεγα τφüλοτ Β ΓΑ το Π Ρ Χο Νο ΠΡΟΣΟΧΗ Νο σ μπληρωθε οπορον α το πφοχο α ηφ Ýπυπο ΥΠαΘΥΝΗ ΔΗΛΟΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ορια ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡονποοΕΣΕΣ Η κüλυψη σεσμοý ηορýχαο εφüσον η ο κοδομþ ενο Φσθομ ò καοο Þò Ýχε ονεγερθε με νü μη οκοδομ κ üδε α δτ αε υποαε ζημ Ýò οπü τοο ο Δο σ ο ü σ οο ο υ ρξο οα οºοσοσοθ Εφ ρμüζ ο με οπ λλογ επ το οσφολζομýνου τφολοου σε κüθε ζη μü με ε üχαο π üü οπολλογ ò τ ¾Ρα ω Ý Ýμ Ο υπογρüφωνζητþ üπωò το προτενüμτα ονογροφüμαο ττ εδοò αξο αην ποροýσ ηρüτοοη αντκεμενα οσφολσθοýν Ρε üσητò καλýψεò του ΑΣΦΑ ΙΠΙΚΟΥ ΠΑΚΠΟΥ üπωò Φαληκü περγροφο ο ονωτýρφ σýμφωνο με τουò ΓÜοýò Εδοýò üρουò προýποθýσ ò του ποκòου οηο ο οò ζ οβο Δωο ο ο οδυο ο Φζ φυ ο ο Βεο þνω üτ ο οηοπþσε ò μου οτην ποροýσο πρüταση οσφ λσηò ενο οπüλπ οφεò οληθεò Σ νομολογþ τ οποδýχορο üτ η παροýσα σφτεκ συφοτ ü ΦοχεΙο τηò οτοýρενηò αοφηλφτεò σýμοσþò κο ÞομÜωò οποεδþποτε αοφε ο αο πορεχüμ ο σý εμýνα οτοχεα θο επρηθε σε ρ πωση ζημýò κο ο üμη üτ η οσφολοτκ κλυψþ μουθο αýοε αüτην οποδοχþ τηò πρü οηò οοφüλοηò οπü την Ασφολα κþ Ε ρα þ λþνω ü μου ποροδüθηκον ο πληροφορκò του αρθρου του ΝΔ ω των οηοων ε οο γ ωση κο Þοηò Φ π φýλοαο οποδýχομο ποροποý òοò του δ κο þμαοò αο þσεþò του γ Η ποροýσο σýμαοη δ Ýπηο απü το Ελην Φ ΔΚο ορμüü ο δ καφρο γα επλυη «θε δεφορüò ε το δ ταþρο τηò πüληò των Αθηνþν ο π ΑτΗΣ ο Η Ατ ΥπογροφÞ ω σφρογδ Πε þη

5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜ Υ τüποò κατοκοò οδüò ορ τ Κ ΑΦ Μ Ι ε στομκη μου ευθýνη κογνωρζονταò τò σ νýπθεò που προλýπο το οπü τò δττüξεò πορ το üρθρου του Ν Ι κοθþò κο οπü ü»εò δατüξθò πονκοý Þ üλλο χαρακτþρο δηλþνω υπεýθνο üτ ο Η οκοδομþ üπου κο το οσφολζüμενο ροκπα Τ Κ ε ονογερθε με νüμ μη ο κοδομκη üδε ο Αρ Αδεòò γ Η ημερομηνα Ýκδοσηò τηò οκοδομκò οδεοò ενα η ρ χε υποοτε ζημýò απü προηγοýμενουò σεομοýò μýχρ ΝΑ Ξ ε Ο ζημþ οπü τον οεσμü τηò ΕλοφρÝò λüεò οτον οργον σμü πλρωοηò ΣοορÝò λüεò στον οργανομü πλρωσηò Βλüεò στο ορζüντο οτοτχε του σκελεοý Βλüεò το κοý χορο«þρο οτο κοτοκüρυφο στοχε του σκελüοý Βλüεò γεν κοý χορο«þρο σο κοτοκüρφο στοχεο του σ ετοý ΝΑΞ ΝΑΞ ΝΑη ΝΑΙ Π ΝΑ Π οχπ οχπ οτ Ο λ εò επσκευýοθηκον με την κο σýμφω ¼ με τη μþüη μ κο την òρ θμ üδεο του ΤΑΣ Þ ΓΑΣ Σε περτπωση που η π ροπüνω δþλωσþ μου ουνολκü Þ μερ κü οποδθχθε ψευδþò τüτε δηλþνω üτ συμφωνþ κο αποδýχομο ü η ΑσφολοκÞ Ετορο üυδεμα θο Ýχε υποχρýωση Þ ευθýνη προò οποζημωση μερκò Þ ολκþò ζημüò οπü σεσμü που τυχüν θο επýλθε σ ο υý»ον Ο Η δηλν Ονομστεπþν μο ΥπογροφÞ

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου ο θ Α α εη εηχτχρο ΠΞΓ Αρθμ πρωτ ΕλÞΦθη την γ Τ Αρχεο Ξ Ξ ΥποΥΡτΕο οκονοαασ ΥποΔοΜò ΓτÝΥΤΛ ΑΣ ΚΑ ΤογΡΕΜοΥ ΥΕΡΕΣΑ ΠΟΔΤΚΕ ΑΕΡΟΠΟΡ ΑΣ ΚΡΑΤΚΟΣ ΑΕΡΟΝΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΣΤΑΡΧοΣ ΦΞΑ οσ» Ταχ ηþ Δεýθυνστ ΠΥΘΑΓΟΡΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα